ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 24 noiembrie 2004 (*actualizată*)privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar(actualizată până la data de 15 iulie 2006*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.138 din 2 decembrie 2004. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 15 iulie 2006, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 125 din 12 mai 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 29 iunie 2005; LEGEA nr. 323 din 10 noiembrie 2005; ORDONANŢĂ nr. 23 din 26 ianuarie 2006; LEGEA nr. 282 din 6 iulie 2006.Măsurile pe care le generează prezenta ordonanţă de urgenţă vizează interesul social, cointeresarea personalului în vederea creşterii calităţii serviciilor medicale acordate, buna desfăşurare a activităţii în unităţile sanitare publice finanţate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi de la bugetul de stat şi constituie situaţii de urgenţă de interes public.Având în vedere că nivelul de salarizare scăzut şi neadecvat al personalului din sectorul sanitar nu acoperă necesităţile unui trai decent, precum şi imposibilitatea adoptării măsurii propuse pe calea procedurii legislative ordinare până la încheierea anului 2004, astfel încât personalul vizat să poată beneficia de mărirea salarială începând cu luna ianuarie 2005, se impune adoptarea de urgenţă a prezentei reglementări.----------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Alin. (1) al art. 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 29 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 568 din 1 iulie 2005*) prevede că:"Se prorogă până la 31 decembrie 2005 prevederile referitoare la creşterile salariale ce urmau a fi acordate personalului din sectorul bugetar începând cu luna octombrie 2005, stabilite prin: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2005".*) Art. 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 29 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 568 din 1 iulie 2005 a fost abrogat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 323 din 10 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.013 din 15 noiembrie 2005.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică personalului din unităţile sanitare finanţate după cum urmează: a) integral de la bugetul de stat; b) integral din venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate; c) din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat. d) integral din venituri proprii.------------Lit. d) a alin. (1) al art. 1 a fost introdusă de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 125 din 12 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 17 mai 2005. (2) Beneficiază de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă personalul contractual care prestează activitate în funcţii de execuţie şi de conducere.  +  Articolul 2Gestiunea sistemului de salarizare a personalului contractual se asigură de fiecare ordonator de credite, cu încadrarea în resursele financiare alocate anual, potrivit legii.------------Art. 3 a fost abrogat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 125 din 12 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 17 mai 2005.  +  Capitolul II Elementele sistemului de salarizare  +  Articolul 4Sistemul de salarizare cuprinde salariile de bază, sporurile, premiile şi alte drepturi.  +  Articolul 5Salariile de bază pentru personalul de execuţie sunt diferenţiate pe funcţii, grade şi trepte profesionale şi sunt prevăzute în anexele nr. I-IV.  +  Articolul 6 (1) Salariul de bază pentru personalul cu funcţii de conducere este cel corespunzător funcţiei de execuţie, gradelor sau treptelor profesionale, la care se adaugă o indemnizaţie de conducere diferenţiată în raport cu complexitatea şi răspunderea ce revin funcţiei de conducere, care face parte din salariul de bază. (2) Indemnizaţiile de conducere sunt stabilite în procente din salariul de bază al funcţiei de execuţie şi sunt prevăzute în anexa nr. V. (3) Pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază, personalul beneficiază de indemnizaţii stabilite procentual din salariul de bază, care se adaugă la salariul de bază şi fac parte din acesta. (4) Indemnizaţia de conducere se acordă şi personalului contractual de execuţie care conduce sau coordonează programe ori proiecte prevăzute în obiectul de activitate al unităţii sanitare publice, în procent de până la 20% din salariul de bază, pe perioada în care conduce sau coordonează programe ori proiecte, stabilită de ordonatorul de credite în raport cu complexitatea programului/proiectului condus sau coordonat. (5) Salariile de bază pentru funcţiile de conducere care fac parte din comitetul director al spitalelor, cu excepţia funcţiei de director general adjunct medical, se stabilesc de către consiliul de administraţie al spitalului, în limitele minime şi maxime aprobate de Ministerul Sănătăţii, pe tipuri de spitale.------------Alin. (5) al art. 6 a fost introdus de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 125 din 12 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 17 mai 2005.  +  Articolul 7 (1) Pentru rezultate deosebite obţinute în activitatea desfăşurată, ordonatorul de credite poate acorda, în limita a 15% din numărul total al posturilor prevăzute în statul de funcţii, un salariu de merit lunar de până la 15% din salariul de bază, care face parte din acesta şi care constituie baza de calcul pentru sporuri şi alte drepturi care se acordă în raport cu salariul de bază. (2) Salariile de merit se vor acorda personalului încadrat pe funcţii de execuţie în proporţie de cel puţin două treimi din numărul total stabilit potrivit prevederilor alin. (1). (3) Personalul care beneficiază de salariu de merit se stabileşte o dată pe an, după aprobarea bugetelor anuale, pe baza rezultatelor obţinute în activitatea desfăşurată în anul precedent, apreciată conform criteriilor elaborate de ordonatorul principal de credite, cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale. În cazul în care pe parcursul anului intervin modificări ale funcţiei deţinute, care nu sunt imputabile persoanei beneficiare de salariu de merit, inclusiv modificarea funcţiei prin promovare, acordarea acestuia se menţine până la expirarea perioadei pentru care a fost stabilit. În cazul în care pe parcursul anului se întrerup raporturile de muncă ale unor beneficiari de salarii de merit, acestea se pot redistribui, de la data de întâi a lunii următoare, altor persoane pe perioada rămasă. (4) Pentru personalul nou-angajat, salariul de merit se poate acorda după o perioadă de cel puţin 6 luni de la angajare. (5) Personalul încadrat ca debutant nu poate beneficia de salariu de merit.  +  Articolul 8 (1) Personalul salarizat potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă beneficiază, la funcţia de bază, de un spor de vechime în muncă de până la 25%, calculat la salariul de bază, corespunzător timpului efectiv lucrat în program normal de lucru, astfel:Tranşa de vechime Cota din salariulîn muncă de bază- între 3 şi 5 ani 5%- de la 5-10 ani 10%- de la 10-15 ani 15%- de la 15-20 de ani 20%- peste 20 de ani 25% (2) Sporul corespunzător vechimii în muncă se plăteşte cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în muncă. (3) Pentru acordarea sporului de vechime în muncă, angajatorul va lua în considerare integral şi perioadele lucrate anterior în alte domenii de activitate. (4) Pensionarii pentru limită de vârstă, care se angajează pe baza unui contract individual de muncă în sectorul sanitar, potrivit legii, beneficiază de sporul de vechime corespunzător vechimii în muncă dobândite în întreaga activitate.  +  Articolul 9Personalul care, potrivit programului normal de lucru, îşi desfăşoară activitatea în timpul nopţii, între orele 22,00 şi 6,00, beneficiază pentru orele lucrate în acest interval de un spor de 25% din salariul de bază, pentru munca prestată în timpul nopţii, dacă efectuează cel puţin 3 ore de muncă de noapte.  +  Articolul 10 (1) Munca prestată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere este considerată muncă suplimentară şi se compensează cu timp liber corespunzător. În cazul în care compensarea muncii suplimentare cu timp liber corespunzător nu a fost posibilă în următoarele 30 de zile după efectuarea acesteia, orele suplimentare se vor plăti în luna următoare cu un spor aplicat la salariul de bază, după cum urmează: a) 75% din salariul de bază pentru primele două ore de depăşire a duratei normale a zilei de lucru; b) 100% din salariul de bază pentru orele următoare şi pentru orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează. (2) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată şi sporurile prevăzute la alin. (1) se pot plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de şeful ierarhic, fără a se depăşi 360 de ore anual. (3) La locurile de muncă la care durata normală a timpului de lucru a fost redusă, potrivit legii, sub 8 ore pe zi, depăşirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, în situaţii cu totul deosebite, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzător.  +  Articolul 11Personalul care posedă titlul ştiinţific de doctor beneficiază de un spor pentru titlul ştiinţific de 15% din salariul de bază, dacă îşi desfăşoară activitatea în domeniul pentru care posedă titlul ştiinţific respectiv, care se plăteşte cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a solicitat acordarea sporului.  +  Articolul 12 (1) Personalul sanitar cu pregătire superioară care efectuează gărzi pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului normal de lucru de la funcţia de bază se salarizează cu tariful orar aferent salariului de bază, cu excepţia indemnizaţiei de conducere. (2) Gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului de lucru de la funcţia de bază în zilele lucrătoare se salarizează cu un spor de până la 50% din tariful orar al salariului de bază, cu excepţia indemnizaţiei de conducere, dar care nu poate fi mai mic de 25%. (3) Gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară, pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului de lucru de la funcţia de bază, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, potrivit dispoziţiilor legale, nu se lucrează, se salarizează cu un spor de până la 100% din tariful orar al salariului de bază, cu excepţia indemnizaţiei de conducere, dar care nu poate fi mai mic de 50%. (4) Procentul concret al sporului prevăzut la alin. (2) şi (3) se aprobă trimestrial de consiliul de administraţie.------------Art. 12 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 125 din 12 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 17 mai 2005.  +  Articolul 13 (1) În raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea pot fi acordate, cu respectarea prevederilor legale, următoarele categorii de sporuri: a) pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective; b) pentru activităţi ce solicită o încordare psihică foarte ridicată sau care se desfăşoară în condiţii deosebite, un spor de până la 15% din salariul de bază; c) pentru activităţile care se desfăşoară în serviciile de ambulanţă, structurile de primire a urgenţelor - UPU şi CPU -, secţiile şi compartimentele de ATI, Anestezie şi de Terapie Intensivă şi care solicită o încordare psihică foarte ridicată sau se desfăşoară în condiţii deosebite, un spor de până la 25% din salariul de bază; d) pentru condiţii grele de muncă, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective; e) pentru condiţii deosebit de periculoase: leprozerii, anatomie patologică, TBC, SIDA, dializă, personalul blocului operator, psihiatrie, medicină legală, epidemii deosebit de grave şi altele asemenea, stabilite de Ministerul Sănătăţii, cuantumul sporului este de 50-100% din salariul de bază; f) pentru personalul care lucrează în unităţi sanitare aflate în localităţi cu condiţii deosebite de muncă dispersare, altitudine, căi de acces dificile, izolare sau unde atragerea personalului se face cu greutate, un spor de până la 60% din salariul de bază; g) pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea cu surse de radiaţii sau generator de radiaţii, un spor pentru condiţii periculoase de până la 30% din salariul de bază, diferenţiat pe categorii de risc radiologic astfel: 10% la categoria I, 15% la categoria a II-a, 20% la categoria a III-a şi 30% la categoria a IV-a; h) pentru unităţile sanitare cu specific deosebit, stabilite de Ministerul Sănătăţii, un spor de până la 15% din salariul de bază. (2) Localităţile cu condiţii deosebite de muncă sau unde atragerea personalului se face cu greutate, în care se află unităţi sanitare, se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii. (3) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporurilor prevăzute la alin. (1), precum şi condiţiile de acordare a acestora se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii, cu consultarea sindicatelor semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară. Pentru sporurile prevăzute al alin. (1) lit. e) este necesar şi avizul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi al Ministerului Finanţelor Publice. (4) Nevăzătorii cu handicap grav care sunt încadraţi în muncă beneficiază de un spor de până la 15% din salariul de bază.------------Art. 13 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 125 din 12 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 17 mai 2005.  +  Articolul 14Munca prestată în unităţile sanitare în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se plăteşte cu un spor de până la 100% din salariul de bază al funcţiei îndeplinite. Munca astfel prestată şi plătită nu se compensează şi cu timp liber corespunzător.  +  Articolul 15În unităţile sanitare unde activitatea se desfăşoară fără întrerupere, în trei ture, personalul care lucrează lunar în toate cele trei ture, precum şi personalul care lucrează în două ture în sistem de 12 cu 24 pot primi, în locul sporului pentru munca prestată în timpul nopţii, prevăzut la art. 9, un spor de 15% din salariul de bază pentru orele lucrate în cele trei, respectiv două ture.  +  Articolul 16 (1) Personalul didactic medico-farmaceutic desfăşoară activitate integrată în unităţile sanitare în care funcţionează catedra sau disciplina didactică. (2) Personalul didactic de la catedrele sau disciplinele care funcţionează în alte unităţi decât cele sanitare este integrat în unităţile sanitare stabilite de Ministerul Sănătăţii. (3) Cadrele didactice prevăzute la alin. (1) şi (2), cu excepţia rezidenţilor, desfăşoară activitate integrată prin cumul de funcţii în baza unui contract individual de muncă cu 1/2 normă, în limita posturilor normate şi vacante. (4) Cadrele didactice, la încetarea raporturilor de muncă cu unităţile de învăţământ, care au fost integrate o perioadă mai mare de 5 ani, îşi pot continua activitatea, cu norma întreagă, în unităţile sanitare în care au fost integrate, în baza contractului individual de muncă pe perioadă nedeterminată.------------Art. 16 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 125 din 12 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 17 mai 2005.  +  Articolul 17Personalul contractual salarizat între limitele corespunzătoare funcţiei poate beneficia anual de o creştere salarială prin evaluarea performanţelor profesionale individuale realizate în anul precedent, cu condiţia încadrării în nivelul alocaţiilor prevăzute pentru cheltuielile cu salariile.  +  Articolul 18 (1) Promovarea în condiţiile legii a persoanelor încadrate pe funcţia de debutant, precum şi a celor care au absolvit studii de nivel superior într-un domeniu care să cuprindă activitatea respectivă se face prin transformarea postului pe care acestea sunt încadrate într-un post de nivel superior. (2) Absolvenţii învăţământului superior de lungă sau scurtă durată, care la data trecerii pe funcţia corespunzătoare studiilor absolvite erau încadraţi pe funcţii cu nivel de studii inferior, specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare, se încadrează la gradul profesional corespunzător studiilor absolvite, la care se asigură o creştere cu până la 20% a salariului de bază avut.------------Art. 18 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 125 din 12 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 17 mai 2005.  +  Articolul 19 (1) Pentru stabilirea salariului de bază, în termen de 15 zile de la reluarea activităţii, persoanele angajate în unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, aflate în concediu plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, potrivit legii, ori care în ultimele 12 luni au fost în concediu medical, concediu fără plată, potrivit legii, sau au avut contractele individuale de muncă suspendate, sunt evaluate printr-un examen de testare a cunoştinţelor profesionale, procedându-se în acelaşi mod ca şi în cazul persoanelor angajate prin concurs, pentru cei care promovează examenul de testare. (2) Personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar care promovează examenul de testare a cunoştinţelor profesionale va beneficia de o creştere a salariului de bază avut, în situaţia în care salariul de bază se situează între limitele prevăzute de lege pentru funcţia, gradul profesional sau treapta profesională respectivă. În situaţia în care salariul de bază avut se situează sub salariul minim al funcţiei, gradului sau treptei profesionale respective, la determinarea salariului de bază se va lua în calcul salariul minim al funcţiei, gradului sau treptei profesionale respective. (3) În cazul nepromovării acestui examen, persoanei respective i se atribuie salariul avut anterior sau, după caz, salariul minim actual al funcţiei avute anterior.  +  Articolul 20 (1) Pentru activitatea desfăşurată, personalul salarizat potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă beneficiază, la sfârşitul anului calendaristic, de un premiu anual egal cu salariul mediu lunar de bază realizat în anul pentru care se face premierea. (2) Pentru cei care nu au lucrat tot timpul anului premiul se acordă proporţional cu perioada în care au lucrat, luându-se în calcul media salariilor de bază lunare realizate în perioada în care au desfăşurat activitate, raportată la perioada întregului an. (3) Premiile anuale pot fi reduse sau nu vor fi acordate în cazul persoanelor care în cursul anului au desfăşurat activităţi profesionale nesatisfăcătoare sau au săvârşit abateri pentru care au fost sancţionate disciplinar. Premiul anual nu se acordă persoanelor cărora le-a încetat contractul individual de muncă din motive imputabile lor. (4) Premiul anual aferent anului 2005 se acordă începând cu luna ianuarie 2006.  +  Articolul 21 (1) Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului contractual, prevăzute în statul de funcţii, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli. Premiile se pot acorda în cursul anului salariaţilor care au realizat sau au participat direct la obţinerea unor rezultate în activitate, apreciate ca valoroase. Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile următoare, în cadrul aceluiaşi an bugetar. (2) În cazurile în care se realizează economii prin reducerea cheltuielilor cu salariile, ordonatorii principali de credite pot aproba acordarea de premii în cursul anului din economiile realizate, în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului contractual, prevăzute în bugetul aprobat, fără a se depăşi valoarea economiilor realizate. (3) Premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite, în limita sumelor alocate cu această destinaţie de către ordonatorii principali de credite, cu avizul organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu avizul reprezentanţilor salariaţilor, acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale.  +  Capitolul III Alte drepturi  +  Articolul 22 (1) Pentru acoperirea unor posturi vacante pot fi angajate prin concurs, prin cumul de funcţii, cu respectarea prevederilor legale, persoane care au funcţia de bază în afara unităţii. (2) Posturile vacante din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, care nu au putut fi ocupate prin concurs, pot fi ocupate prin cumul şi de către persoane din aceeaşi unitate. (3) Angajarea personalului prin cumul de funcţii se face cu acordul conducerii unităţii la care persoana care cumulează are funcţia de bază, iar cumulul de funcţii se efectuează în afara programului de la norma de bază.  +  Articolul 23Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, personalul încadrat în unităţile sanitare publice finanţate din venituri proprii realizate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate beneficiază lunar de maximum 20 de tichete de masă.------------Art. 23 a fost modificat de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 125 din 12 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 17 mai 2005.  +  Articolul 24 (1) Personalul angajat în unităţile sanitare publice beneficiază de control medical gratuit, în condiţiile stabilite prin contractul-cadru privind acordarea asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, precum şi de gratuitate la serviciile medicale acordate contra cost, care vor fi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii. (2) Personalul nominalizat la alin. (1) beneficiază de prioritate la acordarea consultaţiilor medicale în asistenţa medicală primară şi ambulatorie de specialitate, la efectuarea examinărilor paraclinice, la internarea în unităţile sanitare cu paturi, precum şi la internarea şi tratamentul ambulatoriu în unităţile de asistenţă medico-balneară.  +  Capitolul IV Angajarea şi promovarea în funcţii  +  Articolul 25 (1) Angajarea personalului pe funcţii, grade şi trepte profesionale se face prin concurs pe un post vacant existent în statul de funcţii. (2) Promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale se face potrivit metodologiei legale în vigoare, prin transformarea postului avut într-un post corespunzător promovării. (3) Criteriile privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii, cu consultarea organizaţiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară.  +  Articolul 25^1Pentru unităţile sanitare publice finanţate integral de la bugetul de stat, ordonatorii principali de credite pot aproba o dată pe trimestru, până la data de 1 septembrie, în limita numărului maxim de posturi prevăzut în anexele la legea bugetului de stat şi cu încadrarea în nivelul alocaţiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile, numai pentru posturile vacante, utilizarea unui număr mai mare de posturi de nivel inferior sau de acelaşi nivel, prin reducerea corespunzătoare a unui număr de posturi de nivel superior, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.------------Art. 25^1 a fost introdus de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 125 din 12 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 17 mai 2005.  +  Capitolul V Delegarea şi detaşarea  +  Articolul 26 (1) Personalul încadrat în unităţile sanitare publice din sectorul sanitar poate fi delegat pentru exercitarea cu caracter temporar a unor lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuţiilor de serviciu în afara locului său de muncă. (2) Delegarea poate fi dispusă pe o perioadă de cel mult 60 de zile şi se poate prelungi, cu acordul salariatului, cu cel mult 60 de zile. (3) Personalul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport şi cazare, precum şi la o indemnizaţie de delegare, în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 27Pe durata delegării, respectiv a detaşării, salariatul îşi păstrează funcţia şi toate celelalte drepturi prevăzute în contractul individual de muncă.  +  Articolul 28 (1) Personalul încadrat în unităţile sanitare publice din sectorul sanitar poate fi detaşat la un alt angajator în scopul executării unor lucrări în interesul acestuia. (2) Detaşarea poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult un an şi, în mod excepţional, perioada detaşării poate fi prelungită, cu acordul ambelor părţi, din 6 în 6 luni. (3) Salariatul detaşat are dreptul la plata cheltuielilor de transport şi cazare, precum şi la o indemnizaţie de detaşare, în condiţiile prevăzute de lege. (4) Drepturile cuvenite salariatului detaşat se acordă de angajatorul la care s-a dispus detaşarea. (5) Pe durata detaşării salariatul beneficiază de drepturile care îi sunt mai favorabile, fie de drepturile de la angajatorul care a dispus detaşarea, fie de drepturile de la angajatorul la care este detaşat.  +  Capitolul VI Drepturi în cazul mutării în altă localitate  +  Articolul 29 (1) Personalul mutat în cadrul aceleiaşi unităţi sanitare, în altă localitate, are dreptul la: a) rambursarea costului transportului pentru el şi membrii familiei sale, precum şi pentru gospodăria sa; b) plata unei indemnizaţii egale cu salariul de bază net lunar; c) un concediu plătit de 5 zile lucrătoare, în vederea mutării efective, acordat la cererea sa. (2) De drepturile prevăzute la alin. (1) beneficiază şi persoanele care se mută în altă unitate sanitară situată într-o localitate diferită de cea de domiciliu, dacă în documentul de solicitare de încadrare s-a făcut această menţiune. Plata drepturilor respective se suportă de unitatea sanitară publică la care se face angajarea.  +  Articolul 30 (1) La încadrarea într-o unitate sanitară publică din sectorul sanitar, din altă localitate decât cea de domiciliu, în primul an de activitate după absolvirea studiilor, personalul de specialitate beneficiază de o indemnizaţie de instalare echivalentă cu un salariu de bază corespunzător funcţiei, gradului sau treptei profesionale în care urmează a fi încadrat. În cazul medicilor şi farmaciştilor, indemnizaţia de instalare se acordă, după terminarea stagiaturii sau a rezidenţiatului, de unitatea sanitară unde s-au încadrat prin concurs. (2) Indemnizaţia de instalare este echivalentă cu două salarii de bază pentru acele localităţi unde atragerea personalului de specialitate medico-sanitar se face cu mare greutate, stabilite de ordonatorul de credite şi avizate de Ministerul Sănătăţii sau de celelalte ministere cu reţea sanitară proprie. (3) Persoanele care au beneficiat de indemnizaţia de instalare şi care ulterior au încetat activitatea din motive imputabile lor înainte de împlinirea unui an de la instalare vor restitui, în condiţiile legii, indemnizaţia primită, calculată proporţional cu perioada rămasă până la expirarea termenului de un an.  +  Capitolul VII State de funcţii  +  Articolul 31 (1) După aprobarea legii bugetului de stat, respectiv a bugetului de venituri şi cheltuieli, fiecare unitate sanitară cu personalitate juridică îşi întocmeşte anual statul de funcţii, cu încadrarea în normativele de personal, numărul maxim de posturi repartizat şi în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli. (2) Statul de funcţii se aprobă de Ministerul Sănătăţii sau de celelalte ministere cu reţea sanitară proprie ori de direcţia de sănătate publică, după caz, în funcţie de subordonare.  +  Capitolul VIII Dispoziţii finale  +  Articolul 32 (1) În anul 2005 salariile de bază individuale ale personalului din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar se stabilesc pentru luna octombrie prin aplicarea procentelor de majorare prevăzute pe funcţii, grade şi trepte profesionale în anexa nr. VI.------------Alin. (1) al art. 32 a fost modificat de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 125 din 12 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 17 mai 2005. (2) Începând cu luna ianuarie 2005 se acordă 45% din creşterea rezultată ca diferenţă între salariul de bază individual stabilit potrivit alin. (1) şi salariul de bază avut în luna decembrie 2004, iar diferenţa se acordă începând cu luna octombrie 2005. (3) Salariile de bază individuale, calculate conform prevederilor alin. (1) şi (2), vor fi rotunjite din 1.000 în 1.000 lei în favoarea salariatului.------------Alin. (3) al art. 32 a fost introdus de pct. 11 al articolului unic din LEGEA nr. 125 din 12 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 17 mai 2005.  +  Articolul 33Salariile de bază prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă sunt brute şi impozabile şi se vor actualiza prin aplicarea creşterilor salariale acordate în conformitate cu prevederile legale.  +  Articolul 34Sumele necesare pentru plata salariilor de bază, a sporurilor, a premiilor, a sumelor pentru promovarea personalului în grade şi trepte profesionale şi a celorlalte drepturi salariale trebuie să se încadreze în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli.  +  Articolul 35 (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se suspendă ocuparea prin concurs a posturilor vacante din statul de funcţii, precum şi a celor care se vor vacanta inclusiv ca urmare a restructurării, externalizării şi privatizării unităţilor sanitare. (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică posturilor unice din statul de funcţii, precum şi posturilor de medici de specialitate din unităţile sanitare cu încadrare deficitară de la această categorie de personal. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), ordonatorii principali de credite pot aproba organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, cu condiţia încadrării în fondurile aprobate, conform legii.------------Art. 35 a fost modificat de pct. 12 al articolului unic din LEGEA nr. 125 din 12 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 17 mai 2005.  +  Articolul 36Personalul de specialitate trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar beneficiază de drepturile prevăzute de reglementările specifice în domeniu.  +  Articolul 37 (1) Personalul salarizat potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă are dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu de odihnă şi la alte concedii, precum şi la drepturile aferente, în condiţiile stabilite pentru personalul contractual din sectorul bugetar. (2) Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează cu prevederile legislaţiei muncii, precum şi cu reglementările de drept comun, civile şi administrative, după caz, în măsura în care nu contravin legislaţiei specifice.  +  Articolul 38Încălcarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă privind stabilirea salariului de bază individual la încadrare, promovarea personalului, precum şi acordarea de drepturi fără respectarea prevederilor acesteia atrag, după caz, răspunderea disciplinară, materială sau penală a persoanelor vinovate, potrivit legii.  +  Articolul 39Ulterior stabilirii competenţelor pe tipuri de spitale, salariile de bază individuale pe funcţii, grade şi trepte profesionale vor fi stabilite în mod diferenţiat în funcţie de categoria unităţii şi de complexitatea activităţii, prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 40Salariile de bază pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în structurile care furnizează servicii ambulatorii de specialitate nu pot fi mai mici decât salariile de bază minime pe funcţii, grade şi trepte profesionale prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă.------------Art. 40 a fost modificat de pct. 13 al articolului unic din LEGEA nr. 125 din 12 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 17 mai 2005.  +  Articolul 41 (1) Salariile individuale ale personalului contractual din cabinetele medicale individuale, organizate conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, din asistenţa medicală primară şi ambulatorie de specialitate finanţate din fonduri publice se stabilesc prin negociere şi nu pot fi mai mici decât salariile de bază minime pentru asistenţii medicali şi medicii, prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Reprezentantul legal al cabinetelor medicale din asistenţa medicală primară şi ambulatorie de specialitate care au pe lista proprie un număr mai mic de 1.000 de asiguraţi sau în cazul în care nivelul veniturilor realizate nu permite încadrarea personalului contractual cu normă întreagă, poate dispune încadrarea cu fracţiuni de normă.------------Art. 41 a fost modificat de pct. 14 al articolului unic din LEGEA nr. 125 din 12 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 17 mai 2005.  +  Articolul 42În sectorul sanitar se pot utiliza şi funcţii specifice altor sectoare de activitate.  +  Articolul 43Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005, cu excepţia prevederilor art. 6 alin. (5) şi ale art. 12 alin. (2), care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2006.------------Art. 43 a fost modificat de pct. 15 al articolului unic din LEGEA nr. 125 din 12 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 17 mai 2005.  +  Articolul 44Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, orice alte dispoziţii contrare se abrogă.------------Art. 44 a fost modificat de pct. 16 al articolului unic din LEGEA nr. 125 din 12 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 17 mai 2005.  +  Articolul 45Anexele nr. I-VI fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────p. Ministrul sănătăţii,Cristian Celea,secretar de statMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Dan Mircea PopescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 24 noiembrie 2004.Nr. 115.  +  Anexa ISALARII DE BAZA PENTRU PERSONALUL DE SPECIALITATEMEDICO-SANITAR ŞI AUXILIAR SANITAR    I. Unităţi sanitare, altele decât cele clinice    A. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar──────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────── Nr. Functia Nivelul │Salariul de baza - lei - crt studiilor ├────────────────────────                                                      │minim maxim──────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────── 1. Medic primar S 5.991.000 12.203.000    - din anatomia patologică şi    medicina legală2) S 11.982.000 24.406.000─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Medic specialist S 5.129.000 8.740.000    - din anatomia patologică şi    medicina legală2) S 10.258.000 17.480.000─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Medic S 3.904.000 7.660.000    - din anatomia patologică şi    medicina legală2) S 7.808.000 15.320.000─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4. Medic stagiar S 3.745.000    - din anatomia patologică şi    medicina legală2) S 7.490.000─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5. Farmacist primar*) S 5.259.000 9.386.000    - din anatomia patologică şi    medicina legală2) S 10.518.000 18.772.000─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6. Farmacist specialist S 4.567.000 7.855.000    - din anatomia patologică şi    medicina legală2) S 9.134.000 15.710.000─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 7. Farmacist S 4.003.000 6.199.000    - din anatomia patologică şi    medicina legală2) S 8.006.000 12.398.000─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 8. Farmacist stagiar S 3.745.000    - din anatomia patologică şi    medicina legală2) S 7.490.000─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 9. Fiziokinetoterapeut, bioinginer    medical; principal S 4.049.000 9.097.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10. Fiziokinetoterapeut, bioinginer    medical; specialist S 3.976.000 7.187.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────11. Fiziokinetoterapeut, bioinginer    medical S 3.904.000 5.988.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────12. Fiziokinetoterapeut, bioinginer    medical; debutant S 3.714.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────13. Dentist principal SSD 4.036.000 6.934.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────14. Dentist SSD 3.962.000 6.131.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────15. Dentist debutant SSD 3.634.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────16. Asistent medical principal*****) SSD 4.069.000 7.094.000    - din anatomia patologică şi    medicina legală2) SSD 8.138.000 14.188.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────17. Asistent medical*****) SSD 3.994.000 6.345.000    - din anatomia patologică şi    medicina legală2) SSD 7.988.000 12.690.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────18. Asistent medical debutant*****) SSD 3.663.000    - din anatomia patologică şi    medicina legală2) SSD 7.326.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19. Asistent medical principal**) PL 3.994.000 6.991.000    - din anatomia patologică şi    medicina legală2) PL 7.988.000 13.982.000    ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────20. Asistent medical**) PL 3.919.000 6.242.000    - din anatomia patologică şi    medicina legală2) PL 7.838.000 12.484.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────21. Asistent medical debutant**) PL 3.651.000    - din anatomia patologică şi    medicina legală2) PL 7.302.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────22. Asistent medical principal**) M 3.994.000 6.491.000    - din anatomia patologică şi    medicina legală2) M 7.988.000 12.982.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────23. Asistent medical**) M 3.919.000 5.494.000    - din anatomia patologică şi    medicina legală2) M 7.838.000 10.988.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────24. Asistent medical debutant**) M 3.651.000    - din anatomia patologică şi    medicina legală2) M 7.302.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────25. Tehnician dentar principal**) M 3.832.000 6.468.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────26. Tehnician dentar***) M 3.760.000 5.510.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────27. Tehnician dentar debutant***) M 3.503.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────28. Soră medicală principală****) M 3.897.000 5.843.000   - din anatomia patologică şi   medicina legală2) M 7.794.000 11.686.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────29. Soră medicală****) M 3.824.000 4.872.000    - din anatomia patologica şi    medicina legală2) M 7.648.000 9.744.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────30. Soră medicală debutantă****) M 3.562.000    - din anatomia patologică şi    medicina legală2) M 7.124.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────__________    *) Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane.   **) Se aplică şi funcţiilor de asistent farmacie, asistent social       şi educator puericultor, tehnician dentar şi tehnician sanitar       din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică       şi protezare auditivă care au studii de acest nivel.  ***) Se aplică şi funcţiilor de tehnician sanitar din profilurile:       utilaje medicale, optician, protezare ortopedică şi protezare       auditivă. ****) Se aplică şi funcţiilor: oficiant medical, laborant cu liceul       sanitar, operator registrator de urgenţă, moaşă, masor, gipsar,       autopsier, registrator medical, statistician medical,       instructor CFM, instructor de educaţie, instructor de       ergoterapie, asistent social, educator puericultor.*****) Se aplică următoarelor funcţii: asistent medical specialist;       tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie şi       radiodiagnostic; cosmetician medical specialist; asistent medical       specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie,       asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgenţe medico       chirurgicale, asistent medico social, tehnician dentar specializat,       asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru       cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, care au studii       de acest nivel.    B. Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele                         paraclinice medico-sanitare──────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────── Nr. Functia Nivelul │Salariul de baza - lei - crt studiilor ├────────────────────────                                                      │minim maxim──────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────31. Biolog, biochimist, chimist, fizician, S 531 941     expert în fizică medicală; principal     - din anatomia patologică şi medicina     legală*2) S 1.061 1.881───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────32. Biolog, biochimist, chimist, fizician;     fizician S 461 743     medical; specialist     - din anatomia patologică şi medicina     legală*2) S 921 1.486───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────33. Biolog, biochimist, chimist, fizician; S 4.036.000 6.191.000    - din anatomia patologică şi    medicina legală2) S 8.072.000 12.382.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────34. Biolog, biochimist, chimist, fizician,    fizician S 384     medical; debutant     - din anatomia patologică şi medicina     legală*2) S 768───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────35. Psiholog, logoped, sociolog,    profesor CFM kinetoterapeut, S 4.144.000 7.363.000    asistent social, asistent medical,    moaşă; principal───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────36. Psiholog, logoped, sociolog, profesor    CFM kinetoterapeut, S 4.069.000 6.742.000    asistent social, asistent medical,    moaşă───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────37. Psiholog, logoped, sociolog, profesor    CFM kinetoterapeut, S 3.871.000    asistent social, asistent medical,    moaşă; debutant───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────38. Profesor CFM, biolog, chimist principal*) SSD 4.069.000 6.991.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────39. Profesor CFM, biolog, chimist*) SSD 3.994.000 6.181.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────40. Profesor CFM, biolog, chimist*) debutant SSD 3.663.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────41. Infirmieră, agent DDD G 3.718.000 3.864.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────42. Infirmieră, agent DDD; debutant G 3.532.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────43. Brancardier, băieş, nămolar, spălătoreasă,    îngrijitoare G 3.645.000 3.864.000    - din anatomia patologică şi    medicina legală*) G 7.290.000 7.728.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────44. Ambulanţier**) 3.824.000 5.360.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────45. Şofer autosanitară I***) 3.824.000 4.872.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────46. Şofer autosanitară II***) 3.749.000 4.385.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────47. Şofer autosanitară III***) 3.676.000 3.897.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────____________  *) Se aplică şi funcţiilor de educator puericultor, asistent social     şi cosmetician ocupate de persoane care au absolvit cu diplomă     învăţământul superior de scurtă durată, cu durata studiilor de     2-3 ani învăţământ de zi sau de 3-4 ani învăţământ seral sau     fără frecvenţă. **) Se ocupă prin concurs de către personalul care îndeplineşte     condiţiile de încadrare pentru funcţia de şofer autosanitară I,     posedă diplomă de absolvire a cursului organizat potrivit     Ordinului ministrului sănătăţii nr. 388/1992 şi are 2 ani vechime     în funcţia de şofer autosanitară I.***) Se aplică nivelurile I şi II pentru salarizarea şoferilor     autosanitarelor din serviciile de ambulanţă judeţene şi al     municipiului Bucureşti, iar nivelurile de salarizare II şi III,     şoferilor autosanitarelor din alte unităţi sanitare.    II. Unităţi clinice, institute şi centre medicale*1)    A. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar──────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────── Nr. Functia Nivelul │Salariul de baza - lei - crt studiilor ├────────────────────────                                                      │minim maxim──────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────── 1. Medic primar S 6.719.000 14.514.000    - din anatomia patologică şi    medicina legală2) S 13.438.000 29.028.000─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Medic specialist S 5.890.000 11.292.000    - din anatomia patologică şi    medicina legală2) S 11.780.000 22.584.000─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Medic rezident anul VI VII S 8.696.000─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4. Medic rezident anul IV V S 8.128.000    - din anatomia patologică şi    medicina legală2) S 16.256.000─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5. Medic rezident anul III S 7.182.000    - din anatomia patologică şi    medicina legală2) S 14.364.000─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6. Medic rezident anul II S 6.239.000    - din anatomia patologică şi    medicina legală2) S 12.478.000─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 7. Medic rezident anul I S 5.292.000    - din anatomia patologică şi    medicina legală2) S 10.584.000─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 8. Farmacist primar*) S 5.216.000 12.166.000    - din anatomia patologică şi    medicina legală2) S 10.432.000 24.332.000─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 9. Farmacist specialist S 4.349.000 9.735.000    - din anatomia patologică şi    medicina legală2) S 8.698.000 19.470.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10. Farmacist rezident anul III S 6.239.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────11. Farmacist rezident anul II S 5.673.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────12. Farmacist rezident anul I S 5.105.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────13. Fiziokinetoterapeut, bioinginer    medical; principal S 4.049.000 11.963.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────14. Fiziokinetoterapeut, bioinginer    medical; specialist S 3.904.000 9.573.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────15. Asistent medical principal****) SSD 3.970.000 9.108.000    - din anatomia patologică şi    medicina legală2) SSD 7.940.000 18.216.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────16. Asistent medical****) SSD 3.897.000 8.133.000    - din anatomia patologică şi    medicina legală2) SSD 7.794.000 16.266.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────17. Asistent medical principal**) PL 3.897.000 9.005.000    - din anatomia patologică şi    medicina legală2) PL 7.794.000 18.010.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────18. Asistent medical**) PL 3.824.000 8.033.000    - din anatomia patologică şi    medicina legală2) PL 7.648.000 16.066.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19. Asistent medical principal**) M 3.897.000 7.790.000    - din anatomia patologică şi    medicina legală2) M 7.794.000 15.580.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────20. Asistent medical**) M 3.824.000 7.060.000    - din anatomia patologică şi    medicina legală2) M 7.648.000 14.120.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────21. Soră medicală principală***) M 3.767.000 6.825.000    - din anatomia patologică şi    medicina legală2) M 7.534.000 13.650.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────22. Soră medicală***) M 3.696.000 5.886.000    - din anatomia patologică şi    medicina legală2) M 7.392.000 11.772.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    B. Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele                        paraclinice medico-sanitare──────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────── Nr. Functia Nivelul │Salariul de baza - lei - crt studiilor ├────────────────────────                                                      │minim maxim──────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────23. Biolog, biochimist, chimist, fizician, S 513 1.197     expert în fizică medicală; principal     - din anatomia patologică şi medicina     legală*2) S 1.026 2.393───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────24. Biolog, biochimist, chimist, fizician;     fizician S 428 958     medical; specialist     - din anatomia patologică şi medicina     legală*2) S 856 1.915───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────25. Psiholog, logoped, sociolog, profesor    CFM kinetoterapeut, asistent social, S 4.043.000 11.681.000    asistent medical, moaşă; principal───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────26. Profesor CFM; principal SSD 3.970.000 9.005.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────_____________ 1) Se poate aplica şi personalului de cercetare cu studii superioare din unităţile clinice, din institutele şi centrele medicale, care este confirmat în gradele profesionale de la Cap. II, lit. A nr. crt. 1-12 şi lit. B nr. crt. 23-25. 2) Salariul de bază la limita minimă şi maximă cuprinde şi salariul de bază mai mare cu 100% prevăzut la pct. 2 din Nota la anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 281/1993, cu modificările şi completările ulterioare, pentru personalul din anatomia patologică şi medicina legală care lucrează în morgi, prosecturi şi histopatologie, precum şi salariile de bază mai mari cu 100% prevăzute la art. 27 din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare şi la art. 18 alin. (2) din Legea nr. 104/2003, cu modificările ulterioare.*) Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane.**) Se aplică şi funcţiilor de asistent farmacie, asistent social şi educator puericultor, tehnician dentar şi tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică şi protezare auditivă, care au studii de acest nivel.***) Se aplică şi funcţiilor de oficiant sanitar, laborant cu liceu sanitar.****) Se aplică următoarelor funcţii: asistent medical specialist; tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic; cosmetician medical specialist; asistent medical specializat; tehnician de laborator clinic; tehnician de farmacie; asistent de fiziokinetoterapie; asistent medical de urgenţe medico chirurgicale; asistent medico social; tehnician dentar specializat; asistent de profilaxie stomatologică; asistent igienist pentru cabinet stomatologic; asistent pentru stomatologie, care au studii de acest nivel.NOTĂ: Salarizarea medicilor, chimiştilor şi fizicienilor din compartimentul (laboratorul) de igiena radiaţiilor nucleare din cadrul direcţiilor de sănătate publică din centrele universitare, care şi desfăşoară activitatea şi în unităţi sanitare clinice, se stabileşte pe baza salariilor de bază din Cap. II. "Unităţi clinice, institute şi centre medicale".------------Anexa I a fost modificată de pct. 17 al articolului unic din LEGEA nr. 125 din 12 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 17 mai 2005.-------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Art. 1 din ORDONANŢA nr. 23 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2006 prevede:"Salariile de bază ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, stabilite potrivit anexelor nr. I-IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările ulterioare, se majorează în două etape, astfel: a) cu 5% începând cu data de 1 februarie 2006 faţă de nivelul din luna ianuarie 2006; b) cu 6% începând cu data de 1 septembrie 2006 faţă de nivelul din luna august 2006.În aplicarea prevederilor alin. (1), limita minimă şi limita maximă a salariilor de bază prevăzute în anexele nr. I-IV la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările ulterioare, se majorează cu 5% începând cu data de 1 februarie 2006 şi cu 6% începând cu data de 1 septembrie 2006."Art. 2 din acelaşi act normativ prevede că salariile de bază individuale care se situează între limitele prevăzute în anexele nr. I-IV la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările ulterioare, avute la data aplicării prezentei ordonanţe, se vor acorda şi pentru luna ianuarie 2006 şi vor fi majorate începând cu data de 1 februarie 2006 cu 5% faţă de nivelul din luna ianuarie 2006 şi, respectiv, începând cu data de 1 septembrie 2006 cu 6% faţă de nivelul din luna august 2006.------------Nr. crt. 31, 32 şi 34 de la lit. B a Cap. I din anexa I au fost modificate de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 282 din 6 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 12 iulie 2006.Nr. crt. 23 şi 24 de la lit. B a Cap. II din anexa I au fost modificate de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 282 din 6 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 12 iulie 2006.  +  Anexa IISALARII DE BAZA PENTRU FUNCŢIILE DE SPECIALITATE DINACTIVITATEA DE CERCETARE─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Funcţia Nivelul Salariul de baza -lei-crt. studiilor _______________________________                                              minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    a) Functii de execuţie pe grade profesionale1 Cercetător ştiinţific  principal gradul I S 5.592.000 17.014.0002 Cercetător ştiinţific  principal gradul II S 4.478.000 15.917.0003 Cercetător ştiinţific  principal gradul III S 3.980.000 12.412.0004 Cercetător ştiinţific S 3.909.000 9.596.000     b) Functii de execuţie de specialitate neatestate5 Asistent de cercetare  ştiinţifică . S 3.838.000 7.551.0006 Asistent de cercetare  ştiinţifică stagiar S 3.651.000    c) Functii de execuţie auxiliare din activitatea de cercetare       pe trepte profesionale7 Asistenţi M 3.838.000 6.036.0008 Asistent II M 3.767.000 5.138.0009 Asistent III M 3.696.000 4.756.00010 Asistent stagiar M 3.443.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Art. 1 din ORDONANŢA nr. 23 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2006 prevede:"Salariile de bază ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, stabilite potrivit anexelor nr. I-IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările ulterioare, se majorează în două etape, astfel: a) cu 5% începând cu data de 1 februarie 2006 faţă de nivelul din luna ianuarie 2006; b) cu 6% începând cu data de 1 septembrie 2006 faţă de nivelul din luna august 2006.În aplicarea prevederilor alin. (1), limita minimă şi limita maximă a salariilor de bază prevăzute în anexele nr. I-IV la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările ulterioare, se majorează cu 5% începând cu data de 1 februarie 2006 şi cu 6% începând cu data de 1 septembrie 2006."Art. 2 din acelaşi act normativ prevede că salariile de bază individuale care se situează între limitele prevăzute în anexele nr. I-IV la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările ulterioare, avute la data aplicării prezentei ordonanţe, se vor acorda şi pentru luna ianuarie 2006 şi vor fi majorate începând cu data de 1 februarie 2006 cu 5% faţă de nivelul din luna ianuarie 2006 şi, respectiv, începând cu data de 1 septembrie 2006 cu 6% faţă de nivelul din luna august 2006.  +  Anexa IIISALARII DE BAZA PENTRU FUNCŢIILE DE SPECIALITATE DINALTE SECTOARE DE ACTIVITATE CARE SE UTILIZEAZĂ IN UNITĂŢILESANITARE PUBLICE 1) Unităţi de cultura─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Funcţia Nivelul Salariul de baza -lei-crt. studiilor _______________________________                                              minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Documentarist, traducător,   desenator-artistic; S   gradul I 3.980.000 6.710.000   gradul II 3.909.000 6.121.000   gradul III 3.838.000 5.769.000   debutant 3.651.0002. Documentarist, traducător,   desenator-artistic; M   treapta IA 3.838.000 5.769.000   treapta I 3.767.000 5.060.000   treapta II 3.696.000 4.710.000   debutant 3.443.0003. Fotograf, laborant foto; M;G   treapta I 3.838.000 4.944.000   treapta II 3.767.000 4.357.000   treapta III 3.696.000 4.005.000   debutant 3.443.0004. Bibliotecar S   gradul IA 3.980.000 9.412.000   gradul I 3.909.000 6.470.000   gradul II 3.838.000 5.886.000   debutant 3.651.0005. Bibliotecar-arhivist SSD   gradul I 3.909.000 7.064.000   gradul II 3.838.000 5.769.000   gradul III 3.767.000 4.944.000   debutant 3.455.0006. Bibliotecar M   treapta IA 3.838.000 5.769.000   treapta I 3.767.000 5.060.000   treapta II 3.696.000 4.710.000   debutant 3.443.0007. Garderobier M;G 3.554.000 4.005.000    2) CULTE    Salarii de baza pentru personalul clerical─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Funcţia Nivelul Salariul de baza -lei-crt. studiilor _______________________________                                              minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1 Preot  gradul I S 4.049.000 8.616.000  gradul II S 3.976.000 7.186.000  definitiv S 3.904.000 6.466.000  debutant S 3.714.0002 Preot  gradul I M 3.832.000 6.226.000  definitiv M. 3.760.000 5.988.000  debutant M. 3.503.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:Condiţiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.Ministerul Culturii şi Cultelor este autorizat sa certifice asimilarea funcţiilor de la alte culte cu cea de preot 3) Navigaţie─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Funcţia Nivelul Salariul de baza -lei-crt. studiilor _______________________________                                              minim maxim─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Căpitan M 3.832.000 5.290.000 2. Ofiţer punte M 3.760.000 4.815.000 3. Ofiţer mecanic, ofiţer    electrician M 3.760.000 4.702.000 4. Conducator şalupă 3.615.000 4.584.000 5. Motorist, marinar M 3.615.000 4.351.000 6. Motorist, marinar debutant M 3.503.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    4)Agricultura─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Funcţia Nivelul Salariul de baza -lei-crt. studiilor _______________________________                                              minim maxim─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1.Medic primar veterinar*) S 4.121.000 10.565.000 2.Medic veterinar gradul I S 4.049.000 7.516.000 3.Medic veterinar gradul II S 3.976.000 6.577.000 4.Medic veterinar gradul III S 3.904.000 5.523.000 5.Medic veterinar debutant S 3.714.000 6.Asistent veterinar I SSD 3.976.000 6.577.000 7.Asistent veterinar II SSD 3.904.000 5.290.000 8.Asistent veterinar III SSD 3.832.000 4.935.000 9.Asistent veterinar debutant SSD 3.515.000 b)Funcţii de execuţie pe trepte profesionale10.Asistent veterinar I, tehnician   veterinar IA M 3.904.000 5.641.00011.Asistent veterinar II, tehnician   veterinar I M 3.832.000 5.054.00012.Asistent veterinar III, tehnician   veterinar II M 3.760.000 4.584.00013.Asistent veterinar,tehnician   veterinar; debutant M 3.503.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────____________* În funcţia de medic primar veterinar pot fi încadrate persoanele care au obţinut acest grad profesional pe baza examenului organizat de ministerele coordonatoare.-------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Art. 1 din ORDONANŢA nr. 23 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2006 prevede:"Salariile de bază ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, stabilite potrivit anexelor nr. I-IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările ulterioare, se majorează în două etape, astfel: a) cu 5% începând cu data de 1 februarie 2006 faţă de nivelul din luna ianuarie 2006; b) cu 6% începând cu data de 1 septembrie 2006 faţă de nivelul din luna august 2006.În aplicarea prevederilor alin. (1), limita minimă şi limita maximă a salariilor de bază prevăzute în anexele nr. I-IV la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările ulterioare, se majorează cu 5% începând cu data de 1 februarie 2006 şi cu 6% începând cu data de 1 septembrie 2006."Art. 2 din acelaşi act normativ prevede că salariile de bază individuale care se situează între limitele prevăzute în anexele nr. I-IV la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările ulterioare, avute la data aplicării prezentei ordonanţe, se vor acorda şi pentru luna ianuarie 2006 şi vor fi majorate începând cu data de 1 februarie 2006 cu 5% faţă de nivelul din luna ianuarie 2006 şi, respectiv, începând cu data de 1 septembrie 2006 cu 6% faţă de nivelul din luna august 2006.  +  Anexa IVSALARII DE BAZA PENTRU FUNCŢIILE DE SPECIALITATE DINCOMPARTIMENTELE TEHNIC, ECONOMIC, ADMINISTRATIVŞI INFORMATICAA). Salarii de baza pentru activitatea de specialitate din compartimentele aprovizionare, resurse umane, salarizare, contencios, investiţii─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Funcţia Nivelul Salariul de baza -lei-crt. studiilor _______________________________                                              minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale1.Consilier,expert,inspector  de specialitate; gradul.I  inginer,economist, specialist IA S 4.365.000 8.612.0002.Referent de specialitate,  inspector de specialitate;  gradul II, economist,referent,  inginer; gradul I S 4.289.000 6.889.0003.Referent de specialitate,  inspector de specialitate;  gradul III, economist, referent,  inginer, gradul II S 4.212.000 6.407.0004.Referent de specialitate,  inspector de specialitate;  gradul IV, economist, referent,  inginer, gradul III S 4.135.000 5.925.0005.Referent, inspector, inginer,  economist; debutant S 3.934.0006.Referent, subinginer,  tehnician-economist I SSD 4.043.000 6.202.0007.Referent, subinginer,  tehnician-economist; II SSD 3.970.000 5.739.0008.Referent, subinginer,  tehnician-economist; III SSD 3.897.000 5.120.0009.Referent, subinginer,  tehnician-economist; debutant SSD 3.574.000    b)Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios10.Consilier juridic gradul IA S 4.365.000 8.612.00011.Consilier juridic gradul I S 4.289.000 6.889.00012.Consilier juridic gradul II S 4.212.000 6.407.00013.Consilier juridic gradul III S 4.135.000 5.925.00014.Consilier juridic debutant S 3.934.000    c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale15.Tehnician, merceolog, contabil,   referent; IA PL 4.165.000 5.950.00016.Tehnician, merceolog, contabil,   referent I PL 4.046.000 5.712.00017.Tehnician, merceolog, contabil,referent; II PL 3.927.000 5.593.00018.Tehnician, merceolog, contabil,   referent; III PL 3.808.000 4.760.00019.Tehnician, merceolog, contabil,   referent;debutant. PL 3.689.0002O.Tehnician, merceolog, contabil,   referent; IA M 4.010.000 5.076.00021.Tehnician, merceolog, contabil,   referent; I M 3.937.000 4.714.00022.Tehnician, merceolog, contabil,   referent; II M 3.864.000 4.260.00023.Tehnician, merceolog, contabil,   referent; III M 3.792.000 3.900.00024.Tehnician, merceolog, contabil,   referent;debutant. M 3.532.000    B Compartimente de informatica─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Funcţia Nivelul Salariul de baza -lei-crt. studiilor _______________________________                                              minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1 Analist, programator, inginer   de sistem;IA S 4.442.000 8.612.000 2 Analist, programator, inginer   de sistem;I S 4.365.000 8.182.000 3 Analist, programator, inginer   de sistem;II S 4.289.000 7.323.000 4 Analist, programator, inginer   de sistem;II S 4.212.000 6.353.000 5 Analist ,programator, inginer   de sistem;IV S 4.135.000 5.817.000 6 Analist, programator, inginer   de sistem; debutant S 3.934.000 7 Informatician I SSD 4.043.000 6.202.000 8 Informatician II SSD 3.970.000 5.688.000 9 Informatician III SSD 3.897.000 4.965.00010 Informatician debutant SSD 3.574.000    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale11 Analist (programator) ajutor IA M 4.010.000 5.641.00012 Analist (programator) ajutor I M 3.937.000 5.228.00013 Analist (programator) ajutor II M 3.864.000 4.718.00014 Analist (programator) ajutor III M 3.792.000 4.312.00015 Analist (programator) debutant M 3.532.00016 Operator, controlor date;I M 4.010.000 5.228.00017 Operator, controlor date;II M 3.937.000 4.718.00018 Operator, controlor date;III M 3.864.000 4.312.00019 Operator, controlor date;IV M 3.792.000 3.937.00020 Operator, controlor date;   debutant M 3.532.000    C) Funcţii comune din activitatea de secretariat,       administrativ şi gospodărire, întreţinere, reparaţii şi deservire─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Funcţia Nivelul Salariul de baza -lei-crt. studiilor _______________________________                                              minim maxim─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Stenodactilograf I M 3.832.000 4.518.000 2 Stenodactilograf II M 3.760.000 4.139.000 3 Stenodactilograf debutant M 3.503.000 4 Secretar-dactilograf, secretar,   dactilograf; IA M 3.832.000 5.006.000 5 Secretar-dactilograf, secretar,   dactilograf; I M;G 3.760.000 4.411.000 6 Secretar-dactilograf, secretar,   dactilograf; II M;G 3.687.000 4.027.000 7 Secretar-dactilograf, secretar,   dactilograf; debutant M;G 3.503.000 8 Administrator I M 3.832.000 5.386.000 9 Administrator II M 3.760.000 4.895.00010 Administratorii III M 3.687.000 4.411.00011 Sef depozit I M 3.760.000 4.847.00012 Sef depozit II M 3.687.000 4.411.00013 Casier, magaziner; I M 3.760.000 4.735.00014 Casier, magaziner; II M;G 3.687.000 4.246.00015 Casier, magaziner.; debutant M;G 3.503.00016 Funcţionar, arhivar; I M 3.832.000 4.628.00017 Funcţionar, arhivar; II M 3.760.000 4.246.00018 Funcţionar, arhivar; III M 3.687.000 3.867.00019 Funcţionar, arhivar; debutant M 3.503.00020 Sef formaţie paza, pompieri 3.615.000 4.246.00021 Portar, paznic, pompier,   ingrijitor, guard, bufetier, 3.687.000 3.832.000   manipulant bunuri, curier; I22 Portar, paznic, pompier,   ingrijitor, guard, bufetier, 3.615.000 3.760.000   manipulant bunuri,curier; II23 Maistru I 3.760.000 5.226.00024 Maistru II 3.687.000 4.847.00025 Şofer I 3.760.000 5.332.00026 Şofer II 3.687.000 5.115.00027 Muncitor calificaţ I 4.049.000 5.115.00028 Muncitor calificat II 3.976.000 4.847.00029 Muncitor calificat III 3.904.000 4.518.00030 Muncitor calificat IV 3.832.000 4.246.00031 Muncitor calificat V 3.760.000 3.919.00032 Muncitor calificat VI 3.687.000 3.832.00033 Muncitor necalificat 3.615.000 3.760.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Art. 1 din ORDONANŢA nr. 23 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2006 prevede:"Salariile de bază ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, stabilite potrivit anexelor nr. I-IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările ulterioare, se majorează în două etape, astfel: a) cu 5% începând cu data de 1 februarie 2006 faţă de nivelul din luna ianuarie 2006; b) cu 6% începând cu data de 1 septembrie 2006 faţă de nivelul din luna august 2006.În aplicarea prevederilor alin. (1), limita minimă şi limita maximă a salariilor de bază prevăzute în anexele nr. I-IV la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările ulterioare, se majorează cu 5% începând cu data de 1 februarie 2006 şi cu 6% începând cu data de 1 septembrie 2006."Art. 2 din acelaşi act normativ prevede că salariile de bază individuale care se situează între limitele prevăzute în anexele nr. I-IV la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările ulterioare, avute la data aplicării prezentei ordonanţe, se vor acorda şi pentru luna ianuarie 2006 şi vor fi majorate începând cu data de 1 februarie 2006 cu 5% faţă de nivelul din luna ianuarie 2006 şi, respectiv, începând cu data de 1 septembrie 2006 cu 6% faţă de nivelul din luna august 2006.  +  Anexa VINDEMNIZAŢIIDE CONDUCERE MAXIME LUNARE, IN PROCENTE DIN SALARIUL DE BAZA───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Indemnizaţia decrt. FUNCŢIA conducere maxima lunara,                                                      în % din salariul de baza───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────0 1 2───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                     I. FUNCŢII DE CONDUCERE 1. Director general 55 2. Director general adjunct medical 50 3. Director 50 4. Director general adjunct 50 5. Director administrativ 40 6. Director adjunct 40 7. Contabil sef 40 8. Medic sef ambulator de specialitate şi    altele similare 40 9. Director de îngrijiri 3510. Sef serviciu 3011. Sef birou, sef atelier, sef laborator,    sef oficiu 2512. Medic (farmacist, biolog, biochimist,    chimist, psiholog) sef secţie, sef    laborator şi altele similare 2513. Medic-sef serviciu medicina legala,    anatomie patologica şi altele similare 2514. Asistent medical sef pe unitate 2515. Sef formaţie muncitori 15       II. INDEMNIZAŢII PENTRU ÎNDEPLINIREA UNOR SARCINI,           ACTIVITĂŢI ŞI RESPONSABILITĂŢI SUPLIMENTARE FUNCŢIEI               DE BAZA CARE FAC PARTE DIN SALARIUL DE BAZA 1. Farmacist - sef serviciu 15 2. Asistent medical (tehnician sanitar,    sora medicală, oficiant medical,    moaşa, laborant şi altele similare) sef 10 3. Chimist, biolog, biochimist, cu gestiune 10 4. Spălătoreasă cu gestiune 7 5. Sef echipa 7 6. Medic inspector, farmacist inspector-    direcţia de sănătate publică 25       III. INDEMNIZAŢII PENTRU ACTIVITĂŢI PRESTATE IN AFARA            OBLIGAŢIILOR FUNCŢIEI DE BAZA ŞI CARE NU FAC PARTE                       DIN SALARIUL DE BAZA 1. Membrii comisiilor de avizare medico-legala cel mult 25% în cursul    ai comisiilor de expertiza şi recuperare a unei luni, din salariul    capacităţii de muncă şi ai comisiilor medicale de baza al funcţiei de                                                       execuţie îndeplinite───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa VIProcente de majorare a salariilor de baza pe funcţii, grade şi trepte profesionaleI. Unităţi sanitare, altele decât cele cliniceA Personalul de specialitate medico-sanitar─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Funcţia Nivelul procent crt. studiilor de majorare                                                              %───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1.Medic primar S 18- din anatomia patologica şi medicina  legala. S 182.Medic specialist S 18- din anatomia patologica şi medicina  legala. S 183.Medic S 18- din anatomia patologica şi medicina  legala. S 184.Medic stagiar S 19- din anatomia patologica şi medicina  legala. S 195.Farmacist primar S 21- din anatomia patologica şi medicina  legala. S 216.Farmacist specialist S 21- din anatomia patologica şi medicina  legala. S 217. Farmacist S 21- din anatomia patologica şi medicina  legala. S 218.Farmacist stagiar S 19- din anatomia patologica şi medicina  legala. S 199.Fiziokinetoterapeut, bioinginer  medical; principal S 1810.Fiziokinetoterapeut, bioinginer   medical; specialist S 1811.Fiziokinetoterapeut, bioinginer   medical S 1812.Fiziokinetoterapeut, bioinginer   medical; debutant S 1813.Dentist principal SSD 2214.Dentist SSD 2215.Dentist debutant SSD 2216.Asistent medical principal SSD 23- din anatomia patologica şi medicina  legala. SSD 2317.Asistent medical SSD 23- din anatomia patologica şi medicina  legala. SSD 2318.Asistent medical debutant SSD 23- din anatomia patologica şi medicina  legala. SSD 2319.Asistent medical principal PL 23- din anatomia patologica şi medicina  legala. PL 232O.Asistent medical PL 23- din anatomia patologica şi medicina  legala. PL 2321.Asistent medical debutant PL 23- din anatomia patologica şi medicina  legala. PL 2322.Asistent medical principal M 23- din anatomia patologica şi medicina  legala. M 2323.Asistent medical M 23- din anatomia patologica şi medicina  legala. M 2324.Asistent medical debutant M 23- din anatomia patologica şi medicina  legala. M 2325.Tehnician dentar principal M 1826.Tehnician dentar M 1827.Tehnician dentar debutant M 1828.Sora medicală principala M 20- din anatomia patologica şi medicina legala M 2029.Sora medicală M 20- din anatomia patologica şi medicina legala M 2030.Sora medicală debutanta M 20- din anatomia patologica şi medicina legala M 20───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    B Personalul de specialitate din compartimentele      paraclinice medico-sanitare───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────31.Biolog, biochimist, chimist, fizician;  principal S 22- din anatomia patologica şi medicina legala S 2232.Biolog, biochimist, chimist, fizician;  specialist S 22- din anatomia patologica şi medicina legala S 2233.Biolog, biochimist, chimist, fizician; S 22- din anatomia patologica şi medicina legala S 2234.Biolog, biochimist, chimist, fizician;  debutant S 22- din anatomia patologica şi medicina legala S 2235.Psiholog, logoped, sociolog, profesor CFM  kinetoterapeut, asistent social; principal S 2336.Psiholog, logoped, sociolog, profesor CFM  kinetoterapeut, asistent social S 2337.Psiholog, logoped, sociolog, profesor CFM  kinetoterapeut, asistent social; debutant S 2338.Profesor CFM, biolog, chimist; principal SSD 2339.Profesor CFM, biolog, chimist SSD 2340.Profesor CFM, biolog, chimist; debutant SSD 23───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    C. Personalul auxiliar sanitar───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────41.Infirmiera, agent DDD G 1942.Infirmiera, agent DDD; debutant G 1943.Brancardier, baies, namolar, spalatoreasa,   îngrijitoare G 19- din anatomia patologica şi medicina legala G 1944.Ambulantier 2045.Sofer autosanitara I 2046.Sofer autosanitara II 2047.Sofer autosanitara III 20──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────II. Unităţi clinice, institute şi centre medicaleA. Salarii de baza pentru personalul de specialitate medico-sanitar───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1.Medic primar S 16- din anatomia patologica şi medicina legala S 162.Medic specialist S 16- din anatomia patologica şi medicina legala S 163.Medic rezident anul VI-VII S 204.Medic rezident anul IV-V S 20- din anatomia patologica şi medicina legala S 205.Medic rezident anul III S 20- din anatomia patologica şi medicina legala S 206.Medic rezident anul II S 20- din anatomia patologica şi medicina legala S 207.Medic rezident anul I S 20- din anatomia patologica şi medicina legala S 208.Farmacist primar S 20- din anatomia patologica şi medicina legala S 209.Farmacist specialist S 20- din anatomia patologica şi medicina legala S 2010.Farmacist rezident anul III S 2011.Farmacist rezident anul II S 2012.Farmacist rezident anul I S 2013.Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical;   principal S 1814.Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical;   specialist S 1815.Asistent medical principal SSD 20- din anatomia patologica şi medicina legala SSD 2016.Asistent medical SSD 20- din anatomia patologica şi medicina legala SSD 2017.Asistent medica principal PL 20- din anatomia patologica şi medicina legala PL 2018.Asistent medical PL 20- din anatomia patologica şi medicina legala PL 2019.Asistent medical principal M 20- din anatomia patologica şi medicina legala M 202O.Asistent medical M 20- din anatomia patologica şi medicina legala M 2021.Sora medicală principala M 16- din anatomia patologica şi medicina legala M 1622.Sora medicală M 16- din anatomia patologica şi medicina legala M 16───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    B Personalul de specialitate din compartimentele      paraclinice medico-sanitare───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────23.Biolog, biochimist, chimist, fizician;   principal S 18- din anatomia patologica şi medicina legala S 1824.Biolog, biochimist, chimist, fizician;  specialist S 18- din anatomia patologica şi medicina legala S 1825.Psiholog, logoped, sociolog, profesor CFM  kinetoterapeut, asistent social; principal S 2026.Profesor CFM; principal SSD 20───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────FUNCŢIILE DE SPECIALITATE DIN ACTIVITATEA DE CERCETARE a) Functii de execuţie pe grade profesionale───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1 Cercetător ştiinţific principal gradul I S 162 Cercetător ştiinţific principal gradul II S 163 Cercetător ştiinţific principal gradul III S 164 Cercetător ştiinţific S 16    b)Functii de execuţie de specialitate neatestate5 Asistent de cercetare ştiinţifică S 166 Asistent de cercetare ştiinţifică stagiar S 16    c)Functii de execuţie auxiliare din activitatea      de cercetare pe trepte profesionale7 Asistent I M 168 Asistent II M 169 Asistent III M 1610 Asistent stagiar M 16───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────FUNCTI DE SPECIALITATE DIN ALTE SECTOARE DE ACTIVITATECARE SE UTILIZEAZĂ IN UNITĂŢILE SANITARE PUBLICE 1) Unităţi de cultura───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1.Documentarist, traducător,  desenator-artistic; S 16      gradul I 16      gradul II 16      gradul III 16      debutant 162.Documentarist, traducator,  desenator-artistic; M      treapta IA 16      treapta I 16      treapta II 16      debutant 163.Fotograf, laborant foto; M;G      treapta I 16      treapta II 16      treapta III 16      debutant 164. Bibliotecar S 16      gradul IA 16      gradul I 16      gradul II 16      debutant 165.Bibliotecar-arhivist SSD      gradul I 16      gradul II 16      gradul III 16      debutant 166. Bibliotecar M      treapta IA 16      treapta I 16      treapta II 16      debutant 167. Garderobier ML 16───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    2) Culte1. Preot───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      gradul I S 18      gradul II S 18      definitiv S 18      debutant S 182. Preot      gradul I M 18      definitiv M 18      debutant M 18──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    3) Navigaţie──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Căpitan M 182. Ofiţer punte M 183. Ofiţer mecanic, ofiţer electrician M 184. Conducator şalupă 185. Motorist, marinar M 186. Motorist, marinar debutant M 18──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    4) Agricultura    a) Functii de execuţie pe grade profesionale──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Medic primar veterinar S 182. Medic veterinar gradul I S 183. Medic veterinar gradul II S 184. Medic veterinar gradul III S 185. Medic veterinar debutant S 186. Asistent veterinar I SSD 187. Asistent veterinar II SSD 188. Asistent veterinar III SSD 189. Asistent veterinar debutant SSD 18──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    b)Functii de execuţie pe trepte profesionale──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1O. Asistent veterinar I, tehnician    veterinar IA M 1811. Asistent veterinar II, tehnician    veterinar I M 1812. Asistent veterinar III, tehnician    veterinar II M 1813. Asistent veterinar,tehnician veterinar;    debutant M 18──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────FUNCŢIILE DE SPECIALITATE DINCOMPARTIMENTELE TEHNIC, ECONOMIC, ADMINISTRATIV ŞIINFORMATICAA. Activitatea de specialitate din compartimentele financiar,contabilitate, aprovizionare, resurse umane, salarizare,contencios, investiţii a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Consilier, expert, inspector de specialitate;   gradul I inginer, economist; specialist IA S 252. Referent de specialitate,inspector de   specialitate; gradul II, economist, referent,   inginer; gradul I S 253. Referent de specialitate,inspector de   specialitate; gradul III, economist, referent,   inginer; gradul II S 254. Referent de specialitate, inspector de   specialitate; gradul IV, economist, referent,   inginer; gradul III S 255. Referent, inspector, inginer, economist;   debutant S 256. Referent, subinginer, tehnician-   economist; I SSD 207. Referent, subinginer, tehnician-   economist; II SSD 208. Referent, subinginer, tehnician-   economist; III SSD 209. Referent, subinginer, tehnician-   economist; debutant SSD 20──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale       din serviciile de contencios──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10. Consilier juridic gradul IA S 2511. Consilier juridic gradul I S 2512. Consilier juridic gradul II S 2513. Consilier juridic gradul III S 2514. Consilier juridic debutant S 25──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────15. Tehnician, merceolog, contabil,    referent; IA PL 1916. Tehnician, merceolog, contabil,    referent I PL 1917. Tehnician, merceolog, contabil,    referent; II PL 1918. Tehnician, merceolog, contabil,    referent; III PL 1919. Tehnician, merceolog, contabil, referent;    debutant. PL 1920. Tehnician, merceolog, contabil,    referent; IA M 1921. Tehnician, merceolog, contabil,    referent; I M 1922. Tehnician, merceolog, contabil,    referent; II M 1923. Tehnician, merceolog, contabil,    referent; III M 1924. Tehnician, merceolog, contabil, referent;    debutant. M 19──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       B. Compartimente de informatica    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Analist, programator, inginer de sistem; IA S 25 2 Analist, programator, inginer de sistem; I S 25 3 Analist, programator, inginer de sistem; II S 25 4 Analist, programator, inginer de sistem; III S 25 5 Analist, programator, inginer de sistem; IV S 25 6 Analist, programator, inginer de sistem;    debutant S 25 7 Informatician I SSD 20 8 Informatician II SSD 20 9 Informatician III SSD 2010 Informatician debutant SSD 20──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────11 Analist (programator) ajutor IA M 1912 Analist (programator) ajutor I M 1913 Analist (programator) ajutor II M 1914 Analist (programator) ajutor III M 1915 Analist (programator) debutant M 1916 Operator, controlor date; I M 1917 Operator, controlor date; II M 1918 Operator, controlor date; III M 1919 Operator, controlor date; IV M 1920 Operator, controlor date; debutant M 19──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       C. Funcţii comune din activitatea de secretariat,          administrativ şi gospodărire, întreţinere               reparaţii şi de deservire────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Stenodactilografi M 18 2 Stenodactilografii M 18 3 Stenodactilograf debutant M 18 4 Secretar-dactilograf, secretar,    dactilograf; IA M 18 5 Secretar-dactilograf, secretar,    dactilograf; I M;G 18 6 Secretar-dactilograf, secretar,    dactilograf; II M;G 18 7 Secretar-dactilograf, secretar,    dactilograf; debutant M;G 18 8 Administrator I M 18 9 Administrator II M 1810 Administrato III M 1811 Sef depozit I M 1812 Sef depozit II M 1813 Casier, magaziner; I M 1814 Casier, magaziner; II M;G 1815 Casier, magaziner; debutant M;G 1816 Funcţionar, arhivar; I M 1817 Funcţionar, arhivar; II M 1818 Funcţionar, arhivar; III M 1819 Funcţionar, arhivar; debutant M 1820 Sef formaţie paza, pompieri 1821 Portar, paznic, pompier, ingrijitor,    guard, bufetier, manipulant bunuri,    curier; I 1822 Portar, paznic, pompier, ingrijitor,    guard, bufetier, manipulant bunuri,    curier; II 1823 Maistru I 1824 Maistru II 1825 Şofer I 1826 Şofer II 1827 Muncitor calificat I 1828 Muncitor calificat II 1829 Muncitor calificat II 1830 Muncitor calificat IV 1831 Muncitor calificat V 1832 Muncitor calificat VI 1833 Muncitor necalificat 18──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────_________________