DECIZIE nr. 16 din 2 octombrie 2006pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul asistenţei consumatorului de droguri
EMITENT
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR - AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 6 noiembrie 2006    Având în vedere prevederile art. 12 alin. 3 din Regulamentul de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 860/2005,în temeiul prevederilor art. 3 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.489/2002 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale Antidrog, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale Antidrog emite prezenta decizie.  +  Articolul 1Se aprobă Standardele minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul asistenţei consumatorului de droguri, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul 2Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele AgenţieiNaţionale Antidrog,Pavel AbrahamBucureşti, 2 octombrie 2006.Nr. 16.  +  Anexa STANDARDE MINIME OBLIGATORIIprivind managementul de cazîn domeniul asistenţeiconsumatorului de droguriManagementul de caz aplicat în domeniul asistenţei consumatorului de droguri este o metodă de coordonare a tuturor serviciilor de asistenţă medicală, psihologică şi socială şi constă în activitatea de identificare a necesităţilor consumatorului, planificarea, coordonarea şi monitorizarea implementării măsurilor din planul individualizat de asistenţă a consumatorului de droguri, în funcţie de resursele disponibile.Prezentele standarde minime obligatorii sunt complementare cu normele de elaborare, modificare şi implementare a planului individualizat de asistenţă a consumatorului de droguri şi se completează cu celelalte dispoziţii în domeniul asistenţei consumatorului de droguri.Prezentele standarde sunt grupate pe următoarele arii de interes:1. descrierea metodei şi condiţii de utilizare;2. şedinţe de management de caz şi tehnici aplicate;3. aplicarea managementului de caz în funcţie de etapele procesului:3.1. evaluarea;3.2. stabilirea programului integrat de asistenţă şi elaborarea planului individualizat de asistenţă a consumatorului de droguri;3.3. semnarea acordului şi includerea în programul integrat de asistenţă;3.4. implementarea planului individualizat de asistenţă a consumatorului de droguri; colaborare;3.5. monitorizare şi evaluare;3.6. terminare;4. echipa multidisciplinară din centrul de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog (CPECA): formare, funcţionare, desemnare, situaţii speciale;5. managementul informaţiilor;6. advocacy;7. situaţii speciale.Standardul 1 - Descrierea metodei - condiţii de utilizareManagementul de caz este metoda prin care se realizează planificarea, coordonarea şi monitorizarea serviciilor de asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri, în funcţie de necesităţile acestora, precum şi motivarea consumatorului în vederea menţinerii sale în sistemul de asistenţă. Managerul de caz constituie punctul central de contact al beneficiarilor care primesc asistenţă de la mai mulţi furnizori.Metoda este utilizată la acordarea serviciilor de asistenţă medicală, psihologică şi socială, asigurând un caracter integrat şi continuu procesului de asistenţă, prin evaluare, planificare, crearea de legături de colaborare, monitorizare, advocacy.Managementul de caz este aplicat în mod continuu pe întreg parcursul procesului de asistenţă medicală, psihologică şi socială, constituindu-se el însuşi într-un serviciu.Principiile managementului de caz:1. continuitatea serviciilor de asistenţă prin intermediul unui punct central de contact;2. adecvarea la necesităţile beneficiarului;3. promovarea intereselor beneficiarului;4. pragmatismul;5. anticiparea necesităţilor;6. flexibilitatea;7. respectarea drepturilor omului;8. managementul de caz este bazat pe comunitate.Proceduri de implementare a standardului 11.1. Metoda managementului de caz se utilizează pe întreg parcursul procesului de acordare a serviciilor de asistenţă pentru consumator: a) evaluarea consumatorului; b) stabilirea programului integrat de asistenţă, elaborarea planului individualizat de asistenţă a consumatorului de droguri şi includerea în program; c) implementarea măsurilor din planul individualizat de asistenţă a consumatorului de droguri; d) monitorizarea şi evaluarea implementării măsurilor din planul individualizat de asistenţă a consumatorului de droguri; e) reevaluarea, după caz, a planului de asistenţă a consumatorului de droguri şi continuarea programului cu modificarea planului sau modificarea programului integrat de asistenţă; f) colaborarea dintre furnizori; g) advocacy.1.2. Momentul de debut al metodei este prima întâlnire dintre beneficiar şi managerul de caz desemnat în vederea iniţierii evaluării, moment în care acesta va deschide fişa beneficiarului.1.3. Solicitanţii de asistenţă sunt înscrişi în Registrul de primire aflat în responsabilitatea medicului din CPECA. Primirea acestora se face de către unul dintre cei 3 manageri de caz din CPECA. Odată cu înscrierea în Registrul de primire, solicitantului i se desemnează şi managerul de caz şi i se programează prima şedinţă cu acesta.Primirea şi desemnarea managerului de caz se fac conform unei proceduri sau planificări proprii centrului.1.4. Agenţia Naţională Antidrog asigură resursele umane, financiare şi materiale necesare desfăşurării optime a managementului de caz în conformitate cu prevederile prezentelor standarde.1.5. În vederea aplicării metodei, fiecare CPECA îşi elaborează la nivel local un inventar al tuturor furnizorilor de servicii de asistenţă medicală, psihologică şi socială, precum şi al altor instituţii care pot sprijini managerul de caz.CPECA se asigură că acest inventar este revizuit periodic şi, după caz, înnoit, în funcţie de cel puţin următorii factori: nevoile comunităţii, dinamica cererii de asistenţă, dinamica serviciilor, apariţia modificărilor legislative în domeniu şi propunerile făcute de către personalul de specialitate şi ale metodologiilor specifice fiecărui tip de serviciu pe care îl oferă consumatorului de droguri.1.6. Conform inventarului resurselor şi pentru a asigura trimiteri adecvate, CPECA încheie convenţii cu diverşi furnizori de servicii, conform prevederilor art. 28 din Regulamentul de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 860/2005, denumit în continuare Regulament.1.7. Atribuţiile managerului de caz: a) asigură primirea şi informarea cu privire la serviciile pentru consumator; b) participă la evaluare şi reevaluare continuă pe cele 5 arii principale; c) realizează trimiteri/planificări pentru evaluarea medicală, psihologică şi socială; d) recunoaşte aspectele personale, familiale şi sociale care pot sprijini sau pot fi obstacole pentru programul integrat de asistenţă; e) orientează beneficiarul în funcţie de rezultatele evaluării în vederea includerii într-un program integrat de asistenţă, în funcţie de serviciile existente; f) stabileşte împreună cu beneficiarul obiectivele principale pe cele 5 arii evaluate şi elaborează, cu participarea echipei, planul individualizat de asistenţă a consumatorului de droguri; g) realizează balanţa dintre nevoile depistate în urma evaluării şi serviciile existente; h) face trimiterile spre serviciile necesare şi realizează demersurile necesare includerii beneficiarului în acestea, împreună cu echipa; i) monitorizează continuu planul individualizat de asistenţă a consumatorului de droguri; j) oferă sprijin în pregătirea beneficiarului pentru intrarea în programul integrat; k) oferă servicii directe din cadrul planului individualizat de asistenţă a consumatorului de droguri, conform competenţelor sale profesionale; l) răspunde la situaţiile de criză; m) sprijină dezvoltarea resurselor informale de suport; n) se angajează în advocacy pentru beneficiar; o) se angajează în advocacy pentru dezvoltarea resurselor din circuitul terapeutic integrat; p) asigură consilierea, orientarea şi sprijinul pentru realizarea demersurilor necesare obţinerii drepturilor sociale; q) participă la monitorizarea şi evaluarea serviciilor primite de consumator; r) participă la elaborarea strategiilor şi planurilor de asistenţă medicală, psihologică şi socială naţionale, judeţene şi, după caz, locale.Standardul 2 - Şedinţe de management de caz. Tehnici2.1. Şedinţe de management de caz a) Pentru realizarea atribuţiilor sale, managerul de caz are întâlniri periodice cu beneficiarul, cel puţin o întâlnire pe lună. b) Prima şedinţă este momentul în care are loc primul contact între managerul de caz şi beneficiar. Cu acest prilej se stabilesc modalităţile de comunicare între cei doi şi se deschide fişa beneficiarului. Fişa beneficiarului este completată de managerul de caz, cu participarea şi sprijinul tuturor membrilor echipei multidisciplinare din CPECA, şi conţine toate datele legate de programări, rezultatele acestora, serviciile furnizate beneficiarului, până la ultima şedinţă în care se consemnează terminarea programului. c) Începând cu prima şedinţă, managerul de caz completează Registrul managerului de caz. În acest registru se consemnează toate şedinţele de management de caz şi rezultatul acestora, până la terminarea programului. d) La prima şedinţă de management de caz este iniţiată evaluarea consumatorului, realizată pe aria specifică profesiei managerului de caz, şi se fac trimiteri către alţi profesionişti. e) În cazul primei şedinţe de management de caz i se pune în vedere beneficiarului să anunţe în prealabil managerul de caz în legătură cu orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă. În cazul schimbării domiciliului într-o localitate care nu se află în judeţul în care îşi are sediul CPECA, la solicitarea beneficiarului cazul poate fi transferat CPECA cel mai apropiat de noul domiciliu. În acest caz, planul individualizat de asistenţă a consumatorului de droguri va fi modificat în mod corespunzător.2.2. Tehnicile se aplică în funcţie de etapele procesului de asistenţă. Durata şedinţei de management de caz este între 30 şi 45 de minute. a) În fazele iniţiale - evaluare - managerul de caz intervine frecvent şi semnificativ cu scopul de a reduce barierele interne şi externe care interferează cu intrarea în tratament. În această etapă, metodele cuprind:a(1)) - interviul motivaţional;a(2)) - educaţie de bază cu privire la dependenţă şi recuperare;a(3)) - informarea cu privire la consecinţele consumului;a(4)) - tehnici de angajare în dezvoltarea relaţiilor manager de caz - beneficiar. b) În faza implementării planului individualizat de asistenţă a consumatorului de droguri, şedinţele de management de caz, cu rol de coordonare între servicii, au rolul de explicare a funcţiilor, scopului, obiectivelor şi finalităţii accesării serviciilor respective.Scopul şedinţelor în această etapă este adecvarea serviciilor/beneficiar, rezolvarea îngrijorărilor imediate şi facilitarea tranziţiei între servicii.Metodele cuprind:b(1)) - prevenirea recăderilor;b(2)) - evaluări de proces;b(3)) - tehnici de câştigare şi dezvoltare de abilităţi;b(4)) - tehnici de câştigare a autocontrolului. c) În faza de terminare a programului, care trebuie planificată, şedinţele de management de caz au ca scop dobândirea independenţei şi autonomiei în vederea reintegrării în comunitate.Metodele cuprind:c(1)) - tehnici de întărire a încrederii;c(2)) - tehnici de întărire a autoeficienţei;c(3)) - tehnici de dezvoltare a abilităţilor de utilizare judicioasă a resurselor personale şi comunitare;c(4)) - evaluări de proces;c(5)) - tehnici de consolidare a abilităţilor.Standardul 3 - Aplicarea managementului de caz în funcţie de etapele procesului de asistenţă3.1. Evaluarea, etapă esenţială a procesului asistenţei medicale, psihologice şi sociale a consumatorului de droguri, prezintă un caracter multidimensional. Ea permite utilizarea ulterioară a criteriilor de orientare pentru stabilirea programului integrat de asistenţă. a) Evaluarea este începută la prima şedinţă, conform programării.Programarea evaluării consumatorului se face în cazurile de solicitare de asistenţă pentru consumator: a) la solicitarea directă a acestuia; b) prin dispoziţia procurorului sau a altui organ judiciar; c) în cazuri de urgenţă; d) la finalizarea serviciilor oferite de un furnizor, potrivit art. 26 din Regulament; e) la solicitarea conducerii locului de detenţie. b) Pentru programarea evaluării consumatorului de droguri, managerul de caz colaborează cu membrii echipei multidisciplinare din CPECA şi cu profesionişti din afara acestuia.Efectuarea trimiterilor către alţi profesionişti, servicii sau alte resurse adecvate se realizează cu participarea tuturor membrilor echipei multidisciplinare din CPECA. c) Evaluarea, coordonată şi monitorizată de managerul de caz, se realizează pe ariile prevăzute la art. 14 din Regulament şi în conformitate cu ghidurile de practică în materie. d) rezultatul evaluării se consemnează în fişa beneficiarului, în baza căreia se întocmeşte raportul de evaluare.Raportul de evaluare cuprinde următoarele: date despre consumatorul de droguri; rezultatele evaluării pe arii; după caz, expertiza medico-legală; recomandări, în cadrul cărora sunt stabilite programul integrat de asistenţă şi planul individualizat de asistenţă a consumatorului de droguri.Modelul raportului de evaluare este cel prevăzut în anexa nr. 3 la Regulament.3.2. Stabilirea programului integrat de asistenţă şi elaborarea planului individualizat de asistenţă a consumatorului de droguri a) Programul integrat de asistenţă şi planul individualizat de asistenţă a consumatorului de droguri reprezintă recomandări privind asistenţa pentru consumatorul de droguri şi sunt menţionate în raportul de evaluare. Pentru selectarea programului integrat de asistenţă, managerul de caz analizează toate datele rezultate în urma evaluării. b) Programul integrat de asistenţă permite structurarea serviciilor de asistenţă, garantând caracterul integral şi continuu al acestora. În funcţie de scopul urmărit, serviciile de asistenţă sunt sistematizate în 4 tipuri de programe, prevăzute în anexa nr. 6 la Regulament. c) Planul individualizat de asistenţă a consumatorului de droguri reprezintă intervenţiile terapeutice individualizate din cadrul unui program, iar elaborarea, modificarea şi implementarea să se fac potrivit normelor metodologice în materie. d) Stabilirea programului integrat de asistenţă şi includerea beneficiarului în acesta se fac pe baza criteriilor de orientare, prevăzute în anexa nr. 7 la Regulament, în funcţie de problemele depistate în ariile de evaluare.De asemenea, la stabilirea programului integrat de asistenţă se ţine cont de serviciile disponibile şi de criteriile de admitere în acestea. e) Stabilirea programului integrat de asistenţă şi a intervenţiilor ce constituie planul individualizat de asistenţă a consumatorului de droguri se fac la terminarea evaluării, după cel puţin o întâlnire a membrilor echipei multidisciplinare din CPECA şi nu înainte de a contacta furnizorii serviciilor propuse.3.3. Semnarea acordului de includere în programul integrat de asistenţă a) Semnarea Acordului de includere în programul integrat de asistenţă echivalează cu admiterea în sistemul de asistenţă, conform recomandărilor propuse. b) În vederea propunerii semnării acordului de includere în programul integrat de asistenţă stabilit, managerul de caz programează o şedinţă în cadrul căreia i se prezintă beneficiarului raportul de evaluare cu recomandările făcute. În acest context, se disting două situaţii:b(1)) - beneficiarul nu este de acord cu recomandările făcute; în această situaţie, managerul de caz stabileşte o nouă întâlnire cu echipa în vederea revizuirii recomandărilor, precum şi şedinţe de management de caz cu beneficiarul pentru motivarea acestuia;b(2)) - beneficiarul este de acord cu recomandările făcute; în acest caz, managerul de caz şi beneficiarul semnează acordul de asistenţă medicală, psihologică şi socială, conform prevederilor art. 17 alin. 2 şi 3 din Regulament, şi se trece la implementare.3.4. Implementarea planului individualizat de asistenţă a consumatorului de droguri; colaborarea dintre furnizorii de servicii a) Implementarea măsurilor din planul individualizat de asistenţă a consumatorului de droguri se face în oricare dintre centrele în care se furnizează servicii de asistenţă pentru consumatorul de droguri, aşa cum sunt definite la art. 29 din Regulament. b) Modul de implementare a planului individualizat de asistenţă a consumatorului de droguri se face conform metodologiei de elaborare, modificare şi implementare. c) În vederea implementării planului individualizat de asistenţă a consumatorului de droguri, managerul de caz face, cu participarea echipei multidisciplinare din CPECA, legături şi trimiteri către toate resursele precizate în plan, în fiecare etapă. Trimiterile către furnizori se fac împreună cu prezentarea situaţiei beneficiarului, anexându-se la trimitere un extras din raportul de evaluare, conţinând date despre program şi plan. Managerul de caz asigură un schimb de informaţii relevant cu profesionistul/serviciul către care face trimiterea, necesar implementării optime a planului individualizat de asistenţă a consumatorului de droguri, cu garantarea condiţiilor de confidenţialitate. d) Pentru a asigura trimiteri adecvate, managerul de caz iniţiază colaborarea cu serviciile către care s-ar putea face trimiteri, conform convenţiilor existente, sau efectuează demersuri în vederea încheierii altor convenţii şi pentru a extinde resursele din comunitate. e) Managerul de caz coordonează serviciile din plan, se asigură că implementarea acestora se face la timpul potrivit şi în ordinea corectă, conform programărilor. Coordonarea serviciilor are ca scop menţinerea continuităţii lanţului de servicii şi a concordanţei datelor la ieşirea dintr-un serviciu cu cele de la data intrării în serviciul următor. Pentru a permite acest lucru, între diferitele servicii din planul individualizat de asistenţă a consumatorului de droguri se stabilesc şedinţe de management de caz având ca scop continuarea motivării beneficiarului, sprijinirea şi pregătirea acestuia pentru tranziţie. f) Managerul de caz intervine pentru a evita sau soluţiona situaţiile de criză. Acestea sunt constatate de manager sau îi sunt comunicate de către furnizorul serviciului. În acest sens, managerul de caz trebuie să fie frecvent în contact cu serviciile de asistenţă pentru a verifica participarea şi progresul beneficiarului. Un progres scăzut sau lipsa de participare semnalează o criză iminentă. În tranziţii şi crize se intensifică şedinţele de management de caz. g) Situaţiile de criză nerezolvate sau nerespectarea obligaţiilor din acord impun trecerea la componenta de reevaluare din cadrul următoarei etape.3.5. Monitorizare şi reevaluare a) Monitorizarea şi evaluarea de proces (reevaluarea) stabilesc măsura în care sunt îndeplinite obiectivele stabilite în planul individualizat de asistenţă a consumatorului de droguri, progresul unui consumator în cadrul unui program integrat de asistenţă, precum şi schimbările sau adecvările necesare. b) Monitorizarea şi reevaluarea se desfăşoară pe tot parcursul implementării măsurilor de asistenţă, la date şi perioade stabilite, cel puţin o dată pe lună, de către managerul de caz împreună cu echipa multidisciplinară. Şedinţele de monitorizare şi reevaluare fac parte integrantă din planul individualizat de asistenţă a consumatorului de droguri, dar există şi momente bine determinate care cer intervenţia reevaluării:b(1)) - situaţii de criză care ar putea atrage excluderea din serviciu; în această situaţie intervine reevaluarea, în urma căreia managerul de caz decide:(i) excluderea consumatorului din program;(îi) stabilirea altor servicii în cadrul aceluiaşi program integrat de asistenţă sau schimbarea programului;b(2)) - încălcări ale acordului care impun reevaluarea, în urma căreia managerul de caz decide:(i) schimbarea planului individualizat de asistenţă a consumatorului de droguri;(îi) schimbarea programului şi a planului individualizat de asistenţă a consumatorului de droguri;Modificarea/completarea programului sau a planului individualizat de asistenţă a consumatorului de droguri se face cu acordul consumatorului de droguri, prin semnarea unei anexe la acordul de asistenţă medicală, psihologică şi socială. c) În cadrul monitorizării şi reevaluării, managerul de caz stabileşte cel puţin o dată la 6 luni severitatea, folosind pentru aceasta instrumentul Europa ASI. d) Reevaluarea include revizuirea celor 5 arii, cu accent pe aria problematică şi în concordanţă cu rezultatele măsurilor implementate. e) Pentru monitorizarea şi reevaluarea implementării măsurilor din planul individualizat de asistenţă a consumatorului de droguri, managerul de caz primeşte evaluările măsurilor implementate şi recomandările furnizorilor, în conformitate cu prevederile art. 19 din Regulament. f) Pentru desfăşurarea monitorizării şi evaluării planului individualizat de asistenţă a consumatorului de droguri, managerul de caz stabileşte împreună cu furnizorii modalităţile de realizare a acestora. g) În vederea monitorizării şi evaluării, managerul de caz poate să realizeze vizite la furnizorii de servicii. h) În contextul monitorizării, managerul de caz are în vedere cel puţin următoarele aspecte:h(1)) verificarea demarării serviciilor/activităţilor prevăzute în planul individualizat de asistenţă a consumatorului de droguri în maximum două zile de la termenele de iniţiere stabilite în planul respectiv;h(2)) verificarea modului de furnizare a serviciilor/ activităţilor (de exemplu, progrese obţinute, atingerea obiectivelor, probleme apărute) pe perioada stabilită pentru fiecare serviciu/activitate;h(3)) răspuns imediat la orice problemă care apare în derularea serviciilor/activităţilor;h(4)) asigurarea fluxului de informaţie între membrii echipei, alţi specialiştii implicaţi în implementarea planului individualizat de asistenţă a consumatorului de droguri;h(5)) medierea relaţiei dintre consumator, pe de o parte, şi profesionişti, pe de altă parte (de exemplu, prin acompaniere, negocierea conflictelor);h(6)) reevaluarea situaţiei consumatorului, respectiv a modului de implementare a planului individualizat de asistenţă a consumatorului de droguri şi, dacă este necesar, cu acordul consumatorului, revizuirea planului individualizat de asistenţă a consumatorului de droguri respectiv sau schimbarea programului; i) În vederea realizării monitorizării profesioniştii stabiliţi responsabili pentru implementarea planului individualizat de asistenţă a consumatorului de droguri întocmesc rapoarte de monitorizare, conform prevederilor art. 19 alin. (1) din Regulament, lunar sau ori de câte ori este nevoie (de exemplu, la solicitarea managerului de caz, cu ocazia revizuirii planului individualizat de asistenţă a consumatorului de droguri, a unor modificări ale situaţiei consumatorului şi la terminare). La rândul său, managerul de caz este obligat să aducă la cunoştinţă membrilor echipei multidisciplinare orice modificare survenită în situaţia consumatorului, care afectează atingerea obiectivelor cuprinse în plan. Rapoartele de monitorizare sunt transmise managerului de caz în maximum 3 zile de la întocmirea lor (pentru cele lunare), respectiv de la apariţia problemei/situaţiei pentru care au fost întocmite (pentru cele ocazionale). j) Managerul de caz organizează întâlnirile cu echipa multidisciplinară în vederea reevaluării situaţiei consumatorului şi, respectiv, revizuirii planului individualizat de asistenţă a consumatorului de droguri. k) Managerul de caz întocmeşte un raport de reevaluare la fiecare întâlnire, după modelul şi procedura prevăzute pentru evaluare. l) Managerul de caz face demersurile necesare pentru modificarea acordului cu consumatorul, atunci când este cazul, modificare pe care o comunică membrilor echipei multidisciplinare. m) Pe parcursul monitorizării, în situaţia unor cazuri foarte dificile, se recomandă ca managerul de caz să organizeze o întâlnire (denumită conferinţă de caz) a membrilor echipei multidisciplinare. n) Managerul de caz înregistrează permanent informaţiile, progresele şi toate modificările intervenite în planul individualizat de asistenţă a consumatorului de droguri în fişa beneficiarului; o) Managerul de caz asigură condiţiile necesare monitorizării toxicologice, care se realizează pe tot parcursul procesului de asistenţă, în mod particular în următoarele situaţii:o(1)) risc de recădere;o(2)) pe parcursul fazelor iniţiale ale procesului;o(3)) în perioada de tranziţie dintre servicii de intensitate diferită;o(4)) pe parcursul tratamentului cu antagonist;o(5)) pe parcursul tratamentului cu agonist.3.6. Terminarea procesului de asistenţă constituie un demers care implică separarea fizică şi emoţională a beneficiarului de echipa multidisciplinară şi are loc când beneficiarul şi-a dezvoltat autoeficienţa şi capacitatea de funcţionare autonomă.Aceasta are loc prin şedinţe de management de caz programate înainte şi după finalizarea serviciilor, când s-au atins obiectivele planului individualizat de asistenţă a consumatorului de droguri. a) Terminarea procesului de asistenţă are loc:a(1)) la finalizarea programului, atunci când au fost îndeplinite obiectivele planului individualizat de asistenţă a consumatorului de droguri;a(2)) la solicitarea consumatorului; în acest caz, managerul de caz organizează şedinţe în scopul motivării continuării unui program integrat de asistenţă şi, după caz:(i) dacă este de acord, se procedează conform celor menţionate la etapa monitorizare-reevaluare;(îi) în situaţia refuzului beneficiarului, acestuia i se solicită exprimarea consimţământului informat de ieşire din program;a(3)) abandon:(i) neprezentarea nejustificată la oricare dintre serviciile din planul individualizat de asistenţă a consumatorului de droguri;(îi) părăsirea fără o cauză justificată a oricărui serviciu.În situaţiile prevăzute la lit. a 2 ) şi a 3 ), managerul de caz programează o şedinţă de management de caz în scopul stabilirii modalităţii de continuare a programului şi a planului individualizat de asistenţă a consumatorului de droguri.Abandonul se declară după neprezentarea la 3 şedinţe de management de caz programate consecutiv. b) În cazurile prevăzute la lit. a 2 )şi a 3 ) în vederea stabilirii de urgenţă a şedinţelor de management de caz, furnizorii de servicii comunică managerului de caz situaţiile în maximum 24 de ore de la intervenţia acestora. Pentru situaţiile prevăzute la lit. a 2 )şi a 3 ), furnizorul comunică şi măsurile luate în cazurile urgente sau, de comun acord cu managerul de caz, stabileşte măsurile ce se impun.Standardul 4 - Echipa multidisciplinară din CPECA: formare, funcţionare, desemnare, situaţii specialeManagerul de caz asigură implicarea şi conlucrarea, pe parcursul tuturor etapelor procesului de asistenţă, a unei echipe de profesionişti, de regulă multidisciplinară, şi, după caz, interinstituţională, precum şi intervenţia punctuală a unor specialişti colaboratori atunci când este necesar. a) Condiţiile managerului de caz: manager de caz poate fi specialistul din CPECA, cu studii superioare în asistenţă socială, medicină, psihologie, formare profesională iniţială şi continuă în domeniul drogurilor.Formarea iniţială în domeniul drogurilor cuprinde formare de bază în acest domeniu, conform Programei-cadru de formare profesională în adicţii.Formarea continuă constă în cel puţin 40 de ore pe an de formare în domeniul managementului de caz şi de cel puţin 20 de ore de formare în domeniul drogurilor sau în domenii conexe/interdisciplinare.Teme recomandate pentru formarea continuă: funcţiile managerului de caz; relaţia consumator - manager de caz, confidenţialitate şi etică profesională, criterii de eligibilitate pentru accesul la servicii, nomenclatorul serviciilor, sistemul public de asistenţă medicală, psihologică şi socială, cadrul legal, promovarea interesului consumatorului (advocacy), metode şi proceduri de evaluare, planificare şi monitorizare, analize de caz. b) DesemnareDesemnarea managerului de caz se face conform unei proceduri sau planificări proprii CPECA.CPECA întocmeşte procedura de desemnare a managerului de caz, ţinând cont de următoarele criterii:b(1)) numărul de beneficiari aflaţi în serviciul de management de caz/manager de caz;b(2)) stadiul în care se află, la acel moment, beneficiarii/manager de caz;b(3)) caracteristicile viitorului beneficiar (preponderenţa problematicii medicale, psihologice, sociale);b(4)) disponibilitatea managerului de caz în funcţie de programările de specialitate şi de management de caz. c) Funcţionarec(1)) Pentru funcţionarea la un randament optim a echipei multidisciplinare, CPECA dispune de un sistem eficient de:(i) supervizare, constituit din cel puţin 4 şedinţe/an;(îi) intervizare, constituit din cel puţin o şedinţă/două luni;(iii) şedinţe de caz zilnice, conform graficului programărilor din ziua respectivă.c(2)) Supervizarea şi intervizarea constituie ore de formare continuă şi se realizează de specialişti cu studii superioare socioumane, cu experienţă de 5 ani în domeniul adicţiilor şi cu experienţă în servicii de asistenţă a consumatorului cu cel puţin 2 ani mai mult decât specialiştii cărora li se asigură supervizarea.c(3)) CPECA asigură condiţiile necesare desfăşurării şedinţelor de intervizare şi supervizare. d) În situaţii speciale, când un manager de caz devine indisponibil din motive obiective, cazurile sale se predau celorlalţi manageri de caz din CPECA. Predarea presupune transmiterea registrului managerului de caz, a fişelor beneficiarilor cu documentaţia anexă, precum şi familiarizarea noului manager cu situaţia beneficiarului.În acelaşi timp, managerul de caz îl înştiinţează pe beneficiar cu cel puţin două săptămâni înainte de schimbarea sa şi de preluarea de către un alt manager de caz.La încetarea motivului, beneficiarul este preluat de vechiul manager de caz, după aceeaşi procedură.Standardul 5 - Managementul informaţiilorPentru realizarea suportului funcţional şi structural, prin funcţiile sale, managerul de caz colectează şi centralizează datele privind consumatorul şi serviciile de care beneficiază acesta pe parcursul programului, până la terminare. a) În vederea monitorizării şi coordonării asistenţei, pentru consumatorul care solicită servicii altor furnizori decât CPECA, furnizorii de servicii transmit datele, potrivit art. 26 alin. (2) din Regulament, CPECA din judeţul în care se află sediul furnizorului de servicii, care, la rândul său, le transmite CPECA către care consumatorul a fost îndrumat. b) CPECA, prin medicul său, transmite lunar Agenţiei Naţionale Antidrog situaţia beneficiarilor de servicii de asistenţă, astfel:b(1)) foaia de admitere, conform metodologiei de completare şi transmitere a fişelor standard;b(2)) fişa de raportare, în format electronic sau pe suport hârtie, până la data de 10 a lunii următoare. c) La fişa beneficiarului şi la anexele acesteia au acces doar membrii echipei multidisciplinare, cu respectarea standardelor de confidenţialitate prevăzute în codurile deontologice specifice profesiei de medic, psiholog şi asistent social. d) Colectarea, manipularea şi transmiterea datelor se fac cu respectarea normelor legale privind protecţia datelor cu caracter personal. Datele din fişele beneficiarilor sunt confidenţiale şi pot fi furnizate doar în condiţiile legii.Standardul 6 - AdvocacyActivitatea de advocacy reprezintă partea managementului de caz care implică promovarea şi susţinerea intereselor beneficiarului în interacţiune cu mai multe sisteme: familie, furnizori de servicii, sistem de justiţie, resurse comunitare şi de reintegrare socială etc.Activitatea de advocacy stă la baza promovării interesului beneficiarului şi se desfăşoară după următoarele principii: direcţionării şi profesionalizării, adaptării pentru îndeplinirea obiectivelor, sprijinului pe comunitate. a) Poate fi direcţionată:a(1)) pe furnizor: implică educarea ofertanţilor de servicii astfel încât să se evite refuzul acordării serviciilor pe motive discriminatorii sau refuzul nejustificat, deşi consumatorul îndeplineşte criteriile de eligibilitate.a(2)) pe beneficiar, adaptată spre îndeplinirea obiectivelor stabilite în planul individualizat de asistenţă a consumatorului de droguri. b) În funcţie de formă, poate fi: discuţie deschisă, negociere, scrisoare sau altă formă de corespondenţă. c) În funcţie de conţinut, activitatea de advocacy reprezintă:c(1)) ameliorarea interacţiunilor negative dintre beneficiari şi ofertanţii de servicii;c(2)) informarea şi sensibilizarea personalului din serviciile existente, cu privire la problemele consumului de substanţe şi necesităţile specifice ale fiecărui consumator;c(3)) susţinerea interesului beneficiarului în faţa unei hotărâri luate de un membru al personalului din servicii până la niveluri înalte de autoritate în cadrul unei instituţii; în faţa sistemului judiciar, în comunitate;c(4)) participarea la elaborarea strategiilor locale şi naţionale de dezvoltare a serviciilor de asistenţă;c(5)) participarea la dezvoltarea resurselor din circuitul terapeutic integrat;c(6)) informarea şi sensibilizarea comunităţii cu privire la problemele legate de consumul de droguri, în scopul limitării sau evitării marginalizării sociale a consumatorilor;c(7)) participarea la elaborarea reglementărilor cu privire la aspectele judiciare ale consumului de droguri.Standardul 7 - Situaţii specialeI. Solicitarea procurorului a) Când solicitarea evaluării se face de către procuror, potrivit prevederilor art. 19^1 din Legea nr. 143/2000, cu modificările şi completările ulterioare, primirea, desemnarea managerului de caz şi programarea evaluării se fac cu prioritate. b) Cererea procurorului se înregistrează în registrul de primire, ocazie cu care se desemnează managerul de caz.Prima şedinţă de management de caz are loc, în măsura în care este posibil, în ziua primirii solicitării, când se demarează evaluarea.În cadrul primei şedinţe, managerul de caz efectuează sau, după caz, asigură efectuarea testării prezenţei drogurilor în lichidele biologice, prin analiză calitativă, al cărei rezultat îl comunică de urgenţă institutului medico-legal.Institutul medico-legal transmite CPECA o copie a raportului de expertiză toxicologică, conform prevederilor art. 21 alin. (1) din Regulament. c) Odată cu deschiderea fişei beneficiarului se deschide şi dosarul de monitorizare, care va cuprinde:c(1)) dispoziţia procurorului privind evaluarea învinuitului/ inculpatului;c(2)) raportul de evaluare, cu anexele acestuia, potrivit legii;c(3)) fişa beneficiarului;c(4)) proces-verbal întocmit la prima şedinţă cu managerul de caz, după semnarea acordului;c(5)) rapoarte de monitorizare şi reevaluare periodice, indiferent de numărul şi frecvenţa solicitărilor organului judiciar, care vor conţine date despre modul de respectare a obligaţiilor din acord, în general, şi a măsurilor din planul individualizat de asistenţă a consumatorului de droguri, întocmite până la pronunţarea sentinţei de către instanţa de judecată şi/sau în perioada de probă. d) Dacă învinuitul/inculpatul pentru care s-a solicitat evaluarea se află în stare de arest preventiv, evaluarea se face la locul de deţinere. e) Raportul de evaluare însoţit de acordul de asistenţă medicală, psihologică şi socială, semnate de managerul de caz, se înaintează procurorului în vederea prezentării învinuitului/inculpatului şi semnării acordului. f) În cazul în care învinuitul/inculpatul îşi dă acordul pentru includere în program, în baza documentelor comunicate de procuror, potrivit art. 21 alin. (4) din Regulament, managerul de caz coordonează implementarea planului individualizat de asistenţă a consumatorului de droguri, conform prezentelor standarde.Dacă învinuitul/inculpatul nu îşi dă acordul, în baza comunicării procurorului managerul de caz consemnează acest lucru în fişa beneficiarului şi închide dosarul de monitorizare. g) La prima întâlnire după semnarea acordului, care va fi stabilită în maximum 5 zile de la comunicarea făcută de procuror, managerul de caz îi pune în vedere beneficiarului faptul că respectarea obligaţiilor din acord şi a planului individualizat de asistenţă a consumatorului de droguri este obligatorie, făcându-se menţiune despre aceasta într-un proces-verbal.Se consideră nerespectare a măsurilor din acord orice încălcare a obligaţiilor stipulate în acesta, precum şi a măsurilor din planul individualizat de asistenţă a consumatorului de droguri. Absenţa nejustificată la oricare dintre şedinţele de furnizare de servicii stabilite în planul individualizat de asistenţă a consumatorului de droguri se consideră încălcare a obligaţiilor. h) Atunci când managerul de caz constată încălcarea unei obligaţii din acordul de asistenţă medicală, psihologică şi socială, sesizează de îndată organul judiciar. Sesizarea organului judiciar se face prin comunicarea constatării nerespectării obligaţiei din acord, la care se anexează ultimul raport de monitorizare/reevaluare în care s-a materializat constatarea. i) În vederea întocmirii rapoartelor de monitorizare periodice, managerul de caz solicită tuturor furnizorilor de servicii implicaţi rapoarte de situaţie, cu referire la modul de respectare a obligaţiilor din acordul de asistenţă medicală, psihologică şi socială. j) Convocarea consumatorului la managerul de caz sau înştiinţarea despre prezentarea la un furnizor de servicii se face în scris, cu confirmare de primire. k) În situaţia în care măsura arestării preventive se menţine, implementarea măsurilor de asistenţă se face potrivit normelor care reglementează modalitatea de derulare a programelor integrate de asistenţă medicală, psihologică şi socială pentru persoanele aflate în stare privativă de libertate.II. Măsuri de siguranţă a) În cazul executării măsurii de siguranţă a obligării la tratament medical, odată cu comunicarea unităţii sanitare la care urmează să i se facă tratament către persoana faţă de care s-a luat măsura, direcţia sanitară judeţeană transmite o copie de pe această înştiinţare CPECA din acelaşi judeţ, împreună cu o copie a raportului medico-legal.Primirea documentelor menţionate mai sus se consideră solicitare de asistenţă şi se înregistrează în registrul de primire, ocazie cu care se desemnează un manager de caz.În termen de 24 de ore de la desemnare, managerul de caz contactează unitatea sanitară desemnată de direcţia sanitară şi participă la realizarea procesului de asistenţă, conform prevederilor art. 24 lit. b) din Regulament.Semnarea acordului de asistenţă, nu este necesară, măsura având caracter obligatoriu.Împreună cu unitatea sanitară la care consumatorul a fost repartizat pentru efectuarea tratamentului medical, managerul de caz realizează monitorizarea şi reevaluarea implementării planului individualizat de asistenţă a consumului de droguri.Raportul de monitorizare a implementării planului individualizat de asistenţă a consumatorului de droguri stă la baza comunicării făcute de unitatea sanitară către instanţa de judecată, conform legii.Când se consideră că măsura nu mai este necesară, comunicarea făcută instanţei de către unitatea sanitară va cuprinde şi recomandările managerului de caz făcute cu ocazia monitorizării implementării planului individualizat de asistenţă a consumului de droguri. b) În acelaşi mod se procedează şi în cazul măsurii de siguranţă a internării medicale.III. Copii a) În cazul evaluării copilului în vederea includerii într-un program integrat de asistenţă, managerul de caz colaborează sau asigură colaborarea cu serviciile publice de asistenţă socială de la nivelul municipiilor şi oraşelor şi cu direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului de la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti.Recomandările de includere într-un program, planul individualizat de asistenţă a consumatorului de droguri şi implementarea acestuia se fac, de asemenea, în colaborare cu serviciile publice de asistenţă socială de la nivelul municipiilor şi oraşelor şi cu direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului de la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti. b) În cazul în care copilul pentru care procurorul a dispus evaluarea nu a împlinit vârsta de 16 ani, la orice şedinţă pentru realizarea evaluării managerul de caz solicită participarea delegatului autorităţii tutelare, precum şi a părinţilor, iar când este cazul a tutorelui, curatorului sau a persoanei în grija sau în supravegherea căreia se află minorul.În cazul solicitării de către procuror a evaluării unui minor, managerul de caz colaborează cu organul care efectuează ancheta socială dispusă de organul de urmărire penală.8. Alte prevederi:1. Standardele prevăzute la pct. 7.I "Solicitarea procurorului" se aplică începând cu data intrării în vigoare a dispoziţiilor art. 19^1 din Legea nr. 143/2000, cu modificările şi completările ulterioare.2. CPECA colaborează cu serviciile de probaţiune, în baza protocoalelor de colaborare încheiate cu acestea;3. Modelul instrumentelor utilizate pentru realizarea managementului de caz: a) registrul de primire; b) inventar al tuturor furnizorilor de servicii de asistenţă medicală, psihologică şi socială, precum şi al altor instituţii care pot sprijini managerul de caz; c) convenţii cu diverşi furnizori de servicii, conform prevederilor art. 28 din Regulament; d) fişa beneficiarului; e) trimiterile; f) instrumentul Europa ASI; g) graficul de planificare al managerului de caz; h) fişa de raportare, este aprobat de preşedintele Agenţiei Naţionale Antidrog şi pus la dispoziţie managerilor de caz din CPECA.-----------