HOTĂRÂRE nr. 155 din 3 martie 2005 (*actualizată*)privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale(actualizată până la data de 24 decembrie 2006*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 14 martie 2005. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 24 decembrie 2006, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 374 din 28 aprilie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 iulie 2005; HOTĂRÂREA nr. 865 din 28 iulie 2005; HOTĂRÂREA nr. 933 din 11 august 2005; LEGEA nr. 389 din 16 decembrie 2005; HOTĂRÂREA nr. 1.830 din 22 decembrie 2005; HOTĂRÂREA nr. 129 din 29 ianuarie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 13 din 22 februarie 2006; HOTĂRÂREA nr. 414 din 29 martie 2006; HOTĂRÂREA nr. 944 din 19 iulie 2006; HOTĂRÂREA nr. 1.295 din 20 septembrie 2006; LEGEA nr. 479 din 12 decembrie 2006.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului. (2) Sediul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale este în municipiul Bucureşti, bd. Carol I nr. 24, sectorul 3. (3) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale aplica strategia şi Programul de guvernare în vederea promovării politicilor în domeniile sale de activitate: agricultura, pescuit, acvacultura, producţie alimentara, consolidarea proprietăţii funciare, îmbunătăţiri funciare, silvicultura, dezvoltare rurală, optimizarea exploataţiilor şi conservarea solurilor. (4) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale este autoritatea publică centrala care asigura dezvoltarea pe baze moderne a domeniilor sale de activitate. (5) Obiectivele Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale sunt: a) finalizarea reformei şi consolidarea proprietăţii funciare; b) stimularea transformarii gospodariilor taranesti în exploataţii agricole moderne cu caracter comercial, formarea şi consolidarea clasei de mijloc în spaţiul rural; c) alocarea eficienta a resurselor bugetare pentru sprijinirea producătorilor agricoli; d) sprijinirea gradului de procesare a produselor agricole şi a creării de valoare adăugată în cadrul producţiei agricole, prin măsuri de piaţa libera; e) dezvoltarea şi modernizarea mediului rural;e^1) reabilitarea infrastructurii de îmbunătăţiri funciare din amenajările viabile din domeniul public al statului; f) dezvoltarea pescuitului şi acvaculturii; g) gestionarea eficienta a pădurilor; h) îmbunătăţirea cadrului instituţional în domeniile sale de activitate pe principiile eficientei şi debirocratizarii. (6) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale elaborează strategia şi reglementările specifice în domeniile sale de activitate, în cadrul politicii generale a Guvernului şi în concordanta cu reglementările Uniunii Europene.----------------Lit. e^1) a alin. (5) al art. 1 a fost introdusă de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 414 din 29 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 6 aprilie 2006.  +  Articolul 2Pentru realizarea obiectivelor din domeniul sau de activitate Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale exercita următoarele funcţii: a) de strategie, prin care se elaborează, în conformitate cu politica economică a Guvernului, normele Uniunii Europene şi tendintele pe plan mondial, strategia de dezvoltare în domeniile sale de activitate şi se proiectează mecanismele financiare necesare; b) de reglementare, prin care se asigura, în conformitate cu strategia, realizarea cadrului juridic şi elaborarea reglementărilor specifice activităţilor din domeniile sale de activitate; c) de administrare, prin care se asigura administrarea proprietăţii publice şi private a statului, precum şi gestionarea fondurilor şi serviciilor pentru care statul este responsabil, în domeniul sau de activitate; d) de reprezentare, prin care se asigura, în numele statului sau al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern şi extern, în domeniul sau de activitate şi în limitele stabilite prin actele normative în vigoare; e) de autoritate de stat, prin care se asigura implementarea, urmărirea şi controlul aplicării şi respectării reglementărilor în domeniile sale de activitate.  +  Capitolul II Atribuţiile, structura organizatorică şi conducerea ministerului  +  Secţiunea 1 Atribuţiile ministerului  +  Articolul 3În exercitarea funcţiilor sale, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale are următoarele atribuţii generale:1. asigura implementarea strategiei şi a Programului de guvernare în domeniile sale de activitate, potrivit reglementărilor în vigoare;2. elaborează strategii şi politici specifice în domeniile sale de activitate, pe care le supune Guvernului spre adoptare;3. coordonează activitatea celor două Agenţii de Plati - Agenţia de Plati şi Intervenţie pentru Agricultura şi Agenţia de Plati pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, rezultată din reorganizarea Agenţiei SAPARD -, precum şi programele de finanţare şi asistenţa internationala din domeniile sale de activitate;4. elaborează studii, analize şi strategii şi fundamentează programe de dezvoltare a zonelor montane şi a zonelor rurale, în colaborare cu celelalte instituţii ale administraţiei publice centrale şi cu organismele internaţionale în domeniu;5. coordonează activitatea de elaborare a documentaţiilor tehnice, avizare, programare, promovare, realizare şi monitorizare a obiectivelor de investiţii specifice;6. elaborează studii şi propune strategii de modernizare şi retehnologizare a agriculturii, în concordanta cu cerinţele de integrare în Uniunea Europeană;7. coordonează activitatea privind evaluarea şi înregistrarea bunurilor din patrimoniul instituţiilor publice din subordine şi de sub autoritatea sa;8. coordonează şi controlează privatizarea societăţilor comerciale agricole la care statul este acţionar şi concesionarea terenurilor aparţinând domeniului public sau privat al statului, aflate în administrarea unităţilor de sub autoritatea sa ori aflate în subordonarea sa, precum şi a terenurilor agricole sau a terenurilor cu amenajări piscicole din administrarea societăţilor comerciale la care statul este acţionar şi a celorlalte bunuri şi servicii din domeniul sau de activitate;9. coordonează şi monitorizează activităţile de fond funciar, de cadastru specializat, de îmbunătăţiri funciare, amenajări de torenţi şi regularizări de ape din domeniul agricol şi silvic;10. coordonează şi monitorizează concesionarea terenurilor aferente activelor vândute de Regia Naţionala a Pădurilor - Romsilva, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, şi asigura încasarea redeventei;11. coordonează constituirea organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare (OIF) şi a federaţiilor de organizaţii de îmbunătăţiri funciare (FOIF), prin Oficiul de reglementare a organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare (OROIF) şi prin structurile acestuia care îşi desfăşoară activităţile în cadrul direcţiilor pentru agricultura şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti şi, de asemenea, monitorizează funcţionarea acestora;12. elaborează norme şi instrucţiuni pentru atestarea persoanelor care desfăşoară activităţi de îmbunătăţiri funciare în domeniul agricol şi silvic;13. fundamentează şi elaborează strategii şi programe de finanţare privind fondul funciar, protecţia solului, a plantelor, a animalelor şi a pădurilor;14. reprezintă Guvernul în relaţiile cu organismele interne şi internaţionale în domeniile sale de activitate;15. sprijină, direct sau prin instituţii publice din subordine, editarea publicaţiilor de specialitate şi de informare specifice;16. colaborează, prin structurile sale, cu Institutul Naţional de Statistica pentru a satisface cerinţele de date statistice de calitate şi comparabile bazate pe acquisul comunitar;17. iniţiază, direct sau prin unităţile aflate în subordine ori sub autoritatea sa, proiecte de parteneriat public-privat de interes naţional, negociaza, semnează şi realizează contractul de parteneriat public-privat, în conformitate cu prevederile legale în domeniu;18. iniţiază, negociaza şi asigura punerea în aplicare a dispoziţiilor convenţiilor şi acordurilor internaţionale din sfera sa de competenţa, la care România este parte, din împuternicirea Guvernului, reprezintă interesele statului în diferite instituţii şi organisme internaţionale şi dezvolta relaţii de cooperare cu instituţii şi organizaţii similare din alte state;19. întreprinde acţiuni şi iniţiative, potrivit competentelor stabilite de lege, pentru intensificarea participării României la acţiunile de cooperare bilaterala şi multilaterala, la nivel subregional, regional şi global, pentru valorificarea oportunitatilor şi facilităţilor de asistenţa financiară, tehnica, tehnologică şi ştiinţifică;20. coordonează şi răspunde de activităţile privind relaţiile cu Uniunea Europeană pentru domeniile din sfera sa de competenţa;21. exercita şi alte responsabilităţi, în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei naţionale şi ale acordurilor internaţionale la care România este parte, precum şi cu prevederile Programului naţional de aderare la Uniunea Europeană;22. asigura relaţia cu Parlamentul României, cu sindicatele şi patronatele şi cu organizaţiile nonguvernamentale din sfera sa de activitate, cu populaţia, precum şi cu mass-media;23. coordonează acţiunile de cooperare cu alte tari în domeniile sale de activitate şi asigura aplicarea, în condiţiile legislaţiei în vigoare, a convenţiilor şi acordurilor, precum şi controlul îndeplinirii obligaţiilor ce decurg din acestea;24. iniţiază acţiuni în domeniul sau de activitate privind integrarea europeană; urmăreşte şi răspunde de aplicarea prevederilor specifice din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993;25. asigura în domeniile sale de activitate organizarea activităţilor prevăzute de lege pentru apărarea civilă, pentru rezolvarea situaţiilor de urgenta şi pentru situaţii de mobilizare;26. desfăşoară activităţi de control şi inspecţii privind respectarea legislaţiei pe domenii de activitate, colaborand în acţiunile sale, după caz, şi cu celelalte autorităţi publice abilitate;27. desfăşoară activităţi de audit public intern, potrivit reglementărilor legale în vigoare;28. colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu alte organisme interne şi internaţionale;29. iniţiază şi elaborează, direct sau prin unităţile aflate în subordine, sub autoritate ori în coordonare, proiecte de acte normative în domeniile sale de activitate;30. avizează proiecte de acte normative care au legătură cu domeniile sale de activitate;31. elaborează şi promovează politici privind reglementarea depozitarii seminţelor de consum şi activitatea de utilizare a acestora în alimentaţie şi ca furaj pentru nutritia animalelor.32. planifica şi elaborează politici pentru sectorul imbunatatirilor funciare, elaborează şi actualizează periodic strategia naţionala pentru sectorul imbunatatirilor funciare;33. elaborează şi propune politici şi strategii privind organizarea şi sistematizarea teritoriilor agricole, optimizarea exploataţiilor agricole, protecţia şi ameliorarea solurilor;34. coordonează constituirea sistemului informaţional în agricultura şi silvicultura şi asigura funcţionarea acestuia;35. coordonează activitatea de protecţie a plantelor şi carantina fitosanitara la nivel teritorial şi vamal;36. coordonează activitatea privind producerea, prelucrarea, controlul, certificarea şi comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante în Catalogul oficial al României şi al Comunităţii Europene;37. elaborează analize şi strategii şi fundamentează programe de dezvoltare ale sectorului agricol şi agroalimentar;38. elaborează şi promovează programe privind punerea în valoare a produselor agroalimentare şi programe de măsuri pentru stimularea şi dezvoltarea investiţiilor în sectorul agroalimentar;39. coordonează activitatea privind cercetarea ştiinţifică agricolă;40. elaborează şi implementeaza strategiile şi politicile privind introducerea în cultura şi pe piaţa a produselor modificate genetic;41. asigura implementarea conform legii a prevederilor privind agricultura ecologică şi acreditează organismele de inspecţie în domeniu.----------------Pct. 3, 11 şi 26 ale art. 3 au fost modificate de pct. 2 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 414 din 29 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 6 aprilie 2006.Pct. 32-41 ale art. 3 au fost introduse de pct. 3 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 414 din 29 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 6 aprilie 2006.  +  Articolul 4 (1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale are următoarele atribuţii specifice:I. În domeniul agriculturii, pescuitului şi acvaculturii şi producţiei alimentare şi imbunatatirilor funciare:1. elaborează strategii şi politici sectoriale şi de piaţa, în colaborare cu organizaţiile interprofesionale pe produs şi cu asociaţiile patronale şi sindicale din domeniul agrozootehnic şi piscicol;2. promovează programe şi proiecte de acte normative, pentru stimularea şi consolidarea pieţei produselor agroalimentare în vederea creşterii competitivitatii produselor pe piaţa interna şi externa;3. propune amendarea periodică, în funcţie de rezultate, a Programului Guvernului pentru agricultura;4. urmăreşte consolidarea proprietăţii agricole şi sprijină optimizarea exploataţiilor agricole şi piscicole;5. colaborează cu organizaţiile patronale, sindicale şi profesionale de producători, în vederea sprijinirii producătorilor agricoli şi piscicoli, şi întreprinde acţiuni de asistenţa şi consultanţa pentru susţinerea activităţii acestora;6. iniţiază şi sprijină acţiunile privind dezvoltarea prestării serviciilor specifice pentru producătorii agricoli şi piscicoli, inclusiv prin dezvoltarea cooperaţiei rurale;7. acreditează şi controlează, în condiţiile legii, agenţii economici care produc, prelucreaza şi comercializează produse agroalimentare;8. acreditează şi controlează, în condiţiile legii, organismele de inspecţie şi certificare din agricultura ecologică;9. asigura, prin intermediul Autorităţii Naţionale pentru Produse Ecologice, implementarea, reglementarea şi monitorizarea sistemului de agricultura ecologică în România;10. elaborează mecanisme şi instrumente de reglementare a pieţelor agricole şi agroalimentare, în colaborare cu consiliile pe produs;11. eliberează licenţe de depozit pentru seminţele de consum, conform prevederilor legale, şi aproba Manualul de gradare a seminţelor de consum alimentar şi furajer;12. participa la armonizarea standardelor româneşti ale produselor alimentare cu cele europene şi internaţionale, precum şi cu standardele Codex Alimentarius;13. coordonează şi controlează activitatea de pescuit şi acvacultura; ia măsuri de protecţie a fondului piscicol prin inspecţia de specialitate, potrivit legislaţiei în vigoare;14. coordonează, organizează şi controlează activitatea de selecţie, ameliorare şi de reproducţie a animalelor de interes zootehnic;15. asigura implementarea politicilor, strategiilor şi programelor de dezvoltare în domeniul sectorului vegetal, al producerii de furaje, creşterii animalelor, pescuitului şi acvaculturii, precum şi în domeniul produselor agroalimentare;16. elaborează norme tehnice şi metodologice în domeniul creşterii animalelor, pescuitului şi acvaculturii, precum şi în domeniul produselor agroalimentare;17. coordonează activitatea productiva de creştere a animalelor şi nutriţie animala, precum şi activitatea de pescuit şi acvacultura;18. elaborează, promovează şi implementeaza cadrul legal privind calitatea produselor agroalimentare, precum şi alinierea legislaţiei în domeniul creşterii animalelor, pescuitului, acvaculturii şi produselor agroalimentare cu legislaţia Uniunii Europene;19. elaborează acte normative care promovează valorificarea productiilor animaliere în sisteme comunitare de clasificare în vederea exportului acestora;20. stabileşte prioritati în domeniul creşterii animalelor, pescuitului şi acvaculturii, pentru corelarea productiilor animaliere cu necesarul de produse, în vederea aprovizionarii pieţei interne şi creării de disponibilitati pentru export;21. elaborează şi promovează, împreună cu institutele de specialitate de profil, tehnologii competitive moderne pentru creşterea animalelor, în domeniul pescuitului şi acvaculturii şi pentru amenajarea pajiştilor, diferenţiate în funcţie de condiţiile agropedologice;22. abrogat;23. abrogat;24. aproba, în condiţiile legii, organismele de inspecţie şi certificare privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi a atestatelor de specificitate pentru produsele agricole şi produsele alimentare;25. înregistrează, în condiţiile legii, indicaţiile geografice, rasele de animale, soiurile de plante, tehnologiile şi metodele de procesare industriala a produselor agricole, denumirile de origine şi atestatele de specificitate pentru produsele agricole şi produsele alimentare şi solicita protecţia acestora în Uniunea Europeană;26. elaborează şi actualizează legislaţia privind acreditarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul producţiei, depozitarii, transportului şi comercializării produselor alimentare;27. abrogat;28. abrogat;29. elaborează şi implementeaza legislaţia naţionala a seminţelor şi materialului săditor conform reglementărilor Uniunii Europene (UE), Organizaţiei Economice de Cooperare şi Dezvoltare (OCDE), Asociaţiei Internaţionale de Testare a Seminţelor (ISTA), asigura controlul şi certificarea calităţii seminţelor, înregistrează, supraveghează, monitorizează şi acreditează operatorii economici furnizori de seminţe şi material săditor, asigura aplicarea prevederilor Legii nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante şi a reglementărilor de implementare a legii, participa la activitatea de înregistrare a soiurilor;29^1. asigura legătură cu organizaţiile internaţionale specializate în domeniul seminţelor: Comisia Uniunii Europene, Comitetul tehnic pentru seminţe, Organizaţia Economică de Cooperare şi Dezvoltare (OCDE), Asociaţia Internationala de Testare a Seminţelor (ISTA), Uniunea Internationala pentru Protecţia Soiurilor (UPOV), Oficiul Comunitar al Protecţiei Soiurilor (CPVO) şi participa la elaborarea actelor normative ale Comunităţii Europene (CE) şi la negocierile şi întrunirile organizate de acestea;29^2. gestionează din punct de vedere tehnic Registrul plantaţiilor viticole;30. stabileşte norme fitosanitare specifice privind prevenirea introducerii şi răspândirii organismelor de carantina, monitorizează organismele de carantina, dezvolta programe informatice - FITOEXPERT, PESTEXPERT, Sistemul Informatic Naţional pentru Protecţia Plantelor (SINPP), coordonează omologarea şi plasarea pe piaţa a produselor pentru protecţia plantelor;31. elaborează strategia în domeniul protecţiei plantelor şi al produselor de uz fitosanitar, elaborează şi implementeaza politici specifice privind combaterea biologica a bolilor, dăunătorilor, protecţia fitosanitara a culturilor şi siguranţa alimentara a consumatorului;31^1. asigura permanent schimbul de informaţii cu Comisia Europeană şi organismele naţionale şi internaţionale din domeniul fitosanitar: Asociaţia Producătorilor de Produse de Uz Fitosanitar (APPUF), Societatea Naţionala de Protecţie a Plantelor (SNPP), Organizaţia Europeană şi Mediteraneana pentru Protecţia Plantelor (OEPP), Convenţia Internationala pentru Protecţia Plantelor (CIPV), Organizaţia pentru Alimente şi Agricultura (FAO), Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC), Asociaţia Europeană pentru Protecţia Plantelor (ECPA), Asociaţia Industriei de Protecţie a Plantelor din România (AIPROM);32. coordonează activitatea şi elaborează strategia şi programele de restructurare şi privatizare ale societăţilor naţionale la care statul, prin Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, este acţionar majoritar;33. coordonează elaborarea de măsuri şi asigura restructurarea şi privatizarea societăţilor comerciale pe acţiuni, cu capital majoritar de stat, din domeniul sau de activitate şi exercită, în numele statului, toate drepturile ce decurg din calitatea de acţionar la societăţile comerciale ce deţin în administrare terenuri agricole sau terenuri cu amenajări piscicole;34. controlează modul în care sunt respectate normele privind evidenta, protecţia, folosirea şi ameliorarea fondului funciar de către toţi deţinătorii de terenuri cu destinaţie agricolă, indiferent de forma de proprietate;35. asigura evidenta navelor şi ambarcatiunilor de pescuit prin Fisierul navelor şi ambarcatiunilor de pescuit, precum şi evidenta altor tipuri de dotări tehnice ale ambarcatiunilor de pescuit, înregistrarea datelor tehnice şi proiectelor amenajărilor hidrotehnice ale capacităţilor de producţie din acvacultura;36. avizează documentaţiile privind scoaterea din circuitul agricol a terenurilor agricole şi schimbarea categoriei de folosinţă a terenului agricol, potrivit reglementărilor în vigoare;37. avizează lucrări de scoatere a terenurilor din circuitul agricol, respectând planul urbanistic general şi planul urbanistic zonal, în vederea infiintarii de amenajări agrozootehnice, complexuri de sere, ferme multifunctionale, microferme, amenajări piscicole pentru acvacultura intensiva şi superintensiva în sistem dirijat-controlat;38. coordonează programul privind realizarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare prioritare, potrivit legislaţiei în vigoare;39. fundamentează şi elaborează programele prioritare de amenajare şi ameliorare a terenurilor agricole degradate, precum şi monitorizarea calităţii solului prin studii pedologice şi agrochimice;40. elaborează şi promovează programe de sustinere financiară a producătorilor agricoli şi piscicoli şi urmăreşte derularea acestora;41. întocmeşte strategii şi politici privind promovarea produselor agroalimentare româneşti pe pieţe externe şi monitorizează aplicarea acestora;42. elaborează, împreună cu alte ministere implicate, cadrul legislativ în domeniul organismelor modificate genetic, în vederea armonizării legislaţiei româneşti cu cea a Uniunii Europene;42^1. elaborează şi implementeaza politicile şi strategiile naţionale privind introducerea în cultura şi pe piaţa a produselor modificate genetic, asigurând un control eficient al acestora;43. defineste strategiile privind cercetarea ştiinţifică agricolă, prin adaptarea acesteia la actuala forma de proprietate, la modul de exploatare a terenului şi la cerinţele tehnologiei moderne;43^1. monitorizează implementarea politicilor de cercetare ştiinţifică agricolă prin unităţile de cercetare-dezvoltare din subordine;43^2. participa la definirea, orientarea şi implementarea politicilor de formare profesională în sectoarele din competenţa ministerului;44. coordonează acţiunea de implementare a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindina şi de stimulare a precipitatiilor;45. asigura îndeplinirea, prin intermediul Autorităţii de Management pentru Programul Operational Sectorial pentru Agricultura, Dezvoltare Rurală şi Pescuit, a atribuţiilor stabilite prin actele normative în vigoare;46. asigură realizarea Proiectului privind reabilitarea şi reforma sectorului de irigaţii conform prevederilor legale în vigoare;47. organizează şi asigura funcţionarea sistemului naţional de supraveghere, evaluare, prognoze şi avertizare privind efectele ecologice şi economice ale amenajărilor de îmbunătăţiri funciare;48. organizează, executa şi actualizează cadastrul amenajărilor de acvacultura şi îmbunătăţiri funciare cofinantat de la bugetul de stat.49. asigura corelarea activităţilor şi programelor ministerului privind sectorul imbunatatirilor funciare cu planurile, politicile, programele şi activităţile altor ministere şi instituţii publice;50. propune şi înfiinţează comitete tehnice consultative şi poate propune acordarea de facilităţi organizaţiilor neguvernamentale de utilitate publică, care promovează sau elaborează programe şi proiecte în domeniul imbunatatirilor funciare şi în alte domenii conexe;51. elaborează şi emite ordine şi regulamente privind exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile amenajărilor de îmbunătăţiri funciare, precum şi cu privire la diminuarea suprafeţei deservite de sistemele şi amenajările de irigaţii sau desecare şi drenaj şi de lucrările de apărare împotriva inundaţiilor şi de combatere a eroziunii solului;52. atesta persoanele fizice şi juridice care solicită desfăşurarea de activităţi de îmbunătăţiri funciare, respectiv de proiectare, executare de lucrări, fabricare şi utilizare a instalaţiilor şi echipamentelor specifice acestor activităţi;53. asigura, prin experţi şi specialişti atestaţi potrivit legii, evaluarea stării de siguranţă în exploatare şi controlul respectării standardelor de siguranţă a amenajărilor de îmbunătăţiri funciare;54. emite norme şi standarde tehnice privind prevenirea şi reducerea poluarii şi utilizarea raţională a apei în cadrul amenajărilor de îmbunătăţiri funciare;55. avizează sau, după caz, aproba documentaţiile tehnico-economice de execuţie de noi amenajări de îmbunătăţiri funciare şi de reabilitare şi modernizare a amenajărilor existente finanţate de la bugetul de stat, cu consultarea Administraţiei Naţionale a Imbunatatirilor Funciare sau la propunerea acesteia;56. organizează şi asigura funcţionarea sistemului naţional de supraveghere, evaluare, prognoza şi avertizare privind efectele ecologice şi economice ale amenajărilor de îmbunătăţiri funciare ca parte componenta a sistemului naţional de monitorizare integrată de fond şi de impact, pentru toţi factorii de mediu;57. organizează, executa şi actualizează sistemul informaţional de evidenta la nivel naţional al amenajărilor de îmbunătăţiri funciare din domeniul agricol;58. aproba situaţiile financiare anuale ale Administraţiei Naţionale a Imbunatatirilor Funciare;59. supune aprobării Guvernului bugetul de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Naţionale a Imbunatatirilor Funciare pentru încadrarea acestuia în prevederile bugetului ministerului, programul de activitate pentru exerciţiul financiar următor şi indicatorii de performanţă;60. solicita informaţii şi rapoarte de activitate de la Administraţia Naţionala a Imbunatatirilor Funciare;61. aproba reabilitarea şi modernizarea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare existente şi execuţia de noi amenajări, la propunerea Administraţiei Naţionale a Imbunatatirilor Funciare;62. aplica măsurile prevăzute la art. 38 alin. (2) lit. b), c) şi f) din Legea imbunatatirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările şi completările ulterioare, prin Agenţia Domeniilor Statului, iar pe cele prevăzute la lit. a), d) şi e) ale aceluiaşi alineat, prin Administraţia Naţionala a Imbunatatirilor Funciare;63. organizează Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare (OIF), acorda consultanţa şi asistenţa la înfiinţarea şi reorganizarea organizaţiilor şi federaţiilor, avizează înfiinţarea organizaţiilor şi federaţiilor, inclusiv teritoriile propuse ale acestora, solicita informaţii şi rapoarte din partea organizaţiilor şi federaţiilor privind exploatarea şi întreţinerea infrastructurii ce le-a fost transmisă în folosinţă sau proprietate, elaborează proiectele de hotărârii ale Guvernului privind transferul infrastructurii de îmbunătăţiri funciare din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, monitorizează îndeplinirea condiţiilor legale şi modul de acordare a subvenţiilor de la bugetul de stat către organizaţii şi federaţii, efectuează controale la organizaţii şi federaţii, cuprinzând atât controale tehnice, cat şi financiare, conform legii, avizează dizolvarea, lichidarea, reorganizarea şi modificarea statutului organizaţiilor şi federaţiilor, acorda asistenţa tehnica organizaţiilor şi federaţiilor.64. coordonează activităţile de gestionare şi actualizare a sistemului informaţional în agricultura şi silvicultura, organizarea şi sistematizarea teritoriului agricol, protecţia şi ameliorarea solurilor;65. elaborează strategia în domeniul utilizării ingrasamintelor, coordonează activitatea de utilizare a ingrasamintelor, avizează autorizarea ingrasamintelor, controlează modul de implementare a legislaţiei în vigoare;66. elaborează strategii agroalimentare în colaborare cu consiliile pe produs, în conformitate cu politica economică a Guvernului, cu reglementările Uniunii Europene şi cu tendintele pe plan mondial;67. elaborează analize economice ale programelor, mecanismelor şi instrumentelor politicilor sectoriale, evalueaza modul de implementare şi formulează propuneri de ajustare a acestora;68. defineste politica generală de primire a informaţiilor de piaţa, monitorizează şi participa la analiza strategica a pieţelor agricole; efectuează studii de marketing;69. organizează şi implementeaza un sistem informaţional de date privind piaţa produselor agricole;70. elaborează analize sectoriale şi pe produse, în scopul eficientizarii procesului de elaborare a politicilor agricole şi agroalimentare sectoriale;71. elaborează, promovează şi implementeaza cadrul legislativ privind calitatea produselor agroalimentare;72. elaborează, aplica şi evalueaza politica de punere în valoare a produselor agroalimentare prin intermediul denumirilor de origine, indicaţiilor geografice şi al marcilor de calitate, asigura atestarea şi promovarea produselor traditionale;73. elaborează şi promovează programe şi măsuri de stimulare şi dezvoltare privind sprijinul întreprinzătorilor români şi străini în activitatea de investiţii în tehnica agricolă, echipamente şi instalaţii în sectorul agroalimentar, inclusiv prin sisteme de creditare;74. elaborează şi implementeaza strategii şi programe de dezvoltare specifice pentru susţinerea şi dezvoltarea activităţilor producătorilor agricoli şi a asociaţiilor de producători, conform politicii promovate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;75. asigura recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor de producători din agricultura, ca autoritate competentă;76. elaborează, promovează şi implementeaza, împreună cu organismele din domeniu, cadrul legal pentru aplicarea corecta a sistemului de clasificare a carcaselor EUROP;77. controlează, în condiţiile legii, activitatea de clasificare a carcaselor, activitatea clasificatorilor, a agentiilor de clasificare şi a abatoarelor şi stabileşte măsuri pentru aplicarea corecta a sistemului de clasificare a carcaselor EUROP;78. centralizează şi transmite informaţiile primite de la abatoare şi de la Comisia de clasificare a carcaselor şi întocmeşte sinteze pentru raportarea informaţiilor către Uniunea Europeană;79. organizează şi coordonează activitatea de inspecţii privind producerea, valorificarea, comercializarea şi certificarea calităţii produselor, conform prevederilor legislaţiei în vigoare pentru domeniile: vitivinicol; legume-fructe; creşterea animalelor; licenţe, mărci; organisme modificate genetic; îngrăşăminte chimice şi licentiere, depozitare cereale;80. organizează şi coordonează efectuarea controlului de conformitate pentru fructele şi legumele în stare proaspăta cu standardele de comercializare în vigoare pe întreaga filiera de produs;81. exercita controlul în scopul verificării securităţii şi/sau calităţii în producerea, prelucrarea, depozitarea, transportul şi comercializarea produselor alimentare şi aplicarea măsurilor în conformitate cu prevederile legale;82. exercita controlul tehnic pe toate fazele sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, stabilind măsurile necesare în conformitate cu prevederile legale;83. controlează modul de respectare a legislaţiei vitivinicole în vigoare în producerea, prelucrarea, depozitarea, transportul şi comercializarea vinurilor şi a altor produse vitivinicole;84. monitorizează şi controlează operatorii economici şi persoanele fizice care cultiva, depozitează, condiţioneaza şi valorifica plante modificate genetic, respectând legislaţia în domeniul organismelor modificate genetic;85. organizează şi efectuează controlul calităţii ingrasamintelor şi conservării solului, în conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare;86. urmăreşte modul de aplicare a prevederilor legale cu privire la verificarea şi certificarea condiţiilor financiare şi tehnice de către inspectorii abilitaţi, în vederea acordării licenţei de depozit.---------------Pct. 10, 12, 29, 30, 31, 41, 42 şi 43 ale pct. I al alin. (1) al art. 4 au fost modificate de pct. 4 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 414 din 29 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 6 aprilie 2006.Pct. 29^1 şi 29^2 ale pct. I al alin. (1) al art. 4 au fost introduse de pct. 5 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 414 din 29 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 6 aprilie 2006.Pct. 31^1 al pct. I al alin. (1) al art. 4 a fost introdus de pct. 6 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 414 din 29 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 6 aprilie 2006.Pct. 42^1 al pct. I al alin. (1) al art. 4 a fost introdus de pct. 7 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 414 din 29 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 6 aprilie 2006.Pct. 43^1 şi 43^2 ale pct. I al alin. (1) al art. 4 au fost introduse de pct. 8 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 414 din 29 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 6 aprilie 2006.Pct. 49-86 ale pct. I al alin. (1) al art. 4 au fost introduse de pct. 9 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 414 din 29 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 6 aprilie 2006.Pct. 22, 23, 27 şi 28 ale pct. I al alin. (1) al art. 4 au fost abrogate de pct. 10 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 414 din 29 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 6 aprilie 2006.II. În domeniul pădurilor:1. elaborează strategii şi politici de gospodărire şi de valorificare raţională a resurselor fondului forestier naţional şi a vegetatiei forestiere din afară acestuia;2. elaborează regulamente, instrucţiuni şi norme tehnice specifice privind administrarea şi gospodărirea durabila a fondului forestier naţional, a vegetatiei forestiere din afară acestuia, a fondului cinegetic şi a celui piscicol din apele de munte;3. exercita atribuţiile prevăzute de lege în vederea asigurării respectării regimului silvic în toate suprafeţele de padure, indiferent de titularul dreptului de proprietate asupra acestor suprafeţe;3^1. exercita atribuţiile prevăzute de lege în vederea asigurării controlului circulaţiei materialului lemnos, instalaţiilor de debitat material lemnos şi depozitelor de material lemnos;4. coordonează şi controlează activitatea de elaborare şi avizare, în conceptie unitară, a amenajărilor silvice, precum şi a studiilor de transformare a pasunilor împădurite;5. propune, pe baza amenajamentelor silvice, volumul maxim de masa lemnoasă care se exploatează anual din păduri şi din vegetatia forestieră, din afară fondului forestier naţional, pe categorii de destinatari şi destinaţii, în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice;6. organizează evidenta sistemului informaţional pentru silvicultura potrivit art. VIII din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 41/2004 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 499/2004, organizează şi tine evidenta terenurilor cu destinaţie forestieră şi a celor cu vegetaţie forestieră, din afară fondului forestier, indiferent de natura proprietăţii, urmăreşte furnizarea datelor necesare în vederea realizării sistemului de cadastru, coordonează executarea lucrărilor de geodezie, topografie, fotogrammetrie, cartografie pentru realizarea sistemului informaţional pentru silvicultura, precum şi introducerea şi întreţinerea acestuia, cantitativ şi calitativ, şi asigura proiectarea şi aplicarea în teren a organizării teritoriului forestier;7. analizează şi, după caz, aproba, în condiţiile prevăzute de lege, solicitarile de scoatere definitivă sau temporară din circuitul silvic a unor terenuri, precum şi regularizarea perimetrelor pădurii, conform reglementărilor în vigoare, indiferent de natura proprietăţii;8. coordonează, împreună cu factorii responsabili interesaţi, acţiunile de impadurire a terenurilor degradate, inapte pentru folosinţă agricolă, înfiinţarea perdelelor forestiere de protecţie şi asigura o conceptie unitară de amenajare a terenurilor degradate şi de corectare a torenţilor pe bazine hidrografice şi perimetre de ameliorare; fundamentează necesitatea asigurării resurselor financiare respective;8^1. coordonează, împreună cu factorii responsabili, acţiunile de regenerare a pădurilor;9. organizează sistemul naţional de monitorizare solvegetatie forestieră pentru silvicultura, ia măsuri pentru ameliorarea stării de sănătate a pădurilor şi coordonează gospodărirea ariilor protejate din fondul forestier naţional;10. urmăreşte şi sprijină dezvoltarea reţelei de drumuri forestiere, urmărind asigurarea fondurilor necesare, potrivit legii;11. urmăreşte evoluţia stării fondului forestier naţional şi prezintă Guvernului rapoarte anuale;12. colaborează cu instituţiile interesate pentru preluarea în fondul forestier al statului, în condiţiile legii, a terenurilor degradate, inapte pentru folosinţă agricolă, proprietate publică sau privată, pentru ameliorarea cărora deţinătorii legali nu dispun de mijloacele necesare;12^1. coordonează exproprierea pentru cauza de utilitate publică a terenurilor degradate ce vor fi împădurite şi a celor pe care se vor înfiinţa perdele forestiere de protecţie;13. atesta persoanele fizice şi juridice pentru efectuarea de studii de teren, elaborarea documentaţiilor tehnico-economice, precum şi pentru executarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare în domeniul silvic, autorizeaza unităţile specializate pentru activitatea de amenajare;14. atesta persoanele juridice care executa lucrări silvice;15. organizează, prin structurile teritoriale de specialitate din subordine, modul de gospodărire a pădurilor proprietate privată şi a celor proprietate publică aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale;16. organizează şi coordonează activitatea de cercetare ştiinţifică şi inginerie tehnologică în domeniul silviculturii, sprijină dezvoltarea acestora şi asigura folosirea rezultatelor obţinute la fundamentarea măsurilor de gospodărire durabila a pădurilor;17. reglementează şi aproba activităţile de management forestier din pădurile proprietate privată, precum şi din pădurile proprietate publică a unităţilor administrativteritoriale;18. aproba încadrarea pe categorii functionale a vegetatiei forestiere din afară fondului forestier naţional;19. organizează activităţile tehnice silvice, finanţate de la bugetul de stat, pentru pădurile proprietate privată a persoanelor fizice, conform competentelor legale;20. asigura, conform competentelor legale, respectarea reglementărilor privind producerea, comercializarea şi utilizarea materialelor forestiere de reproducere;21. coordonează acţiunile de informare, educare, instruire şi altele asemenea, finanţate de la bugetul de stat, pentru popularizarea legislaţiei silvice şi educaţiei forestiere, în vederea respectării regimului silvic de către proprietari şi/sau deţinători;22. autorizeaza funcţionarea structurilor silvice proprii de administrare a fondului forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale şi a celui proprietate privată;23. elaborează şi analizează sistemul de informaţii statistice în silvicultura;24. asigura, în condiţiile legii, aplicarea măsurilor specifice silviculturii din proiectele şi programele internaţionale;25. coordonează şi promovează documentaţii de sinteza referitoare la fondul forestier naţional, organizează periodic elaborarea inventarului fondului forestier naţional şi elaborează prognoze privind evoluţia acestuia;26. coordonează şi implementeaza programele cu finanţare externa cu componente în domeniul silviculturii, scop în care organizează cadrul instituţional corespunzător;27. verifica şi aproba documentaţiile întocmite pentru justificarea pierderilor cauzate de calamitati înregistrate la impaduririle efectuate din fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică sau din surse bugetare;27^1. verifica şi aproba documentaţiile întocmite pentru justificarea pierderilor cauzate de calamitati înregistrate la lucrările de corectare a torenţilor şi de drumuri forestiere finanţate de la bugetul de stat;28. ia măsuri pentru realizarea inventarului forestier naţional şi coordonează realizarea acestuia;29. asigura implementarea şi monitorizarea măsurii 3.5 - «Silvicultura în cadrul Programului SAPARD şi al programelor de dezvoltare rurală în domeniul forestier;30. organizează, coordonează şi exercită controlul cu privire la respectarea prevederilor regimului silvic de către deţinătorii şi administratorii cu orice titlu de fond forestier şi a modului în care se aplică legislaţia silvică pentru administrarea vegetatiei forestiere din afară fondului forestier;31. controlează modul în care se aplică normele tehnice în elaborarea amenajamentelor silvice, respectarea şi aplicarea prevederilor din amenajamente;32. controlează modul de supraveghere a stării de sănătate a pădurilor (monitoringul forestier) şi modul de aplicare a reglementărilor privind utilizarea materialelor forestiere de reproducere.33. verifica modul de respectare a normelor tehnice cu privire la proiectarea şi executarea lucrărilor de reconstrucţie ecologica, împăduriri şi lucrări de îngrijire;34. controlează respectarea de către administrator sau proprietar a legislaţiei privind integritatea fondului forestier naţional şi a vegetatiei forestiere din afară acestuia;35. constata, prin personalul silvic, faptele ce pot constitui infracţiuni în domeniul silvic, sesizează de îndată organele de cercetare penală, iar pentru faptele contravenţionale aplica sancţiuni, cu respectarea prevederilor legale privind regimul contravenţiilor;36. controlează legalitatea comercializării masei lemnoase şi respectarea reglementărilor cu privire la circulaţia materialelor lemnoase, precum şi provenienţă acestora;37. controlează respectarea regimului silvic în domeniul ariilor protejate din fondul forestier naţional;38. verifica sesizările cu privire la încălcarea legislaţiei în vigoare în domeniul respectării regimului silvic şi a legislaţiei silvice cu privire la administrarea vegetatiei forestiere din afară fondului forestier;39. elaborează strategii şi politici pentru gestionarea durabila a fondului cinegetic naţional;40. atribuie în gestiune, în condiţiile legii, fondurile de vânătoare şi exercită atribuţiile prevăzute de lege în domeniul cinegetic;41. elaborează regulamente, instrucţiuni şi norme tehnice specifice pentru gestionarea durabila a fondului cinegetic;42. controlează activitatea cinegetica pe toate categoriile de fonduri de vânătoare, luând măsurile care se impun în conformitate cu legislaţia din domeniu;43. organizează, coordonează şi participa în mod direct la acţiunile de prevenire şi combatere a braconajului, constata, prin personalul cinegetic, faptele ce pot constitui infracţiuni în domeniul cinegetic, sesizează de îndată organele de cercetare penală, iar pentru faptele contravenţionale aplica sancţiuni, cu respectarea prevederilor legale privind regimul contravenţiilor;44. controlează activitatea personalului angajat al gestionarilor fondurilor de vânătoare cu atribuţii în domeniul cinegetic şi propune, după caz, sancţionarea acestuia;45. controlează modul de respectare a instrucţiunilor tehnice privind evaluarea efectivelor de vanat şi stabilirea cotelor de recolta;46. controlează legalitatea deţinerii în captivitate a animalelor sălbatice de către persoanele fizice şi juridice, precum şi asigurarea condiţiilor de viaţa ale acestora;47. controlează respectarea reglementărilor în vigoare privind capturarea vânatului viu şi popularea fondurilor de vânătoare;48. verifica sesizările cu privire la încălcarea actelor normative în vigoare în domeniul cinegetic;49. îndeplineşte orice alte atribuţii privind controlul respectării legislaţiei în domeniul silvic şi cel cinegetic.-------------Pct. 30-32 de la pct. II al alin. (1) al art. 4 au fost modificate de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂRE nr. 374 din 28 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.Pct. 33-49 de la pct. II al alin. (1) al art. 4 au fost introduse de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂRE nr. 374 din 28 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.Pct. 3, 4, 15 şi 29 de la pct. II al alin. (1) al art. 4 au fost modificate de pct. 11 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 414 din 29 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 6 aprilie 2006.Pct. 3^1 de la pct. II al alin. (1) al art. 4 a fost introdus de pct. 12 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 414 din 29 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 6 aprilie 2006.Pct. 8^1 de la pct. II al alin. (1) al art. 4 a fost introdus de pct. 13 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 414 din 29 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 6 aprilie 2006.Pct. 12^1 de la pct. II al alin. (1) al art. 4 a fost introdus de pct. 14 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 414 din 29 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 6 aprilie 2006.Pct. 27^1 de la pct. II al alin. (1) al art. 4 a fost introdus de pct. 15 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 414 din 29 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 6 aprilie 2006.III. În domeniul dezvoltării rurale:1. asigura armonizarea cadrului instituţional şi dezvoltarea capacităţii administrative a structurilor responsabile pentru elaborarea şi implementarea programelor de dezvoltare rurală;2. elaborează strategiile şi programele de dezvoltare echilibrata a spaţiului rural la nivel naţional, regional şi local, în funcţie de potenţialul resurselor de dezvoltare, în concordanta cu strategia sectorului agroalimentar, cu priorităţile stabilite prin Programul de guvernare, precum şi cu nivelul resurselor de finanţare alocate acestei activităţi;3. dezvolta şi promovează parteneriate la nivel naţional, regional şi local, inclusiv parteneriate public-private;4. asigura secretariatul Comitetului Naţional Strategic pentru Dezvoltare Rurală constituit pentru elaborarea şi monitorizarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013;5. colaborează cu structurile altor ministere şi ale organizaţiilor profesionale în vederea permanentei îmbunătăţiri a cadrului legislativ şi organizatoric general de dezvoltare rurală;6. răspunde de coordonarea acţiunilor de implementare a Instrumentului special de preaderare pentru agricultura şi dezvoltare rurală - SAPARD, prin coordonarea activităţii Agenţiei de Plati pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit;7. răspunde de implementarea tehnica a măsurii "Asistenţa tehnica" şi a măsurii "Pregătire profesională" din cadrul Programului SAPARD;8. elaborează Planul Naţional Strategic şi Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru perioada 2007-2013, în conformitate cu obiectivele naţionale de dezvoltare rurală şi cu prevederile legislaţiei europene în domeniu;9. elaborează programe specifice de dezvoltare rurală în conformitate cu cerinţele legislaţiei europene şi naţionale în domeniu;10. coordonează implementarea programelor de dezvoltare rurală europene - Programul SAPARD, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală - în concordanta cu recomandările comitetelor de monitorizare şi ale reglementărilor Uniunii Europene;11. urmăreşte implementarea programelor de dezvoltare rurală europene în concordanta cu principiile şi politicile Uniunii Europene, în special în domeniile concurentei, achiziţiilor publice, protecţiei mediului şi egalităţii de sanse între femei şi bărbaţi;12. urmăreşte obţinerea rezultatelor generale şi a impactului definit prin programele de dezvoltare rurală naţionale şi europene, precum şi a celor specifice, prevăzute în strategia de dezvoltare rurală;13. asigura informarea publicului şi a mass-media cu privire la rolul Comisiei Europene în dezvoltarea programelor şi în constientizarea potenţialilor beneficiari cu privire la oportunitatile ce decurg din implementarea programelor de dezvoltare rurală;14. elaborează şi asigura un sistem funcţional de colectare, prelucrare şi management al informaţiilor şi datelor statistice şi financiare privind implementarea programelor de dezvoltare rurală şi evaluarea şi monitorizarea asistenţei financiare comunitare acordate pentru implementarea acestora;15. analizează şi propune modificări ale programelor de dezvoltare rurală europene - SAPARD şi Programul Naţional de Dezvoltare Rurală - şi înaintează comitetelor de monitorizare corespunzătoare propunerile privind realocarile de fonduri între măsuri şi submasuri; după aprobarea lor de către Comitetul de monitorizare, transmite modificările şi/sau ajustarile propuse spre analiza şi aprobare Comisiei Europene iar autorităţii de plată, spre informare; operează modificările, după aprobarea lor de către Comisia Europeană, şi informează corespunzător instituţiile implicate în implementarea programelor de dezvoltare rurală;16. elaborează şi prezintă spre aprobare comitetelor de monitorizare rapoartele anuale de implementare şi, după aprobarea acestora, le transmite spre aprobare Comisiei Europene;17. asigura implementarea măsurilor de control intern pentru corectitudinea operaţiunilor finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală şi pentru alte programe de dezvoltare rurală, în concordanta cu principiile unui management financiar riguros şi transparent;18. urmăreşte şi verifica instituirea de către autorităţile de implementare, precum şi de către cele de plată, care implementeaza măsurile din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală şi din proiectele finanţate prin fondurile europene şi naţionale, a unui sistem contabil şi de evidenta separat, precum şi a unui cod de contabilitate adecvat pentru toate operaţiunile finanţate;19. asigura corelarea măsurilor din programele de dezvoltare rurală naţionale şi europene cu cele din programele sectoriale şi regionale;20. asigura îndeplinirea cerinţelor referitoare la informarea şi publicitatea privind asistenţa financiară a programelor de dezvoltare rurală naţionale şi europene;21. organizează evaluarea intermediara a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală şi informează Comitetul de monitorizare asupra rezultatelor acestuia şi asupra modalităţilor propuse pentru implementarea recomandărilor şi concluziilor primite de la Comisia Europeană ca urmare a evaluării intermediare;22. furnizează informaţiile privind absorbtia fondurilor aferente programelor de dezvoltare rurală naţionale şi europene gestionate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, conform datelor cuprinse în tabelele financiare;23. constituie Comitetul de monitorizare pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 şi asigura preşedinţia şi secretariatul acestuia;24. în exercitarea atribuţiilor de Autoritate de management pentru Programul SAPARD: a) coordonează programarea şi asigura monitorizarea implementarii instrumentului de preaderare pentru agricultura şi dezvoltare rurală SAPARD; b) contribuie la crearea şi exploatarea sistemului computerizat de monitorizare şi evaluare a implementarii instrumentului financiar de preaderare SAPARD; c) iniţiază măsuri şi participa împreună cu instituţiile de profil la elaborarea programelor menite sa sprijine pregătirea profesională a funcţionarilor publici, precum şi a operatorilor economici, în domeniul programului comunitar de preaderare SAPARD; d) organizează reuniunile Comitetului de monitorizare pentru Programul SAPARD şi asigura preşedinţia şi secretariatul acestuia; e) stabileşte în cooperare cu Agenţia de Plati pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit indicatorii de monitorizare pe măsuri şi submasuri; f) propune şi contribuie la constituirea sistemului informatic şi a bazei de date specifice; g) colectează, analizează şi prelucreaza informaţiile necesare monitorizarii şi evaluării Programului SAPARD; h) raportează informaţiile privind monitorizarea şi evaluarea Programului SAPARD către Comitetul de monitorizare pentru Programul SAPARD şi Comisia Europeană; i) propune Comisiei Europene soluţii privind îmbunătăţirea implementarii Programului SAPARD, în consultare cu Agenţia de Plati pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit şi cu acordul Comitetului de monitorizare pentru Programul SAPARD; j) elaborează şi transmite Comisiei Europene raportul anual privind implementarea Programului SAPARD, în consultare cu Agenţia de Plati pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit şi cu aprobarea Comitetului de monitorizare pentru Programul SAPARD; k) redactează şi transmite Comisiei Europene raportul final privind implementarea Programului SAPARD, în consultare cu Agenţia de Plati pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit şi cu aprobarea Comitetului de monitorizare pentru Programul SAPARD; l) informează autorităţile implicate în derularea fondurilor europene de dezvoltare rurală cu privire la necesitatea modificărilor administrative corespunzătoare în baza Deciziei Comisiei Europene privind amendarea Programului SAPARD; m) informează anual Comisia Europeană despre initiativele luate şi măsurile prevăzute cu privire la informarea publicului privind rezultatele Programului SAPARD şi rolul jucat de Comunitatea Europeană; n) analizează anual, împreună cu reprezentanţii Comisiei Europene, rezultatele implementarii Programului SAPARD; o) analizează calitatea şi implicatiile evaluărilor efectuate; p) organizează evaluarea intermediara şi realizează evaluarea ex post în cooperare cu Comisia Europeană şi Comitetul de monitorizare pentru Programul SAPARD; r) asigura orice alte funcţii şi atribuţii ale Autorităţii de management pentru Programul SAPARD, prevăzute în acordurile SAPARD încheiate cu Comisia Comunităţilor Europene şi în conformitate cu legislaţia naţionala în vigoare;25. Autoritatea de management pentru Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală 2007-2013 este responsabilă de administrarea şi implementarea programului conform reglementărilor Uniunii Europene, astfel: a) asigura ca proiectele sunt selectate pentru finanţare în conformitate cu criteriile aplicabile programului de dezvoltare rurală; b) asigura un sistem de înregistrare şi păstrare a informaţiilor statistice la implementarea în forma computerizata adecvată scopurilor de monitorizare şi evaluare; c) asigura ca beneficiarii şi alte organisme implicate în implementarea operaţiunilor:(i) sunt informati cu privire la obligaţiile lor rezultate din ajutorul acordat şi păstrează ori un sistem contabil separat ori un cod contabil adecvat pentru toate tranzacţiile legate de operaţiune;(îi) cunosc condiţiile referitoare la furnizarea datelor către autoritatea de management şi la înregistrarea rezultatelor; d) asigura ca evaluarile programului sunt făcute în limitele perioadei stipulate în reglementările Uniunii Europene şi se conformează cadrului comun de monitorizare şi evaluare şi pentru prezentarea evaluărilor făcute autorităţilor naţionale şi Comisiei Europene; e) conduce Comitetul de monitorizare şi trimite documentele necesare pentru a monitoriza implementarea programului din perspectiva obiectivelor sale specifice; f) asigura conformitatea cu obligaţiile referitoare la publicitate; g) elaborează raportul de progres anual şi, după aprobarea de către Comitetul de monitorizare, îl prezintă Comisiei Europene; h) asigura ca Agenţia de Plati pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit primeşte toate informaţiile necesare, mai ales despre aplicarea procedurilor, precum şi despre orice controale efectuate cu referire la proiectele selectate pentru finanţare, înainte de autorizarea plăţilor;26. îndeplineşte şi alte atribuţii, în condiţiile legii.-----------Pct. III al alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂRE nr. 374 din 28 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.Pct. 11 din cap. III al alin. (1) al art. 4 a fost abrogat de art. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 21 iulie 2005.Pct. III al alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 16 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 414 din 29 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 6 aprilie 2006.IV. În domeniul afacerilor europene şi al relaţiilor internaţionale:1. coordonează şi monitorizează acţiunile legate de negocierile de aderare a României la Uniunea Europeană, pentru sectoarele agricol, agroalimentar, dezvoltare rurală, forestier şi pescuit;2. asigura pregătirea şi derularea misiunilor de monitorizare ale Comisiei Europene, precum şi pregătirea şi participarea la consultarile tehnice cu aceasta;3. coordonează şi monitorizează acţiunile legate de pregătirea sectoarelor agroalimentar, dezvoltare rurală, pescuit şi forestier pentru aderare: Programul Naţional de Aderare a României la Uniunea Europeană, îndeplinirea angajamentelor asumate prin Programul Naţional de Aderare a României la Uniunea Europeană şi prin documentele programatice de negocieri, rapoartele anuale privind progresele înregistrate în procesul de aderare, Planul de implementare la nivel local a legislaţiei armonizate cu acquis-ul comunitar, Planul de măsuri prioritare pentru pregătirea aderării la Uniunea Europeană;4. asigura corelarea modului în care legislaţia naţionala transpune prevederile legislaţiei comunitare în domeniul de responsabilitate al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;5. urmăreşte şi avizează documentele specifice pentru sectoarele agroalimentar, dezvoltare rurală, pescuit şi forestier, în relaţia cu alte capitole de negociere pentru care Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale este membru al delegatiilor sectoriale;6. pregăteşte şi susţine participarea României la activităţile din cadrul Consiliului Uniunii Europene pentru Agricultura şi Pescuit, precum şi la Comitetele de Gestiune ale Comisiei Europene;7. coordonează întocmirea poziţiilor şi punctelor de vedere în conformitate cu strategia şi politicile Guvernului şi ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale faţă de documentele supuse dezbaterii sau aprobării în cadrul structurilor Consiliului Uniunii Europene;8. asigura evidenta şi arhivarea documentelor elaborate în cadrul grupurilor de lucru, al Comitetului special agricol şi al Consiliului pentru agricultura şi pescuit;9. coordonează şi avizează acţiunile derulate, suportate prin Programul TAIEX;10. coordonează, organizează şi monitorizează activitatea Corpului de consilieri de integrare din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;11. coordonează şi avizează actele normative pentru crearea şi funcţionarea Registrului Informatic de Contabilitate Agricolă (RICA), conform angajamentelor din documentele de negocieri, şi asigura pregătirea şi implementarea planului construcţiei instituţionale RICA şi a sistemului informaţional experimental de contabilitate agricolă;12. coordonează şi avizează propunerile şi proiectele de finanţare din fonduri PHARE, pe baza prioritatilor din Parteneriatul pentru aderare şi alte documente programatice în domeniile de activitate ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;13. monitorizează şi coordonează implementarea tehnica a proiectelor PHARE, indeplinind sarcinile ce îi revin în procesul de organizare a licitaţiilor în domeniile de activitate ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;14. coordonează şi urmăreşte derularea în bune condiţii a proiectelor cu finanţare externa: PHARE, bilaterale, precum şi cu organisme internaţionale, în vederea asigurării absorbtiei fondurilor alocate în domeniile de activitate ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;15. coordonează şi organizează activitatea din cadrul Unităţii de Implementare a Programelor PHARE (UIP-PHARE) pentru crearea, dezvoltarea şi consolidarea structurilor administrative în agricultura compatibile cu cele din Uniunea Europeană;16. coordonează şi avizează proiectele de acorduri, convenţii, protocoale şi alte înţelegeri de colaborare economică şi tehnico-ştiinţifică bilaterala în domeniul agroalimentar, pădurilor, dezvoltării rurale şi pescuitului cu alte state şi urmăreşte îndeplinirea procedurilor prevăzute în Legea nr. 590/2003 privind tratatele, pentru negocierea, semnarea şi intrarea în vigoare a documentelor respective;17. sprijină şi monitorizează implementarea acordurilor bilaterale de cooperare în domeniul agroalimentar, pădurilor, dezvoltării rurale şi pescuitului;18. avizează lucrările pentru comisiile mixte interguver-namentale de cooperare economică şi tehnico-ştiinţifică bilaterala şi coordonează activitatea grupurilor mixte de lucru pentru sectoarele agroalimentar, păduri, dezvoltare rurală şi pescuit, ca urmare a acordurilor bilaterale încheiate sau a hotărârilor comisiilor mixte interguvernamentale;19. coordonează activităţile în relaţia cu organismele internaţionale: Organizaţia pentru Alimente şi Agricultura (FAO), Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD), Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă (FIDA), Iniţiativa Central Europeană (ICE), Organizaţia de Cooperare Economică la Marea Neagra (OCEMN), Banca Mondială şi alte organisme, precum şi proiectele finanţate de acestea;20. asigura reprezentarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale la intalnirile oficiale externe şi interne pe problematica integrării europene şi a relaţiilor internaţionale;21. coordonează activităţile Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale în relaţia cu organismele internaţionale şi cu structurile regionale la care România este membra.---------------Pct. IV al alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 17 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 414 din 29 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 6 aprilie 2006. (2) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative pentru domeniile sale de activitate.  +  Secţiunea a 2-a Structura organizatorică şi conducerea ministerului  +  Articolul 5 (1) Structura organizatorică a Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale este prevăzută în anexa nr. 1. Prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale se pot organiza servicii, birouri, compartimente şi colective temporare, în condiţiile legii. (2) Atribuţiile şi responsabilităţile compartimentelor din aparatul propriu al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică, prin regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului, care se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.  +  Articolul 6 (1) În structura Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale funcţionează Direcţia generală dezvoltare rurală care îndeplineşte şi funcţia şi atribuţiile de Autoritate de management pentru Programul SAPARD şi de Autoritate de management pentru Programul naţional de dezvoltare rurală. (2) Autoritatea de management pentru Programul naţional de dezvoltare rurală preia atribuţiile Autorităţii de management pentru Programul operational sectorial pentru agricultura, dezvoltare rurală şi pescuit privind agricultura şi dezvoltarea rurală, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare. Atribuţiile Autorităţii de management pentru Programul operational sectorial pentru agricultura, dezvoltare rurală şi pescuit privind domeniul pescuitului vor fi preluate de către Agenţia Naţionala pentru Pescuit şi Acvacultura. (3) Abrogat. (4) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţia generală dezvoltare rurală, este beneficiarul măsurilor 4.2 "Asistenţa tehnica" şi 4.1 "Îmbunătăţirea pregătirii profesionale" din cadrul Programului SAPARD. (5) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale este autoritatea competentă pentru organizarea, implementarea şi funcţionarea Registrului Informatic de Contabilitate Agricolă - RICA.-----------Art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂRE nr. 374 din 28 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.Alin. (3) al art. 6 a fost abrogat de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 933 din 11 august 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 25 august 2005.  +  Articolul 6^1În structura Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, în coordonarea directa a ministrului, se înfiinţează Autoritatea competenţa pentru acreditarea agentiilor de plati pentru agricultura, dezvoltare rurală şi pescuit şi a Organismului coordonator al agentiilor de plati pentru agricultura, dezvoltare rurală şi pescuit, care acorda şi/sau retrage acreditarea de funcţionare a acestora.-----------Art. 6^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂRE nr. 374 din 28 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.Art. 6^1 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 933 din 11 august 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 25 august 2005.  +  Articolul 7 (1) În condiţiile legii, se organizează şi funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale unităţi de management al proiectului, denumite în continuare UMP, conduse de câte un director, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate prin împrumuturi externe. (2) Structura organizatorică, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale UMP vor fi stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. (3) Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale numeşte, în condiţiile legii, personalul UMP şi stabileşte competentele directorului.  +  Articolul 8 (1) Unităţile aflate în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale sunt prevăzute în anexa nr. 2. (2) Atribuţiile şi responsabilităţile, structura organizatorică, statele de funcţii şi numărul de personal pentru instituţiile publice din subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat. (3) Numirea în funcţiile de conducere la instituţiile din subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale se face prin ordin al ministrului, în condiţiile reglementărilor legale aplicabile. În cazul serviciilor deconcentrate, numirile în funcţie se fac potrivit legii. (4) Unităţile care funcţionează sub autoritatea şi respectiv în coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale sunt prevăzute în anexele nr. 3 şi 4. (5) La unităţile prevăzute la alin. (4) numirea conducătorilor se face potrivit reglementărilor specifice.  +  Articolul 9 (1) Conducerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale se exercită de către ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. (2) Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale îndeplineşte în domeniul de activitate al ministerului atribuţiile generale prevăzute de art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale îndeplineşte şi alte atribuţii specifice stabilite prin alte acte normative. (4) Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităţi publice şi organizaţii, cu persoane juridice şi fizice din ţara sau din străinătate, precum şi în justiţie. (5) Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale coordonează activitatea unităţilor din subordine, precum şi a celor aflate sub autoritatea şi în coordonarea ministerului şi îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, în calitate de ordonator principal de credite. (6) În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii.  +  Articolul 10 (1) Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale este sprijinit, în activitatea de conducere a ministerului, de 3 secretari de stat. (2) Secretarii de stat exercita atribuţiile delegate de către ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. Răspunderile şi atribuţiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. (3) Secretarul de stat care coordonează activitatea pentru integrare europeană este membru al Comitetului interministerial pentru integrare europeană.------------Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.295 din 20 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 26 septembrie 2006.  +  Articolul 11În cazul în care ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nu îşi poate exercita atribuţiile curente, acesta desemnează un secretar de stat care să exercite aceste atribuţii, instiintandu-l pe primul-ministru despre aceasta.  +  Articolul 12Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale conduce aparatul propriu al ministerului, numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul acestuia.  +  Articolul 13 (1) Secretarul general al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale este înalt funcţionar public, numit în condiţiile legii. Acesta asigura stabilitatea funcţionarii ministerului, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor functionale între structurile ministerului. (2) Secretarul general este subordonat ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. (3) Secretarul general îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Secretarul general al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale poate îndeplini şi alte atribuţii încredinţate de ministru, prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului. (5) Secretarul general este ajutat de un secretar general adjunct, numit în condiţiile legii.------------Alin. (5) al art. 13 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.295 din 20 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 26 septembrie 2006.  +  Articolul 14 (1) Numărul maxim de posturi în aparatul propriu al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale este de 570, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului. (2) Salarizarea personalului din structura ministerului se face potrivit legii.-----------Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂRE nr. 374 din 28 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 18 al articolului unic din HOTĂRÂREa nr. 414 din 29 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 6 aprilie 2006.  +  Articolul 15 (1) În cadrul direcţiilor pentru agricultura şi dezvoltare rurală funcţionează unităţile pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie şi unităţile fitosanitare, fără personalitate juridică. (2) Direcţiile pentru agricultura şi dezvoltare rurală coordonează oficiile de studii pedologice şi agrochimice, instituţii publice deconcentrate cu personalitate juridică, finanţate din venituri proprii.  +  Capitolul III Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 16 (1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de autoturisme stabilit potrivit actelor normative în vigoare. (2) Pentru activităţile specifice de control, inspecţii, gestiune economico-administrativă, precum şi pentru activităţi interinstitutionale, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale are în dotare un număr de 12 autoturisme de intervenţie, cu un consum lunar de 600 litri/luna/autoturism. (3) Unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale cuprinse la cap. I şi II din anexa nr. 2 pot utiliza pentru activităţi specifice un număr de autoturisme potrivit anexei nr. 5.----------Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂRE nr. 374 din 28 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de pct. 19 al articolului unic din HOTĂRÂREa nr. 414 din 29 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 6 aprilie 2006.  +  Articolul 17Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 1 aprilie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.  +  Articolul 18Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,Gheorghe FluturMinistrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 3 martie 2005.Nr. 155.  +  Anexa 1---------------Anexa 1 este reprodusa astfel cum a fost modificată de pct. 20 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 414 din 29 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 6 aprilie 2006, având conţinutul anexei 1 din acest act normativ.Anexa 1 a fost modificată de pct. 3 şi înlocuită cu anexa 1 din HOTĂRÂREA nr. 1.295 din 20 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 26 septembrie 2006.  +  Anexa 2---------------Anexa 2 este reprodusa astfel cum a fost modificată de pct. 20 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 414 din 29 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 6 aprilie 2006, având conţinutul anexei 2 din acest act normativ.UNITĂŢILEcare funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii,Pădurilor şi Dezvoltării Rurale──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Denumirea unităţiicrt.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────I. Instituţii publice finanţate integral din bugetul de stat 1. Direcţiile pentru agricultura şi dezvoltare rurală - servicii publice    deconcentrate 2. Agenţia Naţionala pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie    "Prof. dr. G. K. Constantinescu" 3. Laboratorul Central pentru Carantina Fitosanitara 4. Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava 5. Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante    şi Produse Vegetale 6. Inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare 7. Agenţia de Plati şi Intervenţie pentru Agricultura 8. Centrul de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi 9. Agenţia Naţionala pentru Pescuit şi Acvacultura    NOTĂ:    Numărul maxim de posturi finanţate de la bugetul de stat pentru    instituţiile prevăzute la cap. I este de 10.688.II. Instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate    de la bugetul de stat 1. Agenţia de Plati pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit 2. Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor 3. Inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului    săditor - servicii publice deconcentrate 4. Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor 5. Laboratoarele publice pentru controlul calităţii viei şi vinului (cu    sediul în judeţele Prahova, Alba şi Vrancea) 6. Oficiul Naţional al Viei şi Vinului 7. Agenţia Naţionala de Consultanţa Agricolă, inclusiv oficiile/centrele    judeţene şi locale de consultanţa agricolă din subordinea acesteia 8. Autoritatea Hipica Naţionala    NOTĂ:    Numărul maxim de posturi pentru instituţiile prevăzute la cap. II este de    3.093.III. Alte unităţi finanţate din venituri proprii 1. Agenţia Domeniilor Statului 2. Institutul de Bioresurse Alimentare 3. Compania Naţionala de Administrare a Fondului Piscicol 4. Oficiul Naţional al Denumirilor de Origine pentru Vinuri şi Alte Produse    Vitivinicole 5. Oficiile de studii pedologice şi agrochimice judeţene din subordinea    direcţiilor pentru agricultura şi dezvoltare rurală judeţene 6. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie    şi Protecţia Mediului - ICPA Bucureşti 7. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în    Horticultura Stefanesti-ArgesIV. Unităţi cu finanţare externa şi de la bugetul de stat    - Unităţi de management al proiectului (UMP)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 3---------------Anexa 3 este reprodusa astfel cum a fost modificată de pct. 20 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 414 din 29 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 6 aprilie 2006, având conţinutul anexei 3 din acest act normativ.UNITĂŢILEcare funcţionează sub autoritatea Ministerului Agriculturii,Pădurilor şi Dezvoltării Rurale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Denumirea unităţii crt.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   1. Societatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A.   2. Administraţia Naţionala a Imbunatatirilor Funciare   3. Societatea Naţionala a Produselor Agricole - S.A.   4. Regia Naţionala a Pădurilor - Romsilva──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 4---------------Anexa 4 este reprodusa astfel cum a fost modificată de pct. 20 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 414 din 29 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 6 aprilie 2006, având conţinutul anexei 4 din acest act normativ.Anexa 4 a fost completată prin art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 944 din 19 iulie 2006, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 699 din 15 august 2006.UNITĂŢILEcare funcţionează în coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale1. Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" (sursa de finanţare: venituri proprii)2. Autoritatea Hipica Naţionala (sursa de finanţare: venituri proprii şi venituri de la bugetul de stat)3. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătăţiri Funciare - I.N.C.D.I.F. - «ISPIF» Bucureşti (sursa de finanţare - venituri proprii).  +  Anexa 5---------------Anexa 5 este reprodusa astfel cum a fost modificată de pct. 20 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 414 din 29 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 6 aprilie 2006, având conţinutul anexei 5 din acest act normativ.Anexa 5 a fost modificată de pct. 3 şi înlocuită cu anexa 2 din HOTĂRÂREA nr. 1.295 din 20 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 26 septembrie 2006.Poziţia nr. 7 din anexa 5 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 479 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.016 din 21 decembrie 2006.NORMATIV DE AUTOTURISMEla unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii,Pădurilor şi Dezvoltării Rurale──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. TOTAL din care:c --------------------r Denumirea unităţii Autoturis- Auto-t. me pentru speci-                                                           activităţi ale                                                           specifice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Direcţiile pentru agricultura şi    dezvoltare rurală - servicii 9/unitate 3/unitate 6/unitate    publice deconcentrate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Agenţia Naţionala pentru    Ameliorare şi Reproducţie 20 3 17    în Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu"────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Laboratorul Central pentru    Carantina Fitosanitara 3 2 1────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4. Banca de Resurse Genetice    Vegetale Suceava 3 2 1────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5. Laboratorul Central pentru    Controlul Reziduurilor de Pesticide 2 1 1    în Plante şi Produse Vegetale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6. Inspectoratele teritoriale de regim    silvic şi de vânătoare 120 102 18────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 7. Agenţia de Plati şi Intervenţie 785 698 -    pentru Agricultura────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 8. Centrul de Formare şi Inovaţie pentru    Dezvoltare în Carpaţi (CEFIDEC) 3 2 1────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 9. Agenţia de Plati pentru Dezvoltare    Rurală şi Pescuit 157 100 57*)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 10. Laboratorul Central pentru Calitatea     Seminţelor şi a Materialului Săditor 6 4 2────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 11. Inspectoratele teritoriale pentru     calitatea seminţelor 4/unitate 3/unitate 1/unitate     şi a materialului săditor - servicii     publice deconcentrate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 12. Institutul de Stat pentru Testarea     şi Înregistrarea Soiurilor 4 4 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 13. Agenţia Naţionala de Consultanţa Agricolă 69 69 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 14. Agenţia Naţionala pentru Pescuit     şi Acvacultura 39 30 9────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 15. Oficiul Naţional al Viei şi Vinului 1 1 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 16. Laboratorul Central pentru Controlul     Calităţii şi Igienei Vinului 1 1 -     Valea Calugareasca────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 17. Laboratorul Regional pentru Controlul     Calităţii şi Igienei Vinului Blaj 1 1 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 18. Laboratorul Regional pentru Controlul     Calităţii şi Igienei Vinului Odobesti 1 1 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-------*) 57 de autospeciale, din care un microbuz şi 56 de autoturisme pentru transport de persoane.---------