ORDONANŢĂ nr. 24 din 21 august 1992 (*actualizată*)privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora(actualizată până la data de 3 septembrie 2006*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Serviciile supuse taxelor consulare şi cuantumul acestor taxe sînt cele prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta ordonanţa, cu excepţia cazurilor cînd, pe baza înţelegerilor internaţionale la care România este parte, se stabileşte astfel.  +  Articolul 2Taxele consulare se plătesc, anticipat, în ţara în lei, iar în străinătate în valuta.  +  Articolul 3Sînt scutite de taxe consulare: a) eliberarea ori prelungirea valabilităţii pasaportului diplomatic: b) cererile privind redobindirea cetateniei romane de către persoanele cărora li s-a ridicat cetăţenia romana fără voia lor sau din alte motive neimputabile, precum şi descendenţii acestora; c) dovada prin care se atesta acordarea cetateniei romane; d) vizele acordate funcţionarilor străini la organizaţiile internaţionale la care România este parte; e) vizele acordate membrilor misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare străine, persoanelor care însoţesc şefii de state, de guvern, delegaţiile parlamentare străine şi alţi invitaţi oficiali, precum şi membrilor de familie ai acestora, în condiţii de reciprocitate. f) vizele acordate turistilor care călătoresc în România în cadrul turismului organizat - pe baza de contracte.-----------Litera f) a art. 3 a fost introdusă de litera a) a articolului unic din ORDONANŢA nr. 43 din 12 august 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 29 august 1994. g) autentificarea de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României, pentru cetăţenii romani, precum şi pentru persoanele de origine romana care au cetăţenie străină sau statutul de apatrid, a procurilor speciale prevăzute de art. 90 alin. (2) din Legea nr. 19/2000privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.-----------Litera g) a art. 3 a fost introdusă de art. 1 din LEGEA nr. 267 din 13 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 17 iunie 2003.  +  Articolul 4Şefii instituţiilor autorizate sa presteze servicii consulare, pe baza de reciprocitate sau în situaţii deosebite, de la caz la caz, pot majoră, reduce sau scuti de plata taxelor consulare.  +  Articolul 5Taxele consulare se restituie solicitanţilor de servicii consulare în următoarele cazuri: a) cînd serviciul consular nu a fost sau nu poate fi prestat; b) cînd plata s-a făcut fără just temei sau dintr-o gresita interpretare a legii.  +  Articolul 6Cuantumul în lei al taxelor prevăzute în anexa nr. 1 poate fi revizuit de Guvern, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului de Interne şi Ministerului Economiei şi Finanţelor, în raport cu evoluţia preţurilor pe întreaga economie.  +  Articolul 7Modalităţile tehnice privind prestarea serviciilor supuse taxelor consulare şi controlul încasărilor rezultate din aceste servicii se vor stabili de Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul de Interne, cu avizul Ministerului Economiei şi Finanţelor.  +  Articolul 8Prezenta ordonanţa intra în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.PRIM-MINISTRUTHEODOR STOLOJANContrasemnează:---------------Ministrul afacerilor externe,Adrian Năstasep. Ministrul de interne,Gheorghe Carp,secretar de statMinistrul economiei şi finanţelor,George DanielescuMinistrul bugetului, veniturilorstatului şi controlului financiar,Florian Bercea  +  Anexa 1TAXE CONSULAREpentru servicii prestate în ţara-------------------------------------------------------------------------------- Nr. Denumirea serviciilor Taxa crt. - lei ---------------------------------------------------------------------------------  0 1 2--------------------------------------------------------------------------------                       A. Eliberări de paşapoarte 1. Eliberarea sau prelungirea valabilităţii unui pasaport sau     a altui document de trecere a frontierei 285.000 2. Eliberarea sau prelungirea unui pasaport oficial ori     permis special de trecere a frontierei în interes de serviciu 285.000 3. Eliberarea unui pasaport în care sunt înscrise mai multe     persoane, pentru fiecare persoana 60.000 4. Înscrierea ulterioara în pasaport a unor copii sub 14 ani,     pentru fiecare persoana 30.000        B. Vize pentru trecerea frontierei sau de şedere temporară 1. Viza de ieşire pentru cetăţenii străini veniţi temporar, care     nu mai dispun de documentul de călătorie cu care au intrat     în România 125.000 2. Viza de ieşire definitiva acordată străinilor domiciliaţi in     România 190.000 3. Pentru prelungirea dreptului de şedere temporară a cetăţenilor     străini se percep taxele prevăzute în anexa nr. 2 pentru vizele     de intrare acordate de misiunile diplomatice şi oficiile     consulare ale României, transformate în lei proveniţi din     schimb valutar        C. Servicii privind cetăţenia şi (re)stabilirea                    domiciliului în România 1. Acordarea cetateniei romane 1.875.000 2. Renunţarea la cetăţenia romana 6.000.000 3. Clarificarea cetateniei romane 250.000 4. Restabilirea domiciliului unui cetăţean roman în România 375.000 5. Stabilirea domiciliului unui cetăţean străin în România 1.245.000             D. Servicii de legalizari, procurari de acte        judiciare şi extrajudiciare, identificari de persoane 1. Legalizarea sigiliului şi a semnăturilor de pe actele     judiciare şi extrajudiciare eliberate de autorităţile romane 220.000 2. Legalizarea semnăturilor şi sigiliilor de pe certificatele     de origine a mărfurilor, facturile comerciale şi de pe orice     documente cerute la exportul mărfurilor din România 435.000 3. Procurarea oricăror acte judiciare şi extrajudiciare, la     cererea misiunilor diplomatice şi a oficiilor consulare     străine, inclusiv a unor persoane fizice sau juridice străine 190.000 4. Identificarea de persoane pe teritoriul României 315.000              E. Alte servicii şi prestaţii consulare 190.000    NOTA: 1. Pentru înregistrarea fiecărei cereri de prestare a serviciilor     prevăzute la lit. A-E 30.000 2. Pentru serviciile prestate, în regim de urgenta, cetăţenilor     străini se percepe o taxa suplimentară în lei, echivalenta a     6 dolari S.U.A. 3. Pentru serviciile prevăzute la lit. A pct. 2-4 şi la lit. C, D şi E, prestate     în regim de urgenţă, se percep tarife suplimentare de 10 lei, care se achită     anticipat la casieriile unităţilor care prestează aceste activităţi, pe bază de     chitanţă.     În situaţia în care prestaţiile nu sunt efectuate în regim de urgenţă, tarifele     suplimentare se restituie de către casieriile unităţilor care trebuiau să efectueze     prestaţiile, procedându-se la anularea chitanţei, la solicitarea expresă a     persoanei care a cerut prestarea serviciului.------------Pct. 3 din Nota la anexa 1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 370 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.143 din 19 decembrie 2005, care completează art. I din ORDONANŢA nr. 29 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 20 iulie 2005, cu pct. 2^1. 4. Prin regim de urgenţă, în sensul pct. 2 şi 3, se înţelege prestarea     serviciilor pe loc sau în termen de 48 de ore.------------Pct. 4 din Nota la anexa 1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 370 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.143 din 19 decembrie 2005, care completează art. I din ORDONANŢA nr. 29 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 20 iulie 2005, cu pct. 2^1.  5. Sumele încasate din prestările de servicii efectuate în regim de urgenta,     corespunzătoare tarifelor suplimentare, vor fi reţinute integral de către     Ministerul de Interne ca venituri extrabugetare, cu titlu permanent, şi se     utilizează pentru finanţarea cheltuielilor materiale şi de capital. Sumele     neutilizate la finele anului se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.--------------------------------------------------------------------------------------------Pct. 5 din Nota la anexa 1 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 570 din 23 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 30 octombrie 2002, care modifică art. II din ORDONANŢA nr. 128 din 31 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 2 septembrie 2000.------------Pct. 3, 4 şi 5 din Nota la anexa 1 au fost introduse de art. II din ORDONANŢA nr. 128 din 31 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 2 septembrie 2000.-----------Anexa 1 a fost modificată de art. II din ORDONANŢA nr. 59 din 24 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 26 august 1999.  +  Anexa 2SERVICIIprestate în străinătate de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României   ----------------------------------------------------------------------------    Nr. Denumirea serviciilor Taxa    crt. - dolari S.U.A.-   ----------------------------------------------------------------------------    0 1 2   ----------------------------------------------------------------------------              A. Eliberări de paşapoarte    1. Cerere pentru eliberarea pasaportului, includerea unei persoane      în pasaport ori prelungirea valabilităţii unui pasaport sau      oricărui document de trecere a frontierei;      - individual 7      - de fiecare persoana, pentru a fi înscrisă în documentul      titularului 5    2. Eliberarea sau prelungirea valabilităţii unui pasaport sau      oricărui document de călătorie, inclusiv a carnetului de      marinar:      - individual 35      - de fiecare persoana înscrisă în documentul titularului 15              B. Vize pentru trecerea frontierei de stat a României    1. Vize oficiale şi de şedere temporară:       - o călătorie 25       - călătorii multiple 60    2. Vize turistice:       - turism neorganizat 15-----------Pct. 2 al literei B din anexa 2 a fost modificat de litera c) a articolului unic din ORDONANŢA nr. 43 din 12 august 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 29 august 1994.    3. Vize de tranzit:       - simplu tranzit 15       - dublu tranzit 25    NOTA:    Pentru fiecare persoana inclusă în pasaportul titularului, indiferent de natura vizei puse taxei consulare, se percepe o taxa de 10 dolari S.U.A.              C. Servicii notariale    1. Redactarea şi autentificarea unui mandat, indiferent de natura       acestuia:       - un exemplar 35       - pentru fiecare exemplar în plus 7    2. Legalizarea sigiliului şi semnăturii Ministerului Afacerilor       Externe de pe actele eliberate de autorităţile romane , inclusiv       de pe declaraţiile de chemare, darea de data certa, pentru fiecare       act 20    3. Legalizarea sigiilor şi semnăturilor de pe actele eliberate de       autorităţile străine, care urmează sa producă efecte juridice       în România 20    4. Legalizarea sigiliului şi semnăturii autorităţilor competente       străine de pe certificatele de origine a mărfurilor, facturile       comerciale şi de pe orice documente cerute în exportul marfu-       rilor din şi în România, în funcţie de valoarea mărfurilor, de       fiecare exemplar:       - pentru valori pînă la 50.000 dolari S.U.A. 150       - pentru valori între 50.000-100.000 dolari S.U.A. 250       - pentru valori între 100.001-500.000 dolari S.U.A. 500       - pentru valori între 500.001-1.000.000 dolari S.U.A. 1.000       - pentru valori peste 1.000.000 dolari S.U.A. 2.500    5. Eliberarea unei copii sau extras de pe actele aflate în       arhivele misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare,       de fiecare pagina 25    6. Efectuarea unei traduceri din sau în limba romana, de fiecare       pagina 40    7. Certificarea conformităţii cu originalul în limba din care       s-a efectuat traducerea 20    8. Certificarea unor fapte constante personal de funcţionarul       consular 15    9. Eliberarea unui certificat de cutuma 30   10. Certificarea modificărilor survenite în rolul de echipaj al       navelor, inclusiv schimbarea comandantului de nava 25   11. Prelungirea valabilităţii actelor de convenţie ale navelor 20   12. Înregistrarea şi vizarea protestului de mare, a jurnalului       de bord şi a jurnalului de maşini 25   13. Eliberarea permisului provizoriu de naţionalitate, pentru navele       construite în străinătate, achiziţionate sau cărora li se       schimba clasa 100                    D. Servicii diverse    1. Înregistrarea cererii pentru acordarea sau redobindirea       cetateniei romane 75    2. Înregistrarea cererii privind renunţarea la cetăţenia romana 350    3. Înregistrarea cererii pentru clarificarea cetateniei romane 25    4. Înregistrarea cererii de repatriere 75    5. Înregistrarea cererii privind stabilirea în România a unui       cetăţean străin 150    6. Înregistrarea cererii pentru identificarea unei persoane       în România 25    7. Procurarea oricăror acte judiciare şi extrajudiciare din ţara       sau din străinătate, la cererea persoanelor fizice sau juridice 25    8. Primirea în depozit, pe timp limitat, de înscrieri, obiecte sau       valori, în funcţie de valoare sau volum 20-70    9. Alte servicii, care nu sînt incluse în anexele nr. 1 şi 2 20   10. Pentru serviciile prestate în regim de urgenta se percepe în       plus o taxa de 6 $ S.U.A., cu excepţia vizelor nesupuse perceperii       de taxe consulare.-----------Pct. 10 al literei D din anexa 2 a fost modificat de litera d) a articolului unic din ORDONANŢA nr. 43 din 12 august 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 29 august 1994.----------------------------------------------------------------------------NOTA: a) Pentru succesiunile lichidate prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, fără angajarea de avocat, valorificarea de bunuri sau valori, se percepe o taxa de 10% din sumele efectiv realizate. b) Sumele în valuta reprezentind cheltuielile de deplasare a funcţionarilor consulari legate de realizarea atribuţiilor prevăzute la lit. a), comunicările telefonice, telex, fax, corespondenta prin posta, precum şi orice alte cheltuieli ocazionate de prestarea serviciilor consulare se încasează separat de taxele consulare stabilite potrivit legii, iar cu contravaloarea acestora se reintregesc fondurile în valuta alocate prin bugetul de stat misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare unde s-au încasat.------------Litera b) din Nota la anexa 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 33 din 16 august 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 21 august 1996.Pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 33 din 16 august 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 21 august 1996 a devenit art. I din ORDONANŢA nr. 33 din 16 august 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 21 august 1996, conform pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 33 din 12 martie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 14 martie 1997. c) Contravaloarea blanchetelor de viză se va recupera de la beneficiarii serviciilor consulare distinct de celelalte taxe percepute, cu excepţia vizelor acordate în regim de gratuitate în baza legii române sau a tratatelor internaţionale la care România este parte, pentru care contravaloarea blanchetelor se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe.------------Litera c) din Nota la anexa 2 a fost modificată de articolul unic din ORDONANŢA nr. 61 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 31 august 2006. d) Statul roman este scutit de taxe consulare pentru actele şi serviciile ce i se prestează în străinătate, cînd acţionează în nume propriu pentru dobîndirea, conservarea, valorificarea sau apărarea unor drepturi patrimoniale. e) In străinătate, taxele consulare se pot percepe direct în dolari S.U.A. sau în moneda tarii de reşedinţa după caz, în raport cu cursul acesteia fata de dolarul S.U.A.-------