HOTĂRÂRE nr. 351 din 21 aprilie 2005 (*actualizată*)privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase(actualizată până la data de 29 iunie 2006*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 20 mai 2005. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 29 iunie 2006, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 783 din 14 iunie 2006.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 17 lit. a^1) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Programul de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 118/2002 privind aprobarea Programului de acţiune pentru reducerea poluării mediului acvatic şi a apelor subterane, cauzată de evacuarea unor substanţe periculoase, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 20 februarie 2002.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,Sulfina BarbuMinistrul integrării europene,Ene DingaBucureşti, 21 aprilie 2005.Nr. 351.  +  AnexăPROGRAM 21/04/2005