NORMA din 17 octombrie 2006 (*actualizată*)privind organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora(actualizată până la data de 6 februarie 2007*)
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
 • ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 13 noiembrie 2006. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 6 februarie 2007, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 2.514 din 28 decembrie 2006._______________*) Aprobată prin Ordinul nr. 1892 din 17 octombrie 2006, Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919 din 13 noiembrie 2006  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Transportul rutier public poate fi efectuat numai de către operatorii de transport rutier înregistraţi în Registrul operatorilor de transport rutier ţinut de către Autoritatea Rutiera Română - A.R.R. (2) Transportul rutier în cont propriu poate fi efectuat numai de către întreprinderile înregistrate în Registrul întreprinderilor ţinut de către Autoritatea Rutiera Română - A.R.R.  +  Articolul 2 (1) Registrul operatorilor de transport rutier, respectiv Registrul întreprinderilor, cuprinde: a) datele de identificare a operatorului de transport rutier, respectiv a întreprinderii; b) datele privind reprezentantul legal al operatorului de transport rutier şi persoana desemnată sa conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier; c) datele privind vehiculele deţinute şi utilizate de operatorul de transport rutier, respectiv de întreprindere; d) datele privind licentele sau certificatele deţinute de operatorii de transport rutier, respectiv de întreprinderi; e) menţiunile privind sancţiunile aplicate operatorilor de transport rutier, respectiv întreprinderilor. (2) Registrul operatorilor de transport rutier, respectiv cel al întreprinderilor, are filele numerotate, legate şi sigilate. (3) Datele cuprinse în registre vor fi păstrate şi pe suport magnetic.  +  Capitolul II Accesul la activitatea de transport rutier  +  Articolul 3În funcţie de caracterul activităţii, transporturile rutiere se clasifica în: a) transport rutier public; b) transport rutier în cont propriu.II.1. Transportul rutier publicII.1.1. Eliberarea licenţei de transport  +  Articolul 4 (1) Calitatea de operator de transport rutier se dobândeşte de către o întreprindere după ce a obţinut licenta de transport. (2) Licenta de transport se acordă de către agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. dacă întreprinderea îndeplineşte cumulativ condiţiile de onorabilitate, capacitate financiară şi competenţa profesională.  +  Articolul 5 (1) Întreprinderea va solicita agenţiei teritoriale a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. în a carei raza îşi are sediul social eliberarea licenţei de transport. (2) Odată cu solicitarea licenţei de transport, întreprinderea va indica, atunci când este cazul, agenţiei teritoriale a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. punctele de lucru şi/sau sucursalele înregistrate la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, care au ca obiect de activitate transportul rutier, pentru a fi luate în evidenta.  +  Articolul 6 (1) Pentru obţinerea licenţei de transport, întreprinderea trebuie să prezinte un dosar care va cuprinde, după caz, următoarele: a) cerere; b) în funcţie de forma juridică de organizare:(i) certificatul de înmatriculare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi actul constitutiv, din care să rezulte ca societăţile comerciale au în obiectul de activitate transportul rutier;(ii) certificatul de înmatriculare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi autorizaţia pentru desfăşurarea de activităţi economice în mod independent, din care să reiasă ca persoanele fizice şi asociaţiile familiale au în obiectul de activitate transportul rutier;(iii) actul constitutiv, codul fiscal, statutul şi dovada înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, din care să rezulte ca fundaţiile şi asociaţiile nonprofit care au personalitate juridică pot efectua activitate de transport rutier;(iv) actul de înfiinţare, codul fiscal şi statutul/regulamentul de organizare şi funcţionare, din care trebuie să reiasă ca instituţiile/autorităţile, altele decât cele menţionate mai sus, au în obiectul de activitate transportul rutier; c) actele persoanei desemnate sa conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier, respectiv:(i) decizia de numire din care să rezulte ca este managerul activităţii de transport rutier şi ca este investită sa exercite atribuţiile corespunzătoare funcţiei de conducere a acestei activităţi;(ii) certificatul de pregătire profesională, valabil, eliberat de Autoritatea Rutiera Română - A.R.R.;(iii) cazierul judiciar din care să rezulte că nu a fost condamnata pentru infracţiuni:- de natura comercială;- privind condiţiile de plată şi de angajare;- privind transportul rutier de mărfuri sau de persoane şi, în special, prevederile privind perioadele de conducere şi de odihnă ale conducătorilor auto, greutatile şi dimensiunile vehiculelor rutiere, siguranţa rutiera şi siguranţa vehiculului rutier, precum şi protecţia mediului; d) dovada ca îndeplineşte condiţia de capacitate financiară pentru autovehiculele pentru care solicită copie conformă, dispunând de un nivel financiar de 9.000 euro pentru primul autovehicul rutier şi de 5.000 euro pentru fiecare dintre celelalte autovehicule rutiere, care se certifica astfel:(i) pentru societăţi comerciale - prin capitalul propriu, completat, după caz, cu garanţii bancare sau asigurare. Capitalul propriu se certifica prin copia legalizată a ultimului bilanţ contabil înregistrat la administraţia financiară;(ii) pentru persoane fizice şi asociaţii familiale - prin garanţii bancare sau prin asigurare;(iii) pentru asociaţii şi fundaţii nonprofit - prin patrimoniu, completat, după caz, cu garanţii bancare sau asigurare. Valoarea patrimoniului se certifica prin copia legalizată a ultimului bilanţ contabil înregistrat la administraţia financiară;(iv) pentru alte instituţii/autorităţi - prin valoarea neta a imobilizarilor corporale, completată, după caz, cu garanţii bancare sau asigurare;(v) în situaţia în care societăţile comerciale sunt nou-înfiinţate, capacitatea financiară se certifica prin capitalul social subscris şi vărsat, completat, după caz, cu garanţii bancare sau asigurare, urmând ca, odată cu încheierea primului bilanţ contabil, să prezinte copia legalizată a acestuia, din care să rezulte ca îndeplineşte condiţia de capacitate financiară menţionată anterior pentru societăţile comerciale. Capitalul subscris şi vărsat este dovedit prin certificatul constatator valabil, în original, eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu maximum 30 de zile înainte de depunerea dosarului de solicitare a eliberării licenţei de transport. (2) În situaţia în care persoana desemnată sa conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier nu mai îndeplineşte aceasta funcţie, operatorul de transport rutier are obligaţia înlocuirii acesteia în termen de 60 zile; în această perioadă condiţiile de competenţa profesională şi onorabilitate se considera îndeplinite. (3) În aceeaşi perioadă, persoana desemnată sa conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier poate îndeplini aceasta funcţie numai la un singur operator de transport rutier. (4) În exercitarea funcţiei sale de manager al activităţii de transport rutier, persoana desemnată sa conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier a operatorului de transport rutier are obligaţia şi răspunde de asigurarea respectării reglementărilor în vigoare la derularea operaţiunilor de transport rutier. (5) Persoana desemnată sa conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier va îndeplini condiţia de onorabilitate dacă nu a fost declarata inapta pentru a conduce permanent şi efectiv activitatea de transport rutier, conform prevederilor legale în vigoare. (6) O persoana fizica este declarata inapta pentru a conduce permanent şi efectiv activitatea de transport rutier în următoarele cazuri: a) dacă în ultimul an a îndeplinit aceasta funcţie la un operator de transport rutier căruia i-a fost retrasă licenta de transport sau la o întreprindere căreia i-a fost retras certificatul de transport în cont propriu, din vina dovedită a acesteia; b) dacă nu deţine certificat medical şi psihologic valabil sau dacă acesta prevede că este inapta pentru aceasta funcţie. (7) Agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. analizează dosarul depus de întreprinderea care doreşte sa devină operator de transport rutier şi, în funcţie de îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 4 alin. (2), în termen de maximum 15 zile de la data depunerii dosarului eliberează licenta de transport sau comunică în scris refuzul motivat al eliberării acesteia, după caz. (8) Agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. nu va elibera licenta de transport în situaţia în care întreprinderea nu prezintă şi documentele prevăzute la art. 9 în vederea eliberării şi cel puţin o copie conformă a licenţei de transport.  +  Articolul 7 (1) Exemplarul original al licenţei de transport se eliberează pentru o perioadă de 5 ani, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare. (2) Modelul licenţei de transport este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme. (3) Licenta de transport este documentul nominal al operatorului de transport rutier şi nu este transmisibila, în ultimul an de valabilitate aceasta poate fi reînnoită până la expirarea termenului de valabilitate. (4) Exemplarul original al licenţei de transport se păstrează de către operatorul de transport rutier la sediul social al acestuia. (5) Operatorul de transport rutier are obligaţia de a anunta agenţiei teritoriale a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. emitente orice modificare aparuta faţă de documentele care au stat la baza eliberării licenţei de transport, în termen de maximum 30 de zile de la data apariţiei modificării.  +  Articolul 8 (1) Operatorul de transport rutier va solicita agenţiei teritoriale a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., care i-a eliberat exemplarul original al licenţei de transport, copii conforme ale acesteia pentru vehiculele deţinute şi utilizate la operaţiuni de transport rutier. (2) La solicitarea copiei conforme a licenţei de transport, operatorul de transport rutier va depune şi lista vehiculelor deţinute, în formatul solicitat de Autoritatea Rutiera Română A.R.R., împreună cu documentele prevăzute la art. 9 lit. b) şi c) pentru fiecare vehicul. (3) În situaţia în care operatorul de transport rutier deţine ansambluri formate din autovehicul şi remorca/semiremorca, operatorul de transport rutier va solicita copie conformă a licenţei de transport pentru ansamblu. (4) Copia conformă a licenţei de transport este documentul nominal al operatorului de transport rutier şi nu poate fi transmisă altui operator de transport rutier. Aceasta se eliberează pentru un vehicul în funcţie de tipul de transport rutier efectuat, respectiv de mărfuri sau de persoane. (5) Modelul copiei conforme a licenţei de transport este prevăzut, după caz, în anexele nr. 2a) şi 2b) la prezentele norme. (6) Copia conformă a licenţei de transport se eliberează pentru perioade succesive de un an, fără a depăşi data de expirare a valabilităţii licenţei de transport. (7) Copia conformă a licenţei de transport se eliberează după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare. (8) Unui operator de transport rutier i se poate elibera un număr maxim de copii conforme ale licenţei de transport corespunzător numărului de vehicule pentru care îndeplineşte condiţia de capacitate financiară.  +  Articolul 9 (1) Pentru obţinerea copiei conforme a licenţei de transport, operatorul de transport rutier trebuie să prezinte un dosar care va cuprinde: a) cererea; b) certificatul de înmatriculare şi cartea de identitate ale vehiculului; în cazul ansamblurilor de vehicule formate din autovehicul şi remorca/semiremorca, se vor prezenta aceste documente pentru fiecare vehicul din ansamblul de vehicule; c) în cazul în care vehiculul este deţinut cu contract cu orice alt titlu decât de proprietate se va prezenta şi copia conformă cu originalul a acestui contract. (2) În cazul efectuării transportului rutier public de mărfuri în trafic internaţional, la solicitarea copiei/copiilor conforme a/ale licenţei de transport, operatorul de transport rutier va prezenta suplimentar faţă de documentele prevăzute la alin. (1) certificatul privind încadrarea vehiculului rutier în normele de poluare şi siguranţa rutiera.  +  Articolul 10 (1) Licenta de transport se retrage de către agenţiile teritoriale ale Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. în următoarele cazuri: a) când se constată că operatorul de transport rutier nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza eliberării, prevăzute la art. 4 alin. (2); b) când se constată că operatorul de transport rutier a furnizat documente conţinând informaţii eronate cu ocazia solicitării eliberării licenţei de transport. (2) După retragerea licenţei de transport, agenţia teritorială emitenta a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. va proceda la anularea poziţiei respective din Registrul operatorilor de transport rutier. (3) Odată cu retragerea licenţei de transport, copiile conforme ale acesteia şi, după caz, toate documentele de transport eliberate de Autoritatea Rutiera Română - A.R.R. sau de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului se anulează.  +  Articolul 11 (1) Copia conformă a licenţei de transport se suspenda în cazul săvârşirii unei abateri grave de la reglementările în vigoare privind transportul rutier şi/sau protecţia mediului de către agenţia teritorială emitenta a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. (2) Abaterile grave pentru care se suspenda copia conformă a licenţei de transport sunt: a) efectuarea transportului rutier public fără a deţine licenta de traseu sau autorizaţie de transport internaţional, document de transport pentru transportul de persoane prin servicii ocazionale, respectiv cu licenţe sau cu autorizaţii, ori documente de transport retrase, expirate sau declarate pierdute, după caz; b) efectuarea transportului rutier public în baza unei copii conforme a licenţei de transport suspendate, expirate, declarate pierdută sau necorespunzătoare tipului de transport efectuat ori care nu aparţine operatorului de transport rutier respectiv, după caz; c) sustragerea de la efectuarea controlului în trafic rutier; d) sustragerea sau obstructionarea efectuării controlului la sediul operatorului de transport rutier care efectuează activităţi de transport rutier, după caz. e) înstrăinarea documentelor necesare efectuării transportului rutier, precum şi utilizarea acestora de către o persoană fizica sau juridică, alta decât titularul, după caz; f) lipsa tahografului de la bordul vehiculului; g) utilizarea unor tahografe fără aprobare de model, defecte sau desigilate, a unor tahografe montate şi/sau reparate de agenţi economici neautorizati ori a unor tahografe neverificate sau cu termenul de valabilitate depăşit, după caz; h) utilizarea de vehicule pentru transportul mărfurilor periculoase, care nu sunt semnalizate cu panouri şi etichete de pericol, conform prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994; i) încărcarea cu mărfuri periculoase sau utilizarea pentru transportul acestora a cisternelor, containerelor-cisterna ori a vehiculelor pentru transport de produse explozive care nu au certificat de agreare eliberat de Regia Autonomă "Registrul Auto Roman"; j) utilizarea de cisterne, recipiente şi ambalaje care prezintă pierderi de mărfuri periculoase ca urmare a lipsei de etanseitate; k) lipsa documentelor menţionate la art. 36, prevăzute a fi deţinute la sediul operatorului de transport rutier; l) efectuarea de transporturi rutiere fără respectarea prevederilor art. 14. (3) Operatorul de transport rutier care a săvârşit în interval de 12 luni abateri repetate de la reglementările în vigoare privind transportul rutier şi/sau protecţia mediului, care nu sunt considerate grave, constatate şi sancţionate contraventional prin proces-verbal care constituie titlu executoriu, potrivit legii, va fi sancţionat prin puncte de penalizare. (4) În cazul unui operator de transport rutier care deţine mai multe copii conforme ale licenţei de transport, punctele de penalizare se distribuie uniform pe fiecare dintre acestea, astfel încât diferenţa de puncte de penalizare dintre oricare doua copii conforme deţinute de operatorul de transport rutier să fie de cel mult un punct. (5) În cazul în care un operator de transport a cumulat în interiorul intervalului prevăzut la alin. (3) un număr de cel puţin 15 puncte de penalizare pentru una dintre copiile conforme ale licenţei de transport deţinute, se va proceda la suspendarea acelei copii conforme. Punctele de penalizare aferente ultimei abateri, care conduc la suspendarea unei copii conforme a licenţei de transport, se aloca integral respectivei copii. (6) Suspendarea unei copii conforme a licenţei de transport determina reducerea punctajului cumulat cu numărul de puncte de penalizare cu care s-a suspendat respectiva copie. (7) În cazul în care unui operator de transport rutier i se vor mai elibera una sau mai multe copii conforme ale licenţei de transport în intervalul de timp prevăzut la alin. (3), punctele de penalizare cumulate până la data eliberării se vor redistribui uniform pe toate copiile conforme deţinute. (8) În cazul în care un operator de transport rutier renunţa la una sau la mai multe copii conforme ale licenţei de transport în intervalul de timp prevăzut la alin. (3), punctele de penalizare cumulate până la data renunţării, aferente respectivelor copii conforme, se vor redistribui uniform pe toate copiile conforme deţinute. (9) Tabelul conţinând numărul de puncte de penalizare şi abaterile pentru care se aplică acestea este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme.  +  Articolul 12 (1) Suspendarea copiei conforme a licenţei de transport se face pentru o perioadă de 30 de zile. (2) Copia conformă a licenţei de transport suspendate va fi corespunzătoare tipului de transport efectuat cu vehiculul cu care s-a săvârşit abaterea. (3) Copia conformă a licenţei de transport suspendate se reacorda la expirarea perioadei de suspendare, după prezentarea documentului de plată a tarifului aferent.  +  Articolul 13 (1) Pierderea, sustragerea sau deteriorarea licenţei de transport şi/sau a copiei conforme a acesteia se anunta de către operatorul de transport rutier la agenţia teritorială emitenta a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. în termen de maximum 15 zile de la data constatării, urmând ca aceasta sa elibereze un duplicat, cu plata tarifelor aferente. (2) Pierderea, sustragerea licenţei de transport şi/sau a copiei conforme a acesteia se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.  +  Articolul 14 (1) Operatorul de transport rutier care îşi schimba sediul social în alt judeţ are obligaţia sa notifice aceasta schimbare în termen de 15 zile la agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. de la care a dobândit licenta de transport. (2) Operatorul de transport rutier care îşi schimba sediul social în alt judeţ are obligaţia să depună licenta de transport şi copiile conforme ale acesteia, în termen de 30 zile de la data notificării, la agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. din judeţul în care se afla noul sediu social, care pe baza acestora va proceda la acordarea unei noi poziţii în Registrul operatorilor de transport rutier şi la eliberarea concomitent a unei noi licenţe de transport şi copii conforme ale acesteia, pastrandu-se termenul de valabilitate al celor depuse. Licenta de transport şi copiile conforme ale acesteia se vor elibera după prezentarea documentului de plată a tarifului de schimbare a documentelor. (3) Agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. din judeţul în care s-a eliberat prima licenta de transport va proceda la anularea poziţiei acesteia din Registrul operatorilor de transport rutier în termen de 15 zile şi transmiterea, în termen de 5 zile de la data primirii notificării, a dosarului operatorului de transport rutier la agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. din judeţul unde se găseşte noul sediu social. (4) Operatorul de transport rutier care îşi schimba sediul social în acelaşi judeţ are obligaţia sa notifice aceasta schimbare, în termen de 15 zile, la agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. de la care a dobândit licenta de transport. (5) Operatorul de transport rutier care îşi schimba sediul social în acelaşi judeţ are obligaţia să depună licenta de transport şi copiile conforme ale acesteia, în termen de 30 de zile, la agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. din judeţul în care a dobândit-o, care pe baza acestora va proceda la eliberarea concomitent a unei noi licenţe de transport şi copii conforme ale acesteia, pastrandu-se termenul de valabilitate al celor depuse. Licenta de transport şi copiile conforme ale acesteia se vor elibera după prezentarea documentului de plată a tarifului de schimbare a documentelor.  +  Articolul 15 (1) La solicitarea expresă a operatorului de transport rutier, agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. va proceda la anularea licenţei de transport şi la radierea poziţiei din Registrul operatorilor de transport rutier, în acelaşi timp, acesta va depune la sediul agenţiei teritoriale emitente a Autorităţii Rutiere Române A.R.R. licenta de transport, precum şi copiile conforme ale acesteia în original. (2) La solicitarea expresă a operatorului de transport rutier, agenţia teritorială emitenta a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. va proceda la anularea copiei conforme a licenţei de transport.  +  Articolul 16Operatorul de transport rutier are obligaţia de a notifica în termen de maximum 15 zile orice modificare aparuta faţă de datele înscrise în lista prevăzută la art. 8 alin. (2) privind deţinerea şi datele de identificare ale vehiculelor la agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. din judeţul unde a obţinut licenta de transport.  +  Articolul 17În situaţia în care condiţia de capacitate financiară nu mai este îndeplinită pentru toate vehiculele pentru care s-au emis copii conforme ale licenţei de transport, operatorul de transport rutier are obligaţia de a depune, în termen de maximum 15 zile de la data constatării, la sediul agenţiei teritoriale emitente a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. un număr de copii conforme ale licenţei de transport egal cu al vehiculelor pentru care aceasta condiţie nu este îndeplinită.  +  Articolul 18Operatorul de transport rutier care deţine licenta de transport poate efectua şi operaţiuni de transport rutier în cont propriu pe baza acesteia şi a copiei conforme a licenţei de transport.II.2. Transportul rutier în cont propriuII.2.1. Eliberarea certificatului de transport în cont propriu  +  Articolul 19Transportul rutier în cont propriu se efectuează fără încasarea unui tarif sau a echivalentului în natura ori în servicii al acestuia şi se realizează în următoarele condiţii: a) este o activitate secundară sau suplimentară celorlalte activităţi principale autorizate ale întreprinderii; b) mărfurile transportate sunt proprietatea întreprinderii ori au fost vândute, cumpărate sau închiriate ori au fost produse, extrase, prelucrate sau reparate de aceasta; c) scopul deplasarii este transportul mărfurilor ori al persoanelor spre sau de la întreprindere ori între punctele de lucru ale acesteia; d) persoanele transportate sunt angajaţii întreprinderii, scopul transportului fiind în interesul activităţilor proprii; e) întreprinderea foloseşte vehicule rutiere deţinute în proprietate sau obţinute de aceasta printr-un contract de vânzare-cumpărare cu plata ulterioară ori în baza unui contract de leasing pe termen lung sau, în cazul transportului de mărfuri, vehiculele pot fi închiriate fără sofer; f) vehiculele utilizate pentru astfel de transporturi sunt conduse de conducatori auto angajaţi ai întreprinderii, de persoana fizica sau de un membru al asociaţiei familiale, după caz.  +  Articolul 20 (1) Certificatul de transport în cont propriu se obţine dacă întreprinderea îndeplineşte condiţia de competenţa profesională. (2) Condiţia de competenţa profesională se considera îndeplinită dacă persoana desemnată de întreprindere pentru a conduce permanent şi efectiv activitatea de transport rutier poseda un certificat de pregătire profesională valabil, eliberat de Autoritatea Rutiera Română - A.R.R.  +  Articolul 21 (1) Întreprinderea va solicita agenţiei teritoriale a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., în a carei raza administrativă îşi are sediul social, eliberarea certificatului de transport în cont propriu. (2) Odată cu solicitarea certificatului de transport în cont propriu, întreprinderea va indica agenţiei teritoriale a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. punctele de lucru şi/sau sucursalele înregistrate la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, pentru a fi luate în evidenta.  +  Articolul 22 (1) Pentru obţinerea certificatului de transport în cont propriu, întreprinderea trebuie să prezinte un dosar care va cuprinde, după caz, următoarele: a) cererea; b) în funcţie de forma juridică de organizare:(i) certificatul de înmatriculare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi actul constitutiv, din care să reiasă ca societăţile comerciale au ca obiect secundar de activitate transportul rutier;(ii) certificatul de înmatriculare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi autorizaţia pentru desfăşurarea de activităţi economice în mod independent, din care să rezulte ca persoanele fizice şi asociaţiile familiale au ca obiect secundar de activitate transportul rutier;(iii) actul constitutiv, codul fiscal, statutul şi dovada înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, din care să reiasă ca fundaţiile şi asociaţiile nonprofit care au personalitate juridică pot efectua ca obiect secundar de activitate transportul rutier;(iv) actul de înfiinţare, codul fiscal şi statutul/regulamentul de organizare şi funcţionare, din care trebuie să rezulte ca instituţiile/autorităţile, altele decât cele menţionate mai sus, au ca obiect secundar de activitate transportul rutier; c) actele persoanei desemnate sa conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier, respectiv:(i) decizia de numire din care să rezulte ca este managerul activităţii de transport rutier şi este investită sa exercite atribuţiile corespunzătoare funcţiei de conducere a activităţii de transport rutier;(îi) certificatul de pregătire profesională, valabil, eliberat de Autoritatea Rutiera Română - A.R.R.; d) lista vehiculelor deţinute şi utilizate de întreprindere. (2) În situaţia în care persoana desemnată sa conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier nu mai îndeplineşte aceasta funcţie, întreprinderea are obligaţia înlocuirii acesteia în termen de maximum 60 de zile, astfel încât să se îndeplinească condiţia de competenţa profesională; în această perioadă condiţia de competenţa profesională se considera îndeplinită. (3) În aceeaşi perioadă, persoana desemnată sa conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier poate îndeplini aceasta funcţie numai la o singura întreprindere. (4) În exercitarea funcţiei sale, persoana desemnată sa conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier a întreprinderii are obligaţia şi răspunde de asigurarea respectării reglementărilor în vigoare la derularea operaţiunilor de transport în cont propriu. (5) Agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. analizează dosarul depus de întreprindere şi, în funcţie de îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 20, în termen de maximum 30 zile de la data depunerii, eliberează certificatul de transport în cont propriu sau comunică în scris refuzul motivat al eliberării acestuia, după caz. (6) Agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. nu va elibera certificatul de transport în cont propriu în situaţia în care întreprinderea nu prezintă şi documentele prevăzute la art. 25 în vederea eliberării şi cel puţin a unei copii conforme a certificatului de transport în cont propriu.  +  Articolul 23 (1) Exemplarul original al certificatului de transport în cont propriu se eliberează pentru o perioadă de 5 ani, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare. (2) Modelul certificatului de transport în cont propriu este prevăzut în anexa nr. 4 la prezentele norme. (3) Certificatul de transport în cont propriu este documentul nominal al întreprinderii şi nu este transmisibil. În ultimul an de valabilitate acesta poate fi reînnoit până la expirarea termenului de valabilitate. (4) Exemplarul original al certificatului de transport în cont propriu se păstrează de către întreprindere la sediul social al acesteia. (5) Întreprinderea are obligaţia de a anunta agenţiei teritoriale a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. emitente, în termen de maximum 15 zile de la data apariţiei modificării, orice modificare aparuta faţă de datele din documentele care au stat la baza eliberării certificatului de transport în cont propriu.  +  Articolul 24 (1) Întreprinderea va solicita agenţiei teritoriale a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., de la care a obţinut exemplarul original al certificatului de transport în cont propriu, copii conforme ale acestuia pentru vehiculele deţinute şi utilizate la operaţiuni de transport rutier. (2) La solicitarea copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu, întreprinderea va depune şi lista vehiculelor deţinute, în formatul solicitat, împreună cu documentele prevăzute la art. 25 lit. b) şi c) pentru fiecare vehicul. (3) În situaţia în care întreprinderea deţine ansambluri formate din autovehicul şi remorca/semiremorca, aceasta va solicita copia conformă a certificatului de transport în cont propriu pentru ansamblu. (4) Copia conformă a certificatului de transport în cont propriu este documentul nominal al întreprinderii şi nu poate fi transmisă altei întreprinderi. Aceasta se eliberează pentru un vehicul în funcţie de tipul de transport rutier efectuat, respectiv de mărfuri sau de persoane. (5) Modelul copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu este prevăzut, corespunzător tipului de transport rutier, în anexele nr. 5a) şi 5b) la prezentele norme. (6) Copia conformă a certificatului de transport în cont propriu se eliberează pentru perioade succesive de un an, fără a depăşi data de expirare a valabilităţii certificatului de transport în cont propriu.  +  Articolul 25 (1) Pentru obţinerea copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu, întreprinderea trebuie să prezinte un dosar care va cuprinde: a) cererea; b) certificatul de înmatriculare şi cartea de identitate ale vehiculului; în situaţia ansamblurilor formate din autovehicul şi remorca/semiremorca, se vor prezenta aceste documente pentru fiecare vehicul din ansamblul de vehicule; c) în cazul în care vehiculul este deţinut cu contract cu orice alt titlu decât de proprietate, se va prezenta copia conformă a acestui contract. (2) În cazul efectuării transportului rutier în cont propriu de mărfuri în trafic internaţional, la solicitarea copiei/copiilor conforme ale certificatului de transport în cont propriu, întreprinderea va prezenta suplimentar faţă de documentele prevăzute la alin. (1) certificatul privind încadrarea vehiculului rutier în normele de poluare şi siguranţa rutiera.  +  Articolul 26 (1) Certificatul de transport în cont propriu se retrage de către agenţia teritorială emitenta a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. în următoarele cazuri: a) când întreprinderea nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza eliberării certificatului de transport în cont propriu; b) când întreprinderea a furnizat documentele conţinând informaţii eronate cu ocazia solicitării eliberării certificatului de transport în cont propriu. (2) După retragerea certificatului de transport în cont propriu, agenţia teritorială emitenta a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. va proceda la anularea poziţiei respective din Registrul întreprinderilor. (3) Odată cu retragerea certificatului de transport în cont propriu, copiile conforme ale acestuia se anulează.  +  Articolul 27 (1) Copia conformă a certificatului de transport în cont propriu se suspenda în cazul săvârşirii unei abateri grave de la reglementările în vigoare privind transportul rutier şi/sau protecţia mediului de către agenţia teritorială emitenta a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. (2) Abaterile grave pentru care se suspenda copia conformă a certificatului de transport în cont propriu sunt: a) efectuarea transportului rutier în cont propriu fără a deţine autorizaţie de transport internaţional, document de transport pentru transportul de persoane, respectiv cu certificate, autorizaţii sau documente de transport retrase, expirate ori declarate pierdute, după caz; b) efectuarea transportului rutier în cont propriu în baza unei copii conforme a certificatului de transport în cont propriu suspendate, expirate, declarate pierdută sau necorespunzătoare tipului de transport efectuat ori care nu aparţine întreprinderii respective, după caz; c) sustragerea de la efectuarea controlului în trafic rutier; d) sustragerea sau obstructionarea efectuării controlului la sediul întreprinderii care efectuează activităţi de transport rutier, după caz; e) înstrăinarea documentelor necesare efectuării transportului rutier, precum şi utilizarea acestora de către o persoană fizica sau juridică, alta decât titularul, după caz; f) lipsa tahografului de la bordul vehiculului; g) utilizarea unor tahografe fără aprobare de model, defecte sau desigilate, a unor tahografe montate şi/sau reparate de agenţi economici neautorizati ori a unor tahografe neverificate sau cu termenul de valabilitate depăşit, după caz; h) utilizarea de vehicule pentru transportul mărfurilor periculoase, care nu sunt semnalizate cu panouri şi etichete de pericol, conform prevederilor A.D.R.; i) încărcarea cu mărfuri periculoase sau utilizarea pentru transportul acestora a cisternelor, containerelor-cisterna ori a vehiculelor pentru transport de produse explozive care nu au certificat de agreare eliberat de Regia Autonomă "Registrul Auto Roman"; j) utilizarea de cisterne, recipiente şi ambalaje care prezintă pierderi de mărfuri periculoase ca urmare a lipsei de etanseitate; k) lipsa documentelor menţionate la art. 36, prevăzute a fi deţinute la sediul întreprinderii; l) efectuarea de transporturi rutiere fără respectarea prevederilor art. 30. (3) Întreprinderea care a săvârşit în interval de 12 luni abateri repetate de la reglementările în vigoare privind transportul rutier şi/sau protecţia mediului, care nu sunt considerate grave, constatate şi sancţionate contraventional prin proces-verbal care constituie titlu executoriu, potrivit legii, va fi sancţionată prin puncte de penalizare. (4) În cazul unei întreprinderi care deţine mai multe copii conforme ale certificatului de transport în cont propriu, punctele de penalizare se distribuie uniform pe fiecare dintre acestea, astfel încât diferenţa de puncte de penalizare dintre oricare doua copii conforme deţinute de întreprindere să fie de cel mult un punct. (5) În cazul în care o întreprindere a cumulat în interiorul intervalului prevăzut la alin. (3) un număr de cel puţin 15 puncte de penalizare pentru una dintre copiile conforme ale certificatului de transport în cont propriu deţinute, se va proceda la suspendarea acelei copii conforme. Punctele de penalizare aferente ultimei abateri, care conduc la suspendarea unei copii conforme a certificatului de transport în cont propriu, se aloca integral respectivei copii. (6) Suspendarea unei copii conforme a certificatului de transport în cont propriu determina reducerea punctajului cumulat cu numărul de puncte de penalizare cu care s-a suspendat respectiva copie. (7) în cazul în care unei întreprinderi i se vor mai elibera una sau mai multe copii conforme ale certificatului de transport în cont propriu, în intervalul de timp prevăzut la alin. (3), punctele de penalizare cumulate până la data eliberării se vor redistribui uniform pe toate copiile conforme deţinute. (8) În cazul în care unei întreprinderi care renunţa la una sau mai multe copii conforme ale certificatului de transport în cont propriu, în intervalul de timp prevăzut la alin. (3), punctele de penalizare cumulate până la data renunţării, aferente respectivelor copii conforme, se vor redistribui uniform pe toate copiile conforme deţinute. (9) Tabelul conţinând numărul de puncte de penalizare şi abaterile pentru care se aplică acestea este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme.  +  Articolul 28 (1) Suspendarea copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu se face pentru o perioadă de 30 de zile. (2) Copia conformă a certificatului de transport în cont propriu suspendată va fi corespunzătoare tipului de transport efectuat cu vehiculul cu care s-a săvârşit abaterea. (3) Copia conformă a certificatului de transport în cont propriu suspendată se reacorda la expirarea perioadei de suspendare, după prezentarea documentului de plată a tarifului aferent.  +  Articolul 29 (1) Pierderea, sustragerea sau deteriorarea certificatului de transport în cont propriu ori a copiei conforme a acestuia se anunta de către întreprindere la agenţia teritorială emitenta a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., în termen de maximum 15 zile de la data constatării, urmând ca aceasta sa elibereze un duplicat, cu plata tarifelor aferente. (2) Pierderea, sustragerea certificatului de transport în cont propriu şi/sau a copiei conforme a acestuia se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.  +  Articolul 30 (1) Întreprinderea care îşi schimba sediul social în alt judeţ are obligaţia sa notifice aceasta schimbare, în termen de 15 zile, la agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. de la care a dobândit certificatul de transport în cont propriu. (2) Întreprinderea care îşi schimba sediul social în alt judeţ are obligaţia să depună certificatul de transport în cont propriu şi copiile conforme ale acestuia, în termen de 30 de zile, la agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. din judeţul în care se afla noul sediu social, care pe baza acestora va proceda la acordarea unei noi poziţii în Registrul întreprinderilor şi la eliberarea concomitent a unui nou certificat de transport în cont propriu şi a copiilor conforme ale acestuia, pastrandu-se termenul de valabilitate al celor depuse. Certificatul de transport în cont propriu şi copiile conforme ale acestuia se vor elibera după prezentarea documentului de plată a tarifului de schimbare a documentelor. (3) Agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. din judeţul în care s-a eliberat primul certificat de transport în cont propriu va proceda la anularea poziţiei acesteia din Registrul întreprinderilor în termen de 15 zile şi transmiterea, în termen de 5 zile de la data primirii notificării, a dosarului întreprinderii la agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române A.R.R. din judeţul unde se găseşte noul sediu social. (4) Întreprinderea care îşi schimba sediul social în acelaşi judeţ are obligaţia sa notifice aceasta schimbare, în termen de 15 zile, la agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române A.R.R. de la care a dobândit certificatul de transport în cont propriu. (5) Întreprinderea care îşi schimba sediul social în acelaşi judeţ are obligaţia să depună certificatul de transport în cont propriu şi copiile conforme ale acestuia, în termen de 30 de zile de la data notificării, la agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. din judeţul în care le-a dobândit, care pe baza acestora va proceda la eliberarea concomitent a unui nou certificat de transport în cont propriu şi a copiilor conforme ale acestuia, pastrandu-se termenul de valabilitate al celor depuse. Certificatul de transport în cont propriu şi copiile conforme ale acestuia se vor elibera după prezentarea documentului de plată a tarifului de schimbare a documentelor.  +  Articolul 31 (1) La solicitarea expresă a întreprinderii, agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. va proceda la anularea certificatului de transport în cont propriu şi la radierea poziţiei din Registrul întreprinderilor, în acelaşi timp, aceasta va depune la sediul agenţiei teritoriale emitente a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. certificatul de transport în cont propriu, precum şi copiile conforme ale acestuia, în original. (2) La solicitarea expresă a întreprinderii, agenţia teritorială emitenta a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. va proceda la anularea copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu.  +  Articolul 32Întreprinderea are obligaţia de a notifica în termen de maximum 15 zile orice modificare aparuta faţă de datele înscrise în lista prevăzută la art. 22 alin. (1) lit. d) privind deţinerea şi datele de identificare ale vehiculelor la agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. din judeţul unde a obţinut certificatul de transport în cont propriu.  +  Capitolul III Efectuarea transporturilor rutiere  +  Articolul 33Transportul rutier se poate efectua numai în condiţiile respectării prevederilor prezentelor norme, ale reglementărilor în vigoare din domeniul transporturilor rutiere, precum şi ale acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte.  +  Articolul 34Transportul rutier de mărfuri şi de persoane se efectuează numai cu vehicule rutiere destinate prin construcţie tipului de transport efectuat, dotate cu tahografe şi limitatoare de viteza, în conformitate cu reglementările în vigoare.  +  Articolul 35 (1) Transportul rutier public de mărfuri sau de persoane se poate efectua numai de către operatorii de transport rutier cu vehicule la bordul cărora se afla, pe toată durata transportului, o copie conformă a licenţei de transport. (2) Transportul rutier în cont propriu de mărfuri sau de persoane se poate efectua de către întreprinderi cu vehicule la bordul cărora se afla, pe toată durata transportului, o copie conformă a certificatului de transport în cont propriu.  +  Articolul 36Operatorul de transport rutier/întreprinderea are obligaţia să deţină la sediul social, în funcţie de categoria şi de tipul transportului rutier efectuat, următoarele documente: a) scrisorile de transport (C.M.R.), pentru anul în curs şi anul precedent; b) documentul de control INTERBUS, în original, reîntregit dacă a fost folosit în totalitate, şi foile de parcurs pentru documentul de control INTERBUS aflat în exploatare, pentru anul în curs şi anul precedent; c) documentul de control prevăzut de acordurile bilaterale pentru transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale, în cazul statelor nesemnatare ale Acordului INTERBUS, pentru anul în curs şi anul precedent; d) documentul de control, în original, reîntregit dacă a fost folosit în totalitate, şi foile de parcurs pentru documentul de control aflat în exploatare, în cazul transportului de persoane prin servicii ocazionale în trafic naţional, pentru anul în curs şi anul precedent; e) asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier; f) cărţile de identitate ale vehiculelor, în original pentru cele deţinute în proprietate, respectiv în copie pentru cele deţinute cu orice alt titlu; g) documentele doveditoare, din care să rezulte ca deţine vehicule cu orice alt titlu, în original; h) avizele medicale şi psihologice valabile pentru persoana care conduce permanent şi efectiv activitatea de transport rutier şi pentru conducătorii auto angajaţi; i) toate documentele din care reiese menţinerea condiţiilor iniţiale care au stat la baza eliberării licenţei de transport sau a certificatului de transport în cont propriu; j) formularul de expediţie/transport şi formularul pentru aprobarea transportului, în cazul transportului de deşeuri, pentru anul în curs şi anul precedent; k) documentele doveditoare din care să rezulte angajarea în condiţii legale a persoanelor cu funcţii care concura la siguranţa circulaţiei.  +  Articolul 37Operatorii de transport rutier care efectuează operaţiuni de transport rutier public de mărfuri şi/sau de persoane au obligaţia de a transmite, în formatul electronic solicitat, Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. şi Direcţiei generale infrastructura şi transport rutier, până la data de 31 martie a anului în curs pentru anul precedent, datele solicitate de acestea privind activitatea de transport rutier efectuată.  +  Articolul 38Întreprinderile/operatorii de transport care efectuează operaţiuni de transport rutier au următoarele obligaţii: a) să asigure pregătirea profesională a personalului cu funcţii care concura la siguranţa rutiera şi sa utilizeze în aceste funcţii numai persoane care deţin certificat de pregătire profesională valabil, eliberat de autoritatea competentă; b) să asigure instruirea periodică a personalului care concura la siguranţa rutiera, conform reglementărilor legale în vigoare; c) sa verifice capacitatea de muncă a conducătorilor auto înainte de începerea activităţii de transport şi testarea alcoolscop; d) să respecte reglementările legale privind efectuarea inspecţiilor tehnice periodice, repararea şi întreţinerea vehiculelor rutiere; e) sa utilizeze vehicule rutiere a căror stare tehnica corespunde reglementărilor naţionale de siguranţă rutiera şi de protecţia mediului înconjurător, cu inspecţia tehnica periodică valabilă şi certificate/clasificate/încadrate corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare; f) în intervalul dintre doua inspecţii tehnice periodice să asigure menţinerea vehiculelor rutiere într-o stare tehnica corespunzătoare, în vederea încadrării în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei; g) sa monteze, prin agenţi economici autorizaţi, aparate tahograf şi limitatoare de viteza cu aprobare de model la vehiculele pentru care acestea sunt obligatorii; h) sa nu permită plecarea în cursa a vehiculelor care au tahograful sau limitatorul de viteza defect, nesigilat sau fără suficiente foi de înregistrare pentru efectuarea întregului parcurs al transportului; i) sa informeze conducătorii auto şi lucrătorii mobili cu privire la reglementările din domeniul transporturilor rutiere; j) sa verifice pe foile de înregistrare sau pe cartelele conducătorilor auto utilizate modul în care aceştia respecta prevederile legale în vigoare privind perioadele de conducere şi de odihnă; k) sa nu permită intervenţia persoanelor neautorizate asupra aparatelor tahograf şi a limitatoarelor de viteza; l) sa planifice transporturile şi sa întocmească programul de executare a acestora, astfel încât conducătorul auto şi lucrătorii mobili să poată respecta prevederile legale privind timpul de lucru, de odihnă şi de repaus; m) să asigure respectarea normelor de protecţia muncii şi a normelor de prevenire şi stingerea incendiilor, pe tot timpul efectuării transportului, de către conducătorii auto; n) să efectueze transporturile numai cu respectarea maselor totale maxime autorizate de autoritatea competentă şi/sau în limita numărului de locuri înscris în certificatul de înmatriculare; o) să respecte reglementările în vigoare privind tractarea vehiculelor rutiere; p) să respecte regulile şi procedurile ce trebuie urmate în cazul vehiculelor sau al incarcaturilor cu greutăţi şi/sau dimensiuni de gabarit care depăşesc limitele maxime admise; q) să respecte procedurile ce trebuie urmate în caz de accident şi sa aplice procedurile corespunzătoare pentru a preveni producerea unor noi accidente sau a unor încălcări grave ale regulilor de circulaţie; r) să respecte şi să aplice reglementările legale în vigoare privind transportul rutier al mărfurilor periculoase şi perisabile; s) să respecte legislaţia şi reglementările specifice fiecărei categorii de transport rutier pe care o executa.  +  Articolul 39Conducătorii auto angajaţi ai întreprinderilor/operatorilor de transport rutier, care efectuează operaţiuni de transport, au următoarele obligaţii: a) să respecte regulile privind prevenirea accidentelor de muncă în circulaţia rutiera; b) să respecte regulile privind încărcarea, repartizarea încărcăturii, asigurarea şi fixarea mărfurilor transportate; c) sa cunoască şi să respecte măsurile ce trebuie luate după un accident sau incident în ceea ce priveşte asigurarea vehiculului, protecţia personală şi a celorlalţi participanţi la trafic, protecţia mediului, protecţia bunurilor; d) să respecte perioadele de conducere şi perioadele de odihnă, conform reglementărilor legale în vigoare, şi sa utilizeze corect aparatul tahograf; e) sa nu intervină asupra aparatului tahograf sau a limitatorului de viteza pentru scoaterea acestuia din uz sau modificarea caracteristicilor de funcţionare.III.1. Transportul rutier de mărfuri  +  Articolul 40 (1) Pentru a efectua transport rutier public de mărfuri, operatorul de transport rutier trebuie să deţină la bordul vehiculului copia conformă a licenţei de transport valabilă pentru transportul rutier de mărfuri, documentul de transport, precum şi celelalte documente specifice, prevăzute de reglementările în vigoare, pentru fiecare categorie şi/sau tip de transport rutier. (2) Pentru transportul rutier public de mărfuri în trafic naţional, prin document de transport se înţelege scrisoarea de transport C.M.R., prevăzută de Convenţia referitoare la contractul de transport internaţional de mărfuri pe şosele (Convenţia C.M.R.), la care România a aderat prin Decretul nr. 429/1972, al carei model este prevăzut în anexa nr. 6 la prezentele norme. (3) Suplimentar faţă de documentul de transport, în cazul transportului rutier public de mărfuri în trafic naţional, la bordul vehiculului trebuie să se mai afle: a) legitimatia de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă ca este angajat al operatorului de transport rutier; b) actul prin care se dovedeşte dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto cetăţeni străini; c) contractul de închiriere, în original sau în copie conformă cu originalul, în cazul în care vehiculul rutier este deţinut cu contract de închiriere sau de leasing; d) certificatul de competenţa profesională al conducătorului auto valabil. (4) Pentru transportul rutier public de mărfuri în trafic internaţional, prin document de transport se înţelege scrisoarea de transport C.M.R. prevăzută de la Convenţia C.M.R. (5) Suplimentar faţă de documentul de transport, în cazul transportului rutier public de mărfuri în trafic internaţional, la bordul vehiculului trebuie să se mai afle: a) autorizaţiile de transport internaţional, după caz; b) legitimatia de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă ca este angajat al operatorului de transport rutier; c) actul prin care se dovedeşte dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto cetăţeni străini; d) contractul de închiriere sau de leasing în original ori în copie conformă cu originalul, în cazul în care vehiculul rutier este deţinut cu contract de închiriere sau de leasing; e) certificatul privind încadrarea vehiculului rutier în normele de poluare şi siguranţa rutiera; f) certificatul de competenţa profesională al conducătorului auto, valabil; g) certificatul internaţional de inspecţie tehnica, după caz.  +  Articolul 41 (1) În cazul transportului rutier de mărfuri în trafic internaţional, efectuat de către un operator de transport străin, autorizaţiile de transport internaţional având România ca ţara de tranzit sau de destinaţie se acordă în condiţiile stabilite de reglementările în vigoare. (2) Autorizaţiile de transport internaţional având România ca ţara de tranzit sau de destinaţie sunt valabile numai în original.  +  Articolul 42 (1) Pentru a efectua transport rutier de mărfuri în cont propriu întreprinderea trebuie să deţină la bordul vehiculului copia conformă a certificatului de transport în cont propriu, documentul de transport, precum şi celelalte documente specifice prevăzute de reglementările în vigoare. (2) Prevederile art. 40 alin. (3) şi (5) se aplică corespunzător şi la transportul rutier în cont propriu. (3) Pentru transportul rutier în cont propriu de mărfuri în trafic internaţional, prin document de transport se înţelege scrisoarea de transport C.M.R. prevăzută de Convenţia C.M.R. (4) Pentru transportul rutier în cont propriu de mărfuri în trafic naţional, prin document de transport se înţelege avizul de însoţire al mărfurilor.  +  Articolul 43Pentru efectuarea transportului rutier de mărfuri periculoase operatorul de transport rutier sau întreprinderea are obligaţia de a prezenta suplimentar, la solicitarea copiilor conforme, la agenţia teritorială emitenta a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. următoarele: a) contractul individual de muncă, decizia de numire şi certificatul de atestare profesională a consilierului de siguranţă; b) certificatul de agreare eliberat de Regia Autonomă "Registrul Auto Roman", pentru vehiculele pentru care este necesar a se elibera respectivul certificat; c) certificatul de atestare profesională al conducătorului auto, specific mărfurilor periculoase care vor fi transportate; d) autorizaţia eliberata de Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare, pentru vehiculele care transporta mărfuri periculoase din clasa 7; e) certificatul de inspecţie tehnica, în cazul suprastructurilor specializate pentru transportul recipientelor cu gaze lichefiate sau cu alte mărfuri periculoase.III.2. Transportul rutier public de persoane  +  Articolul 44 (1) Pentru a efectua transport rutier public de persoane, operatorul de transport rutier trebuie să deţină la bordul vehiculului o copie conformă a licenţei de transport, precum şi toate documentele prevăzute de reglementările în vigoare. (2) Pentru a efectua transport rutier de persoane în cont propriu, întreprinderea trebuie să deţină la bordul vehiculului copia conformă a certificatului de transport în cont propriu, precum şi documentele prin care se dovedeşte faptul ca transportul efectuat este în cont propriu.  +  Articolul 45Transportul rutier public de persoane se poate realiza prin servicii regulate, regulate speciale şi ocazionale, numai cu autovehicule destinate transportului de persoane, care prin construcţie şi echipare au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto.III.2.1. Transportul rutier public de persoaneIII.2.1.1. Transportul rutier public de persoane prin servicii regulateIII.2.1.1.1. Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic naţional  +  Articolul 46Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic naţional se poate efectua de către operatorii de transport rutier care deţin licenta de traseu valabilă.  +  Articolul 47Licenta de traseu se eliberează pentru traseele, respectiv cursele cuprinse în programele de transport rutier de persoane prin servicii regulate, însoţită de graficul de circulaţie aferent cursei/traseului respectiv.  +  Articolul 48 (1) Totalitatea traseelor şi curselor necesare pentru acoperirea acestora, graficele de circulaţie, capetele de traseu, staţiile publice, precum şi numărul autovehiculelor necesare pentru efectuarea acestora alcătuiesc programele de transport. (2) Prin programul de transport se nominalizeaza autogarile utilizate pentru plecari, opriri în tranzit şi sosiri sau, în lipsa acestora, staţiile publice, pentru fiecare traseu. Nominalizarea autogarilor, precum şi a locului unde sunt amplasate staţiile publice pe teritoriul unei localităţi se face de către administraţia publică locală pe raza ei de competenţa. (3) Accesul operatorilor de transport rutier cărora li s-au atribuit trasee sau curse în staţiile publice este gratuit şi nediscriminatoriu, conform graficelor de circulaţie.  +  Articolul 49Programele de transport sunt: a) programul de transport judeţean; b) programul de transport interjudetean; c) programul de transport internaţional.  +  Articolul 50 (1) Programul de transport judeţean se întocmeşte de către agenţiile teritoriale ale Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., pe baza solicitărilor consiliilor judeţene, iar programul de transport interjudetean de către Autoritatea Rutiera Română A.R.R. (2) Programele de transport judeţean şi interjudetean se întocmesc pentru o perioadă de 3 ani. (3) În cazul programului de transport judeţean, în vederea întocmirii acestuia, consiliile judeţene vor transmite agentiilor teritoriale ale Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., până la data comunicată care va fi afişată şi pe site-ul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., propuneri care să conţină traseele judeţene ce urmează să fie incluse în program. (4) Data până la care se pot depune solicitarile în vederea modificării anuale a programelor de transport judeţene şi interjudetene se va stabili de către Autoritatea Rutiera Română - A.R.R. şi va fi afişată la sediul agentiilor teritoriale ale Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. şi pe site-ul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. (5) În perioada de valabilitate, programele de transport judeţene pot fi modificate astfel: a) prin introducerea de noi trasee, de către agenţiile teritoriale ale Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., dar numai la solicitarea consiliului judeţean şi după aprobarea prin hotărâre a acestuia. În cazul în care 50% din lungimea traseului propus se suprapune peste unul sau mai multe trasee existente în programul de transport, acesta nu va fi considerat traseu nou; b) prin modificarea numărului de curse, de către agenţiile teritoriale ale Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., dar numai la solicitarea consiliului judeţean şi după aprobarea prin hotărâre a acestuia; c) prin modificarea orelor din graficele de circulaţie, de către agenţiile teritoriale ale Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., dar numai la solicitarea consiliului judeţean şi după aprobarea prin hotărâre a acestuia; d) prin introducerea/eliminarea de staţii, de către agenţiile teritoriale ale Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., dar numai la solicitarea consiliului judeţean şi după aprobarea prin hotărâre a acestuia. (6) În perioada de valabilitate, programul de transport interjudetean poate fi modificat astfel: a) prin introducerea de noi trasee de către Autoritatea Rutiera Română - A.R.R. În cazul în care mai mult de 50% din lungimea traseului propus se suprapune peste unul sau mai multe trasee existente în programele de transport, acesta nu va fi considerat traseu nou şi nu va fi introdus în programul de transport; b) prin modificarea graficelor de circulaţie în următoarele cazuri:(i) dacă operatorul de transport rutier este singurul deţinător de licenţă de traseu pe traseul respectiv şi graficul de circulaţie propus nu conţine staţii care se regăsesc în graficele de circulaţie aferente altor trasee cu care traseul iniţial are porţiuni comune;(îi) dacă operatorul de transport rutier este singurul deţinător de licenţă de traseu pe traseul respectiv şi graficul de circulaţie propus conţine staţii care se regăsesc în graficele de circulaţie aferente altor trasee cu care traseul iniţial are porţiuni comune, trebuie să se poată asigura un decalaj de 30 de minute între plecarile din staţiile/capetele de traseu comune;(iii) dacă pe traseul respectiv sunt mai mulţi operatori de transport rutier deţinători de licenţe de traseu, în condiţiile în care exista un decalaj de 30 de minute între plecarile din staţiile/capetele de traseu comune. (7) Pe perioada de valabilitate a programelor de transport, operatorii de transport rutier pot utiliza la efectuarea curselor de pe un traseu oricare dintre autovehiculele înscrise la atribuirea traseelor/curselor cu care a câştigat traseele/cursele pentru care a obţinut licenţe de traseu. (8) Înlocuirea unui autovehicul cu care operatorul de transport rutier a câştigat traseele/cursele şi a obţinut licenţe de traseu pe perioada de valabilitate a programului de transport este permisă numai cu un autovehicul care întruneşte cel puţin acelaşi punctaj cu al celui înlocuit, indiferent de capacitatea autovehiculului după notificarea, în formatul solicitat, a agenţiei teritoriale a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. emitente a licenţei de traseu. (9) În perioada de valabilitate a programelor de transport, autovehiculele cu care operatorul de transport rutier a câştigat trasee/curse pentru care a obţinut licenta de traseu nu pot fi înscrise la o atribuire ulterioară.  +  Articolul 51 (1) Traseele cuprinse în programele de transport se atribuie operatorilor de transport rutier care solicită traseul sau cursa respectiva, în cadrul unei şedinţe de atribuire. (2) În cazul transportului de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean, se atribuie întregul traseu solicitat. (3) În cazul transportului de persoane prin servicii regulate în trafic interjudetean, se atribuie fiecare cursa de pe un traseu.  +  Articolul 52 (1) În situaţia în care pentru o cursa s-a depus o singura solicitare, cursa solicitată este atribuită operatorului de transport rutier respectiv. (2) În situaţia în care pentru o cursa s-au depus mai multe solicitări de către mai mulţi operatori de transport rutier, aceştia sunt departajati pe bază de punctaj, cursa fiind atribuită solicitantului care întruneşte cel mai mare punctaj. (3) Criteriile de evaluare în baza cărora se atribuie punctele în cazul curselor interjudetene, precum şi metodologia de punctare sunt prevăzute în anexele nr. 7a) şi 7b) la prezentele norme. (4) Agenţiile teritoriale ale Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. vor elibera licenţe de traseu după atribuirea traseelor din programul judeţean.  +  Articolul 53 (1) Datele la care vor avea loc şedinţele de atribuire se vor stabili după cum urmează: a) o şedinţa de atribuire cu 90 de zile înainte de expirarea valabilităţii programului de transport, în vederea atribuirii noilor programe de transport judeţene; b) o şedinţa de atribuire cu 60 de zile înainte de expirarea valabilităţii programului de transport, în vederea atribuirii noului program de transport interjudetean; c) o şedinţa de atribuire cu 30 de zile înainte de expirarea valabilităţii programului de transport, în vederea atribuirii traseelor/curselor rămase nesolicitate sau neatribuite la şedinţele de atribuire prevăzute la lit. a) şi b);-------------Lit. c) a alin. (1) al art. 53 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 2.514 din 28 decembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 6 februarie 2007. d) după intrarea în vigoare a programelor de transport se va organiza trimestrial câte o şedinţa de atribuire pentru traseele cuprinse în programele de transport judeţene rămase nesolicitate sau neatribuite;-------------Lit. d) a alin. (1) al art. 53 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 2.514 din 28 decembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 6 februarie 2007. e) pentru un traseu/cursa cuprins/cuprinsă în programele de transport judeţene sau interjudetene la care a renunţat un operator de transport rutier sau în cazul în care măsura retragerii licenţei de traseu a rămas definitivă se va organiza o şedinţa de atribuire în termen de 15 zile de la afişarea traseelor/curselor respective pe site-ul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R; f) pentru un traseu nou-introdus în programul de transport interjudetean/judeţean, cursele se vor atribui în cadrul unor şedinţe de atribuire organizate cu 60 de zile înainte de împlinirea unui an, respectiv 2 ani, de la data intrării în vigoare a programului de transport interjudetean/judeţean.-------------Lit. f) a alin. (1) al art. 53 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 2.514 din 28 decembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 6 februarie 2007. (2) Cursele interjudetene care nu au fost solicitate sau atribuite la şedinţele de atribuire prevăzute la alin. (1) vor fi scoase din programul de transport interjudetean.-------------Alin. (2) al art. 53 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 2.514 din 28 decembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 6 februarie 2007. (3) Lista traseelor şi curselor care au fost atribuite în cadrul fiecărei şedinţe va fi facuta publică de către Autoritatea Rutiera Română - A.R.R. pe site-ul acesteia, precum şi prin afişare la sediul agentiilor teritoriale ale Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. (4) Lista traseelor şi curselor rămase nesolicitate sau neatribuite se va afişa pe site-ul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., precum şi la sediul agentiilor teritoriale ale Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., cu 20 de zile înainte de data următoarei şedinţe de atribuire. (5) Data limita până la care operatorii de transport rutier pot depune opţiunile este cu 10 zile înainte de data la care se desfăşoară şedinţa de atribuire respectiva. (6) Operatorii de transport rutier vor depune toate opţiunile, în format electronic, în vederea atribuirii traseelor/curselor cuprinse în programele de transport, în intervalul cuprins între a 15-a zi şi a 10-a zi înainte de data la care se desfăşoară şedinţa de atribuire respectiva.-------------Alin. (6) al art. 53 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 2.514 din 28 decembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 6 februarie 2007.  +  Articolul 54Opţiunile depuse în format electronic de operatorii de transport vor fi respinse în următoarele cazuri: a) au depăşit termenele prevăzute pentru şedinţele de atribuire; b) când operatorul de transport nu deţine vehicule suficiente pentru a efectua traseele/cursele pentru care a depus optiuni; c) când operatorul de transport rutier nu deţine copii conforme ale licenţei de transport, valabile la data depunerii opţiunii, suficiente pentru a efectua transportul de persoane pe traseele/cursele pentru care a depus optiuni; d) când cursele pentru care s-au depus optiuni nu pot fi efectuate cu acelaşi vehicul nominalizat din cauza suprapunerii graficelor de circulaţie aferente, în cazul traseelor interjudetene; e) când traseele pentru care s-au depus optiuni nu pot fi efectuate cu unul sau mai multe vehicule dintre cele nominalizate din cauza suprapunerii graficelor de circulaţie aferente, în cazul traseelor judeţene; f) când traseele/cursele pentru care s-au depus optiuni nu pot fi efectuate cu unul sau mai multe vehicule dintre cele nominalizate din cauza suprapunerii graficelor de circulaţie aferente, în cazul unei şedinţe de atribuire în care se atribuie trasee judeţene şi curse pe trasee interjudetene; g) când graficele de circulaţie aferente traseelor/curselor pentru care s-au depus optiuni nu permit efectuarea acestora cu vehiculele nominalizate, deoarece prin parcurgerea distantei dintre locul de sosire dintr-o cursa şi locul de plecare în următoarea cursa, cu o viteză de deplasare de 50 km/ora, se depăşeşte ora de plecare în următoarea cursa.  +  Articolul 55 (1) Licentele de traseu se eliberează operatorilor de transport rutier cărora li s-au atribuit trasee/curse de către agenţiile teritoriale ale Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. (2) Licentele de traseu se eliberează operatorilor de transport în numărul solicitat de aceştia. (3) Modelul licenţei de traseu este prevăzut în anexa nr. 8 la prezentele norme. (4) Graficul de circulaţie, anexa la licenta de traseu, cuprinde: a) staţiile publice, precum şi distanţele dintre acestea; b) orele de plecare, respectiv de sosire; c) zilele în care se efectuează transporturile. (5) Modelul graficului de circulaţie aferent licenţei de traseu este prezentat în anexa nr. 9 la prezentele norme.  +  Articolul 56În cazul în care operatorul de transport rutier căruia i s-a atribuit un traseu/cursa nu se prezintă la agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. în vederea eliberării licenţei de traseu, în termen de 5 zile de la data şedinţei de atribuire, traseul/cursa va fi disponibil/disponibilă la următoarea şedinţa de atribuire.  +  Articolul 57 (1) În cazul traseelor judeţene, eliberarea licenţei de traseu şi a graficului de circulaţie se face de către agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române A.R.R. pe a carei raza administrativă se afla respectivul traseu judeţean. (2) În cazul curselor interjudetene, eliberarea licenţei de traseu şi a graficului de circulaţie se face, după caz, de către: a) agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. pe a carei raza administrativă îşi are sediul respectivul operator de transport rutier, dacă unul dintre capetele de traseu se afla în judeţul în care îşi are sediul acesta; b) agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. pe a carei raza administrativă se afla prima localitate capăt de traseu prevăzută în denumirea traseului.  +  Articolul 58 (1) Licenta de traseu se eliberează pentru o perioadă de 3 ani fără a depăşi valabilitatea programului de transport. (2) Licenta de traseu se eliberează după prezentarea de către operatorul de transport rutier a documentului de plată a tarifului de eliberare. (3) Licenta de traseu este nominală şi nu este transmisibila.  +  Articolul 59 (1) Operatorul de transport rutier are următoarele obligaţii: a) sa utilizeze pe timpul executării transportului rutier placa de traseu cu nominalizarea operatorului de transport rutier şi a traseului; b) să asigure instruirea conducătorilor auto privind obligaţiile ce revin acestora; c) să asigure afişarea în interiorul vehiculului a tarifului de transport pe bază de legitimatie de călătorie, conform distantelor corespunzătoare statiilor prevăzute în graficul de circulaţie aferent licenţei de traseu; d) sa admită la transport persoanele care beneficiază, potrivit legii, de facilităţi la transportul rutier; e) să asigure gratuit readucerea persoanelor transportate la punctul de plecare, în cazul în care călătoria nu se poate realiza până la destinaţie din vina operatorului de transport rutier; f) să asigure preluarea persoanelor transportate din vehiculele rămase imobilizate pe traseu, în termen de maximum 3 ore în judeţ şi 5 ore în ţara; g) să asigure vânzarea biletelor la capetele traseului şi în vehicul, inclusiv cu anticipatie. (2) Suplimentar faţă de prevederile art. 39, conducătorii auto angajaţi ai operatorului de transport rutier au următoarele obligaţii: a) sa preia la transport mărfuri sau colete doar în limita spaţiilor disponibile; b) să asigure urcarea şi coborârea bagajelor în/din portbagajul vehiculului. Bagajele se manipuleaza numai de către conducătorul auto; c) sa oprească în toate staţiile prevăzute în graficul de circulaţie aferent licenţei de traseu, fără a opri, pentru urcarea sau coborârea persoanelor transportate, în alte locuri decât cele prevăzute în graficul de circulaţie; d) sa emita legitimatii de călătorie corespunzătoare tarifelor aferente distantei parcurse de persoanele transportate; e) sa transporte persoane doar în limita numărului de locuri pe scaune înscris în certificatul de înmatriculare.  +  Articolul 60Renunţarea la licenta de traseu se poate face la cererea expresă a operatorului de transport rutier, care va fi depusa la agenţia teritorială emitenta a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., cu minimum 30 de zile înainte de data încetării efectuării traseului/cursei.  +  Articolul 61Retragerea licenţei de traseu se face de către agenţia teritorială emitenta a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. în următoarele cazuri: a) când nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza eliberării acesteia; b) în cazul săvârşirii de către operatorul de transport rutier a unor abateri grave, după cum urmează:(i) când licenta de traseu a fost obţinută prin furnizarea unor documente care contineau informaţii eronate;(ii) când operatorul de transport rutier, deţinător al licenţei de traseu, a încredinţat spre efectuare altui operator de transport rutier curse prevăzute în graficul de circulaţie aferent licenţei de traseu; c) în cazul săvârşirii de către operatorul de transport rutier a unor abateri repetate, după cum urmează:(i) în cazul transportului interjudetean, când operatorul de transport rutier a efectuat cursa în mai puţin de 90% din numărul de zile prevăzute, în graficul de circulaţie al licenţei de traseu pentru cursa respectiva, a se efectua într-o luna calendaristică;-------------Pct. (i) al lit. c) a art. 61 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 2.514 din 28 decembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 6 februarie 2007.(îi) în cazul transportului judeţean, când operatorul de transport rutier a efectuat mai puţin de 95% din totalul curselor prevăzute în graficul de circulaţie al licenţei de traseu a se efectua într-o luna calendaristică;-------------Pct. (îi) al lit. c) a art. 61 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 2.514 din 28 decembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 6 februarie 2007.(iii) când operatorul de transport rutier a înlocuit de mai mult de 3 ori unul dintre vehicule fără respectarea prevederilor art. 50 alin. (8); d) la încetarea activităţii operatorului de transport rutier; e) la retragerea licenţei de transport.  +  Articolul 62 (1) În cazul retragerii licenţei de traseu, operatorul de transport rutier va fi înştiinţat de agenţia teritorială emitenta a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., fiind obligat să efectueze traseul sau cursa pe o perioadă de 30 de zile. (2) După retragerea licenţei de traseu, Autoritatea Rutiera Română - A.R.R. va atribui traseul sau cursa respectiva în cadrul următoarei şedinţe de atribuire prevăzute la art. 53 alin. (1) lit. e). (3) În cazul în care operatorul de transport rutier a renunţat la licenta de traseu pe un traseu sau cursa, conform art. 60, acesta nu va mai putea participa la următoarele şedinţe de atribuire pentru atribuirea aceluiaşi traseu sau aceleiaşi curse. (4) În cazul în care operatorului de transport rutier i s-a retras licenta de traseu pe un traseu/cursa, acesta nu va mai putea participa la următoarea şedinţa de atribuire a traseului/cursei respectiv/respective.  +  Articolul 63 (1) Pierderea, deteriorarea sau sustragerea licenţelor de traseu se comunică de către operatorul de transport rutier la agenţia teritorială emitenta a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., în termen de maximum 15 zile de la data constatării, acestea inlocuindu-se cu un document nou, cu plata tarifelor aferente. (2) Pierderea sau sustragerea licenţelor de traseu se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.  +  Articolul 64 (1) Operatorii de transport rutier au obligaţia de a deţine în original la bordul vehiculului, pe toată durata transportului de persoane prin servicii regulate în trafic naţional, documentul de transport. (2) Pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic naţional, prin document de transport se înţelege licenta de traseu însoţită de graficul de circulaţie aferent. (3) Suplimentar faţă de documentul de transport, în cazul transportului rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic naţional, la bordul vehiculului trebuie să se mai afle: a) legitimatia de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă ca este angajat al operatorului de transport rutier; b) contractul de închiriere sau de leasing în original ori în copie conformă cu originalul, în cazul în care vehiculul rutier este deţinut cu contract de închiriere sau de leasing; c) actul prin care se dovedeşte dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto cetăţeni străini; d) asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier, în copie. e) certificatul de competenţa profesională al conducătorului auto, valabil, pentru tipul de transport efectuat.III.2.1.1.2. Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic internaţional  +  Articolul 65 (1) Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic internaţional se efectuează de operatorii de transport rutier români, pe baza autorizaţiei de transport internaţional emise de către autorităţile competente ale statelor unde sunt situate capetele traseului, însoţită de graficele de circulaţie, şi a autorizaţiilor de transport internaţional eliberate de autorităţile competente ale statelor tranzitate. (2) Autorizaţia de transport internaţional da dreptul titularului/titularilor să efectueze transport rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic internaţional.  +  Articolul 66 (1) Autorizaţiile de transport internaţional se eliberează pe numele operatorului/operatorilor de transport rutier, acestea nefiind transmisibile către terţi, şi va fi însoţită pe toată durata efectuării traseului de graficul de circulaţie al acesteia în original. (2) Operatorul/operatorii de transport rutier titular/titulari al/ai autorizaţiei de transport internaţional va/vor putea, în condiţiile obţinerii acordului autorităţilor competente ale statelor unde sunt situate capetele traseului, să efectueze transport rutier public de persoane pe traseul solicitat şi prin unul sau mai mulţi subcontractanţi, aceştia având calitatea de operator de transport rutier. În acest caz, numele subcontractantului/subcontractanţilor va fi înscris pe autorizaţia de transport internaţional. (3) În cazul asocierii mai multor operatori de transport rutier în scopul efectuării unor servicii regulate, autorizaţiile de transport internaţional se eliberează pe numele tuturor operatorilor de transport rutier asociaţi operatorului de transport rutier în numele căruia s-a depus cererea în vederea autorizării. (4) Perioada de valabilitate maxima a autorizaţiilor de transport internaţional este de 5 ani. (5) Modelul autorizaţiei de transport internaţional este prevăzut în anexa nr. 10 la prezentele norme.  +  Articolul 67Autorizaţia de transport internaţional se eliberează în conformitate cu prevederile prezentelor norme, a acordurilor şi convenţiilor la care România este parte.  +  Articolul 68 (1) În vederea autorizării efectuării transportului rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic internaţional pe traseul solicitat, operatorul de transport rutier va depune la sediul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului - Direcţia generală infrastructura şi transport rutier un dosar care va cuprinde următoarele documente: a) cererea de eliberare, al carei model este prevăzut în anexa nr. 11 la prezentele norme; b) numărul de autovehicule necesar pentru efectuarea curselor de pe traseul solicitat, pentru fiecare dintre operatorii de transport rutier menţionaţi în cerere; c) traseul şi graficul de circulaţie propuse, cu indicarea punctelor de îmbarcare/debarcare a persoanelor; d) schita traseului, cu indicarea punctelor de trecere a frontierelor; e) schema de conducere care să permită controlul respectării perioadelor de conducere şi de odihnă ale conducătorilor auto; f) contractul încheiat cu un partener străin din statul unde se afla celălalt capăt al traseului pentru efectuarea curselor de pe traseul solicitat, cel puţin la paritate pentru partenerul român, după caz; contractul se va prezenta în limba română şi în limba oficială sau în una dintre limbile oficiale ale statului partenerului străin; g) grila cu tarifele practicate; h) perioada de valabilitate a autorizaţiei şi numărul de autorizaţii solicitate; i) orice informaţii suplimentare pe care operatorii de transport rutier care înaintează cereri le considera relevante sau care le sunt solicitate de autorităţile de autorizare. (2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a), c), e) şi g) se vor prezenta şi în formatul electronic solicitat de Direcţia generală infrastructura şi transport rutier.  +  Articolul 69 (1) Autorizaţia de transport internaţional se acordă de către autorităţile statului pe al cărui teritoriu sunt imbarcati şi debarcati călătorii. Direcţia generală infrastructura şi transport rutier înaintează acestor autorităţi, precum şi autorităţilor competente ale statelor ale căror teritorii sunt tranzitate fără imbarcarea şi debarcarea călătorilor o copie a cererii, împreună cu copiile documentaţiei relevante şi cu aprecierea acesteia. (2) Deciziile asupra autorizării operatorilor de transport rutier români vor fi luate de autorităţile competente ale statelor de autorizare în termenele stipulate în acordurile şi convenţiile încheiate între România şi celelalte state. (3) Termenul în care Direcţia generală infrastructura şi transport rutier analizează cererile depuse de operatorii de transport rutier este de maximum 15 zile de la data depunerii dosarului.  +  Articolul 70 (1) Direcţia generală infrastructura şi transport rutier va respinge dosarul depus în vederea autorizării transportului rutier de persoane prin servicii regulate pe un traseu în trafic internaţional în următoarele cazuri: a) dacă solicitantul nu poate oferi serviciul care face obiectul cererii cu vehiculele deţinute; b) dacă anterior solicitantul nu a respectat legislaţia naţionala sau internationala privind transportul rutier şi, în special condiţiile şi cerinţele privind autorizaţiile pentru serviciile de transport rutier de persoane în trafic internaţional sau a comis încălcări grave ale legislaţiei privind siguranţa rutiera, în special cu privire la reglementările aplicabile vehiculelor şi perioadelor de odihnă şi conducere ale conducătorilor auto; c) dacă, în cazul unei cereri de reinnoire a autorizaţiei, nu sunt îndeplinite condiţiile de autorizare; d) dacă se stabileşte ca existenta serviciului în cauza ar compromite direct serviciile regulate deja autorizate, exceptându-se cazurile în care serviciile regulate sunt exploatate numai de un operator de transport rutier sau de mai mulţi operatori de transport rutier care exploatează în comun traseul respectiv; e) dacă exista indicii ca efectuarea transportului rutier pe traseul solicitat în cerere are drept scop numai cele mai profitabile servicii existente pe traseul în cauza. (2) Faptul ca un operator de transport rutier oferă preţuri mai mici decât alţi operatori de transport rutier sau ca traseul solicitat este deja efectuat de alţi operatori de transport rutier nu poate constitui o justificare pentru respingerea cererii. (3) În cazul respingerii cererii, decizia va cuprinde menţionarea motivelor care au stat la baza acestei hotărâri.  +  Articolul 71 (1) Cererile de reinnoire a autorizaţiilor de transport internaţional sau de modificare a condiţiilor de efectuare a transportului prin serviciul care face obiectul autorizaţiei vor conţine propunerile de modificare şi/sau perioada de valabilitate şi vor fi soluţionate cu acceptul autorităţilor competente care au emis respectivele autorizaţii de transport internaţional. (2) Cererile de reinnoire/modificare a autorizaţiilor de transport internaţional vor fi soluţionate cu respectarea procedurii prevăzute la art. 68-70. (3) Autorizaţiile de transport internaţional reînnoite/modificate vor fi eliberate operatorilor de transport rutier români sub rezerva returnarii vechilor autorizaţii în termen de 10 zile de la primirea noilor autorizaţii de transport internaţional.  +  Articolul 72 (1) După obţinerea autorizaţiilor de transport internaţional de la statul unde este situat celălalt capăt de traseu, precum şi a celor de la statele tranzitate, acestea vor fi eliberate operatorului de transport rutier de către Direcţia generală infrastructura şi transport rutier. (2) Concomitent cu autorizaţiile de transport rutier menţionate la alin. (1), Direcţia generală infrastructura şi transport rutier va elibera operatorului de transport rutier român şi autorizaţia de transport internaţional pe acel traseu, prevăzută la art. 66.  +  Articolul 73Autorizaţia de transport internaţional se retrage de către Direcţia generală infrastructura şi transport rutier în următoarele cazuri: a) când se constată că operatorul de transport rutier nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza eliberării acesteia; b) când se constată că operatorul de transport rutier a furnizat documente conţinând informaţii eronate cu ocazia solicitării autorizaţiei de transport internaţional.  +  Articolul 74 (1) Pe teritoriul României operatorii de transport rutier români au obligaţia de a deţine, în original, la bordul vehiculului, pe toată durata transportului de persoane prin servicii regulate în trafic internaţional, autorizaţia de transport internaţional prevăzută la art. 72 alin. (2), însoţită de graficul de circulaţie. (2) Suplimentar faţă de documentele menţionate la alin. (1), în cazul transportului rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic internaţional, la bordul vehiculului trebuie să se afle: a) legitimatia de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă ca este angajat al operatorului de transport rutier; b) actul prin care se dovedeşte dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto cetăţeni străini; c) contractul de închiriere sau de leasing în original ori o copie conformă cu originalul, în cazul în care vehiculul este deţinut cu contract de închiriere sau de leasing; d) asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora, pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier, în copie; e) certificatul de competenţa profesională al conducătorului auto, valabil, pentru tipul de transport efectuat.  +  Articolul 75 (1) Operatorul de transport rutier are următoarele obligaţii: a) sa utilizeze pe timpul executării transportului rutier placa de traseu cu nominalizarea operatorului de transport rutier şi a traseului; b) sa emita legitimatii de călătorie corespunzătoare tarifelor aferente distantei parcurse de persoana transportată; c) să asigure gratuit readucerea persoanelor transportate la punctul de plecare, în cazul în care călătoria nu se poate realiza până la destinaţie din vina operatorului de transport rutier; d) să asigure preluarea persoanelor transportate din vehiculele rămase imobilizate pe traseu, în termen de maximum 16 ore; e) sa anunţe anticipat cursele care nu pot fi executate din cauza de forta majoră sau din alte cauze la capetele traseului şi, în limita posibilităţilor, şi pe traseu; f) sa comunice Direcţiei generale infrastructura şi transport rutier renunţarea la traseu, cu minimum 30 de zile înainte de data încetării efectuării traseului; g) să asigure vânzarea biletelor cu anticipatie; h) să asigure bilete de călătorie în cel puţin două limbi - limba română şi o limbă de circulaţie internationala; i) să asigure instruirea conducătorilor auto privind obligaţiile ce revin acestora; j) să asigure continuitatea, regularitatea şi capacitatea, necesare efectuării transportului de persoane prin servicii regulate pe traseul respectiv. (2) Suplimentar faţă de prevederile art. 39, conducătorii auto angajaţi ai operatorului de transport rutier au următoarele obligaţii: a) sa preia la transport mărfuri sau colete doar în limita spaţiilor disponibile; b) să asigure urcarea şi coborârea bagajelor în/din portbagajul vehiculului. Bagajele se manipuleaza numai de către conducătorul auto; c) sa oprească în toate staţiile prevăzute în graficul de circulaţie care însoţeşte autorizaţia de transport internaţional, fără a opri pentru urcarea sau coborârea persoanelor transportate în alte locuri decât cele prevăzute în graficul de circulaţie; d) sa transporte persoane doar în limita numărului de locuri pe scaune înscris în certificatul de înmatriculare.  +  Articolul 76 (1) Graficul de circulaţie aferent unui traseu în trafic internaţional poate să prevadă mai multe puncte de îmbarcare/debarcare pe teritoriul României, dintre care unele sunt ramificatii ale traseului respectiv, menţionate corespunzător în graficul de circulaţie. (2) Aceste ramificatii ale traseului se pot executa, numai în situaţia în care exista călători, cu vehicule care deţin la bord autorizaţia de transport internaţional. (3) Transportul de persoane pe aceste ramificatii se considera ca fiind o continuare a transportului rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic internaţional unde călătoria se poate efectua numai în baza legitimatiilor de călătorie eliberate pentru traseul sau traseele internaţionale pentru care exista la bord autorizaţiile de transport internaţional respective.  +  Articolul 77 (1) Autorizaţiile de transport internaţional având România ca ţara de tranzit sau de destinaţie, necesare efectuării unui transport de persoane prin serviciu regulat pentru operatorii de transport rutier străini, se acordă în condiţiile şi în termenele prevăzute de acordurile bilaterale şi multilaterale încheiate de România cu celelalte state, de către Direcţia generală infrastructura şi transport rutier. (2) Autorizaţiile de transport internaţional având România ca ţara de tranzit sau de destinaţie sunt valabile numai în original. (3) Modelul autorizaţiei de transport internaţional având România ca ţara de tranzit este prevăzut în anexa nr. 12 la prezentele norme. (4) Modelul autorizaţiei de transport internaţional având România ca ţara de destinaţie este prevăzut în anexa nr. 13 la prezentele norme.  +  Articolul 78 (1) Pierderea, deteriorarea sau sustragerea autorizaţiei de transport internaţional se comunică Direcţiei generale infrastructura şi transport rutier, în termen de 15 zile de la data constatării, aceasta inlocuindu-se cu un document nou. (2) Pierderea sau sustragerea autorizaţiei de transport internaţional se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.III.2.1.2. Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate specialeIII.2.1.2.1. Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate speciale în trafic naţional  +  Articolul 79Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate speciale în trafic naţional se efectuează de operatorii de transport rutier în baza licenţei de traseu eliberate de agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. în a carei raza administrativă operatorul de transport rutier îşi are sediul social.  +  Articolul 80Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate speciale în trafic naţional poate fi efectuat de către operatorii de transport rutier care au încheiat un contract cu un beneficiar care poate fi agent economic, unitate de învăţământ sau unitate militară, în vederea efectuării de transporturi pentru categoriile de personal nominalizate la art. 3 alin. (1) pct. 37 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006.  +  Articolul 81În vederea obţinerii unei licenţe de traseu pentru un serviciu regulat special de persoane în trafic naţional, operatorul de transport rutier va depune la agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. un dosar care va cuprinde: a) cererea; b) lista vehiculelor cu care se efectuează traseul şi capacitatea de transport a acestora; c) copiile conforme ale licenţei de transport într-un număr egal cu cel al vehiculelor prezentate în lista; d) graficul de circulaţie propus, care trebuie să fie în concordanta cu programul de începere/încheiere a activităţilor, respectiv programul de intrare/ieşire din schimb, vizat de beneficiarul transportului; graficul de circulaţie va cuprinde sensurile în care se transporta angajaţii pentru începerea activităţilor/intrarea în schimb, respectiv transportul acestora la încheierea activităţilor/ieşirea din schimb; e) contractul încheiat cu beneficiarul transportului, din care să rezulte programul de începere/încheiere a activităţilor, respectiv programul de intrare/ieşire din schimb; contractul se va încheia cu un singur beneficiar al transportului, cursa executandu-se în exclusivitate pentru acest beneficiar; f) tabel cu persoanele angajate ale beneficiarului, care urmează să fie transportate.  +  Articolul 82În termen de maximum 15 zile de la data depunerii dosarului, agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. analizează documentele depuse, urmând ca, în cazul în care sunt îndeplinite condiţiile pentru efectuarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate speciale pe acel traseu, sa dispună eliberarea licenţei de traseu sau sa comunice în scris refuzul motivat, după caz.------------Art. 82 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 2.514 din 28 decembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 6 februarie 2007.  +  Articolul 83 (1) Licenta de traseu se eliberează operatorului de transport rutier într-un număr egal cu numărul de vehicule necesare efectuării traseului, după prezentarea avizelor eliberate de administraţiile locale pentru staţiile utilizate pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate. (2) În cazul transportului de persoane prin servicii regulate speciale în trafic naţional, staţiile utilizate pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate nu pot fi staţiile publice, dar trebuie să se asigure condiţii minime de siguranţă pentru persoanele transportate. (3) Licenta de traseu se eliberează de agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. pentru o perioadă egala cu perioada de valabilitate a contractului încheiat cu beneficiarul transportului, dar nu mai mult de un an, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare. (4) Modelul licenţei de traseu este prevăzut în anexa nr. 8 la prezentele norme. (5) Licenta de traseu conţine tipul şi capacitatea autobuzului necesar pentru efectuarea traseului şi este însoţită pe toată durata efectuării transportului de graficul de circulaţie aferent, în original. (6) Graficul de circulaţie aferent licenţei de traseu cuprinde: a) staţiile, altele decât staţiile publice, precum şi distanţele dintre acestea; b) orele de plecare, respectiv de sosire; c) zilele în care se efectuează transporturile. (7) Modelul graficului de circulaţie al licenţei de traseu este prevăzut în anexa nr. 9 la prezentele norme. (8) Licenta de traseu este nominală şi nu este transmisibila.  +  Articolul 84Agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. va respinge dosarul depus în vederea obţinerii unei licenţe de traseu în următoarele condiţii: a) dacă solicitantul nu dispune de numărul de vehicule sau de copii conforme ale licenţei de transport, necesare derulării transportului pe traseul solicitat, conform contractului încheiat cu beneficiarul; b) dacă solicitantul a fost sancţionat în ultimul an prin suspendarea unui număr de copii conforme reprezentând 10% din numărul total de copii conforme pe care îl deţine, ca urmare a săvârşirii unor abateri grave prevăzute la art. 11; c) dacă un vehicul este utilizat simultan pentru transportul angajaţilor mai multor beneficiari, precum şi dacă vehiculul respectiv a fost nominalizat pe o cursa/un traseu din programele de transport prin servicii regulate ale căror grafice de circulaţie se suprapun cu cel vizat de beneficiarul transportului.------------Art. 84 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 2.514 din 28 decembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 6 februarie 2007.  +  Articolul 85 (1) Operatorii de transport rutier au obligaţia de a deţine în original, la bordul vehiculului, pe toată durata transportului naţional de persoane prin servicii regulate speciale, documentul de transport. (2) Pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate speciale în trafic naţional, prin document de transport se înţelege licenta de traseu însoţită de graficul de circulaţie aferent acesteia. (3) Suplimentar faţă de documentul de transport, în cazul transportului rutier public de persoane prin servicii regulate speciale în trafic naţional, la bordul vehiculului trebuie să se mai afle: a) contractul încheiat cu beneficiarul transportului sau copia conformă cu originalul a acestuia; b) legitimatii de serviciu valabile, eliberate de beneficiarul transportului pentru persoanele transportate; c) legitimatia de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă ca este angajat al operatorului de transport rutier; d) contractul de închiriere sau de leasing în original ori copie conformă cu originalul, în cazul în care vehiculul rutier este deţinut cu contract de închiriere sau leasing; e) actul prin care se dovedeşte dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto cetăţeni străini; f) asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora, pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier, în copie; g) certificatul de competenţa profesională al conducătorului auto, valabil pentru tipul de transport efectuat.  +  Articolul 86Retragerea licenţei de traseu se face de agenţia teritorială emitenta a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. în următoarele cazuri: a) când nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza eliberării acesteia; b) în cazul săvârşirii de către operatorul de transport rutier a unor abateri grave, după cum urmează:(i) când licenta de traseu a fost obţinută prin furnizarea unor documente care contineau informaţii eronate;(ii) când operatorul de transport rutier deţinător al licenţei de traseu a încredinţat spre efectuare altui operator de transport rutier curse prevăzute în graficul de circulaţie aferent licenţei de traseu;(iii) când s-a constatat faptul ca în vehiculul/vehiculele care efectuează transport de persoane prin servicii regulate speciale pe un anumit traseu sunt transportate persoane care nu au fost nominalizate de către beneficiarul transportului în tabelul prevăzut la art. 81 lit. f); c) când operatorul de transport rutier nu a efectuat cel puţin 5% din totalul curselor prevăzute în graficul de circulaţie al licenţei de traseu într-un interval de 30 de zile; d) la încetarea activităţii operatorului de transport rutier; e) la retragerea licenţei de transport.  +  Articolul 87 (1) Operatorul de transport rutier are următoarele obligaţii: a) sa utilizeze pe timpul executării transportului rutier placa de traseu, cu indicarea executantului, a traseului şi a tipului de transport; b) să asigure gratuit readucerea persoanelor transportate la punctul de plecare în cazul în care călătoria nu se poate realiza până la destinaţie din vina operatorului de transport rutier; c) sa preia la transport numai persoanele nominalizate în tabelul prevăzut la art. 81 lit. f), care deţin legitimatii de serviciu valabile, eliberate de beneficiarul transportului; d) să asigure preluarea persoanelor transportate din vehiculele rămase imobilizate pe traseu, în termen de maximum 3 ore în judeţ şi 5 ore în ţara; e) să asigure instruirea conducătorilor auto privind obligaţiile ce revin acestora. (2) Suplimentar faţă de prevederile art. 39, conducătorii auto angajaţi ai operatorului de transport rutier au următoarele obligaţii: a) sa preia la transport mărfuri sau colete doar în limita spaţiilor disponibile; b) să asigure urcarea şi coborârea bagajelor în/din portbagajul vehiculului. Bagajele se manipuleaza numai de către conducătorul auto; c) sa oprească în toate staţiile prevăzute în graficul de circulaţie aferent licenţei de traseu, fără a opri pentru urcarea sau coborârea persoanelor transportate în alte locuri decât cele prevăzute în graficul de circulaţie; d) sa transporte persoane doar în limita numărului de locuri pe scaune înscris în certificatul de înmatriculare.  +  Articolul 88 (1) Pierderea, deteriorarea sau sustragerea licenţelor de traseu se comunică de către operatorul de transport rutier la agenţia teritorială emitenta a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., în termen de maximum 15 zile de la data constatării, acestea inlocuindu-se cu un document nou, cu plata tarifelor aferente. (2) Pierderea sau sustragerea licenţelor de traseu se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.III.2.1.2.2. Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate speciale în trafic internaţional  +  Articolul 89Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate speciale în trafic internaţional se efectuează de către operatorii de transport rutier români, în baza autorizaţiilor de transport internaţional eliberate de autorităţile competente ale statelor unde sunt situate capetele de traseu, însoţite de graficele de circulaţie, şi a autorizaţiilor de transport internaţionale eliberate de autorităţile competente ale statelor tranzitate, după caz.  +  Articolul 90Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate speciale în trafic internaţional poate fi efectuat de către operatorii de transport rutier care au încheiat un contract cu un beneficiar care poate fi agent economic, unitate de învăţământ sau unitate militară, în vederea efectuării de transporturi pentru categoriile de personal nominalizate la art. 3 alin. (1) pct. 37 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006.  +  Articolul 91 (1) În vederea autorizării efectuării de transport rutier public de persoane prin servicii regulate speciale pe traseul solicitat, operatorul de transport rutier va depune la Direcţia generală infrastructura şi transport rutier un dosar care cuprinde următoarele documente: a) cererea de eliberare, al carei model este prevăzut în anexa nr. 11 la prezentele norme; b) numărul de autovehicule necesare pentru efectuarea curselor de pe traseul solicitat, pentru fiecare dintre operatorii de transport rutier menţionaţi în cerere; c) traseul şi graficul de circulaţie propus, cu indicarea punctelor de îmbarcare/debarcare a persoanelor; d) avizele, pentru punctele de îmbarcare/debarcare, eliberate de deţinătorii acestora; e) schita traseului, cu indicarea punctelor de trecere a frontierelor; f) schema de conducere care să permită controlul respectării perioadelor de conducere şi de odihnă ale conducătorilor auto; g) contractul original, încheiat cu beneficiarul transportului, în limba română, sau copia tradusa şi legalizată, precum şi în limba oficială a statului unde se afla sediul beneficiarului; h) perioada de valabilitate a autorizaţiei şi numărul de autorizaţii solicitate; i) orice informaţii suplimentare pe care operatorii de transport rutier care înaintează cereri le considera relevante sau care le sunt solicitate de autorităţile de autorizare. (2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a), c), e) şi f) se vor prezenta şi în formatul electronic solicitat de Direcţia generală infrastructura şi transport rutier.  +  Articolul 92 (1) Autorizaţia de transport internaţional se acordă de autorităţile statului pe al cărui teritoriu sunt imbarcati şi debarcati călătorii. Direcţia generală infrastructura şi transport rutier înaintează acestor autorităţi, precum şi autorităţilor competente ale statelor ale căror teritorii sunt tranzitate fără imbarcarea şi debarcarea călătorilor o copie a cererii împreună cu copiile documentaţiei relevante şi aprecierea acesteia. (2) Deciziile asupra autorizării operatorilor de transport rutier români vor fi luate de autorităţile competente ale statelor de autorizare, în termenele stipulate în acordurile şi convenţiile încheiate între România şi celelalte state. (3) Termenul în care Direcţia generală infrastructura şi transport rutier analizează cererile depuse de operatorii de transport rutier este de maximum 15 zile de la data depunerii dosarului.  +  Articolul 93 (1) Direcţia generală infrastructura şi transport rutier va respinge dosarul depus în vederea atribuiri unui traseu în trafic internaţional în următoarele cazuri: a) dacă solicitantul nu dispune de numărul de vehicule şi copii conforme ale licenţei de transport, necesare derulării transportului pe traseul solicitat, conform contractului încheiat cu beneficiarul; b) dacă în trecut solicitantul nu a respectat legislaţia naţionala sau internationala privind transportul rutier şi în special condiţiile şi cerinţele privind autorizaţiile pentru serviciile de transport rutier de persoane în trafic internaţional sau a comis încălcări grave ale legislaţiei privind siguranţa rutiera, în special cu privire la reglementările aplicabile vehiculelor şi perioadelor de odihnă şi conducere ale conducătorilor auto; c) dacă prin atribuirea traseului respectiv se încalcă prevederile acordurilor bilaterale încheiate între România şi statele pe teritoriul cărora se afla traseul. (2) În cazul respingerii cererii, decizia va cuprinde menţionarea motivelor care au stat la baza acestei hotărâri.  +  Articolul 94 (1) După obţinerea autorizaţiilor de transport internaţional de la statul unde este situat celălalt capăt de traseu, precum şi cele de la statele tranzitate, acestea vor fi eliberate operatorului de transport rutier de Direcţia generală infrastructura şi transport rutier. (2) Concomitent cu autorizaţiile de transport rutier menţionate la alin. (1), Direcţia generală infrastructura şi transport rutier va elibera operatorului de transport rutier român şi o autorizaţie de transport internaţional pe acel traseu, al carei model este prezentat în anexa nr. 10 la prezentele norme. (3) Autorizaţia de transport internaţional de persoane prin servicii regulate speciale se eliberează pe o perioadă de maximum 5 ani. (4) Autorizaţia este nominală, nu este transmisibila şi va fi însoţită pe toată durata efectuării traseului de graficul de circulaţie al acesteia în original.  +  Articolul 95 (1) Cererile de reinnoire a autorizaţiilor de transport internaţional sau de modificare a condiţiilor de efectuare a transportului prin serviciul care face obiectul autorizaţiei vor conţine propunerile de modificare şi/sau perioada de valabilitate şi vor fi soluţionate cu acceptul autorităţilor competente care au emis respectivele autorizaţii de transport internaţional. (2) Cererile de reinnoire/modificare a autorizaţiilor de transport internaţional vor fi soluţionate cu respectarea procedurii prevăzute la art. 91-93. (3) Autorizaţiile de transport internaţional reînnoite/modificate se eliberează operatorilor de transport rutier români sub rezerva returnarii vechilor autorizaţii în termen de 10 zile de la primirea noilor autorizaţii de transport internaţional.  +  Articolul 96Autorizaţia de transport internaţional se retrage de către Direcţia generală infrastructura şi transport rutier în următoarele cazuri: a) când se constată că operatorul de transport rutier nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza eliberării acesteia; b) când se constată că operatorul de transport rutier a furnizat documente conţinând informaţii eronate cu ocazia solicitării autorizaţiei de transport internaţional.  +  Articolul 97 (1) Pe teritoriul României, operatorii de transport rutier români au obligaţia de a deţine în original, la bordul vehiculului, pe toată durata transportului de persoane prin servicii regulate speciale în trafic internaţional, autorizaţia de transport internaţional prevăzută la art. 72 alin. (2), însoţită de graficul de circulaţie. (2) Suplimentar faţă de documentele menţionate la alin. (1), în cazul transportului rutier public de persoane prin servicii regulate speciale în trafic internaţional, la bordul vehiculului trebuie să se mai afle: a) contractul încheiat cu beneficiarul transportului în limba română sau copia tradusa şi legalizată; b) legitimatii de serviciu valabile, eliberate de beneficiarul transportului pentru persoanele transportate; c) legitimatia de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă ca este angajat al operatorului de transport rutier; d) actul prin care se dovedeşte dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto cetăţeni străini; e) contractul de închiriere sau de leasing în original ori o copie conformă cu originalul, în cazul în care vehiculul este deţinut cu contract de închiriere sau de leasing; f) asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier, în copie; g) certificatul de competenţa profesională al conducătorului auto, valabil pentru tipul de transport efectuat.  +  Articolul 98 (1) Operatorul de transport rutier are următoarele obligaţii: a) sa utilizeze pe timpul executării transportului rutier placa de traseu, cu indicarea executantului, a traseului şi a tipului de transport; b) să asigure instruirea conducătorilor auto privind obligaţiile ce revin acestora; c) să asigure gratuit readucerea persoanelor transportate la punctul de plecare în cazul în care călătoria nu se poate realiza până la destinaţie din vina operatorului de transport rutier; d) să asigure preluarea persoanelor transportate din vehiculele rămase imobilizate pe traseu, în termen de maximum 16 ore. (2) Suplimentar faţă de prevederile art. 39, conducătorii auto angajaţi ai operatorului de transport rutier au următoarele obligaţii: a) sa preia la transport bagaje sau colete doar în limita spaţiilor disponibile; b) să asigure urcarea şi coborârea bagajelor în/din portbagajul vehiculului. Bagajele se manipuleaza numai de către conducătorul auto sau de către reprezentantul acestuia; c) sa oprească în toate staţiile prevăzute în graficul de circulaţie care însoţeşte autorizaţia de transport internaţional, fără a opri pentru urcarea sau coborârea persoanelor transportate în alte locuri decât cele prevăzute în graficul de circulaţie; d) sa transporte persoane doar în limita numărului de locuri pe scaune înscris în certificatul de înmatriculare.  +  Articolul 99 (1) Pierderea, deteriorarea sau sustragerea autorizaţiei de transport internaţional se comunică Direcţiei generale infrastructura şi transport rutier, în termen de 15 zile de la data constatării, aceasta inlocuindu-se cu un document nou. (2) Pierderea sau sustragerea autorizaţiei de transport internaţional se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.III.2.1.3. Transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionaleIII.2.1.3.1. Transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale în trafic naţional  +  Articolul 100Transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale în trafic naţional se efectuează de către operatorii de transport rutier numai în baza documentului de transport.  +  Articolul 101 (1) La efectuarea unui transport rutier public de persoane prin servicii ocazionale în trafic naţional, operatorul de transport rutier are obligaţia de a deţine în original, la bordul vehiculului, pe toată durata transportului, documentul de transport. (2) Pentru transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale în trafic naţional, prin document de transport se înţelege documentul de control al cărui model este prevăzut în anexa nr. 14 la prezentele norme. (3) Documentul de control este format din foi de parcurs detasabile, în doua exemplare, legate în carnete de 25 de file numerotate consecutiv de la 1 la 25. (4) Primul exemplar al foii de parcurs, denumit original, se păstrează la bordul vehiculului pe toată durata transportului pentru care a fost întocmit. (5) Foile de parcurs se completează în dublu exemplar de către operatorul de transport rutier, pentru fiecare călătorie înainte de începerea acesteia. (6) Al doilea exemplar al foii de parcurs, denumit copie, se detaseaza din documentul de control imediat după completare şi se păstrează la sediul operatorului de transport rutier. (7) Suplimentar faţă de documentul de transport, în cazul transportului rutier public de persoane prin servicii ocazionale în trafic naţional, la bordul vehiculului trebuie să se mai afle: a) contractul/comanda beneficiarului transportului respectiv, în original sau în copie; b) legitimatia de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă ca este angajat al operatorului de transport rutier; c) contractul de închiriere sau de leasing în original ori copia conformă cu originalul, în cazul în care vehiculul rutier este deţinut cu contract de închiriere sau de leasing; d) actul prin care se dovedeşte dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto cetăţeni străini; e) asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier, în copie; f) certificatul de competenţa profesională al conducătorului auto, valabil pentru tipul de transport efectuat.  +  Articolul 102 (1) Documentul de control se eliberează de agenţiile teritoriale ale Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. (2) Documentul de control este nominal şi nu este transmisibil.  +  Articolul 103Comanda sau contractul încheiat cu beneficiarul trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii: a) denumirea beneficiarului; b) codul unic de înregistrare; c) adresa beneficiarului (adresa de comunicare a actelor); d) traseul; e) punctul de îmbarcare şi cel de debarcare a persoanelor transportate; f) perioada de desfăşurare a serviciului respectiv.  +  Articolul 104Pe parcursul transportului de persoane prin servicii ocazionale în trafic naţional nicio persoana nu poate urca sau cobori, imbarcarea, respectiv debarcarea acestora, fiind posibila numai într-un singur punct menţionat în comanda sau contract.  +  Articolul 105 (1) Operatorul de transport rutier are următoarele obligaţii: a) să asigure instruirea conducătorilor auto privind obligaţiile ce revin acestora; b) sa transporte doar persoanele nominalizate în documentul de control; c) să asigure gratuit readucerea persoanelor transportate la punctul de plecare, în cazul în care călătoria nu se poate realiza până la destinaţie din vina operatorului de transport rutier; d) să asigure preluarea persoanelor transportate din vehiculele rămase imobilizate pe traseu, în termen de maximum 3 ore în judeţ şi 5 ore în ţara. (2) Suplimentar faţă de prevederile art. 39, conducătorii auto angajaţi ai operatorului de transport rutier au următoarele obligaţii: a) sa preia la transport bagaje sau colete doar în limita spaţiilor disponibile; b) să asigure urcarea şi coborârea bagajelor în/din portbagajul vehiculului. Bagajele se manipuleaza numai de către conducătorul auto; c) sa transporte persoane doar în limita numărului de locuri pe scaune înscris în certificatul de înmatriculare; d) sa oprească pentru urcarea sau coborârea persoanelor transportate numai în locurile prevăzute în comanda sau în contract.III.2.1.3.2. Transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale în trafic internaţional  +  Articolul 106 (1) Transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale în trafic internaţional se poate efectua numai în condiţiile respectării prevederilor Acordului privind transportul internaţional ocazional de călători cu autocarul şi autobuzul (Acordul INTERBUS), ratificat prin Legea nr. 439/2002. (2) Autoritatea Rutiera Română - A.R.R. va afişa la sediul agentiilor teritoriale şi pe site-ul propriu lista ţărilor semnatare ale Acordului INTERBUS. (3) Pentru statele nesemnatare ale Acordului INTERBUS, Autoritatea Rutiera Română - A.R.R va afişa la sediul agentiilor teritoriale şi pe site-ul propriu modul de efectuare a transportului rutier public de persoane prin servicii ocazionale şi documentul de transport necesar pentru fiecare stat.  +  Articolul 107 (1) Documentul de control se eliberează de agenţiile teritoriale ale Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. operatorului de transport rutier după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare. (2) Pentru statele semnatare ale Acordului INTERBUS, eliberarea autorizaţiilor pentru serviciile ocazionale neliberalizate se face de către Direcţia generală infrastructura şi transport rutier.  +  Articolul 108Pe parcursul transportului de persoane prin servicii ocazionale în trafic internaţional nicio persoana nu poate urca sau cobori, imbarcarea, respectiv debarcarea acestora, fiind posibila numai într-un singur punct menţionat pe documentul de control.  +  Articolul 109 (1) Pentru efectuarea unui transport rutier public de persoane prin servicii ocazionale, operatorul de transport rutier are obligaţia de a deţine în original, la bordul vehiculului, pe toată durata transportului, copia conformă a licenţei de transport, precum şi documentul de transport. (2) Pentru transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale în trafic internaţional, prin document de transport se înţelege, după caz: a) documentul de control prevăzut de Acordul INTERBUS pentru transporturile rutiere publice de persoane prin servicii ocazionale liberalizate; b) autorizaţia pentru serviciul ocazional neliberalizat; c) documentul de control prevăzut de acordurile bilaterale pentru transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale, în cazul statelor nesemnatare ale Acordului INTERBUS. (3) Suplimentar faţă de documentul de transport, în cazul transportului rutier de persoane prin servicii ocazionale în trafic internaţional, la bordul vehiculului trebuie să se afle: a) contractul de transport sau documentul echivalent prevăzut în pagina de garda a documentului de control; b) legitimatia de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă ca este angajat al operatorului de transport rutier; c) contractul de închiriere sau de leasing în original ori copia conformă cu originalul, în cazul în care vehiculul rutier este deţinut cu contract de închiriere sau de leasing; d) actul prin care se dovedeşte dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto cetăţeni străini; e) asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier, în copie; f) certificatul de competenţa profesională al conducătorului auto, valabil pentru tipul de transport efectuat.  +  Articolul 110 (1) Operatorul de transport rutier are următoarele obligaţii: a) să asigure instruirea conducătorilor auto privind obligaţiile ce revin acestora; b) sa transporte doar persoanele nominalizate în documentul de control; c) să asigure gratuit readucerea persoanelor transportate la punctul de plecare, în cazul în care călătoria nu se poate realiza până la destinaţie din vina operatorului de transport rutier; d) să asigure preluarea persoanelor transportate din vehiculele rămase imobilizate pe traseu, în termen de maximum 16 ore. (2) Suplimentar faţă de prevederile art. 39, conducătorii auto angajaţi ai operatorului de transport rutier au următoarele obligaţii: a) sa preia la transport mărfuri sau colete doar în limita spaţiilor disponibile; b) să asigure urcarea şi coborârea bagajelor în/din portbagajul vehiculului. Bagajele se manipuleaza numai de către conducătorul auto; c) sa transporte persoane doar în limita numărului de locuri pe scaune înscris în certificatul de înmatriculare; d) sa oprească pentru urcarea sau coborârea persoanelor transportate numai în locurile prevăzute în contractul de transport.  +  Articolul 111 (1) Autorizaţiile de transport internaţional având România ca ţara de tranzit sau destinaţie, necesare efectuării unui transport de persoane prin servicii ocazionale pentru operatorii de transport rutier străini, se acordă în condiţiile şi în termenele prevăzute de acordurile bilaterale şi multilaterale încheiate de România cu celelalte state, de către Direcţia generală infrastructura şi transport rutier. (2) Autorizaţiile de transport internaţional având România ca ţara de tranzit sau destinaţie sunt valabile numai în original. (3) Modelul autorizaţiei de transport internaţional având România ca ţara de tranzit, eliberata unui operator de transport rutier dintr-un stat nesemnatar al Acordului INTERBUS, este prevăzut în anexa nr. 12 la prezentele norme. (4) Modelul autorizaţiei de transport internaţional având România ca ţara de tranzit, eliberata unui operator de transport rutier dintr-un stat semnatar al Acordului INTERBUS, este prevăzut în anexa nr. 15 la prezentele norme. (5) Modelul autorizaţiei de transport internaţional având România ca ţara de destinaţie, eliberata unui operator de transport rutier dintr-un stat nesemnatar al Acordului INTERBUS, este prevăzut în anexa nr. 13 la prezentele norme. (6) Modelul autorizaţiei de transport internaţional având România ca ţara de destinaţie, eliberata unui operator de transport rutier dintr-un stat semnatar al Acordului INTERBUS, este prevăzut în anexa nr. 16 la prezentele norme.III.2.2. Transportul rutier de persoane în cont propriuIII.2.2.1. Transportul rutier de persoane în cont propriu în trafic naţional  +  Articolul 112 (1) Pentru a efectua transport rutier de persoane în cont propriu în trafic naţional, la bordul vehiculului trebuie să se afle, pe toată durata transportului, copia conformă a certificatului de transport în cont propriu, documentul de transport, iar persoanele transportate trebuie să fie angajaţii întreprinderii. (2) Calitatea de angajat al întreprinderii se dovedeşte prin legitimatii de serviciu valabile.  +  Articolul 113 (1) Pentru transportul de persoane în cont propriu în trafic naţional, prin document de transport se înţelege tabelul cuprinzând persoanele transportate, semnat şi stampilat de către reprezentantul legal al întreprinderii. (2) Suplimentar faţă de documentul de transport, în cazul transportului rutier în cont propriu de persoane în trafic naţional, la bordul vehiculului trebuie să se mai afle: a) legitimatia de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă ca este angajat al întreprinderii; b) contractul de leasing în original sau copia conformă cu originalul, în cazul în care vehiculul rutier este deţinut cu contract de leasing; c) actul prin care se dovedeşte dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto cetăţeni străini; d) asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier, în copie; e) certificatul de competenţa profesională al conducătorului auto, valabil pentru tipul de transport efectuat.  +  Articolul 114 (1) Întreprinderea are următoarele obligaţii: a) să asigure instruirea conducătorilor auto privind obligaţiile ce revin acestora; b) sa transporte doar persoanele angajate ale întreprinderii, nominalizate în documentul de transport. (2) Suplimentar faţă de prevederile art. 39, conducătorii auto angajaţi ai întreprinderii au următoarele obligaţii: a) sa nu transporte persoane decât în limita numărului de locuri pe scaune înscris în certificatul de înmatriculare; b) sa nu oprească pentru urcarea/coborârea altor persoane decât a celor care sunt angajate ale întreprinderii, nominalizate în documentul de transport.III.2.2.2. Transportul rutier de persoane în cont propriu în trafic internaţional  +  Articolul 115 (1) Pentru efectuarea transportului rutier de persoane în cont propriu în trafic internaţional, la bordul vehiculului trebuie să se afle, pe toată durata transportului, copia conformă a certificatului de transport în cont propriu şi documentul de transport, iar persoanele transportate trebuie să fie angajaţii întreprinderii. (2) Calitatea de angajat al întreprinderii se dovedeşte prin legitimatii de serviciu valabile.  +  Articolul 116 (1) Pentru transportul de persoane în cont propriu în trafic internaţional, prin document de transport se înţelege tabelul cuprinzând persoanele transportate, semnat şi stampilat de către reprezentantul legal al întreprinderii. (2) Suplimentar faţă de documentul de transport, în cazul transportului rutier în cont propriu de persoane în trafic internaţional, la bordul vehiculului trebuie să se mai afle: a) legitimatia de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă ca este angajat al întreprinderii; b) contractul de leasing în original sau în copie legalizată, în cazul în care vehiculul rutier este deţinut cu contract de leasing; c) actul prin care se dovedeşte dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto cetăţeni străini; d) asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier, în copie; e) certificatul de competenţa profesională al conducătorului auto, valabil pentru tipul de transport efectuat.  +  Articolul 117 (1) Întreprinderea are următoarele obligaţii: a) să asigure instruirea conducătorilor auto privind obligaţiile ce revin acestora; b) sa transporte doar persoanele angajate ale întreprinderii, nominalizate în documentul de transport. (2) Suplimentar faţă de prevederile art. 39, conducătorii auto angajaţi ai întreprinderii au următoarele obligaţii: a) sa nu transporte persoane decât în limita numărului de locuri pe scaune înscris în certificatul de înmatriculare; b) sa nu oprească pentru urcarea/coborârea altor persoane decât a celor care sunt angajate ale întreprinderii, nominalizate în documentul de transport.  +  Capitolul IV Activităţi conexe transportului rutier  +  Articolul 118Activităţile conexe transportului rutier se pot efectua de întreprinderi numai pe baza licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier, eliberata de agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. în a carei raza administrativă întreprinderea îşi are sediul social.  +  Articolul 119Licenta pentru activităţi conexe transportului rutier se eliberează pentru fiecare tip de activitate conexă, perioada de valabilitate a acesteia fiind de 5 ani.  +  Articolul 121Activităţile conexe transportului rutier sunt următoarele: a) activităţi desfăşurate de autogara; b) activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public.IV.1. Licenta pentru activităţi conexe transportului rutier - activităţi desfăşurate de autogara  +  Articolul 122Autogara este spaţiul special delimitat, amenajat şi dotat pentru a permite staţionarea autobuzelor la peroane, pentru urcarea sau coborârea persoanelor, precum şi pentru a oferi condiţii şi servicii pentru autobuze şi pentru persoanele aflate în asteptare, în care se desfăşoară activităţi specifice transportului rutier public de persoane prin servicii regulate.  +  Articolul 123 (1) Condiţiile minimale în vederea autorizării unei autogări, prin acordarea licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier, sunt următoarele: a) casa de bilete şi abonamente; b) birou de mişcare şi informaţii; c) minimum doua peroane pentru autobuzele care pleacă/sosesc în/din cursa; d) grup sanitar propriu cu minimum doua cabine; e) sala de asteptare pentru publicul călător, cu cel puţin 20 de locuri pe scaune şi o suprafaţa echivalenta de minimum 1 m2 pentru fiecare loc pe scaun; f) spaţiu pentru depozitarea bagajelor publicului călător, dotat cu rafturi pentru depozitarea în mod corespunzător a bagajelor; g) afisaj pentru informarea publicului călător, inclusiv la fiecare peron. (2) Casa de bilete şi abonamente, biroul de mişcare şi de informaţii, peroanele, grupul sanitar, sala de asteptare şi spaţiul pentru depozitarea bagajelor trebuie să se afle în aceeaşi incinta; nu se admite ca acestea să fie despărţite de diverse alte construcţii sau terenuri în care îşi desfăşoară activitatea alte societăţi care prin natura activităţii lor sa interfereze cu activitatea autogarii.  +  Articolul 124Direcţia generală de infrastructura şi transport rutier va elibera avizul de oportunitate necesar infiintarii, desfiinţării sau schimbării destinaţiei unor spaţii ale unei autogări, la solicitarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local, după caz.  +  Articolul 125Deţinătorii de licenţă pentru activităţi conexe transportului rutier activităţi desfăşurate de autogări, au următoarele obligaţii: a) sa afiseze la fiecare casa de bilete şi abonamente orarul de funcţionare; b) sa monteze afisaje la peroanele de plecare/sosire a curselor; c) sa repartizeze cursele pe peroane astfel încât să se asigure un interval de cel puţin 15 minute între doua plecari/sosiri consecutive de la acelaşi peron; d) sa întocmească programul autogarii în funcţie de orele de plecare şi de sosire a curselor; autogara se va deschide cu minimum 30 de minute înainte de plecarea/sosirea primei curse şi se va închide după minimum 30 de minute de la sosirea/plecarea ultimei curse; e) personalul autogarii este obligat să asigure respectarea de către public a regulilor stabilite cu privire la conduita în autogara, interzicand:(i) cerşetoria sau jocurile de noroc;(ii) fumatul şi consumul băuturilor alcoolice în sălile de asteptare; f) să asigure evidenta curselor plecate şi sosite, precum şi ordinea cronologică de execuţie, prin registrul de mişcare ce va cuprinde:(i) ora de plecare/sosire;(ii) numărul de circulaţie;(iii) traseul;(iv) operatorul de transport rutier;(v) observaţii; g) sa comunice agenţiei teritoriale a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., până la data de 10 a lunii în curs pentru luna precedenta, modul de efectuare a curselor pe fiecare operator de transport rutier, printr-o situaţie care va cuprinde următoarele date:(i) denumirea operatorilor de transport rutier;(îi) nominalizarea curselor de pe traseele deţinute de operatorii de transport rutier, întârziate sau neefectuate; h) să permită în mod nediscriminatoriu accesul operatorilor de transport rutier la serviciile oferite de autogara, fără a condiţiona încheierea contractelor de efectuarea unor servicii suplimentare sau pe care operatorul de transport rutier nu le solicita; i) sa primească şi sa înregistreze toate cererile operatorilor de transport rutier care solicită accesul în autogara, cereri la care se va răspunde afirmativ sau negativ, cu motivarea refuzului, în scris, în termen de 20 de zile de la data primirii cererii; j) sa încheie contracte de acces în autogara, în conformitate cu graficele de circulaţie aprobate, cu operatorii de transport rutier deţinători de licenţă de traseu pe perioada de valabilitate a programului de transport; k) să aplice, la încheierea contractelor cu operatorii de transport rutier, tarife egale pentru aceleaşi servicii; l) sa încheie contracte de acces în autogara cu operatorii de transport rutier fără a depăşi capacitatea autogarii.  +  Articolul 126 (1) Pentru eliberarea licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier activităţi desfăşurate de autogara, solicitantul va depune la sediul agenţiei teritoriale a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. în a carei raza administrativă întreprinderea îşi are sediul social un dosar care va cuprinde următoarele, după caz: a) cererea; b) actele din care să reiasă dreptul de deţinere sau de folosinţă a spaţiului; c) în funcţie de forma juridică de organizare:(i) certificatul de înmatriculare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi actul constitutiv, din care să rezulte ca societăţile comerciale au în obiectul de activitate activităţi conexe transportului rutier;(ii) certificatul de înmatriculare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi autorizaţia pentru desfăşurarea de activităţi economice în mod independent, din care să rezulte ca persoanele fizice şi asociaţiile familiale au în obiectul de activitate activităţi conexe transportului rutier;(iii) actul constitutiv, codul fiscal, statutul şi dovada înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, din care să rezulte ca fundaţiile şi asociaţiile nonprofit care au personalitate juridică pot efectua activităţi conexe transportului rutier;(iv) actul de înfiinţare, codul fiscal şi statutul/regulamentul de organizare şi funcţionare, din care trebuie să rezulte ca instituţiile/autorităţile, altele decât cele menţionate mai sus, au în obiectul de activitate activităţi conexe transportului rutier; d) aprobarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local, după caz; e) decizia de numire a persoanei angajate a întreprinderii, responsabilă pentru activităţile desfăşurate de autogara; f) angajamentul pe propria răspundere al reprezentantului legal al întreprinderii privind respectarea obligaţiilor prevăzute la art. 125. (2) Agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. în a carei raza administrativă întreprinderea îşi are sediul social va verifica îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 123 şi va întocmi o nota de constatare.  +  Articolul 127În termen de maximum 15 zile de la data depunerii dosarului agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. analizează dosarul depus de solicitant şi, în funcţie de îndeplinirea condiţiilor necesare, eliberează licenta pentru activităţi conexe transportului rutier - activităţi desfăşurate de autogara ori comunică în scris refuzul motivat al eliberării acesteia.  +  Articolul 128 (1) Licenta pentru activităţi conexe transportului rutier activităţi desfăşurate de autogara se eliberează după prezentarea dovezii de plată a tarifului pentru acest document. (2) Modelul licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier - activităţi desfăşurate de autogara este prevăzut în anexa nr. 17 la prezentele norme.  +  Articolul 129În situaţia în care întreprinderea are puncte de lucru sau sucursale în care urmează sa desfăşoare activităţi de autogara sau desfăşoară activităţi de autogara numai în punctele de lucru ori sucursale, pentru obţinerea licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier - activităţi desfăşurate de autogara pentru acestea, întreprinderea va depune la agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. în a carei raza administrativă întreprinderea îşi are punctul de lucru sau sucursala un dosar care va cuprinde documentele prevăzute la art. 126 alin. (1) pentru fiecare dintre acestea. Pentru punctele de lucru/sucursale, nota de constatare prevăzută la art. 126 alin. (2) va fi întocmită de agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. pe a carei raza administrativă întreprinderea îşi are deschis punctul de lucru sau sucursala, care va elibera licenta pentru activităţi conexe transportului rutier - activităţi desfăşurate de autogara cu respectarea condiţiilor prevăzute de prezentele norme.-------------Art. 129 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 2.514 din 28 decembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 6 februarie 2007.  +  Articolul 130 (1) Licenta pentru activităţi conexe transportului rutier - activităţi desfăşurate de autogara se suspenda în cazul săvârşirii unor abateri grave sau repetate de la reglementările legale în vigoare. (2) Licenta pentru activităţi conexe transportului rutier - activităţi desfăşurate de autogara se suspenda pentru o perioadă de 30 de zile.-------------Alin. (2) al art. 130 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 2.514 din 28 decembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 6 februarie 2007.  +  Articolul 131Abaterile grave pentru care se suspenda licenta pentru activităţi conexe transportului rutier - activităţi desfăşurate de autogara sunt: a) nerespectarea programului autogarii, potrivit căruia aceasta se deschide cu minimum 30 de minute înainte de plecarea/sosirea primei curse şi se închide după minimum 30 de minute de la sosirea/plecarea ultimei curse; b) refuzul accesului operatorilor de transport rutier la serviciile oferite de autogara sau condiţionarea încheierii contractelor de efectuarea unor servicii suplimentare ori pe care operatorul de transport rutier nu le solicita; c) refuzul primirii şi/sau înregistrării tuturor cererilor operatorilor de transport rutier care solicită accesul în autogara; d) refuzul încheierii contractelor de acces în autogara, în conformitate cu graficele de circulaţie aprobate, cu operatorii de transport rutier deţinători de licenţă de traseu; e) încheierea contractelor de acces în autogara cu operatorii de transport rutier pe alte perioade decât perioada de valabilitate a programului de transport; f) aplicarea, la încheierea contractelor cu operatorii de transport rutier, a unor tarife diferenţiate pentru aceleaşi servicii; g) aplicarea, la încheierea contractelor cu operatorii de transport rutier, a unor tarife diferenţiate pentru parcursuri egale ale traseelor/curselor; h) încheierea de contracte de acces în autogara cu operatorii de transport rutier peste capacitatea autogarii.  +  Articolul 132Abaterile pentru care la a treia repetare se aplică prevederile art. 130 sunt următoarele: a) lipsa orarului de funcţionare la fiecare casa de bilete şi abonamente; b) lipsa afisajelor la peroanele de plecare/sosire a curselor; c) repartizarea curselor pe peroane astfel încât nu sunt asigurate cel puţin 15 minute interval între doua plecari/sosiri consecutive de la acelaşi peron; d) lipsa evidentei curselor plecate şi sosite şi a ordinii cronologice de execuţie, prin registrul de mişcare; e) necomunicarea către agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., până la data de 10 a lunii în curs pentru luna precedenta, a modului de efectuare a curselor pe fiecare operator de transport rutier; f) reclamaţii din partea publicului călător privind nerespectarea serviciilor desfăşurate de autogara, verificate şi confirmate, şi neremedierea de către întreprindere, în termenul stabilit de agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., a aspectelor semnalate în reclamaţii.  +  Articolul 133Licenta pentru activităţi conexe transportului rutier - activităţi desfăşurate de autogara se retrage în următoarele cazuri: a) nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza eliberării acesteia; b) când întreprinderea a furnizat documente conţinând informaţii eronate cu ocazia solicitării acesteia; c) când întreprinderea îşi încetează activitatea conexă transportului rutier sau se desfiinţează. În acest caz întreprinderea este obligată să depună, în termen de 15 zile de la încetarea activităţii, la agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. emitenta, licenta pentru activităţi conexe transportului rutier - activităţi desfăşurate de autogara.IV.2. Licenta pentru activităţi conexe transportului rutier - activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public  +  Articolul 134Activităţile de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public se realizează prin preluarea de la beneficiari a comenzilor de transport rutier, acestea urmând a fi executate de intermediar, în numele sau, prin intermediul unui operator de transport rutier.  +  Articolul 135 (1) În executarea activităţii de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public întreprinderea încheie contracte de transport în nume propriu, fiind răspunzătoare de efectuarea transportului faţă de beneficiarul acestuia. (2) Transportul poate fi realizat prin unul ori prin asociere cu mai mulţi intermediari.  +  Articolul 136Pentru eliberarea licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public, solicitantul va depune la sediul agenţiei teritoriale a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., în a carei raza administrativă întreprinderea îşi are sediul social, un dosar care va cuprinde următoarele, după caz: a) cererea; b) actele din care să reiasă dreptul de deţinere sau de folosinţă a spaţiului; c) în funcţie de forma juridică de organizare:(i) certificatul de înmatriculare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi actul constitutiv, din care să rezulte ca societăţile comerciale au în obiectul de activitate activităţi conexe transportului rutier;(îi) certificatul de înmatriculare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi autorizaţia pentru desfăşurarea de activităţi economice în mod independent, din care să rezulte ca persoanele fizice şi asociaţiile familiale au în obiectul de activitate activităţi conexe transportului rutier;(iii) actul constitutiv, codul fiscal, statutul şi dovada înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, din care să rezulte ca fundaţiile şi asociaţiile nonprofit care au personalitate juridică pot efectua activităţi conexe transportului rutier;(iv) actul de înfiinţare, codul fiscal şi statutul/regulamentul de organizare şi funcţionare, din care trebuie să rezulte ca instituţiile/autorităţile, altele decât cele menţionate mai sus, au în obiectul de activitate activităţi conexe transportului rutier; d) decizia de numire a persoanei angajate a întreprinderii, responsabilă pentru activitatea de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public; e) scrisoarea de garanţie sau de asigurare pentru răspundere civilă pentru activităţi conexe, în valoare de minimum 30.000 euro pentru transporturi rutiere naţionale şi 50.000 euro pentru transporturi rutiere internaţionale.  +  Articolul 137În termen de maximum 15 zile de la data depunerii dosarului, agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. analizează dosarul depus de solicitant şi, în funcţie de îndeplinirea condiţiilor necesare, eliberează licenta pentru activităţi conexe transportului rutier - activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public ori comunică în scris refuzul motivat al eliberării acesteia.  +  Articolul 138 (1) Licenta pentru activităţi conexe transportului rutier activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public se eliberează după prezentarea dovezii de plată a tarifului pentru acest document. (2) Modelul licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier - activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public este prevăzut în anexa nr. 18 la prezentele norme.  +  Articolul 139 (1) În situaţia în care întreprinderea are puncte de lucru sau sucursale în care urmează sa desfăşoare activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public pentru obţinerea licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier - activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public, întreprinderea va depune la agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. în a carei raza administrativă întreprinderea îşi are sediul un dosar care va cuprinde documentele prevăzute la art. 136 lit. a), b), c) şi d) pentru fiecare punct de lucru sau sucursala. (2) Agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. eliberează câte o licenta pentru activităţi conexe transportului rutier - activităţi de intermediere pentru fiecare dintre punctele de lucru sau sucursale în condiţiile respectării prevederilor prezentelor norme.-------------Art. 139 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 2.514 din 28 decembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 6 februarie 2007.  +  Articolul 140 (1) Licenta pentru activităţi conexe transportului rutier - activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public se suspenda în cazul săvârşirii unor abateri grave sau repetate de la reglementările în vigoare. (2) Licenta pentru activităţi conexe transportului rutier - activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public se suspenda pentru o perioadă de 30 de zile.-------------Alin. (2) al art. 140 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 2.514 din 28 decembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 6 februarie 2007.  +  Articolul 141Prin abatere grava se înţelege nerespectarea clauzelor contractuale, stabilite prin contractul comercial, de către deţinătorul licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier - activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public, nerespectare stabilită de instanţa de judecată printr-o hotărâre judecătorească definitivă.  +  Articolul 142Prin abateri pentru care la a cincea repetare se aplică prevederile art. 140 se înţelege reclamaţiile din partea beneficiarilor privind serviciile oferite de deţinătorul licenţei de execuţie pentru activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public, confirmate şi constatate prin nota de control.  +  Articolul 143Licenta pentru activităţi conexe transportului rutier - activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public se retrage în următoarele cazuri: a) nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza eliberării acesteia; b) când întreprinderea a furnizat documente conţinând informaţii eronate cu ocazia solicitării acesteia; c) când întreprinderea îşi încetează activitatea conexă transportului rutier sau se desfiinţează. În acest caz întreprinderea este obligată să depună, în termen de 15 zile de la încetarea activităţii, la agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. emitenta licenta pentru activităţi conexe transportului rutier - activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public.  +  Capitolul V Inspecţia şi controlul transporturilor rutiere, activităţilor conexe acestora, a condiţiilor de siguranţă rutiera şi protecţia mediului  +  Articolul 144Autoritatea Rutiera Română - A.R.R. este organismul tehnic al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului specializat pentru transportul rutier, prin care se asigura inspecţia şi controlul îndeplinirii condiţiilor de operare, respectării reglementărilor interne şi internaţionale referitoare la transportul rutier al mărfurilor periculoase şi la perioadele de conducere şi de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere, precum şi derularea altor activităţi de inspecţie şi control date în competenţa sa prin reglementări specifice.  +  Articolul 145În sensul prezentelor norme, inspecţia şi controlul transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora se efectuează de către inspectorii de trafic sau de către inspectorii împuterniciţi în acest scop de Autoritatea Rutiera Română - A.R.R.  +  Articolul 146Inspecţiile şi controalele în trafic şi la sediile întreprinderilor/operatorilor de transport rutier se efectuează în baza legitimatiei nominale de control.V.1. Personalul cu atribuţii de inspecţie şi control  +  Articolul 147Activitatea de inspecţie şi control este condusă de către inspectorul-şef al Inspectoratului Rutier, sub coordonarea inspectorului de stat şef, director general al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., şi se exercită prin inspectori de trafic şi inspectori din cadrul Inspectoratului Rutier sau al agentiilor teritoriale ale Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.  +  Articolul 148Inspectorii şi inspectorii de trafic ai Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. sunt abilitaţi sa exercite controlul respectării reglementărilor din domeniul transporturilor rutiere şi sa sanctioneze contravenţiile prevăzute la art. 57^2 şi 58 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, la art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 466/2003, cu modificările ulterioare, la art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 951/1995 privind clasificarea autocarelor utilizate pentru transporturi turistice în trafic intern şi internaţional şi pentru transporturi publice de persoane în trafic internaţional, la art. 11 din Normele privind aplicarea etapizata în traficul intern a prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.374/2000, cu modificările şi completările ulterioare, la art. 30 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.173/2003 privind atribuirea electronică şi distribuirea autorizaţiilor de transport rutier internaţional de marfa, precum şi la art. 12 lit. c), e) şi g) din Hotărârea Guvernului nr. 899/2003 privind stabilirea condiţiilor referitoare la aprobarea de model pentru aparatul de control în transporturile rutiere, la omologarea de tip a limitatoarelor de viteza, precum şi a condiţiilor de montare, reparare, reglare şi verificare a aparatelor de control în transporturile rutiere şi a limitatoarelor de viteza.  +  Articolul 149 (1) Inspectorii de trafic sunt desemnaţi dintre inspectorii Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. de către ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului, la propunerea conducerii Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. (2) Legitimatiile în baza cărora inspectorii de trafic sunt autorizaţi sa exercite atribuţiile prevăzute de prevederile legale în vigoare se atribuie de ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului şi se eliberează de către Autoritatea Rutiera Română - A.R.R., care va tine evidenta acestora într-un registru. (3) Legitimatiile "inspector de trafic" se emit următoarelor categorii de personal din cadrul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.:(i) - director general;(ii) - director general adjunct;(iii) - inspector-şef;(iv) - şef agenţie teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.(v) - şef serviciu din cadrul Inspectoratului Rutier;(vi) - şef birou din cadrul Inspectoratului Rutier;(vii) - inspectori desemnaţi de conducerea Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.  +  Articolul 150Modelul, forma şi conţinutul legitimatiilor nominale de control ale inspectorilor de trafic sunt prezentate în anexa nr. 19 a) la prezentele norme.  +  Articolul 151 (1) Inspectorii au drept de control la sediile întreprinderilor/operatorilor de transport rutier, precum şi în punctele în care se desfăşoară activităţi conexe transportului rutier, în baza legitimatiilor de control. (2) Legitimatiile în baza cărora inspectorii sunt autorizaţi sa exercite atribuţiile prevăzute de prevederile legale în vigoare se atribuie de ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului şi se eliberează de Inspectoratul Rutier din cadrul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., care va tine evidenta acestora într-un registru.  +  Articolul 152Modelul, forma şi conţinutul legitimatiilor nominale de control ale inspectorilor sunt prezentate în anexa nr. 19 b) la prezentele norme.  +  Articolul 153În timpul exercitării atribuţiilor de inspecţie şi control, inspectorii şi inspectorii de trafic ai Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. au obligaţia purtării uniformei de serviciu cu însemnele specifice şi, în mod suplimentar, a echipamentului de protecţie, în cazul controlului în trafic.V.2. Controlul respectării reglementărilor din domeniul transporturilor rutiere  +  Articolul 154 (1) În exercitarea atribuţiilor de inspecţie şi control pentru care sunt abilitaţi, inspectorii de trafic au drept de control în trafic, în punctele unde staţionarea sau parcarea pe drumul public este permisă, conform prevederilor legale în vigoare, în punctele de îmbarcare/debarcare a călătorilor şi în punctele de trecere a frontierei de stat asupra tuturor vehiculelor care efectuează transport rutier de persoane sau de mărfuri, inclusiv asupra celor înmatriculate în alte tari, în punctele în care se desfăşoară activităţi conexe transportului rutier, precum şi la sediile întreprinderilor/operatorilor de transport rutier. (2) În exercitarea atribuţiilor de inspecţie şi control pentru care sunt abilitaţi, inspectorii au drept de control la sediile întreprinderilor/operatorilor de transport rutier, precum şi în punctele în care se desfăşoară activităţi conexe transportului rutier.  +  Articolul 155În exercitarea atribuţiilor de inspecţie şi control, inspectorii şi inspectorii de trafic vor solicita prezentarea tuturor documentelor pentru verificarea respectării reglementărilor specifice în vigoare.  +  Articolul 156Controlul în trafic, precum şi cel din punctele de trecere a frontierei de stat a României şi din zona adiacenta acestora vor fi organizate în diferite locuri în orice moment, acoperind o porţiune suficient de extinsă a reţelei de drumuri, pentru a face dificila evitarea punctelor de control.  +  Articolul 157 (1) Controlul în trafic se finalizează prin întocmirea raportului zilnic de control, conform reglementărilor specifice şi/sau procedurilor proprii de control elaborate de Autoritatea Rutiera Română - A.R.R. (2) La efectuarea controlului în trafic, conducătorii auto au obligaţia prezentării tuturor documentelor solicitate de către inspectorii de trafic ai Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.  +  Articolul 158La efectuarea controlului la sediul întreprinderilor/operatorilor de transport rutier, administratorul şi/sau persoana desemnată au/are obligaţia prezentării tuturor documentelor pe care întreprinderile/operatorii de transport rutier au obligaţia să le detina la sediul social, în funcţie de categoria şi de tipul transportului rutier executat.  +  Articolul 159 (1) Controlul la sediul întreprinderilor/operatorilor de transport rutier se finalizează prin întocmirea notei de constatare, ale carei model şi conţinut se stabilesc de Autoritatea Rutiera Română - A.R.R. în funcţie de activitatea întreprinderii/operatorului de transport rutier, de categoria şi de tipul transportului. (2) Sancţiunile administrative se aplică pe baza unei note de constatare.  +  Articolul 160Inspectoratul Rutier din cadrul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. va tine evidenta centralizata a tuturor controalelor executate de agenţiile teritoriale ale Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., serviciile de inspecţie şi control teritoriale, precum şi de personalul propriu.V.3. Oprirea vehiculelor şi semnalele inspectorului de trafic  +  Articolul 161Inspectorul de trafic are dreptul sa oprească vehiculele care circulă pe drumurile publice şi executa activităţi de transport rutier, asupra căruia are competente de control.  +  Articolul 162În timpul exercitării atribuţiilor de inspecţie şi control în trafic, inspectorii de trafic au obligaţia respectării prevederilor legale privind oprirea vehiculelor.  +  Articolul 163Inspectorii de trafic pot opri vehiculele, semnalizand regulamentar din poziţia statica sau din autovehiculul din dotare aflat în mers, în acelaşi mod ca şi poliţiştii rutieri.  +  Articolul 164Semnalele inspectorului de trafic au următoarele semnificatii: a) bratul ridicat vertical semnifica "atenţie, oprire" pentru participanţii la trafic care se apropie, cu excepţia acelora care nu ar mai putea opri în condiţii de siguranţă; b) bratul sau bratele intinse orizontal semnifica "oprire" pentru participanţii la trafic care circulă în sensul de mers din faţa inspectorului de trafic în direcţia intersectata de bratul sau bratele intinse; c) balansarea cu bratul, pe verticala, a unui dispozitiv cu lumina roşie ori a bastonului reflectorizant pe timp de noapte semnifica "oprire" pentru participanţii la trafic spre care este îndreptat.  +  Articolul 165 (1) Inspectorii de trafic trebuie să fie echipati şi plasati astfel încât să poată fi observati şi recunoscuţi cu usurinta de către participanţii la trafic atunci când adresează acestora semnale de oprire. (2) Semnalele se executa pe timpul zilei cu bratul sau cu bastonul reflectorizant, iar pe timpul nopţii numai cu bastoane iluminate sau reflectorizante, similare cu cele din dotarea politistilor rutieri.  +  Articolul 166Pentru oprirea unui autovehicul în trafic, inspectorul de trafic aflat în autovehiculul cu inscripţia Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. se va deplasa în faţa autovehiculului ce urmează a fi oprit şi va pune în funcţiune dispozitivele luminoase cu mesaje variabile sau va semnaliza regulamentar cu bastonul reflectorizant.  +  Articolul 167 (1) Conducătorii auto care efectuează operaţiuni de transport rutier au obligaţia sa oprească la semnalele adresate în acest sens de inspectorul de trafic. (2) Oprirea vehiculului se face în afară părţii carosabile, în locul indicat de inspectorul de trafic, loc unde este permisă staţionarea sau parcarea pe drumurile publice, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 168Conducătorii auto au obligaţia să respecte semnificatia mesajelor care le sunt adresate cu ajutorul dispozitivului de semnalizare de culoare roşie cu mesaje variabile din dotarea autovehiculului inspectorului de trafic.  +  Articolul 169Neoprirea la semnalul inspectorului de trafic şi sustragerea de la efectuarea controlului se sancţionează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 170Întreprinderile/operatorii de transport rutier au obligaţia de a instrui conducătorii auto privind obligaţia respectării semnalelor inspectorilor de trafic şi a instrucţiunilor afişate cu ajutorul dispozitivului de semnalizare luminoasa de culoare roşie cu mesaje variabile din dotarea autovehiculelor de control ale Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.V.4. Întocmirea, urmărirea şi finalizarea proceselor-verbale de constatare şi sancţionare contravenţională  +  Articolul 171Contravenţia se constata şi se sancţionează prin proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, în baza legitimatiei nominale de control, în condiţiile legii.  +  Articolul 172 (1) Inspectorii şi inspectorii de trafic primesc carnete de procese-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, eliberate de Autoritatea Rutiera Română A.R.R. (2) Evidenta proceselor-verbale de constatare şi sancţionare contravenţională întocmite se tine în Registrul de evidenta a contravenţiilor, precum şi în baza de date pe suport magnetic a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.  +  Articolul 173Aplicarea sancţiunilor contravenţionale persoanei juridice/fizice cu sediul social/domiciliul în România/în străinătate, precum şi exercitarea căilor de atac de către aceştia se fac cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.V.5. Arhivarea documentelor de control  +  Articolul 174 (1) Procesele-verbale încheiate de către inspectorii/inspectorii de trafic se păstrează la sediul compartimentului funcţional din cadrul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. o perioadă de 5 ani de la data finalizarii lor. (2) După expirarea termenului de 5 ani se va proceda la casarea acestor documente în conformitate cu prevederile legale în vigoare.V.6. Prevederi speciale privind sancţionarea persoanei juridice/fizice cu sediul social/domiciliul în străinătate  +  Articolul 175Aplicarea sancţiunilor contravenţionale persoanei juridice/fizice cu sediul social/domiciliul în străinătate se face cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 176 (1) În cazul vehiculelor rutiere înmatriculate în alte state, se procedează la ridicarea plăcuţelor de înmatriculare până la îndeplinirea condiţiilor legale pentru continuarea efectuării transportului şi se aplică sancţiunea corespunzătoare celor constatate. (2) Sunt exceptate de la imobilizare vehiculele care transporta animale vii, mărfuri perisabile sau sub temperatura controlată.  +  Articolul 177Permisiunea privind reluarea efectuării transportului se acordă cu condiţia achitării amenzii aplicate în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare în contul de amenzi al Trezoreriei Statului sau cu condiţia plăţii unei sume egale cu aceasta în contul deschis special în acest scop de către Autoritatea Rutiera Română - A.R.R.  +  Articolul 178În situaţia exercitării unei cai de atac, în condiţiile legii, suma reţinută în contul special deschis de Autoritatea Rutiera Română - A.R.R. va fi restituită sau, după caz, va fi depusa în contul de amenzi al Trezoreriei Statului, conform dispozitivului hotărârii definitive şi irevocabile a instanţei judecătoreşti.  +  Articolul 179Dacă procesul-verbal nu a fost contestat în termenul legal, suma reţinută în contul special deschis de Autoritatea Rutiera Română - A.R.R. va fi vărsată în contul de amenzi al Trezoreriei StatuluiV.7. Imobilizarea vehiculelor în trafic  +  Articolul 180Imobilizarea vehiculelor în trafic se va efectua în condiţii de siguranţă şi securitate a transportului, într-un spaţiu destinat acestui scop, până la îndeplinirea condiţiilor legale pentru continuarea efectuării transportului.  +  Articolul 181 (1) Măsura de imobilizare a unui vehicul în trafic se va aplica de către inspectorii de trafic în următoarele cazuri: a) nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind perioadele de conducere şi perioadele de odihnă de către conducătorul auto; b) încălcarea prevederilor legale în vigoare de către operatorul de transport străin, care atrage aplicarea unei sancţiuni corespunzătoare şi achitarea amenzii aplicate ori a contravalorii unei sume egale cu aceasta. (2) În cazul constatării unor abateri privind transporturile mărfurilor periculoase, pentru care trebuie aplicată măsura imobilizarii, se vor anunta imediat reprezentanţii poliţiei rutiere cu competente în zona unde se efectuează controlul în traficul rutier.  +  Articolul 182În toate cazurile când se constata abateri de la prevederile legale privind respectarea perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto săvârşite fie de către un operator de transport sau întreprindere românească, fie de către un operator de transport străin, se procedează după cum urmează: a) se imobilizeaza vehiculul pe loc, dacă sunt asigurate condiţii de siguranţă şi securitate a transportului, sau într-un spaţiu destinat acestui scop, situat în apropierea locului ales pentru control; b) permisiunea privind reluarea efectuării transportului se acordă odată cu îndeplinirea condiţiilor legale privind respectarea perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă de către conducătorul auto.  +  Articolul 183În toate cazurile în care operatorului de transport străin i s-a aplicat, de către inspectorii de trafic, sancţiunea corespunzătoare abaterilor constatate de la prevederile legale în vigoare se procedează după cum urmează: a) se imobilizeaza vehiculul pe loc, dacă sunt asigurate condiţii de siguranţă şi securitate a transportului, sau într-un spaţiu destinat acestui scop, situat în apropierea locului ales pentru control; b) se vor ridica placutele de înmatriculare până la îndeplinirea condiţiilor legale pentru continuarea transportului. La ridicarea plăcuţelor de înmatriculare inspectorii şi inspectorii de trafic vor elibera o dovadă. Modelul dovezii de ridicare a plăcuţelor de înmatriculare, modul de eliberare a acesteia, precum şi modul de returnare al plăcuţelor de înmatriculare de către personalul cu atribuţii de inspecţie şi control se vor stabili prin proceduri proprii de către Autoritatea Rutiera Română - A.R.R., în limita competentelor; c) conducătorul auto al operatorului de transport străin va fi indrumat sa achite contravaloarea amenzii aplicate în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare sau sa achite contravaloarea unei sume egale cu aceasta direct către Autoritatea Rutiera Română - A.R.R., al carei personal cu atribuţii de inspecţie şi control a aplicat sancţiunea contravenţională, urmând ca în conformitate cu prevederile legale această sumă să fie restituită sau vărsată la contul de amenzi al Trezoreriei Statului, conform hotărârii definitive a instanţei judecătoreşti; d) permisiunea privind reluarea efectuării transportului se acordă cu condiţia achitării amenzii aplicate sau a achitării sumei egale cu amendă, precum şi a îndeplinirii condiţiilor legale pentru continuarea efectuării transportului. În cazul în care sancţiunea s-a aplicat pentru lipsa autorizaţiei de transport internaţional sau utilizarea unei autorizaţii nevalabile, permisiunea privind reluarea este condiţionată şi de prezentarea unei autorizaţii de transport internaţional valabile şi completate corespunzător.  +  Articolul 184Măsura imobilizarii unui vehicul, dispusă de către inspectorii de trafic, se va menţiona în scris pe următoarele documente, după caz: a) procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei; b) buletinul de control AETR; c) diagrama tahograf; d) dovada eliberata conducătorului auto în situaţia ridicării plăcuţelor de înmatriculare la vehiculele înmatriculate în alte state.  +  Articolul 185Locurile unde se vor imobiliza vehiculele pot fi private sau publice, situate cat mai aproape de locul controlului şi trebuie să asigure condiţii de siguranţă şi securitate a transporturilor.  +  Articolul 186 (1) Pe perioada imobilizarii atât vehiculul, cat şi marfa sau persoanele, după caz, se afla sub răspunderea juridică a conducătorului auto şi a utilizatorului vehiculului. (2) Utilizatorul vehiculului este responsabil pentru eventualele pierderi cauzate de imobilizare terţilor, inclusiv persoanelor transportate, precum şi pentru achitarea eventualelor cheltuieli legate de imobilizare, de punerea în conformitate cu prevederile legale în vigoare din domeniul transporturilor şi de îndeplinirea condiţiilor pentru continuarea transportului.-------------Alin. (2) al art. 186 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 2.514 din 28 decembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 6 februarie 2007.  +  Articolul 187În limita competentelor, Autoritatea Rutiera Română - A.R.R. va elabora proceduri proprii cu privire la imobilizarea vehiculelor atunci când sunt constatate încălcări ale prevederilor legale în vigoare care reglementează domeniul transporturilor rutiere.  +  Articolul 188În situaţia în care la efectuarea controlului transporturilor de animale vii, mărfuri perisabile sau sub temperatura controlată s-au constatat încălcări ale prevederilor legale în vigoare care reglementează domeniul transporturilor, se va aplica sancţiunea corespunzătoare celor constatate, fără a se imobiliza vehiculele.V.8. Siguranţa rutiera  +  Articolul 189Siguranţa rutiera se defineste prin totalitatea reglementărilor privind circulaţia rutiera, precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească infrastructura rutiera, vehiculele rutiere, persoanele cu atribuţii care concura la siguranţa circulaţiei şi ceilalţi participanţi la trafic, pentru a se asigura efectuarea transportului rutier în condiţii de siguranţă şi de protecţie a mediului.  +  Articolul 190În scopul prevenirii cauzelor generatoare de evenimente rutiere, întreprinderile/operatorii de transport rutier care efectuează operaţiuni de transport rutier au obligaţia sa adopte măsurile necesare pentru cunoaşterea, aplicarea şi respectarea reglementărilor legale privind siguranţa rutiera şi a condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere şi persoanele cu atribuţii care concura la siguranţa circulaţiei.V.8.1. Persoane cu funcţii care concura la siguranţa rutiera  +  Articolul 191În sensul prezentelor norme, persoanele cu funcţii care concura la siguranţa rutiera sunt conducătorii auto, persoana desemnată sa conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier şi consilierul de siguranţă pentru transportul rutier de mărfuri periculoase.V.8.2. Clasificarea, cercetarea şi tratarea accidentelor de circulaţie  +  Articolul 192 (1) Accidentele de circulaţie se clasifica după cum urmează: a) accidente uşoare - cele care au drept consecinţa ranirea uneia sau mai multor persoane, determinând o incapacitate de muncă individuală până la 30 de zile inclusiv sau pagube materiale până la 60% din valoarea vehiculului rutier; b) accidente grave - cele care au una sau mai multe dintre următoarele consecinţe:(i) persoane accidentate mortal;(ii) persoane rămase definitiv cu infirmităţi;(iii) ranirea uneia sau mai multor persoane, determinând o incapacitate de muncă individuală de peste 30 de zile;(iv) pagube materiale de peste 60% din valoarea autovehiculului. (2) La stabilirea pagubelor materiale, în vederea încadrării accidentului de circulaţie, se vor lua în calcul: a) contravaloarea vehiculelor distruse în accident sau a reparatiei celor avariate; b) contravaloarea celorlalte bunuri, mărfuri transportate, distruse sau degradate.  +  Articolul 193Întreprinderile/operatorii de transport rutier care efectuează activităţi de transport rutier vor întreprinde o investigatie pe linie administrativă, în toate cazurile de accidente de circulaţie în care au fost angajate vehiculele utilizate, indiferent de gravitatea accidentului.  +  Articolul 194Rezultatele cercetării administrative vor sta la baza adoptării măsurilor ce se impun pentru eliminarea repetarii cauzelor generatoare de evenimente rutiere.  +  Articolul 195 (1) Întreprinderile/operatorii de transport care efectuează activităţi de transport rutier au obligaţia sa înregistreze toate accidentele de circulaţie şi sa transmită agenţiei teritoriale a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. pe a carei raza administrativă îşi au sediul social, în cazul accidentelor grave, un raport imediat după producerea acestuia. (2) Raportul prevăzut la alin. (1) va conţine următoarele elemente: a) întreprinderea/operatorul de transport rutier:(i) denumirea şi adresa;(îi) seria, numărul licenţei de transport/certificatului de transport în cont propriu; b) data, ora şi locul producerii accidentului grav de circulaţie, inclusiv indicativul drumului; c) conducătorul auto:(i) numele şi prenumele;(ii) vârsta;(iii) categoriile permisului de conducere deţinut;(iv) dacă este angajat legal al întreprinderii/operatorului de transport rutier;(v) certificatul profesional A.D.R., după caz;(vi) certificatul de pregătire profesională marfa sau persoane;(vii) avizele medical şi psihologic valabile; d) autovehicul implicat:(i) tipul autovehiculului;(ii) numărul de înmatriculare;(iii) seria, numărul şi valabilitatea copiei conforme a licenţei de transport/certificatului de transport în cont propriu;(iv) valabilitatea inspecţiei tehnice periodice;(v) valabilitatea certificatului de clasificare;(vi) numărul de locuri în cazul transportului de persoane;(vii) valabilitatea certificatului de agreare RAR şi/sau IPROCHIM, după caz; e) legalitatea cursei, dovedită prin:(i) diagrama tahograf;(îi) copia conformă a licenţei de transport/certificatului de transport în cont propriu, corespunzătoare tipului de transport efectuat;(iii) licenta de traseu-seria, numărul şi valabilitatea;(iv) autorizaţiile specifice;(v) documentul de transport;(vi) existenta consilierului de siguranţă, dacă este cazul; f) descrierea împrejurărilor în care s-a produs accidentul; g) aprecieri privind cauzele producerii accidentului, conform procesului-verbal de constatare încheiat de organele de Poliţie; h) evaluarea preliminară a consecinţelor accidentului; i) organele de constatare şi cercetare care au intervenit la faţa locului; j) stabilirea vinovatilor, în conformitate cu procesul-verbal de constatare încheiat de Poliţie; k) măsurile luate la faţa locului pentru înlăturarea unor consecinţe şi cele luate împotriva celor vinovaţi; l) denumirea altor instituţii care au fost înştiinţate despre producerea accidentelor de circulaţie.  +  Articolul 196În cazul producerii unor evenimente rutiere grave, conducerea Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. va dispune verificarea activităţii de transport a întreprinderii/operatorului de transport rutier implicate/implicat, prin efectuarea unui control tematic.  +  Capitolul VI Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 197Deţinătorii de licenţe de transport sau de certificat de transport rutier în cont propriu îşi organizează şi îşi desfăşoară activitatea pentru care au fost licentiati/certificati în baza regulamentelor proprii, cu respectarea prezentelor norme şi a legislaţiei interne şi internaţionale în vigoare.  +  Articolul 198Autoritatea Rutiera Română - A.R.R. elaborează reguli şi proceduri proprii de control şi de desfăşurare a activităţii, aprobate prin decizie a directorului general al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.  +  Articolul 199Până la emiterea noilor legitimatii de inspector de trafic, pentru a opri vehiculele în trafic şi a exercita controlul reglementărilor din domeniul transporturilor rutiere, precum şi constatarea şi sancţionarea contravenţiilor, sunt valabile actualele legitimatii de control emise în baza Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor turismului nr. 1.358/2005 privind exercitarea controlului respectării reglementărilor din domeniul transporturilor rutiere, precum şi constatarea şi sancţionarea contravenţiilor.  +  Articolul 200În vederea programării, organizării, bunei desfăşurări a activităţii de control şi realizării unui control unitar, eficient şi sigur, Autoritatea Rutiera Română - A.R.R. este autorizata sa încheie protocoale de colaborare cu celelalte instituţii ale statului cu atribuţii de inspecţie şi control în transportul rutier.  +  Articolul 201 (1) Documentele solicitate la eliberarea licenţei de transport, a certificatului de transport rutier în cont propriu, a copiilor conforme ale acestora, precum şi a licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier se prezintă la sediul agenţiei teritoriale a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., în copie, stampilate şi semnate de către administratorul întreprinderii, fiecare copie având înscris în mod expres: "Subsemnatul ..............................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale privind falsul în declaraţii, ca prezentul act este conform cu originalul". (2) La efectuarea controlului în trafic, documentele prevăzute a se afla la bordul vehiculului rutier pe toată durata transportului se prezintă în original, cu excepţiile stabilite prin prezentele norme.  +  Articolul 202 (1) În cazul transportului rutier public de persoane prin servicii regulate şi regulate speciale în trafic interjudetean, tariful pentru eliberarea licenţei de traseu se stabileşte pentru o cursa. (2) În cazul transportului rutier public de persoane prin servicii regulate şi regulate speciale în trafic judeţean, tariful perceput pentru eliberarea licenţei de traseu reprezintă suma tarifelor aferente curselor prevăzute pentru acel traseu.  +  Articolul 203 (1) Transportul rutier de mărfuri în trafic internaţional poate fi efectuat şi cu un autovehicul înmatriculat în România care tracteaza o semiremorca sau o remorca înmatriculată în alt stat, sub sigiliu vamal, dacă acordurile bilaterale prevăd aceasta. (2) Ansamblul format din autovehicule şi remorca/semiremorca sau tractor şi remorca/semiremorca, după caz, la care una dintre componente nu este înmatriculată în România, poate fi utilizat numai la transport rutier în trafic internaţional şi este supus reglementărilor respective, inclusiv interdicţiei privind cabotajul.  +  Articolul 204 (1) Începând cu data aderării României la Uniunea Europeană, autorizaţiile de transport rutier internaţional de mărfuri având România ca ţara de tranzit sau destinaţie vor fi acordate numai operatorilor de transport rutier străini din statele care nu sunt membre ale Uniunii Europene. (2) Modelul autorizaţiei de transport rutier internaţional de mărfuri având România ca ţara de tranzit sau de destinaţie este prevăzut în anexa nr. 20 la prezentele norme.  +  Articolul 205Data de referinţa care se ia în considerare pentru acordarea punctajelor la criteriile de evaluare pentru traseele judeţene şi interjudetene este cu 10 zile înainte de data desfăşurării şedinţei de atribuire a traseelor sau curselor.  +  Articolul 206În condiţiile în care capacitatea autogarilor este depăşită (număr de plecari/sosiri, stationari la peron) Autoritatea Rutiera Română - A.R.R. solicita consiliilor locale, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucureşti, amplasarea capetelor de traseu şi/sau a opririlor în tranzit.  +  Articolul 207 (1) Asociaţiile de operatori de transport rutier cărora li s-au atribuit trasee cuprinse în programul de transport de persoane prin servicii regulate în trafic naţional până la data intrării în vigoare a prezentelor norme vor executa traseele respective până la expirarea valabilităţii licenţei de traseu. (2) În situaţia în care asociaţia de operatori de transport rutier se desfiinţează, licentele de traseu pe care asociaţia le deţine se retrag, iar traseele respective vor fi atribuite în cadrul următoarei şedinţe de atribuire. (3) Până la terminarea valabilităţii programului de transport în vigoare, în cazul renunţării la efectuarea unui traseu de către un operator de transport rutier dintr-o asociaţie, ceilalţi operatori din asociaţie care nu au renunţat pot participa la următoarea şedinţa de atribuire a respectivului traseu.  +  Articolul 208 (1) În situaţia în care asociaţia de operatori de transport rutier renunţa sau i se retrag licentele de traseu, eliberate până la data intrării în vigoare a prezentelor norme, corespunzătoare unei grupe de trasee, traseele care compun grupa respectiva se vor atribui distinct la următoarea şedinţa de atribuire. (2) În situaţia în care unul sau mai mulţi operatori de transport rutier din cadrul asociaţiei de operatori de transport rutier renunţa sau i/li se retrag licentele de traseu, eliberate până la data intrării în vigoare a prezentelor norme, corespunzătoare unuia sau mai multor trasee dintr-o grupa de trasee, traseul/traseele respective se va/vor atribui distinct la următoarea şedinţa de atribuire.  +  Articolul 209Prevederile art. 74 şi 97 se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2007.  +  Articolul 211 (1) Începând cu data aderării României la Uniunea Europeană, operaţiunile de transport rutier de persoane în trafic internaţional între România şi alte state membre, precum şi operaţiunile de cabotaj efectuate pe teritoriul României cu vehicule înmatriculate în alte state membre se vor desfăşura potrivit prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 684/92 din 16 martie 1992 privind regulile comune pentru transportul internaţional de călători cu autocarul şi autobuzul, Regulamentului Consiliului (CE) nr. 11/98 din 11 decembrie 1997 de modificare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 684/92 privind regulile comune pentru transportul internaţional de călători cu autocarul şi autobuzul, Regulamentului Consiliului (CE) nr. 12/98 privind stabilirea condiţiilor în care transportatorii nerezidenti pot presta servicii naţionale de transport rutier de călători într-un stat membru şi Regulamentului Comisiei nr. 2.121/98 privind stabilirea regulilor detaliate pentru aplicarea regulamentelor Consiliului (CEE) nr. 684/92 şi (CE) nr. 12/98 privind documentele pentru transportul călătorilor cu autocarul şi autobuzul. (2) Certificatul la care se face referire în art. 13 al Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 684/92 şi în anexa V la Regulamentul Comisiei nr. 2.121/98 va fi eliberat întreprinderilor române de către Autoritatea Rutiera Română - A.R.R., în condiţiile stabilite de aceasta, cu plata tarifelor aferente, conform modelului prevăzut în anexa nr. 21 la prezentele norme. Acesta trebuie să se afle la bordul vehiculului pe toată durata transportului. (3) În cazul transportului rutier public de persoane, licenta de transport la care se face referire la art. 3a şi în anexa la Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 684/92, astfel cum a fost amendat de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 11/1998, va fi eliberata operatorilor de transport români de către Autoritatea Rutiera Română - A.R.R., cu plata tarifelor aferente, conform modelului prevăzut în anexa nr. 22 la prezentele norme. Copia conformă a licenţei de transport se va elibera de către Autoritatea Rutiera Română - A.R.R., cu plata tarifelor aferente, iar modelul acesteia este prevăzut în anexa nr. 23 la prezentele norme. (4) Autorizaţia de transport internaţional public de persoane prin servicii regulate sau servicii regulate speciale, la care se face referire în art. 5 al Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 684/92, astfel cum a fost amendat de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 11/1998, şi în anexa IV la Regulamentul Comisiei nr. 2.121/98, va fi eliberata operatorilor de transport din alte state membre de către Direcţia generală infrastructura şi transport rutier, conform modelului prevăzut în anexa nr. 24 la prezentele norme. Modelul copiei conforme a autorizaţiei de transport internaţional public de persoane prin servicii regulate sau servicii regulate speciale eliberate de Direcţia generală infrastructura şi transport rutier este prevăzut în anexa nr. 25 la prezentele norme. Modelul cererii depuse de operatorul de transport rutier în vederea obţinerii autorizaţiei de transport internaţional public de persoane prin servicii regulate sau servicii regulate speciale, la care se face referire în art. 6 alin. (2) al Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 684/92, astfel cum a fost amendat de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 11/1998, şi în anexa III la Regulamentul Comisiei nr. 2.121/98 este prevăzut în anexa nr. 26 la prezentele norme. (5) Documentul de control la care se face referire la art. 11 al Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 684/92, astfel cum a fost amendat de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 11/1998, şi în anexele I şi II la Regulamentul Comisiei nr. 2.121/98 va fi eliberat operatorilor de transport români de către Autoritatea Rutiera Română - A.R.R., în condiţiile stabilite de aceasta, cu plata tarifelor aferente, conform modelului prevăzut în anexa nr. 27 la prezentele norme.  +  Articolul 212 (1) Începând cu data aderării României la Uniunea Europeană, operaţiunile de transport rutier de mărfuri în trafic internaţional între România şi alte state membre, precum şi operaţiunile de cabotaj efectuate pe teritoriul României cu vehicule înmatriculate în alte state membre se vor desfăşura în condiţiile prevăzute de Tratatul de aderare a României şi Bulgariei la Uniunea Europeană, semnat la 25 aprilie 2005, ratificat de România prin Legea nr. 157/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 1 iunie 2005, de acordurile bilaterale încheiate cu statele membre ale Uniunii Europene şi conform prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 881/92 din 26 martie 1992 privind accesul la piaţa în transportul rutier de mărfuri în cadrul Comunităţii către sau dinspre teritoriul unui stat membru sau care traverseaza teritoriul unuia sau mai multor state membre, ale Regulamentului Consiliului (CE) nr. 3.118/93 din 25 octombrie 1993 privind stabilirea condiţiilor în care transportatorii nerezidenti pot sa desfăşoare servicii de transporturi rutiere naţionale într-un stat membru şi ale Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 484/2002 din 1 martie 2002 de modificare a regulamentelor Consiliului (CEE) nr. 881/92 şi (CE) nr. 3.118/93 în vederea instituirii unui atestat de conducător auto. (2) În cazul transportului rutier public de mărfuri, licenta de transport la care se face referire la art. 3 alin. (1) şi în anexa I la Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 881/92, astfel cum a fost amendat de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 484/2002, va fi eliberata operatorilor de transport români de către Autoritatea Rutiera Română - A.R.R., cu plata tarifelor aferente, conform modelului prevăzut în anexa nr. 28 la prezentele norme. Copia conformă a licenţei de transport se va elibera de către Autoritatea Rutiera Română - A.R.R., cu plata tarifelor aferente, iar modelul acesteia este prevăzut în anexa nr. 29 la prezentele norme. (3) Atestatul de conducător auto pentru transportul rutier public de mărfuri efectuat în baza licenţei de transport, la care se face referire la art. 3 alin. (3), respectiv în anexa III la Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 881/92, astfel cum a fost amendat de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 484/2002, va fi eliberat operatorilor de transport români de către Autoritatea Rutiera Română - A.R.R., în condiţiile stabilite de aceasta, cu plata tarifelor aferente, conform modelului prevăzut în anexa nr. 30 la prezentele norme.  +  Articolul 213Licentele de transport şi copiile conforme ale acestora, eliberate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, vor fi înlocuite, cu plata tarifului aferent, cu noile modele prevăzute la art. 211, respectiv 212, după următorul calendar: a) până la data aderării României la Uniunea Europeană - operatorilor de transport rutier care efectuează transporturi de mărfuri şi/sau de persoane în trafic internaţional; b) în termen de 6 luni după data aderării României la Uniunea Europeană operatorilor de transport rutier care efectuează numai transporturi de mărfuri şi persoane în trafic naţional.  +  Articolul 214Documentele prevăzute la art. 211 şi 212, care înlocuiesc licentele de transport şi copiile conforme ale acestora, se supun regimului juridic prevăzut de prezentele norme pentru acestea.  +  Articolul 215Anexele nr. 1-30 fac parte integrantă din prezentele norme.  +  Anexa 1────────la norme─────────(Model de imprimat Format A4 hârtie albastra cu fond stema României)(Prima pagina a licenţei)┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ┌────┐ ROMÂNIA ││ │ RO │ ││ └────┘ MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI ││ ││ LICENTA DE TRANSPORT ││ Seria: ............. Nr.: ............ ││ ││ ││Prezenta licenta de transport este eliberata operatorului de transport rutier:││______________________________________________________________________________││______________________________________________________________________________││______________________________________________________________________________││ ││să efectueze transport rutier public de mărfuri şi/sau de persoane în trafic ││naţional şi/sau internaţional. ││ ││ ││Valabilă de la data de ________________ până la data de __________________ ││ ││ ││Observaţii: ││ ││ ││ Emitent: ││ Autoritatea Rutiera Română - A.R.R. ││ ││ Agenţia A.R.R. _______________________ ││ ││Data eliberării: ..................... ││ ││ Semnatura ││R.O.T.R. _____/_______/_____________ şi ______________________ ││ ştampila │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘(A doua pagina a licenţei)DISPOZIŢII GENERALEPrezenta licenta de transport este eliberata, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, operatorilor de transport rutier care efectuează transport rutier public de mărfuri şi/sau de persoane în trafic naţional şi/sau internaţional.Licenta de transport este nominală şi nu este transmisibila.Licenta de transport poate fi retrasă de către Autoritatea Rutiera Română - A.R.R. în cazul în care operatorul de transport rutier: a) nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza eliberării; b) a furnizat documente conţinând informaţii eronate cu ocazia solicitării eliberării licenţei de transport.Originalul licenţei de transport se păstrează la sediul operatorului de transport.Licenta de transport trebuie prezentată ori de câte ori este solicitată de către personalul cu atribuţii de control.Pe teritoriul României şi oricărui alt stat de tranzit sau de destinaţie, operatorul de transport rutier, deţinător al licenţei de transport, are obligaţia de a respecta legislaţia şi dispoziţiile statului respectiv.  +  Anexa 2a)────────la norme────────(Model de imprimat Format A4 hârtie albastra cu fond stema României)(Prima pagina a licenţei)┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ┌────┐ ROMÂNIA ││ │ RO │ ││ └────┘ MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI ││ ││ LICENTA DE TRANSPORT ││ Seria: ............. Nr.: ............ ││ ││ Copie conformă nr.: ........................ ││ ││ ││ ││ ││Prezenta copie conformă este eliberata operatorului de transport rutier: ││______________________________________________________________________________││______________________________________________________________________________││______________________________________________________________________________││ ││să efectueze transport rutier public de mărfuri în trafic naţional şi/sau ││internaţional. ││ ││ ││Valabilă de la data de ________________ până la data de __________________ ││ ││ ││Observaţii: ││ ││ ││ Emitent: ││ Autoritatea Rutiera Română - A.R.R. ││ ││ Agenţia A.R.R. _______________________ ││ ││Data eliberării: .................. ││ ││ Semnatura ││R.O.T.R. _____/_______/_____________ şi ______________________ ││ ştampila │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘(A doua pagina a licenţei)DISPOZIŢII GENERALEPrezenta copie conformă a licenţei de transport este eliberata, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, operatorilor de transport rutier care efectuează transport rutier public de mărfuri în trafic naţional şi/sau internaţional.Copia conformă a licenţei de transport este nominală şi nu este transmisibila.Copia conformă a licenţei de transport poate fi suspendată de către Autoritatea Rutiera - Română A.R.R. în cazul în care operatorul de transport rutier a săvârşit abateri grave sau repetate de la reglementările în vigoare privind transportul rutier şi/sau protecţia mediului, prevăzute de reglementările în vigoare.Originalul unei copii conforme a licenţei de transport trebuie să se afle la bordul vehiculului*) pe toată durata transportului rutier.Copia conformă a licenţei de transport trebuie prezentată ori de câte ori este solicitată de către personalul cu atribuţii de control.Pe teritoriul României şi oricărui alt stat de tranzit sau de destinaţie, operatorul de transport rutier, deţinător al copiei conforme a licenţei de transport, are obligaţia de a respecta legislaţia şi dispoziţiile statului respectiv.___________*) Vehicul rutier - sistemul mecanic destinat circulaţiei pe drumurile publice, cu sau fără mijloace de autopropulsie, şi care se utilizează în mod normal pentru transportul de mărfuri sau de persoane ori pentru efectuarea de serviciu sau lucrări. Ansamblul format din autovehicul şi remorca/semiremorca şi ansamblul format din tractor şi remorca/semiremorca sunt considerate vehicule rutiere.  +  Anexa 2b)────────la norme────────(Model de imprimat Format A4 hârtie albastra cu fond stema României)(Prima pagina a licenţei)┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ┌────┐ ROMÂNIA ││ │ RO │ ││ └────┘ MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI ││ ││ LICENTA DE TRANSPORT ││ Seria: ............. Nr.: ............ ││ ││ Copie conformă nr.: ........................ ││ ││ ││Prezenta copie conformă este eliberata operatorului de transport rutier: ││______________________________________________________________________________││______________________________________________________________________________││______________________________________________________________________________││ ││să efectueze transport rutier public de persoane în trafic naţional şi/sau ││internaţional. ││ ││ ││Valabilă de la data de _______________ până la data de ___________________ ││ ││ ││Observaţii: ││ ││ ││ Emitent: ││ Autoritatea Rutiera Română - A.R.R. ││ ││ Agenţia A.R.R. _______________________ ││ ││Data eliberării: .................... ││ ││ Semnatura ││R.O.T.R. _____/_______/_____________ şi ______________________ ││ ştampila │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘(A doua pagina a licenţei)DISPOZIŢII GENERALEPrezenta copie conformă a licenţei de transport este eliberata, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, operatorilor de transport rutier care efectuează transport rutier public de persoane în trafic naţional şi/sau internaţional.Copia conformă a licenţei de transport este nominală şi nu este transmisibila.Copia conformă a licenţei de transport poate fi suspendată de către Autoritatea Rutiera Română - A.R.R. în cazul în care operatorul de transport rutier a săvârşit abateri grave sau repetate de la reglementările în vigoare privind transportul rutier şi/sau protecţia mediului, prevăzute de reglementările în vigoare.Originalul unei copii conforme a licenţei de transport trebuie să se afle la bordul vehiculului*) pe toată durata transportului rutier.Copia conformă a licenţei de transport trebuie prezentată ori de câte ori este solicitată de către personalul cu atribuţii de control.Pe teritoriul României şi oricărui alt stat de tranzit sau de destinaţie, operatorul de transport rutier, deţinător al copiei conforme a licenţei de transport, are obligaţia de a respecta legislaţia şi dispoziţiile statului respectiv.___________*) Vehicul rutier - sistemul mecanic destinat circulaţiei pe drumurile publice, cu sau fără mijloace de autopropulsie, şi care se utilizează în mod normal pentru transportul de mărfuri sau de persoane ori pentru efectuarea de serviciu sau lucrări. Ansamblul format din autovehicul şi remorca este considerat vehicul rutier.  +  Anexa 3───────la norme────────Abaterilesancţionate cu puncte de penalizare aplicate cumulat pentrususpendarea copiei conforme a licenţei de transport/certificatului detransport în cont propriu*Font 8*┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐│Nr. │ │ Punctele ││crt.│ Prevederea │ de ││ │ │penalizare│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │Efectuarea transportului rutier cu un vehicul pentru care s-a dispus măsura │ ││ 1 │imobilizarii pentru nerespectarea prevederilor legale care impun imobilizarea│ 7,5 ││ │vehiculului │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │Efectuarea transportului rutier fără existenta la bordul vehiculului a │ ││ 2 │dovezii dreptului de deţinere a vehiculului pentru vehiculele deţinute în │ 1,0 ││ │baza unui contract de închiriere sau de leasing │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │Efectuarea transportului rutier de mărfuri sau de persoane, în trafic │ ││ 3 │naţional, cu ansambluri de vehicule la care remorca sau semiremorca nu este │ 10,0 ││ │înmatriculată în România │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │Efectuarea transportului rutier de mărfuri fără existenta la bordul │ ││ 4 │vehiculului a documentului de transport sau a copiei conforme a licenţei de │ 10,0 ││ │transport ori a copiei conforme a certificatului de transport în cont │ ││ │propriu, după caz │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │Efectuarea transportului rutier de mărfuri în trafic internaţional fără │ ││ 5 │existenta la bordul vehiculului a certificatului privind încadrarea │ 1,0 ││ │vehiculului rutier în normele de poluare şi siguranţa rutiera │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │Efectuarea transportului de mărfuri perisabile în trafic internaţional fără │ ││ │respectarea prevederilor Acordului cu privire la transporturile │ ││ 6 │internaţionale de produse perisabile şi cu privire la mijloacele de transport│ 7,0 ││ │speciale care trebuie folosite pentru aceste transporturi (ATP), adoptat la │ ││ │Geneva la 1 septembrie 1970, la care România a aderat prin Ordonanţa │ ││ │Guvernului nr. 75/1998, aprobată prin Legea nr. 2/1999 │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │Efectuarea transportului de mărfuri şi/sau de persoane în trafic │ ││ │internaţional fără existenta la bordul vehiculului a certificatului │ ││ │internaţional de inspecţie tehnica prevăzut de Acordul privind adoptarea de │ ││ 7 │condiţii uniforme pentru inspecţiile tehnice periodice ale vehiculelor │ 1,0 ││ │rutiere şi recunoaşterea reciprocă a acestor inspecţii, încheiat la Viena la │ ││ │13 noiembrie 1997, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 76/1998, aprobată │ ││ │prin Legea nr. 7/1999 │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │Efectuarea transportului rutier de persoane fără existenta la bordul │ ││ │vehiculului a licenţei de traseu sau a autorizaţiei de transport, a │ ││ 8 │documentului de transport corespunzător tipului de transport efectuat sau a │ 1,0 ││ │copiei conforme a licenţei de transport ori a certificatului de transport în │ ││ │cont propriu, după caz │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │Efectuarea transportului public de persoane prin servicii ocazionale în │ ││ │trafic internaţional fără respectarea prevederilor Acordului privind │ ││ 9 │transportul internaţional ocazional de călători cu autocarul şi autobuzul │ 7,0 ││ │(Acordul INTERBUS), semnat de România la Bruxelles la 2 octombrie 2000, │ ││ │ratificat prin Legea nr. 439/2002 │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │Efectuarea transportului public de persoane prin servicii ocazionale în │ ││ 10 │trafic naţional cu persoane care nu sunt menţionate în documentul de │ 7,0 ││ │transport │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │Utilizarea de către întreprindere sau de către operatorul de transport rutier│ ││ 11 │a unor conducatori auto fără contract de muncă, aviz medical, aviz psihologic│ 4,0 ││ │sau certificat de competenţa profesională │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ 12 │Utilizarea de către întreprindere sau de către operatorul de transport rutier│ 4,0 ││ │a unor conducatori auto fără drept de muncă în România │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ 13 │Neoprirea în trafic a vehiculului la semnalul regulamentar al inspectorilor │ 2,0 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │Efectuarea de transport rutier de mărfuri şi/sau de persoane cu alte vehicule│ ││ 14 │decât cele destinate prin construcţie categoriei, respectiv tipului de │ 4,0 ││ │transport │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │Nedetinerea la sediul întreprinderilor sau a operatorilor de transport rutier│ ││ │a documentelor de transport, cărţilor de identitate ale vehiculelor, │ ││ 15 │dovezilor dreptului de deţinere a vehiculelor pentru vehiculele deţinute │ 4,0 ││ │temporar în folosinţă sau a evidentei autorizaţiilor de transport │ ││ │internaţional pentru transportul rutier de marfa ori a contractelor pentru │ ││ │serviciile autogarii, după caz │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ 16 │Neasigurarea numărului necesar de foi de înregistrare pentru efectuarea │ 1,5 ││ │întregului transport sau a cartelei conducătorului auto │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │Neefectuarea controlului intern pe care întreprinderea este obligată sa îl │ ││ 17 │efectueze cu privire la respectarea de către conducătorul auto a timpului de │ 2,0 ││ │conducere, a pauzelor şi a perioadelor de odihnă │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │Nerespectarea timpului de conducere, a pauzelor şi a perioadelor de odihnă şi│ ││ 18 │de repaus ale conducătorilor auto sau nerespectarea prevederilor privind │ 1,0 ││ │organizarea timpului de muncă al lucrătorilor mobili │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ 19 │Neutilizarea tahografelor, a foilor de înregistrare sau a cartelei │ 1,0 ││ │conducătorului auto ori folosirea defectuoasă a acestora │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │Necompletarea pe diagrama a datelor de identificare ale conducătorilor auto │ ││ 20 │şi a vehiculului, în cazul în care vehiculul nu este dotat cu tahograf │ 1,5 ││ │digital │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │Acordarea de către întreprindere sau de către operatorul de transport rutier │ ││ 21 │a unor plati conducătorilor auto salariaţi, chiar şi sub forma de bonificatii│ 1,5 ││ │sau prime, în funcţie de distanta parcursă şi/sau de cantitatea de mărfuri │ ││ │transportată │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │Nerespectarea limitei de 50 km prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) şi o) │ ││ │din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de │ ││ │conducere şi a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care │ ││ 22 │efectuează transporturi rutiere şi organizarea timpului de muncă al │ 2,0 ││ │lucrătorilor mobili în transportul rutier de mărfuri şi persoane, aprobată cu│ ││ │modificări şi completări prin Legea nr. 466/2003, cu modificările şi │ ││ │completările ulterioare │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │Intervenţiile asupra tahografului de către alte persoane decât personalul │ ││ 23 │agenţilor economici autorizaţi pentru montarea, repararea, etalonarea şi │ 3,5 ││ │verificarea aparatelor de control │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ 24 │Falsificarea datelor de pe foile de înregistrare ale tahografelor sau de pe │ 3,5 ││ │cartelele conducătorilor auto │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ 25 │Lipsa, la sediul întreprinderii, a înregistrărilor sau a registrelor de │ 3,0 ││ │evidenta privind timpul de muncă al lucrătorilor mobili │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │Neprezentarea, la solicitarea organelor de control, a înregistrărilor pentru │ ││ 26 │ultimii 2 ani sau a registrelor de evidenta privind timpul de muncă al │ 3,0 ││ │lucrătorilor mobili pentru ultimii 2 ani │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │Nerespectarea prevederilor art. 10 lit. e) din Ordonanţa Guvernului │ ││ │nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de │ ││ 27 │odihna ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere şi│ 1,5 ││ │organizarea timpului de muncă al lucrătorilor mobili în transportul rutier │ ││ │de mărfuri şi persoane, aprobată cu modificări şi completări prin Legea │ ││ │nr. 466/2003, cu modificările şi completările ulterioare │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │Utilizarea vehiculelor care transporta mărfuri periculoase a căror │ ││ 28 │semnalizare cu panouri şi etichete de pericol nu este corespunzătoare │ 3,5 ││ │mărfurilor transportate, conform prevederilor A.D.R. │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ 29 │Lipsa de la bordul autovehiculului a fişelor de siguranţă corespunzătoare │ 8,0 ││ │mărfurilor periculoase transportate, conform prevederilor A.D.R. │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ 30 │Transportul sau încredinţarea pentru transport a unor mărfuri periculoase │ 3,5 ││ │interzise la transport rutier │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ 31 │Transportul sau încredinţarea pentru transport a unor cantităţi de mărfuri │ 3,5 ││ │periculoase mai mari decât cele permise la transportul rutier │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ 32 │Neaplicarea pe ambalaje, recipiente sau cisterne a etichetelor de pericol, │ 3,5 ││ │conform prevederilor A.D.R. │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ 33 │Aplicarea necorespunzătoare pe ambalaje, recipiente sau cisterne a │ 3,5 ││ │etichetelor de pericol, conform prevederilor A.D.R. │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ 34 │Nedesemnarea consilierilor de siguranţă de către întreprinderi │ 3,5 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │Transportul de mărfuri periculoase în vehicule rutiere care nu au dotările şi│ ││ 35 │echipamentele necesare, conform prevederilor A.D.R., ori pentru care │ 3,5 ││ │conducătorul auto nu deţine certificatul A.D.R. corespunzător │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ 36 │Nedetinerea la bordul vehiculului a documentelor necesare pentru transportul │ 3,5 ││ │mărfurilor periculoase, conform prevederilor A.D.R. │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │Utilizarea autorizaţiei de transport rutier internaţional de marfa fără ca │ ││ 37 │aceasta să fie completată cu datele de identificare ale operatorului de │ 6,0 ││ │transport ori fără să aibă aplicat timbrul sec sau holograma │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ │Nereturnarea autorizaţiilor de transport rutier internaţional de marfa în │ ││ 38 │termenul prevăzut la art. 27 alin. (1) din Hotărârea Guvernului │ 6,0 ││ │nr. 1.173/2003 privind atribuirea electronică şi distribuirea autorizaţiilor │ ││ │de transport rutier internaţional de marfa │ │└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘  +  Anexa 4────────la norme────────(Model de imprimat Format A4 hârtie galbena cu fond stema României)(Prima pagina a certificatului)┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ┌────┐ ROMÂNIA ││ │ RO │ ││ └────┘ MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI ││ ││ CERTIFICAT ││ DE TRANSPORT ÎN CONT PROPRIU ││ ││ Seria: ............. Nr.: ............ ││ ││ ││Prezentul certificat de transport în cont propriu este eliberat întreprinderii││______________________________________________________________________________││______________________________________________________________________________││______________________________________________________________________________││ ││să efectueze transport rutier în cont propriu de mărfuri şi/sau de persoane în││trafic naţional şi/sau internaţional. ││ ││ ││Valabilă de la data de ______________ până la data de ____________________ ││ ││ ││Observaţii: ││ ││ ││ Emitent: ││ Autoritatea Rutiera Română - A.R.R. ││ ││ Agenţia A.R.R. _______________________ ││ ││Data eliberării: ..................... ││ ││ Semnatura ││R.I. _____/_______/_____________ şi ______________________ ││ ştampila │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘(A doua pagina a certificatului)DISPOZIŢII GENERALEPrezentul certificat de transport este eliberat, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, întreprinderilor care efectuează transport rutier în cont propriu de mărfuri şi/sau de persoane în trafic naţional şi/sau internaţional.Prezentul certificat de transport permite efectuarea de transport rutier în cont propriu în următoarele condiţii: a) ca o activitate secundară sau suplimentară celorlalte activităţi ale întreprinderii; b) mărfurile transportate sunt proprietatea întreprinderii ori au fost vândute, cumpărate sau închiriate ori au fost produse, extrase, prelucrate sau reparate de aceasta; c) scopul deplasarii este transportul mărfurilor sau al persoanelor spre sau de la întreprindere ori între punctele de lucru ale acesteia; d) persoanele transportate sunt angajaţii întreprinderii, scopul transportului fiind în interesul activităţilor proprii; e) întreprinderea foloseşte vehicule rutiere deţinute în proprietate sau obţinute de aceasta printr-un contract de vânzare-cumpărare cu plata ulterioară ori în baza unui contract de leasing pe termen lung sau, în cazul transportului de mărfuri, vehiculele putând fi închiriate fără sofer; f) vehiculele utilizate pentru astfel de transporturi sunt conduse de conducatori auto angajaţi ai întreprinderii sau de persoana fizica însăşi.Certificatul de transport în cont propriu este nominal şi nu este transmisibil.Certificatul de transport în cont propriu poate fi retras de către Autoritatea Rutiera Română - A.R.R. în cazul în care întreprinderea: a) nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza eliberării acestuia; b) a furnizat documente conţinând informaţii eronate cu ocazia solicitării eliberării acestuia.Originalul certificatului de transport în cont propriu se păstrează la sediul întreprinderii.Certificatul de transport în cont propriu trebuie prezentat ori de câte ori este solicitat de către personalul cu atribuţii de control.Pe teritoriul României şi al oricărui alt stat de tranzit sau de destinaţie, întreprinderea deţinătoare de certificat de transport în cont propriu are obligaţia de a respecta legislaţia şi dispoziţiile statului respectiv.  +  Anexa 5a)────────la norme────────(Model de imprimat Format A4 hârtie galbena cu fond stema României)(Prima pagina a certificatului)┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ┌────┐ ROMÂNIA ││ │ RO │ ││ └────┘ MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI ││ ││ CERTIFICAT DE TRANSPORT ÎN CONT PROPRIU ││ Seria: ............. Nr.: ............ ││ ││ Copie conformă nr.: ............ ││ ││Prezenta copie conformă a certificatului de transport în cont propriu este ││eliberata întreprinderii: ___________________________________________________ ││_____________________________________________________________________________ ││_____________________________________________________________________________ ││să efectueze transport rutier în cont propriu de mărfuri, în trafic naţional ││şi/sau internaţional. ││ ││Valabilă de la data ____________ de până la data de __________ ││ ││Observaţii: ││ ││ ││ Emitent: ││ Autoritatea Rutiera Română - A.R.R. ││ Agenţia A.R.R. ____________________ ││Data eliberării: ................. ││ Semnatura ││R.I. _______/_______/_________ şi ___________________ ││ ştampila │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘(A doua pagina a certificatului)DISPOZIŢII GENERALEPrezenta copie conformă a certificatului de transport în cont propriu este eliberata, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, întreprinderilor care efectuează transport rutier în cont propriu de mărfuri în trafic naţional şi/sau internaţional.Prezentul certificat permite efectuarea de transport rutier în cont propriu în următoarele condiţii: a) ca activitate secundară sau suplimentară celorlalte activităţi ale întreprinderii; b) mărfurile transportate sunt proprietatea întreprinderii ori au fost vândute, cumpărate sau închiriate ori au fost produse, extrase, prelucrate sau reparate de aceasta; c) scopul deplasarii este transportul mărfurilor spre sau de la întreprindere ori între punctele de lucru ale acesteia; d) întreprinderea foloseşte vehicule rutiere deţinute în proprietate sau obţinute de aceasta printr-un contract de vânzare-cumpărare cu plata ulterioară ori în baza unui contract de leasing pe termen lung sau, în cazul transportului de mărfuri, vehiculele putând fi închiriate fără sofer; e) vehiculele utilizate pentru astfel de transporturi sunt conduse de conducatori auto angajaţi ai întreprinderii sau de persoana fizica însăşi.Copia conformă a certificatului de transport în cont propriu este nominală şi nu este transmisibila.Copia conformă a certificatului de transport în cont propriu poate fi suspendată de Autoritatea Rutiera Română - A.R.R. în cazul în care întreprinderea a săvârşit abateri grave sau repetate de la reglementările în vigoare privind transportul rutier şi/sau protecţia mediului, prevăzute de reglementările în vigoare.Originalul unei copii conforme a certificatului de transport în cont propriu trebuie să se afle la bordul vehiculului*) pe toată durata transportului rutier.Copia conformă a certificatului de transport trebuie prezentată ori de câte ori este solicitată de către personalul cu atribuţii de control.Pe teritoriul României şi al oricărui alt stat de tranzit sau de destinaţie, întreprinderea deţinătoare a copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu are obligaţia de a respecta legislaţia şi dispoziţiile statului respectiv.___________*) Vehicul rutier - sistemul mecanic destinat circulaţiei pe drumurile publice, cu sau fără mijloace de autopropulsie, şi care se utilizează în mod normal pentru transportul de mărfuri sau de persoane ori pentru efectuarea de serviciu sau lucrări. Ansamblul format din autovehicul şi remorca/semiremorca şi ansamblul format din tractor şi remorca/semiremorca sunt considerate vehicule rutiere.  +  Anexa 5b)─────────la norme────────(Model de imprimat Format A4 hârtie galbena cu fond stema României)(Prima pagina a certificatului)┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ┌────┐ ROMÂNIA ││ │ RO │ ││ └────┘ MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI ││ ││ CERTIFICAT DE TRANSPORT ÎN CONT PROPRIU ││ Seria: ............. Nr.: ............ ││ ││ Copie conformă nr.: ............ ││ ││Prezenta copie conformă a certificatului de transport în cont propriu este ││eliberata întreprinderii: ___________________________________________________ ││_____________________________________________________________________________ ││_____________________________________________________________________________ ││să efectueze transport rutier în cont propriu de persoane, în trafic naţional ││şi/sau internaţional. ││ ││Valabilă de la data _________________ de până la data de ______________ ││ ││Observaţii: ││ ││ ││ Emitent: ││ Autoritatea Rutiera Română - A.R.R. ││ Agenţia A.R.R. ____________________ ││Data eliberării: ................. ││ Semnatura ││R.I. _______/_______/_________ şi ___________________ ││ ştampila │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘(A doua pagina a certificatului)DISPOZIŢII GENERALEPrezenta copie conformă a certificatului de transport în cont propriu este eliberata, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, întreprinderilor care efectuează transport rutier în cont propriu de persoane în trafic naţional şi/sau internaţional.Prezentul certificat permite efectuarea de transport rutier în cont propriu în următoarele condiţii: a) ca activitate secundară sau suplimentară celorlalte activităţi ale întreprinderii; b) scopul deplasarii este transportul persoanelor spre sau de la întreprindere ori între punctele de lucru ale acesteia; c) persoanele transportate sunt angajaţii întreprinderii, scopul transportului fiind în interesul activităţilor proprii; d) întreprinderea foloseşte vehicule rutiere deţinute în proprietate sau obţinute de aceasta printr-un contract de vânzare-cumpărare cu plata ulterioară ori în baza unui contract de leasing pe termen lung; e) vehiculele utilizate pentru astfel de transporturi sunt conduse de conducatori auto angajaţi ai întreprinderii sau de persoana fizica însăşi.Copia conformă a certificatului de transport în cont propriu este nominală şi nu este transmisibila.Copia conformă a certificatului de transport în cont propriu poate fi suspendată de Autoritatea Rutiera Română - A.R.R. în cazul în care întreprinderea a săvârşit abateri grave sau repetate de la reglementările în vigoare privind transportul rutier şi/sau protecţia mediului, prevăzute de reglementările în vigoare.Originalul unei copii conforme a certificatului de transport în cont propriu trebuie să se afle la bordul vehiculului*) pe toată durata transportului rutier.Copia conformă a certificatului de transport în cont propriu trebuie prezentată ori de câte ori este solicitată de către personalul cu atribuţii de control.Pe teritoriul României şi al oricărui alt stat de tranzit sau de destinaţie, întreprinderea deţinătoare a copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu are obligaţia de a respecta legislaţia şi dispoziţiile statului respectiv.___________*) Vehicul rutier - sistemul mecanic destinat circulaţiei pe drumurile publice, cu sau fără mijloace de autopropulsie, şi care se utilizează în mod normal pentru transportul de mărfuri sau de persoane ori pentru efectuarea de serviciu sau lucrări. Ansamblul format din autovehicul şi remorca este considerat vehicul rutier.  +  Anexa 6───────la norme────────SCRISOARE DE TRANSPORT (C.M.R.)- model -1 Exemplaire de l'expediteurCopy for sender*Font 7*┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 1 Expediteur (nom, adresse, pays) │ LETTRE DE VOITURE ││ Sender (name, address, country) │ CONSIGNMENT NOTE ││ Expeditor (denumire, adresa, ţara) │ SCRISOARE DE TRANSPORT ││ │ ┌───┐ ││ │ │CMR│ ││ │ └───┘ ││ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2 Destinataire (nom, adresse, pays) │ 16 Transporteur (nom, adress, pays) ││ Consignee (name, address, country) │ Carrier (name, address, country) ││ Destinatar (denumire, adresa, ţara) │ Operator de transport (denumire, adresa, ││ │ ţara) ││ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ││ 3 Lieu prevu pour la livraison de la marchandise (lieu, pays) │17 Transporteur successifs (nom, adress, pays) ││ Place of delivery of the goods (place, country) │ Successive carriers (name, address, country) ││ Locul descărcării (loc, ţara) │ Operatori de transport succesivi (denumire, ││ │ adresa, ţara) ││ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4 Lieu et date de la prise en charge de la marchandise (lieu, pays, date) │18 Reserves et observations du transporteur ││ Place and date of taking over the goods (place, country, date) │ Carrier's reservations and observations ││ Locul încărcării (loc, ţara, data) │ Rezervele şi observaţiile operatorului ││ │ de transport ││ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ││ 5 Documents annexes │ ││ Documents attached │ ││ Documente anexate │ ││ │ ││ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┬─────────────────────┬──────────────────┬─────────────┤│ 6 Marques et numero 7 Nombre des colis 8 Mode d'emballage 9 Nature de la marchandise│10 No statistique │11 Poids brut, kg │12 Cubage mc ││ Marks and Nos Number of packages Method of packing Nature of the goods │ Statistical number│Gross weight în kg│Volume în mc ││ Marca şi numărul Număr de colete Modul de ambalare Natura mărfurilor │ Număr statistic │Masa bruta │Volumul în mc││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ ││ Classe Chiffre Lettre │ │ │ ││ Class Number Letter (ADR*) │ │ │ ││ Clasa Numărul Litere │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────┴─────────────┤│13 Instructions de l'expediteur │19 Conventions particulieres ││ Sender's Instructions │ Special agreements ││ Instrucţiunile expeditorului │ Acorduri speciale ││ │ ││ │ ││ ├───────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────┬─────────────────┤│ │20 A payer par │Expediteur │Monnaie │Destinataire ││ │ To be paid by │Sender │Currency │Consignee ││ │ Plata prin │Expeditor │Moneda │Destinatar ││ ├───────────────────────┼──────────────┬──────┼──────────────┬──┼─────────────┬───┤│ │ Prix de transport │ │ │ │ │ │ ││ │ Carriage charges │ │ │ │ │ │ ││ │ Preţul transportului├──────────────┼──────┼──────────────┼──┼─────────────┼───┤│ │ Reductions │ │ │ │ │ │ ││ │ Deductions │ │ │ │ │ │ ││ │ Deduceri │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────┼──────────────┼──────┼──────────────┼──┼─────────────┼───┤│ │ Solde/Balance/Sold │ │ │ │ │ │ ││ │ Supplements ├──────────────┼──────┼──────────────┼──┼─────────────┼───┤│ │ Supplem. charges │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┤ Taxe suplimentare: │ │ │ │ │ │ ││14 Prescriptions d'affranchissement/ │ Frais accessoires ├──────────────┼──────┼──────────────┼──┼─────────────┼───┤│ Instructions as to payment for carriage/ │ Other charges: │ │ │ │ │ │ ││ Instrucţiuni de plată │ Alte taxe + │ │ │ │ │ │ ││[] Franco/Carriage paid/Plata la expediere ├───────────────────────┼──────────────┼──────┼──────────────┼──┼─────────────┼───┤│[] Non franco/Carriage forward/Plata la destinaţie │ Total: │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┴──────────────┴──────┴──────────────┴──┴─────────────┴───┤│21 Etablie a le │15 Remboursement/Cash on delivery/Suma de plată /////////////////////////////││ Established în on │ /////////////////////////////││ Stabilit în data │/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////│├───────────────────────────────────────┬─────────────────────┴─────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┤│22 │ 23 │24 Marchandises recues/Goods received ││ │ │ Lieu le 19 ││ │ │ Place on ││ │ │ ││Signature et timbre de l'expediteur │Signature et timbre du transporteur │ Signature et timbre du destinaire ││Signature and stamp of the sender │Signature and stamp of the carrier │ Signature and stamp of the consignee ││Semnatura expeditorului │Semnatura operatorului de transport │ Semnatura destinatarului │└───────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘A remplir sous la responsabilitie de l'expediteur 1-15 Y compris et 19+21+22 Les parties encadrees de lignes grasses doivent entre remplies                                                                                   par le transporteurTo be completed on the sender's responsability Including and The space framed with heavy lines must be filed în by the                                                                                   carrier- En case marchandises dangereuses indiquer, outre la certification eventuelle, a la demiere ligne du cadre: le chiffre et le cast echeant, la lettre.- În case of dangerous goods mentions, besides the possible certification, on the last line of the column the particulars of the class, the number andthe letter, if any.  +  Anexa 7a)─────────la norme Notă

  ──────────

  CRITERIILE

  de evaluare şi punctajele care se acordă în cazul atribuirii

  curselor în trafic interjudetean

  1. Vechimea parcului de vehicule:
      - Anul de fabricaţie (AF) este acelaşi cu      anul atribuirii (AA) - 20 de puncte;    - AF = AA-1 - 20 de puncte;    - AF = AA-2 - 19 puncte;    - AF = AA-3 - 18 puncte;    - AF = AA-4 - 16 puncte;    - AF = AA-5 - 14 puncte;    - AF = AA-6 - 11 puncte;    - AF = AA-7 - 6 puncte;    - AF = AA-8 - 2 puncte.2. În funcţie de structura parcului de vehicule utilizat pentru executarea acelei curse sau traseu, se acordă:- 10 puncte pentru fiecare vehicul aflat în proprietate sau deţinut cu contract de leasing;- 0 puncte pentru fiecare vehicul deţinut cu contract de închiriere.3. Gradul de confort al autovehiculelor, clasificate pe categorii sau stele:    - 4 stele - 13 puncte;    - 3 stele - 11 puncte;    - categoria I - 9 puncte;    - 2 stele - 8 puncte;    - 1 stea - 7 puncte;    - categoria II - 6 puncte;    - categoria III - 5 puncte;    - categoria IV - 2 puncte.4. Operatorul de transport rutier va fi depunctat cu câte un punct pentru fiecare copie conformă a licenţei de transport suspendate în perioada de valabilitate a programului de transport interjudetean.5. Vechimea pe traseu    - 6 ani şi mai mult - 10 puncte;    - 5 ani - 8 puncte;    - 4 ani - 6 puncte;    - 3 ani - 4 puncte;    - 2 ani - 2 puncte;    - 1 an, mai mult de 6 luni - 1 punct.
   +  Anexa 7b)────────la norme────────METODOLOGIA DE PUNCTARE1. La criteriul nr. 1 din anexa nr. 7a) se acordă puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la executarea traseului. Punctele se cumulează şi apoi se face media aritmetica. Numărul de ani se stabileşte în funcţie de anul de fabricaţie înscris în certificatul de înmatriculare sau în cartea de identitate a autovehiculului, fără a se lua în considerare luna din an.2. La criteriul nr. 2 din anexa nr. 7a) se acordă puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la executarea traseului. Punctele se cumulează şi apoi se face media aritmetica.3. La criteriul nr. 3 din anexa nr. 7a) se acordă puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la executarea traseului. Punctele se cumulează şi apoi se face media aritmetica.4. Punctajul obţinut la criteriile de evaluare 1, 2, 3 şi 5 menţionate în anexa nr. 7a) se cumulează. Din suma astfel obţinută se scade punctajul rezultat la criteriul 4, obtinandu-se punctajul general.-------------Pct. 4 din anexa 7b) a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 2.514 din 28 decembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 6 februarie 2007.5. În caz de egalitate de puncte la punctajul general, licenta de traseu se atribuie operatorului de transport rutier care a obţinut punctajul cel mai mare la criteriul nr. 3 din anexa nr. 7a), iar în cazul în care egalitatea se menţine, operatorului de transport rutier care a obţinut punctajul cel mai mare la criteriul nr. 1 din anexa nr. 7a) sau, în cazul în care egalitatea se menţine, operatorului de transport rutier care a obţinut punctajul cel mai mare la criteriul nr. 2 din anexa nr. 7a). În cazul în care egalitatea se menţine, licenta de traseu se acordă în mod echitabil solicitanţilor.  +  Anexa 8───────la norme────────(Model de imprimat Format A4 hârtie galbena cu fond stema României)(Prima pagina a licenţei)┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ┌────┐ ROMÂNIA ││ │ RO │ ││ └────┘ MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI ││ ││ LICENTA DE TRASEU ││ Seria: ............. Nr.: ............ ││ Transport de persoane prin servicii(1) .........................││ ││Prezenta licenta de traseu s-a eliberat operatorului de transport rutier: ││_____________________________________________________________________________ ││_____________________________________________________________________________ ││_____________________________________________________________________________ ││să efectueze transporturi rutiere de persoane, în trafic naţional. ││ ││Valabil de la data de _______________ până la data de _______________ ││în condiţiile vizarii anuale de către emitent. ││ ││Eliberata în baza licenţei de transport seria .......... nr. ............. ││ ││ ││ Emitent: ││ Autoritatea Rutiera Română - A.R.R. ││ Agenţia A.R.R. ____________________ ││ ││Data eliberării: ................. Semnatura ││ şi ___________________ ││ ştampila ││ ││Operatorul de transport rutier poate efectua transport de persoane pe traseul ││menţionat pe verso, numai cu autobuze de tipul şi capacitatea menţionată pe ││verso, în conformitate cu graficul de circulaţie anexat ││____________ ││ (1) Se va înscrie "regulate" sau "regulate speciale", după caz. │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    (A doua pagina a licenţei)    Categoria traseului(2):┌─────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐│ │ ││ Judeţean │ Interjudetean ││ │ │└─────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘     Traseul:┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Tipul şi capacitatea autobuzului:┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    (2) Categoria traseului se certifica prin ştampila.                               Seria ......... Nr. .............  +  Anexa 9───────la norme─────────(Prima pagina)    MINISTERUL TRANSPORTURILOR,    CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI    AUTORITATEA RUTIERA ROMÂNĂ - A.R.R. Operator de transport rutier    Agenţia A.R.R. .................... ............................    GRAFICUL DE CIRCULAŢIE AL LICENŢEI DE TRASEU    Seria ......... Nr. .........(1)    Transport de persoane prin servicii(2) .........................___________    (1) Se înscriu seria şi numărul licenţei pentru traseu.    (2) Se înscrie "regulate" sau "regulate speciale", după caz.    A. Denumirea traseului: ...................................................    Codul traseului: ..........................................................┌───────────────────┬──────┬──────────┬───────────────────┬───────────────────┐│ DUS │ │ Nr. │ │ DUS │├───────────────────┤ Km │ statie │ Denumirea statiei ├───────────────────┤│ Ora de plecare │ │ │ │ Ora de plecare │├────┬────┬────┬────┼──────┼──────────┼───────────────────┼────┬────┬────┬────┤│ C1 │ C2 │ C3 │ Cn │ │ │ │ C1 │ C2 │ C3 │ Cn │├────┼────┼────┼────┼──────┼──────────┼───────────────────┼────┼────┼────┼────┤├────┼────┼────┼────┼──────┼──────────┼───────────────────┼────┼────┼────┼────┤├────┼────┼────┼────┼──────┼──────────┼───────────────────┼────┼────┼────┼────┤├────┼────┼────┼────┼──────┼──────────┼───────────────────┼────┼────┼────┼────┤├────┼────┼────┼────┼──────┼──────────┼───────────────────┼────┼────┼────┼────┤├────┼────┼────┼────┼──────┼──────────┼───────────────────┼────┼────┼────┼────┤├────┼────┼────┼────┼──────┼──────────┼───────────────────┼────┼────┼────┼────┤├────┼────┼────┼────┼──────┼──────────┼───────────────────┼────┼────┼────┼────┤├────┼────┼────┼────┼──────┼──────────┼───────────────────┼────┼────┼────┼────┤├────┼────┼────┼────┼──────┼──────────┼───────────────────┼────┼────┼────┼────┤├────┼────┼────┼────┼──────┼──────────┼───────────────────┼────┼────┼────┼────┤└────┴────┴────┴────┴──────┴──────────┴───────────────────┴────┴────┴────┴────┘                                                           EMITENT,(A doua pagina)    B. Condiţii pentru asigurarea graficului de circulaţie:    1. Zilele în care circulă:    2. Numărul de autovehicule necesare/nr. înmatriculare    3. Amenajările şi dotările autovehiculului    4. Numărul de soferi necesar    C. Contractele pentru utilizarea autogarilor/statiilor:───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Autogara (statie) Nr./data contract Valabil până la ........crt.─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Operator de transport rutier Şeful agenţiei A.R.R. .......................................... ....................................  (semnatura şi ştampila) (semnatura şi ştampila)    Data emiterii ...................  +  Anexa 10────────la norme────────(Hârtie roz - dimensiune DIN A4 cu elemente de siguranţă)(Prima pagina a autorizaţiei)┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ┌──────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────────┐ ││ │ RO │ │ Ministerul Transporturilor, │ ││ │ │ │ Construcţiilor şi Turismului │ ││ └──────────────────────────┘ └─────────────────────────────────┘ ││ ││ AUTORIZAŢIA Nr. ........... ││ ││ pentru un serviciu regulat(1)/ ││ pentru un serviciu regulat special/ ││ ││Pentru .......................................................................││ (numele, prenumele sau denumirea operatorului ori ale operatorului ││ coordonator în cazul unei asocieri de operatori) ││..............................................................................││Adresa: .............................. Telefon şi fax: .......................││Numele, adresa, numerele de telefon şi de fax ale asociaţilor sau membrilor ││asociaţiei de operatori şi subcontractorii ││1. ...........................................................................││2. ...........................................................................││3. ...........................................................................││4. ...........................................................................││5. ...........................................................................││Lista ataşată, dacă este cazul. ││ ││Data de expirare a valabilităţii autorizaţiei ................................││ ││ ........................................... .............................││ (Localitatea şi data eliberării) (Semnatura şi ştampila ││ autorităţii emitente) ││ ││__________ ││ (1) Stergeti după caz. │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ (A doua pagina a autorizaţiei nr. .....................) ││ ││1. Traseu autorizat: ││ a) locul de plecare .......................................................││ b) locul de destinaţie ....................................................││ c) itinerarul principal, având subliniate punctele de urcare şi coborare: .││ ...........................................................................││ ...........................................................................││2. Perioada de derulare a serviciului: .......................................││ ...........................................................................││3. Frecventa serviciului: ....................................................││4. Graficul de circulaţie: ...................................................││5. Serviciul regulat special: ││ - categoria de pasageri: .................................................││6. Alte condiţii sau prevederi speciale: ││ ...........................................................................││ ...........................................................................││ ...........................................................................││ ...........................................................................││ ...........................................................................││ ││ ....................................... ││ (Ştampila autorităţii emitente) │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ (A treia pagina a autorizaţiei) ││ ││ Aviz important ││ (Important notice) ││ ││1. Aceasta autorizaţie este valabilă pentru acea parte a cursei care se ││ desfăşoară pe teritoriul României. Ea nu poate fi utilizata decât de ││ titularul al cărui nume este indicat în cuprinsul sau. ││2. Autorizaţia sau copia conformă eliberata de autoritatea emitenta va fi ││ păstrată la bordul vehiculului pe întreaga durata a călătoriei şi va fi ││ prezentată la solicitarea autorităţilor de control. ││3. Toate celelalte documente stabilite potrivit acordurilor bilaterale se vor ││ afla la bordul vehiculului. ││ ││ ││ ││ ││ ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 11────────la norme Notă

  ──────────

  (Hârtie alba - dimensiune DIN A4)

  (Prima pagina a cererii)
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Cerere(1) ││ ││de a începe un serviciu regulat [] ││de a începe un serviciu regulat special(2) [] ││de reinnoire a autorizaţiei pentru un serviciu [] ││ ││Către ........................................................................││ (autoritatea competentă) ││..............................................................................││Adresa: ............................................ Telefon şi fax: .........││Numele, adresa, numerele de telefon şi de fax ale asociaţilor sau membrilor ││asociaţiei de operatori şi subcontractantii ││1. Numele şi prenumele sau denumirea operatorului ori ale operatorului ││coordonator în cazul unei asocieri de operatori ││..............................................................................││..............................................................................││2. Serviciu operat de către(1) ││ ││ Un operator [] Ca membru al unei asociaţii Ca subcontractant []││ de operatori [] ││ ││3. Numele şi adresa operatorului, operatorilor asociaţi sau ││ subcontractanţilor(3), (4). ││3.1 ........................................... Tel.: ........................││3.2 ........................................... Tel.: ........................││3.3 ........................................... Tel.: ........................││3.4 ........................................... Tel.: ........................││___________ ││(1) Bifati casuta corespunzătoare. ││(2) Servicii regulate speciale efectuate fără un contract încheiat între ││ organizator şi operator. ││(3) Indicaţi în fiecare situaţie dacă este implicat un membru al unei ││ asociaţii sau un subcontractant. ││(4) Dacă este necesar, atasati lista completa. │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ (A doua pagina a cererii) ││ ││4. În cazul unui serviciu regulat special: ││ Categoria de pasageri: ....................................................││5. Perioada de valabilitate a autorizaţiei solicitată sau data până la care ││ se va desfăşura serviciul: ................................................││ ...........................................................................││ ...........................................................................││6. Itinerarul principal al serviciului (subliniati punctele de îmbarcare/ ││ debarcare a pasagerilor) ││ ...........................................................................││ ...........................................................................││7. Perioada de operare a serviciului ││ ...........................................................................││ ...........................................................................││8. Frecventa (zilnic, săptămânal etc.): ......................................││9. Tarife: ............................................ Anexa ataşată. ││10. Atasati graficul de conducere pentru a permite verificarea respectării ││ prevederilor legislaţiei comunitare cu privire la perioadele de conducere ││ şi odihnă ale conducătorilor auto. ││11. Numărul de autorizaţii sau de copii ale autorizaţiei solicitate(1) ││ ..........................................................................││12. Orice alte informaţii suplimentare (numărul de vehicule propus pentru ││ efectuarea curselor, staţiile de îmbarcare/debarcare - adresa etc.) ││ ..........................................................................││ ..........................................................................││13. ....................................... ................................││ (Localitatea şi data eliberării) (Semnatura şi ştampila ││ autorităţii emitente) ││__________ ││ (1) Solicitantul trebuie să aibă în vedere faptul ca, dat fiind faptul ca ││autorizaţia trebuie să fie păstrată la bordul vehiculului, numărul de ││autorizaţii pe care trebuie să le detina titularul trebuie să corespundă ││numărului de vehicule necesar pentru operarea serviciului solicitat în ││acea perioada. │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ (A treia pagina a cererii) ││ ││ Aviz important ││ ││1. Următoarele documente trebuie să fie anexate cererii: ││(a) graficul de circulaţie; ││(b) tarifele practicate; ││(c) copia conformă a licenţei comunitare pentru transportul rutier public de ││ persoane în trafic internaţional, prevăzută de Regulamentul Consiliului ││ (CEE) 684/92; ││(d) informaţii cu privire la tipul şi volumul serviciului pe care solicitantul││ îl va furniza în cazul unui serviciu nou sau care a fost furnizat de ││ solicitant în cazul reînnoirii unei autorizaţii; ││ ││(e) o harta la o scara potrivita, pe care să fie marcate traseul şi punctele ││ de îmbarcare/debarcare a pasagerilor; ││(f) graficul de conducere pentru a permite verificarea respectării ││ prevederilor legislaţiei comunitare cu privire la perioadele de conducere ││ şi odihnă ale conducătorilor auto. ││2. Solicitanţii vor prezenta orice alte informaţii suplimentare pe care le ││ considera ││ relevante în sprijinul cererii lor sau care sunt solicitate de autoritatea ││ emitenta. ││3. Articolul 4(4) al Regulamentului Consiliului (CEE) 684/92 prevede că ││ următoarele tipuri de operaţiuni fac obiectul autorizării: ││(a) servicii regulate, servicii de transport rutier public care asigura ││ transportul persoanelor, potrivit graficelor de circulaţie, pe trasee ││ specificate, în care urcarea/coborârea persoanelor transportate în/din ││ autovehicul se face în puncte de oprire dinainte stabilite. Serviciul ││ regulat este accesibil oricărei persoane, putând fi condiţionat cel ││ mult de o rezervare prealabilă. Caracterul regulat al serviciului nu este ││ afectat de eventuale modificări ale condiţiilor de operare a serviciului; ││(b) servicii regulate speciale efectuate fără un contract între organizator ││ şi operatorul de transport. Serviciile de transport de persoane, oricare ││ ar fi organizatorul acestora, prin care se asigura transportul doar pentru││ anumite categorii determinate de persoane, în măsura în care sunt operate ││ conform condiţiilor specificate la pct. 1.1 al art. 2 din ││ Regulamentul Consiliului (CEE) 684/92, vor fi considerate ca fiind ││ servicii regulate. ││ Aceste servicii poarta denumirea de servicii regulate speciale. ││ Serviciile regulate speciale includ în special: ││ a) transportul muncitorilor între domiciliu şi locul de muncă; ││ b) transportul elevilor şi al studenţilor spre şi dinspre instituţiile de ││ învăţământ; ││ c) transportul militarilor şi al familiilor acestora între domiciliu şi ││ unitatea militară. ││ Faptul ca serviciul regulat special poate fi adaptat la nevoile ││ utilizatorilor nu modifica caracterul sau de serviciu regulat special. ││4. Cererea va fi înaintată autorităţii competente a statului membru de unde ││ începe serviciul, şi anume unul din capetele de traseu. ││5. Perioada maxima de valabilitate a autorizaţiei este de 5 ani. │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   +  Anexa 12────────la norme Notă

  ──────────

  (Hârtie roz - dimensiune DIN A4 cu elemente de siguranţă)

  (Prima pagina a autorizaţiei)
  *Font 8*┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ┌─────────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────────────┐ ││ │ RO │ │ Ministerul Transporturilor, │ ││ │ │ │ Construcţiilor şi Turismului │ ││ └─────────────────────────────────┘ └────────────────────────────────────┘ ││ ││ AUTORIZAŢIA DE TRANZIT Nr. ............ ││ ││ pentru un serviciu regulat(1)/ ││ pentru un serviciu regulat special/ ││ pentru un serviciu ocazional neliberalizat ││ ││Pentru (To) ................................................................................ ││ (numele, prenumele sau denumirea operatorului sau ale operatorului coordonator ││ în cazul unei asocieri de operatori) │