HOTĂRÂRE nr. 168 din 14 februarie 2007pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 28 februarie 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 72 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 216/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 6 aprilie 1999, cu modificările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuMinistrul justiţiei,Monica Luisa MacoveiMinistrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,Radu Mircea Berceanup. Ministrul economiei şi comerţului,Cosmin Mihai Popescu,secretar de statp. Ministrul administraţiei şi internelor,Paul Victor Dobre,secretar de statMinistrul mediului şi gospodăririi apelor,Sulfina Barbup. Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,Dănuţ Apetrei,secretar de statMinistrul culturii şi cultelor,Adrian Iorgulescup. Ministrul apărării,Corneliu Dobriţoiu,secretar de statPreşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementareaşi Monitorizarea Achiziţiilor Publice,Alexandru CojocaruDepartamentul pentru Afaceri Europene,Adrian Ciocănea,secretar de statBucureşti, 14 februarie 2007.Nr. 168.  +  Anexa NORME METODOLOGICEde aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernuluinr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiunede bunuri proprietate publică  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezentele norme metodologice stabilesc conţinutul-cadru al caietului de sarcini, documentaţiei de atribuire a contractului de concesiune, instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de concesionare, precum şi cadrul general privind regimul juridic al contractelor de concesiune, în aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 2Contractul de concesiune are ca obiect bunurile proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, potrivit art. 3 din ordonanţa de urgenţă.  +  Articolul 3 (1) În scopul ţinerii evidenţei documentelor şi informaţiilor cu privire la desfăşurarea procedurilor de concesionare şi la derularea contractelor de concesiune, concedentul întocmeşte şi păstrează două registre: a) registrul "Oferte", care cuprinde date şi informaţii referitoare la derularea procedurilor prealabile încheierii contractului de concesiune; se precizează cel puţin datele şi informaţiile referitoare la studiul de oportunitate, la oferte, la procedura de atribuire aplicată; b) registrul "Contracte", care cuprinde date şi informaţii referitoare la executarea contractului de concesiune; se precizează cel puţin datele şi informaţiile referitoare la obiectul, durata contractului de concesiune, termenele de plată a redevenţei, obligaţiile de mediu. (2) Registrele prevăzute la alin. (1) se întocmesc şi se păstrează la sediul concedentului.  +  Articolul 4Concedentul are obligaţia de a întocmi dosarul concesiunii în condiţiile prevăzute la art. 60-63 din ordonanţa de urgenţă.  +  Capitolul II Procedura administrativă de iniţiere a concesionării  +  Secţiunea 1 Iniţiativa concesionării  +  Articolul 5 (1) Concesionarea are loc potrivit art. 9 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă. (2) Orice persoană interesată poate înainta o propunere de concesionare concedentului, care se înregistrează de către acesta în registrul "Oferte". (3) Propunerea de concesionare fundamentată din punct de vedere economic, financiar, social şi de mediu se face în scris şi cuprinde datele de identificare a persoanei interesate, manifestarea fermă şi serioasă a intenţiei de concesionare, obiectul concesiunii, planul de afaceri.  +  Secţiunea a 2-a Studiul de oportunitate  +  Articolul 6 (1) Studiul de oportunitate se întocmeşte potrivit prevederilor art. 10 din ordonanţa de urgenţă. (2) Studiul de oportunitate se aprobă prin ordin, hotărâre sau decizie a concedentului, după caz. (3) În cazul atribuirii directe, în conformitate cu art. 59 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, concedentul nu întocmeşte studiul de oportunitate.  +  Secţiunea a 3-a Documentaţia de atribuire  +  Articolul 7 (1) Caietul de sarcini se elaborează conform art. 12 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă. (2) Caietul de sarcini trebuie să cuprindă cel puţin elementele prevăzute în anexa nr. 1. (3) În cazul atribuirii directe, în conformitate cu art. 59 din ordonanţa de urgenţă, nu se întocmeşte caietul de sarcini.  +  Articolul 8 (1) După elaborarea caietului de sarcini, concedentul întocmeşte documentaţia de atribuire. (2) Documentaţia de atribuire se aprobă prin ordin, hotărâre sau decizie a concedentului, după caz. (3) Documentaţia de atribuire trebuie să cuprindă cel puţin elementele prevăzute în anexa nr. 2. (4) În cazul atribuirii directe, în conformitate cu art. 59 din ordonanţa de urgenţă, documentaţia de atribuire trebuie să cuprindă cel puţin elementele enumerate la pct. 1, 2, 6 şi 7 din anexa nr. 2. (5) În cazul în care concedentul solicită garanţii, acesta trebuie să precizeze în documentaţia de atribuire natura şi cuantumul lor.  +  Secţiunea a 4-a Instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de concesionare  +  Articolul 9Instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de concesionare se elaborează de către concedent şi fac parte din documentaţia de atribuire, potrivit anexei nr. 2.  +  Articolul 10Instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de concesionare se elaborează atât pentru procedura licitaţiei, cât şi pentru procedura negocierii directe, precum şi în cazul atribuirii directe.  +  Secţiunea a 5-a Instrucţiunile privind modul de elaborare şi prezentare a ofertelor  +  Articolul 11 (1) Ofertele se redactează în limba română. (2) Ofertanţii transmit ofertele lor în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior, care se înregistrează, în ordinea primirii lor, în registrul "Oferte", precizându-se data şi ora. (3) Pe plicul exterior se va indica obiectul concesiunii pentru care este depusă oferta. Plicul exterior va trebui să conţină: a) o fişă cu informaţii privind ofertantul şi o declaraţie de participare, semnată de ofertant, fără îngroşări, ştersături sau modificări; b) acte doveditoare privind calităţile şi capacităţile ofertanţilor, conform solicitărilor concedentului; c) acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini. (4) Pe plicul interior, care conţine oferta propriu-zisă, se înscriu numele sau denumirea ofertantului, precum şi domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz. (5) Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare în ziua fixată pentru deschiderea lor.  +  Articolul 12Instrucţiunile privind modul de elaborare şi prezentare a ofertelor se elaborează de către concedent şi fac parte din documentaţia de atribuire, potrivit anexei nr. 2.  +  Secţiunea a 6-a Reguli privind anunţul de licitaţie şi anunţul negocierii directe  +  Articolul 13 (1) Anunţul de licitaţie se întocmeşte după aprobarea documentaţiei de atribuire de către concedent. (2) Anunţul de licitaţie trebuie să cuprindă cel puţin elementele prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 14 (1) Anunţul negocierii directe se întocmeşte în situaţia în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 26 din ordonanţa de urgenţă. (2) Anunţul negocierii directe trebuie să cuprindă cel puţin elementele prevăzute în anexa nr. 4.  +  Secţiunea a 7-a Comisia de evaluare  +  Articolul 15 (1) Comisia de evaluare este alcătuită dintr-un număr impar de membri, care nu poate fi mai mic de 5. (2) Fiecăruia dintre membrii comisiei de evaluare i se poate desemna un supleant. (3) Comisia de evaluare este alcătuită după cum urmează: a) în cazul în care concedentul este unul dintre ministerele prevăzute la art. 5 lit. a) din ordonanţa de urgenţă, din reprezentanţi ai ministerelor respective şi ai Ministerului Finanţelor Publice, numiţi în acest scop; b) în cazul în care concedentul este un organ de specialitate prevăzut la art. 5 lit. a) din ordonanţa de urgenţă, din reprezentanţi ai acestuia şi ai Ministerului Finanţelor Publice, numiţi în acest scop; c) în cazul în care concedentul este unul dintre consiliile prevăzute la art. 5 lit. b) din ordonanţa de urgenţă, din reprezentanţi ai consiliului respectiv şi ai direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, numiţi în acest scop; d) în cazul în care concedentul este una dintre instituţiile publice prevăzute la art. 5 lit. b) din ordonanţa de urgenţă, din reprezentanţi ai instituţiilor publice respective, ai consiliului judeţean sau ai consiliului local ori ai Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi ai direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, numiţi în acest scop. (4) În cazul în care pentru bunul care face obiectul concesionării este necesară parcurgerea procedurii de reglementare din punctul de vedere al protecţiei mediului, potrivit legislaţiei în vigoare, comisia de evaluare include în componenţa sa şi un reprezentant al autorităţii competente pentru protecţia mediului.  +  Articolul 16 (1) Componenţa comisiei de evaluare, membrii acesteia, precum şi supleanţii lor se stabilesc şi sunt numiţi prin ordin, hotărâre sau decizie a concedentului, după caz. (2) Preşedintele comisiei de evaluare este numit de concedent dintre reprezentanţii acestuia în comisie. (3) Secretarul comisiei de evaluare este numit de concedent dintre membrii acesteia. (4) La şedinţele comisiei de evaluare preşedintele acesteia poate invita personalităţi recunoscute pentru experienţa şi competenţa lor în domenii care prezintă relevanţă din perspectiva concesionării bunului proprietate publică, aceştia neavând calitatea de membri.  +  Articolul 17 (1) Fiecare dintre membrii comisiei de evaluare beneficiază de câte un vot. (2) Persoanele prevăzute la art. 16 alin. (4) beneficiază de un vot consultativ. (3) Deciziile comisiei de evaluare se adoptă cu votul majorităţii membrilor.  +  Articolul 18 (1) Membrii comisiei de evaluare, supleanţii şi invitaţii trebuie să respecte regulile privind conflictul de interese prevăzute la art. 46-49 din ordonanţa de urgenţă. (2) Membrii comisiei de evaluare, supleanţii şi invitaţii sunt obligaţi să dea o declaraţie de compatibilitate, imparţialitate şi confidenţialitate pe propria răspundere, după termenul limită de depunere a ofertelor, care se va păstra alături de dosarul concesiunii. (3) În caz de incompatibilitate, preşedintele comisiei de evaluare îl va sesiza de îndată pe concedent despre existenţa stării de incompatibilitate şi va propune înlocuirea persoanei incompatibile, dintre membrii supleanţi.  +  Articolul 19Supleanţii participă la şedinţele comisiei de evaluare numai în situaţia în care membrii acesteia se află în imposibilitate de participare datorită unui caz de incompatibilitate, caz fortuit sau forţei majore.  +  Articolul 20Atribuţiile comisiei de evaluare sunt: a) analiza şi selectarea ofertelor pe baza datelor, informaţiilor şi documentelor cuprinse în plicul exterior; b) întocmirea listei cuprinzând ofertele admise şi comunicarea acesteia; c) analizarea şi evaluarea ofertelor; d) întocmirea raportului de evaluare prevăzut de prezentele norme metodologice; e) întocmirea proceselor-verbale prevăzute de prezentele norme metodologice; f) desemnarea ofertei câştigătoare.  +  Articolul 21 (1) Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezenţa tuturor membrilor. (2) Comisia de evaluare adoptă decizii în mod autonom, numai pe baza documentaţiei de atribuire şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 22Membrii comisiei de evaluare au obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor, informaţiilor şi documentelor cuprinse în ofertele analizate.  +  Capitolul III Atribuirea contractului de concesiune  +  Secţiunea 1 Depunerea ofertelor  +  Articolul 23 (1) Ofertele se depun la sediul concedentului sau la locul precizat în anunţul de licitaţie ori în anunţul negocierii directe, după caz, în două plicuri închise şi sigilate, unul exterior şi unul interior, care vor conţine documentele prevăzute la art. 11 din prezentele norme metodologice. (2) Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă.  +  Articolul 24 (1) Oferta va fi depusă într-un număr de exemplare stabilit de către concedent şi prevăzut în anunţul de licitaţie sau în anunţul negocierii directe, după caz. (2) Fiecare exemplar al ofertei trebuie să fie semnat de către ofertant.  +  Secţiunea a 2-a Licitaţia  +  Articolul 25 (1) Pentru desfăşurarea procedurii licitaţiei este obligatorie participarea a cel puţin 3 ofertanţi. (2) Plicurile, închise şi sigilate, se predau comisiei de evaluare la data fixată pentru deschiderea lor, prevăzută în anunţul de licitaţie sau în anunţul negocierii directe, după caz. (3) După deschiderea plicurilor exterioare în şedinţă publică, comisia de evaluare elimină ofertele care nu conţin totalitatea documentelor şi a datelor prevăzute la art. 11. (4) Pentru continuarea desfăşurării procedurii de licitaţie este necesar ca după deschiderea plicurilor exterioare cel puţin 3 oferte să întrunească condiţiile prevăzute la art. 11 alin. (3).  +  Articolul 26După analizarea conţinutului plicului exterior, secretarul comisiei de evaluare întocmeşte procesul-verbal în care se va menţiona rezultatul analizei.  +  Articolul 27Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului-verbal prevăzut la art. 26 de către toţi membrii comisiei de evaluare şi de către ofertanţi.  +  Articolul 28Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate prevăzute în caietul de sarcini al concesiunii.  +  Articolul 29 (1) În urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de valabilitate, secretarul acesteia întocmeşte un proces-verbal în care menţionează ofertele valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate şi motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de atribuire. (2) Procesul-verbal se semnează de către toţi membrii comisiei de evaluare.  +  Articolul 30 (1) În baza procesului-verbal care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 29, comisia de evaluare întocmeşte, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite concedentului. (2) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, concedentul informează, în scris, cu confirmare de primire, ofertanţii ale căror oferte au fost excluse, indicând motivele excluderii. (3) Raportul prevăzut la alin. (1) se depune la dosarul concesiunii.  +  Articolul 31 (1) Pe parcursul procedurii de licitaţie, comisia de evaluare poate propune concedentului solicitarea oricăror clarificări şi completări necesare, potrivit art. 38 din ordonanţa de urgenţă. (2) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea propunerii comisiei de evaluare, concedentul o transmite ofertanţilor vizaţi. (3) Ofertanţii trebuie să răspundă la solicitarea concedentului în termen de 4 zile lucrătoare de la primirea acesteia.  +  Secţiunea a 3-a Negocierea directă  +  Articolul 32În cazul în care nu au fost depuse cel puţin 3 oferte valabile în cadrul celei de-a doua licitaţii publice, concedentul va decide iniţierea procedurii de negociere directă.  +  Articolul 33Concedentul procedează la publicarea anunţului negocierii directe, în condiţiile art. 27 din ordonanţa de urgenţă şi cu respectarea art. 14.  +  Articolul 34Art. 27-30 se aplică în mod corespunzător procedurii negocierii directe.  +  Articolul 35La data prevăzută în anunţul negocierii directe pentru începerea procedurii, concedentul programează ofertanţii şi îi informează, în scris, despre data negocierii directe.  +  Articolul 36Pentru negocierea directă va fi păstrată documentaţia de atribuire aprobată pentru licitaţie.  +  Articolul 37 (1) Concedentul va negocia cu fiecare ofertant la data stabilită conform programării. (2) Negocierile se desfăşoară potrivit condiţiilor prevăzute în documentaţia de atribuire. (3) Criteriile pentru valabilitatea ofertelor, prevăzute la art. 28, nu pot face obiectul negocierii.  +  Articolul 38 (1) Pe parcursul procedurii de negociere directă, comisia de evaluare poate propune concedentului solicitarea oricăror clarificări şi completări necesare, potrivit art. 38 din ordonanţa de urgenţă. (2) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea propunerii comisiei de evaluare, concedentul o transmite ofertanţilor vizaţi. (3) Ofertanţii trebuie să răspundă la solicitarea concedentului în termen de două zile lucrătoare de la primirea acesteia.  +  Secţiunea a 4-a Determinarea ofertei câştigătoare  +  Articolul 39Pentru determinarea ofertei câştigătoare, comisia de evaluare aplică criteriile de atribuire prevăzute în documentaţia de atribuire şi stabilite în conformitate cu prevederile art. 36 din ordonanţa de urgenţă.  +  Articolul 40 (1) În cazul în care în documentaţia de atribuire sunt prevăzute, pe lângă cel mai mare nivel al redevenţei, şi alt/alte criteriu/criterii de atribuire, ponderea fiecărui criteriu se stabileşte în documentaţia de atribuire. (2) Ponderea criteriului prevăzut la art. 36 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă trebuie să fie mai mare de 50%.  +  Articolul 41 (1) Comisia de evaluare stabileşte punctajul fiecărei oferte, ţinând seama de ponderile prevăzute la art. 40. (2) Oferta câştigătoare este oferta care întruneşte cel mai mare punctaj în urma aplicării criteriilor de atribuire. (3) În cazul în care există punctaje egale între ofertanţii clasaţi pe primul loc, departajarea acestora se va face în funcţie de punctajul obţinut pentru criteriul prevăzut la art. 36 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, iar în cazul egalităţii în continuare, departajarea se va face în funcţie de punctajul obţinut pentru criteriul care are ponderea cea mai mare după criteriul prevăzut la art. 36 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă.  +  Articolul 42 (1) Pe baza evaluării ofertelor de către comisia de evaluare, în conformitate cu art. 41, secretarul acesteia întocmeşte procesul-verbal care trebuie semnat de toţi membrii comisiei. (2) În baza procesului-verbal care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (1), comisia de evaluare întocmeşte, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite concedentului. (3) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, concedentul informează, în scris, cu confirmare de primire, ofertantul declarat câştigător despre alegerea sa şi pe ceilalţi ofertanţi despre respingerea ofertelor lor, indicând motivele care au stat la baza respingerii.  +  Articolul 43 (1) Anunţul de atribuire se transmite spre publicare în condiţiile art. 40 din ordonanţa de urgenţă. (2) Anunţul de atribuire trebuie să cuprindă cel puţin elementele prevăzute în anexa nr. 5.  +  Capitolul IV Contractul de concesiune  +  Secţiunea 1 Încheierea contractului de concesiune  +  Articolul 44 (1) Contractul de concesiune se încheie în formă scrisă, sub sancţiunea nulităţii. (2) Contractul de concesiune trebuie să conţină: a) partea reglementară a contractului, care cuprinde clauzele prevăzute în caietul de sarcini; b) alte clauze contractuale stabilite de părţi prin acordul lor. (3) Forma şi conţinutul-cadru al contractului de concesiune sunt prezentate în anexa nr. 6.  +  Articolul 45În cazul neîncheierii contractului de concesiune, daunele-interese prevăzute la art. 50 din ordonanţa de urgenţă se stabilesc de către tribunalul în a cărui rază teritorială se află sediul concedentului, la cererea părţii interesate, dacă părţile nu stabilesc altfel.  +  Articolul 46În cazul în care ofertantul declarat câştigător refuză încheierea contractului, procedura de atribuire se anulează, iar concedentul reia procedura, în condiţiile legii, studiul de oportunitate păstrându-şi valabilitatea.  +  Secţiunea a 2-a Efectele contractului de concesiune  +  PARAGRAFUL 1 - Drepturile şi obligaţiile concesionarului  +  Articolul 47 (1) În temeiul contractului de concesiune, concesionarul dobândeşte dreptul de a exploata, pe riscul şi pe răspunderea sa, bunurile proprietate publică care fac obiectul contractului, potrivit obiectivelor stabilite de către concedent. (2) Concesionarul are dreptul de a folosi şi de a culege fructele bunurilor ce fac obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului şi scopului stabilit de părţi prin contractul de concesiune.  +  Articolul 48 (1) În temeiul contractului de concesiune, concesionarul are obligaţia să asigure exploatarea eficientă, în regim de continuitate şi permanenţă, a bunurilor proprietate publică care fac obiectul concesiunii. (2) Concesionarul nu poate subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii decât în condiţiile art. 59 din ordonanţa de urgenţă şi ale prezentelor norme metodologice. (3) Concesionarul este obligat să plătească redevenţa la valoarea şi în modul stabilit în contractul de concesiune. (4) Concesionarul este obligat să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor proprietate publică.  +  Articolul 49În termen de cel mult 90 de zile de la data încheierii contractului de concesiune, concesionarul este obligat să depună garanţia prevăzută la art. 56 din ordonanţa de urgenţă.  +  Articolul 50La încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen concesionarul este obligat să restituie concedentului bunurile de retur în mod gratuit şi libere de orice sarcini.  +  Articolul 51În condiţiile încetării contractului de concesiune din alte cauze decât prin ajungere la termen, forţa majoră sau cazul fortuit, concesionarul este obligat să asigure continuitatea exploatării bunului proprietate publică, în condiţiile stipulate în contract, până la preluarea acestora de către concedent.  +  Articolul 52În cazul în care concesionarul sesizează existenţa unor cauze sau iminenţa producerii unor evenimente de natură să conducă la imposibilitatea exploatării bunului, va notifica de îndată acest fapt concedentului, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuităţii exploatării bunului.  +  PARAGRAFUL 2 - Drepturile şi obligaţiile concedentului  +  Articolul 53 (1) Pe durata contractului de concesiune, concedentul are dreptul să inspecteze bunurile concesionate, verificând respectarea obligaţiilor asumate de concesionar. (2) Verificarea prevăzută la alin. (1) se efectuează numai cu notificarea prealabilă a concesionarului şi în condiţiile stabilite în contractul de concesiune.  +  Articolul 54 (1) Concedentul poate modifica unilateral partea reglementară a contractului de concesiune, cu notificarea prealabilă a concesionarului, numai în condiţiile prevăzute de art. 53 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă. (2) Concesionarul este obligat să continue exploatarea bunului în noile condiţii stabilite de concedent, fără a putea solicita încetarea contractului de concesiune.  +  Articolul 55 (1) Concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exerciţiul drepturilor rezultate din contractul de concesiune. (2) Concedentul nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune, în afară de cazurile prevăzute de lege. (3) Concedentul este obligat să notifice concesionarului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor acestuia.  +  Secţiunea a 3-a Încetarea contractului de concesiune  +  Articolul 56 (1) Contractul de concesiune încetează de drept la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, în măsura în care părţile nu convin, în scris, prelungirea acestuia în condiţiile prevăzute de lege. (2) În cazul prelungirii contractului de concesiune, acesta se derulează în condiţiile stabilite iniţial.  +  Articolul 57 (1) Concedentul poate denunţa unilateral contractul de concesiune în condiţiile art. 57 alin. (1) lit. b) din ordonanţa de urgenţă. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), concedentul va notifica de îndată intenţia de a denunţa unilateral contractul de concesiune şi va face menţiune cu privire la motivele ce au determinat această măsură. (3) Părţile vor stabili cuantumul despăgubirilor datorate concesionarului şi modul de plată a acestora. În caz de dezacord, acestea se stabilesc de către tribunalul în a cărui rază teritorială se află sediul concedentului, dacă părţile nu stabilesc altfel.  +  Articolul 58În cazul nerespectării din culpă a obligaţiilor asumate de către una dintre părţi prin contractul de concesiune sau al incapacităţii îndeplinirii acestora, cealaltă parte este îndreptăţită să solicite tribunalului în a cărui rază teritorială se află sediul concedentului să se pronunţe cu privire la rezilierea contractului, cu plata unei despăgubiri, dacă părţile nu stabilesc altfel.  +  Articolul 59 (1) În cazul dispariţiei, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilităţii obiective a concesionarului de a-l exploata, acesta va notifica de îndată concedentului dispariţia bunului ori imposibilitatea obiectivă de exploatare a acestuia, declarând renunţarea la concesiune. (2) Concedentul nu va putea fi obligat la plata vreunei despăgubiri pentru prejudiciile suferite de concesionar ca urmare a situaţiilor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 60Prin contractul de concesiune părţile pot stabili şi alte cauze de încetare a contractului de concesiune, fără a aduce atingere cauzelor şi condiţiilor reglementate de lege.  +  Secţiunea a 4-a Dispoziţii finale  +  Articolul 61Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa 1 la normele metodologiceCAIETUL DE SARCINICaietul de sarcini trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente:1. informaţii generale privind obiectul concesiunii:1.1. descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat;1.2. destinaţia bunurilor ce fac obiectul concesiunii;1.3. condiţiile de exploatare a concesiunii şi obiectivele de ordin economic, financiar, social şi de mediu urmărite de către concedent privind exploatarea eficace a bunurilor ce fac obiectul concesiunii;2. condiţii generale ale concesiunii:2.1. regimul bunurilor utilizate de concesionar în derularea concesiunii (regimul bunurilor proprii);2.2. obligaţiile privind protecţia mediului, stabilite conform legislaţiei în vigoare;2.3. obligativitatea asigurării exploatării în regim de continuitate şi permanenţă;2.4. interdicţia subconcesionării bunului concesionat/posibilitatea subconcesionării, după caz;2.5. condiţiile în care concesionarul poate închiria bunul concesionat pe durata concesiunii;2.6. durata concesiunii, care nu poate depăşi 49 de ani;2.7. redevenţa minimă şi modul de calcul al acesteia;2.8. natura şi cuantumul garanţiilor solicitate de concedent;2.9. condiţiile speciale impuse de natura bunurilor ce fac obiectul concesiunii, cum sunt:2.9.1. protejarea secretului de stat;2.9.2. materiale cu regim special;2.9.3. condiţii de siguranţă în exploatare;2.9.4. condiţii privind folosirea şi conservarea patrimoniului sau cele privind protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional, după caz;2.9.5. protecţia mediului;2.9.6. protecţia muncii;2.9.7. condiţii impuse de acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte;3. condiţiile de valabilitate pe care trebuie să le îndeplinească ofertele;4. clauze referitoare la încetarea contractului de concesiune.  +  Anexa 2 la normele metodologiceDOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIREDocumentaţia de atribuire trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente:1. informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact etc.;2. instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de concesionare;3. caietul de sarcini;4. instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a ofertelor;5. informaţii detaliate şi complete privind criteriile de atribuire aplicate pentru stabilirea ofertei câştigătoare, precum şi ponderea lor;6. instrucţiuni privind modul de utilizare a căilor de atac;7. informaţii referitoare la clauzele contractuale obligatorii.  +  Anexa 3 la normele metodologiceANUNŢUL DE LICITAŢIEAnunţul de licitaţie trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente:1. informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact etc.;2. informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat;3. informaţii privind documentaţia de atribuire;3.1. modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intră în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire;3.2. denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire;3.3. costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006;3.4. data limită pentru solicitarea clarificărilor;4. informaţii privind ofertele:4.1. data limită de depunere a ofertelor;4.2. adresa la care trebuie depuse ofertele;4.3. numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă;5. data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor;6. denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei;7. data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării.  +  Anexa 4 la normele metodologiceANUNŢUL NEGOCIERII DIRECTEAnunţul negocierii directe trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente:1. informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact etc.;2. informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului ce urmează să fie concesionat;3. informaţii privind documentaţia de atribuire:3.1. modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intră în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire;3.2. denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire;3.3. costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007;3.4. data limită pentru solicitarea clarificărilor;4. informaţii privind ofertele:4.1. data limită de depunere a ofertelor;4.2. adresa la care trebuie depuse ofertele;4.3. numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă;5. data şi locul la care este programată începerea procedurii de negociere directă;6. denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei;7. data transmiterii anunţului negocierii către instituţiile abilitate, în vederea publicării.  +  Anexa 5 la normele metodologiceANUNŢUL DE ATRIBUIREAnunţul de atribuire trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente:1. informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact etc.;2. procedura aplicată pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică;3. data publicării anunţului de licitaţie/anunţului negocierii directe în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a;4. criteriile utilizate pentru determinarea ofertei câştigătoare;5. numărul ofertelor primite şi al celor declarate valabile;6. denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului a cărui ofertă a fost declarată câştigătoare;7. durata contractului;8. nivelul redevenţei;9. denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei;10. data informării ofertanţilor despre decizia de stabilire a ofertei câştigătoare;11. data transmiterii anunţului de atribuire către instituţiile abilitate, în vederea publicării.  +  Anexa 6 la normele metodologiceCONTRACT DE CONCESIUNE- model orientativ -    I. Părţile contractante    Între ministerul/organul de specialitate al administraţiei publice  centrale/consiliul judeţean/consiliul local/instituţia publică de interes  local ................, cu sediul în ..................., reprezentat prin  ....................., având funcţia de .............................., în  calitate de concedent, pe de o parte,    şi .................................., persoană fizică (domiciliul,  buletinul/cartea de identitate)/persoană juridică (actul constitutiv al  agentului economic) ........................, cu sediul principal  în ...................., reprezentat prin ............., având funcţia de  ......................, în calitate de concesionar, pe de altă parte,    la data de ......................,    la sediul concedentului (alt loc, adresă etc.) ...........................,    în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul  contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu  modificări prin Legea nr. 22/2007, şi al Hotărârii (Guvernului, consiliului  judeţean, orăşenesc sau comunal) de aprobare a concesionării nr. ............  din ........................., s-a încheiat prezentul contract de concesiune.    II. Obiectul contractului de concesiune    Art. 1. - (1) Obiectul contractului de concesiune este exploatarea unui  bun, ........................, situat în ...................................,    în conformitate cu obiectivele concedentului.    (2) Obiectivele concedentului sunt:    a) .......................................................................;    b) .......................................................................;    c) .......................................................................;    d) ................................................................... etc.    (3) În derularea contractului de concesiune, concesionarul va utiliza  următoarele categorii de bunuri:    a) bunurile de retur: ....................................................;    b) bunurile proprii: .................................................... .    III. Termenul    Art. 2. - (1) Durata concesiunii este de .................... ani, începând  de la data de ........................................    (2) Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu  cel mult jumătate din durata sa iniţială.    IV. Redevenţa    Art. 3. - Redevenţa este de ................. lei, plătită anual/lunar, în  conformitate cu caietul de sarcini (detalii cu privire la modul de plată).    V. Plata redevenţei    Art. 4. - Plata redevenţei se face prin conturile:    - contul concedentului nr. ..............., deschis la Banca .............;    - contul concesionarului nr. ............., deschis la Banca ............ .    Neplata redevenţei sau executarea cu întârziere a acestei obligaţii conduce  la ................................. .    VI. Drepturile părţilor    Drepturile concesionarului    Art. 5. - (1) Concesionarul are dreptul de a exploata în mod direct, pe  riscul şi pe răspunderea sa, bunurile proprietate publică ce fac obiectul  contractului de concesiune.    (2) Concesionarul are dreptul de a folosi şi de a culege fructele bunurilor  care fac obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului şi obiectivelor  stabilite de părţi prin contractul de concesiune.    Drepturile concedentului    Art. 6. - (1) Concedentul are dreptul să inspecteze bunurile concesionate,  verificând respectarea obligaţiilor asumate de concesionar.    (2) Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabilă a  concesionarului şi în următoarele condiţii:  ...........................................................................    (3) Concedentul are dreptul să modifice în mod unilateral partea  reglementară a contractului de concesiune, din motive excepţionale legate de  interesul naţional sau local.    VII. Obligaţiile părţilor - clauze stabilite în condiţiile caietului de  sarcini    Obligaţiile concesionarului    Art. 7. - (1) Concesionarul este obligat să asigure exploatarea eficace în  regim de continuitate şi de permanenţă a bunurilor proprietate publică ce fac  obiectul concesiunii, potrivit obiectivelor stabilite de către concedent.    (2) Concesionarul este obligat să exploateze în mod direct bunurile care  fac obiectul concesiunii.    (3) Concesionarul nu poate subconcesiona bunul ce face obiectul  concesiunii/ Concesionarul poate subconcesiona bunul ce face obiectul  concesiunii, cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr. 54/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007.    (4) Concesionarul este obligat să plătească redevenţa.    (5) Concesionarul este obligat să respecte condiţiile impuse de natura  bunurilor proprietate publică (protejarea secretului de stat, materiale cu  regim special, condiţii de siguranţă în exploatare, protecţia mediului,  protecţia muncii, condiţii privind folosirea şi conservarea patrimoniului  etc.).    (6) La încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen,  concesionarul este obligat să restituie concedentului, în deplină  proprietate, bunurile de retur, în mod gratuit şi libere de orice sarcini.    (7) În termen de (cel mult) 90 de zile de la data încheierii contractului  de concesiune, concesionarul este obligat să depună, cu titlu de garanţie,  o sumă de ...... lei, reprezentând o cotă-parte din suma datorată  concedentului cu titlu de redevenţă pentru primul an de activitate.    (8) Concesionarul este obligat să continue exploatarea bunului în noile  condiţii stabilite de concedent, în mod unilateral, potrivit art. 6 alin. (3)  din prezentul contract de concesiune, fără a putea solicita încetarea  acestuia.    (9) Concesionarul se obligă să plătească ...% din prima de asigurare.    (10) Alte clauze.    Obligaţiile concedentului    Art. 8. - (1) Concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în  exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune.    (2) Concedentul nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de  concesiune, în afară de cazurile prevăzute expres de lege.    (3) Concedentul este obligat să notifice concesionarului apariţia oricăror  împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor concesionarului.    VIII. Încetarea contractului de concesiune    Art. 9. - (1) Prezentul contract de concesiune încetează în următoare  situaţii:    a) la expirarea duratei stabilite în contractul de concesiune;    b) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea  unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile  în sarcina acestuia, în caz de dezacord fiind competentă instanţa de  judecată;    c) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar,  prin reziliere de către concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina  concesionarului;    d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent,  prin reziliere de către concesionar, cu plata unei despăgubiri în sarcina  concedentului;    e) la dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului concesionat sau  în cazul imposibilităţii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin  renunţare, fără plata unei despăgubiri;    f) alte cauze de încetare a contractului de concesiune, fără a aduce  atingere cauzelor şi condiţiilor reglementate de lege.    (2) La încetarea, din orice cauză, a contractului de concesiune, bunurile  ce au fost utilizate de concesionar în derularea concesiunii vor fi  repartizate după cum urmează:    a) bunuri de retur .....................................................;    b) bunuri proprii ..................................................... .    IX. Clauze contractuale referitoare la împărţirea responsabilităţilor de  mediu între concedent şi concesionar    Art. 10. - ..............................................................    .........................................................................    X. Răspunderea contractuală    Art. 11. - Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor  cuprinse în prezentul contract de concesiune atrage răspunderea contractuală  a părţii în culpă.  XI. Litigii    Art. 12. - (1) Soluţionarea litigiilor de orice fel ce decurg din  executarea prezentului contract de concesiune se realizează potrivit  prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările  ulterioare.    (2) Pentru soluţionarea eventualelor litigii, părţile pot stipula în  contractul de concesiune clauze compromisorii.    XII. Alte clauze (de exemplu: clauze de reziliere convenţională, clauze  penale)    Art. 13. - ..............................................................    .........................................................................    .........................................................................    .........................................................................    .........................................................................    XIII. Definiţii    Art. 14. - (1) Prin forţă majoră, în sensul prezentului contract de  concesiune, se înţelege o împrejurare externă cu caracter excepţional, fără  relaţie cu lucrul care a provocat dauna sau cu însuşirile sale naturale,  absolut invincibilă şi absolut imprevizibilă.    (2) Prin caz fortuit se înţelege acele împrejurări care au intervenit şi au  condus la producerea prejudiciului şi care nu implică vinovăţia paznicului  juridic, dar care nu întrunesc caracteristicile forţei majore.    Prezentul contract de concesiune a fost încheiat în ............ exemplare.                   Concedent, Concesionar,              ..................... .....................----