REGULAMENT din 21 noiembrie 1997 (*actualizat*)privind certificarea de conformitate a calităţii produselor folosite în constructii(actualizat până la data de 11 iulie 2002*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 10 decembrie 1997. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 11 iulie 2002, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 675 din 3 iulie 2002.**) Conform art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 675 din 3 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 11 iulie 2002, în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în constructii, precum şi în cuprinsul anexelor la aceasta denumirea "Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajarii Teritoriului" se inlocuieste cu "Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei", denumirea "Inspecţia de stat în constructii" se inlocuieste cu "Inspectoratul de Stat în Constructii" şi denumirea "Comisia de Agrement Tehnic în Constructii" se inlocuieste cu "Comisia Naţionala de Agrement Tehnic în Constructii".  +  Capitolul 1 Prevederi generale  +  Articolul 1Certificarea de conformitate a calităţii produselor în constructii constituie o componenta a sistemului calităţii în acest domeniu, prin care se demonstreaza ca produsele respective prezinta caracteristici de calitate controlate, conform cu documentele de referinţa, şi care permite aprecierea aptitudinii la utilizare şi garanteaza, cu o probabilitate acceptabila, ca prin folosirea acestor produse se pot realiza cerinţele precise pentru constructiile respective.  +  Articolul 2Certificarea de conformitate a calităţii constituie o condiţie obligatorie pentru furnizarea şi utilizarea produselor pentru constructii, destinate urmatoarelor categorii de constructii sau lucrari:- constructiile din categoria de importanţa excepţionala sau deosebită, definite conform Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanţa a construcţiilor;- lucrari publice finantate din bugetul de stat sau din bugetele administratiilor locale şi din credite garantate de stat;- lucrari la care utilizarea acestor produse condiţioneaza realizarea cerințelor esentiale, indiferent de categoria de importanţa a acestora, de provenienţă fondurilor de investitii aferente sau de natura proprietăţii asupra construcţiilor respective.În cazurile prevăzute la alin. 1 se interzice folosirea produselor fără certificarea de conformitate a calităţii acestora.  +  Articolul 3Prezentul regulament stabileste cadrul normativ general, principalele elemente de continut, metodologice şi de organizare, ale actiunii de certificare de conformitate a calităţii produselor folosite în constructii.  +  Articolul 4Prevederile prezentului regulament se aplică tuturor agentilor economici care fabrica sau furnizeaza produse pentru constructii, materiale şi elemente de constructii, instalaţii şi echipamente, provenite din producţia interna sau din import, precum şi investitorilor, proiectantilor, executanţilor, proprietarilor şi utilizatorilor construcţiilor la care se prevede folosirea produselor respective.Prevederile prezentului regulament se referă la toate produsele identificate prin documente, atât la cele traditionale, care fac obiectul unor standarde sau specificatii tehnice, cat şi la cele noi, utilizate pe baza unor agremente tehnice, folosite la lucrarile de constructii noi, precum şi în timpul perioadei de exploatare a construcţiilor existente, care fac parte din categoriile menţionate la art. 2, pentru lucrari de interventie - reparatii, consolidari, modernizari.  +  Articolul 5Termenii specifici utilizati în prezentul regulament sunt definiti în Glosarul de termeni privind sistemul calităţii în constructii.  +  Capitolul 2 Elemente principale, de continut, ale certificării de conformitate a calităţii produselor folosite în constructii  +  Articolul 6Certificarea de conformitate a calităţii produselor folosite în constructii se aplică prin doua sisteme principale de certificare: a) certificarea de conformitate a calităţii produselor de către un organism de certificare acreditat; b) declaratia de conformitate a calităţii produselor, data da furnizor fie pe baza controlului/incercarilor efectuate de un organism de certificare sau de un laborator de încercări, acreditate, fie pe proprie raspundere.Detalierea privind alegerea şi aplicarea sistemelor, sub aspectul metodelor de control, la diferite categorii de produse sunt specificate în norme metodologice aprobate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. Aceste norme metodologice ţin seama de prevederile prezentului regulament, de standardele SR EN 45011 şi SR EN 45014 şi iau în considerare:- importanţa rolului produselor în realizarea cerințelor esentiale, mai ales a celor care au legătură cu siguranţa- rezistenta şi stabilitatea, siguranţa la foc şi în exploatare, sănătatea oamenilor şi protectia mediului;- natura produselor;- incidenţa pe care variabilitatea caracteristicilor produselor o poate avea asupra capacităţii acestora de a îndeplini functiile pentru care sunt destinate;- probabilitatea aparitiei defectelor la fabricarea produselor.--------------Art. 6 a fost modificat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 675 din 3 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 11 iulie 2002, prin inlocuirea denumirii "Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajarii Teritoriului" cu denumirea "Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei".  +  Articolul 7Certificarea de conformitate a calităţii produselor folosite în constructii cuprinde urmatoarele elemente principale: a) identificarea şi analizarea produselor supuse certificării, sub aspectul definirii lor complete în ceea ce priveste structura, compozitia, forma, alcatuirea şi toate caracteristicile de calitate exprimate, pe cat posibil, în termeni de performanţă, în raport cu prevederile din documentele de referinţa - standarde, proiecte-tip, agremente tehnice sau specificatii tehnice invocate de producător; b) examinarea şi evaluarea agentului economic producător sau furnizor, în ceea ce priveste dotarea şi experienta acestuia, ca permise pentru garantarea calităţii şi a constantei caracteristicilor cerute pentru produsele livrate, precum şi în ceea ce priveste implementarea sistemului propriu de conducere şi de asigurare a calităţii; c) efectuarea activităţilor aferente metodelor de control al conformitatii din cadrul sistemului de certificare stabilit - inspecţii, încercări, supraveghere; d) confirmarea modului, a condiţiilor şi a domeniului de folosire, prevăzute în documentele de referinţa ale produselor certificate, pentru a se putea face aprecierea aptitudinii de utilizare în constructii a acestor produse; e) elaborarea documentelor de certificare, corespunzătoare sistemului de certificare adoptat.  +  Articolul 8Sistemele de certificare de conformitate a calităţii produselor folosite în constructii, aplicate de organismele de certificare acreditate, pe baza prevederilor prezentului regulament, conferă producătorilor sau furnizorilor acestor produse dreptul de a aplica o marca de conformitate.Marca de conformitate, aplicata de producător sau de furnizor, atesta ca produsele respective sunt conforme cu specificatiile tehnice din documentele de referinţa sau din alte documente aplicabile şi ca sunt apte pentru utilizare în constructii, prezentand caracteristici care fac ca lucrarile la care sunt folosite sa satisfaca cerinţele prevăzute de lege.Dreptul de utilizare a marcii de conformitate se acordă numai de către un organism de certificare acreditat, în condiţiile stabilite într-un regulament de utilizare a marcii de conformitate respective.  +  Articolul 9Pentru categoriile de produse care au o slaba incidenţa asupra realizării cerințelor esentiale în constructii şi care sunt utilizate la constructii de importanţa normala sau redusa, definite conform Regulamentului pentru stabilirea categoriei de importanţa a construcţiilor, se vor adopta un sistem şi metode mai simple de certificare, specificate în normele metodologice.  +  Capitolul 3 Organizarea actiunii de certificare de conformitate a calităţii produselor folosite în constructii  +  Articolul 10Actiunea de certificare de conformitate a calităţii produselor folosite în constructii cuprinde, în totalitate sau în parte, în functie de sistemul şi metodele aplicabile produselor respective, urmatoarele activităţi: a) activităţi pregatitoare privind solicitarea certificării şi furnizarea tuturor documentelor, datelor şi informaţiilor necesare, referitoare la agentii economici producători şi la produsele respective; stabilirea sistemului de certificare adecvat şi a metodelor de control aferente, în functie de natura şi destinaţia produselor; stabilirea programului actiunii de certificare şi perfectare a contractelor aferente; b) desfăşurarea procesului de certificare, pe faze, conform sistemului de certificare adoptat; evaluarea produselor pe bază de încercări initiale; auditul documentatiei prezentate de producător şi auditul la faţa locului, pentru controlul proceselor de fabricatie; acordarea certificării; audituri de supraveghere.  +  Articolul 11Toate aceste acţiuni şi activităţi se efectueaza în conformitate cu prevederile normelor metodologice şi pe bază de proceduri tehnice specifice ale organismului de certificare.  +  Articolul 12Rezultatele actiunii de certificare de conformitate a calităţii produselor folosite în constructii se consemneaza în documentele corespunzătoare sistemelor de certificare adoptate: certificate de conformitate sau declaratii de conformitate.  +  Articolul 13Organismele de certificare, care efectueaza certificarea de conformitate a calităţii produselor folosite în constructii, trebuie să indeplineasca criteriile generale specificate în standardul SR EN 45011 şi să fie acreditate în conformitate cu reglementarile generale de acreditare a organismelor de certificare.  +  Articolul 14Organismele de certificare pot efectua, pe bază de contract, toate activităţile aferente certificării propriu-zise, precum şi încercările, auditurile şi inspecţiile necesare sau pot solicita efectuarea, prin subcontractare, a unora dintre aceste activităţi, în numele lor, de către alte organisme acreditate, în condiţiile respectarii prevederilor din SR EN 45011 şi în conformitate cu prevederile normelor metodologice.  +  Capitolul 4 Obligaţii şi raspunderi  +  Articolul 15Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei are urmatoarele atribuţii şi obligaţii: a) elaborarea, aprobarea şi publicarea normelor metodologice privind sistemele de certificare de conformitate a produselor pentru constructii, conform prevederilor de la art. 6 din prezentul regulament, precum şi a unui ghid tehnic explicativ pentru uzul celor interesati - producători, furnizori, investitori, proiectanti, proprietari, utilizatori; b) publicarea şi actualizarea periodica a listelor organismelor de certificare a calităţii produselor folosite în constructii, acreditate, şi a celor cărora li s-a retras acreditarea; c) analizarea periodica, prin Inspectoratul de Stat în Constructii, a situaţiei produselor care s-au utilizat pe baza declaraţiei de conformitate, sub aspectul calităţii acestora.--------------Art. 15 a fost modificat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 675 din 3 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 11 iulie 2002, prin inlocuirea denumirii "Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajarii Teritoriului" cu denumirea "Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei" şi a denumirii "Inspecţia de stat în constructii" cu denumirea "Inspectoratul de Stat în Constructii".  +  Articolul 16Furnizorii de produse folosite în constructii - materiale, elemente şi echipamente de constructii şi instalaţii - au urmatoarele obligaţii şi raspunderi: a) să solicite organismelor de certificare acreditare efectuarea certificării de conformitate pentru produsele folosite în constructii, fabricate sau livrate, care intra sub incidenţa prevederilor prezentului regulament, pe bază de contract; b) sa furnizeze organismelor de certificare acreditare toate datele şi informaţiile necesare privitoare la unitatile producătoare şi la produsele pentru care au solicitat certificarea de conformitate: date de identificare, descriere, caracteristici, domenii şi condiţii de utilizare, date privind controale şi încercări efectuate; c) sa faciliteze şi să asigure organismelor de certificare acreditate condiţiile necesare pentru desfăşurarea tuturor activităţilor legate de actiunea de certificare de conformitate a calităţii produselor folosite în constructii, şi anume:- examinarea şi evaluarea unităţii producătoare, sub aspectul dotarii, al experientei, al stapanirii proceselor de fabricatie, controalelor şi incercarilor privind calitatea produselor, precum şi al existentei sistemului propriu de conducere şi de asigurare a calităţii;- identificarea produselor supuse certificării de conformitate, sub aspectul caracteristicilor de performanţă;- efectuarea operaţiunilor de control, verificare, incercare şi supraveghere în timp, aferente proceselor de fabricatie şi calităţii produselor supuse certificării de conformitate; d) să efectueze toate operaţiunile de control şi incercare a produselor supuse certificării de conformitate, ce le revin conform sistemelor de certificare adoptate; e) sa emita declaratia de conformitate pentru produsele livrate, corespunzătoare domeniului de utilizare şi condiţiilor prevăzute de prezentul regulament, asigurand competenţa tehnica şi probitatea profesionala ale personalului propriu implicat în operaţiunile aferente certificării de conformitate prin sistemul declaraţiei proprii; f) sa evalueze, periodic sau la solicitarea factorilor interesati, şi sa menţină modul de asigurare a calităţii produselor pentru care au dat declaratie de conformitate; g) sa răspundă solidar cu executanţii lucrărilor de constructii, conform legii, pentru viciile ascunse ale acestor lucrari, cauzate de calitatea necorespunzatoare a produselor folosite în constructii, furnizate şi puse în lucrare, cu respectarea indicatiilor şi condiţiilor speciale stabilite de fabricanti sau de furnizori.  +  Articolul 17Investitorii, proiectantii, executanţii de lucrari de constructii, proprietarii sau utilizatorii, după caz, au urmatoarele obligaţii şi raspunderi: a) sa ceara şi sa utilizeze la proiectarea şi executarea lucrărilor de constructii specificate la art. 2 din prezentul regulament numai produsele pentru care exista certificare de conformitate potrivit prevederilor acestui regulament; b) sa prevada, în contractele incheiate cu producătorii sau furnizorii de produse folosite în constructii sau cu alti agenti economici implicati, clauze referitoare la obligativitatea efectuării certificării de conformitate a calităţii produselor, potrivit prevederilor prezentului regulament şi cerințelor speciale impuse de reglementarile aplicabile sau de specificatiile tehnice contractuale pentru constructiile în cauza.  +  Articolul 18Organismele de certificare independente acreditate, implicate în actiunea de certificare de conformitate a calităţii produselor folosite în constructii, au urmatoarele obligaţii şi raspunderi: a) sa indeplineasca condiţiile minimale specificate la art. 13 şi 14 şi să-şi desfasoare activitatea conform prevederilor prezentului regulament şi normelor metodologice aferente; b) sa pastreze confidentialitatea asupra tehnologiilor şi secretelor de fabricatie ale agentilor economici supuşi actiunii de certificare; c) sa publice:(i) lista producătorilor şi furnizorilor şi a produselor folosite în constructii, pentru care au eliberat sau cărora le-au suspendat sau anulat certificarea de conformitate, semestrial;(îi) documentele de referinţa privind produsele, ale caror prevederi nu asigura satisfacerea cerințelor privind calitatea în constructii.  +  Capitolul 5 Dispozitii finale  +  Articolul 19Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei va asigura, prin Consiliul pentru calitate în constructii:- elaborarea de norme metodologice privind certificarea de conformitate a calităţii produselor folosite în constructii, în acord cu evolutia pe plan european;- rezolvarea unor litigii cu caracter tehnic sau de principiu, în ceea ce priveste activitatea certificării de conformitate a calităţii produselor folosite în constructii;- evaluarea periodica a acestei componente a sistemului calităţii în constructii;- evaluarea anuală a unităţilor investite pentru realizarea activităţilor de certificare de conformitate a calităţii produselor folosite în constructii, până la acreditarea acestora.--------------Art. 19 a fost modificat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 675 din 3 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 11 iulie 2002, prin inlocuirea denumirii "Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajarii Teritoriului" cu denumirea "Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei".  +  Articolul 20Controlul respectarii prevederilor prezentului regulament de către unitatile implicate se face de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, prin Inspectoratul de Stat în Constructii.--------------Art. 20 a fost modificat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 675 din 3 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 11 iulie 2002, prin inlocuirea denumirii "Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajarii Teritoriului" cu denumirea "Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei" şi a denumirii "Inspecţia de stat în constructii" cu denumirea "Inspectoratul de Stat în Constructii".  +  Articolul 21Nerespectarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage raspunderi şi sancţiuni contraventionale sau penale, după caz, conform legilor în vigoare.  +  Articolul 22Finantarea activităţilor de certificare de conformitate a produselor folosite în constructii se face din fondurile de productie ale unităţilor producătoare şi/sau furnizoare interesate.  +  Articolul 23Până la înfiinţarea, organizarea şi acreditarea de organisme independente pentru efectuarea activităţilor legate de actiunea de certificare de conformitate a calităţii produselor folosite în constructii, pe baza prevederilor prezentului regulament, se investesc, tranzitoriu, cu atribuţiile aferente acestei activităţi, potrivit profilului, urmatoarele unităţi:- Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Constructii şi Economia Construcţiilor - INCERC Bucureşti şi filialele sale din Cluj-Napoca, Iasi şi Timisoara;- Laboratorul Central Bucureşti - S.A.;- Institutul de Cercetare, Proiectare Materiale de Constructii - PROCEMA - S.A.;- Institutul Naţional pentru Ciment - CEPROCIM - S.A.;- Institutul Naţional al Lemnului - I.N.L. - S.A.;- Institutul de Proiectare pentru Amortizari - I.P.A. S.A.;- Institutul de Cercetare şi Proiectare Electronică - I.C.P.E. - S.A.;- Institutul de Cercetari în Transporturi - INCERTRANS - S.A.;- Registrul Feroviar Roman - PREFER - R.A.Pentru exercitarea atribuţiilor aferente certificării de conformitate a calităţii produselor folosite în constructii, unitatile menţionate la alin. 1 sunt supuse anual unei acţiuni de evaluare pentru menţinerea investirii, sub aspectul capabilitatii tehnice şi financiare, al competentei profesionale şi al imparţialităţii de a efectua certificare de conformitate a calităţii produselor folosite în constructii. Evaluarea se face pe baza criteriilor specificate în standardul SR EN 45011 şi în conformitate cu regulile de procedura prevăzute în normele metodologice menţionate, de către un organism desemnat de Consiliul pentru calitate în constructii.  +  Articolul 24Încercările necesare în cadrul actiunii de certificare de conformitate a calităţii produselor folosite în constructii pot fi efectuate, până la organizarea unei retele de laboratoare acreditate, şi de către laboratoare independente, autorizate conform Regulamentului pentru acreditarea şi autorizarea laboratoarelor de încercări în constructii, care au în profil încercări cerute pentru certificare şi competenţa legala necesară.---------------