ORDONANŢĂ nr. 24 din 21 august 1992 (*actualizată*)privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora(actualizată până la data de 23 august 1993*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Serviciile supuse taxelor consulare şi cuantumul acestor taxe sînt cele prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta ordonanţa, cu excepţia cazurilor cînd, pe baza înţelegerilor internaţionale la care România este parte, se stabileşte astfel.  +  Articolul 2Taxele consulare se plătesc, anticipat, în ţara în lei, iar în străinătate în valuta.  +  Articolul 3Sînt scutite de taxe consulare: a) eliberarea ori prelungirea valabilităţii pasaportului diplomatic: b) cererile privind redobindirea cetateniei romane de către persoanele cărora li s-a ridicat cetăţenia romana fără voia lor sau din alte motive neimputabile, precum şi descendenţii acestora; c) dovada prin care se atesta acordarea cetateniei romane; d) vizele acordate funcţionarilor străini la organizaţiile internaţionale la care România este parte; e) vizele acordate membrilor misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare străine, persoanelor care însoţesc şefii de state, de guvern, delegaţiile parlamentare străine şi alţi invitaţi oficiali, precum şi membrilor de familie ai acestora, în condiţii de reciprocitate.  +  Articolul 4Şefii instituţiilor autorizate sa presteze servicii consulare, pe baza de reciprocitate sau în situaţii deosebite, de la caz la caz, pot majoră, reduce sau scuti de plata taxelor consulare.  +  Articolul 5Taxele consulare se restituie solicitanţilor de servicii consulare în următoarele cazuri: a) cînd serviciul consular nu a fost sau nu poate fi prestat; b) cînd plata s-a făcut fără just temei sau dintr-o gresita interpretare a legii.  +  Articolul 6Cuantumul în lei al taxelor prevăzute în anexa nr. 1 poate fi revizuit de Guvern, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului de Interne şi Ministerului Economiei şi Finanţelor, în raport cu evoluţia preţurilor pe întreaga economie.  +  Articolul 7Modalităţile tehnice privind prestarea serviciilor supuse taxelor consulare şi controlul încasărilor rezultate din aceste servicii se vor stabili de Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul de Interne, cu avizul Ministerului Economiei şi Finanţelor.  +  Articolul 8Prezenta ordonanţa intra în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.PRIM-MINISTRUTHEODOR STOLOJANContrasemnează:---------------Ministrul afacerilor externe,Adrian Năstasep. Ministrul de interne,Gheorghe Carp,secretar de statMinistrul economiei şi finanţelor,George DanielescuMinistrul bugetului, veniturilorstatului şi controlului financiar,Florian Bercea  +  Anexa 1TAXE CONSULAREpentru servicii prestate în ţara   ---------------------------------------------------------------------------    Nr. Denumirea serviciilor Taxa   crt. -lei-   ----------------------------------------------------------------------------    0 1 2   ----------------------------------------------------------------------------            A. Eliberări de paşapoarte:    1. Eliberarea sau prelungirea valabilităţii unui pasaport sau a       altui document de trecere a frontierei 19.000    2. Eliberarea sau prelungirea unui pasaport oficial ori permis       special de trecere a frontierei în interes de serviciu 19.000    3. Eliberarea unui pasaport în care sînt înscrise mai multe       persoane, pentru fiecare persoana 4.150    4. Înscrierea ulterioara în pasaport a unor copii sub 14 ani, de       fiecare persoana 2.100------------Litera A din anexa 1 a fost modificată de pct. IX din anexa 2 la ORDONANŢA nr. 10 din 4 august 1993, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 23 august 1993.     B. Vize pentru trecerea frontierei sau de şedere temporară    1. Vize de ieşire pentru cetăţeni străini veniţi temporar, care       nu mai dispun de documentul de călătorie cu care au intrat in       România 8.300    2. Viza de ieşire definitiva acordată cetăţenilor străini domici-       liati în România 12.500    3. Pentru prelungirea dreptului de şedere temporară cetăţenilor       străini se percep taxele prevăzute în anexa nr. 2*) pentru vizele       de intrare acordate de misiunile diplomatice şi oficiile consu-       lare ale României, transformate în lei, proveniţi din schimb       valutar oficial   *) Anexa nr. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea   serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora.------------Litera B din anexa 1 a fost modificată de pct. IX din anexa 2 la ORDONANŢA nr. 10 din 4 august 1993, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 23 august 1993.     C. Servicii privind cetăţenia, repatrierea şi stabilirea domiciliului în        România    1. Acordarea cetateniei romane 125.000    2. Renunţarea la cetăţenia romana 21.000    3. Clarificarea cetateniei romane 16.600    4. Repatrierea 25.000    5. Redobindirea cetateniei romane prin efectul repatrierii 29.000    6. Stabilirea domiciliului unui cetăţean străin în România 83.000------------Litera C din anexa 1 a fost modificată de pct. IX din anexa 2 la ORDONANŢA nr. 10 din 4 august 1993, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 23 august 1993.     D. Servicii de legalizari, procurari de acte judiciare şi        extrajudiciare, identificari de persoane    1. Legalizarea sigiliului şi semnăturilor de pe actele judiciare       şi extrajudiciare eliberate de autorităţile romane 14.600    2. Legalizarea semnăturilor şi sigiliilor de pe certificatele       de origine a mărfurilor, facturilor comerciale şi de pe orice       documente cerute la exportul mărfurilor din România 29.100    3. Procurarea oricăror acte judiciare şi extrajudiciare, la cere-       rea misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare străine,       inclusiv a unor persoane fizice sau juridice străine 12.500    4. Identificarea de persoane pe teritoriul României 21.000------------Litera D din anexa 1 a fost modificată de pct. IX din anexa 2 la ORDONANŢA nr. 10 din 4 august 1993, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 23 august 1993.    E. Alte servicii şi prestaţii consulare    NOTA:    1. Pentru înregistrarea fiecărei cereri de prestare a serviciilor       prevăzute la lit. A-E 2.100    2. Pentru serviciile prestate, în regim de urgenta , cetăţenilor       străini, se percepe o taxa suplimentară în lei, echivalenta       a 6 $ S.U.A.   ----------------------------------------------------------------------------------------Litera E şi Nota din anexa 1 au fost modificate de pct. IX din anexa 2 la ORDONANŢA nr. 10 din 4 august 1993, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 23 august 1993.  +  Anexa 2SERVICIIprestate în străinătate de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României   ----------------------------------------------------------------------------    Nr. Denumirea serviciilor Taxa    crt. - dolari S.U.A.-   ----------------------------------------------------------------------------    0 1 2   ----------------------------------------------------------------------------              A. Eliberări de paşapoarte    1. Cerere pentru eliberarea pasaportului, includerea unei persoane      în pasaport ori prelungirea valabilităţii unui pasaport sau      oricărui document de trecere a frontierei;      - individual 7      - de fiecare persoana, pentru a fi înscrisă în documentul      titularului 5    2. Eliberarea sau prelungirea valabilităţii unui pasaport sau      oricărui document de călătorie, inclusiv a carnetului de      marinar:      - individual 35      - de fiecare persoana înscrisă în documentul titularului 15              B. Vize pentru trecerea frontierei de stat a României    1. Vize oficiale şi de şedere temporară:       - o călătorie 25       - călătorii multiple 60    2. Vize turistice:       - turism neorganizat 25       - turism cu servicii plătite anticipat 15    3. Vize de tranzit:       - simplu tranzit 15       - dublu tranzit 25    NOTA:    Pentru fiecare persoana inclusă în pasaportul titularului, indiferent  de natura vizei puse taxei consulare, se percepe o taxa de 10 dolari S.U.A.              C. Servicii notariale    1. Redactarea şi autentificarea unui mandat, indiferent de natura       acestuia:       - un exemplar 35       - pentru fiecare exemplar în plus 7    2. Legalizarea sigiliului şi semnăturii Ministerului Afacerilor       Externe de pe actele eliberate de autorităţile romane , inclusiv       de pe declaraţiile de chemare, darea de data certa, pentru fiecare       act 20    3. Legalizarea sigiilor şi semnăturilor de pe actele eliberate de       autorităţile străine, care urmează sa producă efecte juridice       în România 20    4. Legalizarea sigiliului şi semnăturii autorităţilor competente       străine de pe certificatele de origine a mărfurilor, facturile       comerciale şi de pe orice documente cerute în exportul marfu-       rilor din şi în România, în funcţie de valoarea mărfurilor, de       fiecare exemplar:       - pentru valori pînă la 50.000 dolari S.U.A. 150       - pentru valori între 50.000-100.000 dolari S.U.A. 250       - pentru valori între 100.001-500.000 dolari S.U.A. 500       - pentru valori între 500.001-1.000.000 dolari S.U.A. 1.000       - pentru valori peste 1.000.000 dolari S.U.A. 2.500    5. Eliberarea unei copii sau extras de pe actele aflate în       arhivele misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare,       de fiecare pagina 25    6. Efectuarea unei traduceri din sau în limba romana, de fiecare       pagina 40    7. Certificarea conformităţii cu originalul în limba din care       s-a efectuat traducerea 20    8. Certificarea unor fapte constante personal de funcţionarul       consular 15    9. Eliberarea unui certificat de cutuma 30   10. Certificarea modificărilor survenite în rolul de echipaj al       navelor, inclusiv schimbarea comandantului de nava 25   11. Prelungirea valabilităţii actelor de convenţie ale navelor 20   12. Înregistrarea şi vizarea protestului de mare, a jurnalului       de bord şi a jurnalului de maşini 25   13. Eliberarea permisului provizoriu de naţionalitate, pentru navele       construite în străinătate, achiziţionate sau cărora li se       schimba clasa 100                    D. Servicii diverse    1. Înregistrarea cererii pentru acordarea sau redobindirea       cetateniei romane 75    2. Înregistrarea cererii privind renunţarea la cetăţenia romana 350    3. Înregistrarea cererii pentru clarificarea cetateniei romane 25    4. Înregistrarea cererii de repatriere 75    5. Înregistrarea cererii privind stabilirea în România a unui       cetăţean străin 150    6. Înregistrarea cererii pentru identificarea unei persoane       în România 25    7. Procurarea oricăror acte judiciare şi extrajudiciare din ţara       sau din străinătate, la cererea persoanelor fizice sau juridice 25    8. Primirea în depozit, pe timp limitat, de înscrieri, obiecte sau       valori, în funcţie de valoare sau volum 20-70    9. Alte servicii, care nu sînt incluse în anexele nr. 1 şi 2 20   10. Pentru serviciile prestate în regim de urgenta se percepe în       plus o taxa 6   ----------------------------------------------------------------------------NOTA: a) Pentru succesiunile lichidate prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, fără angajarea de avocat, valorificarea de bunuri sau valori, se percepe o taxa de 10% din sumele efectiv realizate. b) Cheltuielile de deplasare ale funcţionarilor consulari legate de realizarea atribuţiilor prevăzute la lit. a), precum şi cele privind comunicările telefonice, telex, fax, corespondenta prin posta şi orice alte cheltuieli ocazionate de prestarea serviciilor consulare se încasează separat de taxele consulare. c) Contravaloarea blanchetelor de viza se va recupera de la beneficiarii serviciilor consulare peste taxele percepute. d) Statul roman este scutit de taxe consulare pentru actele şi serviciile ce i se prestează în străinătate, cînd acţionează în nume propriu pentru dobîndirea, conservarea, valorificarea sau apărarea unor drepturi patrimoniale. e) In străinătate, taxele consulare se pot percepe direct în dolari S.U.A. sau în moneda tarii de reşedinţa după caz, în raport cu cursul acesteia fata de dolarul S.U.A.-------