ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 243 din 28 noiembrie 2000 (*actualizata*)privind protectia atmosferei(actualizata până la data de 4 decembrie 2001*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 6 decembrie 2000. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 4 decembrie 2001, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 655 din 20 noiembrie 2001.În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă are ca scop stabilirea cadrului juridic privind prevenirea, eliminarea, limitarea deteriorării şi ameliorarea calităţii atmosferei, în scopul evitarii efectelor negative asupra sănătăţii omului şi mediului, asigurandu-se astfel alinierea la normele juridice internationale şi la reglementarile comunitare.----------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 655 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 decembrie 2001. (2) Reglementarea activităţilor care afectează sau care pot afecta calitatea atmosferei, direct sau indirect, desfăşurate de persoane fizice şi juridice, şi strategia naţionala în domeniu urmaresc asigurarea dreptului fiecarei persoane la un mediu de calitate.  +  Articolul 2Regimul juridic al protectiei atmosferei are la baza respectarea principiului de abordare integrată a protectiei mediului.-----------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 655 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 decembrie 2001.  +  Articolul 3 (1) Principalele obiective ale strategiei naţionale privind protectia atmosferei sunt urmatoarele: a) menţinerea calităţii aerului înconjurător în zonele în care se încadrează în limitele prevăzute de normele în vigoare pentru indicatorii de calitate; b) îmbunătăţirea calităţii aerului înconjurător în zonele în care nu se încadrează în limitele prevăzute de normele în vigoare pentru indicatorii de calitate; c) adoptarea masurilor necesare pentru limitarea până la eliminare a efectelor negative asupra mediului, inclusiv în context transfrontier;-----------Lit. c) a alin. (1) al art. 3 a fost modificata de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 655 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 decembrie 2001. d) indeplinirea obligaţiilor asumate prin acordurile şi tratatele internationale la care România este parte şi participarea la cooperarea internationala în domeniu.(1^1) Strategia naţionala privind protectia atmosferei se adoptă prin hotărâre a Guvernului.-----------Alin. (1^1) al art. 3 a fost introdus de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 655 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 decembrie 2001. (2) Strategia se reactualizeaza periodic de autoritatea publică centrala pentru protectia mediului şi se adoptă prin hotărâre a Guvernului.-----------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 655 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 decembrie 2001.  +  Articolul 4Adoptarea strategiilor de dezvoltare a sectoarelor de activitate care pot afecta calitatea atmosferei se face cu avizul autorităţii publice centrale pentru protectia mediului.  +  Articolul 5Autorităţile publice centrale şi locale au obligaţia să asigure schimbul de informaţii, inclusiv al celor necesare în activitatea de elaborare şi punere în aplicare a strategiilor sectoriale legate de protectia atmosferei şi al celor referitoare la cele mai bune tehnici disponibile care nu implica costuri excesive.  +  Articolul 6Semnificatia unor termeni specifici utilizati în ordonanţa este definita potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.------------Art. 6 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 655 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 decembrie 2001.  +  Capitolul IIAtribuţii şi responsabilităţii în domeniul protectiei atmosferei-----------Titlul Cap. II a fost modificat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 655 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 decembrie 2001.  +  Secţiunea 1 Atribuţii şi responsabilităţii ale autorităţilor competente în domeniul protectiei atmosfereiAtribuţii şi responsabilităţii ale autorităţilor centrale şi teritoriale pentru protectia mediului-----------Titlul Secţiunii 1 a cap. II a fost modificat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 655 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 decembrie 2001.  +  Articolul 7Autoritatea publică centrala pentru protectia mediului, care este cea mai înaltă autoritate de decizie şi control în domeniul protectiei atmosferei, are urmatoarele atribuţii şi responsabilităţii: a) elaboreaza şi promovează strategia naţionala în domeniul protectiei atmosferei şi controlează aplicarea Planului naţional de actiune în domeniul protectiei atmosferei, ca parte integrantă a strategiei şi politicilor naţionale de protecţie a mediului; b) coordonează şi controlează respectarea şi punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentei ordonante de urgenta, precum şi a celorlalte acte normative de punere în aplicare a acesteia, în toate sectoarele de activitate; c) elaboreaza, avizeaza, promovează şi, după caz, aproba actele normative, precum şi masurile necesare pentru aplicarea unitara pe teritoriul României a prevederilor privind protectia atmosferei, stabilite prin legislatia Uniunii Europene şi prin conventiile internationale privind protectia atmosferei la care România este parte; d) coordonează Sistemul naţional de evaluare şi gestionare integrată a calităţii aerului, care include Sistemul naţional de monitorizare a calităţii aerului şi Sistemul naţional de inventariere a emisiilor de poluanti atmosferici; e) coordonează elaborarea şi reactualizarea normelor şi reglementarilor privind calitatea aerului; f) coordonează elaborarea şi reactualizarea normelor şi reglementarilor privind emisiile de poluanti în atmosfera; g) coordonează la nivel naţional participarea la programele Uniunii Europene de asigurare a calităţii datelor; h) aproba metodologiile pentru evaluarea calităţii aerului şi a emisiilor de poluanti în atmosfera, coordonează şi controlează aplicarea acestora; i) aproba metodologiile de determinare a concentratiilor poluantilor în aerul înconjurător, incluzând metode, echipamente, retele şi laboratoare; j) stabileste, prin institutii specializate, metode pentru asigurarea acuratetei masuratorilor şi pentru verificarea mentinerii acesteia în acord cu standardele europene şi internationale privind asigurarea calităţii; k) evalueaza calitatea aerului înconjurător şi dispune luarea de măsuri pentru ameliorarea şi menţinerea acesteia, după caz, prin intermediul organelor sale descentralizate şi al instituţiilor specializate; l) coordonează programele de asigurare a calităţii datelor privind calitatea aerului înconjurător, provenite din Sistemul naţional de evaluare şi gestionare integrată a calităţii aerului; m) asigura accesul publicului la informaţiile privind calitatea atmosferei, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare; n) raporteaza datele în conformitate cu prevederile legislaţiei Uniunii Europene şi cu prevederile convenţiilor internationale privind protectia atmosferei la care România este parte.-----------Art. 7 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 655 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 decembrie 2001.  +  Articolul 8Autorităţile publice teritoriale pentru protectia mediului au urmatoarele atribuţii şi responsabilităţii: a) controlează modul de aplicare şi de respectare a dispoziţiilor prezentei ordonante de urgenta şi a actelor normative în vigoare din acest domeniu la nivel teritorial; b) elaboreaza planuri şi programe de gestionare a calităţii aerului la nivel teritorial, acolo unde este necesar, şi asigura integrarea acestora în planul local de actiune pentru protectia mediului, în colaborare cu serviciile descentralizate ale celorlalte autorităţi de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte institutii specializate şi cu titularii de activitate; c) controlează punerea în aplicare a planurilor şi a programelor de gestionare a calităţii aerului la nivel teritorial; d) intocmesc inventarul emisiilor de poluanti în atmosfera la nivel teritorial; e) urmaresc şi analizeaza aplicarea planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului la nivel teritorial şi elaboreaza rapoarte anuale; f) colaboreaza cu organismele guvernamentale abilitate care avizeaza importul-exportul produselor, bunurilor şi al altor materiale cu regim special de comercializare care pot afecta calitatea atmosferei, în conformitate cu legislatia naţionala şi cu conventiile internationale la care România este parte; g) aplica sanctiunile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă; h) participa la derularea activităţilor din cadrul Sistemului naţional de evaluare şi gestionare integrată a calităţii aerului; i) informeaza operativ autoritatea publică centrala pentru protectia mediului, alte autorităţi centrale şi locale, potrivit atribuţiilor şi competentelor acestora, în cazul producerii unor evenimente deosebite cu impact asupra calităţii aerului şi care aduc prejudicii sănătăţii umane; j) pun la dispoziţie autorităţilor teritoriale pentru sănătate, agricultura şi alimentatie, lucrari publice, administraţiei publice locale informaţiile necesare în activitatea de elaborare şi punere în aplicare a strategiilor sectoriale legate de calitatea atmosferei; k) informeaza populatia şi autorităţile locale în cazul depasirii pragurilor de alerta; l) asigura informarea curenta a populatiei şi a autorităţilor locale cu privire la calitatea aerului; m) urmaresc aplicarea la nivel teritorial a programelor şi masurilor pentru respectarea convenţiilor şi a acordurilor internationale la care România este parte.----------Art. 8 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 655 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 decembrie 2001.  +  Secţiunea a 2-a Atribuţii şi responsabilităţii ale altor autorităţi publice centrale şi teritoriale  +  Articolul 9 (1) Autoritatea publică centrala pentru sănătate are urmatoarele atribuţii şi responsabilităţii: a) elaboreaza strategiile din domeniul prevenirii imbolnavirilor determinate de poluarea atmosferei; b) elaboreaza metodologiile de evaluare a riscului asupra stării de sănătate a populatiei în cazul expunerii la poluantii atmosferici; c) participa la elaborarea şi reactualizarea normelor şi reglementarilor privind calitatea aerului;-----------Lit. c) a alin. (1) a art. 9 a fost modificata de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 655 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 decembrie 2001. d) colaboreaza la elaborarea metodelor de determinare a concentratiilor poluantilor din aerul înconjurător; e) participa la derularea activităţilor din cadrul Sistemului naţional de monitorizare a calităţii aerului;----------Lit. e) a alin. (1) a art. 9 a fost modificata de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 655 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 decembrie 2001. f) prelucreaza şi interpreteaza datele de poluare atmosferica provenite din Sistemul naţional de monitorizare a calităţii aerului în relaţie cu starea de sănătate; elaboreaza rapoarte periodice;-----------Lit. f) a alin. (1) a art. 9 a fost modificata de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 655 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 decembrie 2001. g) comunică autorităţilor publice centrale sau locale interesate şi populatiei riscurile pentru sănătatea colectivitatilor umane produse de poluarea atmosferei;-----------Lit. g) a alin. (1) a art. 9 a fost modificata de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 655 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 decembrie 2001. h) raporteaza organismelor internationale specializate datele referitoare la starea de sănătate a populatiei în functie de calitatea atmosferei. (2) Autorităţile teritoriale pentru sănătate au obligaţia sa puna la dispoziţie autorităţilor teritoriale în domeniul protectiei atmosferei informaţiile necesare în activitatea de gestionare a calităţii aerului.  +  Articolul 10Autoritatea publică centrala pentru transport are urmatoarele atribuţii şi responsabilităţii: a) elaboreaza şi pune în aplicare strategiile de dezvoltare a transporturilor, în condiţiile reducerii şi limitarii poluarii atmosferei; b) elaboreaza reglementari specifice în domeniul transportului şi stabileste condiţiile tehnice pe care să le indeplineasca mijloacele de transport poluante; c) elaboreaza norme privind transportul marfurilor periculoase care pot afecta calitatea atmosferei; d) certifica prin omologare sau prin inspecţie tehnica, după caz, incadrarea mijloacelor de transport poluante în normele tehnice privind protectia atmosferei; e) asigura controlul respectarii reglementarilor specifice privind omologarea, inspecţia tehnica şi exploatarea mijloacelor de transport poluante; f) colaboreaza la elaborarea şi reactualizarea normelor şi reglementarilor privind emisiile de poluanti în atmosfera;----------Lit. f) a art. 10 a fost modificata de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 655 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 decembrie 2001. g) participa la derularea activităţilor din cadrul Sistemului naţional de inventariere a emisiilor de poluantiatmosferici;---------Lit. g) a art. 10 a fost introdusa de pct. 12 al art. unic din LEGEA nr. 655 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 decembrie 2001. h) exercita functii de reglementare şi control privind proiectarea, construirea şi operarea mijloacelor de transport care pot afecta calitatea aerului înconjurător.-----------Lit. h) a art. 10 a fost introdusa de pct. 12 al art. unic din LEGEA nr. 655 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 decembrie 2001.  +  Articolul 11Autoritatea publică centrala pentru industrie are urmatoarele atribuţii şi responsabilităţii: a) elaboreaza strategiile sectoriale pentru activităţile industriale, luand în considerare impactul asupra calităţii atmosferei şi mediului; b) elaboreaza, prin institutii specializate, norme privind calitatea combustibililor şi norme privind manipularea acestora; c) colaboreaza la elaborarea şi la reactualizarea normelor şi reglementarilor privind emisiile de poluanti în atmosfera; d) coordonează programele de reducere a emisiilor de poluanti în atmosfera; e) promovează şi coordonează aplicarea reglementarilor specifice privind emisiile de poluanti în atmosfera pentru activităţi industriale cu impact major asupra calităţii aerului; f) asigura punerea în aplicare a strategiilor sectoriale prin Planul naţional de actiune pentru protectia mediului Secţiunea privind protectia atmosferei; g) colaboreaza cu autoritatea naţionala în domeniu în vederea standardizarii şi omologării produselor şi instalaţiilor, în acord cu reglementarile naţionale şi internationale; h) participa la derularea activităţilor din cadrul Sistemului naţional de inventariere a emisiilor de poluanti atmosferici; i) exercita functii de reglementare şi control privind proiectarea, construirea şi operarea instalaţiilor, echipamentelor şi utilajelor care pot afecta calitatea aerului înconjurător.------------Art. 11 a fost modificat de pct. 13 al art. unic din LEGEA nr. 655 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 decembrie 2001.  +  Articolul 11^1Autorităţile publice centrale pentru comert au urmatoarele atribuţii şi responsabilităţii: a) elaboreaza, în colaborare cu autorităţile publice centrale interesate, reglementari privind contingentarea productiei şi consumurilor, precum şi interdictia de plasare pe piaţa a anumitor tipuri de substante cu impact asupra atmosferei, reglementate prin tratate la care România este parte; b) elaboreaza, în colaborare cu autorităţile publice centrale interesate, reglementari privind produsele care, prin utilizare, pot afecta calitatea atmosferei, condiţiile de plasare pe piaţa a acestora, restrictiile de producere şi utilizare pentru fiecare tip sau clasa de produse.----------Art. 11^1 a fost introdus de pct. 14 al art. unic din LEGEA nr. 655 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 decembrie 2001.  +  Articolul 12 (1) Autoritatea publică centrala pentru agricultura şi alimentatie are urmatoarele atribuţii şi responsabilităţii: a) elaboreaza şi pune în aplicare strategia de dezvoltare a agriculturii, luand în considerare impactul asupra atmosferei şi mediului; b) asigura, prin unitatile sale din teritoriu, respectarea prevederilor legale în ceea ce priveste desfăşurarea activităţilor cu impact asupra calităţii atmosferei şi mediului, cum sunt tratamentele fitosanitare, fertilizarea solurilor, activităţi din sectorul zootehnic; c) colaboreaza la elaborarea şi la reactualizarea normelor şi reglementarilor privind emisiile de poluanti în atmosfera; d) exercita controlul, prin teste de laborator, al produselor agroalimentare şi al altor produse cu regim special de comercializare din import, care pot afecta calitatea atmosferei şi sănătatea publică; e) promovează adoptarea de solutii alternative pentru tehnologiile din industria alimentara în vederea reducerii impactului asupra calităţii atmosferei; f) colaboreaza cu alte organisme competente în domeniul protectiei atmosferei; g) participa la derularea activităţilor din cadrul Sistemului naţional de inventariere a emisiilor de poluanti atmosferici. (2) Autorităţile teritoriale din subordine au obligaţia de a pune la dispoziţie autorităţilor publice teritoriale pentru protectia mediului informaţiile necesare în activitatea de evaluare şi gestionare a calităţii aerului.-----------Art. 12 a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 655 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 decembrie 2001.  +  Articolul 13 (1) Autoritatea publică centrala pentru lucrari publice are urmatoarele atribuţii şi responsabilităţii: a) colaboreaza la elaborarea normelor care permit clasificarea zonelor în functie de gradul de poluare a aerului; b) asigura integrarea în planurile de amenajare a teritoriului şi de urbanism a prevederilor strategiei naţionale în domeniul protectiei atmosferei, a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului. (2) Autorităţile publice teritoriale din subordine au obligaţia de a pune la dispoziţie autorităţilor publice teritoriale pentru protectia mediului informaţiile şi documentele necesare în activitatea de evaluare şi gestionare a calităţii aerului.---------Art. 13 a fost modificat de pct. 16 al art. unic din LEGEA nr. 655 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 decembrie 2001.  +  Articolul 14Autoritatea publică centrala pentru coordonarea administraţiei publice locale are urmatoarele atribuţii şi responsabilităţii: a) acorda sprijin şi indrumare metodologica autorităţilor administraţiei publice locale şi aparatului propriu al acestora în scopul aplicarii uniforme a dispoziţiilor legale privind protectia atmosferei; b) urmareste respectarea prevederilor Planului naţional de actiune în domeniul protectiei atmosferei şi asigura aplicarea acestora; c) îndrumă elaborarea şi aplicarea strategiilor şi programelor sectoriale privind protectia atmosferei de către autorităţile administraţiei publice locale; d) controlează modul de solutionare de către autorităţile administraţiei publice locale a problemelor de interes local referitoare la protectia atmosferei.----------Art. 14 a fost modificat de pct. 17 al art. unic din LEGEA nr. 655 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 decembrie 2001.  +  Articolul 15Primarii şi consiliile locale au urmatoarele atribuţii şi responsabilităţii: a) elaboreaza, în colaborare cu autorităţile publice teritoriale pentru protectia mediului, instrucţiuni pentru titularii de activitate, institutii şi populatie privind modul de gestionare a calităţii aerului în cadrul localitatilor şi le aduc la cunoştinţa acestora prin mijloace adecvate; b) urmaresc şi asigura indeplinirea prevederilor din planurile şi programele de gestionare a calităţii aerului; c) integreaza politicile de protecţie a atmosferei în strategia de dezvoltare durabila la nivel local; d) furnizeaza autorităţilor teritoriale pentru protectia mediului informaţiile şi documentaţia necesare în vederea evaluării şi gestionarii calităţii aerului; e) hotarasc asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale, precum şi colaborarea cu titularii de activitate în scopul realizării programelor şi planurilor pentru gestionarea calităţii aerului.----------Art. 15 a fost modificat de pct. 18 al art. unic din LEGEA nr. 655 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 decembrie 2001.  +  Articolul 15^1Consiliile judetene au urmatoarele atribuţii şi responsabilităţii: a) coordonează activitatea consiliilor locale în vederea realizării programelor şi planurilor de gestionare a calităţii aerului; b) hotarasc asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale, precum şi colaborarea cu titularii de activitate în scopul realizării programelor şi planurilor de gestionare a calităţii aerului; c) urmaresc şi asigura respectarea de către consiliile locale a prevederilor prezentei ordonante de urgenta.-----------Art. 15^1 a fost introdus de pct. 19 al art. unic din LEGEA nr. 655 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 decembrie 2001.  +  Capitolul III Calitatea aerului înconjurător  +  Secţiunea 1 Evaluarea calităţii aerului înconjurător  +  Articolul 16 (1) Evaluarea calităţii aerului înconjurător pentru teritoriul României se efectueaza pe baza valorilor limita şi a valorilor de prag, în acord cu standardele naţionale şi ale Uniunii Europene. (2) Criteriile, metodele şi procedeele de evaluare a calităţii aerului se stabilesc prin ordin al ministrului apelor şi protectiei mediului. (3) Rezultatele evaluării calităţii aerului sunt aduse la cunoştinţa publicului şi se raporteaza Uniunii Europene de către autoritatea publică centrala pentru protectia mediului.----------Art. 16 a fost modificat de pct. 20 al art. unic din LEGEA nr. 655 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 decembrie 2001.  +  Articolul 17 (1) Poluantii de referinţa care trebuie evaluaţi, precum şi valorile limita, valorile de prag, marjele de toleranta şi termenele în care trebuie atinse valorile limita se stabilesc în acord cu standardele europene şi internationale şi se aproba prin ordin al ministrului autorităţii centrale pentru protectia mediului. (2) Modificarea sau reactualizarea ordinului ministrului prevăzut la alin. (1) se realizează de către autoritatea publică centrala pentru protectia mediului, pe baza noilor informaţii despre efectele poluantilor atmosferici asupra sănătăţii şi mediului, precum şi despre schimbările aparute în standardele europene şi internationale.---------Art. 17 a fost modificat de pct. 21 al art. unic din LEGEA nr. 655 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 decembrie 2001.  +  Articolul 18 (1) Pe baza evaluării calităţii aerului înconjurător autoritatea publică centrala pentru protectia mediului întocmeşte, prin ordin al ministrului apelor şi protectiei mediului, liste cuprinzand zone şi aglomerari în care nivelurile unuia sau mai multor poluanti sunt: a) mai mari decat valoarea limita, plus marja de toleranta, sau mai mari decat valoarea limita, în caz că nu a fost fixata şi o marja de toleranta; b) între valoarea limita şi valoarea limita, plus marja de toleranta; c) mai mici decat valoarea limita. (2) Pentru zonele şi aglomerarile menţionate la alin. (1) lit. a) şi b) se adoptă, prin hotărâre a Guvernului, procedura de elaborare şi punere în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului, în vederea atingerii valorilor limita intr-o anumita perioada. (3) În cazul în care valorile limita sunt depăşite pentru mai mulţi poluanti, se elaboreaza planuri şi programe integrate pentru toţi poluantii respectivi. (4) În situaţia în care zona poluata este localizata pe teritoriul a doua sau mai multe judete, programele şi planurile se stabilesc de comun acord cu toate autorităţile implicate. (5) Planurile şi programele de gestionare a calităţii aerului se elaboreaza în colaborare cu administratia publică locala, cu organele descentralizate ale administraţiei publice centrale, titularii de activitate şi cu alti factori interesati. (6) Planurile şi programele sunt aduse la cunoştinţa publicului şi raportate Uniunii Europene. (7) Autoritatea publică centrala pentru protectia mediului monitorizează progresul şi incadrarea în planurile şi programele de gestionare a calităţii aerului şi raporteaza anual asupra indeplinirii acestora.---------Art. 18 a fost modificat de pct. 22 al art. unic din LEGEA nr. 655 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 decembrie 2001.  +  Articolul 19 (1) Autorităţile locale, împreună cu autorităţile competente de mediu, elaboreaza la nivelul administrativ corespunzător planuri care indica masurile specifice adoptate pe termen scurt în regiunile în care exista riscuri de depasire a valorilor limita şi/sau a pragurilor de alerta, în scopul reducerii acelui risc şi al limitarii duratei de producere a unui eventual risc. (2) Planurile cuprind măsuri de control şi, după caz, măsuri de suspendare a activităţilor, inclusiv a traficului rutier. (3) Planurile pentru calitatea aerului se elaboreaza consultand autorităţile competente, titularii de activitate şi publicul interesat.----------Art. 19 a fost modificat de pct. 23 al art. unic din LEGEA nr. 655 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 decembrie 2001.  +  Articolul 19^1 (1) Planul naţional de actiune în domeniul protectiei atmosferei se elaboreaza de autoritatea publică centrala pentru protectia mediului în colaborare cu autorităţile competente implicate, cu titularii de activitate şi cu publicul interesat. (2) Planul naţional se întocmeşte pe baza programelor şi planurilor prevăzute la art. 18 şi 19. (3) Planul naţional de actiune în domeniul protectiei atmosferei se adoptă prin hotărâre a Guvernului, ca parte integrantă a Planului naţional de actiune pentru protectia mediului. (4) Planul naţional este revizuit, după caz, în functie de progresele în domeniul protectiei atmosferei şi de cerinţele de protecţie a mediului. Planurile sunt publice.---------Art. 19^1 a fost introdus de pct. 24 al art. unic din LEGEA nr. 655 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 decembrie 2001.  +  Articolul 20La elaborarea şi evaluarea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului se respecta şi prevederile programelor şi planurilor de gestionare a calităţii aerului.----------Art. 20 a fost modificat de pct. 25 al art. unic din LEGEA nr. 655 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 decembrie 2001.  +  Articolul 21 (1) Informatia privind calitatea aerului înconjurător este publică, dacă nu intra sub incidenţa prevederilor altor acte normative de protejare a informatiei. (2) Toate autorităţile publice sunt obligate să asigure accesul la informatie şi participarea publicului la luarea deciziilor în acest domeniu, în condiţiile şi termenele prevăzute de legislatia în vigoare.----------Alin. (2) al art. 21 a fost modificat de pct. 26 al art. unic din LEGEA nr. 655 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 decembrie 2001. (3) Depăşirea pragurilor de alerta se aduce la cunoştinţa publicului în mod operativ, prin cele mai eficiente mijloace de informare în masa, de către autoritatea competentă de mediu, indicandu-se şi masurile care se impun.----------Alin. (3) al art. 21 a fost modificat de pct. 26 al art. unic din LEGEA nr. 655 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 decembrie 2001.  +  Articolul 22Incadrarea în valorile limita stabilite de legislatia în vigoare, în cazul în care au loc depăşiri ale valorilor limita sau ale pragurilor de alerta datorate poluarii semnificative cu originea într-un alt stat, se face prin măsuri comune stabilite prin acorduri bilaterale.  +  Secţiunea a 2-a Monitorizarea calităţii aerului şi a nivelului emisiilor  +  Articolul 23 (1) Evaluarea şi gestionarea calităţii aerului se asigura prin Sistemul naţional de evaluare şi gestionare integrată a calităţii aerului. Sistemul naţional de monitorizare a calităţii aerului şi Sistemul naţional de inventariere a emisiilor de poluanti atmosferici fac parte integrantă din Sistemul naţional de evaluare şi gestionare integrată a calităţii aerului. (2) Înfiinţarea şi organizarea Sistemului naţional de evaluare şi gestionare integrată a calităţii aerului se aproba prin hotărâre a Guvernului.----------Art. 23 a fost modificat de pct. 27 al art. unic din LEGEA nr. 655 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 decembrie 2001.  +  Articolul 23^1Structurile aparţinând Sistemului naţional de monitorizare a calităţii aerului, indiferent de autoritatea competentă careia îi sunt subordonate sau în coordonarea careia se afla, au obligaţia sa deruleze activitatea de monitorizare, să raporteze şi sa furnizeze informatia conform criteriilor şi procedurilor comune.----------Art. 23^1 a fost introdus de pct. 28 al art. unic din LEGEA nr. 655 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 decembrie 2001.  +  Articolul 23^2 (1) În cadrul Sistemului naţional de inventariere a emisiilor de poluanti atmosferici se elaboreaza Inventarul naţional al emisiilor de poluanti atmosferici. (2) Evaluarea emisiilor de gaze cu efect se sera şi a celor care afectează stratul de ozon este inclusa în Inventarul naţional al emisiilor de poluanti atmosferici. (3) Evaluarea emisiilor şi raportarea se fac conform procedurilor specifice convenţiilor internationale din domeniu.---------Art. 23^2 a fost introdus de pct. 28 al art. unic din LEGEA nr. 655 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 decembrie 2001.  +  Articolul 24 (1) Titularii de activitate au obligaţia să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanti şi să raporteze informaţiile solicitate către autoritatea competentă, în conformitate cu Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicată. (2) Rezultatele masuratorilor se înregistrează, se prelucreaza şi se prezinta intr-o formă adecvata, stabilita de autoritatea de mediu competenţa.----------Art. 25 a fost abrogat de pct. 47 al art. unic din LEGEA nr. 655 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 decembrie 2001.----------Art. 26 a fost abrogat de pct. 47 al art. unic din LEGEA nr. 655 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 decembrie 2001.  +  Capitolul IVSurse de poluare---------Titlul Cap. IV a fost modificat de pct. 29 al art. unic din LEGEA nr. 655 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 decembrie 2001.  +  Secţiunea 1 Controlul surselor fixe. Oblibaţiile titularilor de activitateEmisii din surse fixe----------Titlul Secţiunii 1 a Cap. IV a fost modificat de pct. 29 al art. unic din LEGEA nr. 655 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 decembrie 2001.  +  Articolul 27Desfăşurarea activităţilor care constituie surse fixe de poluare pentru atmosfera este permisa numai cu acord şi/sau autorizatie de mediu eliberate în urma abordarii integrate a impactului asupra mediului, conform reglementarilor legale în vigoare.----------Art. 27 a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 655 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 decembrie 2001.----------Art. 28 a fost abrogat de pct. 47 al art. unic din LEGEA nr. 655 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 decembrie 2001.-----------Art. 29 a fost abrogat de pct. 47 al art. unic din LEGEA nr. 655 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 decembrie 2001.-----------Art. 30 a fost abrogat de pct. 47 al art. unic din LEGEA nr. 655 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 decembrie 2001.  +  Articolul 30^1Titularii activităţilor care constituie surse fixe de poluare pentru atmosfera au urmatoarele obligaţii: a) sa participe la elaborarea programelor de reducere a emisiilor de poluanti în atmosfera, a programelor şi planurilor de gestionare a calităţii aerului şi să aplice oblibaţiile ce le revin prin acestea; b) să se supuna tuturor procedurilor şi cerințelor legale care conduc la prevenirea, eliminarea sau reducerea impactului asupra aerului înconjurător şi asupra mediului; c) sa informeze şi să se supuna controlului autorităţilor competente conform legislaţiei în vigoare.---------Art. 30^1 a fost introdus de pct. 31 al art. unic din LEGEA nr. 655 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 decembrie 2001.------------Art. 31 a fost abrogat de pct. 47 al art. unic din LEGEA nr. 655 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 decembrie 2001.  +  Articolul 31^1 (1) Valorile limita pentru poluantii emisi în atmosfera sunt prevăzute de legislatia în vigoare. (2) Modificarea şi completarea valorilor limita pentru poluantii emisi în atmosfera se stabilesc, după caz, prin ordin emis de autoritatea publică centrala pentru protectia mediului.----------Art. 31^1 a fost introdus de pct. 32 al art. unic din LEGEA nr. 655 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 decembrie 2001.  +  Articolul 32 (1) În cazul depasirii valorilor limita de emisie pentru unul sau mai mulţi poluanti autoritatea competentă decide, după caz, sa ia toate masurile necesare pentru înlăturarea cauzelor şi consecintelor poluarii. Aceste măsuri includ şi posibilitatea intreruperii temporare a activităţii instalatiei care a provocat poluarea, până la indepartarea cauzelor poluarii. (2) Titularii activităţilor care intra sub incidenţa alin. (1) au obligaţia sa informeze autorităţile competente şi să respecte reglementarile în domeniu.----------Art. 32 a fost modificat de pct. 33 al art. unic din LEGEA nr. 655 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 decembrie 2001.  +  Articolul 33În zonele în care sunt depăşite valorile limita privind calitatea aerului înconjurător, pe baza studiilor de evaluare a impactului asupra mediului, autorităţile publice teritoriale pentru protectia mediului stabilesc, după caz, valori limita de emisie specifice fiecarei activităţi din zona, mai restrictive decat valorile stabilite de legislatia în vigoare.---------Art. 33 a fost modificat de pct. 34 al art. unic din LEGEA nr. 655 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 decembrie 2001.------------Art. 34 a fost abrogat de pct. 47 al art. unic din LEGEA nr. 655 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 decembrie 2001.  +  Articolul 35Autorităţile competente stabilesc şi pun în aplicare planuri naţionale de reducere a emisiilor de poluanti în atmosfera, în conformitate cu legislatia în vigoare.----------Art. 35 a fost modificat de pct. 35 al art. unic din LEGEA nr. 655 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 decembrie 2001.  +  Articolul 36 (1) Transferul de poluanti din aer către un alt factor de mediu, ca urmare a masurilor de reducere a poluarii aerului înconjurător, este permis în condiţiile mentinerii nivelului poluantilor sub valorile limita pentru acel factor de mediu, cu acordul autorităţii publice teritoriale pentru protectia mediului. (2) Este permisa utilizarea metodelor şi sistemelor de imbunatatire a calităţii aerului care nu conduc la depăşirea normelor stabilite de legislatia în vigoare pentru locul de muncă.------------Art. 36 a fost modificat de pct. 36 al art. unic din LEGEA nr. 655 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 decembrie 2001.  +  Articolul 37Titularii de activitate au obligaţia sa furnizeze autorităţilor competente informaţiile solicitate pentru actualizarea Inventarului naţional al emisiilor de poluanti atmosferici, precum şi pentru derularea procedurilor de reglementare şi control, în condiţiile legii.  +  Articolul 38 (1) Emisiile de poluanti în atmosfera cu impact asupra sănătăţii omului şi mediului se supun taxarii. (2) Stabilirea taxelor prevăzute la alin. (1) se reglementeaza prin lege, iar reactualizarea cuantumului acestor taxe se face prin hotărâre a Guvernului.---------Art. 38 a fost modificat de pct. 37 al art. unic din LEGEA nr. 655 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 decembrie 2001.  +  Secţiunea a 2-a Controlul surselor mobile şi al surselor difuze.Emisii din surse mobile şi surse difuze---------Titlul Secţiunii a 2-a a Cap. IV a fost modificat de pct. 38 al art. unic din LEGEA nr. 655 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 decembrie 2001.  +  Articolul 39Autoritatea publică centrala pentru transporturi şi autoritatea publică centrala pentru industrie, în colaborare cu autoritatea publică centrala pentru protectia mediului, stabilesc, după caz, valorile limita pentru poluantii emisi de sursele mobile, în conformitate cu prevederile standardelor europene şi internationale.----------Art. 39 a fost modificat de pct. 39 al art. unic din LEGEA nr. 655 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 decembrie 2001.  +  Articolul 40Utilizatorii de surse mobile de poluare au obligaţia să asigure incadrarea în limitele de emisie stabilite pentru fiecare tip specific de sursa, precum şi să le supuna inspecţiilor tehnice, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 40^1Autoritatea publică centrala pentru sănătate şi autoritatea publică centrala pentru agricultura şi alimentatie stabilesc reglementari privind utilizarea produselor agricole cultivate pe fasiile de teren limitrofe cailor de circulatie, în cazul în care acestea sunt afectate de poluarea atmosferica provenita din surse mobile.----------Art. 40^1 a fost introdus de pct. 40 al art. unic din LEGEA nr. 655 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 decembrie 2001.  +  Articolul 41 (1) În zonele în care sunt necesare măsuri speciale de protecţie a calităţii aerului, în programele de gestionare a calităţii aerului se impun obligaţii pentru persoanele fizice şi juridice care exploateaza surse mobile de poluare. Aplicarea acestor obligaţii este asigurata de către primari. (2) În cazul în care este posibil din punct de vedere tehnic şi economic, sursele difuze se transforma în surse de emisii dirijate, conform prevederilor legale în vigoare.----------Art. 41 a fost modificat de pct. 41 al art. unic din LEGEA nr. 655 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 decembrie 2001.  +  Secţiunea a 3-a Controlul produselor şi al substanţelor care pot afecta calitatea atmosferei  +  Articolul 42-Articolul 45Abrogate.------------Secţiunea a 3-a a cap. IV a fost abrogata de pct. 47 al art. unic din LEGEA nr. 655 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 decembrie 2001.  +  Capitolul V Contraventii şi infractiuni  +  Articolul 46Incalcarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta atrage raspunderea civila, contraventionala sau penala, după caz.  +  Articolul 47Constituie contraventii urmatoarele fapte, dacă nu au fost savarsite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infractiuni, şi se sancţionează după cum urmeaza:1. Cu amenda de la 15.000.000 lei la 75.000.000 lei pentru persoane juridice, pentru: a) nerespectarea obligaţiilor ce revin titularilor de activităţi care constituie surse fixe de poluare pentru atmosfera de a participa la elaborarea programelor de reducere a emisiilor, a programelor şi planurilor de gestionare a calităţii aerului; b) nerespectarea obligaţiilor ce revin titularilor de activităţi care constituie surse fixe de poluare pentru atmosfera conform prevederilor cuprinse în programele şi planurile de gestionare a calităţii aerului; c) nerespectarea obligaţiilor de către titularii de activităţi care constituie surse fixe de poluare pentru atmosfera de a informa şi de a se supune controlului autorităţilor competente conform legislaţiei în vigoare.2. Cu amenda de la 5.000.000 lei la 30.000.000 lei pentru persoane fizice şi de la 35.000.000 lei la 100.000.000 lei pentru persoane juridice, pentru: a) nerespectarea obligaţiei utilizatorilor de surse mobile de a asigura incadrarea în limitele de emisie stabilite pentru fiecare tip specific de sursa, precum şi de a le supune inspecţiilor tehnice conform prevederilor legislaţiei în vigoare; b) nerespectarea obligaţiei de a se supune tuturor procedurilor şi cerințelor legale care conduc la prevenirea, eliminarea sau reducerea impactului asupra aerului înconjurător şi mediului; c) nerespectarea obligaţiei de transformare a surselor difuze în surse de emisii dirijate, în cazul în care este posibil din punct de vedere tehnic şi economic.3. Cu amenda de la 3.000.000 lei la 10.000.000 lei pentru persoane fizice şi de la 15.000.000 lei la 50.000.000 lei pentru persoane juridice, pentru: a) nerespectarea de către titularii de activitate a obligaţiei de a furniza autorităţilor competente informaţiile solicitate pentru actualizarea inventarului naţional al emisiilor de poluanti atmosferici, precum şi pentru derularea procedurilor de reglementare şi control; b) nerespectarea de către titularii de activitate a obligaţiei de a informa autorităţile competente în cazul depasirii valorilor limita de emisie pentru unul sau mai mulţi poluanti.4. Cu amenda de la 50.000.000 lei la 200.000.000 lei pentru persoane juridice, pentru nerespectarea prevederilor referitoare la protectia atmosferei din acordul şi/sau autorizatia de mediu.5. Cu amenda de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei pentru neindeplinirea de către primari a urmatoarelor obligaţii: a) de a urmări şi de a asigura indeplinirea prevederilor din planurile şi programele de gestionare a calităţii aerului; b) de a asigura punerea în aplicare a masurilor speciale, prevăzute în programele de gestionare a calităţii aerului, impuse persoanelor fizice şi juridice care exploateaza surse mobile de poluare.-----------Art. 47 a fost modificat de pct. 42 al art. unic din LEGEA nr. 655 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 decembrie 2001.  +  Articolul 47^1Cuantumul limitelor amenzilor contraventionale se reactualizeaza anual prin hotărâre a Guvernului.-----------Art. 47^1 a fost introdus de pct. 43 al art. unic din LEGEA nr. 655 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 decembrie 2001.  +  Articolul 48 (1) Constatarea contraventiilor şi aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 47 se fac de personalul imputernicit din cadrul autorităţilor publice centrale competente şi din unitatile teritoriale ale acestora, precum şi din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale, conform atribuţiilor stabilite prin lege.----------Alin. (1) al art. 48 a fost modificat de pct. 44 al art. unic din LEGEA nr. 655 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 decembrie 2001. (2) Prezenta ordonanţă de urgenţă se completeaza cu prevederile Legii nr. 32/1968*) privind stabilirea şi sanctionarea contraventiilor, cu modificările ulterioare, cu excepţia art. 25, 26 şi 27.----------*) Legea nr. 32/1968 a fost abrogata de art. 51, alin. (2) din ORDONANTA nr. 2 din 12 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 25 iulie 2001.  +  Articolul 49 (1) Constituie infractiuni faptele menţionate mai jos şi se pedepsesc după cum urmeaza: a) cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei pentru neelaborarea, de către titularii activităţilor care constituie surse fixe importante de emisii, a planurilor pentru situaţii de urgenta, care stabilesc masurile aplicabile în interiorul amplasamentului, şi pentru nesolicitarea aprobării de către autorităţile competente pentru masurile stabilite a se aplică în afara amplasamentului; b) cu inchisoare de la un an la 5 ani pentru neoprirea în caz de pericol major sau iminent a funcţionarii instalaţiilor care constituie sursa de pericol cu impact asupra calităţii aerului şi pentru neanuntarea autorităţilor competente. (2) Dacă fapta prevăzută la lit. b) a pus în pericol sănătatea sau integritatea corporala a unui numar mare de persoane, dacă a avut vreuna dintre urmarile menţionate la art. 182 din Codul penal ori dacă a cauzat o paguba materiala importanţa, pedeapsa este inchisoarea de la 5 ani la 10 ani şi interzicerea unor drepturi, iar în cazul în care s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane ori pagube importante economiei naţionale pedeapsa este inchisoarea de la 7 ani la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi.----------Alin. (3) al art. 49 a fost abrogat de pct. 47 al art. unic din LEGEA nr. 655 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 decembrie 2001.  +  Articolul 50Infractiunile prevăzute la art. 49 se constata de către personalul imputernicit din cadrul autorităţilor publice centrale competente şi din unitatile teritoriale ale acestora, precum şi din cadrul autorităţilor publice locale; conform atribuţiilor stabilite prin lege actele de constatare se transmit organului de urmărire penala competent.----------Art. 50 a fost modificat de pct. 45 al art. unic din LEGEA nr. 655 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 decembrie 2001.  +  Capitolul VI Dispozitii finale----------Art. 51 a fost abrogat de pct. 47 al art. unic din LEGEA nr. 655 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 decembrie 2001.  +  Articolul 51^1Se adopta prin hotărâre a Guvernului: a) prevederile cuprinse la art. 3 alin. (1), în termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta; b) prevederile cuprinse la art. 18 alin. (2), în termen de 18 luni de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta; c) prevederile cuprinse la art. 19^1 alin. (3), în termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta; d) prevederile cuprinse la art. 23 alin. (2), în termen de 18 luni de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta; e) prevederile cuprinse la art. 38 alin. (2), în termen de 18 luni de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta.----------Art. 51^1 a fost introdus de pct. 46 al art. unic din LEGEA nr. 655 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 decembrie 2001.  +  Articolul 51^2Ministerul Apelor şi Protectiei Mediului adopta prin ordin al ministrului apelor şi protectiei mediului: a) prevederile cuprinse la art. 16 alin. (2), în termen de 18 luni de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta; b) prevederile cuprinse la art. 17 alin. (1), în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta; c) prevederile cuprinse la art. 18 alin. (1), în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta.----------Art. 51^2 a fost introdus de pct. 46 al art. unic din LEGEA nr. 655 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 decembrie 2001.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:───────────────Ministrul apelor, pădurilorşi protectiei mediului,Romica TomescuMinistru de stat,ministrul sănătăţii,Hajdu GaborMinistrul industriei şi comerţului,Radu Berceanup. Ministrul transporturilor,Aleodor Francu,secretar de statMinistrul lucrărilor publiceşi amenajarii teritoriului,Nicolae NoicaMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remesp. Ministrul functiei publice,Marian Parjol,secretar de stat─────────────  +  AnexăSemnificatia unor termeni în înţelesul prezentei ordonante de urgenta a) aglomerare - zona cu o populatie al carei numar depăşeşte 250.000 de locuitori sau zona în care numărul populatiei este egal sau mai mic de 250.000 de locuitori, dar densitatea populatiei pe kmp justifica necesitatea evaluării şi gestionarii calităţii aerului înconjurător b) aer înconjurător - aerul troposferic, exclusiv cel din locurile de muncă c) atmosfera - masa de aer care inconjoara suprafaţa terestra, incluzând şi stratul protector de ozon d) cele mai bune tehnici disponibile care nu implica costuri excesive - stadiul cel mai avansat şi cel mai eficient al dezvoltării activităţilor şi al metodelor de operare care indica potrivirea practica a unei anumite tehnici de a asigura în principiu baza pentru valorile limita de emisie, menite sa previna şi, acolo unde nu este potrivit, sa reduca în general emisiile şi impactul asupra mediului:- tehnici - include atât tehnologia utilizata, cat şi modul în care instalatia este proiectata, construita, intretinuta, operata sau scoasa din functiune;- tehnica disponibila - acea tehnica dezvoltata la o scara ce permite implementarea ei în sectorul industrial important în condiţii viabile din punct de vedere economic şi tehnic, luand în considerare costurile şi avantajele, indiferent dacă tehnica este sau nu este utilizata ori produsa în România, atâta timp cat tehnica este accesibila rezonabil operatorului;- cel mai bun - cel mai eficient în realizarea unui nivel general ridicat al mediului e) evaluare - orice metoda utilizata pentru masurarea, calcularea, inclusiv prin modelare matematica, prognozarea sau estimarea nivelului unui poluant în aerul înconjurător f) emisii fugitive - emisii nedirijate, eliberate în mediu prin ferestre, uşi şi alte orificii, sisteme de ventilare sau deschidere, care nu intră în mod normal în categoria surselor dirijate de poluare g) surse mobile de poluare - mijloace de transport rutiere, feroviare, navale şi aeriene, echipamente mobile nerutiere echipate cu motoare cu ardere interna h) surse difuze de poluare - surse de emisii nedirijate de poluanti atmosferici, cum sunt sursele de emisii fugitive, sursele naturale de emisii şi alte surse care nu au fost definite specific i) marja de toleranta - procent din valoarea limita cu care aceasta poate fi depasita, în condiţiile precizate de legislatia în vigoare j) nivel - concentraţia unui poluant în aerul înconjurător sau depunerea acestuia pe suprafete intr-o perioadă dată k) poluant - orice substanţa introdusa direct sau indirect de către om în aerul înconjurător, care poate avea efecte dăunătoare asupra sănătăţii umane sau mediului l) prag de alerta - nivelul peste care exista un risc pentru sănătatea oamenilor în urma unei expuneri de scurta durata şi faţă de care trebuie să se ia măsuri imediate, conform legislaţiei în vigoare m) valoare limita - nivel fixat pe baza cunoştinţelor stiintifice, în scopul evitarii, prevenirii sau reducerii efectelor dăunătoare asupra sănătăţii omului sau mediului, care se atinge intr-o perioadă dată şi care nu trebuie depasit după ce a fost atins n) valori de prag - aceste valori care constituie nivelul pragurilor de alerta care o dată ce au fost depăşite determina luarea de măsuri de către autorităţile competente, conform legislaţiei în vigoare o) valori limita de emisie - concentraţia sau masa substanţelor poluante în emisiile provenite de la surse pe parcursul unei perioade precizate şi a carei depasire nu este permisa p) zona - parte a teritoriului naţional, delimitata în scopul evaluării şi gestionarii calităţii aerului, aprobata de Guvern.-----------Anexa 1 a fost introdusa potrivit pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 655 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 decembrie 2001.