ORDIN nr. 619 din 27 noiembrie 2006privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor tipizate ale procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor şi înştiinţării de plată pentru debitor, destinate utilizării în activitatea de control desfăşurată de organele de control măsuri active ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi ale structurilor sale teritoriale
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI - AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 981 din 8 decembrie 2006    În temeiul prevederilor art. 22 alin. (3) din Legea nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 7/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar, republicată, precum şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 40 din Procedura privind activitatea de control, de îndeplinire a măsurilor asigurătorii, precum şi de efectuare a executării silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 279/2004,preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modelul şi conţinutul formularului tipizat al procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă modelul şi conţinutul formularului tipizat al înştiinţării de plată pentru debitor, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Caracteristicile de tipărire a formularelor tipizate menţionate la art. 1 şi 2 sunt prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Agenţiei Naţionalepentru Ocuparea Forţei de Muncă,Silviu BianBucureşti, 27 noiembrie 2006.Nr. 619.  +  Anexa 1 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ/Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului .../Municipiului Bucureştistr. ........... nr. .... bl. .... municipiul .......Nr. ......../............L.S.Regim specialSeria A.N.O.F.M. nr. 0000001PROCES-VERBALde constatare şi sancţionare a contravenţiilorîncheiat astăzi, ...... luna, ........ anul .......Agenţii constatatori ........, îndeplinind funcţiile de ....... în cadrul compartimentului control măsuri active din Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă/Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului ........ /Municipiului Bucureşti, în temeiul Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu modificările şi completările ulterioare, în baza legitimaţiilor de control nr. ...... şi a delegaţiilor nr. ........./......., în urma controlului efectuat în ziua de ......, luna ......., anul ......., orele ......, la ........, cu sediul în ....., str. ....... nr. ......, judeţul/sectorul ......, am constatat următoarele contravenţii astăzi ........ (data, ora şi locul menţionate):..............................................................................................................................................................................................................................Agenţii constatatori, Mi s-a înmânat şi am primit o copie a...................... procesului-verbal astăzi, ziua ....,...................... luna ......, anul .... ......................................(Numele, prenumele şi semnăturacontravenientului)Nerespectarea prevederilor legale imperative constituie contravenţii conform:art. ...... alin. (...) lit. ...) din .......... şi se sancţionează cu amendă de la ...... lei la .......... lei.Datele de identificare ale contravenientului persoană fizică:Numele şi prenumele ......, data şi locul naşterii ....., domiciliul actual stabil ......, CNP ....., BI/CI seria ..... nr. ....., emis/emisă de Poliţia ...... la data de ........, ocupaţia ...., locul de muncă ............. .În cazul cetăţenilor străini, persoanelor fără cetăţenie sau cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate se vor menţiona şi următoarele date:Seria paşaportului/documentului de trecere a frontierei ...... nr. ......., eliberat la ....., luna ....., anul ........., statul emitent .............. .Datele de identificare ale contravenientului persoană juridică:Denumirea .................Sediul ....................Certificatul de înmatriculare înregistrat la oficiul registrului comerţului ........ sub nr. ....... din data de .......... şi la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului/Judeţului .... sub nr. ..../.... .Codul fiscal .................................... .Reprezentant legal .............................. .Agenţii constatatori, Mi s-a înmânat şi am primit o copie a...................... procesului-verbal astăzi, ziua ....,...................... luna ......, anul .... ......................................(Numele, prenumele şi semnăturacontravenientului)Împrejurările care pot servi la aprecierea gravităţii faptelor şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite:..............................................................................................................................................................................................................................Contravenientul şi-a îndeplinit/nu şi-a îndeplinit obligaţia legală de a prezenta agenţilor constatatori, la cererea lor, actul de identitate ori documentele solicitate pentru buna desfăşurare a activităţii de control.Suma totală de ....... lei, reprezentând amenzile contravenţionale aplicate astăzi, va fi achitată în termen de 15 zile de la data înmânării sau, după caz, comunicării către contravenient a prezentului proces-verbal, în contul nr. ........, deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a ...... pe numele instituţiei noastre.Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimele amenzilor prevăzute în actul normativ, aplicate astăzi, cumulate.Facem menţiunea că există/nu există această posibilitate (în actul normativ de stabilire a contravenţiilor această posibilitate trebuie menţionată în mod expres). O copie de pe chitanţă, în acest caz, se predă de către contravenient agenţilor constatatori sau se trimite prin poştă instituţiei noastre.Îndeplinindu-se obligaţia legală de a aduce la cunoştinţă contravenientului dreptul de a face obiecţiuni cu privire la conţinutul actului de constatare, acesta înţelege să se consemneze distinct următoarele obiecţiuni:.................................................................................................................................................................................................................................Agenţii constatatori, Mi s-a înmânat şi am primit o copie a...................... procesului-verbal astăzi, ziua ....,...................... luna ......, anul .... ......................................(Numele, prenumele şi semnăturacontravenientului)Contravenientul înţelege să nu se consemneze distinct nicio obiecţiune la conţinutul acestui act de constatare.Împotriva prezentului proces-verbal de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia.Plângerea, însoţită de copia de pe procesul-verbal de constatare a contravenţiei, se depune la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă/Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului .......... /Municipiului Bucureşti, cu sediul în municipiul ......., str. ....... nr. ......, bl. ......, judeţul ........ .Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 3 exemplare, dintre care o copie s-a înmânat contravenientului astăzi, ziua ........, luna ........., anul ........., sau se va comunică, în copie, contravenientului în termen de cel mult o lună de la data aplicării acestuia.Executarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie dacă procesul-verbal de constatare a contravenţiei nu a fost comunicat contravenientului în termen de o lună de la data aplicării sancţiunii.Comunicarea procesului-verbal şi a înştiinţării de plată se face prin poştă, cu aviz de primire, sau prin afişare la domiciliul ori la sediul contravenientului. Operaţiunea de afişare se consemnează într-un proces-verbal datat şi semnat de agenţii constatatori şi de cel puţin un martor.Prezentul proces-verbal a fost înregistrat în registrul unic de control al contravenientului sub nr. ....../...., iar la registratura acestuia sub nr. .........../............ .Contravenientul nu se află de faţă/refuză/nu poate să semneze. Se confirmă de martorul:Numele şi prenumele ......., data şi locul naşterii ....., domiciliul actual stabil ......, CNP ......, BI/CI seria ..... nr. ....., emis/emisă de Poliţia ...... la data de ....., ocupaţia ......., locul de muncă ..................... .Agenţii constatatori, Mi s-a înmânat şi am primit o copie a...................... procesului-verbal astăzi, ziua ....,...................... luna ......, anul .... ......................................(Numele, prenumele şi semnăturacontravenientului)  +  Anexa 2 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ/Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului .../Municipiului BucureştiStr. ..... nr. ....., bl. ....., municipiul ..........Nr. ..../ ....L.S.Regim specialSeria A.N.O.F.M. nr. 0000001ÎNŞTIINŢARE DE PLATĂpentru debitorul:Datele de identificare ale contravenientului persoană fizică:Numele şi prenumele ......, data şi locul naşterii ......, domiciliul actual stabil ......., CNP ....., BI/CI seria ....... nr. ....., emis/emisă de Poliţia ....... la data de ......, ocupaţia ....., locul de muncă ..................... .În cazul cetăţenilor străini, persoanelor fără cetăţenie sau cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate se vor menţiona şi următoarele date:Seria paşaportului/documentului de trecere a frontierei ...... nr. ......., eliberat la ...., luna ......, anul ....., statul emitent .............. .Datele de identificare ale contravenientului persoană juridică:Denumirea ....................Sediul .......................Certificatul de înmatriculare înregistrat la oficiul registrului comerţului ....... sub nr. ...... din data de ........ şi la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului/Judeţului ....... sub nr. ....../....... .Codul fiscal .................Reprezentant legal ...........Agenţii constatatori, Mi s-a înmânat şi am primit o copie a...................... procesului-verbal astăzi, ziua ....,...................... luna ......, anul .... ......................................(Numele, prenumele şi semnăturacontravenientului)În baza procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor încheiat în ziua ....., luna ....., anul ......, la ....., vă comunicăm prezenta înştiinţare de plată pentru suma totală de ....... lei, constituită debit la instituţia noastră pe numele dumneavoastră.După trecerea termenului limită prevăzut în procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor menţionat, acesta devine titlu executoriu, fără nicio altă formalitate, şi se supune executării silite, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Prezenta înştiinţare de plată vi se comunică, în calitate de debitor bugetar, conform actelor normative în vigoare, pentru opozabilitate, împreună cu procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor respectiv.Contravenientul nu se află de faţă/refuză/nu poate să semneze. Se confirmă de martorul:Numele şi prenumele ......, data şi locul naşterii ......, domiciliul actual stabil ....., CNP ......., BI/CI seria .... nr. ......, emis/emisă de Poliţia ....., la data de ....., ocupaţia ...., locul de muncă ...................... .Agenţii constatatori, Mi s-a înmânat şi am primit o copie a...................... procesului-verbal astăzi, ziua ....,...................... luna ......, anul .... ......................................(Numele, prenumele şi semnăturacontravenientului)  +  Anexa 3 CARACTERISTICI DE TIPĂRIREDenumire:A. Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor:Seria ................ nr. ..................Regim specialB. Înştiinţare de plată pentru debitorul:Seria ................ nr. ................Regim specialFiecare formular se tipăreşte în 3 exemplare, pe format standard A4, de culori diferite.Formularele se tipăresc pe hârtie de calitate, care să asigure lizibilitatea scrisului, atât pe original, cât şi pe copii.Formularele se broşează în carnete conţinând câte 120 de file fiecare-------