ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 13 iunie 2002 (*actualizată*)privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor(actualizată până la data de 2 octombrie 2006*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -----------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 27 iunie 2002. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 2 octombrie 2006, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 591 din 29 octombrie 2002; HOTĂRÂREA nr. 1.337 din 27 noiembrie 2002 abrogată de art. 16 din HOTĂRÂREA nr. 744 din 3 iulie 2003; LEGEA nr. 510 din 17 noiembrie 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 11 din 24 februarie 2005; LEGEA nr. 239 din 15 iulie 2005; DECIZIA nr. 258 din 14 martie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:Conform pct. 1 al alin. (1) al art. 14 din LEGEA nr. 510 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.082 din 22 noiembrie 2004, în tot cuprinsul ordonanţei de urgenta, cu excepţia art. 8 alin. (1) şi (3), art. 9, art. 13 alin. (4), art. 45 lit. a), art. 46 alin. (1) pct. 21 şi 22, precum şi a art. 66 lit. c), d) şi e), sintagma "Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei/ministerul de specialitate" se înlocuieşte cu abrevierea "IGCTI".***) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:Conform pct. 33 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006, în tot cuprinsul ordonanţei de urgenta, sintagma "interferenta perturbatoare" se înlocuieşte cu sintagma "perturbatie prejudiciabila".În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă are ca scop: a) stabilirea cadrului general de reglementare a activităţilor privind reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice prin definirea atribuţiilor şi obiectivelor Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii, denumita în continuare ANRC, în domeniul comunicaţiilor electronice, a regimului autorizării acestor activităţi, precum şi a regulilor specifice care guvernează concurenta pe piaţa reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice;--------------Litera a) a art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 591 din 29 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 30 octombrie 2002. b) stabilirea obiectivelor şi atribuţiilor ANRC în domeniul serviciilor poştale; c) înfiinţarea ANRC ca organ al administraţiei publice centrale de specialitate în domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale.  +  Articolul 2 (1) În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, următorii termeni se definesc astfel: a) furnizarea unei reţele de comunicaţii electronice instalarea, operarea, controlul sau punerea la dispoziţie a unei reţele de comunicaţii electronice; b) furnizor de reţele de comunicaţii electronice - o persoană a carei activitate consta, în tot sau în parte, în furnizarea unei reţele de comunicaţii electronice; c) utilizator final - orice utilizator, cu excepţia celor care furnizează reţele publice de comunicaţii sau servicii de comunicaţii electronice destinate publicului; d) consumator - orice persoană fizica, utilizator sau solicitant, în alte scopuri decât cele ale activităţii sale comerciale sau profesionale, al unui serviciu de comunicaţii electronice destinat publicului; e) perturbatie prejudiciabila - o perturbatie care periclitează funcţionarea unui serviciu de radionavigatie sau a altor servicii de radiocomunicatii destinate siguranţei vieţii sau care, în orice mod, afectează grav, obstructioneaza ori întrerupe repetat un serviciu de radiocomunicatii, care operează în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;---------------Litera e) a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. f) piaţa transnationala - piaţa identificata de Comisia Europeană, care acoperă teritoriul Comunităţii Europene sau o parte substantiala a acestuia.---------------Litera f) a alin. (1) al art. 2 a fost introdusă de pct. 2 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. Aceasta completare intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană, conform lit. c) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006. (2) În cuprinsul prezentei ordonanţe de urgenţă sunt, de asemenea, aplicabile definiţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la reţelele publice de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociata, precum şi interconectarea acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 527/2002, cu modificările ulterioare, denumita în continuare Ordonanţa privind accesul, la art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile poştale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 642/2002, cu modificările ulterioare, denumita în continuare Ordonanţa privind serviciile poştale, şi la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, denumita în continuare Legea serviciului universal.-------------Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.  +  Articolul 3-----------Alin. (1) al art. 3 a fost abrogat de pct. 1 al art. II din LEGEA nr. 239 din 15 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 26 iulie 2005. (2) Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică în cazul furnizarii pentru nevoi proprii a reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice de către instituţiile din cadrul Sistemului naţional de apărare, care se realizează pe baza reglementărilor speciale aplicabile acestor instituţii. (3) Interconectarea reţelelor de comunicaţii electronice aparţinând instituţiilor din cadrul Sistemului naţional de apărare cu reţelele publice de comunicaţii se realizează în conformitate cu prevederile Ordonanţei privind accesul.  +  Articolul 3^1Prin hotărâre a Guvernului se pot stabili măsuri specifice privind implementarea anumitor tehnologii de comunicaţii electronice.------------Art. 3^1 a fost introdus de pct. 4 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.  +  Capitolul II Autorizarea furnizarii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice  +  Articolul 4 (1) Furnizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice este libera şi se face în condiţiile regimului de autorizare generală, în conformitate cu prevederile prezentului capitol. (2) În scopul realizării unei evidente oficiale a furnizorilor, orice persoană care intenţionează sa furnizeze reţele sau servicii de comunicaţii electronice transmite ANRC o notificare, în forma prevăzută la alin. (3).------------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. (3) ANRC stabileşte şi actualizează formularul-tip al notificării, cuprinzând informaţiile pe care orice persoană care intenţionează sa furnizeze reţele sau servicii de comunicaţii electronice are obligaţia să le comunice pentru a beneficia de autorizaţia generală. Aceste informaţii sunt grupate în următoarele categorii: a) date necesare identificarii furnizorului şi comunicării eficiente cu acesta; b) descrierea tipurilor de reţele sau de servicii pe care persoana în cauza intenţionează să le furnizeze; c) data estimativă a începerii activităţii. (4) Persoana care a realizat notificarea în condiţiile prevăzute la alin. (2) şi (3) este autorizata sa furnizeze tipurile de reţele şi de servicii pe care le-a indicat în notificare, având drepturile şi obligaţiile corespunzătoare prevăzute în autorizaţia generală.------------Alin. (4) al art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. (5) Orice modificare a datelor prevăzute la alin. (3) trebuie să fie notificată ANRC în termen de 10 zile. (6) Persoanelor cărora li s-a retras dreptul de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice li se retrag licenta de utilizare a frecventelor radioelectrice şi licenta de utilizare a resurselor de numerotatie, acolo unde este cazul, şi nu mai pot beneficia de autorizaţia generală pe o perioadă de 3 ani de la retragerea dreptului.------------Alin. (6) al art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. (7) Persoanele care intenţionează sa furnizeze exclusiv pentru nevoi proprii reţele sau servicii de comunicaţii electronice nu au obligaţia transmiterii notificării. Drepturile şi obligaţiile prevăzute în autorizaţia generală li se aplică în mod corespunzător.-------------Alin. (7) al art. 4 a fost introdus de pct. 2 al art. II din LEGEA nr. 239 din 15 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 26 iulie 2005.  +  Articolul 5 (1) ANRC elaborează şi actualizează autorizaţia generală pentru tipurile de reţele şi de servicii, prin care stabileşte condiţiile în care acestea pot fi furnizate, determinând astfel drepturile şi obligaţiile care revin furnizorilor fiecărui tip de reţea sau de serviciu. (2) Condiţiile stabilite potrivit alin. (1) vor fi obiectiv justificate în raport cu tipul de reţea sau de serviciu în cauza, nediscriminatorii, proporţionale şi transparente. Ele pot viza: a) contribuţii financiare pentru susţinerea serviciului universal; b) plata tarifului de monitorizare anual; c) interoperabilitatea serviciilor şi interconectarea reţelelor; d) disponibilitatea resurselor de numerotatie pentru utilizatorii finali, inclusiv condiţii impuse în temeiul legislaţiei speciale privind serviciul universal; e) cerinţe privind protecţia mediului, planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului, precum şi cerinţe şi condiţii legate de acordarea dreptului de acces pe proprietăţi, colocare şi utilizarea partajata a resurselor, inclusiv, dacă este cazul, garanţiile de ordin financiar sau tehnic necesare pentru a asigura executarea corespunzătoare a lucrărilor de infrastructura; f) obligaţii privind retransmisia serviciilor de programe prin reţelele de comunicaţii electronice, în conformitate cu prevederile legislaţiei privind audiovizualul; g) prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private; h) protecţia consumatorilor; i) restrictii privind transmiterea conţinutului ilegal şi vatamator, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în domeniul comerţului electronic şi al audiovizualului; j) informaţii care trebuie furnizate în temeiul art. 4 alin. (3) şi al art. 51; k) interceptarea legală a comunicaţiilor, inclusiv suportarea de către furnizorii de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice a costurilor aferente, şi asigurarea confidenţialităţii prin sisteme proprii, acreditate în condiţiile actelor normative în vigoare; l) furnizarea reţelelor şi a serviciilor de comunicaţii electronice pe durata situaţiilor generate de producerea unei calamitati naturale ori a unui sinistru deosebit de grav; m) măsuri privind limitarea expunerii populaţiei la efectele campurilor electromagnetice generate de reţelele de comunicaţii electronice, în condiţiile legii; n) obligaţii privind acordarea accesului, altele decât cele prevăzute la art. 5, 6 şi 8 din Ordonanţa privind accesul sau în legislaţia specială privind serviciul universal; o) menţinerea integrităţii reţelelor publice de comunicaţii, inclusiv prin condiţii care să împiedice producerea perturbatiilor prejudiciabile între reţelele sau serviciile de comunicaţii electronice;------------Litera o) a alin. (2) al art. 5 a fost modificată de pct. 33 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006, prin înlocuirea sintagmei "interferenta perturbatoare" cu sintagma "perturbatie prejudiciabila". p) asigurarea securităţii reţelelor publice de comunicaţii împotriva accesului neautorizat; q) condiţii de utilizare a frecventelor radioelectrice a căror utilizare este supusă doar regimului de autorizare generală, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2); r) măsuri destinate asigurării respectării standardelor sau specificatiilor tehnice; s) criteriile şi procedurile pentru impunerea obligaţiilor prevăzute la art. 5, 6 şi 8 din Ordonanţa privind accesul sau în legislaţia specială privind serviciul universal. (3) ANRC modifica autorizaţia generală, cu respectarea principiilor obiectivitatii şi proportionalitatii, numai după parcurgerea procedurii de consultare prevăzute la art. 50 şi numai în următoarele situaţii: a) aceasta decizie este necesară pentru respectarea obligaţiilor care decurg dintr-un acord internaţional la care România este parte; b) circumstanţele în care autorizaţia generală a fost emisă s-au modificat.--------------Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 591 din 29 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 30 octombrie 2002. (4) ANRC revoca autorizaţia generală, cu respectarea principiilor obiectivitatii şi proportionalitatii, numai după parcurgerea procedurii de consultare prevăzute la art. 50 şi numai în următoarele situaţii: a) aceasta decizie este necesară pentru respectarea obligaţiilor care decurg dintr-un acord internaţional la care România este parte; b) în vederea protejării interesului public, atunci când circumstanţele în care autorizaţia generală a fost emisă s-au modificat.-------------Alin. (4) al art. 5 a fost introdus de pct. 5 al art. 1 din LEGEA nr. 591 din 29 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 30 octombrie 2002.  +  Articolul 6 (1) Persoanele autorizate în condiţiile art. 4 sa furnizeze reţele sau servicii de comunicaţii electronice beneficiază de dreptul de acces pe proprietăţi, în condiţiile prevăzute în cap. IV. (2) Persoanele autorizate în condiţiile art. 4 sa furnizeze reţele publice de comunicaţii sau servicii de comunicaţii electronice destinate publicului beneficiază şi de următoarele drepturi: a) dreptul de a negocia şi de a încheia acorduri de acces sau de interconectare cu orice alţi furnizori autorizaţi de reţele publice de comunicaţii sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, în condiţiile Ordonanţei privind accesul; b) dreptul de a fi desemnat pentru furnizarea oricăror componente ale serviciului universal pe întregul teritoriu naţional sau în zone ale acestuia, în condiţiile legii. (3) La cerere sau din oficiu ANRC va elibera în cel mult 7 zile un certificat-tip prin care se atesta ca persoana respectiva a trimis o notificare în condiţiile art. 4 şi în care se prezintă condiţiile în care aceasta persoana beneficiază de dreptul de acces pe proprietăţi şi de dreptul de a negocia acorduri de acces sau de interconectare.  +  Capitolul III Regimul juridic al spectrului de frecvente radioelectrice şi al resurselor de numerotatie  +  Articolul 7 (1) Frecventele radioelectrice şi resursele de numerotatie sunt resurse limitate, aflate în proprietatea publică a statului. (2) Administrarea şi gestionarea frecventelor radioelectrice şi a resurselor de numerotatie se realizează pe baza principiilor obiectivitatii, transparenţei, nediscriminarii şi proportionalitatii.  +  Articolul 8 (1) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei, denumit în continuare ministerul de specialitate, adopta Tabelul naţional de alocare a benzilor de frecventa. (2) Ministerul de specialitate asigura, în condiţiile legii, administrarea şi coordonarea la nivel naţional a gestionării frecventelor radioelectrice în conformitate cu Tabelul naţional de alocare a benzilor de frecventa şi cu acordurile internaţionale la care România este parte. (3) Ministerul de specialitate poate interzice pe o perioadă limitată utilizarea parţială sau totală a unei benzi de frecventa ori a unei anumite frecvente de către persoane fizice sau juridice, la cererea motivată a autorităţilor publice competente, în cazul în care siguranţa naţionala, ordinea publică sau apărarea naţionala impune această măsură. (4) Autorităţile publice competente în domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale au dreptul sa utilizeze benzile de frecventa alocate, în măsura în care este necesar pentru îndeplinirea atribuţiilor speciale conferite de lege. (5) În cazul necesităţii schimbării destinaţiei unor benzi de frecventa cu alocare guvernamentală, utilizate în scopul apărării naţionale de către Ministerul Apărării Naţionale, se vor compensa costurile achiziţionării echipamentelor necesare utilizării noilor frecvente. Modul de compensare a acestor costuri se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.-------------Art. 8 a fost modificat de pct. 6 al art. 1 din LEGEA nr. 591 din 29 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 30 octombrie 2002.  +  Articolul 9Activitatea ministerului de specialitate privind administrarea şi coordonarea gestionării spectrului de frecvente radioelectrice este asistată de Comisia interdepartamentala de radiocomunicatii, organism consultativ al ministerului de specialitate, care este înfiinţată, se organizează şi funcţionează prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 10 (1) Autorităţile abilitate sa gestioneze benzile de frecventa radioelectrice sunt următoarele: a) Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informatiei, denumit în continuare IGCTI, pentru frecventele din benzile alocate pentru utilizare neguvernamentala; b) instituţiile competente în domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, pentru frecventele din benzile cu alocare guvernamentală. (2) IGCTI atribuie spre utilizare, în mod individual, prin asignare, frecventele radioelectrice din benzile prevăzute în Tabelul naţional de alocare a benzilor de frecventa şi tine permanent evidenta utilizării acestora, în conformitate cu procedura stabilită de către IGCTI.--------------Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 1 al alin. (1) al art. 14 din LEGEA nr. 510 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.082 din 22 noiembrie 2004, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei/ministerul de specialitate" cu abrevierea "IGCTI". (3) Autorităţile prevăzute la alin. (1) au obligaţia de a asigura schimbul reciproc de informaţii referitoare la asignarile de frecvente efectuate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate. Sub coordonarea IGCTI acestea colaborează în vederea identificarii şi localizarii emisiilor neautorizate şi a perturbatiilor prejudiciabile, în scopul asigurării protecţiei radioelectrice a tuturor serviciilor de comunicaţii electronice care utilizează frecvente radioelectrice.------------Alin. (3) al art. 10 a fost modificat de pct. 33 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006, prin înlocuirea sintagmei "interferenta perturbatoare" cu sintagma "perturbatie prejudiciabila".-------------Art. 10 a fost modificat de pct. 7 al art. 1 din LEGEA nr. 591 din 29 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 30 octombrie 2002.  +  Articolul 11 (1) ANRC adopta Planul naţional de numerotatie. (2) ANRC asigura, în condiţiile legii, administrarea şi gestionarea la nivel naţional a resurselor de numerotatie, în conformitate cu Planul naţional de numerotatie şi cu acordurile internaţionale la care România este parte.-------------Art. 11 a fost modificat de pct. 8 al art. 1 din LEGEA nr. 591 din 29 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 30 octombrie 2002.  +  Articolul 12 (1) ANRC asigura punerea la dispoziţie de resurse de numerotatie adecvate pentru toţi furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului. (2) Gestionarea resurselor de numerotatie trebuie să respecte principiul tratamentului egal acordat tuturor furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului. (3) Furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, cărora li s-au alocat blocuri de numere, sunt obligaţi să aplice principiul nediscriminarii şi transparenţei faţă de alţi furnizori de servicii de comunicaţii electronice, în privinta secventelor de numere utilizate pentru accesul la serviciile lor.-------------Alin. (3) al art. 12 a fost modificat de pct. 9 al art. 1 din LEGEA nr. 591 din 29 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 30 octombrie 2002.  +  Articolul 13 (1) Utilizarea frecventelor radioelectrice şi a resurselor de numerotatie este permisă numai după obţinerea unei licenţe acordate, conform legii, în condiţii care să asigure exploatarea lor eficienta.-------------Alin. (1) al art. 13 a fost modificat de pct. 10 al art. 1 din LEGEA nr. 591 din 29 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 30 octombrie 2002. (2) IGCTI poate desemna anumite categorii de frecvente a căror utilizare este libera, supusă regimului de autorizare generală în ceea ce priveşte accesul şi condiţiile de utilizare, în cazurile în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic şi în special atunci când riscul producerii perturbatiilor prejudiciabile este redus.------------Alin. (2) al art. 13 a fost modificat de pct. 33 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006, prin înlocuirea sintagmei "interferenta perturbatoare" cu sintagma "perturbatie prejudiciabila". (3) Acolo unde este cazul, acordarea dreptului de utilizare a frecventelor radioelectrice trebuie să respecte procedura şi condiţiile armonizate la nivel european, cu respectarea prevederilor acordurilor internaţionale la care România este parte. (4) În cazul frecventelor radioelectrice necesare pentru nevoile proprii ale instituţiilor din cadrul Sistemului naţional de apărare, utilizarea acestora se realizează în mod gratuit, fără a fi necesară obţinerea unei licenţe, pe baza alocării efectuate de ministerul de specialitate, prin Tabelul naţional de alocare a benzilor de frecventa, cu îndeplinirea următoarelor condiţii: a) respectarea cerinţelor tehnice şi operationale necesare pentru evitarea perturbatiilor prejudiciabile şi pentru limitarea expunerii populaţiei la efectele campurilor electromagnetice, acolo unde aceste cerinţe sunt diferite faţă de cele incluse în autorizaţia generală;------------Litera a) a alin. (4) al art. 13 a fost modificată de pct. 33 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006, prin înlocuirea sintagmei "interferenta perturbatoare" cu sintagma "perturbatie prejudiciabila". b) respectarea obligaţiilor care decurg din acorduri internaţionale privind utilizarea frecventelor.-------------Alin. (4) al art. 13 a fost modificat de pct. 10 al art. 1 din LEGEA nr. 591 din 29 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 30 octombrie 2002.  +  Articolul 13^1 (1) Personalul de operare al statiilor din componenta reţelelor de comunicaţii electronice care utilizează spectrul de frecvente radioelectrice trebuie să posede nivelul de cunoştinţe necesar operarii respectivelor staţii. (2) IGCTI asigura certificarea personalului prevăzut la alin. (1) în termenii şi condiţiile stabilite prin regulament aprobat prin decizie a preşedintelui IGCTI.--------------Art. 13^1 a fost introdus de pct. 6 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.  +  Articolul 14 (1) Licenta de utilizare a frecventelor radioelectrice este actul administrativ prin care IGCTI acorda unui furnizor autorizat în condiţiile art. 4 dreptul de a utiliza una sau mai multe frecvente radioelectrice în scopul furnizarii de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice, cu respectarea anumitor parametri tehnici şi pentru o perioadă limitată.--------------Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 1 al alin. (1) al art. 14 din LEGEA nr. 510 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.082 din 22 noiembrie 2004, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei/ministerul de specialitate" cu abrevierea "IGCTI". (2) Licenta de utilizare a frecventelor radioelectrice stabileşte condiţiile în care titularul acesteia poate exercita dreptul prevăzut la alin. (1). Aceste condiţii trebuie să fie obiectiv justificate în raport cu tipul de reţea sau de serviciu în cauza, nediscriminatorii, proporţionale şi transparente. Ele pot viza: a) desemnarea tipului de reţea sau de serviciu ori a tehnologiei pentru care a fost acordat dreptul de utilizare a frecventelor, inclusiv, dacă este cazul, utilizarea exclusiva a unei frecvente pentru transmiterea unui anumit conţinut sau pentru retransmiterea anumitor servicii de programe; b) utilizarea efectivă, raţională şi eficienta a frecventelor, inclusiv, dacă este cazul, cerinţe de acoperire a teritoriului; c) cerinţe tehnice şi operationale necesare pentru evitarea perturbatiilor prejudiciabile şi pentru limitarea expunerii populaţiei la efectele campurilor electromagnetice, acolo unde aceste cerinţe sunt diferite faţă de cele incluse în autorizaţia generală;------------Litera c) a alin. (2) al art. 14 a fost modificată de pct. 33 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006, prin înlocuirea sintagmei "interferenta perturbatoare" cu sintagma "perturbatie prejudiciabila". d) durata pentru care se acordă dreptul de utilizare, sub rezerva modificării Tabelului naţional de alocare a benzilor de frecventa;-------------Litera d) a alin. (2) al art. 14 a fost modificată de pct. 11 al art. 1 din LEGEA nr. 591 din 29 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 30 octombrie 2002. e) cedarea licenţei; f) tariful de utilizare a spectrului, stabilit în conformitate cu prevederile art. 19; g) orice obligaţii asumate de furnizorul în cauza în cursul unei proceduri de selecţie competitivă sau comparativa; h) obligaţii care decurg din acorduri internaţionale privind utilizarea frecventelor.  +  Articolul 15 (1) Acordarea licenţelor de utilizare a frecventelor radioelectrice se face prin intermediul unei proceduri deschise, transparente şi nediscriminatorii, în cel mult 6 săptămâni de la primirea unei cereri în acest sens, cu excepţia acelor licenţe care se acordă printr-o procedură de selecţie competitivă sau comparativa, pentru care termenul este de cel mult 8 luni. (2) Termenele prevăzute la alin. (1) pot fi modificate de IGCTI, dacă acest lucru este necesar pentru respectarea unui acord internaţional referitor la utilizarea spectrului de frecvente radioelectrice sau a poziţiilor orbitale, la care România este parte.--------------Alin. (2) al art. 15 a fost modificat de pct. 1 al alin. (1) al art. 14 din LEGEA nr. 510 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.082 din 22 noiembrie 2004, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei/ministerul de specialitate" cu abrevierea "IGCTI".  +  Articolul 16 (1) Numărul de licenţe de utilizare a frecventelor radioelectrice ce urmează să fie acordate nu poate fi limitat decât atunci când acest lucru este necesar pentru a se asigura utilizarea eficienta a spectrului de frecvente radioelectrice. (2) Limitarea numărului de licenţe de utilizare a frecventelor radioelectrice ce urmează să fie acordate se poate face numai cu respectarea următoarelor condiţii: a) luarea în considerare, de către IGCTI, a necesităţii ca măsura sa aducă utilizatorilor maximum de beneficii şi sa faciliteze dezvoltarea concurentei;--------------Litera a) a alin. (2) al art. 16 a fost modificată de pct. 1 al alin. (1) al art. 14 din LEGEA nr. 510 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.082 din 22 noiembrie 2004, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei/ministerul de specialitate" cu abrevierea "IGCTI". b) acordarea de către IGCTI tuturor părţilor interesate, inclusiv utilizatorilor şi consumatorilor, a oportunităţii de a-şi exprima opiniile referitoare la decizia de limitare.--------------Litera b) a alin. (2) al art. 16 a fost modificată de pct. 1 al alin. (1) al art. 14 din LEGEA nr. 510 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.082 din 22 noiembrie 2004, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei/ministerul de specialitate" cu abrevierea "IGCTI".--------------Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 591 din 29 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 30 octombrie 2002.(2^1) IGCTI va publică decizia de limitare a numărului de licenţe, însoţită de motivatia corespunzătoare.--------------Alin. (2^1) al art. 16 a fost modificat de pct. 1 al alin. (1) al art. 14 din LEGEA nr. 510 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.082 din 22 noiembrie 2004, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei/ministerul de specialitate" cu abrevierea "IGCTI".(2^2) După stabilirea procedurii de acordare a licenţelor respective IGCTI va lansa invitaţia de depunere a cererilor, în conformitate cu procedura stabilită.--------------Alin. (2^2) al art. 16 a fost modificat de pct. 1 al alin. (1) al art. 14 din LEGEA nr. 510 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.082 din 22 noiembrie 2004, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei/ministerul de specialitate" cu abrevierea "IGCTI". (3) IGCTI va analiza decizia de limitare a numărului de licenţe anual sau în urma primirii unei cereri motivate din partea unei persoane interesate, pentru a determina dacă aceasta limitare mai este justificată.--------------Alin. (3) al art. 16 a fost modificat de pct. 1 al alin. (1) al art. 14 din LEGEA nr. 510 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.082 din 22 noiembrie 2004, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei/ministerul de specialitate" cu abrevierea "IGCTI". (4) În cazul în care IGCTI considera ca noi frecvente radioelectrice întrunesc condiţiile necesare în vederea acordării, are obligaţia sa aducă la cunoştinţa publicului acest lucru şi sa lanseze invitaţia de depunere a cererilor.--------------Alin. (4) al art. 16 a fost modificat de pct. 1 al alin. (1) al art. 14 din LEGEA nr. 510 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.082 din 22 noiembrie 2004, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei/ministerul de specialitate" cu abrevierea "IGCTI". (5) Acordarea licenţelor al căror număr a fost limitat se face numai pe baza unor criterii obiective, transparente, nediscriminatorii şi proporţionale.  +  Articolul 17 (1) Licenta de utilizare a resurselor de numerotaţie este actul administrativ prin care ANRC acorda unui furnizor autorizat în condiţiile art. 4 dreptul de a utiliza anumite numere în scopul furnizarii de servicii de comunicaţii electronice, pentru o perioadă limitată. (2) Licenta de utilizare a resurselor de numerotatie stabileşte condiţiile în care titularul acesteia poate exercita dreptul prevăzut la alin. (1). Aceste condiţii trebuie să fie obiectiv justificate în raport cu serviciul în cauza, nediscriminatorii, proporţionale şi transparente. Ele pot viza: a) desemnarea serviciului pentru care a fost acordat dreptul de utilizare a resurselor de numerotatie, inclusiv orice cerinţe legate de furnizarea acelui serviciu; b) utilizarea efectivă, raţională şi eficienta a resurselor de numerotatie; c) cerinţe privind portabilitatea numerelor; d) obligaţii referitoare la serviciile privind registrele publice de abonati; e) durata pentru care se acordă dreptul de utilizare, sub rezerva modificării Planului naţional de numerotatie;--------------Litera e) a alin. (2) al art. 17 a fost modificată de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 591 din 29 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 30 octombrie 2002. f) cedarea licenţei; g) tariful de utilizare a resurselor de numerotatie, stabilit în conformitate cu prevederile art. 19; h) orice obligaţii asumate de furnizorul în cauza în cursul unei proceduri de selecţie competitive sau comparative; i) obligaţii care decurg din acorduri internaţionale privind utilizarea resurselor de numerotatie.  +  Articolul 18 (1) Acordarea licenţelor de utilizare a resurselor de numerotatie se face prin intermediul unei proceduri deschise, transparente şi nediscriminatorii, în cel mult 3 săptămâni de la primirea unei cereri în acest sens, cu excepţia acelor licenţe care se acordă printr-o procedură de selecţie competitivă sau comparativa, pentru care termenul este de cel mult 6 săptămâni. (2) ANRC va acorda licenţe de utilizare a resurselor de numerotatie ori de câte ori primeşte o cerere justificată în acest sens, luând în considerare natura serviciului în cauza, necesitatea obţinerii resurselor de numerotatie respective, poziţia pe piaţa a solicitantului şi asigurarea unei utilizări eficiente a resurselor naţionale de numerotatie. (3) După consultarea părţilor interesate, în condiţiile legii, ANRC poate decide acordarea anumitor categorii de numere, a căror valoare economică este deosebită, prin intermediul unor proceduri de selecţie competitivă sau comparativa.  +  Articolul 19 (1) Titularul licenţei de utilizare a frecventelor radioelectrice are obligaţia sa achite anual către IGCTI un tarif de utilizare a spectrului, stabilit de IGCTI.--------------Alin. (1) al art. 19 a fost modificat de pct. 1 al alin. (1) al art. 14 din LEGEA nr. 510 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.082 din 22 noiembrie 2004, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei/ministerul de specialitate" cu abrevierea "IGCTI". (2) ANRC poate impune titularilor licenţelor de utilizare a resurselor de numerotatie plata unui tarif de utilizare a acestor resurse. (3) Tarifele prevăzute la alin. (1) şi (2) trebuie să asigure utilizarea optima a frecventelor radioelectrice şi a resurselor de numerotatie şi să fie obiectiv justificate, transparente, nediscriminatorii şi proporţionale cu scopul pentru care sunt destinate.  +  Articolul 20 (1) Licenta de utilizare a frecventelor radioelectrice şi licenta de utilizare a resurselor de numerotatie pot fi cedate către un terţ, autorizat în condiţiile art. 4, numai cu acordul prealabil al IGCTI, respectiv al ANRC, şi numai cu asumarea tuturor obligaţiilor decurgând din acestea, precum şi cu respectarea condiţiilor prevăzute în licenţe cu privire la cedarea acestora.--------------Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de pct. 1 al alin. (1) al art. 14 din LEGEA nr. 510 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.082 din 22 noiembrie 2004, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei/ministerul de specialitate" cu abrevierea "IGCTI". (2) Orice acord având ca obiect cedarea licenţei, încheiat cu nerespectarea prevederilor alin. (1), este nul de drept. (3) Cedarea licenţei nu trebuie să aibă ca efect restrangerea, împiedicarea sau denaturarea concurentei şi, în cazurile în care utilizarea frecventelor este armonizata la nivelul Uniunii Europene, nu trebuie să conducă la schimbarea destinaţiei de folosinţă a frecventelor care fac obiectul licenţei într-un mod care să contravină acestei utilizări armonizate. (4) Cedarea licenţei se aduce la cunoştinţa publicului prin grija IGCTI, respectiv a ANRC.--------------Alin. (4) al art. 20 a fost modificat de pct. 1 al alin. (1) al art. 14 din LEGEA nr. 510 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.082 din 22 noiembrie 2004, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei/ministerul de specialitate" cu abrevierea "IGCTI".  +  Articolul 21Procedura de solicitare şi de emitere a licenţelor de utilizare a frecventelor radioelectrice şi a licenţelor de utilizare a resurselor de numerotatie se stabileşte prin regulament, aprobat prin ordin al conducătorului IGCTI, respectiv prin decizie a preşedintelui ANRC.--------------Art. 21 a fost modificat de pct. 1 al alin. (1) al art. 14 din LEGEA nr. 510 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.082 din 22 noiembrie 2004, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei/ministerul de specialitate" cu abrevierea "IGCTI".  +  Capitolul IV Dreptul de acces pe proprietăţi  +  Articolul 22Furnizorii de reţele de comunicaţii electronice autorizaţi potrivit art. 4 pot, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, sa instaleze, sa întreţină, sa înlocuiască sau sa mute orice elemente ale reţelelor de comunicaţii electronice, inclusiv suporturile şi celelalte facilităţi necesare pentru susţinerea acestora, precum şi punctele terminale utilizate pentru furnizarea de servicii de comunicaţii electronice, pe, deasupra, în sau sub imobile aflate în proprietate publică sau privată, după caz.  +  Articolul 23 (1) Furnizorii de reţele de comunicaţii electronice autorizaţi potrivit art. 4 beneficiază de dreptul de a instala, de a întreţine, de a înlocui şi de a muta orice elemente ale reţelelor de comunicaţii electronice pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, numai în măsura în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) exerciţiul acestui drept este compatibil cu uzul sau interesul public căruia îi sunt destinate imobilele în cauza; b) efectuarea lucrărilor în cauza nu este de natura să contravină cerinţelor specifice de urbanism sau de amenajare a teritoriului ori celor privind protecţia mediului, a sănătăţii sau a ordinii publice, pe care trebuie să le respecte activităţile ce se desfăşoară pe, deasupra, în sau sub imobilele în cauza; c) condiţiile de exercitare a acestui drept s-au stabilit prin acordul părţilor sau, în lipsa acestuia, prin hotărâre judecătorească. (2) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice autorizaţi potrivit art. 4 beneficiază de dreptul de a efectua lucrările prevăzute la art. 22 pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate privată, numai în măsura în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) imobilele în cauza nu ar fi afectate sau ar fi afectate într-o măsura nesemnificativa prin efectuarea acestor lucrări sau, dacă un alt furnizor de reţele de comunicaţii electronice autorizat potrivit art. 4 a efectuat deja lucrări de natura celor prevăzute la art. 22 pe, deasupra, în sau sub imobilele în cauza, exerciţiul dreptului de folosinţă asupra imobilelor nu ar fi afectat în mod permanent de o restrangere suplimentară prin efectuarea unor noi asemenea lucrări; b) efectuarea lucrărilor prevăzute la art. 22 nu este de natura să contravină cerinţelor specifice de urbanism sau de amenajare a teritoriului ori celor privind protecţia mediului, a sănătăţii sau a ordinii publice, pe care trebuie să le respecte activităţile ce se desfăşoară pe, deasupra, în sau sub imobilele în cauza; c) condiţiile de exercitare a acestui drept s-au stabilit prin acordul părţilor sau, în lipsa acestuia, prin hotărâre judecătorească.  +  Articolul 24Lucrările prevăzute la art. 22 se pot efectua numai cu respectarea prevederilor legale referitoare la: a) amplasarea şi autorizarea executării construcţiilor; b) proiectarea şi amplasarea construcţiilor şi instalaţiilor în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte şi tuneluri rutiere, precum şi în zonele de protecţie aeroportuara şi de protecţie a navigaţiei; c) condiţiile de amplasare a lucrărilor tehnico-edilitare şi a stalpilor pentru instalaţii în zona drumurilor; d) calitatea în construcţii; e) protecţia igienei şi a sănătăţii publice; f) protecţia mediului; g) protecţia muncii.  +  Articolul 25 (1) ANRC poate impune unui furnizor de reţele de comunicaţii electronice, care efectuează lucrări din categoria celor prevăzute la art. 22 asupra unui imobil aflat în proprietate publică sau privată, obligaţia de a permite unui alt furnizor de reţele de comunicaţii electronice autorizat potrivit art. 4 sa utilizeze suporturile şi celelalte facilităţi destinate sustinerii elementelor reţelelor, instalate, construite sau amenajate de primul furnizor, în vederea efectuării lucrărilor prevăzute la art. 22, dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii: a) nu sunt întrunite cerinţele necesare pentru ca al doilea furnizor să poată beneficia de dreptul prevăzut la art. 23 sau utilizarea unor facilităţi similare instalate, construite sau amenajate de al doilea furnizor în exercitarea în mod individual a dreptului prevăzut la art. 23 ar presupune cheltuieli disproportionate faţă de utilizarea partajata a facilităţilor în condiţiile prezentului articol; b) lucrările prevăzute la art. 22 pot fi efectuate de către cel de-al doilea furnizor prin utilizarea acestor facilităţi în condiţii cel puţin la fel de avantajoase ca şi cele care pot fi asigurate prin utilizarea altor facilităţi similare instalate, construite sau amenajate de acest al doilea furnizor; c) utilizarea partajata a facilităţilor nu afectează din punct de vedere tehnic şi nu face mai oneroasa efectuarea lucrărilor prevăzute la art. 22 de către primul furnizor sau desfăşurarea activităţilor acestuia legate de furnizarea reţelelor de comunicaţii electronice; d) utilizarea partajata a facilităţilor nu necesita executarea unor lucrări suplimentare majore de instalare, construire sau amenajare. (2) În cazul în care impune unui furnizor de reţele de comunicaţii electronice obligaţia prevăzută la alin. (1), ANRC stabileşte şi condiţiile în care se realizează utilizarea partajata a facilităţilor.  +  Articolul 26 (1) Titularii dreptului instituit în condiţiile art. 23 îşi pot exercita dreptul numai după încheierea unui contract în forma autentică cu titularul dreptului de proprietate asupra imobilului respectiv, prin care se stabilesc condiţiile de exercitare a acestui drept. În cazul imobilelor proprietate publică aflate în administrare, contractul se încheie cu titularul dreptului de administrare. (2) Condiţiile stabilite prin contractul încheiat cu titularul dreptului de proprietate sau de administrare asupra imobilelor proprietate publică trebuie să fie nediscriminatorii faţă de toţi furnizorii de reţele publice de comunicaţii. Contractul astfel încheiat se publică prin grija titularului dreptului de proprietate sau de administrare. O copie de pe contract va fi remisă ANRC, care are obligaţia de a o pune la dispoziţie oricărei persoane interesate. (3) Contractul încheiat în condiţiile prezentului articol trebuie să prevadă cel puţin: a) zonele în care este permis accesul, metodele de lucru ce urmează să fie folosite şi condiţiile efective, inclusiv termenul, în care titularul dreptului instituit în condiţiile art. 23 are acces la imobil, în vederea instalării sau întreţinerii facilităţilor respective;--------------Litera a) a alin. (3) al art. 26 a fost modificată de pct. 16 al art. 1 din LEGEA nr. 591 din 29 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 30 octombrie 2002. b) condiţiile în care proprietarul sau deţinătorul imobilului poate efectua lucrări ce ar afecta accesul la elementele reţelelor de comunicaţii electronice ori buna lor întreţinere sau care ar necesita mutarea acestora. (4) Contractul încheiat în condiţiile prezentului articol trebuie să prevadă obligaţia titularului dreptului instituit în condiţiile art. 23 de a plati titularului dreptului de proprietate sau de administrare asupra imobilului respectiv un preţ reprezentând contravaloarea folosinţei şi despăgubirea pentru prejudiciile cauzate prin efectuarea lucrărilor. În cazul imobilelor proprietate publică, preţul se stabileşte cu respectarea următoarelor principii: a) să fie nediscriminatoriu între furnizorii de reţele publice de comunicaţii, să fie justificat şi proporţional cu afectarea imobilului respectiv; b) sa acopere doar prejudiciile directe şi certe cauzate prin efectuarea lucrărilor prevăzute la art. 22, precum şi prin existenta şi funcţionarea elementelor reţelelor de comunicaţii electronice care fac obiectul acestor lucrări. (5) În cazul în care Guvernul stabileşte obligaţia de plată a unor sume, cu titlu de tarife sau de taxe de utilizare ori cu orice alt titlu, pentru ocuparea şi folosinţă anumitor imobile aflate în proprietate publică, precum drumurile, podurile, pasajele, viaductele, tunelurile, suporturile şi celelalte facilităţi destinate sustinerii elementelor reţelelor şi altele asemenea, titularul dreptului instituit în condiţiile art. 23 datorează numai aceste sume ca preţ al contractului.--------------Alin. (5) al art. 26 a fost modificat de pct. 17 al art. 1 din LEGEA nr. 591 din 29 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 30 octombrie 2002. (6) Orice clauza contrară prevederilor alin. (5) este nulă de drept. (7) Contractul încheiat în condiţiile prezentului articol este opozabil oricărui titular al unui drept real asupra imobilului respectiv, precum şi titularului dreptului de concesiune, de închiriere şi deţinătorului cu orice alt titlu.  +  Articolul 27 (1) În situaţia în care contractul prevăzut la art. 26 nu se poate încheia în termen de 4 luni de la data la care solicitantul a înaintat titularului dreptului de proprietate sau de administrare asupra imobilului cererea privind începerea negocierilor, solicitantul se poate adresa instanţei competente. (2) În cazul în care cererea este gasita intemeiata, instanţa poate pronunţa o hotărâre care tine loc de contract între părţi. (3) În cazul în care dreptul instituit în condiţiile art. 23 se exercită asupra unui imobil proprietate publică, hotărârea se face publică prin grija titularului dreptului de proprietate sau de administrare asupra imobilului. O copie de pe hotărâre va fi remisă ANRC, care are obligaţia de a o pune la dispoziţie oricărei persoane interesate. (4) Hotărârii judecătoreşti care tine loc de contract între părţi, în conformitate cu prevederile alin. (2), îi sunt aplicabile în mod corespunzător prevederile art. 26 alin. (7).  +  Articolul 28 (1) Persoanele împuternicite de furnizorii de reţele de comunicaţii electronice, autorizaţi potrivit art. 4, să efectueze lucrările prevăzute la art. 22 sau sa desfăşoare activităţi de studiu ori de proiectare în vederea efectuării acestor lucrări au dreptul de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică sau privată, după caz, numai în măsura în care accesul este necesar pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, pe baza unei împuterniciri scrise din partea furnizorilor în cauza, cu acordul titularului dreptului de folosinţă sau, în lipsa acordului acestuia, cu acordul titularului dreptului de proprietate sau de administrare. (2) Titularul dreptului de folosinţă şi titularul dreptului de proprietate sau de administrare nu au dreptul de a refuza accesul persoanelor prevăzute la alin. (1) în cazul în care acesta se realizează în condiţiile stabilite printr-un contract încheiat potrivit prevederilor art. 26 sau prin hotărârea judecătorească pronunţată în condiţiile art. 27. (3) În lipsa acordului accesul poate fi autorizat prin hotărâre judecătorească. În caz de urgenta instanţa poate dispune accesul pe cale de ordonanţa preşedinţială. (4) În cazul în care se impune efectuarea unor lucrări de întreţinere sau de reparaţii cu caracter de urgenta pentru prevenirea sau înlăturarea consecinţelor generate de producerea unei calamitati naturale ori a unui sinistru deosebit de grav sau a unor lucrări de întreţinere sau de reparaţii impuse de asigurarea siguranţei naţionale ori a ordinii publice, persoanele împuternicite potrivit alin. (1) au drept de acces fără acordul titularului dreptului de folosinţă sau al titularului dreptului de proprietate sau de administrare, pe bază de ordonanţa preşedinţială. Cererea de ordonanţa preşedinţială se judeca de urgenta în camera de consiliu, citarea părţilor nefiind obligatorie.  +  Articolul 29 (1) Dreptul instituit în condiţiile art. 23 nu afectează existenta dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale asupra imobilului respectiv ori asupra facilităţilor utilizate partajat sau asupra elementelor reţelelor de comunicaţii electronice. (2) Exercitarea dreptului instituit în condiţiile art. 23 nu va cauza schimbarea destinaţiei imobilului respectiv, va afecta cat mai puţin utilizarea acestuia de către titularul dreptului de folosinţă, va schimba cat mai puţin posibil aspectul exterior al proprietăţii şi nu va periclita sănătatea sau integritatea fizica a persoanelor.  +  Articolul 30Titularul dreptului instituit în condiţiile art. 23 poate solicita proprietarului sau, după caz, titularului dreptului de administrare taierea, în condiţiile legii, a arborilor sau arbustilor, precum şi a ramurilor ori radacinilor care ingreuneaza sau ar ingreuna efectuarea lucrărilor prevăzute la art. 22. Aceste operaţiuni se vor realiza pe cheltuiala solicitantului şi cu acordarea unei despăgubiri în condiţiile art. 26 alin. (4) lit. b).--------------Art. 30 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 591 din 29 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 30 octombrie 2002.  +  Articolul 31 (1) Titularul dreptului instituit în condiţiile art. 23 are obligaţia sa reaseze elementele reţelelor de comunicaţii electronice, în cadrul aceleiaşi proprietăţi, pe cheltuiala proprie, când aceasta reasezare este necesară pentru construcţia de clădiri sau pentru efectuarea de lucrări de către proprietar sau, după caz, de către titularul dreptului de administrare, în condiţiile convenite prin contractul încheiat potrivit prevederilor art. 26 sau prin hotărârea judecătorească pronunţată în condiţiile art. 27. (2) Când reasezarea elementelor reţelelor de comunicaţii electronice este necesară pentru efectuarea unor lucrări de către alte persoane decât proprietarul sau, după caz, titularul dreptului de administrare, cheltuielile vor fi suportate de acestea, dacă prin contractul prevăzut la art. 26 nu s-a convenit altfel.--------------Art. 31 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 591 din 29 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 30 octombrie 2002.  +  Capitolul V Reguli aplicabile furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe piaţa  +  Articolul 32 (1) ANRC identifica, ţinând seama în cel mai înalt grad de recomandarea Comisiei Europene privind pieţele de produse şi de servicii din sectorul comunicaţiilor electronice ale căror caracteristici pot justifica impunerea unor obligaţii specifice în sarcina furnizorilor de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe piaţa prevăzută la art. 15 alin. (1) din Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul comun de reglementare pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, denumita în continuare Directiva-cadru, şi de instrucţiunile Comisiei Europene pentru efectuarea analizelor de piaţa şi determinarea puterii semnificative pe piaţa, prevăzute la art. 15 alin. (2) din Directiva-cadru, pieţele relevante din sectorul comunicaţiilor electronice corespunzătoare circumstanţelor naţionale, în special pieţele geografice relevante de pe teritoriul naţional. (2) ANRC poate identifica pieţe relevante din sectorul comunicaţiilor electronice diferite de cele cuprinse în recomandarea prevăzută la alin. (1), dar numai în urma parcurgerii procedurilor prevăzute la art. 34^1 şi 50. (3) Pe pieţele relevante identificate în conformitate cu prevederile alin. (1) sau (2), ANRC, în conformitate cu instrucţiunile prevăzute la alin. (1), efectuează periodic analize de piaţa, în scopul determinării situaţiei concurentiale pe aceste pieţe şi al impunerii, menţinerii, modificării ori retragerii obligaţiilor specifice prevăzute în cuprinsul cap. II din Ordonanţa privind accesul sau al cap. III din Legea serviciului universal. (4) Identificarea pieţelor relevante din sectorul comunicaţiilor electronice şi realizarea analizelor de piaţa pe pieţele identificate se realizează cu respectarea principiilor instituite prin Legea concurentei nr. 21/1996, republicată, cu modificările ulterioare, şi prin regulamentele emise în aplicarea acesteia. Acolo unde este cazul, ANRC va solicita colaborarea Consiliului Concurentei.--------------Art. 32 a fost modificat de pct. 7 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. Aceasta modificare intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană, conform lit. c) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.  +  Articolul 33 (1) Un furnizor de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice este considerat ca având putere semnificativă pe o anumită piaţa dacă, individual sau împreună cu alţi asemenea furnizori, se bucura pe piaţa respectiva de o poziţie echivalenta unei poziţii dominante. (2) Prin poziţie dominantă pe o anumită piaţa se înţelege situaţia în care un furnizor de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice este capabil, într-o măsura apreciabila, să se comporte independent faţă de concurenţi, clienţi şi consumatori. (3) Între concurenţi se includ şi concurentii potenţiali, adică acele persoane care, în circumstanţele economice date, au capacitatea de a intra pe piaţa în cauza cu servicii pe care le furnizează pe alte arii geografice sau prin adaptarea rapida a tehnologiei de care dispun, în condiţii acceptabile de eficienta.--------------Alin. (4) al art. 33 a fost abrogat de pct. 8 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. Aceasta abrogare intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană, conform lit. c) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. (5) Dacă un furnizor de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice are putere semnificativă pe o anumită piaţa, el poate fi considerat a avea putere semnificativă şi pe o piaţa aflată în strânsă legătură cu cea dintâi, cu condiţia ca legăturile dintre cele doua pieţe să permită ca puterea de piaţa deţinută pe una dintre pieţe să fie utilizata pe cealaltă piaţa, determinând astfel o creştere a puterii de piaţa a furnizorului.  +  Articolul 34 (1) Dacă în urma unei analize de piaţa ANRC stabileşte ca pe o piaţa relevanta din sectorul comunicaţiilor electronice exista concurenta efectivă, nu va impune niciuna dintre obligaţiile specifice prevăzute la art. 32 alin. (3) sau le va retrage în cazul în care acestea exista. Decizia preşedintelui ANRC prin care se retrag obligaţii impuse unui furnizor de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice va stabili un termen corespunzător de la care încetează obligaţiile respective, pentru a permite persoanelor care sunt afectate prin luarea acestei măsuri să se adapteze la noile condiţii. (2) Dacă în urma unei analize de piaţa ANRC stabileşte ca pe o piaţa relevanta din sectorul comunicaţiilor electronice nu exista concurenta efectivă, va identifica furnizorii de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice care au, potrivit art. 33, putere semnificativă pe piaţa şi va impune acestora, în mod corespunzător, una ori mai multe dintre obligaţiile prevăzute la art. 32 alin. (3) sau va menţine ori va modifica aceste obligaţii, acolo unde acestea exista deja. (3) În cazul în care o piaţa transnationala identificata de Comisia Europeană, în conformitate cu art. 15 alin. (4) din Directiva-cadru, acoperă parţial sau total teritoriul României, ANRC, împreună cu celelalte autorităţi naţionale de reglementare implicate, va realiza analizele de piaţa, va identifica furnizorii cu putere semnificativă pe piaţa şi va decide în mod concertat cu aceste autorităţi asupra impunerii, menţinerii, modificării sau retragerii obligaţiilor specifice prevăzute la art. 32 alin. (3). (4) Măsurile prevăzute la alin. (1)-(3) pot fi luate numai în urma parcurgerii procedurilor prevăzute la art. 34^1 şi 50.--------------Art. 34 a fost modificat de pct. 9 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. Aceasta modificare intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană, conform lit. c) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.  +  Articolul 34^1 (1) Suplimentar faţă de parcurgerea procedurii prevăzute la art. 50, dacă ANRC intenţionează sa ia o măsura dintre cele prevăzute la art. 32 sau 34 din prezenta ordonanţă de urgenţă, la art. 5 ori 8 din Ordonanţa privind accesul sau la art. 15-18 din Legea serviciului universal, care ar afecta comerţul între statele membre ale Uniunii Europene, va notifica în acelaşi timp Comisiei Europene şi autorităţilor naţionale de reglementare din celelalte state membre ale Uniunii Europene proiectul acestei măsuri, împreună cu motivele care stau la baza adoptării acesteia. Dispoziţiile art. 52 alin. (6) se aplică în mod corespunzător. (2) Comisia Europeană şi celelalte autorităţi naţionale de reglementare vor putea transmite comentarii şi observaţii cu privire la măsura propusă de ANRC în termen de o luna de la data notificării sau în cadrul perioadei de consultare publică prevăzută la art. 50, dacă această perioadă este mai lungă. Termenul de o luna nu poate fi prelungit. (3) În cazul în care măsura prevăzută la alin. (1) are ca obiect identificarea unei pieţe relevante diferite de cele identificate în recomandarea Comisiei Europene prevăzută la art. 15 alin. (1) din Directiva-cadru sau determinarea situaţiei concurentiale pe o piaţa relevanta, în sensul existenţei sau nu a unor furnizori de reţele ori de servicii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe piaţa, şi această măsură ar afecta comerţul între statele membre ale Uniunii Europene, iar comentariile şi observaţiile Comisiei Europene transmise ANRC potrivit alin. (2) indica faptul ca această măsură ar crea o bariera pentru piaţa unica sau existenta unor rezerve serioase în ceea ce priveşte compatibilitatea acestei măsuri cu dreptul comunitar şi în special cu obiectivele prevăzute la art. 45, ANRC nu va putea adopta măsura propusă pentru o perioadă de doua luni. (4) În perioada prevăzută la alin. (3), Comisia Europeană poate adopta o decizie prin care să solicite ANRC retragerea măsurii propuse. Decizia va fi însoţită de o analiza detaliată şi obiectivă a motivelor pentru care Comisia Europeană considera ca măsura propusă nu ar trebui adoptată, precum şi de propuneri concrete de modificare a măsurii propuse. (5) Cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (4), ANRC poate adopta măsura propusă, având în vedere comentariile şi observaţiile primite din partea Comisiei Europene şi autorităţilor naţionale de reglementare. Măsura adoptată va fi comunicată de către ANRC Comisiei Europene. (6) În cazul prevăzut la alin. (4), ANRC va putea adopta măsura propusă numai cu respectarea procedurilor prevăzute la alin. (1) şi (2) şi la art. 50, avându-se în vedere propunerile de modificare transmise de Comisia Europeană. (7) În situaţii excepţionale, prin derogare de la prevederile alin. (1)-(6), atunci când este necesară intervenţia urgenta, în vederea protejării concurentei şi a intereselor utilizatorilor finali, ANRC poate lua măsuri temporare, cu respectarea principiului proportionalitatii, comunicând în cel mai scurt timp aceste măsuri, împreună cu motivele care au stat la baza adoptării acestora, Comisiei Europene şi autorităţilor naţionale de reglementare din celelalte state membre ale Uniunii Europene. (8) Prelungirea aplicării măsurilor prevăzute la alin. (7) sau aplicarea definitivă a acestora nu poate fi realizată decât în urma parcurgerii procedurii prevăzute la alin. (1)-(6).--------------Art. 34^1 a fost introdus de pct. 10 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. Aceasta completare intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană, conform lit. c) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.  +  Capitolul VI Promovarea concurentei şi soluţionarea litigiilor dintre furnizori  +  Articolul 35 (1) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii şi furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, care beneficiază de drepturi speciale sau exclusive pentru prestarea serviciilor în alte sectoare ale economiei, în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, au următoarele obligaţii: a) de a tine contabilitatea în mod distinct pentru activităţile asociate cu furnizarea de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice, în acelaşi mod în care acest lucru s-ar realiza dacă aceste activităţi ar fi desfăşurate de entităţi cu personalitate juridică distinctă, astfel încât să fie identificate, cu baza de calcul şi metodologiile de atribuire aplicate, toate elementele care contribuie la formarea costurilor şi a veniturilor legate de activităţile asociate cu furnizarea de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice, inclusiv o prezentare detaliată a activelor imobilizate şi a cheltuielilor structurale; b) de a realiza o separare structurală pentru activităţile asociate cu furnizarea de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice. (2) Prevederile alin. (1) lit. a) nu se aplică furnizorilor a căror cifra de afaceri anuală, rezultată din activităţile legate de furnizarea de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice în România sau în statele membre ale Uniunii Europene, este mai mica de 50 milioane euro. (3) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii sau furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, care nu sunt supuşi cerinţelor dreptului societăţilor comerciale şi care nu îndeplinesc criteriile aplicabile întreprinderilor mici şi mijlocii stabilite prin regulile contabile armonizate cu cerinţele legislaţiei Uniunii Europene, au obligaţia să îşi elaboreze situaţiile financiare, să le supună spre aprobare unui auditor financiar independent, în condiţiile legii, şi să le publice. Aceasta cerinţa se aplică şi contabilităţii distincte realizate în condiţiile alin. (1) lit. a).  +  Articolul 36 (1) În situaţia apariţiei unui litigiu între furnizori de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice în legătură cu obligaţiile impuse acestora prin dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă sau ale legislaţiei speciale în domeniul comunicaţiilor electronice sau de către ANRC în conformitate cu aceste dispoziţii, partea interesată poate sesiza ANRC în vederea soluţionării litigiului sau poate introduce o cerere de chemare în judecata la instanţa competenţa. ANRC soluţionează litigiul în termen de 4 luni de la data sesizării, în afară situaţiilor excepţionale, în care un termen mai lung este necesar pentru buna soluţionare a cazului.--------------Alin. (1) al art. 36 a fost modificat de pct. 11 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. (2) Decizia se comunică părţilor o dată cu expunerea motivelor pe care se întemeiază şi se publică pe pagina de Internet a ANRC, cu respectarea prevederilor legale referitoare la păstrarea confidenţialităţii. (3) În situaţia apariţiei unui litigiu între furnizori de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice care provin din România şi dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, partea interesată se poate adresa oricăreia dintre autorităţile naţionale de reglementare competente, în vederea soluţionării litigiului. Dacă ANRC este sesizată, litigiul va fi soluţionat cu luarea în considerare a punctelor de vedere exprimate de celelalte autorităţi naţionale de reglementare.--------------Alin. (3) al art. 36 a fost modificat de pct. 11 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. Aceasta modificare intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană, conform lit. c) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. (4) Decizia emisă de preşedintele ANRC, în condiţiile prezentului articol, constituie act administrativ jurisdicţional, putând fi atacată în contencios administrativ, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. (7).--------------Alin. (4) al art. 36 a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 591 din 29 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 30 octombrie 2002. (5) Procedura de soluţionare a litigiilor prevăzute de prezentul articol se stabileşte prin decizie a preşedintelui ANRC, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă.--------------Alin. (5) al art. 36 a fost introdus de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 591 din 29 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 30 octombrie 2002.  +  Capitolul VII Autoritatea Naţionala de Reglementare în Comunicaţii  +  Articolul 37Se înfiinţează Autoritatea Naţionala de Reglementare în Comunicaţii, instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Guvernului, finanţată integral din venituri extrabugetare, care are rolul de a pune în aplicare politica naţionala în domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale.  +  Articolul 38 (1) Conducerea ANRC este asigurata de un preşedinte şi de un vicepreşedinte, numiţi de primul-ministru pentru o perioadă de 5 ani. (2) Preşedintele şi vicepreşedintele pot fi revocaţi de către primul-ministru pentru încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă sau pentru condamnare penală prin hotărâre judecătorească definitivă**). (3) Preşedintele reprezintă ANRC în raporturile cu Parlamentul, Guvernul, ministerele, cu alte autorităţi publice şi organizaţii, precum şi cu persoane juridice şi fizice, din ţara şi din străinătate. (4) Preşedintele ANRC este ordonator de credite. (5) În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele emite decizii. (6) Deciziile cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (7) Deciziile, inclusiv cele adoptate în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (3) din Ordonanţa privind accesul, pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la publicare sau de la comunicare, după caz, fără parcurgerea procedurii prealabile prevăzute la art. 5 din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare.--------------**)NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:Prin DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 258 din 14 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 17 aprilie 2006 a fost admisă excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 11/2005 pentru abrogarea alin. (2) al art. 38 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor.Conform art. 147 din CONSTITUŢIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept.Ca urmare a acestei prevederi constituţionale, în perioada 17 aprilie - 31 mai 2006, dispoziţia de abrogare a alin. (2) al art. 38 din Ordonanţa de urgenta nr. 79/2002 continuta de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 11 din 24 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 2 martie 2005 a fost suspendată, alin. (2) al art. 38 reintrand în vigoare începând cu data de 1 iunie 2006.  +  Articolul 39 (1) În activitatea sa ANRC are obligaţia de a-şi exercită atribuţiile în mod transparent şi impartial şi de a-şi menţine independenta operationala şi financiară faţă de: a) furnizorii de reţele şi de servicii de comunicaţii electronice; b) producătorii ori reprezentanţii autorizaţi ai producătorilor de echipamente destinate furnizarii de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice, importatorii ori distribuitorii de asemenea echipamente; c) furnizorii de servicii poştale. (2) Salariaţii ANRC, inclusiv preşedintele şi vicepreşedintele acesteia, nu pot deţine acţiuni sau părţi sociale la societăţile comerciale cu obiect de activitate în domeniul comunicaţiilor electronice, al serviciilor poştale, al audiovizualului sau în orice alte domenii care se afla în competenţa ANRC şi nu pot avea calitatea de membru în organele de conducere ale unor asemenea societăţi.  +  Articolul 40 (1) ANRC are sediul central în municipiul Bucureşti şi oficii teritoriale în fiecare municipiu reşedinţa de judeţ şi în fiecare sector al municipiului Bucureşti. (2) Structura organizatorică a ANRC se aproba de către preşedinte.  +  Articolul 41 (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale ANRC se asigura integral din următoarele surse: a) tariful de monitorizare datorat, în conformitate cu prevederile cap. VIII^1, pentru activitatea de supraveghere şi control în domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale, desfăşurată de ANRC; b) tariful de utilizare a resurselor de numerotatie, datorat în condiţiile prevederilor art. 19 alin. (2); c) alte venituri ce se pot realiza de ANRC, conform prevederilor actelor normative în vigoare.-------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:Alin. (1) al art. 41 a fost modificat de pct. 3 al art. II din LEGEA nr. 239 din 15 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 26 iulie 2005.Potrivit art. III din LEGEA nr. 239 din 15 iulie 2005, modificarea acestui articol intră în vigoare la data de 31 decembrie 2005. (2) ANRC poate accepta donaţii, legate şi sponsorizări, în condiţiile legii. (3) Sumele încasate din sursele prevăzute la alin. (1) se reţin integral ca venituri proprii extrabugetare, cu titlu permanent, la dispoziţia ANRC şi vor fi folosite în conformitate cu prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli, aprobat potrivit legii.  +  Articolul 42 (1) Bugetul anual de venituri şi cheltuieli al ANRC se elaborează de către aceasta şi se aproba prin hotărâre a Guvernului. (2) Sumele rămase neutilizate, stabilite la sfârşitul exerciţiului bugetar ca diferenţa între veniturile încasate şi cheltuielile efectuate, se reportează în anul următor şi vor fi folosite în conformitate cu prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli, aprobat potrivit legii.  +  Articolul 43 (1) Personalul ANRC este angajat pe bază de concurs organizat în condiţiile legii, în conformitate cu structura organizatorică. (2) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului ANRC se stabilesc prin fişa postului, semnată de şeful ierarhic şi de titular, pe baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a ANRC. (3) Angajarea, avansarea, precum şi modificarea sau încetarea raporturilor de muncă ale personalului din aparatul propriu al ANRC se aproba prin decizie a preşedintelui, în condiţiile legii. (4) Salarizarea personalului ANRC, inclusiv a preşedintelui şi a vicepreşedintelui acesteia, se realizează în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare aplicabile instituţiilor publice finanţate integral din venituri extrabugetare.  +  Capitolul VIIIFuncţiile, obiectivele şi atribuţiile ANRC--------------Titlul Cap. VIII a fost modificat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 591 din 29 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 30 octombrie 2002.  +  Articolul 44 (1) În vederea îndeplinirii rolului sau, astfel cum este definit la art. 37, ANRC îndeplineşte următoarele funcţii: a) de punere în aplicare a politicii şi strategiei sectoriale în domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale; b) de administrare şi de gestionare a resurselor, prin care planifica, aloca, urmăreşte şi evalueaza utilizarea acestora pentru punerea în aplicare a politicilor în domeniu; c) de alocare a resurselor de numerotatie pentru servicii de comunicaţii electronice, prin elaborarea Planului naţional de numerotatie şi a planurilor de perspectiva în acest sens;--------------Litera c) a art. 44 a fost modificată de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 591 din 29 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 30 octombrie 2002. d) de gestionare a resurselor de numerotatie la nivel naţional, în vederea utilizării rationale şi eficiente a acestora; e) de elaborare şi adoptare de norme tehnice, de iniţiere de standarde naţionale, de propunere spre adoptare a standardelor internaţionale ca standarde naţionale şi de adoptare de reglementări tehnice care să declare obligatorie aplicarea standardelor, în domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale, precum şi pentru utilizarea resurselor de numerotatie; f) de reglementare a activităţilor în domeniul comunicaţiilor electronice, al serviciilor poştale şi al resurselor de numerotatie, prin adoptarea şi implementarea de decizii cu caracter normativ şi individual, precum şi de proceduri functionale, operationale şi financiare prin care se pun în aplicare politicile în domeniu, de urmărire şi control al respectării acestora; g) de reprezentare în organismele şi organizaţiile naţionale, regionale şi internaţionale, ca autoritate de stat pentru domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale, precum şi de comunicare cu acestea; h) de comunicare cu celelalte structuri ale administraţiei publice, cu societatea civilă şi cu cetăţenii, precum şi cu furnizorii de reţele şi de servicii în domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale; i) de organ de decizie în soluţionarea litigiilor dintre furnizorii de reţele şi de servicii în domeniul comunicaţiilor electronice, în scopul asigurării liberei concurente şi al protecţiei intereselor utilizatorilor finali.--------------Litera i) a art. 44 a fost modificată de pct. 12 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. (2) În îndeplinirea rolului şi atribuţiilor sale legale, ANRC va colabora cu Consiliul Concurentei, inclusiv prin furnizarea reciprocă de informaţii necesare aplicării atât a prevederilor legislaţiei concurentei, cat şi a prevederilor legislaţiei din domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale.--------------Alin. (2) al art. 44 a fost introdus de pct. 13 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.  +  Articolul 45 (1) În îndeplinirea atribuţiilor sale, ANRC va urmări atingerea obiectivelor prevăzute la alin. (2)-(4), luând în acest sens măsuri rezonabile, cu respectarea principiului proportionalitatii. (2) ANRC promovează concurenta în sectorul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale, actionand în special în următoarele direcţii: a) luarea tuturor măsurilor necesare pentru ca utilizatorii, inclusiv cei cu handicap sau cu nevoi sociale speciale, să obţină un maxim de beneficii în condiţiile unei pieţe concurentiale, în ceea ce priveşte diversitatea ofertei, tarifele şi calitatea serviciilor; b) prevenirea acţiunilor ce au ca obiect sau pot avea ca efect distorsionarea ori restrangerea concurentei în sectorul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale; c) încurajarea investiţiilor eficiente în infrastructura şi promovarea inovatiei; d) încurajarea utilizării eficiente şi asigurarea administrării eficiente a resurselor de numerotatie. (3) ANRC contribuie la dezvoltarea pieţei interne a Comunităţii Europene, în special prin: a) înlăturarea barierelor în calea furnizarii la nivel european a reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice, a infrastructurii asociate şi a serviciilor poştale; b) încurajarea stabilirii şi dezvoltării de reţele transeuropene, a interoperabilitatii serviciilor paneuropene şi a conectivitatii între utilizatorii finali; c) respectarea principiului nediscriminarii în ceea ce priveşte tratamentul aplicat furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice sau furnizorilor de servicii poştale aflaţi în situaţii similare; d) cooperarea într-o maniera transparenta cu autorităţile naţionale de reglementare cu atribuţii similare din străinătate, precum şi cu Comisia Europeană, în vederea dezvoltării unei practici de reglementare coerente şi a aplicării concertate a legislaţiei naţionale armonizate cu normele adoptate la nivelul Uniunii Europene. (4) ANRC promovează interesele utilizatorilor finali din Uniunea Europeană, în special prin: a) asigurarea condiţiilor de exercitare a dreptului de acces la serviciul universal, astfel cum acesta este prevăzut de Legea serviciului universal şi de Ordonanţa privind serviciile poştale; b) asigurarea unui nivel înalt de protecţie a utilizatorilor finali în relaţiile acestora cu furnizorii; c) implicarea în asigurarea unui nivel înalt de protecţie a drepturilor persoanelor, în special a dreptului la viaţa privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal; d) promovarea furnizarii de informaţii clare, în special în ceea ce priveşte transparenta tarifelor şi a condiţiilor de utilizare a serviciilor de comunicaţii electronice destinate publicului; e) promovarea intereselor specifice ale utilizatorilor cu handicap şi ale celor cu nevoi sociale speciale; f) asigurarea protejării integrităţii şi securităţii reţelelor publice de comunicaţii electronice. (5) În activitatea sa ANRC are în vedere respectarea principiului neutralitatii tehnologice, prin prisma fenomenului convergentei tehnologiilor, şi contribuie, în limitele competentelor sale, la asigurarea implementarii politicilor care urmăresc promovarea diversitatii culturale şi lingvistice, precum şi a pluralismului media.--------------Art. 45 a fost modificat de pct. 14 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. Aceasta modificare intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană, conform lit. c) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.  +  Articolul 46 (1) Pentru atingerea obiectivelor definite la art. 45 ANRC are următoarele atribuţii:1. elaborarea şi actualizarea autorizaţiilor generale;2. monitorizarea şi controlul respectării obligaţiilor impuse furnizorilor de reţele şi de servicii de comunicaţii electronice prin autorizaţiile generale;-----------Punctul 2 al alin. (1) al art. 46 a fost modificat de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 591 din 29 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 30 octombrie 2002.3. promovarea şi sprijinirea armonizării la nivel european a utilizării resurselor de numerotatie, în conformitate cu instrumentele juridice în vigoare în cadrul Uniunii Europene;4. adoptarea Planului naţional de numerotatie şi a oricăror modificări ale acestuia, sub rezerva restrictiilor impuse din motive de siguranţă naţionala;-----------Punctul 4 al alin. (1) al art. 46 a fost modificat de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 591 din 29 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 30 octombrie 2002.5. gestionarea la nivel naţional a resurselor de numerotatie;6. acordarea licenţelor de utilizare a resurselor de numerotatie, stabilirea şi încasarea tarifelor pentru emiterea licenţelor, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi în concordanta cu costurile administrative aferente emiterii acestora;7. emiterea reglementărilor privind modul de utilizare a resurselor de numerotatie;8. identificarea pieţelor relevante din sectorul comunicaţiilor electronice;-------------Punctul 8 al alin. (1) al art. 46 a fost modificat de pct. 15 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.9. efectuarea analizelor de piaţa în situaţiile în care acestea sunt obligatorii, potrivit legii;10. desemnarea furnizorilor de reţele şi de servicii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe piaţa;11. impunerea în sarcina furnizorilor de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe piaţa a obligaţiilor prevăzute la art. 9-13 din Ordonanţa privind accesul sau la art. 15-18 din Legea serviciului universal;-------------Punctul 11 al alin. (1) al art. 46 a fost modificat de pct. 15 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.12. gestionarea mecanismelor de finanţare a obligaţiilor legate de asigurarea serviciului universal, prevăzute de legislaţia specială;13. controlul îndeplinirii obligaţiilor impuse furnizorilor de serviciu universal în temeiul prevederilor legislaţiei speciale;14. atribuţiile stabilite prin Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu completările ulterioare;-------------Punctul 14 al alin. (1) al art. 46 a fost modificat de pct. 15 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.15. atribuţiile care revin autorităţii de reglementare în temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile poştale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 1 februarie 2002;-----------Punctul 15 al alin. (1) al art. 46 a fost modificat de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 591 din 29 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 30 octombrie 2002.16. elaborarea reglementărilor necesare în vederea asigurării protecţiei mediului în domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale;17. elaborarea şi adoptarea de norme tehnice, iniţierea de standarde naţionale în acord cu cerinţele naţionale şi cu standardele internaţionale în domeniu, propunerea spre adoptare a standardelor internaţionale ca standarde naţionale şi adoptarea de reglementări tehnice care să declare obligatorie aplicarea standardelor pe întregul teritoriu naţional, pe plan zonal sau pe plan local, în domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale, precum şi pentru utilizarea resurselor de numerotatie;18. asigurarea reprezentării în instituţii şi în organizaţii internaţionale din domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale, sustinand în cadrul acestora politica şi strategia naţionala în domeniu;19. colaborarea cu instituţii şi organizaţii naţionale şi internaţionale din domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale, dezvoltarea şi stimularea relaţiilor cu acestea; cooperarea cu autorităţi de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale din străinătate, inclusiv prin încheierea de acorduri de colaborare şi schimb de informaţii;20. aplicarea acordurilor internaţionale în domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale;21. colaborarea cu ministerul de specialitate în toate domeniile în care expertiza ANRC este necesară sau utila;22. iniţierea, în colaborare cu ministerul de specialitate, de proiecte de acte normative în vederea perfecţionării cadrului legislativ în domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale;-------------Punctul 22 al alin. (1) al art. 46 a fost modificat de pct. 15 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.23. prognozarea, planificarea şi programarea în proiectul de buget propriu a resurselor financiare necesare în vederea realizării politicilor în domeniul sau de competenţa;24. coordonarea derulării programelor de asistenţa financiară de la Uniunea Europeană în domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale, care vizează capacitatea instituţională a ANRC;25. elaborarea şi publicarea de rapoarte, studii, analize şi altele asemenea în domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale, în special pentru evaluarea necesităţii şi oportunităţii emiterii de noi reglementări, pentru evaluarea şi controlul implementarii politicilor şi reglementărilor, precum şi al conducerii programelor şi proiectelor, organizarea de seminarii şi mese rotunde, acţiuni promotionale de imagine, informare şi de constientizare a publicului, putând contracta în aceste scopuri servicii de consultanţa, expertiza, asistenţa tehnica şi altele asemenea, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;26. urmărirea şi controlul aplicării prevederilor cuprinse în actele normative în vigoare, în acordurile internaţionale în domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale, luând măsuri pentru prevenirea, înlăturarea şi sancţionarea nerespectării acestor prevederi, potrivit competentei recunoscute de acestea;27. alte atribuţii acordate prin dispoziţii legale speciale. (2) ANRC poate încheia contracte cu persoane juridice de drept public sau de drept privat, având ca obiect efectuarea unor activităţi specifice, necesare îndeplinirii atribuţiilor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 46^1 (1) ANRC va incuraja utilizarea standardelor sau specificatiilor tehnice pentru furnizarea serviciilor, interfetelor tehnice şi funcţiilor reţelelor, publicate în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, în măsura strict necesară asigurării interoperabilitatii serviciilor şi îmbunătăţirii posibilităţilor de alegere pentru utilizatori, cu excepţia cazului în care utilizarea unor standarde sau specificaţii a fost declarata obligatorie de Comisia Europeană. (2) Până la publicarea standardelor şi specificatiilor prevăzute la alin. (1), ANRC va incuraja implementarea standardelor şi specificatiilor adoptate de organizaţiile europene de standardizare sau, în lipsa acestora, a standardelor şi recomandărilor adoptate de Uniunea Internationala a Telecomunicatiilor, de Organizaţia Internationala de Standardizare sau de Comisia Electrotehnica Internationala. (3) Prezentul articol nu se aplică în cazul cerinţelor esenţiale, specificatiilor interfetelor şi standardelor armonizate prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 88/2003 privind echipamentele radio şi echipamentele terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea mutuala a conformitatii acestora, cu modificările şi completările ulterioare.--------------Art. 46^1 a fost introdus de pct. 16 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. Aceasta completare intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană, conform lit. c) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006.  +  Articolul 46^2 (1) În cazul în care Comisia Europeană adopta recomandări în vederea asigurării aplicării armonizate a normelor comunitare în domeniul comunicaţiilor electronice, ANRC va tine seama în cel mai înalt grad de aceste recomandări în exercitarea atribuţiilor sale. (2) Dacă ANRC optează sa nu aplice o recomandare, va transmite o informare motivată Comisiei Europene.--------------Art. 46^2 a fost introdus de pct. 16 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. Aceasta completare intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană, conform lit. c) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006.--------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra Neamt:Art. 47 a fost abrogat de pct. 4 al art. II din LEGEA nr. 239 din 15 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 26 iulie 2005. Potrivit art. III din LEGEA nr. 239 din 15 iulie 2005, abrogarea acestui articol intră în vigoare la data de 31 decembrie 2005.--------------*) NOTA C.T.C.E. SA Piatra Neamt:Art. 48 a fost abrogat de pct. 4 al art. II din LEGEA nr. 239 din 15 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 26 iulie 2005. Potrivit art. III din LEGEA nr. 239 din 15 iulie 2005, abrogarea acestui articol intră în vigoare la data de 31 decembrie 2005.  +  Capitolul VIII^1Tariful de monitorizare--------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra Neamt:Cap. VIII^1 a fost introdus de pct. 5 al art. II din LEGEA nr. 239 din 15 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 26 iulie 2005. Potrivit art. III teza finala din LEGEA nr. 239 din 15 iulie 2005, prevederile art. 48^1-48^4 se aplică de la data de 31 decembrie 2005.  +  Articolul 48^1 (1) Orice persoană care are calitatea de furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice, furnizor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului sau furnizor de servicii poştale are obligaţia de a plati către ANRC un tarif de monitorizare anual, în condiţiile prevăzute de prezentul capitol, din momentul dobândirii calităţii de furnizor şi până la încetarea acestei calităţi. (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) care au avut calitatea de furnizor pe parcursul unui an calendaristic întreg sunt obligate la plata către ANRC a unui tarif de monitorizare anual pentru anul următor, calculat ca un procent din cifra de afaceri a fiecărui furnizor din anul anterior celui pentru care se datorează tariful de monitorizare. (3) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1) care nu au avut calitatea de furnizor pe parcursul unui an calendaristic întreg, tariful de monitorizare se calculează ca un procent din cifra de afaceri înregistrată în lunile anului anterior celui pentru care se datorează tariful, în care acestea au avut calitatea de furnizor. (4) Procentul prevăzut la alin. (2) şi (3) se determina anual, fără a depăşi 0,5%, ca raport între: a) cheltuielile prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat potrivit art. 42, din care se scad veniturile din alte surse; şi b) cifra de afaceri cumulată a persoanelor prevăzute la alin. (2) şi (3). (5) Cifra de afaceri a persoanelor prevăzute la alin. (2) este cea prevăzută în situaţiile financiare anuale întocmite pentru anul anterior celui pentru care se datorează tariful de monitorizare. (6) Cifra de afaceri a persoanelor prevăzute la alin. (3) se determina prin cumularea veniturilor realizate în lunile din anul anterior celui pentru care se datorează tariful de monitorizare, în care acestea au avut calitatea de furnizor, luându-se în considerare inclusiv luna în care au dobândit aceasta calitate şi exclusiv luna în care aceasta a încetat. (7) Pentru persoanele fizice sau asociaţiile familiale autorizate în condiţiile legii sa desfăşoare activităţi economice în mod independent, cifrei de afaceri îi corespunde totalitatea veniturilor brute realizate în anul anterior celui pentru care se datorează tariful de monitorizare, respectiv totalitatea veniturilor brute realizate în lunile din anul anterior celui pentru care se datorează tariful de monitorizare, în care au avut calitatea de furnizor. (8) Prin derogare de la prevederile alin. (1), anual, se poate stabili prin decizie a preşedintelui ANRC, cu respectarea principiilor obiectivitatii, transparenţei şi proportionalitatii, în scopul minimizarii costurilor de administrare, ca în sarcina furnizorilor care înregistrează o cifra de afaceri sub un anumit plafon sa nu fie stabilită obligaţia de plată a tarifului de monitorizare.---------------Art. 48^1 a fost modificat de pct. 17 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. Aceasta modificare intră în vigoare la data de 31 decembrie 2006, conform lit. b) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006.  +  Articolul 48^2 (1) Cuantumul tarifului de monitorizare anual datorat de fiecare furnizor se stabileşte prin aplicarea procentului prevăzut la art. 48^1 alin. (4) la cifra de afaceri prevăzută la art. 48^1 alin. (5) şi (6), după caz. (2) Cuantumul tarifului de monitorizare prevăzut la alin. (1) se stabileşte la data determinării cifrei de afaceri cumulate prevăzute la art. 48^1 alin. (4) lit. b), dar nu mai târziu de data de 15 septembrie a anului respectiv, prin decizie a preşedintelui ANRC, care se comunică fiecărui furnizor. (3) Tariful de monitorizare şi tariful de utilizare a resurselor de numerotatie se administrează de ANRC, fiind aplicabile în mod corespunzător dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia cazului în care prin lege specială se dispune altfel.---------------Art. 48^2 a fost modificat de pct. 17 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. Aceasta modificare intră în vigoare la data de 31 decembrie 2006, conform lit. b) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006.  +  Articolul 48^3 (1) La încetarea calităţii de furnizor, indiferent de forma acesteia, orice furnizor are obligaţia de a achită un tarif de monitorizare stabilit astfel: a) în cazul în care încetarea calităţii de furnizor are loc înainte de determinarea tarifului de monitorizare anual potrivit art. 48^2 alin. (2), furnizorul datorează un tarif de monitorizare ce reprezintă produsul dintre procentul stabilit de ANRC în condiţiile art. 48^1 alin. (4) pentru anul anterior şi cifra de afaceri realizată în anul anterior sau în lunile din anul anterior în care acesta a avut calitatea de furnizor, cumulată cu cifra de afaceri realizată în lunile în care a avut aceasta calitate din anul în cursul căruia are loc încetarea; b) în cazul în care încetarea calităţii de furnizor are loc după determinarea tarifului de monitorizare anual potrivit art. 48^2 alin. (2), pe lângă acest tarif, furnizorul datorează şi un tarif suplimentar, calculat ca produs între procentul stabilit de ANRC în condiţiile art. 48^1 alin. (4) pentru anul în curs şi cifra de afaceri realizată în lunile în care a avut aceasta calitate din anul în cursul căruia are loc încetarea. (2) Persoanele care datorează tariful de monitorizare prevăzut la alin. (1) au obligaţia de a transmite ANRC, odată cu încetarea calităţii de furnizor, o situaţie privind cifra de afaceri realizată în anul anterior sau în lunile din anul anterior în care a avut calitatea de furnizor, cumulată cu cifra de afaceri realizată în lunile în care a avut aceasta calitate din anul în cursul căruia are loc încetarea sau, respectiv, privind cifra de afaceri realizată în lunile în care a avut aceasta calitate din anul în cursul căruia are loc încetarea, în condiţiile stabilite de ANRC. (3) În cazul în care persoanele prevăzute la alin. (1) nu comunică ANRC, odată cu încetarea calităţii de furnizor, documentele prevăzute la alin. (2), până la data transmiterii acestora, ANRC va stabili în sarcina acestor persoane obligaţia de plată a tarifului de monitorizare anual, ca şi cum nu ar fi încetat calitatea de furnizor. (4) Tariful de monitorizare datorat potrivit prevederilor alin. (1) lit. a) se stabileşte prin decizie a preşedintelui ANRC, în termen de 7 zile de la data primirii documentelor prevăzute la alin. (2), iar diferenţa dintre acesta şi plăţile anticipate stabilite în condiţiile art. 48^4 alin. (1) se achită în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei sau, după caz, se restituie în condiţiile Codului de procedura fiscală. (5) Tariful de monitorizare datorat potrivit prevederilor alin. (1) lit. b) se stabileşte prin decizie a preşedintelui ANRC, în termen de 7 zile de la data primirii documentelor prevăzute la alin. (2), şi se achită în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. (6) Persoanele care au dobândit calitatea de furnizor de reţele sau servicii de comunicaţii electronice ori furnizor de servicii poştale în acelaşi an în care încetează aceasta calitate datorează un tarif de monitorizare ce reprezintă produsul dintre procentul prevăzut la alin. (1) lit. a) sau, după caz, la alin. (1) lit. b) şi cifra de afaceri realizată în lunile în care a avut aceasta calitate. (7) Persoanelor prevăzute la alin. (6) li se aplică în mod corespunzător prevederile alin. (2)-(5).---------------Art. 48^3 a fost modificat de pct. 17 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. Aceasta modificare intră în vigoare la data de 31 decembrie 2006, conform lit. b) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006.  +  Articolul 48^4 (1) Persoanele prevăzute la art. 48^1 alin. (1) au obligaţia de a efectua în contul tarifului de monitorizare anual plati anticipate după cum urmează: a) până la data de 15 martie a anului, 30% din tariful de monitorizare datorat pentru anul precedent; b) până la data de 15 iunie a anului, 30% din tariful de monitorizare datorat pentru anul precedent. (2) Cuantumul plăţilor anticipate prevăzute la alin. (1) se stabileşte până la data de 15 februarie prin decizie a preşedintelui ANRC. (3) Tariful de monitorizare datorat pentru anul precedent, pe baza căruia se determina plăţile anticipate, este tariful de monitorizare stabilit prin decizie a preşedintelui ANRC, fără a lua în calcul plăţile anticipate efectuate în acel an. (4) Diferenţa dintre tariful de monitorizare anual stabilit prin decizie a preşedintelui ANRC şi plăţile anticipate stabilite în condiţiile alin. (1) se achită în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei preşedintelui ANRC prevăzute la art. 48^2 alin. (2) sau, după caz, se restituie în condiţiile Codului de procedura fiscală.---------------Art. 48^4 a fost modificat de pct. 17 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. Aceasta modificare intră în vigoare la data de 31 decembrie 2006, conform lit. b) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006.  +  Articolul 48^5 (1) Persoanele prevăzute la art. 48^1 şi la art. 48^3 alin. (1) şi (6) pot solicita, în vederea determinării tarifului, luarea în considerare a veniturilor rezultate din furnizarea de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice ori din furnizarea de servicii poştale, în locul cifrei de afaceri, prevederile art. 48^1 - 48^4 aplicându-se în mod corespunzător. (2) În vederea aplicării prevederilor alin. (1), furnizorii sunt obligaţi sa ţină contabilitatea în mod distinct în ceea ce priveşte veniturile obţinute din activităţile de furnizare de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice ori, după caz, de furnizare de servicii poştale. Certificarea acestor venituri se va realiza de un auditor independent autorizat potrivit legii, în condiţiile stabilite de ANRC.---------------Art. 48^5 a fost modificat de pct. 17 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. Aceasta modificare intră în vigoare la data de 31 decembrie 2006, conform lit. b) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006.  +  Articolul 48^6 (1) Persoanele juridice care au calitatea de comerciant, prevăzute la art. 48^1 alin. (2) şi (3), au obligaţia de a transmite ANRC situaţiile financiare anuale, conţinând cifrele de afaceri înscrise în contul de profit şi pierdere, necesare pentru determinarea tarifului de monitorizare, în termen de 5 zile de la expirarea termenului legal de depunere a acestora la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice. (2) Persoanele fizice şi asociaţiile familiale care datorează tariful de monitorizare prevăzut la art. 48^1 au obligaţia de a transmite ANRC declaraţiile financiare anuale privind veniturile brute realizate, necesare pentru determinarea tarifului de monitorizare, în termen de 5 zile de la expirarea termenului legal de depunere a acestora la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice. (3) Pentru alte categorii de persoane decât cele prevăzute la alin. (1) şi (2), care au calitatea de furnizor, documentele necesare în vederea stabilirii tarifului de monitorizare şi termenele de transmitere a acestora către ANRC se stabilesc prin decizie a preşedintelui ANRC. (4) Persoanele prevăzute la art. 48^1 alin. (3) au obligaţia de a transmite ANRC, în termenul prevăzut la alin. (2), situaţia privind cifra de afaceri realizată în lunile din anul anterior în care acestea au avut calitatea de furnizor de reţele sau servicii de comunicaţii electronice ori de furnizor de servicii poştale. (5) Netransmiterea în termenele şi în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale a documentelor necesare în vederea determinării tarifului de monitorizare are ca efect determinarea acestuia în funcţie de cifra de afaceri prevăzută la art. 48^1 alin. (5).---------------Art. 48^6 a fost introdus de pct. 18 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. Aceasta completare intră în vigoare la data de 31 decembrie 2006, conform lit. b) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006.  +  Articolul 48^7Procedura de aplicare a prevederilor art. 48^1 - 48^6 se stabileşte prin decizie a preşedintelui ANRC.---------------Art. 48^7 a fost introdus de pct. 18 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. Aceasta completare intră în vigoare la data de 31 decembrie 2006, conform lit. b) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006.  +  Capitolul IX Consultare, transparenta şi informare  +  Articolul 49 (1) ANRC are obligaţia de a crea, de a menţine, de a dezvolta şi de a actualiza permanent o pagina de Internet proprie, prin intermediul căreia să se asigure informarea publicului cu privire la: a) organizarea, funcţionarea, obiectivele şi atribuţiile ANRC, precum şi atribuţiile fiecărei structuri interne a ANRC; b) datele necesare pentru a asigura comunicarea eficienta cu structurile interne ale ANRC; c) legislaţia naţionala şi internationala aplicabilă în domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale; d) deciziile emise de preşedintele ANRC care privesc furnizorii de reţele şi de servicii de comunicaţii electronice, precum şi furnizorii de servicii poştale; e) căile legale de atac împotriva deciziilor preşedintelui ANRC; f) documentele a căror publicare este obligatorie în cadrul consultărilor lansate în condiţiile art. 50; g) bugetul de venituri şi cheltuieli al ANRC; h) autorităţile cu atribuţii similare din alte state;h^1) obligaţiile impuse de ANRC în conformitate cu Ordonanţa privind accesul;---------------Litera h^1) a alin. (1) al art. 49 a fost introdusă de pct. 19 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. Aceasta completare intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană, conform lit. c) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006.h^2) procedura de autorizare generală şi procedura de solicitare şi emitere a licenţelor de utilizare a resurselor de numerotatie;---------------Litera h^2) a alin. (1) al art. 49 a fost introdusă de pct. 19 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. Aceasta completare intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană, conform lit. c) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006.h^3) drepturile şi obligaţiile furnizorilor de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice, autorizaţi în condiţiile art. 4;---------------Litera h^3) a alin. (1) al art. 49 a fost introdusă de pct. 19 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. Aceasta completare intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană, conform lit. c) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006.h^4) drepturile şi obligaţiile titularilor de licenţe de utilizare a resurselor de numerotatie;---------------Litera h^4) a alin. (1) al art. 49 a fost introdusă de pct. 19 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. Aceasta completare intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană, conform lit. c) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006. i) orice alte informaţii utile informării publicului, care au legătură cu activitatea ANRC. (2) ANRC va depune toate diligenţele necesare pentru a asigura ca informaţiile publicate pe pagina de Internet proprie sunt disponibile şi în cel puţin o limbă de circulaţie internationala.  +  Articolul 49^1 (1) ANRC va comunică Comisiei Europene prevederile adoptate în legislaţia naţionala în domeniul de reglementare al Directivei-cadru, al Directivei 2002/20/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind autorizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice, al Directivei 2002/19/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind accesul la reţelele de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociata, precum şi interconectarea acestora şi al Directivei 2002/22/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, precum şi orice modificări sau completări ale acestor prevederi. (2) ANRC va transmite Comisiei Europene o copie de pe informaţiile prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. h^1).---------------Art. 49^1 a fost introdus de pct. 20 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. Aceasta completare intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană, conform lit. c) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006.  +  Articolul 50 (1) Cu excepţia măsurilor adoptate potrivit prevederilor art. 34^1 alin. (7) sau art. 36, ANRC are obligaţia de a respecta procedura de consultare stabilită prin prezentul articol ori de câte ori intenţionează sa adopte măsuri de natura sa producă un impact semnificativ pe piaţa relevanta, în aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă ori a legislaţiei speciale în domeniul comunicaţiilor electronice sau al serviciilor poştale.---------------Alin. (1) al art. 50 a fost modificat de pct. 21 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. Aceasta modificare intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană, conform lit. c) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006. (2) ANRC are obligaţia de a publică textul supus consultării pe pagina de Internet proprie, precizând totodată şi: data publicării documentului, data la care expira termenul de depunere a observaţiilor şi data estimativă la care intenţionează sa adopte măsura care face obiectul consultării. Toate persoanele interesate care au solicitat înscrierea adresei lor de posta electronică pe lista de corespondenta special constituită a ANRC vor fi informate cu privire la lansarea consultării cel mai târziu la data publicării documentului. (3) Din momentul în care textul supus consultării este publicat pe pagina de Internet, ANRC va acorda un termen de cel puţin 30 de zile pentru depunerea de observaţii, în scris, de către orice persoană interesată. În situaţiile în care măsurile trebuie adoptate în regim de urgenta, acest termen poate fi mai scurt de 30 de zile, însă nu mai scurt de 10 zile. (4) Măsura supusă consultării nu poate fi adoptată înainte de expirarea unui termen de 10 zile de la data expirării termenului de depunere a observaţiilor. Cel mai târziu la data publicării pe pagina de Internet a deciziei prin care se adoptă măsura ANRC are obligaţia de a publică şi un material de sinteza a observaţiilor primite, care va preciza şi poziţia sa faţă de aceste observaţii.  +  Capitolul X Supraveghere şi control  +  Articolul 51 (1) ANRC şi MCTI au dreptul să solicite furnizorilor de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice ori furnizorilor de servicii poştale informaţiile necesare în vederea exercitării atribuţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă sau de legislaţia specială din domeniul comunicaţiilor electronice ori al serviciilor poştale. (2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) pot fi solicitate de ANRC şi MCTI, în special în următoarele scopuri: a) verificarea respectării obligaţiilor prevăzute de dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă sau ale legislaţiei speciale din domeniul comunicaţiilor electronice ori al serviciilor poştale sau impuse de ANRC şi MCTI în conformitate cu aceste dispoziţii; b) stabilirea tarifului de monitorizare anual, în conformitate cu prevederile cap. VIII^1; c) stabilirea contribuţiilor pentru finanţarea serviciilor din sfera serviciului universal; d) desemnarea furnizorilor de serviciu universal şi impunerea în sarcina acestora a obligaţiilor prevăzute în legislaţia specială din domeniul comunicaţiilor electronice sau al serviciilor poştale; e) identificarea pieţelor relevante din sectorul comunicaţiilor electronice, realizarea analizelor de piaţa şi identificarea furnizorilor cu putere semnificativă, în conformitate cu prevederile cap. V; f) impunerea în sarcina furnizorilor de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe piaţa a obligaţiilor prevăzute de legislaţia specială din domeniul comunicaţiilor electronice; g) acordarea licenţelor de utilizare a resurselor de numerotatie şi verificarea respectării obligaţiilor prevăzute în acestea; h) soluţionarea litigiilor dintre furnizorii de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice şi dintre utilizatorii finali şi furnizorii de servicii de comunicaţii electronice;------------Litera h) a alin. (2) al art. 51 a fost modificată de pct. 22 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. i) realizarea de statistici clar definite, necesare exercitării atribuţiilor ANRC şi MCTI, acordând în acest sens un termen de minimum 30 de zile pentru colectarea datelor; j) elaborarea de rapoarte, studii, analize şi altele asemenea, în domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale, pentru evaluarea necesităţii şi oportunităţii emiterii de noi reglementări şi pentru evaluarea şi controlul implementarii reglementărilor în vigoare; k) publicarea unor situaţii comparative privind calitatea şi tarifele serviciilor, în vederea maximizării beneficiilor utilizatorilor finali. (3) În exercitarea atribuţiilor sale, IGCTI are dreptul să solicite furnizorilor de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice informaţiile necesare în vederea verificării respectării obligaţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, de legislaţia specială din domeniul comunicaţiilor electronice sau de licentele de utilizare a frecventelor radioelectrice ori impuse de IGCTI în conformitate cu aceste dispoziţii.------------Alin. (3) al art. 51 a fost modificat de pct. 22 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. (4) Informaţiile prevăzute la alin. (1) şi (3) vor fi solicitate în scris şi motivat, iar cantitatea şi natura acestora trebuie să fie proporţionale cu scopul pentru care au fost solicitate. (5) Furnizorii de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice şi furnizorii de servicii poştale au obligaţia de a pune la dispoziţie informaţiile, altele decât cele solicitate la alin. (2) lit. i), în termenul şi în condiţiile indicate de ANRC şi MCTI sau IGCTI, după caz.--------------Art. 51 a fost modificat de pct. 6 al art. II din LEGEA nr. 239 din 15 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 26 iulie 2005.  +  Articolul 52 (1) ANRC cooperează cu autorităţi de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale din străinătate, inclusiv pe baza unor acorduri de colaborare şi schimb de informaţii, în vederea îndeplinirii atribuţiilor care îi revin în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă şi al legislaţiei speciale în domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale, precum şi pentru a facilita exercitarea de către aceste autorităţi a atribuţiilor ce le revin în temeiul legislaţiei naţionale aplicabile. (2) ANRC va transmite autorităţilor naţionale de reglementare din alte state membre ale Uniunii Europene informaţiile solicitate motivat de acestea, în vederea îndeplinirii atribuţiilor acestora prevăzute în legislaţia comunitara.--------------Alin. (2) al art. 52 a fost introdus de pct. 23 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. Aceasta completare intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană, conform lit. c) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006. (3) ANRC va furniza Comisiei Europene, la cererea motivată a acesteia, toate informaţiile necesare în vederea exercitării atribuţiilor sale. Natura şi cantitatea informaţiilor vor fi proporţionale cu scopul pentru care au fost solicitate.--------------Alin. (3) al art. 52 a fost introdus de pct. 23 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. Aceasta completare intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană, conform lit. c) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006. (4) Dacă informaţiile solicitate de Comisia Europeană au fost transmise în prealabil de furnizorii de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice, în conformitate cu dispoziţiile art. 51, ANRC va informa furnizorii respectivi cu privire la transmiterea informaţiilor.--------------Alin. (4) al art. 52 a fost introdus de pct. 23 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. Aceasta completare intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană, conform lit. c) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006. (5) În măsura în care este necesar, Comisia Europeană poate pune la dispoziţia autorităţilor naţionale de reglementare din alte state membre ale Uniunii Europene informaţiile transmise în conformitate cu prevederile alin. (3), cu excepţia cazului în care ANRC a solicitat, în mod expres şi motivat, contrariul.--------------Alin. (5) al art. 52 a fost introdus de pct. 23 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. Aceasta completare intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană, conform lit. c) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006. (6) Dacă informaţiile transmise în conformitate cu prevederile alin. (2), (3) sau (5) sunt considerate de ANRC confidenţiale, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare, Comisia Europeană şi autorităţile naţionale de reglementare vor respecta caracterul confidenţial al informaţiilor.--------------Alin. (6) al art. 52 a fost introdus de pct. 23 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. Aceasta completare intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană, conform lit. c) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006. (7) ANRC poate solicita autorităţilor naţionale de reglementare din alte state membre ale Uniunii Europene informaţiile necesare în vederea exercitării atribuţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă sau de legislaţia specială din domeniul comunicaţiilor electronice ori al serviciilor poştale, respectând, acolo unde este cazul, caracterul confidenţial al informaţiilor primite.--------------Alin. (7) al art. 52 a fost introdus de pct. 23 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. Aceasta completare intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană, conform lit. c) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006. (8) În vederea revizuirii periodice a legislaţiei comunitare din domeniul comunicaţiilor electronice, ANRC va furniza Comisiei Europene toate informaţiile solicitate.--------------Alin. (8) al art. 52 a fost introdus de pct. 23 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. Aceasta completare intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană, conform lit. c) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006. (9) ANRC va publică informaţiile care ar putea contribui la dezvoltarea unei pieţe deschise şi concurentiale, cu respectarea principiului confidenţialităţii şi a prevederilor legale privind liberul acces la informaţiile de interes public, precizând şi condiţiile şi procedura de acces al persoanelor interesate la aceste informaţii.--------------Alin. (9) al art. 52 a fost introdus de pct. 23 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. Aceasta completare intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană, conform lit. c) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006.  +  Articolul 53 (1) Controlul respectării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale legislaţiei speciale în domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale, precum şi al respectării obligaţiilor impuse prin autorizaţia generală şi prin licenţe, cu excepţia controlului îndeplinirii obligaţiilor privind utilizarea frecventelor radioelectrice, revine ANRC, care acţionează prin personalul de control de specialitate împuternicit în acest scop. (2) Controlul îndeplinirii obligaţiilor privind utilizarea frecventelor radioelectrice revine IGCTI, care acţionează prin personalul de control de specialitate împuternicit în acest scop şi potrivit procedurii stabilite prin prevederile legale care reglementează activitatea acestei instituţii, acolo unde prezenta ordonanţă de urgenţă nu prevede altfel.  +  Articolul 54 (1) În exercitarea atribuţiilor de control personalul împuternicit în acest scop al ANRC şi al IGCTI are dreptul să solicite furnizorilor de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice, precum şi furnizorilor de servicii poştale orice informaţii care îi sunt necesare, menţionând temeiul legal şi scopul solicitării, şi poate stabili termene până la care aceste informaţii sa îi fie furnizate, sub sancţiunea prevăzută la art. 56 alin. (1) lit. a) din prezenta ordonanţă de urgenţă sau la art. 60 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa privind serviciile poştale. (2) Personalul de control împuternicit în acest scop al ANRC şi al IGCTI are dreptul să solicite declaraţii sau orice documente necesare pentru efectuarea controlului, sa ridice copii de pe orice registre, acte financiar-contabile şi comerciale ori alte acte; de asemenea, poate să facă inspecţii, inclusiv inopinate, la orice instalaţii, incinte, terenuri sau infrastructuri utilizate de furnizor în activitatea sa, al căror rezultat va fi consemnat într-un proces-verbal de constatare, şi sa primească, la convocare sau la faţa locului, informaţii şi justificări. (3) De asemenea, personalul de control împuternicit în acest scop al ANRC şi al IGCTI are dreptul să efectueze perchezitii, pe baza autorizării judiciare acordate prin ordonanţa preşedinţială de către preşedintele tribunalului judeţean sau, după caz, al municipiului Bucureşti, în a cărui circumscripţie sunt situate locurile de controlat, ori de către un judecător delegat de acesta. Cererea de ordonanţa preşedinţială trebuie să cuprindă toate informaţiile de natura să justifice percheziţia şi se judeca fără citarea părţilor, în termen de cel mult 3 zile. (4) Percheziţia şi actele pe care le cuprinde se efectuează sub autoritatea şi sub controlul judecătorului care le-a autorizat, el desemnând unul sau mai mulţi ofiţeri de poliţie judiciară însărcinaţi sa asiste la aceste operaţiuni şi sa îl informeze asupra derulării lor. Dacă unele acte trebuie efectuate în afară circumscripţiei tribunalului, preşedintele emitent al ordonanţei dispune comisie rogatorie pentru exercitarea controlului de către preşedintele tribunalului în a cărui circumscripţie trebuie efectuate respectivele acte. Judecătorul poate inspecta locurile supuse intervenţiei, putând decide în orice moment suspendarea sau încetarea percheziţiei. (5) Oricare ar fi împrejurările, percheziţia nu poate începe înainte de ora 6,00 sau după ora 20,00 şi trebuie efectuată în prezenta ocupantului locului, iar în lipsa acestuia, în prezenta unui reprezentant, a unui membru al familiei sau a unui vecin, având capacitate deplina de exerciţiu; numai personalul de control împuternicit în acest scop al ANRC şi al IGCTI, ocupantul locului sau reprezentantul sau şi ofiţerii de poliţie judiciară pot lua cunoştinţa de piese şi documente înaintea ridicării acestora. (6) Inventarele şi aplicarea sigiliilor se fac conform dispoziţiilor Codului de procedura penală; originalele procesului-verbal şi ale inventarului sunt transmise judecătorului care a ordonat percheziţia, iar piesele şi documentele care nu mai sunt utile stabilirii adevărului vor fi restituite ocupantului locului. (7) Ordonanţa poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Bucureşti. Recursul nu este suspensiv de executare. (8) Preşedintele ANRC sau, după caz, directorul general al IGCTI este informat fără întârziere despre începerea percheziţiei şi despre operaţiunile efectuate.  +  Capitolul XI Regim sanctionator  +  Articolul 55 (1) Următoarele fapte constituie contravenţii: a) furnizarea reţelelor sau a serviciilor de comunicaţii electronice de către o persoană care nu este autorizata în condiţiile art. 4 pentru acel tip de activitate ori pe perioada în care dreptul de furnizare a reţelelor sau a serviciilor de comunicaţii electronice a fost suspendat sau retras; b) nerespectarea condiţiilor prevăzute în autorizaţia generală, în condiţiile art. 5; c) utilizarea frecventelor radioelectrice fără obţinerea licenţei de utilizare necesare, potrivit prevederilor cap. III; d) utilizarea resurselor de numerotatie fără obţinerea licenţei de utilizare necesare, potrivit prevederilor cap. III; e) nerespectarea condiţiilor prevăzute în licentele de utilizare a frecventelor radioelectrice, acordate în condiţiile cap. III; f) nerespectarea condiţiilor prevăzute în licentele de utilizare a resurselor de numerotatie, acordate în condiţiile cap. III; g) nerespectarea obligaţiei impuse de ANRC în temeiul art. 25 alin. (1) sau a condiţiilor stabilite de aceasta în temeiul art. 25 alin. (2); h) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 35;h^1) nedepunerea situaţiilor financiare anuale sau, în cazul persoanelor fizice ori al asociaţiilor familiale, a declaraţiilor financiare anuale privind veniturile realizate în termenul şi în condiţiile prevăzute la art. 48^6 alin. (1) şi (2);---------------Litera h^1) a alin. (1) al art. 55 a fost modificată de pct. 24 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. Aceasta modificare intră în vigoare la data de 31 decembrie 2006, conform lit. b) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006. i) nerespectarea reglementărilor sau a normelor tehnice adoptate pe baza prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţioneaza cu amendă de la 50.000.000 lei la 1.000.000.000 lei, iar pentru societăţile comerciale cu o cifra de afaceri de peste 50.000.000.000 lei, prin derogare de la dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu amendă în cuantum de până la 2% din cifra de afaceri.-----------Alin. (2) al art. 55 a fost modificat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 591 din 29 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 30 octombrie 2002. (3) Cuantumul amenzilor prevăzute la alin. (2) poate fi actualizat prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de evoluţia indicelui inflaţiei.  +  Articolul 56 (1) ANRC sau IGCTI, după caz, poate obliga furnizorii de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice la plata unor amenzi administrative în cuantum de până la 300.000.000 lei pentru fiecare zi de întârziere, stabilind totodată şi data de la care acestea se calculează, pentru a-i determina: a) sa furnizeze în mod complet şi corect informaţiile care le-au fost cerute conform prevederilor art. 51 ori ale art. 54 alin. (1);--------------Lit. a) a alin. (1) al art. 56 a fost modificată de pct. 8 al art. II din LEGEA nr. 239 din 15 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 26 iulie 2005. b) să se supună controlului prevăzut la art. 53 şi 54; c) să se conformeze măsurilor dispuse de ANRC în aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Valoarea maxima a amenzii administrative prevăzute la alin. (1) poate fi actualizată prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de evoluţia indicelui inflaţiei. (3) Prin derogare de la prevederile art. 2 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 30/2002 pentru modificarea unor anexe la Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, precum şi ale unor alte acte normative, sumele rezultate din încasarea amenzilor prevăzute la alin. (1) se reţin integral ca venituri proprii extrabugetare, cu titlu permanent, la dispoziţia ANRC sau a IGCTI, după caz, şi vor fi folosite în conformitate cu prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli, aprobat potrivit legii.  +  Articolul 57Dacă în termen de 90 de zile de la data scadentei furnizorul nu achită tariful de monitorizare, tariful de utilizare a spectrului sau tariful de utilizare a resurselor de numerotatie, precum şi accesoriile acestora, ANRC sau IGCTI, după caz, îi poate suspenda sau retrage dreptul de a mai furniza reţele ori servicii de comunicaţii electronice pe baza regimului de autorizare generală sau licenta de utilizare a frecventelor radioelectrice ori a resurselor de numerotatie.--------------Art. 57 a fost modificat de pct. 25 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.  +  Articolul 58 (1) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 55 alin. (1) lit. a), b), d) şi f)-h^1) se face de către personalul de control prevăzut la art. 53 alin. (1).-------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra Neamt:Alin. (1) al art. 58 a fost modificat de pct. 9 al art. II din LEGEA nr. 239 din 15 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 26 iulie 2005. Potrivit art. III din LEGEA nr. 239 din 15 iulie 2005, modificarea acestui alineat intră în vigoare la data de 31 decembrie 2005. (2) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 55 alin. (1) lit. c) şi e) se face de către personalul de control prevăzut la art. 53 alin. (2). (3) Constatarea contravenţiei prevăzute la art. 55 alin. (1) lit. i) se face de către personalul de control prevăzut la art. 53 alin. (1) sau (2), după caz. (4) Sancţiunile pentru faptele prevăzute la art. 55 alin. (1) lit. a), b), d) şi f)-h^1) se aplică, prin rezoluţie scrisă, de către preşedintele ANRC.-------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra Neamt:Alin. (4) al art. 58 a fost modificat de pct. 9 al art. II din LEGEA nr. 239 din 15 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 26 iulie 2005. Potrivit art. III din LEGEA nr. 239 din 15 iulie 2005, modificarea acestui alineat intră în vigoare la data de 31 decembrie 2005. (5) Sancţiunile pentru faptele prevăzute la art. 55 alin. (1) lit. c) şi e) se aplică, prin rezoluţie scrisă, de către directorul general al IGCTI. (6) Sancţiunea pentru fapta prevăzută la art. 55 alin. (1) lit. i) se aplică, prin rezoluţie scrisă, de către preşedintele ANRC sau de către directorul general al IGCTI, după caz.(6^1) Odată cu aplicarea amenzilor prevăzute la art. 55 alin. (2) se poate dispune confiscarea bunurilor destinate, rezultate sau folosite la săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 55 alin. (1).------------Alin. (6^1) al art. 58 a fost introdus de pct. 26 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. (7) Amenzile administrative prevăzute la art. 56 se aplică de către preşedintele ANRC sau de către directorul general al IGCTI, după caz. (8) Sancţiunile prevăzute la art. 57 se aplică de către preşedintele ANRC sau de către conducătorul IGCTI.--------------Alin. (8) al art. 58 a fost modificat de pct. 1 al alin. (1) al art. 14 din LEGEA nr. 510 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.082 din 22 noiembrie 2004, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei/ministerul de specialitate" cu abrevierea "IGCTI". (9) Actul prin care se aplică sancţiunile prevăzute la art. 56 şi 57 constituie titlu executoriu, fără vreo alta formalitate. (10) În măsura în care prin prezenta ordonanţă de urgenţă nu se prevede altfel, contravenţiilor prevăzute la art. 55 li se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu excepţia prevederilor art. 28.  +  Articolul 59 (1) În cazul descoperirii nerespectării de către un furnizor de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice a unei obligaţii prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, în legislaţia specială în domeniul comunicaţiilor electronice sau în actele normative ori individuale emise în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă sau al legislaţiei speciale în domeniul comunicaţiilor electronice, ANRC ori IGCTI, după caz, va transmite furnizorului în cauza o notificare prin care îi va aduce la cunoştinţa intenţia aplicării sancţiunii prevăzute de lege şi îi va acorda un termen de cel puţin 30 de zile pentru a justifica sau remedia încălcarea săvârşită.------------Alin. (1) al art. 59 a fost modificat de pct. 27 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. (2) Termenul de 30 de zile poate fi redus în următoarele cazuri: a) cu acordul furnizorului; b) în cazul în care furnizorul a mai încălcat una sau mai multe dintre obligaţiile prevăzute la alin. (1);------------Litera c) a alin. (2) al art. 59 a fost abrogată de pct. 28 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. (3) În cazul în care furnizorul nu remediaza încălcarea în termenul prevăzut la alin. (1) sau (2), iar justificarea prezentată nu este satisfăcătoare, ANRC sau IGCTI, după caz, va aplica sancţiunea corespunzătoare şi va dispune toate măsurile necesare în vederea asigurării respectării obligaţiei incalcate. Măsurile trebuie să fie proporţionale cu scopul urmărit şi vor prevedea o perioadă rezonabila în care furnizorul trebuie să se conformeze acestora.(3^1) Măsurile prevăzute la alin. (3) vor fi dispuse prin actul prin care se aplică sancţiunea, emis de preşedintele ANRC sau de preşedintele IGCTI, după caz. Transmiterea actului prin care se aplică sancţiunea şi se dispun măsuri în vederea asigurării respectării obligaţiei incalcate se realizează într-un termen de 7 zile de la emiterea acestuia.------------Alin. (3^1) al art. 59 a fost introdus de pct. 29 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. (4) În cazul unor încălcări grave şi repetate, dacă furnizorul în cauza nu s-a conformat măsurilor dispuse în conformitate cu prevederile alin. (3): a) ANRC poate suspenda sau retrage furnizorului în cauza dreptul de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza autorizaţiei generale sau licenta de utilizare a resurselor de numerotatie, după caz; b) IGCTI poate suspenda ori retrage furnizorului în cauza licenta de utilizare a frecventelor radioelectrice.--------------Litera b) a alin. (4) al art. 59 a fost modificată de pct. 1 al alin. (1) al art. 14 din LEGEA nr. 510 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.082 din 22 noiembrie 2004, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei/ministerul de specialitate" cu abrevierea "IGCTI". (5) În cazul în care nerespectarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) prezintă un pericol grav şi iminent pentru siguranţa naţionala, ordinea publică sau sănătatea publică ori poate crea probleme grave de natura economică sau operationala altor furnizori de reţele ori servicii de comunicaţii electronice sau utilizatorilor, ANRC ori IGCTI, după caz, poate lua măsuri urgente cu caracter provizoriu pentru remedierea situaţiei, care pot fi ulterior confirmate. Persoanei în cauza trebuie să i se acorde posibilitatea de a-şi prezenta punctul de vedere, în condiţii rezonabile, şi de a propune soluţii pentru remedierea definitivă a situaţiei create.------------Alin. (5) al art. 59 a fost modificat de pct. 30 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.  +  Articolul 59^1Procedura prealabilă prevăzută la art. 59 nu se aplică: a) în cazul nerespectării deciziilor preşedintelui ANRC emise în temeiul art. 36; b) în cazul nerespectării obligaţiei de a transmite informaţiile solicitate de ANRC sau IGCTI, după caz, în temeiul art. 51 alin. (2) lit. a), respectiv al art. 51 alin. (3); c) în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 55 alin. (1) lit. a), c), d) şi h^1); d) în cazul nerespectării obligaţiilor de transparenta impuse de ANRC în conformitate cu prevederile art. 9 din Ordonanţa privind accesul.------------Art. 59^1 a fost introdus de pct. 31 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.  +  Articolul 60Orice persoană care utilizează sau divulga, în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, documente sau informaţii cu caracter de secret profesional, primite ori de care a luat cunoştinţa în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul, răspunde potrivit legii penale, putând fi obligată şi la repararea prejudiciului cauzat.  +  Capitolul XII Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 61 (1) Până la data de 31 decembrie 2002 Societatea Naţionala de Telecomunicaţii "Romtelecom" S.A. beneficiază de: a) dreptul exclusiv de a furniza, contra cost, servicii de telefonie vocala fixa destinate publicului, servicii de telegrafie şi telex, locale, interurbane şi internaţionale; b) dreptul exclusiv de a furniza linii de cablu închiriate, în vederea asigurării capacităţii de transmisie între punctele terminale ale reţelei fixe operate de Societatea Naţionala de Telecomunicaţii "Romtelecom" - S.A. pe baza licenţei acordate în temeiul prevederilor Legii telecomunicatiilor nr. 74/1996, cu modificările ulterioare. (2) Până la aceeaşi dată Societatea Naţionala de Radiocomunicatii - S.A. beneficiază de dreptul exclusiv de a furniza linii de radio închiriate cu capacitate mai mare de 2 MBits/s.  +  Articolul 62 (1) Licentele şi autorizaţiile eliberate în temeiul prevederilor Legii telecomunicatiilor nr. 74/1996, cu modificările ulterioare, îşi păstrează valabilitatea până la data de 31 decembrie 2002, cu excepţia cazurilor în care actele respective prevăd un termen mai scurt. (2) Până la expirarea duratei de valabilitate, stabilită conform prevederilor alin. (1), titularii de licenţe şi de autorizaţii sunt obligaţi sa transmită ANRC notificarea prevăzută la art. 4, în vederea continuării activităţii pe baza autorizaţiei generale. La data efectuării notificării licenta sau autorizaţia îşi încetează valabilitatea, cu excepţia prevederilor referitoare la drepturile de utilizare a frecventelor radioelectrice şi a resurselor de numerotatie.---------------Alin. (3) al art. 62 a fost abrogat de pct. 2 al alin. (1) al art. 14 din LEGEA nr. 510 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.082 din 22 noiembrie 2004. (4) Până la expirarea duratei de valabilitate, stabilită conform prevederilor alin. (1), ANRC va emite licentele de utilizare a resurselor de numerotatie, în condiţiile cap. III, furnizorilor de reţele şi de servicii care au beneficiat de drepturi de utilizare a acestor resurse în temeiul prevederilor Legii telecomunicatiilor nr. 74/1996, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 62^1 (1) Până la data de 31 decembrie 2005, IGCTI va analiza şi va revizui toate prevederile care se referă la drepturi de utilizare a frecventelor şi la obligaţiile conexe acestora din cadrul licenţelor, autorizaţiilor şi acordurilor eliberate în temeiul prevederilor Legii telecomunicatiilor nr. 74/1996, cu modificările ulterioare, şi ale legislaţiei secundare asociate pentru a asigura respectarea prevederilor cap. III din prezenta ordonanţă de urgenţă, ale Tabelului naţional de atribuire a benzilor de frecvente şi ale reglementărilor în vigoare elaborate în baza prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Dreptul de utilizare a frecventelor radioelectrice şi obligaţiile conexe acestuia, inclusiv plata tarifului de utilizare a spectrului, se exercită, respectiv sunt asumate, în baza prevederilor menţionate la alin. (1) şi rămân valabile până la momentul revizuirii, cu excepţia situaţiilor în care titularii acestora renunţa prin solicitare scrisă la drepturile respective sau nu depun solicitarile de revizuire a drepturilor de utilizare a frecventelor în termenele stipulate în procedura de emitere a licenţelor de utilizare a frecventelor radioelectrice, prevăzută la art. 21. (3) Prin revizuirea licenţelor, autorizaţiilor şi acordurilor eliberate în temeiul prevederilor Legii nr. 74/1996 se conferă titularului un nou drept de utilizare a frecventelor radioelectrice, însoţit de obligaţiile aferente, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă." (4) În cuprinsul Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 19 alin. (1), art. 67 şi a art. 69 alin. (1), sintagma "Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei" se înlocuieşte cu abrevierea "IGCTI".---------------Art. 62^1 a fost introdus de pct. 3 al alin. (1) al art. 14 din LEGEA nr. 510 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.082 din 22 noiembrie 2004.  +  Articolul 63În scopul finanţării activităţii pe primele 12 luni de funcţionare, ANRC va beneficia de un credit din partea IGCTI, în valoare de 4.000.000 euro, pe termen de 5 ani, cu perioada de graţie de 1 an de la data încheierii contractului, fără dobânda, plătibil în lei la cursul Băncii Naţionale a României din ziua plăţii. Celelalte condiţii se vor stabili prin contract, care se va încheia în termen de 15 zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 64Consiliile judeţene şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti pot asigura, contra cost, spaţiile necesare pentru desfăşurarea activităţii oficiilor teritoriale ale ANRC.  +  Articolul 65Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga Legea telecomunicatiilor nr. 74/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 156 din 22 iulie 1996, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.  +  Articolul 66Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă: a) articolul 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la reţelele de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociata, precum şi interconectarea acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 2 februarie 2002, se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 22. - Autoritatea de reglementare în sensul prezentei ordonanţe este Autoritatea Naţionala de Reglementare în Comunicaţii."; b) punctul 10 al articolului 2 din Legea nr. 676/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul telecomunicatiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 14 decembrie 2001, se modifica şi va avea următorul cuprins:"10. autoritatea de reglementare - Autoritatea Naţionala de Reglementare în Comunicaţii"; c) alineatul (2) al articolului 49 din Ordonanţa Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile poştale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 1 februarie 2002, se modifica şi va avea următorul cuprins:<<(2) Pentru scopurile aplicării prezentei ordonanţe atribuţiile autorităţii de reglementare sunt îndeplinite de Autoritatea Naţionala de Reglementare în Comunicaţii.>>-----------Litera c) a art. 66 a fost modificată de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 591 din 29 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 30 octombrie 2002. d) Hotărârea Guvernului nr. 20/2001*) privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 10 ianuarie 2001, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător.------------*) Conform art. 16 din HOTĂRÂREA nr. 1.337 din 27 noiembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 6 decembrie 2002, pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 20/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 10 ianuarie 2001. e) În tot cuprinsul Legii audiovizualului nr. 504/2002 denumirea <> se înlocuieşte cu denumirea <>-----------Litera e) a art. 66 a fost introdusă de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 591 din 29 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 30 octombrie 2002.  +  Articolul 67 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. 37-40, art. 42, 43, 63 şi 64, care intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) În termenul prevăzut la alin. (1) Guvernul va adopta o hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a ANRC. (3) Până la expirarea termenului prevăzut la alin. (1) ANRC va angaja personalul necesar în scopul exercitării efective şi depline a atribuţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă. (4) Până la expirarea termenului prevăzut la alin. (1) atribuţiile prevăzute în sarcina ANRC prin prezenta ordonanţă de urgenţă vor fi îndeplinite în continuare de autorităţile competente, potrivit reglementărilor în vigoare.Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune Directiva 2002/20/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind autorizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice (Directiva privind autorizarea), publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 108 din 24 aprilie 2002, şi Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul comun de reglementare pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice (Directiva-cadru), publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 108 din 24 aprilie 2002.----------------Menţiunea privind transpunerea normelor comunitare a fost introdusă de pct. 32 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:──────────────p. Ministrul comunicaţiilor şitehnologiei informatiei,Ion Smeeianu,secretar de statMinistrul integrării europene,Hildegard Carola Puwakp. Ministrul apărării naţionale,George Cristian MaiorMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu──────────────────