NORMA din 17 octombrie 2006 (**actualizată**)privind organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora*)(actualizată până la data de 12 ianuarie 2011**)
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
  • ---------------**) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 919 bis din 13 noiembrie 2006. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 12 ianuarie 2011, cu modificările şi completările aduse de: ORDINUL nr. 2.514 din 28 decembrie 2006; ORDINUL nr. 394 din 25 martie 2008; ORDINUL nr. 1.352 din 31 octombrie 2008; ORDINUL nr. 1.172 din 12 noiembrie 2009; ORDINUL nr. 108 din 4 mai 2010/ORDINUL nr. 368 din 10 mai 2010; ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010.***) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin HOTĂRÂREA nr. 367 din 18 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 25 aprilie 2007 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor. HOTĂRÂREA nr. 367 din 18 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 25 aprilie 2007 a fost abrogată de art. 19 din HOTĂRÂREA nr. 76 din 11 februarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 13 februarie 2009 care dispune organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.Înlocuirea denumirii acestui minister s-a realizat direct în textul formei actualizate.----------*) Aprobat prin Ordinul nr. 1892 din 17 octombrie 2006, Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919 din 13 noiembrie 2006  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1 (1) Transportul rutier public poate fi efectuat numai de către operatorii de transport rutier inregistrati în Registrul operatorilor de transport rutier tinut de către Autoritatea Rutiera Română - A.R.R. (2) Transportul rutier în cont propriu poate fi efectuat numai de către intreprinderile înregistrate în Registrul întreprinderilor tinut de către Autoritatea Rutiera Română - A.R.R.  +  Articolul 2 (1) Registrul operatorilor de transport rutier, respectiv Registrul întreprinderilor, cuprinde: a) datele de identificare a operatorului de transport rutier, respectiv a intreprinderii; b) datele privind reprezentantul legal al operatorului de transport rutier şi persoana desemnata sa conduca permanent şi efectiv activitatea de transport rutier; c) datele privind vehiculele deţinute şi utilizate de operatorul de transport rutier, respectiv de intreprindere; d) datele privind licentele sau certificatele deţinute de operatorii de transport rutier, respectiv de întreprinderi; e) menţiunile privind sanctiunile aplicate operatorilor de transport rutier, respectiv întreprinderilor. (2) Registrul operatorilor de transport rutier, respectiv cel al întreprinderilor, are filele numerotate, legate şi sigilate. (3) Datele cuprinse în registre vor fi pastrate şi pe suport magnetic.  +  Capitolul II Accesul la activitatea de transport rutier  +  Articolul 3În functie de caracterul activităţii, transporturile rutiere se clasifica în: a) transport rutier public; b) transport rutier în cont propriu.II.1. Transportul rutier publicII.1.1. Eliberarea licentei de transport  +  Articolul 4 (1) Calitatea de operator de transport rutier se dobandeste de către o intreprindere după ce a obţinut licenta de transport. (2) Licenta de transport se acordă de către agentia teritoriala a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. dacă intreprinderea indeplineste cumulativ condiţiile de onorabilitate, capacitate financiară şi competenţa profesionala.  +  Articolul 5 (1) Intreprinderea va solicita agentiei teritoriale a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. în a carei raza îşi are sediul social eliberarea licentei de transport. (2) Odata cu solicitarea licentei de transport, intreprinderea va indica, atunci când este cazul, agentiei teritoriale a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. punctele de lucru şi/sau sucursalele înregistrate la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, care au ca obiect de activitate transportul rutier, pentru a fi luate în evidenta.  +  Articolul 6 (1) Pentru obtinerea licentei de transport, intreprinderea trebuie să prezinte un dosar care va cuprinde, după caz, urmatoarele: a) cerere; b) în functie de forma juridica de organizare:(i) certificatul de inmatriculare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi actul constitutiv, din care să rezulte ca societăţile comerciale au în obiectul de activitate transportul rutier;(îi) certificatul de inmatriculare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi autorizatia pentru desfăşurarea de activităţi economice în mod independent, din care să reiasă ca persoanele fizice şi asociaţiile familiale au în obiectul de activitate transportul rutier;(iii) actul constitutiv, codul fiscal, statutul şi dovada inscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundatiilor, din care să rezulte ca fundatiile şi asociaţiile nonprofit care au personalitate juridica pot efectua activitate de transport rutier;(iv) actul de înfiinţare, codul fiscal şi statutul/regulamentul de organizare şi functionare, din care trebuie să reiasă ca instituţiile/autorităţile, altele decat cele menţionate mai sus, au în obiectul de activitate transportul rutier; c) actele persoanei desemnate sa conduca permanent şi efectiv activitatea de transport rutier, respectiv:(i) decizia de numire din care să rezulte ca este managerul activităţii de transport rutier şi ca este investita sa exercite atribuţiile corespunzătoare functiei de conducere a acestei activităţi;(îi) certificatul de pregatire profesionala, valabil, eliberat de Autoritatea Rutiera Română - A.R.R.;(iii) cazierul judiciar din care să rezulte că nu a fost condamnată pentru infracţiuni săvârşite în următoarele domenii:- drept comercial;- insolvenţă;- condiţii de remunerare şi de muncă ale profesiei;- circulaţie rutieră;- răspundere profesională;- trafic de fiinţe umane sau trafic de droguri.------------Pct. (iii) de la litera c) a alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011.c^1) actele persoanei desemnate să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier în cazul cetăţenilor străini din statele membre ale Uniunii Europene, respectiv:(i) decizia de numire, din care să rezulte că este managerul activităţii de transport rutier şi că este învestită să exercite atribuţiile corespunzătoare funcţiei de conducere a acestei activităţi;(îi) certificatul de competenţă profesională, valabil, eliberat de autoritatea competentă dintr-un stat membru al Uniunii Europene;(iii) cazierul judiciar eliberat de către o autoritate judiciară competentă din ţara de origine sau din ţara din care aceasta vine, din care să rezulte că nu a fost condamnată pentru infracţiuni grave, inclusiv infracţiuni săvârşite în domeniul comercial;(iv) certificat eliberat de autoritatea competentă din ţara de origine sau din ţara din care aceasta vine, din care să rezulte că nu a îndeplinit funcţia de persoană desemnată pentru un operator de transport sau o întreprindere care a fost sancţionat/sancţionată pentru încălcări grave ale legislaţiei cu privire la:- condiţiile de plată şi de angajare;- condiţiile de desfăşurare a operaţiunilor de transport rutier, în special în ceea ce priveşte regulile referitoare la perioadele de conducere şi de odihnă ale conducătorilor auto, încărcarea vehiculelor, utilizarea în condiţii de siguranţă a vehiculelor rutiere, siguranţa rutieră şi protecţia mediului;(v) în cazul în care în ţara de origine sau în ţara din care vine resortisantul străin nu se eliberează documentele menţionate la pct. (iii) şi (iv), acestea pot fi înlocuite cu o declaraţie sub jurământ sau o declaraţie solemnă făcută de persoana în cauză în faţa unei autorităţi judiciare ori administrative competente sau, după caz, a unui notar din ţara de origine ori din ţara din care aceasta vine;(vi) documentele prevăzute la pct. (iii), (iv) şi (v) nu sunt acceptate în cazul în care sunt depuse după mai mult de 90 de zile de la data emiterii;---------------Litera c^1) a alin. (1) al art. 6 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.172 din 12 noiembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 24 noiembrie 2009. d) dovada ca indeplineste condiţia de capacitate financiară pentru autovehiculele pentru care solicită copie conforma, dispunand de un nivel financiar de 9.000 euro pentru primul autovehicul rutier şi de 5.000 euro pentru fiecare dintre celelalte autovehicule rutiere, care se certifica astfel:(i) pentru societăţi comerciale - prin capitalul propriu, completat, după caz, cu garantii bancare sau asigurare. Capitalul propriu se certifica prin copia legalizata a ultimului bilant contabil înregistrat la administratia financiară;(îi) pentru persoane fizice şi asociaţii familiale - prin garantii bancare sau prin asigurare;(iii) pentru asociaţii şi fundatii nonprofit - prin patrimoniu, completat, după caz, cu garantii bancare sau asigurare. Valoarea patrimoniului se certifica prin copia legalizata a ultimului bilant contabil înregistrat la administratia financiară;(iv) pentru alte institutii/autorităţi - prin valoarea neta a imobilizarilor corporale, completata, după caz, cu garantii bancare sau asigurare;(v) în situaţia în care societăţile comerciale sunt nou-înfiinţate, capacitatea financiară se certifica prin capitalul social subscris şi varsat, completat, după caz, cu garantii bancare sau asigurare, urmand ca, odata cu incheierea primului bilant contabil, să prezinte copia legalizata a acestuia, din care să rezulte ca indeplineste condiţia de capacitate financiară mentionata anterior pentru societăţile comerciale. Capitalul subscris şi varsat este dovedit prin certificatul constatator valabil, în original, eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu maximum 30 de zile înainte de depunerea dosarului de solicitare a eliberarii licentei de transport. (2) În situaţia în care persoana desemnată să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier nu mai îndeplineşte această funcţie sau nu mai sunt îndeplinite prevederile alin. (2) al art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările şi completările ulterioare, operatorul de transport rutier are obligaţia înlocuirii acesteia în termen de 60 de zile; în această perioadă condiţiile de competenţă profesională şi onorabilitate ale operatorului de transport rutier se consideră îndeplinite.-------------Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 394 din 25 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 3 aprilie 2008. (3) În aceeaşi perioadă, persoana desemnata sa conduca permanent şi efectiv activitatea de transport rutier poate îndeplini aceasta functie numai la un singur operator de transport rutier. (4) În exercitarea functiei sale de manager al activităţii de transport rutier, persoana desemnata sa conduca permanent şi efectiv activitatea de transport rutier a operatorului de transport rutier are obligaţia şi raspunde de asigurarea respectarii reglementarilor în vigoare la derularea operaţiunilor de transport rutier.-------------Alin. (5) al art. 6 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 394 din 25 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 3 aprilie 2008. (6) O persoana fizica este declarata inapta pentru a conduce permanent şi efectiv activitatea de transport rutier în urmatoarele cazuri: a) dacă în ultimul an a indeplinit aceasta functie la un operator de transport rutier caruia i-a fost retrasa licenta de transport sau la o intreprindere careia i-a fost retras certificatul de transport în cont propriu, din vina dovedita a acesteia; b) dacă nu detine certificat medical şi psihologic valabil sau dacă acesta prevede că este inapta pentru aceasta functie.(6^1) Încălcările grave ale legislaţiei în sensul celor stabilite la art. 18 alin. (2) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sunt următoarele: a) (i) depăşirea cu 25% sau mai mult a limitelor maxime de timp de conducere de 6 zile sau de două săptămâni;(îi) depăşirea, pe parcursul unei zile de lucru, a limitei maxime a perioadei de conducere cu 50% sau mai mult, fără o pauză sau fără o perioadă neîntreruptă de repaus de cel puţin 4,5 ore; b) lipsa tahografului şi/sau a unui dispozitiv de limitare a vitezei instalat (e) sau utilizarea unui echipament fraudulos capabil să modifice înregistrările aparatului de înregistrare şi/sau ale dispozitivului de limitare a vitezei ori falsificarea foilor de înregistrare sau a datelor descărcate de pe tahograf şi/sau de pe cartela conducătorului auto; c) utilizarea vehiculului pe drumurile publice fără certificat valabil de inspecţie tehnică periodică (cu excepţia cazului în care vechimea vehiculului este mai mică decât termenul obligatoriu pentru efectuarea primei inspecţii tehnice periodice) şi/sau cu o defecţiune tehnică periculoasă, la nivelul sistemului de frânare, al sistemului de direcţie, al jantelor/anvelopelor, al mecanismului de suspensie sau al şasiului, care ar crea un risc imediat pentru siguranţa circulaţiei rutiere şi care determină decizia de suspendare a dreptului de utilizare a vehiculului. d) transportul de mărfuri periculoase în situaţia în care transportul acestora este interzis sau transportul de mărfuri periculoase în ambalaje interzise sau neautorizate ori fără identificarea acestora ca mărfuri periculoase marcată pe vehicul, punând astfel în pericol vieţile sau mediul într-o asemenea măsură încât aceasta determină o decizie de imobilizare a vehiculului; e) transportul de persoane sau de marfă fără a deţine un permis de conducere valabil sau de către o întreprindere care nu este deţinătoarea unei licenţe comunitare valabile; f) conducerea de către un conducător auto care foloseşte o cartelă de conducător auto falsificată, al cărei titular nu este sau care a fost obţinută pe baza unor declaraţii false şi/sau documente falsificate; g) transportul de mărfuri cu depăşirea cu cel puţin 20% a masei totale maxime autorizate pentru vehicule cu o încărcătură utilă admisibilă care depăşeşte 12 tone sau cu cel puţin 25% pentru vehicule cu o încărcătură utilă admisibilă care nu depăşeşte 12 tone.------------Alin. (6^1) al art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011. (7) Agentia teritoriala a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. analizeaza dosarul depus de intreprinderea care doreste sa devina operator de transport rutier şi, în functie de indeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 4 alin. (2), în termen de maximum 15 zile de la data depunerii dosarului elibereaza licenta de transport sau comunică în scris refuzul motivat al eliberarii acesteia, după caz. (8) Agentia teritoriala a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. nu va elibera licenta de transport în situaţia în care intreprinderea nu prezinta şi documentele prevăzute la art. 9 în vederea eliberarii şi cel puţin o copie conforma a licentei de transport.  +  Articolul 7 (1) Exemplarul original al licentei de transport se elibereaza pentru o perioadă de 5 ani, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare. (2) Modelul licentei de transport este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme. (3) Licenta de transport este documentul nominal al operatorului de transport rutier şi nu este transmisibila, în ultimul an de valabilitate aceasta poate fi reinnoita până la expirarea termenului de valabilitate. (4) Exemplarul original al licentei de transport se păstrează de către operatorul de transport rutier la sediul social al acestuia. (5) Operatorul de transport rutier are obligaţia de a anunţa agenţiei teritoriale a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. emitente orice modificare apărută faţă de documentele care au stat la baza eliberării licenţei de transport, în termen de maximum 15 zile de la data apariţiei modificării.------------Alin. (5) al art. 7 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011.  +  Articolul 8 (1) Operatorul de transport rutier va solicita agentiei teritoriale a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., care i-a eliberat exemplarul original al licentei de transport, copii conforme ale acesteia pentru vehiculele deţinute şi utilizate la operaţiuni de transport rutier.(1^1) În situaţia în care operatorul de transport rutier desfăşoară activitate de transport rutier şi la punctele de lucru şi/sau sucursalele indicate conform art. 5 alin. (2), poate solicita copii conforme ale licenţei de transport şi la agenţiile teritoriale ale Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., pe raza cărora sunt respectivele puncte de lucru şi/sau sucursale.-------------Alin. (1^1) al art. 8 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 394 din 25 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 3 aprilie 2008.---------------Alin. (2) al art. 8 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.172 din 12 noiembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 24 noiembrie 2009. (3) În situaţia în care operatorul de transport rutier detine ansambluri formate din autovehicul şi remorca/semiremorca, operatorul de transport rutier va solicita copie conforma a licentei de transport pentru ansamblu. (4) Copia conformă a licenţei de transport este documentul nominal al operatorului de transport şi nu poate fi transmisă altui operator de transport rutier. Aceasta se eliberează pentru un vehicul în funcţie de tipul de transport rutier efectuat, respectiv de mărfuri sau de persoane, şi va fi personalizată de către emitent cu numărul de înmatriculare al autovehiculului pentru care a fost emisă.-------------Alin. (4) al art. 8 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 394 din 25 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 3 aprilie 2008. (5) Modelul copiei conforme a licentei de transport este prevăzut, după caz, în anexele nr. 2a) şi 2b) la prezentele norme. (6) Copia conformă a licenţei de transport se eliberează pentru perioade de minimum un an, fără a depăşi perioada de valabilitate a licenţei de transport. În cazurile în care valabilitatea licenţei de transport rămase este mai mică de un an, copia conformă se va elibera astfel încât aceasta să nu fie depăşită.------------Alin. (6) al art. 8 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011. (7) Copia conforma a licentei de transport se elibereaza după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare. (8) Unui operator de transport rutier i se poate elibera un numar maxim de copii conforme ale licentei de transport corespunzător numarului de vehicule pentru care indeplineste condiţia de capacitate financiară.  +  Articolul 9 (1) Pentru obtinerea copiei conforme a licentei de transport, operatorul de transport rutier trebuie să prezinte un dosar care va cuprinde: a) cererea; b) certificatul de inmatriculare şi cartea de identitate ale vehiculului; în cazul ansamblurilor de vehicule formate din autovehicul şi remorca/semiremorca, se vor prezenta aceste documente pentru fiecare vehicul din ansamblul de vehicule; c) în cazul în care vehiculul este detinut cu contract cu orice alt titlu decat de proprietate se va prezenta şi copia conforma cu originalul a acestui contract. d) certificatul de clasificare pe stele sau categorii, în cazul autovehiculelor clasificate utilizate la transportul de persoane, cu excepţia autobuzelor urbane utilizate pentru transportul local în interiorul unei localităţi.------------Litera d) a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011.---------------Alin. (2) al art. 9 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.172 din 12 noiembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 24 noiembrie 2009. (3) La eliberarea copiei conforme a licenţei de transport pentru un vehicul care deţine copie conformă a licenţei de transport valabilă pe numele altui operator de transport, aceasta din urmă îşi pierde valabilitatea.------------Alin. (3) al art. 9 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.352 din 31 octombrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 11 noiembrie 2008. (4) În cazul în care operatorul de transport nu mai deţine autovehiculul pentru care a obţinut o copie conformă a licenţei de transport, aceasta îşi pierde valabilitatea, fiind considerată nulă.------------Alin. (4) al art. 9 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011.  +  Articolul 10 (1) Licenţa de transport se retrage de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., prin agenţia teritorială emitentă, în următoarele cazuri: a) când se constată că operatorul de transport rutier nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza eliberării, prevăzute la art. 4 alin. (2); b) când se constată că operatorul de transport rutier a furnizat documente conţinând informaţii eronate, cu ocazia solicitării eliberării licenţei de transport.-------------Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 394 din 25 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 3 aprilie 2008. (2) După retragerea licentei de transport, agentia teritoriala emitenta a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. va proceda la anularea pozitiei respective din Registrul operatorilor de transport rutier. (3) Odata cu retragerea licentei de transport, copiile conforme ale acesteia şi, după caz, toate documentele de transport eliberate de Autoritatea Rutiera Română - A.R.R. sau de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii se anulează.  +  Articolul 11 (1) Copia conformă a licenţei de transport se suspendă în cazul săvârşirii unei abateri grave de la reglementările în vigoare privind transportul rutier şi/sau protecţia mediului, de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. prin agenţia teritorială emitentă.-------------Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 394 din 25 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 3 aprilie 2008. (2) Abaterile grave pentru care se suspendă copia conformă a licenţei de transport sunt: a) efectuarea transportului rutier public fără a se face dovada că deţine licenţă de traseu, autorizaţie specială de transport, autorizaţie de transport internaţional, document de transport de persoane prin servicii ocazionale, pentru care s-a dispus suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului prin reţinerea plăcuţelor cu numărul de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare;------------Litera a) a alin. (2) al art. 11 a fost modificată de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011. b) efectuarea transportului rutier public în baza unei copii conforme a licenţei de transport, eliberată pentru un alt autovehicul decât cel cu care se efectuează transportul rutier; c) înstrăinarea documentelor necesare efectuării transportului rutier, precum şi utilizarea acestora de către o persoană fizică sau juridică, alta decât titularul, după caz; d) lipsa tahografului de la bordul vehiculului; e) utilizarea de cisterne, recipiente şi ambalaje care prezintă pierderi de mărfuri periculoase ca urmare a lipsei de etanşeitate; f) lipsa documentelor menţionate la art. 36, prevăzute a fi deţinute la sediul operatorului de transport rutier. g) utilizarea autovehiculului având verificarea periodică a aparatului de înregistrare (tahograf) şi a limitatorului de viteză expirată;-------------Litera g) a alin. (2) al art. 11 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 1.172 din 12 noiembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 24 noiembrie 2009.------------Litera h) a alin. (2) al art. 11 a fost abrogată de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011.------------Litera i) a alin. (2) al art. 11 a fost abrogată de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011.-------------Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 394 din 25 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 3 aprilie 2008.-------------Alin. (3) al art. 11 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 394 din 25 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 3 aprilie 2008.-------------Alin. (4) al art. 11 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 394 din 25 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 3 aprilie 2008.-------------Alin. (5) al art. 11 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 394 din 25 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 3 aprilie 2008.-------------Alin. (6) al art. 11 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 394 din 25 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 3 aprilie 2008.-------------Alin. (7) al art. 11 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 394 din 25 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 3 aprilie 2008.-------------Alin. (8) al art. 11 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 394 din 25 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 3 aprilie 2008.-------------Alin. (9) al art. 11 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 394 din 25 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 3 aprilie 2008.  +  Articolul 12 (1) Pentru abaterile prevăzute la art. 11 alin. (2) lit. b)-g), suspendarea copiei conforme a licenţei de transport se va face pe o perioadă de 30 de zile.------------Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011.(1^1) Pentru abaterile prevăzute la art. 11 alin. (2) lit. a), suspendarea copiei conforme a licenţei de transport se va face pentru o perioadă de 6 luni de la data procesului-verbal de reţinere a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare sau pentru cel puţin 30 de zile de la data procesului-verbal de reţinere, în cazul achitării contravalorii amenzii. În situaţia în care suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului se prelungeşte în condiţiile legii, se prelungeşte în mod corespunzător şi suspendarea copiei conforme a licenţei de transport.------------Alin. (1^1) al art. 12 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011. (2) Copia conformă a licenţei de transport suspendate se va depune de către operatorul de transport rutier la sediul agenţiei teritoriale a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. emitente, în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicarea măsurii suspendării. Nedepunerea în termenul de 10 zile lucrătoare a copiei conforme a licenţei de transport suspendate atrage mărirea perioadei de suspendare cu 60 de zile.------------Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011. (3) Suspendarea copiei conforme a licenţei de transport se poate prelungi până la încetarea motivelor pentru care a fost suspendată. Copia conformă a licenţei de transport suspendate se reacordă după prezentarea documentului de plată a tarifului aferent.-------------Alin. (3) al art. 12 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 394 din 25 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 3 aprilie 2008.  +  Articolul 13 (1) Pierderea, sustragerea sau deteriorarea licentei de transport şi/sau a copiei conforme a acesteia se anunta de către operatorul de transport rutier la agentia teritoriala emitenta a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. în termen de maximum 15 zile de la data constatarii, urmand ca aceasta sa elibereze un duplicat, cu plata tarifelor aferente. (2) Pierderea, sustragerea licentei de transport şi/sau a copiei conforme a acesteia se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.  +  Articolul 14 (1) Operatorul de transport rutier care îşi schimba sediul social în alt judet are obligaţia sa notifice aceasta schimbare în termen de 15 zile la agentia teritoriala a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. de la care a dobândit licenta de transport. (2) Operatorul de transport rutier care îşi schimba sediul social în alt judet are obligaţia să depună licenta de transport şi copiile conforme ale acesteia, în termen de 30 zile de la data notificarii, la agentia teritoriala a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. din judeţul în care se afla noul sediu social, care pe baza acestora va proceda la acordarea unei noi pozitii în Registrul operatorilor de transport rutier şi la eliberarea concomitent a unei noi licente de transport şi copii conforme ale acesteia, pastrandu-se termenul de valabilitate al celor depuse. Licenta de transport şi copiile conforme ale acesteia se vor elibera după prezentarea documentului de plată a tarifului de schimbare a documentelor. (3) Agentia teritoriala a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. din judeţul în care s-a eliberat prima licenta de transport va proceda la anularea pozitiei acesteia din Registrul operatorilor de transport rutier în termen de 15 zile şi transmiterea, în termen de 5 zile de la data primirii notificarii, a dosarului operatorului de transport rutier la agentia teritoriala a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. din judeţul unde se găseşte noul sediu social. (4) Operatorul de transport rutier care îşi schimba sediul social în acelasi judet are obligaţia sa notifice aceasta schimbare, în termen de 15 zile, la agentia teritoriala a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. de la care a dobândit licenta de transport. (5) Operatorul de transport rutier care îşi schimba sediul social în acelasi judet are obligaţia să depună licenta de transport şi copiile conforme ale acesteia, în termen de 30 de zile, la agentia teritoriala a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. din judeţul în care a dobândit-o, care pe baza acestora va proceda la eliberarea concomitent a unei noi licente de transport şi copii conforme ale acesteia, pastrandu-se termenul de valabilitate al celor depuse. Licenta de transport şi copiile conforme ale acesteia se vor elibera după prezentarea documentului de plată a tarifului de schimbare a documentelor.  +  Articolul 15 (1) La solicitarea expresa a operatorului de transport rutier, agentia teritoriala a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. va proceda la anularea licentei de transport şi la radierea pozitiei din Registrul operatorilor de transport rutier, în acelasi timp, acesta va depune la sediul agentiei teritoriale emitente a Autorităţii Rutiere Române A.R.R. licenta de transport, precum şi copiile conforme ale acesteia în original. (2) La solicitarea expresa a operatorului de transport rutier, agentia teritoriala emitenta a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. va proceda la anularea copiei conforme a licentei de transport.  +  Articolul 16Operatorul de transport rutier are obligaţia de a notifica în termen de maximum 15 zile orice modificare aparuta faţă de datele inscrise în lista prevăzută la art. 8 alin. (2) privind detinerea şi datele de identificare ale vehiculelor la agentia teritoriala a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. din judeţul unde a obţinut licenta de transport.  +  Articolul 17În situaţia în care condiţia de capacitate financiară nu mai este indeplinita pentru toate vehiculele pentru care s-au emis copii conforme ale licentei de transport, operatorul de transport rutier are obligaţia de a depune, în termen de maximum 15 zile de la data constatarii, la sediul agentiei teritoriale emitente a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. un numar de copii conforme ale licentei de transport egal cu al vehiculelor pentru care aceasta condiţie nu este indeplinita.  +  Articolul 18Operatorul de transport rutier care detine licenta de transport poate efectua şi operaţiuni de transport rutier în cont propriu pe baza acesteia şi a copiei conforme a licentei de transport.II.2. Transportul rutier în cont propriuII.2.1. Eliberarea certificatului de transport în cont propriu  +  Articolul 19Transportul rutier în cont propriu se efectuează fără încasarea unui tarif sau a echivalentului în natură ori în servicii al acestuia, cu respectarea în mod cumulativ a condiţiilor prevăzute la art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările şi completările ulterioare.-------------Art. 19 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.352 din 31 octombrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 11 noiembrie 2008.  +  Articolul 20 (1) Certificatul de transport în cont propriu se obtine dacă intreprinderea indeplineste condiţia de competenţa profesionala. (2) Condiţia de competenţa profesionala se considera indeplinita dacă persoana desemnata de intreprindere pentru a conduce permanent şi efectiv activitatea de transport rutier poseda un certificat de pregatire profesionala valabil, eliberat de Autoritatea Rutiera Română - A.R.R.  +  Articolul 21 (1) Intreprinderea va solicita agentiei teritoriale a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., în a carei raza administrativa îşi are sediul social, eliberarea certificatului de transport în cont propriu. (2) Odata cu solicitarea certificatului de transport în cont propriu, intreprinderea va indica agentiei teritoriale a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. punctele de lucru şi/sau sucursalele înregistrate la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, pentru a fi luate în evidenta.  +  Articolul 22 (1) Pentru obtinerea certificatului de transport în cont propriu, intreprinderea trebuie să prezinte un dosar care va cuprinde, după caz, urmatoarele: a) cererea; b) în functie de forma juridica de organizare:(i) certificatul de înmatriculare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi actul constitutiv;------------Pct. (i) de la litera b) a alin. (1) al art. 22 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011.(ii) certificatul de inmatriculare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi autorizatia pentru desfăşurarea de activităţi economice în mod independent, din care să rezulte ca persoanele fizice şi asociaţiile familiale au ca obiect secundar de activitate transportul rutier;(iii) actul constitutiv, codul fiscal, statutul şi dovada inscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundatiilor, din care să reiasă ca fundatiile şi asociaţiile nonprofit care au personalitate juridica pot efectua ca obiect secundar de activitate transportul rutier;(iv) actul de înfiinţare, certificatul de înregistrare fiscală şi statutul/actul constitutiv/regulamentul de organizare şi funcţionare, pentru instituţiile/autorităţile, altele decât cele menţionate mai sus, precum şi pentru societăţile comerciale, companiile naţionale, regiile autonome din subordinea/coordonarea/autoritatea autorităţilor centrale şi locale;-------------Pct. (iv) al literei b) a alin. (1) al art. 22 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 1.172 din 12 noiembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 24 noiembrie 2009. c) actele persoanei desemnate sa conduca permanent şi efectiv activitatea de transport rutier, respectiv:(i) decizia de numire din care să rezulte ca este managerul activităţii de transport rutier şi este investita sa exercite atribuţiile corespunzătoare functiei de conducere a activităţii de transport rutier;(ii) certificatul de pregatire profesionala, valabil, eliberat de Autoritatea Rutiera Română - A.R.R.; d) lista vehiculelor deţinute şi utilizate de intreprindere. (2) În situaţia în care persoana desemnata sa conduca permanent şi efectiv activitatea de transport rutier nu mai indeplineste aceasta functie, intreprinderea are obligaţia inlocuirii acesteia în termen de maximum 60 de zile, astfel încât să se indeplineasca condiţia de competenţa profesionala; în această perioadă condiţia de competenţa profesionala se considera indeplinita. (3) În aceeaşi perioadă, persoana desemnata sa conduca permanent şi efectiv activitatea de transport rutier poate îndeplini aceasta functie numai la o singura intreprindere. (4) În exercitarea functiei sale, persoana desemnata sa conduca permanent şi efectiv activitatea de transport rutier a intreprinderii are obligaţia şi raspunde de asigurarea respectarii reglementarilor în vigoare la derularea operaţiunilor de transport în cont propriu. (5) Agentia teritoriala a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. analizeaza dosarul depus de intreprindere şi, în functie de indeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 20, în termen de maximum 30 zile de la data depunerii, elibereaza certificatul de transport în cont propriu sau comunică în scris refuzul motivat al eliberarii acestuia, după caz. (6) Agentia teritoriala a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. nu va elibera certificatul de transport în cont propriu în situaţia în care intreprinderea nu prezinta şi documentele prevăzute la art. 25 în vederea eliberarii şi cel puţin a unei copii conforme a certificatului de transport în cont propriu.  +  Articolul 23 (1) Exemplarul original al certificatului de transport în cont propriu se elibereaza pentru o perioadă de 5 ani, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare. (2) Modelul certificatului de transport în cont propriu este prevăzut în anexa nr. 4 la prezentele norme. (3) Certificatul de transport în cont propriu este documentul nominal al intreprinderii şi nu este transmisibil. În ultimul an de valabilitate acesta poate fi reinnoit până la expirarea termenului de valabilitate. (4) Exemplarul original al certificatului de transport în cont propriu se păstrează de către intreprindere la sediul social al acesteia. (5) Intreprinderea are obligaţia de a anunta agentiei teritoriale a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. emitente, în termen de maximum 15 zile de la data aparitiei modificarii, orice modificare aparuta faţă de datele din documentele care au stat la baza eliberarii certificatului de transport în cont propriu.  +  Articolul 24 (1) Intreprinderea va solicita agentiei teritoriale a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., de la care a obţinut exemplarul original al certificatului de transport în cont propriu, copii conforme ale acestuia pentru vehiculele deţinute şi utilizate la operaţiuni de transport rutier.(1^1) În situaţia în care întreprinderea desfăşoară activitate de transport rutier şi la punctele de lucru şi/sau sucursalele indicate conform art. 5 alin. (2), poate solicita copii conforme ale certificatului de transport în cont propriu şi la agenţiile teritoriale ale Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., pe raza cărora sunt respectivele puncte de lucru şi/sau sucursale.-------------Alin. (1^1) al art. 24 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 394 din 25 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 3 aprilie 2008.-------------Alin. (2) al art. 24 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 1.172 din 12 noiembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 24 noiembrie 2009. (3) În situaţia în care intreprinderea detine ansambluri formate din autovehicul şi remorca/semiremorca, aceasta va solicita copia conforma a certificatului de transport în cont propriu pentru ansamblu. (4) Copia conformă a certificatului de transport în cont propriu este documentul nominal al întreprinderii şi nu poate fi transmisă altei întreprinderi. Aceasta se eliberează pentru un vehicul în funcţie de tipul de transport rutier efectuat, respectiv de mărfuri sau de persoane, şi va fi personalizată de către emitent cu numărul de înmatriculare al autovehiculului pentru care a fost emisă.-------------Alin. (4) al art. 24 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 394 din 25 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 3 aprilie 2008. (5) Modelul copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu este prevăzut, corespunzător tipului de transport rutier, în anexele nr. 5a) şi 5b) la prezentele norme. (6) Copia conformă a certificatului de transport în cont propriu se eliberează pentru perioade de minimum un an, fără a depăşi perioada de valabilitate a certificatului de transport în cont propriu. În cazurile în care valabilitatea certificatului de transport în cont propriu rămasă este mai mică de un an, copia conformă se va elibera astfel încât aceasta să nu fie depăşită.------------Alin. (6) al art. 24 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011.  +  Articolul 25 (1) Pentru obtinerea copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu, intreprinderea trebuie să prezinte un dosar care va cuprinde: a) cererea; b) certificatul de inmatriculare şi cartea de identitate ale vehiculului; în situaţia ansamblurilor formate din autovehicul şi remorca/semiremorca, se vor prezenta aceste documente pentru fiecare vehicul din ansamblul de vehicule; c) în cazul în care vehiculul este detinut cu contract cu orice alt titlu decat de proprietate, se va prezenta copia conforma a acestui contract.------------Litera d) a alin. (1) al art. 25 a fost abrogată de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011.-------------Alin. (2) al art. 25 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 1.172 din 12 noiembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 24 noiembrie 2009. (3) La eliberarea copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu pentru un vehicul care deţine copie conformă a certificatului de transport în cont propriu valabilă pe numele altei întreprinderi, aceasta din urmă îşi pierde valabilitatea.-------------Alin. (3) al art. 25 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 1.352 din 31 octombrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 11 noiembrie 2008. (4) În cazul în care întreprinderea nu mai deţine autovehiculul pentru care a obţinut o copie conformă a certificatului de transport în cont propriu, aceasta îşi pierde valabilitatea, fiind considerată nulă.------------Alin. (4) al art. 25 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011.  +  Articolul 26 (1) Certificatul de transport în cont propriu se retrage de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., prin agenţia teritorială emitentă, în următoarele cazuri: a) când întreprinderea nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza eliberării acestuia; b) când întreprinderea a furnizat documente conţinând informaţii eronate cu ocazia solicitării eliberării certificatului de transport în cont propriu.-------------Alin. (1) al art. 26 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 394 din 25 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 3 aprilie 2008. (2) După retragerea certificatului de transport în cont propriu, agentia teritoriala emitenta a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. va proceda la anularea pozitiei respective din Registrul întreprinderilor. (3) Odata cu retragerea certificatului de transport în cont propriu, copiile conforme ale acestuia se anulează.  +  Articolul 27 (1) Copia conformă a certificatului de transport în cont propriu se suspendă în cazul săvârşirii unei abateri grave de la reglementările în vigoare privind transportul rutier şi/sau protecţia mediului, de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. prin agenţia teritorială emitentă.-------------Alin. (1) al art. 27 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 394 din 25 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 3 aprilie 2008. (2) Abaterile grave pentru care se suspendă o copie conformă a certificatului de transport în cont propriu sunt: a) efectuarea transportului rutier în cont propriu fără a se face dovada că deţine autorizaţie specială de transport, pentru care s-a dispus suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului prin reţinerea plăcuţelor cu numărul de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare;------------Litera a) a alin. (2) al art. 27 a fost modificată de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011. b) efectuarea transportului rutier în cont propriu în baza unei copii conforme a certificatului de transport în cont propriu, eliberată pentru un alt autovehicul decât cel cu care se efectuează transportul rutier; c) înstrăinarea documentelor necesare efectuării transportului rutier, precum şi utilizarea acestora de către o persoană fizică sau juridică, alta decât titularul, după caz; d) lipsa tahografului de la bordul vehiculului; e) utilizarea de cisterne, recipiente şi ambalaje care prezintă pierderi de mărfuri periculoase ca urmare a lipsei de etanşeitate. f) utilizarea autovehiculului având verificarea periodică a aparatului de înregistrare (tahograf) şi a limitatorului de viteză expirată;-------------Litera f) a alin. (2) al art. 27 a fost introdusă de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 1.172 din 12 noiembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 24 noiembrie 2009.------------Litera g) a alin. (2) al art. 27 a fost abrogată de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011.------------Litera h) a alin. (2) al art. 27 a fost abrogată de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011.-------------Alin. (2) al art. 27 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 394 din 25 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 3 aprilie 2008.-------------Alin. (3) al art. 27 a fost abrogat de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 394 din 25 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 3 aprilie 2008.-------------Alin. (4) al art. 27 a fost abrogat de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 394 din 25 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 3 aprilie 2008.-------------Alin. (5) al art. 27 a fost abrogat de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 394 din 25 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 3 aprilie 2008.-------------Alin. (6) al art. 27 a fost abrogat de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 394 din 25 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 3 aprilie 2008.-------------Alin. (7) al art. 27 a fost abrogat de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 394 din 25 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 3 aprilie 2008.-------------Alin. (8) al art. 27 a fost abrogat de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 394 din 25 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 3 aprilie 2008.-------------Alin. (9) al art. 27 a fost abrogat de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 394 din 25 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 3 aprilie 2008.  +  Articolul 28 (1) Pentru abaterile prevăzute la art. 27 alin. (2) lit. b)-f), suspendarea copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu se va face pe o perioadă de 30 de zile.------------Alin. (1) al art. 28 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011.(1^1) Pentru abaterile prevăzute la art. 27 alin. (2) lit. a), suspendarea copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu se face pentru o perioadă de 6 luni de la data procesuluiverbal de reţinere a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare sau pentru cel puţin 30 de zile de la data procesului-verbal de reţinere în cazul achitării contravalorii amenzii. În situaţia în care suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului se prelungeşte în condiţiile legii, se prelungeşte în mod corespunzător şi suspendarea copiei conforme a licenţei de transport.------------Alin. (1^1) al art. 28 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011. (2) Copia conformă a certificatului de transport în cont propriu suspendată se va depune de către întreprindere la sediul agenţiei teritoriale a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. emitente, în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicarea măsurii suspendării. Nedepunerea în termenul de 10 zile lucrătoare a copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu suspendate atrage mărirea perioadei de suspendare cu 60 de zile.------------Alin. (2) al art. 28 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011. (3) Suspendarea copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu se poate prelungi până la încetarea motivelor pentru care a fost suspendată. Copia conformă a certificatului de transport în cont propriu suspendată se reacordă după prezentarea documentului de plată a tarifului aferent.-------------Alin. (3) al art. 28 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 394 din 25 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 3 aprilie 2008.  +  Articolul 29 (1) Pierderea, sustragerea sau deteriorarea certificatului de transport în cont propriu ori a copiei conforme a acestuia se anunta de către intreprindere la agentia teritoriala emitenta a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., în termen de maximum 15 zile de la data constatarii, urmand ca aceasta sa elibereze un duplicat, cu plata tarifelor aferente. (2) Pierderea, sustragerea certificatului de transport în cont propriu şi/sau a copiei conforme a acestuia se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.  +  Articolul 30 (1) Intreprinderea care îşi schimba sediul social în alt judet are obligaţia sa notifice aceasta schimbare, în termen de 15 zile, la agentia teritoriala a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. de la care a dobândit certificatul de transport în cont propriu. (2) Intreprinderea care îşi schimba sediul social în alt judet are obligaţia să depună certificatul de transport în cont propriu şi copiile conforme ale acestuia, în termen de 30 de zile, la agentia teritoriala a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. din judeţul în care se afla noul sediu social, care pe baza acestora va proceda la acordarea unei noi pozitii în Registrul întreprinderilor şi la eliberarea concomitent a unui nou certificat de transport în cont propriu şi a copiilor conforme ale acestuia, pastrandu-se termenul de valabilitate al celor depuse. Certificatul de transport în cont propriu şi copiile conforme ale acestuia se vor elibera după prezentarea documentului de plată a tarifului de schimbare a documentelor. (3) Agentia teritoriala a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. din judeţul în care s-a eliberat primul certificat de transport în cont propriu va proceda la anularea pozitiei acesteia din Registrul întreprinderilor în termen de 15 zile şi transmiterea, în termen de 5 zile de la data primirii notificarii, a dosarului intreprinderii la agentia teritoriala a Autorităţii Rutiere Române A.R.R. din judeţul unde se găseşte noul sediu social. (4) Intreprinderea care îşi schimba sediul social în acelasi judet are obligaţia sa notifice aceasta schimbare, în termen de 15 zile, la agentia teritoriala a Autorităţii Rutiere Române A.R.R. de la care a dobândit certificatul de transport în cont propriu. (5) Intreprinderea care îşi schimba sediul social în acelasi judet are obligaţia să depună certificatul de transport în cont propriu şi copiile conforme ale acestuia, în termen de 30 de zile de la data notificarii, la agentia teritoriala a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. din judeţul în care le-a dobândit, care pe baza acestora va proceda la eliberarea concomitent a unui nou certificat de transport în cont propriu şi a copiilor conforme ale acestuia, pastrandu-se termenul de valabilitate al celor depuse. Certificatul de transport în cont propriu şi copiile conforme ale acestuia se vor elibera după prezentarea documentului de plată a tarifului de schimbare a documentelor.  +  Articolul 31 (1) La solicitarea expresa a intreprinderii, agentia teritoriala a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. va proceda la anularea certificatului de transport în cont propriu şi la radierea pozitiei din Registrul întreprinderilor, în acelasi timp, aceasta va depune la sediul agentiei teritoriale emitente a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. certificatul de transport în cont propriu, precum şi copiile conforme ale acestuia, în original. (2) La solicitarea expresa a intreprinderii, agentia teritoriala emitenta a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. va proceda la anularea copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu.  +  Articolul 32Intreprinderea are obligaţia de a notifica în termen de maximum 15 zile orice modificare aparuta faţă de datele inscrise în lista prevăzută la art. 22 alin. (1) lit. d) privind detinerea şi datele de identificare ale vehiculelor la agentia teritoriala a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. din judeţul unde a obţinut certificatul de transport în cont propriu.  +  Capitolul III Efectuarea transporturilor rutiere  +  Articolul 33Transportul rutier se poate efectua numai în condiţiile respectarii prevederilor prezentelor norme, ale reglementarilor în vigoare din domeniul transporturilor rutiere, precum şi ale acordurilor şi convenţiilor internationale la care România este parte.  +  Articolul 34Transportul rutier de marfuri şi de persoane se efectueaza numai cu vehicule rutiere destinate prin construcţie tipului de transport efectuat, dotate cu tahografe şi limitatoare de viteza, în conformitate cu reglementarile în vigoare.  +  Articolul 35 (1) Transportul rutier public de marfuri sau de persoane se poate efectua numai de către operatorii de transport rutier cu vehicule la bordul cărora se afla, pe toata durata transportului, o copie conforma a licentei de transport. (2) Transportul rutier în cont propriu de marfuri sau de persoane se poate efectua de către întreprinderi cu vehicule la bordul cărora se afla, pe toata durata transportului, o copie conforma a certificatului de transport în cont propriu.  +  Articolul 36Operatorul de transport rutier/intreprinderea are obligaţia să deţină la sediul social, în functie de categoria şi de tipul transportului rutier efectuat, urmatoarele documente: a) scrisorile de transport (C.M.R.), pentru anul în curs şi anul precedent; b) documentul de control INTERBUS, în original, reintregit dacă a fost folosit în totalitate, şi foile de parcurs pentru documentul de control INTERBUS aflat în exploatare, pentru anul în curs şi anul precedent; c) documentul de control prevăzut de acordurile bilaterale pentru transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale, în cazul statelor nesemnatare ale Acordului INTERBUS, pentru anul în curs şi anul precedent; d) documentul de control, în original, reintregit dacă a fost folosit în totalitate, şi foile de parcurs pentru documentul de control aflat în exploatare, în cazul transportului de persoane prin servicii ocazionale în trafic naţional, pentru anul în curs şi anul precedent; e) asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier; f) cartile de identitate ale vehiculelor, în original pentru cele deţinute în proprietate, respectiv în copie pentru cele deţinute cu orice alt titlu; g) documentele doveditoare, din care să rezulte ca detine vehicule cu orice alt titlu, în original; h) avizele medicale şi psihologice valabile pentru persoana care conduce permanent şi efectiv activitatea de transport rutier şi pentru conducătorii auto angajaţi; i) toate documentele din care reiese menţinerea condiţiilor initiale care au stat la baza eliberarii licentei de transport sau a certificatului de transport în cont propriu; j) formularul de expeditie/transport şi formularul pentru aprobarea transportului, în cazul transportului de deseuri, pentru anul în curs şi anul precedent; k) documentele doveditoare din care să rezulte angajarea în condiţii legale a persoanelor cu functii care concura la siguranţa circulaţiei.  +  Articolul 37Operatorii de transport rutier care efectueaza operaţiuni de transport rutier public de marfuri şi/sau de persoane au obligaţia de a transmite, în formatul electronic solicitat, Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. şi Directiei generale infrastructura şi transport rutier, până la data de 31 martie a anului în curs pentru anul precedent, datele solicitate de acestea privind activitatea de transport rutier efectuata.  +  Articolul 38Intreprinderile/operatorii de transport care efectueaza operaţiuni de transport rutier au urmatoarele obligaţii: a) să asigure pregătirea profesionala a personalului cu functii care concura la siguranţa rutiera şi sa utilizeze în aceste functii numai persoane care deţin certificat de pregatire profesionala valabil, eliberat de autoritatea competentă; b) să asigure instruirea periodica a personalului care concura la siguranţa rutiera, conform reglementarilor legale în vigoare; c) sa verifice capacitatea de muncă a conducătorilor auto înainte de începerea activităţii de transport şi testarea alcoolscop; d) să respecte reglementarile legale privind efectuarea inspecţiilor tehnice periodice, repararea şi întreţinerea vehiculelor rutiere; e) sa utilizeze vehicule rutiere a caror stare tehnica corespunde reglementarilor naţionale de siguranţă rutiera şi de protectia mediului înconjurător, cu inspecţia tehnica periodica valabila şi certificate/clasificate/incadrate corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare; f) în intervalul dintre doua inspecţii tehnice periodice să asigure menţinerea vehiculelor rutiere intr-o stare tehnica corespunzătoare, în vederea încadrării în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protectia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinatiei; g) sa monteze, prin agenti economici autorizati, aparate tahograf şi limitatoare de viteza cu aprobare de model la vehiculele pentru care acestea sunt obligatorii; h) sa nu permita plecarea în cursa a vehiculelor care au tahograful sau limitatorul de viteza defect, nesigilat sau fără suficiente foi de înregistrare pentru efectuarea intregului parcurs al transportului; i) sa informeze conducătorii auto şi lucratorii mobili cu privire la reglementarile din domeniul transporturilor rutiere; j) sa verifice pe foile de înregistrare sau pe cartelele conducătorilor auto utilizate modul în care acestia respecta prevederile legale în vigoare privind perioadele de conducere şi de odihnă; k) sa nu permita interventia persoanelor neautorizate asupra aparatelor tahograf şi a limitatoarelor de viteza; l) sa planifice transporturile şi sa intocmeasca programul de executare a acestora, astfel încât conducatorul auto şi lucratorii mobili să poată respecta prevederile legale privind timpul de lucru, de odihnă şi de repaus; m) să asigure respectarea normelor de protectia muncii şi a normelor de prevenire şi stingerea incendiilor, pe tot timpul efectuării transportului, de către conducătorii auto; n) în cazul operatorilor de transport, să efectueze transport rutier de persoane numai în limita numărului de locuri înscris în certificatul de clasificare pe stele sau categorii, cu excepţia autobuzelor urbane, utilizate pentru transportul local în interiorul unei localităţi în situaţia cărora trebuie ca numărul persoanelor transportate să fie în limita numărului de locuri prevăzut în certificatul de înmatriculare al acestora, respectiv în cazul întreprinderilor, să efectueze transport rutier de persoane numai în limita numărului de locuri înscris în certificatul de înmatriculare;------------Litera n) a art. 38 a fost modificată de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011. o) să respecte reglementarile în vigoare privind tractarea vehiculelor rutiere; p) să respecte regulile şi procedurile ce trebuie urmate în cazul vehiculelor sau al incarcaturilor cu greutati şi/sau dimensiuni de gabarit care depasesc limitele maxime admise; q) să respecte procedurile ce trebuie urmate în caz de accident şi sa aplice procedurile corespunzătoare pentru a preveni producerea unor noi accidente sau a unor încălcări grave ale regulilor de circulatie; r) să respecte şi să aplice reglementarile legale în vigoare privind transportul rutier al marfurilor periculoase şi perisabile; s) să respecte legislatia şi reglementarile specifice fiecarei categorii de transport rutier pe care o executa. ş) să informeze pasagerii, în unul dintre modurile prevăzute de legislaţia în vigoare, cu privire la obligativitatea purtării centurii de siguranţă pe timpul deplasării vehiculelor, în cazul transportului rutier de persoane.-------------Litera ş) a art. 38 a fost introdusă de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 394 din 25 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 3 aprilie 2008. t) să asigure parcarea vehiculelor deţinute numai la sediul social, la sediul punctelor de lucru, sucursalelor sau filialelor sau în locuri special amenajate autorizate în acest sens de către administraţia publică locală;-------------Litera t) a art. 38 a fost introdusă de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 1.172 din 12 noiembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 24 noiembrie 2009. ţ) să utilizeze în partea frontală a autovehiculului, pe timpul efectuării transporturilor de produse de panificaţie sau de băuturi alcoolice, placa de identificare a transportului. Modelul plăcii de identificare a transportului este prevăzut în anexele nr. 31a) şi 31b) la prezentele norme;-------------Litera ţ) a art. 38 a fost introdusă de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 1.172 din 12 noiembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 24 noiembrie 2009. u) să asigure existenţa la bordul vehiculelor cu care efectuează operaţiuni de transport rutier a legitimaţiei de serviciu valabile a conducătorului auto, din care să reiasă că este angajat al operatorului de transport rutier/întreprinderii. Modelul legitimaţiei de serviciu este prevăzut în anexa nr. 32 la prezentele norme.-------------Litera u) a art. 38 a fost introdusă de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 1.172 din 12 noiembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 24 noiembrie 2009. v) să transmită anterior efectuării transportului la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., prin completarea unui formular în formatul electronic disponibil pe site-ul acesteia, datele solicitate referitoare la transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale;------------Litera v) a art. 38 a fost introdusă de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011. x) să transmită Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., prin completarea unui formular, în formatul electronic disponibil pe site-ul acesteia, modificările privind situaţia conducătorilor auto angajaţi, în termen de cel mult 15 zile de la apariţia modificării; cu precizarea că fişele profesionale pot să nu conţină informaţii din interiorul acestui termen;------------Litera x) a art. 38 a fost introdusă de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011. y) să deţină la sediul social tichetele de cântar prevăzute la transportul mărfurilor divizibile, pentru anul în curs şi anul precedent;------------Litera y) a art. 38 a fost introdusă de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011. z) să efectueze transportul asigurând un sistem de fixare a încărcăturii astfel încât acesta să reziste la forţele exercitate atunci când vehiculul este supus la următoarele acceleraţii:(i) decelerare de 0,8 x g (acceleraţie gravitaţională) spre faţă;(îi) decelerare de 0,5 x g (acceleraţie gravitaţională) spre spate;(iii) accelerare de 0,5 x g (acceleraţie gravitaţională) spre ambii pereţi laterali.Atunci când asupra unui element component al sistemului de fixare se exercită o forţă determinată conform pct. (i), (îi) şi (iii), forţa exercitată asupra acestui element de fixare nu poate depăşi sarcina nominală pentru care acesta a fost construit;------------Litera z) a art. 38 a fost introdusă de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011. aa) să efectueze transportul numai după ce s-a asigurat în prealabil că vehiculul cu care se efectuează transportul respectă următoarele condiţii:(i) uşile laterale sau/şi uşile din spatele vehiculului pentru încărcarea/descărcarea mărfurilor, obloanele, rampa escamotabilă, prelatele, roata de rezervă, precum şi celelalte echipamente specifice vehiculului respectiv sunt bine fixate;(îi) încărcătura nu trebuie să împiedice conducerea vehiculului în condiţii de siguranţă;(iii) centrul de greutate al încărcăturii să fie cât mai aproape de centrul vehiculului;------------Litera aa) a art. 38 a fost introdusă de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011. ab) să efectueze transportul numai după ce s-a asigurat că ambalajul mărfii este destul de rezistent pentru siguranţa transportului. În cazul în care ambalajul mărfii nu este destul de rezistent, va cere expeditorului o ambalare suplimentară suficient de rezistentă;------------Litera ab) a art. 38 a fost introdusă de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011. ac) să solicite în scris, în prealabil, expeditorului informaţiile necesare pentru fixarea mărfurilor care urmează a fi transportate;------------Litera ac) a art. 38 a fost introdusă de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011. ad) să se asigure că elementele de fixare a mărfii respectă următoarele condiţii:(i) îndeplinesc corect funcţiile pentru care au fost construite;(îi) sunt adaptate pentru fixarea mărfii respective;(iii) nu prezintă noduri şi/sau elemente deteriorate, uzate, slăbite;(iv) sunt conforme cu standardele europene şi/sau internaţionale în vigoare în domeniu;------------Litera ad) a art. 38 a fost introdusă de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011. ae) să se asigure că sistemul de fixare a încărcăturii utilizat pentru înconjurarea, fixarea sau menţinerea încărcăturii pe/sau într-un vehicul este adaptat la mărimea, forma, consistenţa şi caracteristicile încărcăturii;------------Litera ae) a art. 38 a fost introdusă de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011. af) să se asigure că dispozitivul de fixare sau de înşurubare utilizat pentru fixarea încărcăturii este fixat în aşa fel încât acesta să nu poată să fie deşurubat sau desprins. Dispozitivul de înşurubare integrat utilizat pentru fixarea unei încărcături trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:(i) să fie proiectat şi construit în scopul pentru care este folosit;(îi) să fie utilizat şi întreţinut conform specificaţiilor producătorului şi standardelor europene şi/sau internaţionale în domeniu;------------Litera af) a art. 38 a fost introdusă de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011. ag) să se asigure că încărcătura înfăşurată sau fixată în vehicul este în conformitate cu dispoziţiile din «Recomandările europene privind cele mai bune practici în domeniul fixării încărcăturii pentru transportul rutier», elaborate de Direcţia Generală pentru Energie şi Transport a Comisiei Europene la data de 14 decembrie 2005, şi respectă prevederile lit. z).------------Litera ag) a art. 38 a fost introdusă de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011.  +  Articolul 39Conducătorii auto angajaţi ai întreprinderilor/operatorilor de transport rutier, care efectueaza operaţiuni de transport, au urmatoarele obligaţii: a) să respecte regulile privind prevenirea accidentelor de muncă în circulatia rutiera; b) să respecte regulile privind încărcarea, repartizarea incarcaturii, asigurarea şi fixarea marfurilor transportate; c) sa cunoasca şi să respecte masurile ce trebuie luate după un accident sau incident în ceea ce priveste asigurarea vehiculului, protectia personala şi a celorlalţi participanti la trafic, protectia mediului, protectia bunurilor; d) să respecte perioadele de conducere şi perioadele de odihnă, conform reglementarilor legale în vigoare, şi sa utilizeze corect aparatul tahograf; e) sa nu intervina asupra aparatului tahograf sau a limitatorului de viteza pentru scoaterea acestuia din uz sau modificarea caracteristicilor de functionare.  +  Articolul 39^1 (1) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. înregistrează în registrul electronic al conducătorilor auto, pentru toţi conducătorii auto care efectuează operaţiuni de transport rutier care fac obiectul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele:- datele de identificare ale conducătorului auto (numele şi prenumele, CNP, domiciliu);- centrul de pregătire şi perfecţionare profesională la care a urmat cursul;- tipul/tipurile de certificat/certificate de competenţă profesională deţinute;- întreprinderile la care a fost angajat cu contract de muncă în funcţia de conducător auto;- sancţiunile aplicate pentru abateri de la prevederile legislaţiei în domeniul transporturilor rutiere. (2) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. încheie protocoale cu alte instituţii privind furnizarea de informaţii referitoare la sancţiunile aplicate conducătorilor auto pentru nerespectarea prevederilor legislaţiei din domeniul transporturilor rutiere.------------Art. 39^1 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011.  +  Articolul 39^2 (1) Pe baza datelor din registrul electronic al conducătorilor auto, agenţiile teritoriale ale Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. eliberează, la cererea conducătorului auto, fişa profesională a acestuia. (2) Cererea de eliberare a fişei profesionale a conducătorilor auto se depune la oricare agenţie teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.:(i) în format electronic pe adresa de e-mail a agenţiei teritoriale;(îi) în scris la sediul agenţiei teritoriale. (3) Eliberarea fişei profesionale a conducătorilor auto se face de către agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române A.R.R. unde conducătorul auto a depus cererea, în termen de 24 de ore. (4) Fişa profesională a conducătorilor auto este prevăzută în anexa nr. 34.------------Art. 39^2 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011.III.1. Transportul rutier de marfuri  +  Articolul 40 (1) Pentru a efectua transport rutier public de marfuri, operatorul de transport rutier trebuie să deţină la bordul vehiculului copia conforma a licentei de transport valabila pentru transportul rutier de marfuri, documentul de transport, precum şi celelalte documente specifice, prevăzute de reglementarile în vigoare, pentru fiecare categorie şi/sau tip de transport rutier. (2) Pentru transportul rutier public de marfuri în trafic naţional, prin document de transport se înţelege scrisoarea de transport C.M.R., prevăzută de Convenţia referitoare la contractul de transport international de marfuri pe sosele (Convenţia C.M.R.), la care România a aderat prin Decretul nr. 429/1972, al carei model este prevăzut în anexa nr. 6 la prezentele norme. (3) Suplimentar faţă de documentul de transport, în cazul transportului rutier public de marfuri în trafic naţional, la bordul vehiculului trebuie să se mai afle: a) legitimatia de serviciu valabila a conducătorului auto, din care să reiasă ca este angajat al operatorului de transport rutier; b) actul prin care se dovedeşte dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto cetăţeni ai statelor nemembre ale Uniunii Europene;-------------Litera b) a alin. (3) al art. 40 a fost modificată de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 1.352 din 31 octombrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 11 noiembrie 2008. c) contractul de închiriere, în original sau în copie conforma cu originalul, în cazul în care vehiculul rutier este detinut cu contract de închiriere sau de leasing; d) certificatul de competenţa profesionala al conducătorului auto valabil. (4) Pentru transportul rutier public de marfuri în trafic international, prin document de transport se înţelege scrisoarea de transport C.M.R. prevăzută de la Convenţia C.M.R. (5) Suplimentar faţă de documentul de transport, în cazul transportului rutier public de marfuri în trafic international, la bordul vehiculului trebuie să se mai afle: a) autorizatiile de transport international, după caz; b) legitimatia de serviciu valabila a conducătorului auto, din care să reiasă ca este angajat al operatorului de transport rutier; c) actul prin care se dovedeşte dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto cetăţeni ai statelor nemembre ale Uniunii Europene;-------------Litera c) a alin. (5) al art. 40 a fost modificată de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 1.352 din 31 octombrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 11 noiembrie 2008. d) contractul de închiriere sau de leasing în original ori în copie conforma cu originalul, în cazul în care vehiculul rutier este detinut cu contract de închiriere sau de leasing; e) certificatul privind incadrarea vehiculului rutier în normele de poluare şi siguranţa rutiera; f) certificatul de competenţa profesionala al conducătorului auto, valabil; g) certificatul international de inspecţie tehnica, după caz.  +  Articolul 41 (1) În cazul transportului rutier de marfuri în trafic international, efectuat de către un operator de transport strain, autorizatiile de transport international având România ca tara de tranzit sau de destinatie se acordă în condiţiile stabilite de reglementarile în vigoare. (2) Autorizatiile de transport international având România ca tara de tranzit sau de destinatie sunt valabile numai în original.  +  Articolul 42 (1) Pentru a efectua transport rutier de marfuri în cont propriu intreprinderea trebuie să deţină la bordul vehiculului copia conforma a certificatului de transport în cont propriu, documentul de transport, precum şi celelalte documente specifice prevăzute de reglementarile în vigoare. (2) Prevederile art. 40 alin. (3) şi (5) se aplică corespunzător şi la transportul rutier în cont propriu. (3) Pentru transportul rutier în cont propriu de marfuri în trafic international, prin document de transport se înţelege scrisoarea de transport C.M.R. prevăzută de Convenţia C.M.R. (4) Pentru transportul rutier în cont propriu de marfuri în trafic naţional, prin document de transport se înţelege avizul de însoţire al marfurilor.  +  Articolul 43Pentru efectuarea transportului rutier de marfuri periculoase operatorul de transport rutier sau intreprinderea are obligaţia de a prezenta suplimentar, la solicitarea copiilor conforme, la agentia teritoriala emitenta a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. urmatoarele: a) contractul individual de muncă, decizia de numire şi certificatul de atestare profesionala a consilierului de siguranţă; b) certificatul de agreare eliberat de Regia Autonoma "Registrul Auto Roman", pentru vehiculele pentru care este necesar a se elibera respectivul certificat; c) certificatul de atestare profesionala al conducătorului auto, specific marfurilor periculoase care vor fi transportate; d) autorizatia eliberata de Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare, pentru vehiculele care transporta marfuri periculoase din clasa 7; e) certificatul de inspecţie tehnica, în cazul suprastructurilor specializate pentru transportul recipientelor cu gaze lichefiate sau cu alte marfuri periculoase.III.2. Transportul rutier public de persoane  +  Articolul 44 (1) Pentru a efectua transport rutier public de persoane, operatorul de transport rutier trebuie să deţină la bordul vehiculului o copie conforma a licentei de transport, precum şi toate documentele prevăzute de reglementarile în vigoare. (2) Pentru a efectua transport rutier de persoane în cont propriu, intreprinderea trebuie să deţină la bordul vehiculului copia conforma a certificatului de transport în cont propriu, precum şi documentele prin care se dovedeste faptul ca transportul efectuat este în cont propriu.  +  Articolul 45Transportul rutier public de persoane se poate realiza prin servicii regulate, regulate speciale şi ocazionale, numai cu autovehicule destinate transportului de persoane, care prin construcţie şi echipare au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto.III.2.1. Transportul rutier public de persoaneIII.2.1.1. Transportul rutier public de persoane prin servicii regulateIII.2.1.1.1. Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic naţional  +  Articolul 46Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic naţional se poate efectua de către operatorii de transport rutier care deţin licenta de traseu valabila.  +  Articolul 47Licenta de traseu se elibereaza pentru traseele, respectiv cursele cuprinse în programele de transport rutier de persoane prin servicii regulate, însoţită de graficul de circulatie aferent cursei/traseului respectiv.  +  Articolul 48-------------Alin. (1) al art. 48 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 1.352 din 31 octombrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 11 noiembrie 2008.-------------Alin. (2) al art. 48 a fost abrogat de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 394 din 25 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 3 aprilie 2008. (3) Accesul operatorilor de transport rutier cărora li s-au atribuit trasee sau curse în statiile publice este gratuit şi nediscriminatoriu, conform graficelor de circulatie.  +  Articolul 49Programele de transport sunt: a) programul de transport judeţean; b) programul de transport interjudeţean.-------------Art. 49 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 1.352 din 31 octombrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 11 noiembrie 2008.  +  Articolul 50 (1) Programul de transport interjudeţean se întocmeşte şi se aprobă de către Autoritatea Rutieră Română A.R.R., cu consultarea prealabilă a organizaţiilor patronale reprezentative din domeniul transporturilor rutiere. (2) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., prin agenţiile teritoriale, avizează programele judeţene de transport rutier public de persoane prin servicii regulate, după armonizarea acestora cu programul de transport rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic interjudeţean. (3) Modificarea programului de transport interjudeţean se poate face cel mult o dată pe an de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., astfel: a) prin introducerea de noi trasee de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. În cazul în care cea mai lungă porţiune comună cu un traseu existent în programul de transport interjudeţean se suprapune pe mai mult de 50% din lungimea traseului nou-propus, acesta nu va fi introdus în programul de transport; b) prin suplimentarea curselor pe un traseu existent în programul de transport, la solicitarea operatorului de transport rutier deţinător de licenţa de traseu pe traseul respectiv, cu respectarea unui decalaj de minimum 30 de minute între plecările din staţiile/autogările comune aferente traseelor interjudeţene cu segmente comune; c) prin reducerea curselor existente în programul de transport, la solicitarea operatorului de transport rutier deţinător de licenţă de traseu pe traseul respectiv, fără a depăşi 50% din numărul total de curse de pe acel traseu; d) prin modificarea graficelor de circulaţie, astfel:(i) introducerea de opriri în tranzit, care pot fi staţii sau autogări. Dacă prin oprirea în tranzit solicitată se generează segmente comune de traseu care se regăsesc în graficele de circulaţie aferente altor curse interjudeţene pe care deţin licenţe de traseu alţi operatori de transport rutier, trebuie să se poată asigura un decalaj de 30 de minute între plecările din staţiile/autogările comune;(ii) modificarea orelor, în situaţia în care după monitorizarea cursei de către personalul desemnat al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. se constată modificarea semnificativă a fluxului de călători sau îmbunătăţirea/deteriorarea infrastructurii rutiere. În situaţia în care modificarea orei presupune micşorarea intervalului dintre plecările din staţiile/autogările comune care se regăsesc pe acelaşi segment de traseu aferent altor curse interjudeţene, se va asigura un decalaj de 30 de minute între respectivele plecări. (4) Pe perioada de valabilitate a programelor de transport, operatorii de transport rutier pot efectua oricare cursă şi traseu câştigat cu oricare dintre autovehiculele înscrise la atribuire şi declarate câştigătoare, indiferent de capacitatea acestora sau de punctajul obţinut la atribuire, ori cu autovehiculele cu care acestea au fost înlocuite în condiţiile prevăzute la alin. (5). (5) Înlocuirea unui autovehicul cu care operatorul de transport rutier a câştigat cursele şi a obţinut licenţe de traseu pe perioada de valabilitate a programului de transport interjudeţean este permisă numai cu un autovehicul care întruneşte cel puţin acelaşi punctaj cu al celui înlocuit şi are cel puţin aceeaşi capacitate după notificarea, în formatul solicitat, a agenţiei teritoriale a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. emitente a licenţei de traseu. (6) În perioada de valabilitate a programelor de transport, autovehiculele cu care operatorul de transport rutier a câştigat trasee/curse pentru care a obţinut licenţa de traseu nu pot fi înscrise la o atribuire ulterioară. (7) La solicitarea operatorilor de transport, înlocuirea autogării, a capacităţii de transport, precum şi suplimentarea/reducerea numărului de zile în care se efectuează cursele de pe un traseu se pot efectua numai cu aprobarea Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. (8) În perioada de valabilitate a programului de transport interjudeţean, în cazul în care se înfiinţează o autogară într-o localitate în care nu a existat autogară la data eliberării licenţei de traseu, se vor respecta prevederile art. 45 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi se vor modifica în mod corespunzător graficele de circulaţie anexă la licenţa de traseu.------------Art. 50 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011.  +  Articolul 51 (1) Traseele cuprinse în programele de transport se atribuie operatorilor de transport rutier care solicită traseul sau cursa respectiva, în cadrul unei şedinţe de atribuire. (2) În cazul transportului de persoane prin servicii regulate în trafic judetean, se atribuie intregul traseu solicitat. (3) În cazul transportului de persoane prin servicii regulate în trafic interjudetean, se atribuie fiecare cursa de pe un traseu.  +  Articolul 52 (1) În situaţia în care pentru o cursa s-a depus o singura solicitare, cursa solicitata este atribuita operatorului de transport rutier respectiv. (2) În situaţia în care pentru o cursa s-au depus mai multe solicitări de către mai mulţi operatori de transport rutier, acestia sunt departajati pe bază de punctaj, cursa fiind atribuita solicitantului care intruneste cel mai mare punctaj. (3) Criteriile de evaluare în baza cărora se atribuie punctele în cazul curselor interjudetene, precum şi metodologia de punctare sunt prevăzute în anexele nr. 7a) şi 7b) la prezentele norme. (4) Agentiile teritoriale ale Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. vor elibera licente de traseu după atribuirea traseelor din programul judetean.  +  Articolul 53 (1) Datele la care vor avea loc şedinţele de atribuire se vor stabili după cum urmează: a) o şedinţă de atribuire cu 60 de zile înainte de expirarea valabilităţii programului de transport, în vederea atribuirii noului program de transport interjudeţean; b) o şedinţa de atribuire cu 30 de zile înainte de expirarea valabilităţii programului de transport interjudeţean, în vederea atribuirii curselor rămase nesolicitate sau neatribuite la şedinţa de atribuire prevăzută la lit. a); c) pentru un traseu/cursă cuprins/cuprinsă în programul de transport interjudeţean la care a renunţat un operator de transport rutier sau în cazul în care măsura retragerii licenţei de traseu a rămas definitivă se va organiza o şedinţă de atribuire în termen de 15 zile de la afişarea traseelor/curselor respective pe site-ul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.; d) pentru un traseu/cursă nou-introdus/introdusă în programul de transport interjudeţean, cursele se vor atribui în cadrul unor şedinţe de atribuire organizate la o dată ce va fi stabilită de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. şi care va fi afişată la sediul agenţiilor teritoriale ale Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. şi pe site-ul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.-------------Alin. (1) al art. 53 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 1.352 din 31 octombrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 11 noiembrie 2008. (2) Cursele interjudetene care nu au fost solicitate sau atribuite la sedintele de atribuire prevăzute la alin. (1) vor fi scoase din programul de transport interjudetean.-------------Alin. (2) al art. 53 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 2.514 din 28 decembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 6 februarie 2007. (3) Lista traseelor şi curselor care au fost atribuite în cadrul fiecarei şedinţe va fi facuta publică de către Autoritatea Rutiera Română - A.R.R. pe site-ul acesteia, precum şi prin afisare la sediul agentiilor teritoriale ale Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. (4) Lista traseelor şi curselor rămase nesolicitate sau neatribuite se va afisa pe site-ul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., precum şi la sediul agentiilor teritoriale ale Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., cu 20 de zile înainte de data urmatoarei şedinţe de atribuire. (5) Data limita până la care operatorii de transport rutier pot depune optiunile este cu 10 zile înainte de data la care se desfăşoară sedinta de atribuire respectiva. (6) Operatorii de transport rutier vor depune toate opţiunile în format electronic, în vederea atribuirii traseelor cuprinse în programul de transport interjudeţean, în intervalul de 6 zile cuprins între a 15-a zi şi 10-a zi inclusiv, înainte de data la care se desfăşoară şedinţa de atribuire respectivă.-------------Alin. (6) al art. 53 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 394 din 25 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 3 aprilie 2008.  +  Articolul 54Optiunile depuse în format electronic de operatorii de transport vor fi respinse în urmatoarele cazuri: a) au depasit termenele prevăzute pentru sedintele de atribuire; b) când operatorul de transport nu detine vehicule suficiente pentru a efectua traseele/cursele pentru care a depus optiuni; c) când operatorul de transport rutier nu detine copii conforme ale licentei de transport, valabile la data depunerii optiunii, suficiente pentru a efectua transportul de persoane pe traseele/cursele pentru care a depus optiuni; d) când cursele pentru care s-au depus optiuni nu pot fi efectuate cu acelasi vehicul nominalizat din cauza suprapunerii graficelor de circulatie aferente, în cazul traseelor interjudetene;-------------Litera e) a art. 54 a fost abrogată de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 1.352 din 31 octombrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 11 noiembrie 2008. f) când traseele/cursele pentru care s-au depus optiuni nu pot fi efectuate cu unul sau mai multe vehicule dintre cele nominalizate din cauza suprapunerii graficelor de circulatie aferente, în cazul unei şedinţe de atribuire în care se atribuie trasee judetene şi curse pe trasee interjudetene; g) când graficele de circulatie aferente traseelor/curselor pentru care s-au depus optiuni nu permit efectuarea acestora cu vehiculele nominalizate, deoarece prin parcurgerea distantei dintre locul de sosire dintr-o cursa şi locul de plecare în urmatoarea cursa, cu o viteză de deplasare de 50 km/ora, se depăşeşte ora de plecare în urmatoarea cursa.  +  Articolul 55 (1) Licentele de traseu se elibereaza operatorilor de transport rutier cărora li s-au atribuit trasee/curse de către agentiile teritoriale ale Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. (2) Licenţele de traseu se eliberează operatorilor de transport rutier în numărul solicitat de aceştia numai în cazul în care autovehiculele deţin copie conformă a licenţei de transport.-------------Alin. (2) al art. 55 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 1.172 din 12 noiembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 24 noiembrie 2009. (3) Modelul licentei de traseu este prevăzut în anexa nr. 8 la prezentele norme. (4) Graficul de circulatie, anexa la licenta de traseu, cuprinde: a) statiile publice, precum şi distantele dintre acestea; b) orele de plecare, respectiv de sosire; c) zilele în care se efectueaza transporturile. (5) Modelul graficului de circulatie aferent licentei de traseu este prezentat în anexa nr. 9 la prezentele norme. (6) În cazul în care până la eliberarea licenţei de traseu se constată că au fost furnizate informaţii eronate, aceasta nu se va elibera.-------------Alin. (6) al art. 55 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 1.172 din 12 noiembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 24 noiembrie 2009.  +  Articolul 56În cazul în care operatorul de transport rutier căruia i s-a atribuit un traseu/o cursă nu se prezintă la agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. în vederea solicitării eliberării licenţei de traseu în termen de 5 zile de la data şedinţei de atribuire sau în cazul în care nu a ridicat licenţa de traseu în termen de 15 zile de la data solicitării, traseul/cursa va fi disponibil/disponibilă la următoarea şedinţă de atribuire.------------Art. 56 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011.  +  Articolul 57 (1) În cazul traseelor judetene, eliberarea licentei de traseu şi a graficului de circulatie se face de către agentia teritoriala a Autorităţii Rutiere Române A.R.R. pe a carei raza administrativa se afla respectivul traseu judetean. (2) În cazul curselor interjudetene, eliberarea licentei de traseu şi a graficului de circulatie se face, după caz, de către: a) agentia teritoriala a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. pe a carei raza administrativa îşi are sediul respectivul operator de transport rutier, dacă unul dintre capetele de traseu se afla în judeţul în care îşi are sediul acesta; b) agentia teritoriala a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. pe a carei raza administrativa se afla prima localitate capat de traseu prevăzută în denumirea traseului.  +  Articolul 58 (1) Licenţa de traseu pentru traseele cuprinse în Programul de transport judeţean se eliberează pentru o perioadă de 3 ani, fără a depăşi valabilitatea programului de transport.-------------Alin. (1) al art. 58 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 1.352 din 31 octombrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 11 noiembrie 2008.(1^1) Licenţa de traseu pentru traseele cuprinse în Programul de transport interjudeţean se eliberează pentru o perioadă de 5 ani, fără a depăşi valabilitatea programului de transport.-------------Alin. (1^1) al art. 58 a fost introdus de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 1.352 din 31 octombrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 11 noiembrie 2008. (2) Licenta de traseu se elibereaza după prezentarea de către operatorul de transport rutier a documentului de plată a tarifului de eliberare. (3) Licenta de traseu este nominala şi nu este transmisibila.  +  Articolul 59 (1) Operatorul de transport rutier are urmatoarele obligaţii: a) sa utilizeze pe timpul executarii transportului rutier placa de traseu cu nominalizarea operatorului de transport rutier şi a traseului; b) să asigure instruirea conducătorilor auto privind oblibaţiile ce revin acestora; c) să asigure afisarea în interiorul vehiculului a tarifului de transport pe bază de legitimatie de calatorie, conform distantelor corespunzătoare statiilor prevăzute în graficul de circulatie aferent licentei de traseu; d) sa admita la transport persoanele care beneficiaza, potrivit legii, de facilităţi la transportul rutier; e) să asigure gratuit readucerea persoanelor transportate la punctul de plecare, în cazul în care calatoria nu se poate realiza până la destinatie din vina operatorului de transport rutier; f) să asigure preluarea persoanelor transportate din vehiculele rămase imobilizate pe traseu, în termen de maximum 3 ore în judet şi 5 ore în tara; g) să asigure vanzarea biletelor la capetele traseului şi în vehicul, inclusiv cu anticipatie. h) să încheie contracte de acces în autogară, în conformitate cu graficele de circulaţie anexă la licenţa de traseu.-------------Litera h) a alin. (1) al art. 59 a fost introdusă de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 1.172 din 12 noiembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 24 noiembrie 2009. i) să comunice la agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. emitentă a licenţei de traseu în fiecare zi de vineri situaţia persoanelor cu facilităţi la transportul rutier potrivit legii, transportate în săptămâna precedentă, în formatul solicitat de aceasta;------------Litera i) a alin. (1) al art. 59 a fost introdusă de pct. 22 al art. I din ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011. j) să transporte în baza biletului/tichetului/cuponului special de călătorie acordat ca facilitate la transportul rutier public, completat anterior efectuării transportului, numai acele persoane care beneficiază de facilităţi la transport potrivit legii.------------Litera j) a alin. (1) al art. 59 a fost introdusă de pct. 22 al art. I din ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011. (2) Suplimentar faţă de prevederile art. 39, conducătorii auto angajaţi ai operatorului de transport rutier au urmatoarele obligaţii: a) sa preia la transport marfuri sau colete doar în limita spatiilor disponibile; b) să asigure urcarea şi coborarea bagajelor în/din portbagajul vehiculului. Bagajele se manipuleaza numai de către conducatorul auto; c) sa opreasca în toate statiile prevăzute în graficul de circulatie aferent licentei de traseu, fără a opri, pentru urcarea sau coborarea persoanelor transportate, în alte locuri decat cele prevăzute în graficul de circulatie; d) sa emita legitimatii de calatorie corespunzătoare tarifelor aferente distantei parcurse de persoanele transportate; e) să transporte persoane doar în limita numărului de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare pe stele sau categorii, cu excepţia autobuzelor urbane, utilizate pentru transportul local în interiorul unei localităţi, în cazul cărora trebuie ca numărul persoanelor transportate să fie în limita numărului de locuri prevăzut în certificatul de înmatriculare al acestora.------------Litera e) a alin. (2) al art. 59 a fost modificată de pct. 23 al art. I din ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011.  +  Articolul 60Renuntarea la licenta de traseu se poate face la cererea expresa a operatorului de transport rutier, care va fi depusa la agentia teritoriala emitenta a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., cu minimum 30 de zile înainte de data încetării efectuării traseului/cursei.  +  Articolul 61 (1) Retragerea licenţei de traseu se face de către agenţia teritorială emitentă a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. în următoarele cazuri: a) când nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza eliberării acesteia; b) în cazul săvârşirii de către operatorul de transport rutier a unor abateri grave, după cum urmează:(i) când licenţa de traseu a fost obţinută prin furnizarea unor documente care conţineau informaţii eronate;(îi) când operatorul de transport rutier, deţinător al licenţei de traseu, a încredinţat spre efectuare altui operator de transport rutier curse prevăzute în graficul de circulaţie aferent licenţei de traseu;(iii) când operatorul de transport rutier a înlocuit unul dintre vehicule fără respectarea prevederilor art. 50 alin. (5);(iv) când situaţiile referitoare la transportul persoanelor care beneficiază de facilităţi la transportul rutier public potrivit legii nu sunt transmise în termenul prevăzut de prezentele norme sau când respectivele situaţii sunt eronate.------------Pct. (iv) de la litera b) a alin. (1) al art. 61 a fost introdus de pct. 25 al art. I din ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011. c) în cazul săvârşirii de către operatorul de transport rutier a unor abateri repetate, după cum urmează:(i) în cazul transportului interjudeţean, când operatorul de transport rutier a efectuat cursa în mai puţin de 90% din numărul de zile prevăzute în graficul de circulaţie al licenţei de traseu pentru cursa respectivă a se efectua într-o lună calendaristică;------------Pct. (îi) de la litera c) a alin. (1) al art. 61 a fost abrogată de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011. d) la încetarea activităţii operatorului de transport rutier; e) la retragerea licenţei de transport; f) în cazul în care întreprinderea are activitatea suspendată, conform înregistrărilor din registrul comerţului.------------Litera f) a alin. (1) al art. 61 a fost introdusă de pct. 26 al art. I din ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011. (2) La transportul judeţean, pentru cazurile prevăzute la lit. a)-c), retragerea licenţei de traseu se face în baza solicitării motivate a administraţiei publice judeţene.-------------Art. 61 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 1.352 din 31 octombrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 11 noiembrie 2008.  +  Articolul 62 (1) În cazul retragerii licenţei de traseu, operatorul de transport rutier va fi înştiinţat de agenţia teritorială emitentă a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., fiind obligat să efectueze traseul sau cursa pe o perioadă de 30 de zile, în cazul transporturilor interjudeţene, şi de 60 de zile, în cazul transporturilor judeţene. (2) După retragerea licenţei de traseu, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va atribui cursa respectivă în cadrul următoarei şedinţe de atribuire prevăzute la art. 53 alin. (1) lit. c). (3) În cazul în care operatorul de transport rutier a renunţat la licenţa de traseu pentru o cursă, conform art. 60, acesta nu va mai putea participa la următoarele şedinţe de atribuire pentru atribuirea aceleiaşi curse. (4) În cazul în care operatorului de transport rutier i s-a retras licenţa de traseu pe o cursă, acesta nu va mai putea participa la următoarea şedinţa de atribuire a cursei respective.-------------Art. 62 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 1.352 din 31 octombrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 11 noiembrie 2008.  +  Articolul 63 (1) Pierderea, deteriorarea sau sustragerea licentelor de traseu se comunică de către operatorul de transport rutier la agentia teritoriala emitenta a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., în termen de maximum 15 zile de la data constatarii, acestea inlocuindu-se cu un document nou, cu plata tarifelor aferente. (2) Pierderea sau sustragerea licentelor de traseu se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.  +  Articolul 64 (1) Operatorii de transport rutier au obligaţia de a detine în original la bordul vehiculului, pe toata durata transportului de persoane prin servicii regulate în trafic naţional, documentul de transport. (2) Pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic naţional, prin document de transport se înţelege licenta de traseu însoţită de graficul de circulatie aferent. (3) Suplimentar faţă de documentul de transport, în cazul transportului rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic naţional, la bordul vehiculului trebuie să se mai afle: a) legitimatia de serviciu valabila a conducătorului auto, din care să reiasă ca este angajat al operatorului de transport rutier; b) contractul de închiriere sau de leasing în original ori în copie conforma cu originalul, în cazul în care vehiculul rutier este detinut cu contract de închiriere sau de leasing; c) actul prin care se dovedeşte dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto cetăţeni ai statelor nemembre ale Uniunii Europene;-------------Litera c) a alin. (3) al art. 64 a fost modificată de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 1.352 din 31 octombrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 11 noiembrie 2008. d) asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier, în copie. e) certificatul de competenţa profesionala al conducătorului auto, valabil, pentru tipul de transport efectuat.III.2.1.1.2. Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic international  +  Articolul 65 (1) Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic international se efectueaza de operatorii de transport rutier români, pe baza autorizatiei de transport international emise de către autorităţile competente ale statelor unde sunt situate capetele traseului, însoţită de graficele de circulatie, şi a autorizaţiilor de transport international eliberate de autorităţile competente ale statelor tranzitate. (2) Autorizatia de transport international da dreptul titularului/titularilor să efectueze transport rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic international.  +  Articolul 66 (1) Autorizatiile de transport international se elibereaza pe numele operatorului/operatorilor de transport rutier, acestea nefiind transmisibile către terti, şi va fi însoţită pe toata durata efectuării traseului de graficul de circulatie al acesteia în original. (2) Operatorul/operatorii de transport rutier titular/titulari al/ai autorizatiei de transport international va/vor putea, în condiţiile obtinerii acordului autorităţilor competente ale statelor unde sunt situate capetele traseului, să efectueze transport rutier public de persoane pe traseul solicitat şi prin unul sau mai mulţi subcontractanti, acestia având calitatea de operator de transport rutier. În acest caz, numele subcontractantului/subcontractantilor va fi inscris pe autorizatia de transport international. (3) În cazul asocierii mai multor operatori de transport rutier în scopul efectuării unor servicii regulate, autorizatiile de transport international se elibereaza pe numele tuturor operatorilor de transport rutier asociaţi operatorului de transport rutier în numele caruia s-a depus cererea în vederea autorizarii. (4) Perioada de valabilitate maxima a autorizaţiilor de transport international este de 5 ani. (5) Modelul autorizatiei de transport international este prevăzut în anexa nr. 10 la prezentele norme.  +  Articolul 67Autorizatia de transport international se elibereaza în conformitate cu prevederile prezentelor norme, a acordurilor şi convenţiilor la care România este parte.  +  Articolul 68 (1) În vederea autorizarii efectuării transportului rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic international pe traseul solicitat, operatorul de transport rutier va depune la sediul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii - Directia generală infrastructura şi transport rutier un dosar care va cuprinde urmatoarele documente: a) cererea de eliberare, al carei model este prevăzut în anexa nr. 11 la prezentele norme; b) numărul de autovehicule necesar pentru efectuarea curselor de pe traseul solicitat, pentru fiecare dintre operatorii de transport rutier menţionaţi în cerere; c) traseul şi graficul de circulatie propuse, cu indicarea punctelor de îmbarcare/debarcare a persoanelor; d) schita traseului, cu indicarea punctelor de trecere a frontierelor; e) schema de conducere care să permită controlul respectarii perioadelor de conducere şi de odihnă ale conducătorilor auto; f) contractul incheiat cu un partener strain din statul unde se afla celalalt capat al traseului pentru efectuarea curselor de pe traseul solicitat, cel puţin la paritate pentru partenerul român, după caz; contractul se va prezenta în limba română şi în limba oficiala sau în una dintre limbile oficiale ale statului partenerului strain; g) grila cu tarifele practicate; h) perioada de valabilitate a autorizatiei şi numărul de autorizaţii solicitate; i) orice informaţii suplimentare pe care operatorii de transport rutier care inainteaza cereri le considera relevante sau care le sunt solicitate de autorităţile de autorizare. (2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a), c), e) şi g) se vor prezenta şi în formatul electronic solicitat de Directia generală infrastructura şi transport rutier.  +  Articolul 69 (1) Autorizatia de transport international se acordă de către autorităţile statului pe al cărui teritoriu sunt imbarcati şi debarcati calatorii. Directia generală infrastructura şi transport rutier inainteaza acestor autorităţi, precum şi autorităţilor competente ale statelor ale caror teritorii sunt tranzitate fără imbarcarea şi debarcarea calatorilor o copie a cererii, împreună cu copiile documentatiei relevante şi cu aprecierea acesteia. (2) Deciziile asupra autorizarii operatorilor de transport rutier români vor fi luate de autorităţile competente ale statelor de autorizare în termenele stipulate în acordurile şi conventiile incheiate între România şi celelalte state. (3) Termenul în care Directia generală infrastructura şi transport rutier analizeaza cererile depuse de operatorii de transport rutier este de maximum 15 zile de la data depunerii dosarului.  +  Articolul 70 (1) Directia generală infrastructura şi transport rutier va respinge dosarul depus în vederea autorizarii transportului rutier de persoane prin servicii regulate pe un traseu în trafic international în urmatoarele cazuri: a) dacă solicitantul nu poate oferi serviciul care face obiectul cererii cu vehiculele deţinute; b) dacă anterior solicitantul nu a respectat legislatia naţionala sau internationala privind transportul rutier şi, în special condiţiile şi cerinţele privind autorizatiile pentru serviciile de transport rutier de persoane în trafic international sau a comis încălcări grave ale legislaţiei privind siguranţa rutiera, în special cu privire la reglementarile aplicabile vehiculelor şi perioadelor de odihnă şi conducere ale conducătorilor auto; c) dacă, în cazul unei cereri de reinnoire a autorizatiei, nu sunt indeplinite condiţiile de autorizare; d) dacă se stabileste ca existenta serviciului în cauza ar compromite direct serviciile regulate deja autorizate, exceptandu-se cazurile în care serviciile regulate sunt exploatate numai de un operator de transport rutier sau de mai mulţi operatori de transport rutier care exploateaza în comun traseul respectiv; e) dacă exista indicii ca efectuarea transportului rutier pe traseul solicitat în cerere are drept scop numai cele mai profitabile servicii existente pe traseul în cauza. (2) Faptul ca un operator de transport rutier ofera preţuri mai mici decat alti operatori de transport rutier sau ca traseul solicitat este deja efectuat de alti operatori de transport rutier nu poate constitui o justificare pentru respingerea cererii. (3) În cazul respingerii cererii, decizia va cuprinde menţionarea motivelor care au stat la baza acestei hotărâri.  +  Articolul 71 (1) Cererile de reinnoire a autorizaţiilor de transport international sau de modificare a condiţiilor de efectuare a transportului prin serviciul care face obiectul autorizatiei vor contine propunerile de modificare şi/sau perioada de valabilitate şi vor fi solutionate cu acceptul autorităţilor competente care au emis respectivele autorizaţii de transport international. (2) Cererile de reinnoire/modificare a autorizaţiilor de transport international vor fi solutionate cu respectarea procedurii prevăzute la art. 68-70. (3) Autorizatiile de transport international reinnoite/modificate vor fi eliberate operatorilor de transport rutier români sub rezerva returnarii vechilor autorizaţii în termen de 10 zile de la primirea noilor autorizaţii de transport international.  +  Articolul 72 (1) După obtinerea autorizaţiilor de transport international de la statul unde este situat celalalt capat de traseu, precum şi a celor de la statele tranzitate, acestea vor fi eliberate operatorului de transport rutier de către Directia generală infrastructura şi transport rutier. (2) Concomitent cu autorizatiile de transport rutier menţionate la alin. (1), Directia generală infrastructura şi transport rutier va elibera operatorului de transport rutier român şi autorizatia de transport international pe acel traseu, prevăzută la art. 66.  +  Articolul 73Autorizatia de transport international se retrage de către Directia generală infrastructura şi transport rutier în urmatoarele cazuri: a) când se constată că operatorul de transport rutier nu mai indeplineste condiţiile care au stat la baza eliberarii acesteia; b) când se constată că operatorul de transport rutier a furnizat documente conţinând informaţii eronate cu ocazia solicitarii autorizatiei de transport international; c) efectuarea de transport rutier public de persoane în trafic naţional pe baza autorizaţiei de transport internaţional, cu îmbarcarea/debarcarea persoanelor între două puncte de pe teritoriul României;------------Litera c) a art. 73 a fost introdusă de pct. 27 al art. I din ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011. d) la a treia sancţiune aplicată pentru nerespectarea prevederilor autorizaţiei de transport internaţional. Operatorul de transport va fi notificat după aplicarea celei de-a doua sancţiuni.------------Litera d) a art. 73 a fost introdusă de pct. 27 al art. I din ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011.  +  Articolul 74 (1) Pe teritoriul României operatorii de transport rutier români au obligaţia de a detine, în original, la bordul vehiculului, pe toata durata transportului de persoane prin servicii regulate în trafic international, autorizatia de transport international prevăzută la art. 72 alin. (2), însoţită de graficul de circulatie. (2) Suplimentar faţă de documentele menţionate la alin. (1), în cazul transportului rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic international, la bordul vehiculului trebuie să se afle: a) legitimatia de serviciu valabila a conducătorului auto, din care să reiasă ca este angajat al operatorului de transport rutier; b) actul prin care se dovedeşte dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto cetăţeni ai statelor nemembre ale Uniunii Europene;-------------Litera b) a alin. (2) al art. 74 a fost modificată de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 1.352 din 31 octombrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 11 noiembrie 2008. c) contractul de închiriere sau de leasing în original ori o copie conforma cu originalul, în cazul în care vehiculul este detinut cu contract de închiriere sau de leasing; d) asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora, pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier, în copie; e) certificatul de competenţa profesionala al conducătorului auto, valabil, pentru tipul de transport efectuat.  +  Articolul 75 (1) Operatorul de transport rutier are urmatoarele obligaţii: a) sa utilizeze pe timpul executarii transportului rutier placa de traseu cu nominalizarea operatorului de transport rutier şi a traseului; b) sa emita legitimatii de calatorie corespunzătoare tarifelor aferente distantei parcurse de persoana transportata; c) să asigure gratuit readucerea persoanelor transportate la punctul de plecare, în cazul în care calatoria nu se poate realiza până la destinatie din vina operatorului de transport rutier; d) să asigure preluarea persoanelor transportate din vehiculele rămase imobilizate pe traseu, în termen de maximum 16 ore; e) sa anunte anticipat cursele care nu pot fi executate din cauza de forta majoră sau din alte cauze la capetele traseului şi, în limita posibilitatilor, şi pe traseu; f) sa comunice Directiei generale infrastructura şi transport rutier renuntarea la traseu, cu minimum 30 de zile înainte de data încetării efectuării traseului; g) să asigure vanzarea biletelor cu anticipatie; h) să asigure bilete de calatorie în cel puţin două limbi - limba română şi o limbă de circulatie internationala; i) să asigure instruirea conducătorilor auto privind oblibaţiile ce revin acestora; j) să respecte prevederile prevăzute în autorizaţia de transport şi să asigure criteriile de continuitate, regularitate şi capacitate necesare efectuării transportului de persoane prin servicii regulate pe traseul respectiv.------------Litera j) a alin. (1) al art. 75 a fost modificată de pct. 28 al art. I din ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011. (2) Suplimentar faţă de prevederile art. 39, conducătorii auto angajaţi ai operatorului de transport rutier au urmatoarele obligaţii: a) sa preia la transport marfuri sau colete doar în limita spatiilor disponibile; b) să asigure urcarea şi coborarea bagajelor în/din portbagajul vehiculului. Bagajele se manipuleaza numai de către conducatorul auto; c) sa opreasca în toate statiile prevăzute în graficul de circulatie care insoteste autorizatia de transport international, fără a opri pentru urcarea sau coborarea persoanelor transportate în alte locuri decat cele prevăzute în graficul de circulatie; d) să transporte persoane doar în limita numărului de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare pe stele sau categorii.-------------Litera d) a alin. (2) al art. 75 a fost modificată de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 1.352 din 31 octombrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 11 noiembrie 2008.  +  Articolul 76 (1) Graficul de circulatie aferent unui traseu în trafic international poate să prevada mai multe puncte de îmbarcare/debarcare pe teritoriul României, dintre care unele sunt ramificatii ale traseului respectiv, menţionate corespunzător în graficul de circulatie. (2) Aceste ramificatii ale traseului se pot executa, numai în situaţia în care exista calatori, cu vehicule care deţin la bord autorizatia de transport international. (3) Transportul de persoane pe aceste ramificatii se considera ca fiind o continuare a transportului rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic international unde calatoria se poate efectua numai în baza legitimatiilor de calatorie eliberate pentru traseul sau traseele internationale pentru care exista la bord autorizatiile de transport international respective.  +  Articolul 77 (1) Autorizatiile de transport international având România ca tara de tranzit sau de destinatie, necesare efectuării unui transport de persoane prin serviciu regulat pentru operatorii de transport rutier straini, se acordă în condiţiile şi în termenele prevăzute de acordurile bilaterale şi multilaterale incheiate de România cu celelalte state, de către Directia generală infrastructura şi transport rutier. (2) Autorizatiile de transport international având România ca tara de tranzit sau de destinatie sunt valabile numai în original. (3) Modelul autorizatiei de transport international având România ca tara de tranzit este prevăzut în anexa nr. 12 la prezentele norme. (4) Modelul autorizatiei de transport international având România ca tara de destinatie este prevăzut în anexa nr. 13 la prezentele norme.  +  Articolul 78 (1) Pierderea, deteriorarea sau sustragerea autorizatiei de transport international se comunică Directiei generale infrastructura şi transport rutier, în termen de 15 zile de la data constatarii, aceasta inlocuindu-se cu un document nou. (2) Pierderea sau sustragerea autorizatiei de transport international se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.III.2.1.2. Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate specialeIII.2.1.2.1. Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate speciale în trafic interjudeţean--------------Titlul Cap. III.2.1.2.1. a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDINUL nr. 1.352 din 31 octombrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 11 noiembrie 2008.  +  Articolul 79Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate speciale în trafic interjudeţean se efectueaza de operatorii de transport rutier în baza licentei de traseu eliberate de agentia teritoriala a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. în a carei raza administrativa operatorul de transport rutier îşi are sediul social.--------------Art. 79 a fost modificat de art. II din ORDINUL nr. 1.352 din 31 octombrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 11 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "trafic naţional" cu sintagma "trafic interjudeţean".  +  Articolul 80Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate speciale în trafic interjudeţean poate fi efectuat de către operatorii de transport rutier care au incheiat un contract cu un beneficiar care poate fi agent economic, unitate de invatamant sau unitate militara, în vederea efectuării de transporturi pentru categoriile de personal nominalizate la art. 3 alin. (1) pct. 37 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 109/2005privind transporturile rutiere, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 102/2006.--------------Art. 80 a fost modificat de art. II din ORDINUL nr. 1.352 din 31 octombrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 11 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "trafic naţional" cu sintagma "trafic interjudeţean".  +  Articolul 81În vederea obtinerii unei licente de traseu pentru un serviciu regulat special de persoane în trafic interjudeţean, operatorul de transport rutier va depune la agentia teritoriala a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. un dosar care va cuprinde:--------------Partea introductivă a art. 81 a fost modificată de art. II din ORDINUL nr. 1.352 din 31 octombrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 11 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "trafic naţional" cu sintagma "trafic interjudeţean". a) cererea; b) lista vehiculelor cu care se efectueaza traseul şi capacitatea de transport a acestora; c) copiile conforme ale licentei de transport într-un numar egal cu cel al vehiculelor prezentate în lista; d) graficul de circulatie propus, care trebuie să fie în concordanta cu programul de incepere/încheiere a activităţilor, respectiv programul de intrare/iesire din schimb, vizat de beneficiarul transportului; graficul de circulatie va cuprinde sensurile în care se transporta angajatii pentru începerea activităţilor/intrarea în schimb, respectiv transportul acestora la incheierea activităţilor/ieşirea din schimb; e) contractul incheiat cu beneficiarul transportului, din care să rezulte programul de incepere/încheiere a activităţilor, respectiv programul de intrare/iesire din schimb; contractul se va incheia cu un singur beneficiar al transportului, cursa executandu-se în exclusivitate pentru acest beneficiar; f) tabel cu persoanele angajate ale beneficiarului, care urmeaza să fie transportate.  +  Articolul 82În termen de maximum 15 zile de la data depunerii dosarului, agentia teritoriala a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. analizeaza documentele depuse, urmand ca, în cazul în care sunt indeplinite condiţiile pentru efectuarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate speciale pe acel traseu, sa dispună eliberarea licentei de traseu sau sa comunice în scris refuzul motivat, după caz.------------Art. 82 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 2.514 din 28 decembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 6 februarie 2007.  +  Articolul 83 (1) Licenta de traseu se elibereaza operatorului de transport rutier într-un numar egal cu numărul de vehicule necesare efectuării traseului, după prezentarea avizelor eliberate de administraţiile locale pentru statiile utilizate pentru urcarea/coborarea persoanelor transportate. (2) În cazul transportului de persoane prin servicii regulate speciale în trafic interjudeţean, statiile utilizate pentru urcarea/coborarea persoanelor transportate nu pot fi statiile publice, dar trebuie să se asigure condiţii minime de siguranţă pentru persoanele transportate.--------------Alin. (2) al art. 83 a fost modificat de art. II din ORDINUL nr. 1.352 din 31 octombrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 11 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "trafic naţional" cu sintagma "trafic interjudeţean". (3) Licenta de traseu se elibereaza de agentia teritoriala a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. pentru o perioadă egala cu perioada de valabilitate a contractului incheiat cu beneficiarul transportului, dar nu mai mult de un an, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare. (4) Modelul licentei de traseu este prevăzut în anexa nr. 8 la prezentele norme. (5) Licenta de traseu contine tipul şi capacitatea autobuzului necesar pentru efectuarea traseului şi este însoţită pe toata durata efectuării transportului de graficul de circulatie aferent, în original. (6) Graficul de circulatie aferent licentei de traseu cuprinde: a) statiile, altele decat statiile publice, precum şi distantele dintre acestea; b) orele de plecare, respectiv de sosire; c) zilele în care se efectueaza transporturile. (7) Modelul graficului de circulatie al licentei de traseu este prevăzut în anexa nr. 9 la prezentele norme. (8) Licenta de traseu este nominala şi nu este transmisibila.  +  Articolul 84Agentia teritoriala a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. va respinge dosarul depus în vederea obtinerii unei licente de traseu în urmatoarele condiţii: a) dacă solicitantul nu dispune de numărul de vehicule sau de copii conforme ale licentei de transport, necesare derularii transportului pe traseul solicitat, conform contractului incheiat cu beneficiarul; b) dacă solicitantul a fost sanctionat în ultimul an prin suspendarea unui numar de copii conforme reprezentand 10% din numărul total de copii conforme pe care îl detine, ca urmare a savarsirii unor abateri grave prevăzute la art. 11; c) dacă un vehicul este utilizat simultan pentru transportul angajatilor mai multor beneficiari, precum şi dacă vehiculul respectiv a fost nominalizat pe o cursa/un traseu din programele de transport prin servicii regulate ale caror grafice de circulatie se suprapun cu cel vizat de beneficiarul transportului.------------Art. 84 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 2.514 din 28 decembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 6 februarie 2007.  +  Articolul 85 (1) Operatorii de transport rutier au obligaţia de a detine în original, la bordul vehiculului, pe toata durata transportului naţional de persoane prin servicii regulate speciale, documentul de transport. (2) Pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate speciale în trafic interjudeţean, prin document de transport se înţelege licenta de traseu însoţită de graficul de circulatie aferent acesteia.--------------Alin. (2) al art. 85 a fost modificat de art. II din ORDINUL nr. 1.352 din 31 octombrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 11 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "trafic naţional" cu sintagma "trafic interjudeţean". (3) Suplimentar faţă de documentul de transport, în cazul transportului rutier public de persoane prin servicii regulate speciale în trafic interjudeţean, la bordul vehiculului trebuie să se mai afle:--------------Partea introductivă a alin. (3) al art. 85 a fost modificată de art. II din ORDINUL nr. 1.352 din 31 octombrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 11 noiembrie 2008, prin înlocuirea sintagmei "trafic naţional" cu sintagma "trafic interjudeţean". a) contractul incheiat cu beneficiarul transportului sau copia conforma cu originalul a acestuia; b) legitimatii de serviciu valabile, eliberate de beneficiarul transportului pentru persoanele transportate; c) legitimatia de serviciu valabila a conducătorului auto, din care să reiasă ca este angajat al operatorului de transport rutier; d) contractul de închiriere sau de leasing în original ori copie conforma cu originalul, în cazul în care vehiculul rutier este detinut cu contract de închiriere sau leasing; e) actul prin care se dovedeşte dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto cetăţeni ai statelor nemembre ale Uniunii Europene;--------------Litera e) a alin. (3) al art. 85 a fost modificată de pct. 23 al art. I din ORDINUL nr. 1.352 din 31 octombrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 11 noiembrie 2008. f) asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora, pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier, în copie; g) certificatul de competenţa profesionala al conducătorului auto, valabil pentru tipul de transport efectuat.  +  Articolul 86Retragerea licentei de traseu se face de agentia teritoriala emitenta a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. în urmatoarele cazuri: a) când nu mai sunt indeplinite condiţiile care au stat la baza eliberarii acesteia; b) în cazul savarsirii de către operatorul de transport rutier a unor abateri grave, după cum urmeaza:(i) când licenta de traseu a fost obtinuta prin furnizarea unor documente care contineau informaţii eronate;(îi) când operatorul de transport rutier detinator al licentei de traseu a încredinţat spre efectuare altui operator de transport rutier curse prevăzute în graficul de circulatie aferent licentei de traseu;(iii) când s-a constatat faptul ca în vehiculul/vehiculele care efectueaza transport de persoane prin servicii regulate speciale pe un anumit traseu sunt transportate persoane care nu au fost nominalizate de către beneficiarul transportului în tabelul prevăzut la art. 81 lit. f); c) când operatorul de transport rutier nu a efectuat cel puţin 5% din totalul curselor prevăzute în graficul de circulatie al licentei de traseu într-un interval de 30 de zile; d) la încetarea activităţii operatorului de transport rutier; e) la retragerea licentei de transport; f) în cazul în care întreprinderea are activitatea suspendată, conform înregistrărilor din registrul comerţului.------------Litera f) a art. 86 a fost introdusă de pct. 29 al art. I din ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011.  +  Articolul 87 (1) Operatorul de transport rutier are urmatoarele obligaţii: a) sa utilizeze pe timpul executarii transportului rutier placa de traseu, cu indicarea executantului, a traseului şi a tipului de transport; b) să asigure gratuit readucerea persoanelor transportate la punctul de plecare în cazul în care calatoria nu se poate realiza până la destinatie din vina operatorului de transport rutier; c) sa preia la transport numai persoanele nominalizate în tabelul prevăzut la art. 81 lit. f), care deţin legitimatii de serviciu valabile, eliberate de beneficiarul transportului; d) să asigure preluarea persoanelor transportate din vehiculele rămase imobilizate pe traseu, în termen de maximum 3 ore în judet şi 5 ore în tara; e) să asigure instruirea conducătorilor auto privind oblibaţiile ce revin acestora. (2) Suplimentar faţă de prevederile art. 39, conducătorii auto angajaţi ai operatorului de transport rutier au urmatoarele obligaţii: a) sa preia la transport marfuri sau colete doar în limita spatiilor disponibile; b) să asigure urcarea şi coborarea bagajelor în/din portbagajul vehiculului. Bagajele se manipuleaza numai de către conducatorul auto; c) sa opreasca în toate statiile prevăzute în graficul de circulatie aferent licentei de traseu, fără a opri pentru urcarea sau coborarea persoanelor transportate în alte locuri decat cele prevăzute în graficul de circulatie; d) să transporte persoane doar în limita numărului de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare pe stele sau categorii.--------------Litera d) a alin. (2) al art. 87 a fost modificată de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 1.352 din 31 octombrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 11 noiembrie 2008.  +  Articolul 88 (1) Pierderea, deteriorarea sau sustragerea licentelor de traseu se comunică de către operatorul de transport rutier la agentia teritoriala emitenta a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., în termen de maximum 15 zile de la data constatarii, acestea inlocuindu-se cu un document nou, cu plata tarifelor aferente. (2) Pierderea sau sustragerea licentelor de traseu se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.III.2.1.2.2. Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate speciale în trafic international  +  Articolul 89Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate speciale în trafic international se efectueaza de către operatorii de transport rutier români, în baza autorizaţiilor de transport international eliberate de autorităţile competente ale statelor unde sunt situate capetele de traseu, insotite de graficele de circulatie, şi a autorizaţiilor de transport internationale eliberate de autorităţile competente ale statelor tranzitate, după caz.  +  Articolul 90Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate speciale în trafic international poate fi efectuat de către operatorii de transport rutier care au incheiat un contract cu un beneficiar care poate fi agent economic, unitate de invatamant sau unitate militara, în vederea efectuării de transporturi pentru categoriile de personal nominalizate la art. 3 alin. (1) pct. 37 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 102/2006.  +  Articolul 91 (1) În vederea autorizarii efectuării de transport rutier public de persoane prin servicii regulate speciale pe traseul solicitat, operatorul de transport rutier va depune la Directia generală infrastructura şi transport rutier un dosar care cuprinde urmatoarele documente: a) cererea de eliberare, al carei model este prevăzut în anexa nr. 11 la prezentele norme; b) numărul de autovehicule necesare pentru efectuarea curselor de pe traseul solicitat, pentru fiecare dintre operatorii de transport rutier menţionaţi în cerere; c) traseul şi graficul de circulatie propus, cu indicarea punctelor de îmbarcare/debarcare a persoanelor; d) avizele, pentru punctele de îmbarcare/debarcare, eliberate de detinatorii acestora; e) schita traseului, cu indicarea punctelor de trecere a frontierelor; f) schema de conducere care să permită controlul respectarii perioadelor de conducere şi de odihnă ale conducătorilor auto; g) contractul original, incheiat cu beneficiarul transportului, în limba română, sau copia tradusa şi legalizata, precum şi în limba oficiala a statului unde se afla sediul beneficiarului; h) perioada de valabilitate a autorizatiei şi numărul de autorizaţii solicitate; i) orice informaţii suplimentare pe care operatorii de transport rutier care inainteaza cereri le considera relevante sau care le sunt solicitate de autorităţile de autorizare. (2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a), c), e) şi f) se vor prezenta şi în formatul electronic solicitat de Directia generală infrastructura şi transport rutier.  +  Articolul 92 (1) Autorizatia de transport international se acordă de autorităţile statului pe al cărui teritoriu sunt imbarcati şi debarcati calatorii. Directia generală infrastructura şi transport rutier inainteaza acestor autorităţi, precum şi autorităţilor competente ale statelor ale caror teritorii sunt tranzitate fără imbarcarea şi debarcarea calatorilor o copie a cererii împreună cu copiile documentatiei relevante şi aprecierea acesteia. (2) Deciziile asupra autorizarii operatorilor de transport rutier români vor fi luate de autorităţile competente ale statelor de autorizare, în termenele stipulate în acordurile şi conventiile incheiate între România şi celelalte state. (3) Termenul în care Directia generală infrastructura şi transport rutier analizeaza cererile depuse de operatorii de transport rutier este de maximum 15 zile de la data depunerii dosarului.  +  Articolul 93 (1) Directia generală infrastructura şi transport rutier va respinge dosarul depus în vederea atribuiri unui traseu în trafic international în urmatoarele cazuri: a) dacă solicitantul nu dispune de numărul de vehicule şi copii conforme ale licentei de transport, necesare derularii transportului pe traseul solicitat, conform contractului incheiat cu beneficiarul; b) dacă în trecut solicitantul nu a respectat legislatia naţionala sau internationala privind transportul rutier şi în special condiţiile şi cerinţele privind autorizatiile pentru serviciile de transport rutier de persoane în trafic international sau a comis încălcări grave ale legislaţiei privind siguranţa rutiera, în special cu privire la reglementarile aplicabile vehiculelor şi perioadelor de odihnă şi conducere ale conducătorilor auto; c) dacă prin atribuirea traseului respectiv se încalcă prevederile acordurilor bilaterale incheiate între România şi statele pe teritoriul cărora se afla traseul. (2) În cazul respingerii cererii, decizia va cuprinde menţionarea motivelor care au stat la baza acestei hotărâri.  +  Articolul 94 (1) După obtinerea autorizaţiilor de transport international de la statul unde este situat celalalt capat de traseu, precum şi cele de la statele tranzitate, acestea vor fi eliberate operatorului de transport rutier de Directia generală infrastructura şi transport rutier. (2) Concomitent cu autorizatiile de transport rutier menţionate la alin. (1), Directia generală infrastructura şi transport rutier va elibera operatorului de transport rutier român şi o autorizatie de transport international pe acel traseu, al carei model este prezentat în anexa nr. 10 la prezentele norme. (3) Autorizatia de transport international de persoane prin servicii regulate speciale se elibereaza pe o perioadă de maximum 5 ani. (4) Autorizatia este nominala, nu este transmisibila şi va fi însoţită pe toata durata efectuării traseului de graficul de circulatie al acesteia în original.  +  Articolul 95 (1) Cererile de reinnoire a autorizaţiilor de transport international sau de modificare a condiţiilor de efectuare a transportului prin serviciul care face obiectul autorizatiei vor contine propunerile de modificare şi/sau perioada de valabilitate şi vor fi solutionate cu acceptul autorităţilor competente care au emis respectivele autorizaţii de transport international. (2) Cererile de reinnoire/modificare a autorizaţiilor de transport international vor fi solutionate cu respectarea procedurii prevăzute la art. 91-93. (3) Autorizatiile de transport international reinnoite/modificate se elibereaza operatorilor de transport rutier români sub rezerva returnarii vechilor autorizaţii în termen de 10 zile de la primirea noilor autorizaţii de transport international.  +  Articolul 96Autorizatia de transport international se retrage de către Directia generală infrastructura şi transport rutier în urmatoarele cazuri: a) când se constată că operatorul de transport rutier nu mai indeplineste condiţiile care au stat la baza eliberarii acesteia; b) când se constată că operatorul de transport rutier a furnizat documente conţinând informaţii eronate cu ocazia solicitarii autorizatiei de transport international.  +  Articolul 97 (1) Pe teritoriul României, operatorii de transport rutier români au obligaţia de a detine în original, la bordul vehiculului, pe toata durata transportului de persoane prin servicii regulate speciale în trafic international, autorizatia de transport international prevăzută la art. 72 alin. (2), însoţită de graficul de circulatie. (2) Suplimentar faţă de documentele menţionate la alin. (1), în cazul transportului rutier public de persoane prin servicii regulate speciale în trafic international, la bordul vehiculului trebuie să se mai afle: a) contractul incheiat cu beneficiarul transportului în limba română sau copia tradusa şi legalizata; b) legitimatii de serviciu valabile, eliberate de beneficiarul transportului pentru persoanele transportate; c) legitimatia de serviciu valabila a conducătorului auto, din care să reiasă ca este angajat al operatorului de transport rutier; d) actul prin care se dovedeşte dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto cetăţeni ai statelor nemembre ale Uniunii Europene;--------------Litera d) a alin. (2) al art. 97 a fost modificată de pct. 25 al art. I din ORDINUL nr. 1.352 din 31 octombrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 11 noiembrie 2008. e) contractul de închiriere sau de leasing în original ori o copie conforma cu originalul, în cazul în care vehiculul este detinut cu contract de închiriere sau de leasing; f) asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier, în copie; g) certificatul de competenţa profesionala al conducătorului auto, valabil pentru tipul de transport efectuat.  +  Articolul 98 (1) Operatorul de transport rutier are urmatoarele obligaţii: a) sa utilizeze pe timpul executarii transportului rutier placa de traseu, cu indicarea executantului, a traseului şi a tipului de transport; b) să asigure instruirea conducătorilor auto privind oblibaţiile ce revin acestora; c) să asigure gratuit readucerea persoanelor transportate la punctul de plecare în cazul în care calatoria nu se poate realiza până la destinatie din vina operatorului de transport rutier; d) să asigure preluarea persoanelor transportate din vehiculele rămase imobilizate pe traseu, în termen de maximum 16 ore. (2) Suplimentar faţă de prevederile art. 39, conducătorii auto angajaţi ai operatorului de transport rutier au urmatoarele obligaţii: a) sa preia la transport bagaje sau colete doar în limita spatiilor disponibile; b) să asigure urcarea şi coborarea bagajelor în/din portbagajul vehiculului. Bagajele se manipuleaza numai de către conducatorul auto sau de către reprezentantul acestuia; c) sa opreasca în toate statiile prevăzute în graficul de circulatie care insoteste autorizatia de transport international, fără a opri pentru urcarea sau coborarea persoanelor transportate în alte locuri decat cele prevăzute în graficul de circulatie; d) să transporte persoane doar în limita numărului de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare pe stele sau categorii.--------------Litera d) a alin. (2) al art. 98 a fost modificată de pct. 26 al art. I din ORDINUL nr. 1.352 din 31 octombrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 11 noiembrie 2008.  +  Articolul 99 (1) Pierderea, deteriorarea sau sustragerea autorizatiei de transport international se comunică Directiei generale infrastructura şi transport rutier, în termen de 15 zile de la data constatarii, aceasta inlocuindu-se cu un document nou. (2) Pierderea sau sustragerea autorizatiei de transport international se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.III.2.1.3. Transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionaleIII.2.1.3.1. Transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale în trafic naţional  +  Articolul 100Transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale în trafic naţional se efectueaza de către operatorii de transport rutier numai în baza documentului de transport.  +  Articolul 101 (1) La efectuarea unui transport rutier public de persoane prin servicii ocazionale în trafic naţional, operatorul de transport rutier are obligaţia de a detine în original, la bordul vehiculului, pe toata durata transportului, documentul de transport. (2) Pentru transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale în trafic naţional, prin document de transport se înţelege documentul de control al cărui model este prevăzut în anexa nr. 14 la prezentele norme. (3) Documentul de control este format din foi de parcurs detasabile, în doua exemplare, legate în carnete de 25 de file numerotate consecutiv de la 1 la 25. (4) Primul exemplar al foii de parcurs, denumit original, se păstrează la bordul vehiculului pe toata durata transportului pentru care a fost întocmit. (5) Foile de parcurs se completeaza în dublu exemplar de către operatorul de transport rutier, pentru fiecare calatorie înainte de începerea acesteia. (6) Al doilea exemplar al foii de parcurs, denumit copie, se detaseaza din documentul de control imediat după completare şi se păstrează la sediul operatorului de transport rutier. (7) Suplimentar faţă de documentul de transport, în cazul transportului rutier public de persoane prin servicii ocazionale în trafic naţional, la bordul vehiculului trebuie să se mai afle: a) contractul/comanda beneficiarului transportului respectiv, în original sau în copie; b) legitimatia de serviciu valabila a conducătorului auto, din care să reiasă ca este angajat al operatorului de transport rutier; c) contractul de închiriere sau de leasing în original ori copia conforma cu originalul, în cazul în care vehiculul rutier este detinut cu contract de închiriere sau de leasing; d) actul prin care se dovedeşte dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto cetăţeni ai statelor nemembre ale Uniunii Europene;--------------Litera d) a alin. (7) al art. 101 a fost modificată de pct. 27 al art. I din ORDINUL nr. 1.352 din 31 octombrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 11 noiembrie 2008. e) asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier, în copie; f) certificatul de competenţa profesionala al conducătorului auto, valabil pentru tipul de transport efectuat.  +  Articolul 102 (1) Documentul de control se elibereaza de agentiile teritoriale ale Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. (2) Documentul de control este nominal şi nu este transmisibil.  +  Articolul 103Comanda sau contractul incheiat cu beneficiarul trebuie să cuprindă cel puţin urmatoarele informaţii: a) denumirea beneficiarului; b) codul unic de înregistrare; c) adresa beneficiarului (adresa de comunicare a actelor); d) traseul; e) punctul de îmbarcare şi cel de debarcare a persoanelor transportate; f) perioada de desfăşurare a serviciului respectiv.  +  Articolul 104Pe parcursul transportului de persoane prin servicii ocazionale în trafic naţional nicio persoana nu poate urca sau cobori, imbarcarea, respectiv debarcarea acestora, fiind posibila numai într-un singur punct mentionat în comanda sau contract.  +  Articolul 105 (1) Operatorul de transport rutier are urmatoarele obligaţii: a) să asigure instruirea conducătorilor auto privind oblibaţiile ce revin acestora; b) sa transporte doar persoanele nominalizate în documentul de control; c) să asigure gratuit readucerea persoanelor transportate la punctul de plecare, în cazul în care calatoria nu se poate realiza până la destinatie din vina operatorului de transport rutier; d) să asigure preluarea persoanelor transportate din vehiculele rămase imobilizate pe traseu, în termen de maximum 3 ore în judet şi 5 ore în tara. (2) Suplimentar faţă de prevederile art. 39, conducătorii auto angajaţi ai operatorului de transport rutier au urmatoarele obligaţii: a) sa preia la transport bagaje sau colete doar în limita spatiilor disponibile; b) să asigure urcarea şi coborarea bagajelor în/din portbagajul vehiculului. Bagajele se manipuleaza numai de către conducatorul auto; c) să transporte persoane doar în limita numărului de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare pe stele sau categorii.--------------Litera c) a alin. (2) al art. 105 a fost modificată de pct. 28 al art. I din ORDINUL nr. 1.352 din 31 octombrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 11 noiembrie 2008. d) sa opreasca pentru urcarea sau coborarea persoanelor transportate numai în locurile prevăzute în comanda sau în contract.III.2.1.3.2. Transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale în trafic international  +  Articolul 106 (1) Transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale în trafic international se poate efectua numai în condiţiile respectarii prevederilor Acordului privind transportul international ocazional de calatori cu autocarul şi autobuzul (Acordul INTERBUS), ratificat prin Legea nr. 439/2002. (2) Autoritatea Rutiera Română - A.R.R. va afisa la sediul agentiilor teritoriale şi pe site-ul propriu lista tarilor semnatare ale Acordului INTERBUS. (3) Pentru statele nesemnatare ale Acordului INTERBUS, Autoritatea Rutiera Română - A.R.R va afisa la sediul agentiilor teritoriale şi pe site-ul propriu modul de efectuare a transportului rutier public de persoane prin servicii ocazionale şi documentul de transport necesar pentru fiecare stat.  +  Articolul 107 (1) Documentul de control se elibereaza de agentiile teritoriale ale Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. operatorului de transport rutier după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare. (2) Pentru statele semnatare ale Acordului INTERBUS, eliberarea autorizaţiilor pentru serviciile ocazionale neliberalizate se face de către Directia generală infrastructura şi transport rutier.  +  Articolul 108Pe parcursul transportului de persoane prin servicii ocazionale în trafic international nicio persoana nu poate urca sau cobori, imbarcarea, respectiv debarcarea acestora, fiind posibila numai într-un singur punct mentionat pe documentul de control.  +  Articolul 109 (1) Pentru efectuarea unui transport rutier public de persoane prin servicii ocazionale, operatorul de transport rutier are obligaţia de a detine în original, la bordul vehiculului, pe toata durata transportului, copia conforma a licentei de transport, precum şi documentul de transport. (2) Pentru transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale în trafic internaţional, prin document de transport se înţelege, după caz: a) documentul prevăzut în anexa nr. 27 la prezentele norme pentru transporturile rutiere publice de persoane prin servicii ocazionale efectuate pe teritoriul Uniunii Europene; b) documentul de control prevăzut de Acordul INTERBUS pentru transporturile rutiere publice de persoane prin servicii ocazionale liberalizate efectuate între România şi state nemembre ale Uniunii Europene sau care tranzitează state ce nu sunt membre ale Uniunii Europene; c) autorizaţia pentru serviciul ocazional neliberalizat; d) documentul de control prevăzut de acordurile bilaterale pentru transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale, în cazul statelor nesemnatare ale Acordului INTERBUS.--------------Alin. (2) al art. 109 a fost modificat de pct. 29 al art. I din ORDINUL nr. 1.352 din 31 octombrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 11 noiembrie 2008. (3) Suplimentar faţă de documentul de transport, în cazul transportului rutier de persoane prin servicii ocazionale în trafic international, la bordul vehiculului trebuie să se afle: a) contractul de transport sau documentul echivalent prevăzut în pagina de garda a documentului de control; b) legitimatia de serviciu valabila a conducătorului auto, din care să reiasă ca este angajat al operatorului de transport rutier; c) contractul de închiriere sau de leasing în original ori copia conforma cu originalul, în cazul în care vehiculul rutier este detinut cu contract de închiriere sau de leasing; d) actul prin care se dovedeşte dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto cetăţeni ai statelor nemembre ale Uniunii Europene;--------------Litera d) a alin. (3) al art. 109 a fost modificată de pct. 30 al art. I din ORDINUL nr. 1.352 din 31 octombrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 11 noiembrie 2008. e) asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier, în copie; f) certificatul de competenţa profesionala al conducătorului auto, valabil pentru tipul de transport efectuat.  +  Articolul 110 (1) Operatorul de transport rutier are urmatoarele obligaţii: a) să asigure instruirea conducătorilor auto privind oblibaţiile ce revin acestora; b) sa transporte doar persoanele nominalizate în documentul de control; c) să asigure gratuit readucerea persoanelor transportate la punctul de plecare, în cazul în care calatoria nu se poate realiza până la destinatie din vina operatorului de transport rutier; d) să asigure preluarea persoanelor transportate din vehiculele rămase imobilizate pe traseu, în termen de maximum 16 ore. (2) Suplimentar faţă de prevederile art. 39, conducătorii auto angajaţi ai operatorului de transport rutier au urmatoarele obligaţii: a) sa preia la transport marfuri sau colete doar în limita spatiilor disponibile; b) să asigure urcarea şi coborarea bagajelor în/din portbagajul vehiculului. Bagajele se manipuleaza numai de către conducatorul auto; c) să transporte persoane doar în limita numărului de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare pe stele sau categorii.--------------Litera c) a alin. (2) al art. 110 a fost modificată de pct. 31 al art. I din ORDINUL nr. 1.352 din 31 octombrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 11 noiembrie 2008. d) sa opreasca pentru urcarea sau coborarea persoanelor transportate numai în locurile prevăzute în contractul de transport.  +  Articolul 111 (1) Autorizatiile de transport international având România ca tara de tranzit sau destinatie, necesare efectuării unui transport de persoane prin servicii ocazionale pentru operatorii de transport rutier straini, se acordă în condiţiile şi în termenele prevăzute de acordurile bilaterale şi multilaterale incheiate de România cu celelalte state, de către Directia generală infrastructura şi transport rutier. (2) Autorizatiile de transport international având România ca tara de tranzit sau destinatie sunt valabile numai în original. (3) Modelul autorizatiei de transport international având România ca tara de tranzit, eliberata unui operator de transport rutier dintr-un stat nesemnatar al Acordului INTERBUS, este prevăzut în anexa nr. 12 la prezentele norme. (4) Modelul autorizatiei de transport international având România ca tara de tranzit, eliberata unui operator de transport rutier dintr-un stat semnatar al Acordului INTERBUS, este prevăzut în anexa nr. 15 la prezentele norme. (5) Modelul autorizatiei de transport international având România ca tara de destinatie, eliberata unui operator de transport rutier dintr-un stat nesemnatar al Acordului INTERBUS, este prevăzut în anexa nr. 13 la prezentele norme. (6) Modelul autorizatiei de transport international având România ca tara de destinatie, eliberata unui operator de transport rutier dintr-un stat semnatar al Acordului INTERBUS, este prevăzut în anexa nr. 16 la prezentele norme.III.2.2. Transportul rutier de persoane în cont propriuIII.2.2.1. Transportul rutier de persoane în cont propriu în trafic naţional  +  Articolul 112Pentru a efectua transport rutier de persoane în cont propriu în trafic naţional, la bordul vehiculului trebuie să se afle, pe toată durata transportului, copia conformă a certificatului de transport în cont propriu şi documentul de transport.--------------Art. 112 a fost modificat de pct. 32 al art. I din ORDINUL nr. 1.352 din 31 octombrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 11 noiembrie 2008.  +  Articolul 113 (1) Pentru transportul de persoane în cont propriu în trafic naţional, prin document de transport se înţelege tabelul cuprinzand persoanele transportate, semnat şi stampilat de către reprezentantul legal al intreprinderii. (2) Suplimentar faţă de documentul de transport, în cazul transportului rutier în cont propriu de persoane în trafic naţional, la bordul vehiculului trebuie să se mai afle: a) legitimatia de serviciu valabila a conducătorului auto, din care să reiasă ca este angajat al intreprinderii; b) contractul de leasing în original sau copia conforma cu originalul, în cazul în care vehiculul rutier este detinut cu contract de leasing; c) actul prin care se dovedeşte dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto cetăţeni ai statelor nemembre ale Uniunii Europene;--------------Litera c) a alin. (2) al art. 113 a fost modificată de pct. 33 al art. I din ORDINUL nr. 1.352 din 31 octombrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 11 noiembrie 2008. d) asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier, în copie; e) certificatul de competenţa profesionala al conducătorului auto, valabil pentru tipul de transport efectuat.  +  Articolul 114 (1) Intreprinderea are urmatoarele obligaţii: a) să asigure instruirea conducătorilor auto privind oblibaţiile ce revin acestora; b) sa transporte doar persoanele angajate ale intreprinderii, nominalizate în documentul de transport. (2) Suplimentar faţă de prevederile art. 39, conducătorii auto angajaţi ai intreprinderii au urmatoarele obligaţii: a) să transporte persoane doar în limita numărului de locuri pe scaune înscris în certificatul de înmatriculare sau, în cazul autovehiculelor clasificate pe stele sau categorii, în limita numărului de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare.--------------Litera a) a alin. (2) al art. 114 a fost modificată de pct. 34 al art. I din ORDINUL nr. 1.352 din 31 octombrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 11 noiembrie 2008. b) sa nu opreasca pentru urcarea/coborarea altor persoane decat a celor care sunt angajate ale intreprinderii, nominalizate în documentul de transport.III.2.2.2. Transportul rutier de persoane în cont propriu în trafic international  +  Articolul 115 (1) Pentru efectuarea transportului rutier de persoane în cont propriu în trafic international, la bordul vehiculului trebuie să se afle, pe toata durata transportului, copia conforma a certificatului de transport în cont propriu şi documentul de transport, iar persoanele transportate trebuie să fie angajatii intreprinderii. (2) Calitatea de angajat al intreprinderii se dovedeste prin legitimatii de serviciu valabile.  +  Articolul 116 (1) Pentru transportul de persoane în cont propriu în trafic international, prin document de transport se înţelege tabelul cuprinzand persoanele transportate, semnat şi stampilat de către reprezentantul legal al intreprinderii. (2) Suplimentar faţă de documentul de transport, în cazul transportului rutier în cont propriu de persoane în trafic international, la bordul vehiculului trebuie să se mai afle: a) legitimatia de serviciu valabila a conducătorului auto, din care să reiasă ca este angajat al intreprinderii; b) contractul de leasing în original sau în copie legalizata, în cazul în care vehiculul rutier este detinut cu contract de leasing; c) actul prin care se dovedeşte dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto cetăţeni ai statelor nemembre ale Uniunii Europene;--------------Litera c) a alin. (2) al art. 116 a fost modificată de pct. 35 al art. I din ORDINUL nr. 1.352 din 31 octombrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 11 noiembrie 2008. d) asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier, în copie; e) certificatul de competenţa profesionala al conducătorului auto, valabil pentru tipul de transport efectuat.  +  Articolul 117 (1) Intreprinderea are urmatoarele obligaţii: a) să asigure instruirea conducătorilor auto privind oblibaţiile ce revin acestora; b) sa transporte doar persoanele angajate ale intreprinderii, nominalizate în documentul de transport. (2) Suplimentar faţă de prevederile art. 39, conducătorii auto angajaţi ai intreprinderii au urmatoarele obligaţii: a) să transporte persoane doar în limita numărului de locuri pe scaune înscris în certificatul de înmatriculare sau, în cazul autovehiculelor clasificate pe stele sau categorii, în limita numărului de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare.--------------Litera a) a alin. (2) al art. 117 a fost modificată de pct. 36 al art. I din ORDINUL nr. 1.352 din 31 octombrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 11 noiembrie 2008. b) sa nu opreasca pentru urcarea/coborarea altor persoane decat a celor care sunt angajate ale intreprinderii, nominalizate în documentul de transport.  +  Capitolul IV Activităţi conexe transportului rutier  +  Articolul 118Activităţile conexe transportului rutier se pot efectua de întreprinderi numai pe baza licentei pentru activităţi conexe transportului rutier, eliberata de agentia teritoriala a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. în a carei raza administrativa intreprinderea îşi are sediul social.  +  Articolul 119Licenta pentru activităţi conexe transportului rutier se elibereaza pentru fiecare tip de activitate conexa, perioada de valabilitate a acesteia fiind de 5 ani.-------------Art. 120 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 2.514 din 28 decembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 6 februarie 2007.  +  Articolul 121Activităţile conexe transportului rutier sunt urmatoarele: a) activităţi desfăşurate de autogara; b) activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public.IV.1. Licenta pentru activităţi conexe transportului rutier - activităţi desfăşurate de autogara-------------Art. 122 a fost abrogat de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 1.172 din 12 noiembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 24 noiembrie 2009.  +  Articolul 123 (1) Licenţa pentru activităţi conexe transportului rutier - activităţi desfăşurate de autogări se eliberează întreprinderilor care îndeplinesc cumulativ condiţiile de bază materială, competenţă profesională şi onorabilitate. (2) Condiţia de bază materială este îndeplinită dacă întreprinderea dispune de:- casa de bilete şi abonamente;- birou de mişcare şi informaţii;- minimum două peroane pentru autobuzele care pleacă/sosesc în/din cursă;- grup sanitar propriu cu minimum două cabine;- sală de aşteptare pentru publicul călător, cu cel puţin 20 de locuri pe scaune şi o suprafaţă echivalentă de minimum 1 mý pentru fiecare loc pe scaun;- spaţiu pentru depozitarea bagajelor publicului călător, dotat cu rafturi pentru depozitarea în mod corespunzător şi suficient a bagajelor;- afişaj pentru informarea publicului călător, inclusiv la fiecare peron;- calculator şi conexiune la internet. (3) Condiţia de competenţă profesională se consideră îndeplinită dacă persoana desemnată să conducă activităţi desfăşurate de autogară deţine certificat de competenţă profesională pentru persoana desemnată să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier de persoane, prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. c) pct. (îi), valabil, eliberat de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. (4) Condiţia de onorabilitate se consideră îndeplinită dacă persoana desemnată să conducă activităţi desfăşurate de autogară nu se regăseşte în una dintre următoarele situaţii: a) a fost condamnată pentru infracţiuni în următoarele domenii:- drept comercial;- insolvenţă;- condiţii de remunerare şi de muncă ale profesiei;- circulaţie rutieră;- răspundere profesională;- trafic de fiinţe umane sau trafic de droguri; b) dacă în ultimul an a îndeplinit această funcţie la o întreprindere care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier - activităţi desfăşurate de autogara căreia i-a fost retrasă licenţa de activităţi conexe transportului rutier, din vina dovedită a acesteia.------------Art. 123 a fost modificat de pct. 30 al art. I din ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011.  +  Articolul 123^1În situaţia în care persoana desemnată să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier nu mai îndeplineşte această funcţie, întreprinderea care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier - activităţi desfăşurate de autogară - are obligaţia înlocuirii acesteia în termen de 60 zile; în această perioadă condiţiile de competenţă profesională şi onorabilitate se consideră îndeplinite.------------Art. 123^1 a fost introdus de pct. 31 al art. I din ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011.------------Art. 124 a fost abrogat de pct. 32 al art. I din ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011.  +  Articolul 125Deţinătorii de licenţă pentru activităţi conexe transportului rutier - activităţi desfăşurate de autogări - au următoarele obligaţii: a) să afişeze la fiecare casă de bilete şi abonamente orarul de funcţionare; b) să monteze afişaje la peroanele de plecare/sosire a curselor; c) să repartizeze cursele pe peroane astfel încât să se asigure un interval de cel puţin 15 minute între două plecări consecutive de la acelaşi peron; d) să întocmească programul autogării în funcţie de orele de plecare şi de sosire a curselor; autogara se va deschide cu minimum 30 de minute înainte de plecarea/sosirea primei curse şi se va închide după minimum 30 de minute de la sosirea/plecarea ultimei curse; e) să asigure evidenţa curselor plecate şi sosite, precum şi ordinea cronologică de execuţie, prin registrul de mişcare ce va cuprinde:(i) ora de plecare/sosire;(îi) numărul de circulaţie;(iii) traseul;(iv) operatorul de transport rutier;(v) observaţii; f) să permită în mod nediscriminatoriu accesul operatorilor de transport rutier la serviciile oferite de autogară, fără a condiţiona încheierea contractelor de efectuarea unor servicii suplimentare sau pe care operatorul de transport rutier nu le solicită; g) să primească şi să înregistreze toate cererile operatorilor de transport rutier care solicită accesul în autogară, cereri la care se va răspunde afirmativ sau negativ, cu motivarea refuzului, în scris, în termen de 20 de zile de la data primirii cererii; h) să încheie contracte de acces în autogară, în conformitate cu graficele de circulaţie aprobate, cu operatorii de transport rutier deţinători de licenţă de traseu pe perioada de valabilitate a programului de transport; i) să aplice, la încheierea contractelor cu operatorii de transport rutier, tarife egale pentru aceleaşi servicii; j) să încheie contracte de acces în autogară cu operatorii de transport rutier fără a depăşi capacitatea autogării; k) să transmită on-line agenţiei teritoriale a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., în formatul solicitat de aceasta, efectuarea curselor şi traseelor pe fiecare operator de transport deţinător de licenţă de traseu cu care aceasta a încheiat contract; l) să încheie contracte de acces în autogară cu operatorii de transport rutier fără a depăşi perioada de valabilitate a programului de transport; m) să remedieze deficienţele semnalate de publicul călător şi constatate de agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române A.R.R., în termenul stabilit de aceasta.------------Art. 125 a fost modificat de pct. 33 al art. I din ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011.  +  Articolul 126 (1) Pentru eliberarea licentei pentru activităţi conexe transportului rutier activităţi desfăşurate de autogara, solicitantul va depune la sediul agentiei teritoriale a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. în a carei raza administrativa intreprinderea îşi are sediul social un dosar care va cuprinde urmatoarele, după caz: a) cererea; b) actele din care să reiasă dreptul de deţinere sau de folosinţă a spaţiului pe o perioadă de minim un an de la data solicitării;------------Litera b) a alin. (1) al art. 126 a fost modificată de pct. 34 al art. I din ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011. c) în functie de forma juridica de organizare:(i) certificatul de inmatriculare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi actul constitutiv, din care să rezulte ca societăţile comerciale au în obiectul de activitate activităţi conexe transportului rutier;(îi) certificatul de inmatriculare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi autorizatia pentru desfăşurarea de activităţi economice în mod independent, din care să rezulte ca persoanele fizice şi asociaţiile familiale au în obiectul de activitate activităţi conexe transportului rutier;(iii) actul constitutiv, codul fiscal, statutul şi dovada inscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundatiilor, din care să rezulte ca fundatiile şi asociaţiile nonprofit care au personalitate juridica pot efectua activităţi conexe transportului rutier;(iv) actul de înfiinţare, codul fiscal şi statutul/regulamentul de organizare şi functionare, din care trebuie să rezulte ca instituţiile/autorităţile, altele decat cele menţionate mai sus, au în obiectul de activitate activităţi conexe transportului rutier; d) aprobarea autorităţii administraţiei publice locale pentru înfiinţarea autogării;------------Litera d) a alin. (1) al art. 126 a fost modificată de pct. 34 al art. I din ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011. e) decizia de numire a persoanei desemnate posesoare a unui certificat de pregătire profesională eliberat de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. valabil pentru transportul de persoane;------------Litera e) a alin. (1) al art. 126 a fost modificată de pct. 34 al art. I din ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011. f) cazierul judiciar al persoanei desemnate să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier de persoane din care să reiasă că îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 123 alin. (4) lit. a);------------Litera f) a alin. (1) al art. 126 a fost modificată de pct. 34 al art. I din ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011. g) actele persoanei desemnate să conducă activităţi desfăşurate de autogară, în cazul cetăţenilor străini din statele membre ale Uniunii Europene, respectiv:(i) decizia de numire;(ii) certificatul de competenţă profesională, valabil, eliberat de autoritatea competentă dintr-un stat membru al Uniunii Europene;(iii) cazierul judiciar eliberat de către o autoritate judiciară competentă din ţara de origine sau din ţara din care aceasta vine, din care să rezulte că nu a fost condamnată pentru infracţiunile prevăzute la art. 123 alin. (4) lit. a);(iv) în cazul în care în ţara de origine sau în ţara din care vine resortisantul străin nu se eliberează documentul menţionat la pct. (iii), acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie sub jurământ sau o declaraţie solemnă făcută de persoana în cauză în faţa unei autorităţi judiciare ori administrative competente sau, după caz, a unui notar din ţara de origine ori din ţara din care aceasta vine;(v) documentele prevăzute la pct. (iii) şi (iv) nu sunt acceptate în cazul în care sunt depuse după mai mult de 90 de zile de la data emiterii.------------Litera g) a alin. (1) al art. 126 a fost introdusă de pct. 35 al art. I din ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011. (2) Agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. în a cărei rază administrativă întreprinderea îşi are sediul social, punctul de lucru sau sucursala, după caz, va verifica îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 123 alin. (2) şi va întocmi o notă de constatare.------------Alin. (2) al art. 126 a fost modificat de pct. 34 al art. I din ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011.  +  Articolul 127În termen de maximum 15 zile de la data depunerii dosarului agentia teritoriala a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. analizeaza dosarul depus de solicitant şi, în functie de indeplinirea condiţiilor necesare, elibereaza licenta pentru activităţi conexe transportului rutier - activităţi desfăşurate de autogara ori comunică în scris refuzul motivat al eliberarii acesteia.  +  Articolul 128 (1) Licenta pentru activităţi conexe transportului rutier activităţi desfăşurate de autogara se elibereaza după prezentarea dovezii de plată a tarifului pentru acest document. (2) Modelul licentei pentru activităţi conexe transportului rutier - activităţi desfăşurate de autogara este prevăzut în anexa nr. 17 la prezentele norme.  +  Articolul 129În situaţia în care întreprinderea are puncte de lucru sau sucursale în care urmează să desfăşoare activităţi de autogară sau desfăşoară activităţi de autogară numai în punctele de lucru ori sucursale, pentru obţinerea licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier - activităţi desfăşurate de autogară pentru acestea, întreprinderea va îndeplini condiţiile prevăzute la art. 123 şi va depune la agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. în a cărei rază administrativă întreprinderea îşi are respectivul punct de lucru sau sucursală un dosar care va cuprinde documentele prevăzute la art. 126 alin. (1) pentru fiecare dintre acestea. Pentru punctele de lucru/sucursale, nota de constatare prevăzută la art. 126 alin. (2) va fi întocmită de agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. pe a cărei rază administrativă întreprinderea îşi are deschis respectivul punct de lucru sau sucursală, care va elibera licenţa pentru activităţi conexe transportului rutier - activităţi desfăşurate de autogară cu respectarea condiţiilor prevăzute de prezentele norme.------------Art. 129 a fost modificat de pct. 36 al art. I din ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011.------------Art. 130 a fost abrogat de pct. 37 al art. I din ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011.------------Art. 131 a fost abrogat de pct. 37 al art. I din ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011.------------Art. 132 a fost abrogat de pct. 37 al art. I din ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011.  +  Articolul 133 (1) Licenta pentru activităţi conexe transportului rutier - activităţi desfăşurate de autogara se retrage în urmatoarele cazuri: a) nu mai sunt indeplinite condiţiile care au stat la baza eliberarii acesteia; b) când intreprinderea a furnizat documente conţinând informaţii eronate cu ocazia solicitarii acesteia; c) când intreprinderea îşi inceteaza activitatea conexa transportului rutier sau se desfiinteaza. În acest caz intreprinderea este obligata să depună, în termen de 15 zile de la încetarea activităţii, la agentia teritoriala a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. emitenta, licenta pentru activităţi conexe transportului rutier - activităţi desfăşurate de autogara; d) în cazul abaterilor repetate de la obligaţiile care revin întreprinderii, după cum urmează:(i) abaterile pentru care la a doua repetare în decurs de 12 luni, cu notificare prealabilă, se aplică măsura retragerii licenţei sunt:1. nerespectarea programului autogării, potrivit căruia aceasta se deschide cu minimum 30 de minute înainte de plecarea/sosirea primei curse şi se închide după minimum 30 de minute de la sosirea/plecarea ultimei curse;2. refuzul accesului operatorilor de transport rutier la serviciile oferite de autogară sau condiţionarea încheierii contractelor de efectuarea unor servicii suplimentare ori pe care operatorul de transport rutier nu le solicită;3. refuzul primirii şi/sau înregistrării tuturor cererilor operatorilor de transport rutier care solicită accesul în autogară;4. refuzul încheierii contractelor de acces în autogară, în conformitate cu graficele de circulaţie aprobate, cu operatorii de transport rutier deţinători de licenţă de traseu, în condiţiile respectării pct. 7;5. încheierea contractelor de acces în autogară cu operatorii de transport rutier pe alte perioade decât perioada de valabilitate a programului de transport;6. aplicarea, la încheierea contractelor cu operatorii de transport rutier, a unor tarife diferenţiate pentru aceleaşi servicii;7. încheierea de contracte de acces în autogară cu operatorii de transport rutier peste capacitatea autogării;(îi) abaterile pentru care la a treia repetare, cu notificare prealabilă, se aplică măsura retragerii licenţei sunt următoarele:1. lipsa orarului de funcţionare la fiecare casă de bilete şi abonamente;2. lipsa afişajelor la peroanele de plecare/sosire a curselor;3. repartizarea curselor pe peroane astfel încât nu sunt asigurate cel puţin 15 minute interval între două plecări/sosiri consecutive de la acelaşi peron;4. lipsa evidenţei curselor plecate şi sosite şi a ordinii cronologice de execuţie;5. necomunicarea on-line, în formatul solicitat, către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. a curselor efectuate pe fiecare operator de transport rutier sau comunicarea de date eronate;6. reclamaţii din partea publicului călător privind nerespectarea serviciilor desfăşurate de autogară, verificate şi confirmate, şi neremedierea de către întreprindere, în termenul stabilit de agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române A.R.R., a aspectelor semnalate în reclamaţii.------------Litera d) a art. 133 a fost introdusă de pct. 38 al art. I din ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011. (2) După retragerea licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier - activităţi desfăşurate de autogară, agenţia teritorială emitentă a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. va proceda la anularea poziţiei respective din Registrul întreprinderilor.------------Alin. (2) al art. 133 a fost introdus de pct. 39 al art. I din ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011.IV.2. Licenta pentru activităţi conexe transportului rutier - activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public  +  Articolul 134Activităţile de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public se realizează prin preluarea de la beneficiari a comenzilor de transport rutier, acestea urmand a fi executate de intermediar, în numele sau, prin intermediul unui operator de transport rutier.  +  Articolul 135 (1) În executarea activităţii de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public intreprinderea incheie contracte de transport în nume propriu, fiind răspunzătoare de efectuarea transportului faţă de beneficiarul acestuia. (2) Transportul poate fi realizat prin unul ori prin asociere cu mai mulţi intermediari.  +  Articolul 135^1 (1) Licenţa pentru activităţi conexe transportului rutier - activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public se eliberează întreprinderilor care îndeplinesc cumulativ condiţiile de bază materială, competenţă profesională, onorabilitate şi capacitate financiară. (2) Condiţia de bază materială se consideră îndeplinită dacă întreprinderea face dovada deţinerii cu orice titlu a unui spaţiu pentru desfăşurarea activităţii. (3) Condiţia de competenţă profesională se consideră îndeplinită dacă persoana desemnată să conducă activitatea de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public, angajată a întreprinderii, deţine certificat de competenţă profesională prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. c) pct. (îi), eliberat de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., valabil pentru transportul de mărfuri şi/sau persoane, după caz, în funcţie de tipul de activitate desfăşurată. (4) Condiţia de onorabilitate se consideră îndeplinită dacă persoana desemnată să conducă activitatea de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public, angajată a întreprinderii, nu se regăseşte în una dintre următoarele situaţii: a) a fost condamnată pentru infracţiuni în următoarele domenii:- drept comercial;- insolvenţă;- condiţiile de remunerare şi de muncă ale profesiei;- circulaţia rutieră;- răspunderea profesională;- traficul cu fiinţe umane sau traficul de droguri; b) dacă în ultimul an a îndeplinit această funcţie la o întreprindere care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier - activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public căreia i-a fost retrasă licenţa de activităţi conexe transportului rutier, din vina dovedită a acesteia. (5) Condiţia de capacitate financiară se consideră îndeplinită dacă întreprinderea prezintă documentele prevăzute la art. 136 lit. e).------------Art. 135^1 a fost introdus de pct. 40 al art. I din ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011.  +  Articolul 135^2În situaţia în care persoana desemnată să conducă activitatea de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public nu mai îndeplineşte această funcţie, întreprinderea care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier - activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public are obligaţia înlocuirii acesteia în termen de 60 zile; în această perioadă condiţiile de competenţă profesională şi onorabilitate se consideră îndeplinite.------------Art. 135^2 a fost introdus de pct. 40 al art. I din ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011.  +  Articolul 136Pentru eliberarea licentei pentru activităţi conexe transportului rutier activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public, solicitantul va depune la sediul agentiei teritoriale a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., în a carei raza administrativa intreprinderea îşi are sediul social, un dosar care va cuprinde urmatoarele, după caz: a) cererea; b) actele din care să reiasă dreptul de detinere sau de folosinţă a spatiului; c) în functie de forma juridica de organizare:(i) certificatul de inmatriculare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi actul constitutiv, din care să rezulte ca societăţile comerciale au în obiectul de activitate activităţi conexe transportului rutier;(îi) certificatul de inmatriculare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi autorizatia pentru desfăşurarea de activităţi economice în mod independent, din care să rezulte ca persoanele fizice şi asociaţiile familiale au în obiectul de activitate activităţi conexe transportului rutier;(iii) actul constitutiv, codul fiscal, statutul şi dovada inscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundatiilor, din care să rezulte ca fundatiile şi asociaţiile nonprofit care au personalitate juridica pot efectua activităţi conexe transportului rutier;(iv) actul de înfiinţare, codul fiscal şi statutul/regulamentul de organizare şi functionare, din care trebuie să rezulte ca instituţiile/autorităţile, altele decat cele menţionate mai sus, au în obiectul de activitate activităţi conexe transportului rutier; d) actele persoanei desemnate să conducă activitatea de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public, respectiv:(i) decizia de numire;(ii) certificatul de pregătire profesională prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. c) pct. (îi), eliberat de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., valabil pentru transportul de mărfuri şi/sau persoane, după caz;(iii) cazierul judiciar al persoanei desemnate să conducă permanent şi efectiv activitatea de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public din care să reiasă că îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 135^1 alin. (4) lit. a);------------Litera d) a art. 136 a fost modificată de pct. 41 al art. I din ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011.d^1) actele persoanei desemnate să conducă activitatea de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public, în cazul cetăţenilor străini din statele membre ale Uniunii Europene, respectiv:(i) decizia de numire;(ii) certificatul de competenţă profesională, valabil, eliberat de autoritatea competentă dintr-un stat membru al Uniunii Europene;(iii) cazierul judiciar eliberat de către o autoritate judiciară competentă din ţara de origine sau din ţara din care aceasta vine, din care să rezulte că nu a fost condamnată sau sancţionată pentru încălcări grave prevăzute la art. 123 alin. (4) lit. a);(iv) în cazul în care în ţara de origine sau în ţara din care vine resortisantul străin nu se eliberează documentul menţionat la pct. (iii), acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie sub jurământ sau o declaraţie solemnă făcută de persoana în cauză în faţa unei autorităţi judiciare ori administrative competente sau, după caz, a unui notar din ţara de origine ori din ţara din care aceasta vine;(v) documentele prevăzute la pct. (iii) şi (iv) nu sunt acceptate în cazul în care sunt depuse după mai mult de 90 de zile de la data emiterii.------------Litera d^1) a art. 136 a fost introdusă de pct. 42 al art. I din ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011. e) în funcţie de forma juridică de organizare:(i) copie legalizată a ultimului bilanţ contabil înregistrat la administraţia financiară, din care să reiasă că societatea comercială are un capital propriu în valoare de minimum 50.000 euro pentru acoperirea eventualelor daune provocate clienţilor, rezultate din efectuarea activităţii; în situaţia în care societăţile comerciale sunt nou-înfiinţate, capitalul propriu va fi înlocuit cu capitalul subscris şi vărsat; în situaţia în care capitalul propriu, respectiv capitalul subscris şi vărsat nu acoperă această valoare, se va completa cu scrisoare de garanţie bancară;(îi) scrisoare de garanţie bancară în valoare de minimum 50.000 euro pentru persoane fizice autorizate sau întreprinderi individuale/familiale;(iii) copie legalizată a ultimului bilanţ contabil înregistrat la administraţia financiară, din care să reiasă că asociaţia sau fundaţia nonprofit are un patrimoniu în valoare de minimum 50.000 euro pentru acoperirea eventualelor daune provocate clienţilor, rezultate din efectuarea activităţii; în situaţia în care patrimoniul nu acoperă această valoare, se va completa cu scrisoare de garanţie bancară;(iv) copie a bilanţului contabil din care să reiasă că instituţiile/autorităţile publice au o valoare netă a imobilizărilor corporale de minimum 50.000 euro pentru acoperirea eventualelor daune provocate clienţilor, rezultate din efectuarea activităţii; în situaţia în care valoarea netă a imobilizărilor corporale nu acoperă această valoare, se va completa cu scrisoare de garanţie bancară.-------------Litera e) a art. 136 a fost modificată de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 1.172 din 12 noiembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 24 noiembrie 2009.  +  Articolul 137În termen de maximum 15 zile de la data depunerii dosarului, agentia teritoriala a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. analizeaza dosarul depus de solicitant şi, în functie de indeplinirea condiţiilor necesare, elibereaza licenta pentru activităţi conexe transportului rutier - activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public ori comunică în scris refuzul motivat al eliberarii acesteia.  +  Articolul 138 (1) Licenta pentru activităţi conexe transportului rutier activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public se elibereaza după prezentarea dovezii de plată a tarifului pentru acest document. (2) Modelul licentei pentru activităţi conexe transportului rutier - activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public este prevăzut în anexa nr. 18 la prezentele norme.  +  Articolul 139În situaţia în care întreprinderea are puncte de lucru sau sucursale în care urmează să desfăşoare activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public sau desfăşoară activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public numai în punctele de lucru ori sucursale, pentru obţinerea licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public pentru acestea, întreprinderea va depune la agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. în a cărei rază administrativă întreprinderea îşi are respectivul punct de lucru sau sucursală un dosar care va cuprinde documentele prevăzute la art. 136 pentru fiecare dintre acestea. Pentru punctele de lucru/sucursale agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. pe a cărei rază administrativă întreprinderea îşi are deschis respectivul punct de lucru sau sucursală va elibera licenţa pentru activităţi conexe transportului rutier - activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public cu respectarea condiţiilor prevăzute de prezentele norme.------------Art. 139 a fost modificat de pct. 43 al art. I din ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011.  +  Articolul 139^1Întreprinderea care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier - activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public are următoarele obligaţii: a) să deţină la sediul social sau la punctul de lucru ori sucursală un registru de evidenţă a activităţilor de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public desfăşurate; b) să păstreze la sediul social sau la punctul de lucru ori sucursală, pentru anul în curs şi anul precedent, documentele privind activităţile de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public desfăşurate; c) să desfăşoare activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public numai cu operatori de transport/transportatori autorizaţi; d) să desfăşoare activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public de mărfuri periculoase numai dacă:(i) desemnează un consilier de siguranţă pentru transportul mărfurilor periculoase;(îi) respectă obligaţiile care îi revin conform prevederilor cap. 1.4 din anexa A la Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificările şi completările ulterioare; e) să respecte clauzele contractuale stabilite prin contractul comercial încheiat de aceasta cu operatori de transport/ transportatori autorizaţi şi/sau cu beneficiarul transportului.------------Art. 139^1 a fost introdus de pct. 44 al art. I din ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011.------------Art. 140 a fost abrogat de pct. 45 al art. I din ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011.------------Art. 141 a fost abrogat de pct. 45 al art. I din ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011.------------Art. 142 a fost abrogat de pct. 45 al art. I din ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011.  +  Articolul 143Licenta pentru activităţi conexe transportului rutier - activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public se retrage în urmatoarele cazuri: a) nu mai sunt indeplinite condiţiile care au stat la baza eliberarii acesteia; b) când intreprinderea a furnizat documente conţinând informaţii eronate cu ocazia solicitarii acesteia; c) când intreprinderea îşi inceteaza activitatea conexa transportului rutier sau se desfiinteaza. În acest caz intreprinderea este obligata să depună, în termen de 15 zile de la încetarea activităţii, la agentia teritoriala a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. emitenta licenta pentru activităţi conexe transportului rutier - activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public; d) în cazul abaterilor repetate de la obligaţiile care revin întreprinderii, după cum urmează:(i) la a doua abatere în decurs de 12 luni, cu notificare prealabilă, privind nerespectarea clauzelor contractuale, stabilite prin contractul comercial, de către deţinătorul licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public, nerespectare stabilită de instanţa de judecată printr-o hotărâre judecătorească definitivă;(îi) la a treia abatere, cu notificare prealabilă, ce confirmă reclamaţiile beneficiarilor referitoare la serviciile oferite de deţinătorul licenţei de execuţie pentru activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public, confirmate şi constatate prin nota de control;(iii) la a treia abatere, cu notificare prealabilă, privind deţinerea la sediul social sau la punctul de lucru ori la sucursală a documentelor prevăzute la art. 139^1 lit. a) sau b).------------Litera d) a art. 143 a fost introdusă de pct. 46 al art. I din ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011.  +  Capitolul V Inspecţia şi controlul transporturilor rutiere, activităţilor conexe acestora, a condiţiilor de siguranţă rutiera şi protectia mediului  +  Articolul 144Autoritatea Rutiera Română - A.R.R. este organismul tehnic al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii specializat pentru transportul rutier, prin care se asigura inspecţia şi controlul indeplinirii condiţiilor de operare, respectarii reglementarilor interne şi internationale referitoare la transportul rutier al marfurilor periculoase şi la perioadele de conducere şi de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectueaza transporturi rutiere, precum şi derularea altor activităţi de inspecţie şi control date în competenţa sa prin reglementari specifice.  +  Articolul 145În sensul prezentelor norme, inspecţia, controlul şi supravegherea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora se efectuează în trafic şi la sediul întreprinderilor de către inspectorii de trafic sau, după caz, de către inspectorii împuterniciţi în acest scop de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. În cazul controalelor în trafic efectuate prin echipaje de inspectori, cel puţin unul va fi inspector de trafic.--------------Art. 145 a fost modificat de pct. 37 al art. I din ORDINUL nr. 1.352 din 31 octombrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 11 noiembrie 2008.  +  Articolul 146Inspecţiile şi controalele în trafic şi la sediile întreprinderilor/operatorilor de transport rutier se efectueaza în baza legitimatiei nominale de control.V.1. Personalul cu atribuţii de inspecţie şi control  +  Articolul 147Activitatea de inspecţie şi control este coordonată de inspectorul de stat-şef, director general al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., şi se exercită prin inspectori de trafic şi inspectori împuterniciţi de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.--------------Art. 147 a fost modificat de pct. 38 al art. I din ORDINUL nr. 1.352 din 31 octombrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 11 noiembrie 2008.  +  Articolul 148Inspectorii şi inspectorii de trafic ai Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. sunt abilitaţi să exercite controlul respectării reglementărilor din domeniul transporturilor rutiere şi să sancţioneze contravenţiile prevăzute la art. 57^2 şi 58 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările şi completările ulterioare, la art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2007privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2007, cu modificările şi completările ulterioare, la art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 951/1995privind clasificarea autocarelor utilizate pentru transporturi turistice în trafic intern şi internaţional şi pentru transporturi publice de persoane în trafic internaţional, la art. 37-39 din Normele de efectuare a activităţii de transport rutier de mărfuri periculoase în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.175/2007, la art. 30 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.173/2003privind atribuirea electronică şi distribuirea autorizaţiilor de transport rutier internaţional de marfă, la art. 12 lit. c), e) şi g) din Hotărârea Guvernului nr. 899/2003privind stabilirea condiţiilor referitoare la aprobarea de model pentru aparatul de control în transporturile rutiere, la omologarea de tip a limitatoarelor de viteză, precum şi a condiţiilor de montare, reparare, reglare şi verificare a aparatelor de control în transporturile rutiere şi a limitatoarelor de viteză, la art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 38/2008 privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activităţi mobile de transport rutier, la art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.373/2008 privind reglementarea furnizării şi transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România, cu modificările şi completările ulterioare, la art. 61 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare.------------Art. 148 a fost modificat de pct. 47 al art. I din ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011.  +  Articolul 149 (1) Inspectorii de trafic sunt desemnaţi dintre inspectorii Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. de către ministrul transporturilor şi infrastructurii la propunerea conducerii Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. (2) Legitimatiile în baza cărora inspectorii de trafic sunt autorizati sa exercite atribuţiile prevăzute de prevederile legale în vigoare se atribuie de ministrul transporturilor şi infrastructurii şi se elibereaza de către Autoritatea Rutiera Română - A.R.R., care va tine evidenta acestora într-un registru. (3) Legitimatiile "inspector de trafic" se emit urmatoarelor categorii de personal din cadrul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.:(i) - director general;(îi) - director general adjunct;(iii) - inspector-sef;(iv) - sef agentie teritoriala a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.(v) - sef serviciu din cadrul Inspectoratului Rutier;(vi) - sef birou din cadrul Inspectoratului Rutier;(vii) - inspectori desemnaţi de conducerea Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.  +  Articolul 150Modelul, forma şi conţinutul legitimatiilor nominale de control ale inspectorilor de trafic sunt prezentate în anexa nr. 19 a) la prezentele norme.  +  Articolul 151 (1) Inspectorii şi inspectorii de trafic au drept de control la sediile întreprinderilor/operatorilor de transport rutier, precum şi în punctele în care se desfăşoară activităţi conexe transportului rutier, în baza legitimaţiilor de control.--------------Alin. (1) al art. 151 a fost modificat de pct. 40 al art. I din ORDINUL nr. 1.352 din 31 octombrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 11 noiembrie 2008. (2) Legitimatiile în baza cărora inspectorii sunt autorizati sa exercite atribuţiile prevăzute de prevederile legale în vigoare se atribuie de ministrul transporturilor şi infrastructurii şi se elibereaza de Inspectoratul Rutier din cadrul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., care va tine evidenta acestora într-un registru.  +  Articolul 152Modelul, forma şi conţinutul legitimatiilor nominale de control ale inspectorilor sunt prezentate în anexa nr. 19 b) la prezentele norme.  +  Articolul 153În timpul exercitarii atribuţiilor de inspecţie şi control, inspectorii şi inspectorii de trafic ai Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. au obligaţia purtarii uniformei de serviciu cu insemnele specifice şi, în mod suplimentar, a echipamentului de protecţie, în cazul controlului în trafic.V.2. Controlul respectarii reglementarilor din domeniul transporturilor rutiere  +  Articolul 154 (1) În exercitarea atribuţiilor de inspecţie şi control pentru care sunt abilitaţi, inspectorii şi inspectorii de trafic au drept de control în trafic, în punctele unde staţionarea sau parcarea pe drumul public este permisă, conform prevederilor legale în vigoare, în punctele de îmbarcare/debarcare a călătorilor şi în punctele de trecere a frontierei de stat asupra tuturor vehiculelor care efectuează transport rutier de persoane sau de mărfuri, inclusiv asupra celor înmatriculate în alte state, precum şi a autovehiculelor utilizate la pregătirea practică din cadrul şcolilor de conducători auto, în punctele în care se desfăşoară activităţi conexe transportului rutier, la sediile întreprinderilor/operatorilor de transport rutier şi la sediile şcolilor de conducători auto. În cazul controalelor de trafic efectuate prin echipaje de inspectori, cel puţin unul va fi inspector de trafic. (2) Vehiculele rutiere staţionate pe drumurile publice fără conducător auto la bord şi care prezintă suspiciunea că au fost staţionate în vederea sustragerii de la controlul desfăşurat în zona respectivă de către inspectorii Autorităţii Rutiere Române - ARR vor fi verificate în evidenţele Autorităţii Rutiere Române - ARR, urmând să fie verificată activitatea deţinătorilor acestora.-------------Alin. (2) al art. 154 a fost introdus de pct. 22 al art. I din ORDINUL nr. 1.172 din 12 noiembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 24 noiembrie 2009.--------------Art. 154 a fost modificat de pct. 41 al art. I din ORDINUL nr. 1.352 din 31 octombrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 11 noiembrie 2008.  +  Articolul 155În exercitarea atribuţiilor de inspecţie şi control, inspectorii şi inspectorii de trafic vor solicita prezentarea tuturor documentelor pentru verificarea respectarii reglementarilor specifice în vigoare.  +  Articolul 156Controlul în trafic, precum şi cel din punctele de trecere a frontierei de stat a României şi din zona adiacenta acestora vor fi organizate în diferite locuri în orice moment, acoperind o portiune suficient de extinsa a retelei de drumuri, pentru a face dificila evitarea punctelor de control.  +  Articolul 157 (1) Controlul în trafic se finalizează prin intocmirea raportului zilnic de control, conform reglementarilor specifice şi/sau procedurilor proprii de control elaborate de Autoritatea Rutiera Română - A.R.R. (2) La efectuarea controlului în trafic, conducătorii auto au obligaţia prezentarii tuturor documentelor solicitate de către inspectorii de trafic ai Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.  +  Articolul 157^1 (1) Verificarea activităţii de transport rutier a operatorilor de transport/întreprinderilor, precum şi verificarea condiţiilor care au stat la baza eliberării licenţei de transport/certificatului de transport în cont propriu se face la sediul acestora cel puţin o dată la 3 ani, precum şi la eliberarea unei noi licenţe de transport/certificat de transport în cont propriu. (2) Verificarea activităţii de transport rutier a operatorilor de transport/întreprinderilor la sediul acestora se face şi în cazul în care se constată de către organele de control abilitate abateri grave sau repetate în activitatea operatorilor de transport/ întreprinderilor.-------------Art. 157^1 a fost introdus de pct. 23 al art. I din ORDINUL nr. 1.172 din 12 noiembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 24 noiembrie 2009.  +  Articolul 158La efectuarea controlului la sediul întreprinderilor/operatorilor de transport rutier, administratorul şi/sau persoana desemnata au/are obligaţia prezentarii tuturor documentelor pe care intreprinderile/operatorii de transport rutier au obligaţia să le detina la sediul social, în functie de categoria şi de tipul transportului rutier executat.  +  Articolul 159 (1) Controlul la sediul întreprinderilor/operatorilor de transport rutier se finalizează prin intocmirea notei de constatare, ale carei model şi continut se stabilesc de Autoritatea Rutiera Română - A.R.R. în functie de activitatea intreprinderii/operatorului de transport rutier, de categoria şi de tipul transportului. (2) Sanctiunile administrative se aplică pe baza unei note de constatare.  +  Articolul 160Inspectoratul Rutier din cadrul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. va tine evidenta centralizata a tuturor controalelor executate de agentiile teritoriale ale Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., serviciile de inspecţie şi control teritoriale, precum şi de personalul propriu.V.3. Oprirea vehiculelor şi semnalele inspectorului de trafic  +  Articolul 161Inspectorul de trafic are dreptul să oprească vehiculele care circulă pe drumurile publice şi execută activităţi de transport rutier, asupra cărora are competenţe de control, precum şi vehiculele cu care se face instruirea practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere auto.-------------Art. 161 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 1.172 din 12 noiembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 24 noiembrie 2009.  +  Articolul 162În timpul exercitarii atribuţiilor de inspecţie şi control în trafic, inspectorii de trafic au obligaţia respectarii prevederilor legale privind oprirea vehiculelor.  +  Articolul 163Inspectorii de trafic pot opri vehiculele, semnalizand regulamentar din pozitia statica sau din autovehiculul din dotare aflat în mers, în acelasi mod ca şi politistii rutieri.  +  Articolul 164Semnalele inspectorului de trafic au urmatoarele semnificatii: a) bratul ridicat vertical semnifica "atenţie, oprire" pentru participantii la trafic care se apropie, cu excepţia acelora care nu ar mai putea opri în condiţii de siguranţă; b) bratul sau bratele intinse orizontal semnifica "oprire" pentru participantii la trafic care circulă în sensul de mers din faţa inspectorului de trafic în directia intersectata de bratul sau bratele intinse; c) balansarea cu bratul, pe verticala, a unui dispozitiv cu lumina rosie ori a bastonului reflectorizant pe timp de noapte semnifica "oprire" pentru participantii la trafic spre care este indreptat.  +  Articolul 165 (1) Inspectorii de trafic trebuie să fie echipati şi plasati astfel încât să poată fi observati şi recunoscuti cu usurinta de către participantii la trafic atunci când adreseaza acestora semnale de oprire. (2) Semnalele se executa pe timpul zilei cu bratul sau cu bastonul reflectorizant, iar pe timpul noptii numai cu bastoane iluminate sau reflectorizante, similare cu cele din dotarea politistilor rutieri.  +  Articolul 166Pentru oprirea unui autovehicul în trafic, inspectorul de trafic aflat în autovehiculul cu inscripţia Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. se va deplasa în faţa autovehiculului ce urmeaza a fi oprit şi va pune în functiune dispozitivele luminoase cu mesaje variabile sau va semnaliza regulamentar cu bastonul reflectorizant.  +  Articolul 167 (1) Conducătorii auto care efectueaza operaţiuni de transport rutier au obligaţia sa opreasca la semnalele adresate în acest sens de inspectorul de trafic. (2) Oprirea vehiculului se face în afara părţii carosabile, în locul indicat de inspectorul de trafic, loc unde este permisa staţionarea sau parcarea pe drumurile publice, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 168Conducătorii auto au obligaţia să respecte semnificatia mesajelor care le sunt adresate cu ajutorul dispozitivului de semnalizare de culoare rosie cu mesaje variabile din dotarea autovehiculului inspectorului de trafic.  +  Articolul 169Neoprirea la semnalul inspectorului de trafic şi sustragerea de la efectuarea controlului se sancţionează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 170Intreprinderile/operatorii de transport rutier au obligaţia de a instrui conducătorii auto privind obligaţia respectarii semnalelor inspectorilor de trafic şi a instructiunilor afisate cu ajutorul dispozitivului de semnalizare luminoasa de culoare rosie cu mesaje variabile din dotarea autovehiculelor de control ale Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.V.3^1. Controlul tehnic în trafic al vehiculelor rutiere------------Secţiunea V.3^1 din Cap. V a fost introdusă de pct. 48 al art. I din ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011.  +  Articolul 170^1 (1) Controlul tehnic în trafic se efectuează pentru toate vehiculele comerciale aflate în circulaţie pe drumurile publice din România, fără discriminări bazate pe naţionalitatea conducătorului auto sau pe statul de înmatriculare ori punere în circulaţie a vehiculului, ţinându-se seama de necesitatea reducerii la minimum a costurilor şi întârzierilor provocate conducătorilor auto şi/sau operatorilor economici. (2) Controlul tehnic în trafic cuprinde următoarele verificări: a) o verificare a raportului de control tehnic în trafic întocmit recent sau o verificare a documentelor care atestă efectuarea inspecţiei tehnice periodice, denumită în continuare ITP, ori a inspecţiei tehnice periodice internaţionale, denumită în continuare ITPI, în statul de înmatriculare sau punere în circulaţie a vehiculului şi, în particular, pentru vehiculele dintr-un stat membru al Uniunii Europene, a documentului ce atestă că vehiculul a fost supus ITP obligatorii, conform Directivei 2009/40/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 mai 2009 privind inspecţia tehnică auto pentru autovehicule şi remorcile acestora; b) o inspecţie vizuală a stării tehnice a vehiculului în staţionare; şi/sau c) o inspecţie ce vizează detectarea defecţiunilor privind starea tehnică a vehiculului. Această inspecţie se efectuează asupra unuia, mai multora sau tuturor punctelor de control enumerate în raportul de control tehnic în trafic. (3) Dovada eliberată într-un alt stat membru al Uniunii Europene care stabileşte că un autovehicul, precum şi remorca sau semiremorca acestuia, înmatriculate în acest stat membru, au fost admise la o ITP care respectă cel puţin prevederile Directivei 2009/40/CE a Parlamentului European şi a Consiliului; este recunoscută ca având aceeaşi valabilitate ca şi dovada de ITP eliberată în România. (4) Pentru vehiculele comerciale înmatriculate în celelalte state care au ratificat Acordul privind adoptarea de condiţii uniforme pentru inspecţiile tehnice periodice ale vehiculelor rutiere şi recunoaşterea reciprocă a acestor inspecţii, încheiat la Viena la 13 noiembrie 1997, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 76/1998, aprobată prin Legea nr. 7/1999, cu excepţia statelor membre ale Uniunii Europene, este obligatorie prezentarea certificatului de ITPI. (5) Inspectorii de trafic ai Autorităţii Rutiere Române - A.R.R care efectuează controale tehnice în trafic trebuie să fie atestaţi cu aplicarea mutatis mutandis a prevederilor aplicabile ale Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică - RNTR 1, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005, cu modificările ulterioare.------------Art. 170^1 a fost introdus de pct. 48 al art. I din ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011.  +  Articolul 170^2 (1) Înainte de a proceda la o inspecţie privind punctele de control prevăzute în raportul de control tehnic în trafic, inspectorul de trafic al Autorităţii Rutiere Române A.R.R. ia în considerare documentele care atestă efectuarea ITP ori ITPI şi/sau un raport de control tehnic în trafic prezentat de conducătorul auto şi care a fost întocmit recent fie de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. sau Regia Autonomă «Registrul Auto Român», fie de un serviciu competent al unui alt stat membru al Uniunii Europene, respectiv al unui stat parte contractantă la Acordul privind adoptarea de condiţii uniforme pentru inspecţiile tehnice periodice ale vehiculelor rutiere şi recunoaşterea reciprocă a acestor inspecţii, încheiat la Viena la 13 noiembrie 1997, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 76/1998, aprobată prin Legea nr. 7/1999. (2) Inspectorul de trafic al Autorităţii Rutiere Române A.R.R. poate, de asemenea, să ia în considerare un document eliberat de un atelier de reparaţii autorizat de Regia Autonomă "Registrul Auto Român" conform legislaţiei în vigoare, care atestă efectuarea unor reparaţii la vehiculul respectiv, prezentat, dacă este cazul, de conducătorul auto. (3) Atunci când aceste documente şi/sau raportul precizat mai sus furnizează proba că o inspecţie a fost deja efectuată în decursul ultimelor 3 luni asupra unuia dintre punctele de control enumerate în raportul de control tehnic în trafic, acest punct nu este controlat din nou decât în cazul în care acest control este justificat, în principal, de existenţa unei defecţiuni sau a unei neconformităţi evidente.------------Art. 170^2 a fost introdus de pct. 48 al art. I din ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011.  +  Articolul 170^3 (1) Planul de operaţiuni pe baza căruia se efectuează controlul tehnic în trafic, precum şi sancţiunile aplicate sunt prevăzute în anexa nr. 35. (2) Pentru vehiculele pentru care este necesar certificat de agreare pentru transportul anumitor mărfuri periculoase valabil, inspectorul de trafic al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. va proceda şi la efectuarea operaţiunilor de verificări suplimentare prevăzute în anexa nr. 2 la Reglementările privind controlul tehnic în trafic al vehiculelor rutiere - RNTR 11, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 510/230/2007. (3) Inspectorii de trafic verifică îndeplinirea cerinţelor privind încercările şi/sau controalele referitoare la sistemele de frânare, emisiile poluante, tahografele şi limitatoarele de viteză prevăzute în anexa nr. 3 la Reglementările privind controlul tehnic în trafic al vehiculelor rutiere - RNTR 11, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 510/230/2007. (4) Aparatura utilizată la controlul tehnic în trafic trebuie să îndeplinească condiţiile precizate prin Reglementările privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică - RNTR 1, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005, cu modificările ulterioare. (5) Dacă inspectorul de trafic al Autorităţii Rutiere Române A.R.R. estimează că importanţa defecţiunilor tehnice ale vehiculului inspectat poate crea un risc privind siguranţa rutieră, de natură să justifice o inspecţie mai aprofundată, în special în ceea ce priveşte frânarea, echipajul de control al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. va însoţi vehiculul care face obiectul controlului la o staţie ITP autorizată de Regia Autonomă «Registrul Auto Român», situată în apropiere, pentru efectuarea unei inspecţii complexe. (6) Conducătorul auto are obligaţia să deplaseze vehiculul care face obiectul controlului, însoţit de echipajul de control al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., la staţia ITP autorizată de Regia Autonomă «Registrul Auto Român». (7) Echipajul de control al Autorităţii Rutiere Române A.R.R. va solicita staţiei ITP autorizate de Regia Autonomă «Registrul Auto Român» efectuarea inspecţiei complexe prevăzute la alin. (5).------------Art. 170^3 a fost introdus de pct. 48 al art. I din ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011.  +  Articolul 170^4 (1) Pentru fiecare control tehnic în trafic se întocmeşte un raport, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 36. (2) Inspectorul de trafic al Autorităţii Rutiere Române A.R.R. completează rubricile raportului de control tehnic în trafic referitoare la vehiculul inspectat, iar la rubrica privind punctele de control marchează punctele ce au fost controlate în conformitate cu planul de operaţiuni. (3) Raportul de control tehnic se întocmeşte în două exemplare, unul pentru inspectorul de trafic al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., iar celălalt pentru conducătorul auto sau, în cazul în care acesta refuză primirea, se comunică contravenientului. (4) Dacă din raportul de control tehnic în trafic rezultă defecţiuni tehnice majore şi/sau periculoase, inspectorul de trafic al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. întocmeşte proces-verbal de constatare a contravenţiei şi dispune măsura de suspendare a dreptului de utilizare a autovehiculului prin reţinerea plăcuţelor cu numărul de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare, întocmind în acest sens un proces-verbal de reţinere a acestora. (5) Suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului se consideră îndeplinită şi în situaţia în care s-au reţinut doar plăcuţele cu numărul de înmatriculare. (6) Modelul procesului-verbal de reţinere este prevăzut în anexa nr. 37. (7) Procesul-verbal de reţinere se întocmeşte în două exemplare, un exemplar se înmânează conducătorului autovehiculului sau, în cazul în care acesta refuză primirea, acesta se comunică contravenientului. (8) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. notifică contravenientului măsura suspendării dreptului de utilizare a autovehiculului. (9) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. comunică măsura suspendării dreptului de utilizare a autovehiculului/remedierea deficienţelor constatate inspectoratului judeţean de poliţie sau Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti/serviciului rutier/brigăzii rutiere pe raza căruia/căreia este înmatriculat vehiculul, în termen de 3 zile de la data procesului-verbal de reţinere.------------Art. 170^4 a fost introdus de pct. 48 al art. I din ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011.  +  Articolul 170^5Costurile rezultate prin aplicarea măsurilor impuse de controlul tehnic în trafic sunt suportate de contravenient, vehiculul, marfa şi persoanele transportate aflându-se sub răspunderea juridică a acestuia, care este responsabil şi pentru eventualele pierderi cauzate terţilor, conform legii.------------Art. 170^5 a fost introdus de pct. 48 al art. I din ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011.  +  Articolul 170^6 (1) Suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului prin reţinerea plăcuţelor cu numărul de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare încetează, iar plăcuţele cu numărul de înmatriculare şi certificatul de înmatriculare se restituie, la cerere, după prezentarea dovezii de remediere a defecţiunilor constatate, eliberată de Regia Autonomă «Registrul Auto Român» conform Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică - RNTR 1, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005, cu modificările ulterioare. (2) Restituirea plăcuţelor cu numărul de înmatriculare şi/sau a certificatului de înmatriculare se face în baza unui proces-verbal de predare-primire încheiat între Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. şi reprezentantul contravenientului. (3) În scopul redobândirii certificatului de înmatriculare ca urmare a efectuării controlului tehnic în trafic la un vehicul înmatriculat sau pus în circulaţie în alt stat, trebuie prezentat un document eliberat de un atelier de reparaţii autorizat de Regia Autonomă "Registrul Auto Român" conform legislaţiei în vigoare şi care atestă efectuarea remedierilor necesare la vehiculul respectiv.------------Art. 170^6 a fost introdus de pct. 48 al art. I din ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011.  +  Articolul 170^7 (1) În cazul vehiculelor comerciale ce aparţin unor nonrezidenţi şi la care în urma controlului tehnic în trafic au fost constatate defecţiuni majore şi/sau periculoase, în special de natura celor care duc la suspendarea utilizării vehiculelor, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. comunică Regiei Autonome «Registrul Auto Român» măsurile luate. (2) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. transmite Regiei Autonome «Registrul Auto Român» datele colectate privind controalele tehnice în trafic pentru cei 2 ani precedenţi şi care se referă la numărul vehiculelor comerciale controlate, clasificate pe categorii de omologare conform rubricii corespunzătoare din raportul de control tehnic în trafic şi pe ţări de înmatriculare, precum şi punctele controlate şi defecţiunile constatate şi marcate în rubrica privind punctele de control din raportul de control tehnic în trafic, la fiecare 2 ani, înainte de date de 15 februarie, în formatul pus la dispoziţie de Regia Autonomă «Registrul Auto Român».------------Art. 170^7 a fost introdus de pct. 48 al art. I din ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011.V.3^2. Verificarea respectării limitelor maselor totale maxime autorizate ale vehiculelor rutiere utilizate la operaţiunile de transport rutier------------Secţiunea V.3^2 din Cap. V a fost introdusă de pct. 48 al art. I din ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011.  +  Articolul 170^8Limita masei totale maxime autorizate a vehiculului rutier utilizat la operaţiunile de transport rutier se determină din documentele de transport sau prin însumarea cântăririlor tuturor axelor vehiculului rutier.------------Art. 170^8 a fost introdus de pct. 48 al art. I din ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011.  +  Articolul 170^9Conducătorii auto au obligaţia manevrării vehiculului rutier care face obiectul cântăririi întocmai cu indicaţiile transmise de către inspectorul de trafic.------------Art. 170^9 a fost introdus de pct. 48 al art. I din ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011.  +  Articolul 170^10Ca urmare a efectuării cântăririi se eliberează tichet de cântar.------------Art. 170^10 a fost introdus de pct. 48 al art. I din ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011.  +  Articolul 170^11În cazul în care în urma efectuării cântăririi nu se constată depăşirea limitei masei totale maxime autorizate a vehiculului rutier, tichetul de cântar cu semnătura şi ştampila inspectorului de trafic se înmânează conducătorului auto al vehiculului cântărit.------------Art. 170^11 a fost introdus de pct. 48 al art. I din ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011.  +  Articolul 170^12În cazul constatării depăşirii limitei masei totale maxime autorizate a vehiculului rutier, inspectorul de trafic întocmeşte proces-verbal de constatare a contravenţiei, la care anexează tichetul de cântar cu semnătura şi ştampila sa.------------Art. 170^12 a fost introdus de pct. 48 al art. I din ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011.V.4. Intocmirea, urmarirea şi finalizarea proceselor-verbale de constatare şi sanctionare contraventionala  +  Articolul 171Contraventia se constata şi se sancţionează prin proces-verbal de constatare şi sanctionare a contraventiei, în baza legitimatiei nominale de control, în condiţiile legii.  +  Articolul 172 (1) Inspectorii şi inspectorii de trafic primesc carnete de procese-verbale de constatare şi sanctionare a contraventiilor, eliberate de Autoritatea Rutiera Română A.R.R. (2) Evidenta proceselor-verbale de constatare şi sanctionare contraventionala intocmite se tine în Registrul de evidenta a contraventiilor, precum şi în baza de date pe suport magnetic a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.  +  Articolul 173Aplicarea sanctiunilor contraventionale persoanei juridice/fizice cu sediul social/domiciliul în România/în strainatate, precum şi exercitarea cailor de atac de către acestia se fac cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.V.5. Arhivarea documentelor de control  +  Articolul 174 (1) Procesele-verbale incheiate de către inspectorii/inspectorii de trafic se păstrează la sediul compartimentului functional din cadrul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. o perioadă de 5 ani de la data finalizarii lor. (2) După expirarea termenului de 5 ani se va proceda la casarea acestor documente în conformitate cu prevederile legale în vigoare.V.6. Prevederi speciale privind sanctionarea persoanei juridice/fizice cu sediul social/domiciliul în strainatate  +  Articolul 175Aplicarea sanctiunilor contraventionale persoanei juridice/fizice cu sediul social/domiciliul în strainatate se face cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 176 (1) În cazul vehiculelor rutiere înmatriculate în alte state, se procedeaza la ridicarea plăcuţelor de inmatriculare până la indeplinirea condiţiilor legale pentru continuarea efectuării transportului şi se aplică sancţiunea corespunzătoare celor constatate. (2) Sunt exceptate de la imobilizare vehiculele care transporta animale vii, marfuri perisabile sau sub temperatura controlata.  +  Articolul 177Permisiunea privind reluarea efectuării transportului se acordă cu condiţia achitarii amenzii aplicate în condiţiile prevăzute de reglementarile în vigoare în contul de amenzi al Trezoreriei Statului sau cu condiţia platii unei sume egale cu aceasta în contul deschis special în acest scop de către Autoritatea Rutiera Română - A.R.R.  +  Articolul 178În situaţia exercitarii unei cai de atac, în condiţiile legii, suma retinuta în contul special deschis de Autoritatea Rutiera Română - A.R.R. va fi restituita sau, după caz, va fi depusa în contul de amenzi al Trezoreriei Statului, conform dispozitivului hotărârii definitive şi irevocabile a instanţei judecătorești.  +  Articolul 179Dacă procesul-verbal nu a fost contestat în termenul legal, suma retinuta în contul special deschis de Autoritatea Rutiera Română - A.R.R. va fi varsata în contul de amenzi al Trezoreriei StatuluiV.7. Imobilizarea vehiculelor în trafic  +  Articolul 180Imobilizarea vehiculelor în trafic se va efectua în condiţii de siguranţă şi securitate a transportului, într-un spatiu destinat acestui scop, până la indeplinirea condiţiilor legale pentru continuarea efectuării transportului.  +  Articolul 181Măsura de imobilizare a unui vehicul în trafic se va aplica de către inspectorii de trafic în următoarele cazuri: a) nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind perioadele de conducere, odihnă sau pauze, precum şi în toate celelalte situaţii în care conducătorul auto nu poate dovedi efectuarea pauzelor şi/sau a perioadelor minime de odihnă; b) încălcarea prevederilor legale în vigoare de către operatorul de transport străin, care atrage aplicarea unei sancţiuni corespunzătoare şi achitarea amenzii aplicate ori a contravalorii unei sume egale cu aceasta; c) efectuarea de transport rutier de mărfuri cu un vehicul rutier care depăşeşte masa totală maximă autorizată; d) efectuarea de transport rutier de persoane, în trafic judeţean, interjudeţean sau internaţional, cu mai multe persoane decât numărul de locuri prevăzut în certificatul de clasificare pe stele sau categorii al autobuzului; e) efectuarea de transport rutier de mărfuri periculoase la care s-a constatat o contravenţie de categoria I de risc, conform legislaţiei în vigoare. (2) În cazul constatării unor fapte care contravin prevederilor legale privind transporturile de mărfuri periculoase, pentru care trebuie aplicată măsura imobilizării, se vor anunţa imediat reprezentanţii poliţiei rutiere cu competenţe în zona unde se efectuează controlul în traficul rutier.------------Art. 181 a fost modificat de pct. 49 al art. I din ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011.  +  Articolul 182În toate cazurile când se constată fapte care contravin prevederilor legale în vigoare, săvârşite de un operator de transport sau de o întreprindere română/străină, care impun imobilizarea vehiculului, se procedează la imobilizarea acestuia, iar permisiunea privind reluarea efectuării transportului se acordă odată cu îndeplinirea condiţiilor legale pentru efectuarea acestuia.------------Art. 182 a fost modificat de pct. 50 al art. I din ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011.  +  Articolul 183În toate cazurile în care operatorului de transport strain i s-a aplicat, de către inspectorii de trafic, sancţiunea corespunzătoare abaterilor constatate de la prevederile legale în vigoare se procedeaza după cum urmeaza: a) se imobilizeaza vehiculul pe loc, dacă sunt asigurate condiţii de siguranţă şi securitate a transportului, sau într-un spatiu destinat acestui scop, situat în apropierea locului ales pentru control; b) se vor ridica placutele de inmatriculare până la indeplinirea condiţiilor legale pentru continuarea transportului. La ridicarea plăcuţelor de inmatriculare inspectorii şi inspectorii de trafic vor elibera o dovadă. Modelul dovezii de ridicare a plăcuţelor de inmatriculare, modul de eliberare a acesteia, precum şi modul de returnare al plăcuţelor de inmatriculare de către personalul cu atribuţii de inspecţie şi control se vor stabili prin proceduri proprii de către Autoritatea Rutiera Română - A.R.R., în limita competentelor; c) conducatorul auto al operatorului de transport strain va fi indrumat sa achite contravaloarea amenzii aplicate în condiţiile prevăzute de reglementarile în vigoare sau sa achite contravaloarea unei sume egale cu aceasta direct către Autoritatea Rutiera Română - A.R.R., al carei personal cu atribuţii de inspecţie şi control a aplicat sancţiunea contraventionala, urmand ca în conformitate cu prevederile legale această sumă să fie restituita sau varsata la contul de amenzi al Trezoreriei Statului, conform hotărârii definitive a instanţei judecătorești; d) permisiunea privind reluarea efectuării transportului se acordă cu condiţia achitarii amenzii aplicate sau a achitarii sumei egale cu amendă, precum şi a indeplinirii condiţiilor legale pentru continuarea efectuării transportului. În cazul în care sancţiunea s-a aplicat pentru lipsa autorizatiei de transport international sau utilizarea unei autorizaţii nevalabile, permisiunea privind reluarea este condiţionată şi de prezentarea unei autorizaţii de transport international valabile şi completate corespunzător.  +  Articolul 184Măsura imobilizării unui vehicul, dispusă de către inspectorii de trafic, se va menţiona în scris pe următoarele documente, după caz: a) procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei; b) formularul de control în trafic; c) buletinul de control ADR; d) diagrama tahograf/imprimate din tahograful digital; e) dovada eliberată conducătorului auto în situaţia ridicării plăcuţelor de înmatriculare la vehiculele înmatriculate în alte state.------------Art. 184 a fost modificat de pct. 51 al art. I din ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011.  +  Articolul 185Locurile unde se controlează şi se imobilizează vehiculele pot fi private sau publice şi trebuie să asigure condiţii de siguranţă şi securitate.------------Art. 185 a fost modificat de pct. 52 al art. I din ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011.  +  Articolul 186Costurile rezultate prin aplicarea măsurilor impuse de controlul tehnic în trafic sunt suportate de contravenient, vehiculul, marfa şi persoanele transportate aflându-se sub răspunderea juridică a acestuia, care este responsabil şi pentru eventualele pierderi cauzate terţilor, conform legii.------------Art. 186 a fost modificat de pct. 53 al art. I din ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011.  +  Articolul 187În limita competentelor, Autoritatea Rutiera Română - A.R.R. va elabora proceduri proprii cu privire la imobilizarea vehiculelor atunci când sunt constatate încălcări ale prevederilor legale în vigoare care reglementeaza domeniul transporturilor rutiere.  +  Articolul 188În situaţia în care la efectuarea controlului transporturilor de animale vii, marfuri perisabile sau sub temperatura controlata s-au constatat încălcări ale prevederilor legale în vigoare care reglementeaza domeniul transporturilor, se va aplica sancţiunea corespunzătoare celor constatate, fără a se imobiliza vehiculele.-------------Subcapitolul V.7^1, Cap. V a fost abrogat de art. 3 din ORDINUL nr. 108 din 4 mai 2010/ORDINUL nr. 368 din 10 mai 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 19 mai 2010.-------------Art. 188^1 a fost abrogat de art. 3 din ORDINUL nr. 108 din 4 mai 2010/ORDINUL nr. 368 din 10 mai 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 19 mai 2010.V.8. Siguranţa rutiera  +  Articolul 189Siguranţa rutiera se defineste prin totalitatea reglementarilor privind circulatia rutiera, precum şi condiţiile pe care trebuie să le indeplineasca infrastructura rutiera, vehiculele rutiere, persoanele cu atribuţii care concura la siguranţa circulaţiei şi ceilalti participanti la trafic, pentru a se asigura efectuarea transportului rutier în condiţii de siguranţă şi de protecţie a mediului.  +  Articolul 190În scopul prevenirii cauzelor generatoare de evenimente rutiere, intreprinderile/operatorii de transport rutier care efectueaza operaţiuni de transport rutier au obligaţia sa adopte masurile necesare pentru cunoasterea, aplicarea şi respectarea reglementarilor legale privind siguranţa rutiera şi a condiţiilor pe care trebuie să le indeplineasca vehiculele rutiere şi persoanele cu atribuţii care concura la siguranţa circulaţiei.V.8.1. Persoane cu functii care concura la siguranţa rutiera  +  Articolul 191În sensul prezentelor norme, persoanele cu functii care concura la siguranţa rutiera sunt conducătorii auto, persoana desemnata sa conduca permanent şi efectiv activitatea de transport rutier şi consilierul de siguranţă pentru transportul rutier de marfuri periculoase.V.8.2. Clasificarea, cercetarea şi tratarea accidentelor de circulatie  +  Articolul 192 (1) Accidentele de circulatie se clasifica după cum urmeaza: a) accidente usoare - cele care au drept consecinţa ranirea uneia sau mai multor persoane, determinand o incapacitate de muncă individuala până la 30 de zile inclusiv sau pagube materiale până la 60% din valoarea vehiculului rutier; b) accidente grave - cele care au una sau mai multe dintre urmatoarele consecinte:(i) persoane accidentate mortal;(îi) persoane rămase definitiv cu infirmitati;(iii) ranirea uneia sau mai multor persoane, determinand o incapacitate de muncă individuala de peste 30 de zile;(iv) pagube materiale de peste 60% din valoarea autovehiculului. (2) La stabilirea pagubelor materiale, în vederea încadrării accidentului de circulatie, se vor lua în calcul: a) contravaloarea vehiculelor distruse în accident sau a reparatiei celor avariate; b) contravaloarea celorlalte bunuri, marfuri transportate, distruse sau degradate.  +  Articolul 193Intreprinderile/operatorii de transport rutier care efectueaza activităţi de transport rutier vor intreprinde o investigatie pe linie administrativa, în toate cazurile de accidente de circulatie în care au fost angajate vehiculele utilizate, indiferent de gravitatea accidentului.  +  Articolul 194Rezultatele cercetării administrative vor sta la baza adoptarii masurilor ce se impun pentru eliminarea repetarii cauzelor generatoare de evenimente rutiere.  +  Articolul 195 (1) Intreprinderile/operatorii de transport care efectueaza activităţi de transport rutier au obligaţia sa inregistreze toate accidentele de circulatie şi sa transmita agentiei teritoriale a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. pe a carei raza administrativa îşi au sediul social, în cazul accidentelor grave, un raport imediat după producerea acestuia. (2) Raportul prevăzut la alin. (1) va contine urmatoarele elemente: a) intreprinderea/operatorul de transport rutier:(i) denumirea şi adresa;(îi) seria, numărul licentei de transport/certificatului de transport în cont propriu; b) data, ora şi locul producerii accidentului grav de circulatie, inclusiv indicativul drumului; c) conducatorul auto:(i) numele şi prenumele;(îi) vârsta;(iii) categoriile permisului de conducere detinut;(iv) dacă este angajat legal al intreprinderii/operatorului de transport rutier;(v) certificatul profesional A.D.R., după caz;(vi) certificatul de pregatire profesionala marfa sau persoane;(vii) avizele medical şi psihologic valabile; d) autovehicul implicat:(i) tipul autovehiculului;(îi) numărul de inmatriculare;(iii) seria, numărul şi valabilitatea copiei conforme a licentei de transport/certificatului de transport în cont propriu;(iv) valabilitatea inspecţiei tehnice periodice;(v) valabilitatea certificatului de clasificare;(vi) numărul de locuri în cazul transportului de persoane;(vii) valabilitatea certificatului de agreare RAR şi/sau IPROCHIM, după caz; e) legalitatea cursei, dovedita prin:(i) diagrama tahograf;(îi) copia conforma a licentei de transport/certificatului de transport în cont propriu, corespunzătoare tipului de transport efectuat;(iii) licenta de traseu-seria, numărul şi valabilitatea;(iv) autorizatiile specifice;(v) documentul de transport;(vi) existenta consilierului de siguranţă, dacă este cazul; f) descrierea imprejurarilor în care s-a produs accidentul; g) aprecieri privind cauzele producerii accidentului, conform procesului-verbal de constatare incheiat de organele de Politie; h) evaluarea preliminara a consecintelor accidentului; i) organele de constatare şi cercetare care au intervenit la faţa locului; j) stabilirea vinovatilor, în conformitate cu procesul-verbal de constatare incheiat de Politie; k) masurile luate la faţa locului pentru înlăturarea unor consecinte şi cele luate împotriva celor vinovati; l) denumirea altor institutii care au fost instiintate despre producerea accidentelor de circulatie.  +  Articolul 196În cazul producerii unor evenimente rutiere grave, conducerea Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. va dispune verificarea activităţii de transport a intreprinderii/operatorului de transport rutier implicate/implicat, prin efectuarea unui control tematic.  +  Capitolul VI Dispozitii finale şi tranzitorii  +  Articolul 197Detinatorii de licente de transport sau de certificat de transport rutier în cont propriu îşi organizeaza şi îşi desfăşoară activitatea pentru care au fost licentiati/certificati în baza regulamentelor proprii, cu respectarea prezentelor norme şi a legislaţiei interne şi internationale în vigoare.  +  Articolul 198Autoritatea Rutiera Română - A.R.R. elaboreaza reguli şi proceduri proprii de control şi de desfăşurare a activităţii, aprobate prin decizie a directorului general al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.  +  Articolul 199Până la emiterea noilor legitimatii de inspector de trafic, pentru a opri vehiculele în trafic şi a exercita controlul reglementarilor din domeniul transporturilor rutiere, precum şi constatarea şi sanctionarea contraventiilor, sunt valabile actualele legitimatii de control emise în baza Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor turismului nr. 1.358/2005 privind exercitarea controlului respectarii reglementarilor din domeniul transporturilor rutiere, precum şi constatarea şi sanctionarea contraventiilor.  +  Articolul 200În vederea programarii, organizarii, bunei desfăşurări a activităţii de control şi realizării unui control unitar, eficient şi sigur, Autoritatea Rutiera Română - A.R.R. este autorizata sa incheie protocoale de colaborare cu celelalte institutii ale statului cu atribuţii de inspecţie şi control în transportul rutier.  +  Articolul 201 (1) Documentele solicitate la eliberarea licentei de transport, a certificatului de transport rutier în cont propriu, a copiilor conforme ale acestora, precum şi a licentei pentru activităţi conexe transportului rutier se prezinta la sediul agentiei teritoriale a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., în copie, stampilate şi semnate de către administratorul intreprinderii, fiecare copie având inscris în mod expres: "Subsemnatul ..............................., declar pe propria raspundere, sub sancţiunea legii penale privind falsul în declaratii, ca prezentul act este conform cu originalul". (2) La efectuarea controlului în trafic, documentele prevăzute a se afla la bordul vehiculului rutier pe toata durata transportului se prezinta în original, cu excepţiile stabilite prin prezentele norme.  +  Articolul 202 (1) În cazul transportului rutier public de persoane prin servicii regulate şi regulate speciale în trafic interjudetean, tariful pentru eliberarea licentei de traseu se stabileste pentru o cursa. (2) În cazul transportului rutier public de persoane prin servicii regulate şi regulate speciale în trafic judetean, tariful perceput pentru eliberarea licentei de traseu reprezinta suma tarifelor aferente curselor prevăzute pentru acel traseu.  +  Articolul 203 (1) Transportul rutier de marfuri în trafic international poate fi efectuat şi cu un autovehicul înmatriculat în România care tracteaza o semiremorca sau o remorca inmatriculata în alt stat, sub sigiliu vamal, dacă acordurile bilaterale prevad aceasta. (2) Ansamblul format din autovehicule şi remorca/semiremorca sau tractor şi remorca/semiremorca, după caz, la care una dintre componente nu este inmatriculata în România, poate fi utilizat numai la transport rutier în trafic international şi este supus reglementarilor respective, inclusiv interdicţiei privind cabotajul.  +  Articolul 204 (1) Începând cu data aderarii României la Uniunea Europeana, autorizatiile de transport rutier international de marfuri având România ca tara de tranzit sau destinatie vor fi acordate numai operatorilor de transport rutier straini din statele care nu sunt membre ale Uniunii Europene. (2) Modelul autorizatiei de transport rutier international de marfuri având România ca tara de tranzit sau de destinatie este prevăzut în anexa nr. 20 la prezentele norme.  +  Articolul 205Data de referinţa care se ia în considerare pentru acordarea punctajelor la criteriile de evaluare pentru traseele judetene şi interjudetene este cu 10 zile înainte de data desfăşurării sedintei de atribuire a traseelor sau curselor.  +  Articolul 206În condiţiile în care capacitatea autogarilor este depasita (numar de plecari/sosiri, stationari la peron) Autoritatea Rutiera Română - A.R.R. solicita consiliilor locale, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucureşti, amplasarea capetelor de traseu şi/sau a opririlor în tranzit.  +  Articolul 207 (1) Asociaţiile de operatori de transport rutier cărora li s-au atribuit trasee cuprinse în programul de transport de persoane prin servicii regulate în trafic naţional până la data intrarii în vigoare a prezentelor norme vor executa traseele respective până la expirarea valabilităţii licentei de traseu. (2) În situaţia în care asociaţia de operatori de transport rutier se desfiinteaza, licentele de traseu pe care asociaţia le detine se retrag, iar traseele respective vor fi atribuite în cadrul urmatoarei şedinţe de atribuire. (3) Până la terminarea valabilităţii programului de transport în vigoare, în cazul renuntarii la efectuarea unui traseu de către un operator de transport rutier dintr-o asociaţie, ceilalti operatori din asociaţie care nu au renuntat pot participa la urmatoarea sedinta de atribuire a respectivului traseu.  +  Articolul 208 (1) În situaţia în care asociaţia de operatori de transport rutier renunta sau i se retrag licentele de traseu, eliberate până la data intrarii în vigoare a prezentelor norme, corespunzătoare unei grupe de trasee, traseele care compun grupa respectiva se vor atribui distinct la urmatoarea sedinta de atribuire. (2) În situaţia în care unul sau mai mulţi operatori de transport rutier din cadrul asociaţiei de operatori de transport rutier renunta sau i/li se retrag licentele de traseu, eliberate până la data intrarii în vigoare a prezentelor norme, corespunzătoare unuia sau mai multor trasee dintr-o grupa de trasee, traseul/traseele respective se va/vor atribui distinct la urmatoarea sedinta de atribuire.  +  Articolul 209Prevederile art. 74 şi 97 se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2007.---------------Art. 210 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 2.514 din 28 decembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 6 februarie 2007.  +  Articolul 211 (1) Începând cu data aderarii României la Uniunea Europeana, operaţiunile de transport rutier de persoane în trafic international între România şi alte state membre, precum şi operaţiunile de cabotaj efectuate pe teritoriul României cu vehicule înmatriculate în alte state membre se vor desfăşura potrivit prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 684/92 din 16 martie 1992 privind regulile comune pentru transportul international de calatori cu autocarul şi autobuzul, Regulamentului Consiliului (CE) nr. 11/98 din 11 decembrie 1997 de modificare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 684/92 privind regulile comune pentru transportul international de calatori cu autocarul şi autobuzul, Regulamentului Consiliului (CE) nr. 12/98 privind stabilirea condiţiilor în care transportatorii nerezidenti pot presta servicii naţionale de transport rutier de calatori într-un stat membru şi Regulamentului Comisiei nr. 2.121/98 privind stabilirea regulilor detaliate pentru aplicarea regulamentelor Consiliului (CEE) nr. 684/92 şi (CE) nr. 12/98 privind documentele pentru transportul calatorilor cu autocarul şi autobuzul. (2) Certificatul la care se face referire în art. 13 al Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 684/92 şi în anexa V la Regulamentul Comisiei nr. 2.121/98 va fi eliberat întreprinderilor române de către Autoritatea Rutiera Română - A.R.R., în condiţiile stabilite de aceasta, cu plata tarifelor aferente, conform modelului prevăzut în anexa nr. 21 la prezentele norme. Acesta trebuie să se afle la bordul vehiculului pe toata durata transportului. (3) În cazul transportului rutier public de persoane, licenta de transport la care se face referire la art. 3a şi în anexa la Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 684/92, astfel cum a fost amendat de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 11/1998, va fi eliberata operatorilor de transport români de către Autoritatea Rutiera Română - A.R.R., cu plata tarifelor aferente, conform modelului prevăzut în anexa nr. 22 la prezentele norme. Copia conforma a licentei de transport se va elibera de către Autoritatea Rutiera Română - A.R.R., cu plata tarifelor aferente, iar modelul acesteia este prevăzut în anexa nr. 23 la prezentele norme. (4) Autorizatia de transport international public de persoane prin servicii regulate sau servicii regulate speciale, la care se face referire în art. 5 al Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 684/92, astfel cum a fost amendat de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 11/1998, şi în anexa IV la Regulamentul Comisiei nr. 2.121/98, va fi eliberata operatorilor de transport din alte state membre de către Directia generală infrastructura şi transport rutier, conform modelului prevăzut în anexa nr. 24 la prezentele norme. Modelul copiei conforme a autorizatiei de transport international public de persoane prin servicii regulate sau servicii regulate speciale eliberate de Directia generală infrastructura şi transport rutier este prevăzut în anexa nr. 25 la prezentele norme. Modelul cererii depuse de operatorul de transport rutier în vederea obtinerii autorizatiei de transport international public de persoane prin servicii regulate sau servicii regulate speciale, la care se face referire în art. 6 alin. (2) al Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 684/92, astfel cum a fost amendat de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 11/1998, şi în anexa III la Regulamentul Comisiei nr. 2.121/98 este prevăzut în anexa nr. 26 la prezentele norme. (5) Documentul de control la care se face referire la art. 11 al Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 684/92, astfel cum a fost amendat de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 11/1998, şi în anexele I şi II la Regulamentul Comisiei nr. 2.121/98 va fi eliberat operatorilor de transport români de către Autoritatea Rutiera Română - A.R.R., în condiţiile stabilite de aceasta, cu plata tarifelor aferente, conform modelului prevăzut în anexa nr. 27 la prezentele norme. (6) În cazul efectuării de transport rutier de persoane prin servicii ocazionale sub forma cabotajului, prevăzute la art. 6 din Regulamentul (CE) nr. 12/98, operatorul de transport rutier are obligaţia de a restitui un exemplar al foii de parcurs din documentul de control, în baza căreia a fost efectuat transportul respectiv, agenţiei teritoriale a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. emitente a documentului de control, până în data de 10 a lunii curente, pentru luna precedentă.-------------Alin. (6) al art. 211 a fost introdus de pct. 22 al art. I din ORDINUL nr. 394 din 25 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 3 aprilie 2008.  +  Articolul 212 (1) Începând cu data aderarii României la Uniunea Europeana, operaţiunile de transport rutier de marfuri în trafic international între România şi alte state membre, precum şi operaţiunile de cabotaj efectuate pe teritoriul României cu vehicule înmatriculate în alte state membre se vor desfăşura în condiţiile prevăzute de Tratatul de aderare a României şi Bulgariei la Uniunea Europeana, semnat la 25 aprilie 2005, ratificat de România prin Legea nr. 157/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 1 iunie 2005, de acordurile bilaterale incheiate cu statele membre ale Uniunii Europene şi conform prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 881/92 din 26 martie 1992 privind accesul la piaţa în transportul rutier de marfuri în cadrul Comunităţii către sau dinspre teritoriul unui stat membru sau care traverseaza teritoriul unuia sau mai multor state membre, ale Regulamentului Consiliului (CE) nr. 3.118/93 din 25 octombrie 1993 privind stabilirea condiţiilor în care transportatorii nerezidenti pot sa desfasoare servicii de transporturi rutiere naţionale într-un stat membru şi ale Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 484/2002 din 1 martie 2002 de modificare a regulamentelor Consiliului (CEE) nr. 881/92 şi (CE) nr. 3.118/93 în vederea instituirii unui atestat de conducator auto. (2) În cazul transportului rutier public de marfuri, licenta de transport la care se face referire la art. 3 alin. (1) şi în anexa I la Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 881/92, astfel cum a fost amendat de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 484/2002, va fi eliberata operatorilor de transport români de către Autoritatea Rutiera Română - A.R.R., cu plata tarifelor aferente, conform modelului prevăzut în anexa nr. 28 la prezentele norme. Copia conforma a licentei de transport se va elibera de către Autoritatea Rutiera Română - A.R.R., cu plata tarifelor aferente, iar modelul acesteia este prevăzut în anexa nr. 29 la prezentele norme. (3) Atestatul de conducator auto pentru transportul rutier public de marfuri efectuat în baza licentei de transport, la care se face referire la art. 3 alin. (3), respectiv în anexa III la Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 881/92, astfel cum a fost amendat de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 484/2002, va fi eliberat operatorilor de transport români de către Autoritatea Rutiera Română - A.R.R., în condiţiile stabilite de aceasta, cu plata tarifelor aferente, conform modelului prevăzut în anexa nr. 30 la prezentele norme.  +  Articolul 213Licentele de transport şi copiile conforme ale acestora, eliberate până la data intrarii în vigoare a prezentului ordin, vor fi inlocuite, cu plata tarifului aferent, cu noile modele prevăzute la art. 211, respectiv 212, după urmatorul calendar: a) până la data aderarii României la Uniunea Europeana - operatorilor de transport rutier care efectueaza transporturi de marfuri şi/sau de persoane în trafic international; b) în termen de 6 luni după data aderarii României la Uniunea Europeana operatorilor de transport rutier care efectueaza numai transporturi de marfuri şi persoane în trafic naţional.  +  Articolul 214Documentele prevăzute la art. 211 şi 212, care inlocuiesc licentele de transport şi copiile conforme ale acestora, se supun regimului juridic prevăzut de prezentele norme pentru acestea.  +  Articolul 215Anexele nr. 1-37 fac parte integrantă din prezentele norme.------------Art. 215 a fost modificat de pct. 54 al art. I din ORDINUL nr. 1.007 din 13 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2011.  +  Anexa 1────────la norme─────────(Model de imprimat Format A4 hartie albastra cu fond stema României)(Prima pagina a licentei)┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ┌────┐ ROMÂNIA ││ │ RO │ ││ └────┘ MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII ││ ││ LICENTA DE TRANSPORT ││ Seria: ............. Nr.: ............ ││ ││ ││Prezenta licenta de transport este eliberata operatorului de transport rutier:││______________________________________________________________________________││______________________________________________________________________________││______________________________________________________________________________││ ││să efectueze transport rutier public de marfuri şi/sau de persoane în trafic ││naţional şi/sau international. ││ ││ ││Valabila de la data de ________________ până la data de __________________ ││ ││ ││Observatii: ││ ││ ││ Emitent: ││ Autoritatea Rutiera Română - A.R.R. ││ ││ Agentia A.R.R. _______________________ ││ ││Data eliberarii: ..................... ││ ││ Semnatura ││R.O.T.R. _____/_______/_____________ şi ______________________ ││ stampila │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘(A doua pagina a licentei)DISPOZITII GENERALEPrezenta licenta de transport este eliberata, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 102/2006, operatorilor de transport rutier care efectueaza transport rutier public de marfuri şi/sau de persoane în trafic naţional şi/sau international.Licenta de transport este nominala şi nu este transmisibila.Licenta de transport poate fi retrasa de către Autoritatea Rutiera Română - A.R.R. în cazul în care operatorul de transport rutier: a) nu mai indeplineste condiţiile care au stat la baza eliberarii; b) a furnizat documente conţinând informaţii eronate cu ocazia solicitarii eliberarii licentei de transport.Originalul licentei de transport se păstrează la sediul operatorului de transport.Licenta de transport trebuie prezentată ori de cate ori este solicitata de către personalul cu atribuţii de control.Pe teritoriul României şi oricărui alt stat de tranzit sau de destinatie, operatorul de transport rutier, detinator al licentei de transport, are obligaţia de a respecta legislatia şi dispozitiile statului respectiv.  +  Anexa 2a)────────la norme────────(Model de imprimat Format A4 hartie albastra cu fond stema României)(Prima pagina a licentei)┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ┌────┐ ROMÂNIA ││ │ RO │ ││ └────┘ MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII ││ ││ LICENTA DE TRANSPORT ││ Seria: ............. Nr.: ............ ││ ││ Copie conforma nr.: ........................ ││ ││ ││ ││ ││Prezenta copie conforma este eliberata operatorului de transport rutier: ││______________________________________________________________________________││______________________________________________________________________________││______________________________________________________________________________││ ││să efectueze transport rutier public de marfuri în trafic naţional şi/sau ││international. ││ ││ ││Valabila de la data de ________________ până la data de __________________ ││ ││ ││Observatii: ││ ││ ││ Emitent: ││ Autoritatea Rutiera Română - A.R.R. ││ ││ Agentia A.R.R. _______________________ ││ ││Data eliberarii: .................. ││ ││ Semnatura ││R.O.T.R. _____/_______/_____________ şi ______________________ ││ stampila │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘(A doua pagina a licentei)DISPOZITII GENERALEPrezenta copie conforma a licentei de transport este eliberata, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 102/2006, operatorilor de transport rutier care efectueaza transport rutier public de marfuri în trafic naţional şi/sau international.Copia conforma a licentei de transport este nominala şi nu este transmisibila.Copia conforma a licentei de transport poate fi suspendata de către Autoritatea Rutiera - Română A.R.R. în cazul în care operatorul de transport rutier a savarsit abateri grave sau repetate de la reglementarile în vigoare privind transportul rutier şi/sau protectia mediului, prevăzute de reglementarile în vigoare.Originalul unei copii conforme a licentei de transport trebuie să se afle la bordul vehiculului*) pe toata durata transportului rutier.Copia conforma a licentei de transport trebuie prezentată ori de cate ori este solicitata de către personalul cu atribuţii de control.Pe teritoriul României şi oricărui alt stat de tranzit sau de destinatie, operatorul de transport rutier, detinator al copiei conforme a licentei de transport, are obligaţia de a respecta legislatia şi dispozitiile statului respectiv.___________*) Vehicul rutier - sistemul mecanic destinat circulaţiei pe drumurile publice, cu sau fără mijloace de autopropulsie, şi care se utilizeaza în mod normal pentru transportul de marfuri sau de persoane ori pentru efectuarea de serviciu sau lucrari. Ansamblul format din autovehicul şi remorca/semiremorca şi ansamblul format din tractor şi remorca/semiremorca sunt considerate vehicule rutiere.  +  Anexa 2b)────────la norme────────(Model de imprimat Format A4 hartie albastra cu fond stema României)(Prima pagina a licentei)┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ┌────┐ ROMÂNIA ││ │ RO │ ││ └────┘ MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII ││ ││ LICENTA DE TRANSPORT ││ Seria: ............. Nr.: ............ ││ ││ Copie conforma nr.: ........................ ││ ││ ││Prezenta copie conforma este eliberata operatorului de transport rutier: ││______________________________________________________________________________││______________________________________________________________________________││______________________________________________________________________________││ ││să efectueze transport rutier public de persoane în trafic naţional şi/sau ││international. ││ ││ ││Valabila de la data de _______________ până la data de ___________________ ││ ││ ││Observatii: ││ ││ ││ Emitent: ││ Autoritatea Rutiera Română - A.R.R. ││ ││ Agentia A.R.R. _______________________ ││ ││Data eliberarii: .................... ││ ││ Semnatura ││R.O.T.R. _____/_______/_____________ şi ______________________ ││ stampila │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘(A doua pagina a licentei)DISPOZITII GENERALEPrezenta copie conforma a licentei de transport este eliberata, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 102/2006, operatorilor de transport rutier care efectueaza transport rutier public de persoane în trafic naţional şi/sau international.Copia conforma a licentei de transport este nominala şi nu este transmisibila.Copia conforma a licentei de transport poate fi suspendata de către Autoritatea Rutiera Română - A.R.R. în cazul în care operatorul de transport rutier a savarsit abateri grave sau repetate de la reglementarile în vigoare privind transportul rutier şi/sau protectia mediului, prevăzute de reglementarile în vigoare.Originalul unei copii conforme a licentei de transport trebuie să se afle la bordul vehiculului*) pe toata durata transportului rutier.Copia conforma a licentei de transport trebuie prezentată ori de cate ori este solicitata de către personalul cu atribuţii de control.Pe teritoriul României şi oricărui alt stat de tranzit sau de destinatie, operatorul de transport rutier, detinator al copiei conforme a licentei de transport, are obligaţia de a respecta legislatia şi dispozitiile statului respectiv.___________*) Vehicul rutier - sistemul mecanic destinat circulaţiei pe drumurile publice, cu sau fără mijloace de autopropulsie, şi care se utilizeaza în mod normal pentru transportul de marfuri sau de persoane ori pentru efectuarea de serviciu sau lucrari. Ansamblul format din autovehicul şi remorca este considerat vehicul rutier.  +  Anexa 4────────la norme────────(Model de imprimat Format A4 hartie galbena cu fond stema României)(Prima pagina a certificatului)┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ┌────┐ ROMÂNIA ││ │ RO │ ││ └────┘ MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII ││ ││ CERTIFICAT ││ DE TRANSPORT IN CONT PROPRIU ││ ││ Seria: ............. Nr.: ............ ││ ││ ││Prezentul certificat de transport în cont propriu este eliberat intreprinderii││______________________________________________________________________________││______________________________________________________________________________││______________________________________________________________________________││ ││să efectueze transport rutier în cont propriu de marfuri şi/sau de persoane în││trafic naţional şi/sau international. ││ ││ ││Valabila de la data de ______________ până la data de ____________________ ││ ││ ││Observatii: ││ ││ ││ Emitent: ││ Autoritatea Rutiera Română - A.R.R. ││ ││ Agentia A.R.R. _______________________ ││ ││Data eliberarii: ..................... ││ ││ Semnatura ││R.I. _____/_______/_____________ şi ______________________ ││ stampila │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘(A doua pagina a certificatului)DISPOZITII GENERALEPrezentul certificat de transport este eliberat, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 102/2006, întreprinderilor care efectueaza transport rutier în cont propriu de marfuri şi/sau de persoane în trafic naţional şi/sau international.Prezentul certificat de transport permite efectuarea de transport rutier în cont propriu în urmatoarele condiţii: a) ca o activitate secundara sau suplimentara celorlalte activităţi ale intreprinderii; b) marfurile transportate sunt proprietatea intreprinderii ori au fost vandute, cumparate sau inchiriate ori au fost produse, extrase, prelucrate sau reparate de aceasta; c) scopul deplasarii este transportul marfurilor sau al persoanelor spre sau de la intreprindere ori între punctele de lucru ale acesteia; d) persoanele transportate sunt angajatii intreprinderii, scopul transportului fiind în interesul activităţilor proprii; e) intreprinderea foloseşte vehicule rutiere deţinute în proprietate sau obtinute de aceasta printr-un contract de vanzare-cumparare cu plata ulterioară ori în baza unui contract de leasing pe termen lung sau, în cazul transportului de marfuri, vehiculele putand fi inchiriate fără sofer; f) vehiculele utilizate pentru astfel de transporturi sunt conduse de conducatori auto angajaţi ai intreprinderii sau de persoana fizica insasi.Certificatul de transport în cont propriu este nominal şi nu este transmisibil.Certificatul de transport în cont propriu poate fi retras de către Autoritatea Rutiera Română - A.R.R. în cazul în care intreprinderea: a) nu mai indeplineste condiţiile care au stat la baza eliberarii acestuia; b) a furnizat documente conţinând informaţii eronate cu ocazia solicitarii eliberarii acestuia.Originalul certificatului de transport în cont propriu se păstrează la sediul intreprinderii.Certificatul de transport în cont propriu trebuie prezentat ori de cate ori este solicitat de către personalul cu atribuţii de control.Pe teritoriul României şi al oricărui alt stat de tranzit sau de destinatie, intreprinderea detinatoare de certificat de transport în cont propriu are obligaţia de a respecta legislatia şi dispozitiile statului respectiv.  +  Anexa 5a)────────la norme────────(Model de imprimat Format A4 hartie galbena cu fond stema României)(Prima pagina a certificatului)┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ┌────┐ ROMÂNIA ││ │ RO │ ││ └────┘ MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII ││ ││ CERTIFICAT DE TRANSPORT IN CONT PROPRIU ││ Seria: ............. Nr.: ............ ││ ││ Copie conforma nr.: ............ ││ ││Prezenta copie conforma a certificatului de transport în cont propriu este ││eliberata intreprinderii: ___________________________________________________ ││_____________________________________________________________________________ ││_____________________________________________________________________________ ││să efectueze transport rutier în cont propriu de marfuri, în trafic naţional ││şi/sau international. ││ ││Valabila de la data ____________ de până la data de __________ ││ ││Observatii: ││ ││ ││ Emitent: ││ Autoritatea Rutiera Română - A.R.R. ││ Agentia A.R.R. ____________________ ││Data eliberarii: ................. ││ Semnatura ││R.I. _______/_______/_________ şi ___________________ ││ stampila │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘(A doua pagina a certificatului)DISPOZITII GENERALEPrezenta copie conforma a certificatului de transport în cont propriu este eliberata, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 102/2006, întreprinderilor care efectueaza transport rutier în cont propriu de marfuri în trafic naţional şi/sau international.Prezentul certificat permite efectuarea de transport rutier în cont propriu în urmatoarele condiţii: a) ca activitate secundara sau suplimentara celorlalte activităţi ale intreprinderii; b) marfurile transportate sunt proprietatea intreprinderii ori au fost vandute, cumparate sau inchiriate ori au fost produse, extrase, prelucrate sau reparate de aceasta; c) scopul deplasarii este transportul marfurilor spre sau de la intreprindere ori între punctele de lucru ale acesteia; d) intreprinderea foloseşte vehicule rutiere deţinute în proprietate sau obtinute de aceasta printr-un contract de vanzare-cumparare cu plata ulterioară ori în baza unui contract de leasing pe termen lung sau, în cazul transportului de marfuri, vehiculele putand fi inchiriate fără sofer; e) vehiculele utilizate pentru astfel de transporturi sunt conduse de conducatori auto angajaţi ai intreprinderii sau de persoana fizica insasi.Copia conforma a certificatului de transport în cont propriu este nominala şi nu este transmisibila.Copia conforma a certificatului de transport în cont propriu poate fi suspendata de Autoritatea Rutiera Română - A.R.R. în cazul în care intreprinderea a savarsit abateri grave sau repetate de la reglementarile în vigoare privind transportul rutier şi/sau protectia mediului, prevăzute de reglementarile în vigoare.Originalul unei copii conforme a certificatului de transport în cont propriu trebuie să se afle la bordul vehiculului*) pe toata durata transportului rutier.Copia conforma a certificatului de transport trebuie prezentată ori de cate ori este solicitata de către personalul cu atribuţii de control.Pe teritoriul României şi al oricărui alt stat de tranzit sau de destinatie, intreprinderea detinatoare a copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu are obligaţia de a respecta legislatia şi dispozitiile statului respectiv.___________*) Vehicul rutier - sistemul mecanic destinat circulaţiei pe drumurile publice, cu sau fără mijloace de autopropulsie, şi care se utilizeaza în mod normal pentru transportul de marfuri sau de persoane ori pentru efectuarea de serviciu sau lucrari. Ansamblul format din autovehicul şi remorca/semiremorca şi ansamblul format din tractor şi remorca/semiremorca sunt considerate vehicule rutiere.  +  Anexa 5b)─────────la norme────────(Model de imprimat Format A4 hartie galbena cu fond stema României)(Prima pagina a certificatului)┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ┌────┐ ROMÂNIA ││ │ RO │ ││ └────┘ MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII ││ ││ CERTIFICAT DE TRANSPORT IN CONT PROPRIU ││ Seria: ............. Nr.: ............ ││ ││ Copie conforma nr.: ............ ││ ││Prezenta copie conforma a certificatului de transport în cont propriu este ││eliberata intreprinderii: ___________________________________________________ ││_____________________________________________________________________________ ││_____________________________________________________________________________ ││să efectueze transport rutier în cont propriu de persoane, în trafic naţional ││şi/sau international. ││ ││Valabila de la data _________________ de până la data de ______________ ││ ││Observatii: ││ ││ ││ Emitent: ││ Autoritatea Rutiera Română - A.R.R. ││ Agentia A.R.R. ____________________ ││Data eliberarii: ................. ││ Semnatura ││R.I. _______/_______/_________ şi ___________________ ││ stampila │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘(A doua pagina a certificatului)DISPOZITII GENERALEPrezenta copie conforma a certificatului de transport în cont propriu este eliberata, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 102/2006, întreprinderilor care efectueaza transport rutier în cont propriu de persoane în trafic naţional şi/sau international.Prezentul certificat permite efectuarea de transport rutier în cont propriu în urmatoarele condiţii: a) ca activitate secundara sau suplimentara celorlalte activităţi ale intreprinderii; b) scopul deplasarii este transportul persoanelor spre sau de la intreprindere ori între punctele de lucru ale acesteia; c) persoanele transportate sunt angajatii intreprinderii, scopul transportului fiind în interesul activităţilor proprii;