HOTĂRÂRE nr. 1.092 din 16 august 2006privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici în munca
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 7 septembrie 2006  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta hotărâre are ca obiect protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor pentru securitatea şi sănătatea lor, rezultate sau care pot să rezulte din expunerea la agenţi biologici în cursul activităţii, precum şi prevenirea acestor riscuri. (2) Prevederile prezentei hotărâri reprezintă cerinţe minime în acest domeniu.  +  Articolul 2Legea securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006 se aplică în totalitate întregului domeniu prevăzut la art. 1 alin. (1), fiind completată cu dispoziţiile prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre se aplică fără a aduce atingere prevederilor actelor normative subsecvente domeniului reglementat de Ordonanţa Guvernului nr. 49/2000 privind regimul de obţinere, testare, utilizare şi comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum şi a produselor rezultate din acestea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 31 ianuarie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 214/2002, armonizate cu Directiva Consiliului 90/219/CEE din 23 aprilie 1990 privind utilizarea limitată a microorganismelor modificate genetic, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 117 din 8 mai 1990.  +  Capitolul II Definiţii şi clasificare  +  Articolul 4În sensul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc după cum urmează: a) agenţi biologici - microorganisme, inclusiv microorganismele modificate genetic, culturile celulare şi endoparazitii umani, care sunt susceptibile sa provoace infectie, alergie sau intoxicatie; b) cultura celulara - creşterea în vitro a celulelor izolate din organisme multicelulare; c) microorganism - o entitate microbiologica, celulara sau nu, capabilă să se reproduca sau sa transfere material genetic.  +  Articolul 5Agenţii biologici sunt clasificati în 4 grupe de risc, în funcţie de importanţa riscului de infectie pe care îl prezintă, astfel cum se prevede în anexa nr. 3: a) grupa 1 - agenţi biologici care nu sunt susceptibili sa provoace o boala la om; b) grupa 2 - agenţi biologici care pot provoca o boala omului şi constituie un pericol pentru lucrători; propagarea lor în colectivitate este improbabila; exista, în general, o profilaxie sau un tratament eficace; c) grupa 3 - agenţi biologici care pot provoca îmbolnăviri grave la om şi constituie un pericol serios pentru lucrători; ei pot prezenta un risc de propagare în colectivitate, dar exista în general o profilaxie sau un tratament eficace; d) grupa 4 - agenţi biologici care pot provoca boli grave omului şi constituie un pericol serios pentru lucrători; ei pot să prezinte un risc ridicat de propagare în colectivitate şi nu exista în general o profilaxie sau un tratament eficace.  +  Articolul 6Dacă agentul biologic care trebuie evaluat conform prevederilor prezentei hotărâri nu poate fi clasificat clar în una dintre grupele definite la art. 5, el trebuie clasificat în grupa cu riscul cel mai ridicat dintre grupele posibile.  +  Capitolul III Domeniul de aplicare. Identificarea şi evaluarea riscurilor  +  Secţiunea 1 Domeniul de aplicare  +  Articolul 7Prevederile prezentei hotărâri se aplică pentru toate activităţile în care lucrătorii, datorită activităţii profesionale, sunt expusi sau risca să fie expusi la agenţi biologici.  +  Articolul 8 (1) Pentru orice activitate susceptibilă să prezinte un risc de expunere la agenţi biologici, angajatorul trebuie să determine natura, nivelul şi durata de expunere, pentru a se putea evalua orice risc pentru sănătatea şi securitatea lucrătorilor şi pentru a se putea stabili măsurile ce trebuie luate. (2) Pentru toate activităţile susceptibile de a prezenta un risc de expunere la agenţi biologici aparţinând mai multor grupe, riscurile sunt evaluate pe baza pericolelor reprezentate de către toţi agenţii biologici periculosi prezenţi. (3) Angajatorul trebuie să reînnoiască periodic evaluarea riscurilor şi, în orice caz, la orice modificare a condiţiilor de lucru care pot sa determine expunerea lucrătorilor la agenţi biologici, precum şi atunci când creşte numărul bolilor profesionale pe care le-a înregistrat. (4) Angajatorul trebuie să furnizeze autorităţii de sănătate publică sau Inspecţiei Muncii, la cererea acestora, elementele care au stat la baza evaluării riscurilor profesionale.  +  Secţiunea a 2-a Identificarea şi evaluarea riscurilor  +  Articolul 9Evaluarea riscurilor profesionale prevăzută la art. 7 se efectuează pe baza tuturor informaţiilor existente şi, mai ales, pe baza: a) clasificarii agenţilor biologici, prevăzută la art. 5 şi 6, care constituie sau pot constitui un pericol pentru sănătate; b) recomandărilor emise de inspectorii de muncă şi/sau de inspectorii autorităţilor de sănătate publică, ce indica necesitatea ca agentul biologic să fie controlat în scopul de a proteja sănătatea lucrătorilor care sunt sau pot fi expusi acestui agent biologic, în cursul activităţii lor; c) informaţiilor asupra bolilor ce pot fi contractate datorită unei activităţi profesionale a lucrătorilor; d) efectelor alergice şi toxicogene ce pot să rezulte ca urmare a activităţii lucrătorilor; e) faptului ca un lucrator suferă de o boala legată direct de muncă sa.  +  Articolul 10 (1) Dacă rezultatele evaluării riscurilor profesionale, prevăzută la art. 8 şi 9, pentru activităţile care implica o expunere la agenţi biologici arata ca expunerea şi/sau potenţiala expunere se raportează la un agent biologic din grupa 1 fără risc identificabil pentru sănătatea lucrătorilor, atunci prevederile art. 11-34 nu se aplică, iar angajatorul trebuie să respecte doar prevederile generale de securitate, sănătate şi de igiena la locul de muncă. (2) În cazul prevăzut la alin. (1) trebuie aplicat pct. 1 din anexa nr. 6. (3) Dacă rezultatele evaluării riscurilor arata ca activitatea nu implica o intenţie deliberata de a lucra cu un agent biologic sau de a-l utiliza, dar poate să conducă la expunerea lucrătorilor la un agent biologic în cursul unor activităţi a căror lista figurează în anexa nr. 1, atunci se aplică prevederile art. 11, 13-18 şi 21-31.  +  Capitolul IV Obligaţiile angajatorilor  +  Secţiunea 1 Înlocuirea şi reducerea riscurilor  +  Articolul 11Dacă natura activităţii o permite, angajatorul trebuie să evite utilizarea unui agent biologic periculos, inlocuindu-l printr-un agent biologic care, în funcţie de condiţiile de utilizare şi de stadiul actual al cunoştinţelor, nu este periculos sau este mai puţin periculos pentru sănătatea lucrătorilor.  +  Articolul 12 (1) Dacă rezultatele evaluării releva existenta unui risc pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, angajatorul trebuie să ia măsurile necesare pentru ca expunerea acestora să fie evitata. (2) Când acest lucru nu este tehnic posibil, ţinând seama de activitate şi de evaluarea riscurilor, angajatorul trebuie să reducă riscul de expunere profesională la un nivel suficient de scăzut pentru a proteja adecvat sănătatea şi securitatea lucrătorilor respectivi, prin aplicarea următoarelor măsuri: a) limitarea, la un nivel cat mai scăzut posibil, a numărului de lucrători expusi sau care pot fi expusi; b) conceperea proceselor de muncă şi a măsurilor de control tehnic, astfel încât să se evite sau să se reducă la minimum diseminarea agenţilor biologici la locul de muncă; c) măsuri de protecţie colectivă şi/sau măsuri de protecţie individuală, atunci când expunerea nu poate fi evitata prin alte mijloace; d) măsuri de igiena adecvate obiectivului de prevenire sau reducere a transferului ori diseminarii accidentale a unui agent biologic în afară locului de muncă; e) utilizarea panourilor care semnalizeaza pericolul biologic, conform anexei nr. 2, şi a altor semne de avertizare relevante; f) elaborarea unor planuri care să fie puse în aplicare în caz de accidente ce implica prezenta agenţilor biologici; g) dacă este necesar şi tehnic posibil, detectarea în afară izolarii fizice primare a prezentei agenţilor biologici utilizaţi în procesul de muncă; h) utilizarea de mijloace ce permit colectarea, depozitarea şi eliminarea deşeurilor în deplina securitate de către lucrători, dacă este cazul, după tratarea acestora, inclusiv utilizarea unor recipiente sigure, uşor identificabile; i) măsuri care să permită manipularea şi transportul fără risc ale agenţilor biologici la locul de muncă.  +  Secţiunea a 2-a Informaţiile care trebuie furnizate autorităţilor competente  +  Articolul 13Dacă rezultatele evaluării riscurilor profesionale releva existenta unui risc pentru securitatea sau sănătatea lucrătorilor, angajatorul trebuie să pună la dispoziţia inspectorului de muncă şi a medicului de medicina muncii, la cererea acestora, informaţii privind: a) rezultatele evaluării riscurilor profesionale; b) activităţile în cursul cărora lucrătorii au fost sau pot fi expusi la agenţi biologici; c) numărul de lucrători expusi; d) numele şi competenţa persoanei responsabile cu sănătatea şi securitatea la locul de muncă; e) măsurile de protecţie şi de prevenire luate, inclusiv procedeele şi metodele de lucru; f) un plan de urgenta pentru protecţia lucrătorilor împotriva expunerii la un agent biologic din grupa 3 sau 4, în cazul unei defectari a izolarii fizice.  +  Articolul 14 (1) Angajatorul trebuie să informeze imediat autoritatea de sănătate publică judeteana sau a municipiului Bucureşti şi medicul de medicina muncii cu care are relaţie contractuală despre orice accident sau incident care ar putea sa provoace diseminarea unui agent biologic care ar putea provoca lucrătorilor o infectie şi/sau o boala grava. (2) Lista lucrătorilor expusi la agenţi biologici, menţionată în art. 22 alin. (1), precum şi dosarul medical al fiecărui lucrator sunt puse la dispoziţia autorităţii de sănătate publică judeţene şi/sau a municipiului Bucureşti, atunci când întreprinderea îşi încetează activitatea, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.  +  Secţiunea a 3-a Măsuri de igiena şi protecţie individuală  +  Articolul 15Pentru toate activităţile în care se utilizează agenţi biologici ce constituie un risc pentru sănătatea şi securitatea lucrătorilor, angajatorul este obligat sa ia următoarele măsuri: a) să asigure condiţiile corespunzătoare ca lucrătorii sa nu servească masa şi sa nu bea în zonele de lucru unde exista riscul de contaminare cu agenţi biologici; b) sa furnizeze lucrătorilor îmbrăcăminte de protecţie adecvată sau alte tipuri de îmbrăcăminte specială adecvată; c) să asigure lucrătorilor spaţii dotate cu instalaţii igienico-sanitare adecvate, care pot include soluţii/picaturi pentru ochi şi/sau substanţe antiseptice pentru piele; d) să aibă în vedere ca echipamentul individual de protecţie să fie:1. aşezat corect într-un loc stabilit separat de celelalte haine;2. verificat şi curatat, dacă este posibil, înainte şi, în orice caz, după fiecare utilizare;3. reparat sau schimbat înaintea unei noi utilizări, în cazul în care prezintă defectiuni; e) sa stabilească proceduri privind prelevarea, manipularea şi tratarea esantioanelor de origine umană sau animala.  +  Articolul 16 (1) Îmbrăcămintea de lucru şi echipamentele de protecţie, inclusiv îmbrăcămintea de protecţie prevăzută la art. 15 lit. b), care pot fi contaminate de agenţi biologici, trebuie să fie scoase atunci când lucrătorul părăseşte zona de lucru şi trebuie păstrate separat de alta îmbrăcăminte. (2) Angajatorul trebuie să aibă grija ca îmbrăcămintea prevăzută la alin. (1) şi echipamentul de protecţie să fie dezinfectate şi curatate sau, la nevoie, distruse.  +  Articolul 17Costurile pentru măsurile ce trebuie aplicate conform art. 16 se suporta de angajator.  +  Secţiunea a 4-a Informarea, pregătirea şi consultarea lucrătorilor  +  Articolul 18Angajatorul trebuie să ia măsurile corespunzătoare pentru ca lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora sa primească, sub forma de informări şi instructaj, o instruire suficienta şi adecvată, bazată pe toate informaţiile disponibile privind: a) eventualele riscuri pentru sănătate; b) măsurile care trebuie luate pentru a evita expunerea; c) prescripţii aplicabile din domeniul igienei; d) purtarea şi utilizarea echipamentelor şi imbracamintei de protecţie; e) măsurile pe care lucrătorii trebuie să le ia în caz de evenimente şi/sau incidente periculoase, precum şi măsurile de prevenire a acestora.  +  Articolul 19Instruirea lucrătorului trebuie efectuată înainte de începerea unei activităţi care implica contactul cu agenţi biologici, adaptată la apariţia unor noi riscuri sau în cazul evoluţiei riscurilor şi repetată periodic dacă este necesar.  +  Articolul 20 (1) Angajatorul trebuie să asigure la locul de muncă instrucţiuni de securitate scrise şi, după caz, afişe privind procedura de urmat în caz de: a) accident sau incident grav datorat manipulării unui agent biologic; b) manipularea unui agent biologic din grupa 4. (2) Lucrătorii trebuie să semnaleze imediat superiorului lor sau persoanei responsabile cu securitatea şi sănătatea la locul de muncă orice accident sau incident ce implica manipularea unui agent biologic. (3) Angajatorul trebuie să informeze imediat lucrătorii şi/sau reprezentanţii lor cu raspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca despre orice accident sau incident care ar fi putut conduce la diseminarea unui agent biologic şi care este susceptibil sa producă la om infectii şi/sau boli grave. De asemenea, trebuie să îi informeze, cat mai repede posibil, despre cauzele accidentelor sau incidentelor grave, precum şi despre măsurile care au fost luate ori care trebuie luate pentru a remedia situaţia. (4) Fiecare lucrator trebuie să aibă acces la informaţiile conţinute în lista lucrătorilor expusi la agenţi biologici prevăzută la art. 22 şi care îl privesc personal. (5) Lucrătorii şi/sau reprezentanţii lor trebuie să aibă acces la informaţiile colective anonime. (6) Angajatorul trebuie să pună la dispoziţia lucrătorilor şi/sau reprezentanţilor lor, la cererea acestora, informaţiile prevăzute la art. 13.  +  Articolul 21Angajatorul trebuie să asigure consultarea şi participarea lucrătorilor şi/sau a reprezentanţilor lor la rezolvarea tuturor problemelor legate de sănătate şi securitate în munca în cazul expunerii la agenţi biologici în timpul activităţii, în conformitate cu prevederile secţiunii a 6-a a cap. III din Legea nr. 319/2006.  +  Secţiunea a 5-a Lista lucrătorilor expusi şi notificarea activităţilor care implica agenţi biologici  +  Articolul 22 (1) Angajatorul trebuie să aibă lista lucrătorilor expusi la agenţi biologici din grupele 3 şi/sau 4 care indica activitatea efectuată şi, atunci când este posibil, agentul biologic la care lucrătorii au fost expusi şi, după caz, datele referitoare la expuneri, la accidente şi incidente. (2) Lista lucrătorilor expusi la agenţi biologici din grupele 3 şi/sau 4 este păstrată timp de cel puţin 10 ani de la terminarea expunerii, conform prevederilor legislaţiei în vigoare. (3) Lista este păstrată pe o perioadă mai îndelungată, care poate atinge 40 de ani de la ultima expunere cunoscută, în cazul expunerilor susceptibile sa antreneze infectii: a) produse de agenţi biologici despre care se ştie ca pot provoca infectii persistente sau latente; b) care, ţinând seama de stadiul actual al cunoştinţelor, nu pot fi diagnosticate înainte ca boala să se declanseze, mulţi ani mai târziu; c) a căror perioada de incubaţie prealabilă declanşării bolii este deosebit de lungă; d) care produc boli ce pot prezenta recrudescenta după un timp îndelungat, în ciuda tratamentului aplicat; e) care pot lasă sechele grave pe termen lung. (4) Medicul de medicina muncii, inspectorul de muncă pe domeniul securităţii şi sănătăţii în munca, precum şi orice altă persoană responsabilă cu sănătatea şi securitatea la locul de muncă trebuie să aibă acces la lista prevăzută la alin. (1).  +  Articolul 23 (1) Angajatorul trebuie să notifice în prealabil autorităţii de sănătate publică judeţene şi inspectoratului teritorial de muncă utilizarea pentru prima data a agenţilor biologici din grupele 2, 3 şi 4, cu cel puţin 30 de zile înainte de începerea activităţii. Sub rezerva alin. (2), se notifica, de asemenea, în prealabil utilizarea pentru prima data a oricărui alt agent biologic din grupa 4, precum şi utilizarea oricărui alt agent biologic nou din grupa 3, care este clasificat provizoriu astfel chiar de către angajator. (2) Laboratoarele care furnizează servicii de diagnostic pentru agenţii biologici din grupa 4 trebuie doar sa notifice intenţia lor. (3) De fiecare data când procedeele şi/sau procedurile suferă modificări importante din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii la locul de muncă, trebuie efectuată o noua notificare. (4) Notificarea prevăzută la alin. (1)-(3) va conţine: a) denumirea şi adresa întreprinderii şi/sau unităţii; b) numele şi competentele lucrătorului desemnat cu securitatea şi sănătatea la locul de muncă; c) rezultatele evaluării riscurilor profesionale; d) specia agentului biologic; e) măsurile de protecţie şi de prevenire avute în vedere.  +  Secţiunea a 6-a Supravegherea medicală a lucrătorilor  +  Articolul 24 (1) Ministerul Sănătăţii Publice elaborează măsurile necesare pentru desfăşurarea supravegherii medicale a lucrătorilor pentru care evaluarea prevăzută la art. 8 şi 9 releva un risc pentru sănătatea sau securitatea lor. (2) Aceste măsuri trebuie să asigure ca fiecare lucrator să fie supravegheat medical corespunzător înainte de expunere profesională şi, în continuare, periodic, făcând astfel posibila aplicarea directa a măsurilor de medicina generală şi de medicina muncii. (3) Evaluarea riscurilor profesionale prevăzută la art. 8 şi 9 trebuie să identifice lucrătorii pentru care sunt necesare măsurile de protecţie speciale. (4) Dacă este cazul, angajatorii trebuie să pună la dispoziţia lucrătorilor vaccinuri eficace, dacă aceştia nu sunt încă imunizati împotriva agentului biologic la care ei sunt sau pot fi expusi. Atunci când angajatorii pun la dispoziţia lucrătorilor vaccinuri, ei trebuie să ţină seama de Codul de conduita recomandat pentru vaccinare, prevăzut în anexa nr. 7.  +  Articolul 25În cazul în care se confirma ca un lucrator prezintă o infectie şi/sau o boala care ar fi putut rezultă din expunerea la agenţi biologici, medicul de medicina muncii sau serviciul de medicina muncii aflat într-o relaţie contractuală cu angajatorul trebuie să propună şi celorlalţi lucrători care au fost expusi în mod similar să se supună supravegherii medicale; în acest caz angajatorul efectuează o reevaluare a riscului de expunere.  +  Articolul 26Toate datele obţinute în cursul supravegherii medicale a fiecărui lucrator trebuie ţinute şi/sau consemnate într-un dosar medical individual, care va fi păstrat de către serviciul de medicina muncii cel puţin 10 ani după încetarea expunerii.  +  Articolul 27În cazurile prevăzute la art. 22 alin. (3), dosarul medical individual trebuie păstrat o perioadă mai mare de 10 ani, care poate ajunge până la 40 de ani de la ultima expunere cunoscută. În cazul în care unitatea se desfiinţează sau lucrătorul îşi schimba locul de muncă, dosarul medical individual va fi preluat de autoritatea teritorială de sănătate publică pe raza căreia se afla întreprinderea şi/sau unitatea respectiva sau de serviciul de medicina muncii de la noul loc de muncă.  +  Articolul 28Serviciul sau medicul de medicina muncii aflat într-o relaţie contractuală cu angajatorul trebuie: a) sa propună măsuri de protecţie sau de prevenire utile individual, pentru fiecare lucrator; b) sa dea informaţii şi sfaturi medicale lucrătorilor privind supravegherea medicală la care ei vor fi supuşi după ce a încetat expunerea la agenţi biologici.  +  Articolul 29 (1) Lucrătorii în cauza trebuie să aibă acces la rezultatele supravegherii medicale care îi privesc personal şi pot solicita o reexaminare a rezultatelor acesteia. (1) Lucrătorii în cauza trebuie să aibă acces la rezultatele supravegherii medicale care îi privesc personal şi pot solicita o reexaminare a rezultatelor acesteia. (3) Costul reexaminarilor rezultatelor prevăzute la alin. (1) şi (2) se suporta de către solicitant.  +  Articolul 30 (1) Recomandările practice pentru supravegherea medicală a lucrătorilor sunt prevăzute în anexa nr. 4. (2) Toate cazurile de boala sau de deces care au fost confirmate ca fiind cauzate de o expunere profesională la agenţi biologici se declara, se înregistrează şi/sau se notifica conform normelor metodologice referitoare la bolile profesionale, elaborate în aplicarea Legii nr. 319/2006.  +  Capitolul V Dispoziţii pentru locuri de muncă în care exista un risc crescut de contaminare  +  Secţiunea 1 Servicii medicale şi veterinare, altele decât laboratoarele de diagnostic  +  Articolul 31 (1) Serviciile medicale şi veterinare, altele decât laboratoarele de diagnostic, în vederea evaluării riscurilor profesionale, trebuie să aibă în vedere în mod deosebit: a) incertitudinile legate de prezenta agenţilor biologici în organismul pacientilor sau al animalelor, precum şi în probele sau produsele biologice care rezultă de la aceştia; b) pericolul pe care îl constituie agenţii biologici care sunt sau ar putea fi prezenţi în organismul pacientilor ori la animale, precum şi în probele prelevate de la aceştia; c) riscurile inerente datorate naturii activităţii. (2) În serviciile medicale şi veterinare angajatorii trebuie să ia măsurile corespunzătoare pentru a asigura protecţia sanitară şi securitatea lucrătorilor respectivi. (3) Măsurile care trebuie luate în serviciile medicale şi veterinare cuprind: a) specificarea procedeelor corespunzătoare de decontaminare şi de dezinfecţie; b) punerea în practica a procedeelor care permit manipularea şi eliminarea fără riscuri a deşeurilor contaminate.  +  Articolul 32În serviciile de izolare sau în secţiile de carantina unde se găsesc pacienti umani ori animale care sunt sau ar putea fi contaminati cu agenţi biologici din grupele 3 şi 4 angajatorul trebuie să aleagă măsuri de izolare dintre cele prezentate în coloana A din anexa nr. 5, în scopul reducerii la minimum a riscului de infectie.  +  Secţiunea a 2-a Măsuri speciale aplicabile procedeelor industriale, laboratoarelor şi încăperilor pentru animale  +  Articolul 33 (1) În laboratoare, inclusiv în laboratoarele de diagnostic şi în încăperile destinate animalelor de laborator contaminate deliberat cu agenţi biologici din grupele 2, 3 şi 4, care sunt sau ar putea fi purtători ai acestor agenţi, angajatorul trebuie să ia următoarele măsuri speciale: a) în laboratoarele care efectuează activităţi ce implica manipularea agenţilor biologici din grupele 2, 3 şi 4 în scopuri de cercetare, de dezvoltare, învăţământ, diagnostic, trebuie să stabilească măsuri de izolare conform anexei nr. 5, în scopul reducerii la minimum a riscurilor de infectie; b) în urma evaluării riscurilor profesionale, după fixarea nivelului de izolare fizica necesară pentru agenţii biologici, în funcţie de gradul de risc pe care aceştia îl prezintă, stabileşte măsurile necesare conform anexei nr. 5, iar activităţile care implica manipularea unui agent biologic trebuie efectuate:1. numai în zonele de lucru corespunzătoare cel puţin nivelului de izolare nr. 2, pentru un agent biologic din grupa 2;2. numai în zonele de lucru corespunzătoare cel puţin nivelului de izolare nr. 3, pentru un agent biologic din grupa 3;3. numai în zonele de lucru corespunzătoare cel puţin nivelului de izolare nr. 4, pentru un agent biologic din grupa 4; c) în laboratoarele în care se manipuleaza materiale despre care exista incertitudini legate de absenta agenţilor biologici patogeni pentru om, dar care nu au ca obiect de activitate lucrul cu agenţii biologici ca atare, şi anume cultivarea sau concentrarea acestora, trebuie să se adopte cel puţin nivelul de izolare nr. 2. Nivelurile de izolare nr. 3 sau 4 trebuie utilizate, dacă este cazul, când se ştie sau se presupune ca ele sunt necesare, în afară situaţiilor în care recomandările formulate de autoritatea de sănătate publică şi/sau inspectoratul teritorial de muncă indica, pentru anumite cazuri, un nivel de izolare mai scăzut. (2) Angajatorii trebuie să ia următoarele măsuri speciale privind procedeele industriale care utilizează agenţi biologici din grupele 2, 3 şi 4: a) principiile de izolare expuse în alin. (1) lit. b) trebuie să se aplice, de asemenea, procedeelor industriale pe baza măsurilor practice prevăzute în anexa nr. 6; b) în funcţie de evaluarea riscului legat de utilizarea agenţilor biologici din grupele 2, 3 şi 4, autoritatea de sănătate publică judeteana şi/sau inspectoratul teritorial de muncă pot sa decidă măsuri corespunzătoare care trebuie să fie luate la folosirea industriala a agenţilor biologici.  +  Articolul 34Toate activităţile menţionate la art. 33, la care nu a fost posibil să se facă o evaluare concludenta a unui agent biologic, dar se presupune ca utilizarea acestuia ar putea sa reprezinte un risc grav pentru sănătatea lucrătorilor, trebuie să se desfăşoare doar în spaţii de lucru în care nivelul de izolare corespunde cel puţin nivelului nr. 3.  +  Capitolul VI Dispoziţii finale  +  Articolul 35Studiile efectuate de instituţiile cu atribuţii în domeniu, pe baza informaţiilor prevăzute în art. 30 alin. (2), vor fi transmise Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei pentru a fi puse la dispoziţia Comisiei Europene.  +  Articolul 36 (1) Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Adaptarile de natura strict tehnica ale anexelor la prezenta hotărâre se aproba prin ordin comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii publice.  +  Articolul 37Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 octombrie 2006.*Prezenta hotărâre transpune prevederile Directivei 2000/54/CE privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea lor la agenţi biologici în munca (a şaptea directiva specifică în sensul art. 16 paragraful 1 din Directiva 89/391/CEE ), publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 262 din 17 octombrie 2000.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:───────────────Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolaescuMinistrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Gheorghe FluturMinistrul mediului şi gospodăririi apelor,Sulfina BarbuMinistrul integrării europene,Anca Daniela BoagiuBucureşti, 16 august 2006.Nr. 1.092.  +  Anexa 1LISTA INDICATIVAa tipurilor de activităţi profesionale1. Activităţi în instalaţiile de producţie alimentara2. Activităţi în agricultura3. Activităţi profesionale în care exista contact cu animale şi/sau produse de origine animala4. Activităţi în serviciile de sănătate, inclusiv în unităţile de izolare şi examinare post-mortem5. Activităţi în laboratoare clinice, veterinare şi de diagnostic, excluzând laboratoarele microbiologice de diagnostic6. Activităţi în instalaţiile de eliminare a deşeurilor7. Activităţi în instalaţiile de epurare a apelor uzate.  +  Anexa 2  +  Anexa 3CLASIFICAREA AGENŢILOR BIOLOGICINota introductivă1. Conform domeniului de aplicare a prezentei hotărâri, sunt incluşi în clasificare numai agenţii despre care este cunoscut ca pot infesta fiinţele umane.Dacă este cazul, se adauga indicaţii asupra riscului toxic şi alergic potenţial al agenţilor.Nu au fost luati în considerare agenţii patogeni pentru animale şi plante cunoscuţi ca neavând efect asupra omului.La stabilirea prezentei liste de agenţi biologici clasificati nu au fost luate în considerare microorganismele modificate genetic.2. Clasificarea agenţilor biologici se bazează pe efectele acestor agenţi asupra lucrătorilor sanatosi.Efectele particulare asupra lucrătorilor a căror sensibilitate ar putea fi modificată pentru unul sau mai multe motive, cum ar fi patologia preexistenta, administrarea de medicamente, imunitate deficitara, sarcina sau alaptare, nu sunt luate în considerare în mod specific.Riscul suplimentar la care sunt expusi aceşti lucrători trebuie să fie considerat ca parte a evaluării riscului prevăzută de prezenta hotărâre.Orice măsură de precautie tehnica, luată în cadrul anumitor procese industriale, anumitor lucrări de laborator sau al anumitor activităţi cu animale care implica sau ar putea sa implice o expunere a lucrătorilor la agenţi biologici din grupa 3 sau 4, trebuie să fie conformă cu art. 33 din hotărâre.3. Agenţii biologici care n-au fost clasificati în grupele 2-4 din lista nu se clasifica în mod implicit în grupa 1.În cazul agenţilor care cuprind mai multe specii al căror efect patogen asupra omului este cunoscut, lista include speciile cel mai frecvent implicate în boli şi o referire de ordin mai general arata ca alte specii aparţinând aceluiaşi gen pot afecta sănătatea.Atunci când în clasificarea agenţilor biologici se menţionează un gen în totalitate, este implicit ca speciile şi tulpinile (susele) definite ca nepatogene sunt excluse din clasificare.4. Atunci când o tulpina (susa) este atenuata sau când şi-a pierdut genele de virulenta, izolarea cerută prin clasificarea susii sale parentale nu trebuie să fie aplicată în mod necesar, sub rezerva unei evaluări corespunzătoare a riscului potenţial al acesteia la locul de muncă; de exemplu, când o astfel de susa trebuie utilizata ca produs sau component al unui produs de destinaţie profilactica ori terapeutică.5. Nomenclatorul agenţilor care serveşte la stabilirea prezentei clasificari reflecta şi respecta ultimele consensuri internaţionale privind taxonomia şi nomenclatura agenţilor în vigoare în momentul elaborării sale.6. Lista agenţilor biologici clasificati reflecta stadiul cunoştinţelor în momentul conceperii sale. Ea va fi reactualizata imediat ce nu mai reflecta ultimul stadiu al cunoştinţelor.7. Toate virusurile care au fost deja izolate la om şi care nu au fost evaluate şi clasificate în aceasta anexa trebuie să fie clasificate cel puţin în grupa 2, cu excepţia situaţiilor în care exista dovada ca aceste virusuri nu sunt susceptibile sa provoace o boala la om.8. Anumiti agenţi biologici clasificati în grupa 3 şi marcati în lista alăturată prin (**) pot prezenta un risc de infectie limitat pentru lucrători, deoarece aceşti agenţi nu sunt în mod normal infectiosi pe cale aerogena.Se vor evalua măsurile de izolare care urmează să fie aplicate faţă de aceşti agenţi biologici, luându-se în considerare natura activităţilor specifice în discuţie şi cantitatea agentului biologic respectiv, în scopul de a determina dacă în anumite circumstanţe se poate renunţa la unele dintre aceste măsuri.9. Cerinţele privind izolarea, care decurg din clasificarea parazitilor, se aplică numai la diferite stadii ale ciclului de viaţa al parazitului care sunt susceptibile de a fi infectioase pentru om la locul de muncă.10. Lista conţine indicaţii separate pentru agenţii biologici care sunt susceptibili sa provoace reactii alergice sau toxice, atunci când este disponibil un vaccin eficace sau când este oportun să se păstreze mai mult de 10 ani lista lucrătorilor care sunt expusi.Aceste indicaţii sunt arătate prin următoarele litere:- A: Posibile reactii alergice- D: Lista lucrătorilor expusi acestui agent biologic trebuie să fie păstrată mai mult de 10 ani după încetarea ultimei lor expuneri cunoscute- T: Producere de toxine- V: Vaccin eficace disponibil.Vaccinarile preventive trebuie să fie efectuate ţinându-se seama de Codul de conduita recomandat pentru vaccinare, prevăzut în anexa nr. 7 la hotărâre.BACTERIIşi organisme înruditeNB: pentru agenţii biologici din prezenta lista, menţiunea "spp." se referă la celelalte specii cunoscute ca fiind patogene la om.*Font 8*
  Agentul biologic Clasificarea Note
  Actinobacillus actinomycetemcomitans Actinomadura madurae Actinomadura pelletieri Actinomyces gereneseriae Actinomyces israelii Actinomyces pyogenes Actinomyces spp. Arcanobacterium haemolyticum (Corynebacterium haemolyticum) Bacillus anthracis Bactero ides fragilis Bartonella baciliformis Bartonella quintana (Rochalimaea quintana) Bartonella (Rhochalimaea) spp. Bordetella bronchiseptica Bordetella parapertussis Bordetella pertussis Borrelia burgdorferi Borrelia duttonii Borrelia recurrentis Borrelia spp. Brucella abortus Brucella canis Brucella melitensis Brucella suis Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei) Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei) Campylobacter fetus Campylobacter jejuni Campylobacter spp. Cardiobacterium hominis Chlamydia pneumoniae Chlamydia trachomatis Chlamydia psittaci (tulpini aviare) Chlamydia psittaci (tulpini neaviare) Clostridium botulinum Clostridium perfringens Clostridium tetani Clostridium spp. Corynebacterium diphtheriae Corynebacterium minutissimum Corynebacterium pseudotuberculosis Corynebacterium spp. Coxiella burnetii Edwardsiella tarda Ehrlichia sennetsu (Rickettsia sennetsu) Ehrlichia spp. Eikenella corrodens Enterobacter aerogenes/cloacae Enterobacter spp. Enterococcus spp. Erysipelothrix rhusiopathiae Escherichia coli (cu excepţia tulpinilor nepatogene) Escherichia coli, tulpini citotoxice (de exemplu, 0157:H7 sau 013) Flavobacterium meningosepticum Fluoribacter boiemanac (Legionella) Francisella tularensis (tip A) Francisella tularensis (tip B) Fusobacterium necrophorun Gardnerella vaginalis Haemophilus ducreyi Haemophilus influenzae Haemophilus spp. Helicobacter pylori Klebsiella axytoca Klebsiella pneumoniae Klebsiella spp. Legionella pneumophila Legionella spp. Leptospira interrogans (toate serotipurile) Listeria monocytogenes Listeria ivanovii Morganella morganii Mycobacterium africanum Mycobacterium avium/intracellulare Mycobacterium bovis (cu excepţia tulpinii BCG) Mycobacterium chelonae Mycobacterium fortuitum Mycobacterium kansasii Mycobacterium leprae Mycobacterium malmoense Mycobacterium marinum Mycobacterium microti Mycobacterium paratuberculosis Mycobacterium scrofulaceum Mycobacterium simiae Mycobacterium szulgai Mycobacterium tuberculosis Mycobacterium ulcerans Mycobacterium xenopi Mycoplasma caviae Mycoplasma hominis Mycoplasma pneumoniae Neisseria gonorrhocae Neisseria meningitidis Nocardia asteroides Nocardia brasiliensis Nocardia farcinica Nocardia nova Nocardia otitidiscavianum Pasteurella multocida Pasteurella spp. Peptostreptococcus anaerobius Plesiomonas shigelloides Porphyromonas spp. Prevotella spp. Proteus mirabilis Proteus penneri Proteus vulgaris Providencia alcalifaciens Providencia retigeri Providencia spp. Pseudomonas aeruginosa Rhodococcus equi Rickettsia akari Rickettsia canada Rickettsia conorii Rickettsia montană Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri) Rickettsia prowazekii Rickettsia rickettsii Rickettsia tsutsugamushi Rickettsia spp. Salmonella arizonae Salmonella enteritidis Salmonella typhimurium Salmonella paratyphi A, B, C Salmonella typhi Salmonella (alte varietati serologice) Serpulina spp. Shigella boydii Shigella dysenteriae (tip 1) Shigella dysenteriae (alt tip decât tipul 1) Shigella flexneri Shigella sonnei Staphylococcus aureus Streptobacillus moniliformis Streptococcus pneumoniae Streptococcus pyogenes Streptococcus suis Streptococcus spp. Treponema carateum Treponema pallidum Treponema pertenue Treponema spp. Vibrio cholerae (inclusiv El Tor) Vibrio parahaemolyticus Vibrio spp. Yersinia enterocolitica Yersinia pestis Yersinia pseudotuberculosis Yersinia spp. 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3(**) 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3(**) 2 2 2 2 3 3(**) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3(**) 3(**) 3 3(**) 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3(**) 2 2 2 3(**) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 V T T, V T, V T V V V V V V T V
  (**) Vezi nota introductivă 8
      VIRUSURI(*)
  Agentul biologic Clasificarea Observaţii
  Adenoviridae Arenaviridae Complexul coriomeningitei limfocitare-Lassa (arenavirusul lumii vechi): Virusul Lassa Virusul coriomeningitei limfocitare (tulpini neurotrope) Virusul coriomeningitei limfocitare (alte tulpini) Virusul Mpoeia Alte complexe ale coriomeningitei limfocitare-Lassa Complexul Tacaribe (arenavirusul lumii noi): Virusul Guanarito Virusul Junin Virusul Sabia Virusul Machupo Virusul Flexal Alte complexe Tacaribe Astroviridae Bunyaviridae Belgrade (numit de asemenea Dobrava) Bhanja Virusul Buniamwera Germiston Virusul Oropouche Sin Nombre (numit în trecut Muerto Canion) Virusul encefalitei de California Hantavirusuri: Hantaan (febra hemoragica de Coreea) Seul (Virus) Puumala-Virus Prospect Hill-Virus Alte hantavirusuri Nairo virusuri: Virusul febrei hemoragice de Crimeea (Congo) Virusul Hazara Flebovirusuri: Febra din valea Rift Febra transmisă prin flebotomi Virusul Toscana Alte bunyavirusuri patogene Caliciviridae Virusul hepatitei E Virusul Nonvalk Alte caliciviridae Coronaviridae Filoviridae Virusul Ebola Virusul Marbourg Flaviviridae Encefalita din Australia (encefalita din valea Murray) Virusul encefalitei transmise de capuse din Europa Centrala Absettarov Hanyalova Hypr Kumlinge Virusul denga, de tip 1, 2, 3, 4 Virusul hepatitei C Virusul hepatitei G Encefalita japoneza de tip B Padurea Kyasanur Louping ill Omsk(a) Powassan Rocio Encefalita rusa de primavara-vara (TBE) (a) Encefalita din Saint-Louis Virusul Wesselsbron Virusul vaii Nilului Febra galbena Alte flavivirusuri cunoscute ca patogene Hepatdnaviridae Virusul hepatitei B Virusul hepatitei D (delta) (b) Herpesviridae Citomegalovirus Virusul Epstein-Barr Virusul herpetic simian Herpes simplex virus, tipurile 1 şi 2 Virusul varicela - zoster Virusul limfotrop B uman (HBLV-HHV6) Virusul herpetic uman 7 Virusul herpetic uman 8 Orthomyxoviridae Virusuri gripale, tipurile A, B şi C Orthomyxoviridae transmise de capuse: virusul Dhori şi Thogoto Papovaridae Virusul BK şi JC Virusul Papilloma uman Paramyxoviridae Virusul rujeolic Virusul urlian Virusul bolii Newcastle Virusuri para-gripale, tipurile 1, 2, 3 şi 4 Virusul respirator sincitial Parvoviridae Parvovirusul uman (B 19) Picornaviridae Virusul conjunctivitei hemoragice (AHC) Virusul Coxsackie Virusul ECHO Virusul hepatitei A (enterovirus uman, tip 72) Virusul poliomielitei Rhinovirus Poxviridae Poxvirusul bivolilor (e) Virusul nodulilor mulgatorilor Poxvirusul elefantilor (f) Virusul modulului capusei Virusul Molluscum contagiosum Poxvirusul maimutelor Virusul Orf Poxvirusul iepurilor (g) Virusul Vaccinia Virusul variolei (major şi minor) Virusul Whitepox (virusul variolei) Yatapox virus (Tana şi Yaba) Reoviridae Coltivirus Rotavirus uman Orbivirus Reovirus Retroviridae Virusul imunodeficientei umane Virusul uman cu tropism pentru limfocitele T (HTLV), tip 1 şi 2 Virusul SIV (h) Rhabdoviridae Virusul turbarii Virusul stomatitei veziculoase Togaviridae Alfavirus Encefalomielita ecvina est-americana Virusul Bebaru Virusul Chikungunya Virusul Everglades Virusul Mayaro Virusul Mucambo Virusul Ndumu Virusul O'nyong-nyong Virusul raului Ross Virusul pădurii Semliki Virusul Sindbis Virusul Tonate Encefalomielita ecvina venezueleana Encefalomielita ecvina vest-americana Alte alfavirusuri cunoscute Rubivirus (rubeola) Toroviridae Virusuri neclasificate Morbilivirus ecvin Virusuri ale hepatitei neidentificate încă Agenţi neclasificati asociaţi cu encefalopatiile spongiforme transmisibile (EST) Maladia Creutzfeldt-Jakob Varianta a maladiei Creutzfeldt-Jakob Encefalopatia spongiforma bovina (ESB) şi alte EST animale (i) Sindromul Gerstmann-Straussler-Scheinker Kuru 2 4 3 2 2 2 4 4 4 4 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 4 2 3 2 2 2 3(**) 2 2 2 4 4 3 3(**) 3 3 3 3 3 3(**) 3(**) 3 3 3(**) 3 3 3 3 3 3(**) 3 3 2 3(**) 3(**) 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 3(**) 3(**) 3(**) 3(**) 2 3 2 3(**) 3(**) 3 3(**) 3 2 2 2 2 3(**) 3 3 2 2 2 4 3(**) 3(**) 3(**) 3(**) 3(**) 3(**) V V D D V V V V V V V, D V, D D V (c) D (d) D (d) V V V V V V V D D V V V V V D D (d) D (d) D (d) D (d) D (d)
  (*) Vezi nota introductivă 7. (**) Vezi nota introductivă 8. (a) Encefalita capusei. (b) Virusul hepatitei D necesita o infectie simultană sau secundară celei declansate de virusul hepatitei B pentru a-şi exercită puterea patogena asupra lucrătorului. Vaccinarea împotriva virusului hepatitei B va proteja lucrătorii care nu sunt infectati cu virusul hepatitei B împotriva virusului hepatitei D (delta). (c) Numai în ceea ce priveşte tipurile A şi B. (d) Recomandat pentru muncile care implica un contact cu agenţii. (e) Doua virusuri pot fi identificate la aceasta rubrica unul gen "Buffalopox" şi o varianta a virusului "Vaccinia". (f) Varianta a "Cowpox". (g) Varianta a "Vaccinia". (h) Nu exista momentan nici o dovadă a bolii la om datorată altor retro virusuri de origine simiana. Ca măsura de precautie, un nivel de izolare 3 este recomandat pentru muncile cu expunere la aceste retrovirusuri. (i) Nu exista dovezi în ceea ce priveşte existenta la om a infectiilor datorate agenţilor responsabili de alte EST-uri animale. Totuşi, se recomanda măsurile de izolare pentru agenţii clasificati în grupa de risc 3(**) ca precautie pentru lucrările de laborator, cu excepţia lucrărilor de laborator asupra unui agent identificat al tremuriciului oilor, pentru care este suficient nivelul 2 de izolare.
      PARAZITI
  Agent biologic Clasificare Note
  Acanthamoeba castellani Ancylostoma duodenale Angiostrongylus cantonensis Angiostrongylus costaricensis Ascaris lumbricoides Ascaris suum Babesia divergens Babesia microti Balantidium coli Brugia malayi Brugia pahangi Capillaria philippinensis Capillaria spp. Clonorchis sinensis Clonorchis viverrini Cryptosporidium parvum Cryptosporidium spp. Cyclospora cayetanensis Dipetalonema streptocerca Diphyllobothrium latum Dracunculus medinensis Echinococcus granulosus Echinococcus multilocularis Echinococcus vogeli Entamoeba histolytica Fasciola gigantica Fasciola hepatica Fasciolopsis buski Giardia lamblia (Giardia intestinalis) Hymenolepis diminuta Hymenolepis nana Leishmania brasiliensis Leishmania donovani Leishmania ethiopica Leishmania mexicana Leishmania peruviana Leishmania tropica Leishmania major Leishmania spp. Lea lea Mansonella ozzardi Mansonella persians Naegleria fowleri Necator americanus Onchocerca volvulus Opistorchis felineus Opistorchis spp. Paragonimus westermani Plasmodium falciparum Plasmodium spp. (uman şi simian) Sarcocystis suihominis Schistosoma haematobium Schistosoma intercalatum Schistosoma japonicum Schistosoma mansoni Schistosoma mekongi Strongyloides stercoralis Strongyloides spp. Taenia saginata Taenia solium Toxocara canis Toxoplasma gondii Trichinella spiralis Trichuris trichiura Trypanosoma brucei brucei Trypanosoma brucei gambiense Tryponosoma brucei rhodesiense Trypanosoma cruzi Wuchereria bancrofti 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3(**) 3(**) 3(**) 2 2 2 2 2 2 2 3(**) 3(**) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3(**) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3(**) 2 2 2 2 2 2 3(**) 3 2 A A
  (**) Vezi nota introductivă 8
      CIUPERCI
  Agent biologic Clasificare Note
  Aspergillus fumigatus Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis) Candida albicans Candida tropicalis Cladophialophora bantiana (denumirea veche: Xylohypha bantiana, Cladosporium bantianum sau trichoides) Coccidioides immitis Cryptococcus neoformans var. neofonnans (Filobasidiella neofonnans var. neoformans) Cryptococcus neoformans var. gattii (Filobasidiella bacillispora) Emmonsia parva var. parva Emmonsia parva var. crescens Epidennophyton floccosum Fonsecaea compacta Fonsecaea pedrosoi Histoplasma capsulatum var. capsulatum (Ajellomyces capsulatus) Histoplasma capsulatum duboisii Madurella grisea Microsporum spp. Neotestudina rosatii Paracoccidioides brasiliensis Penicillum marneffei Scedosporium apiospennum (Pseudallescheria boydii) Scedosporium prolificans (inflatum) Sporothrix schenckii Trychophyton rubrum Trychophyton spp. 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 A A A A A A A A
   +  Anexa 4RECOMANDĂRI PRACTICEpentru supravegherea medicală a lucrătorilor1. Medicul şi/sau serviciul de medicina muncii responsabil cu supravegherea medicală a lucrătorilor expusi la agenţi biologici trebuie să cunoască bine condiţiile sau circumstanţele de expunere a fiecărui lucrator.2. Supravegherea medicală a lucrătorilor trebuie să fie asigurată conform practicilor şi principiilor medicinei muncii; ea trebuie să includă cel puţin următoarele măsuri: a) înregistrarea antecedentelor medicale şi profesionale ale fiecărui lucrator; b) o evaluare personalizata a stării de sănătate a lucrătorilor; c) dacă este cazul, o supraveghere biologica pentru depistarea efectelor precoce şi reversibile.Se pot dispune şi alte teste pentru fiecare lucrator supus unei supravegheri medicale, în lumina celor mai recente cunoştinţe ale medicinei muncii.  +  Anexa 5INDICAŢIIprivind măsurile şi nivelurile de izolareNota preliminarăMăsurile conţinute în prezenta anexa trebuie să fie aplicate în funcţie de natura activităţilor, evaluarea riscurilor pentru lucrator şi natura agentului biologic implicat.
  *Font 8*
  ┌───────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐│ │ B. Niveluri de izolare ││ A. Măsuri de izolare ├─────────────┬─────────────┼─────────────┤│ │ 2 │ 3 │ 4 │├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│ 1. Locul de muncă trebuie să fie separat de orice │ nu │ recomandat │ da ││ alta activitate din aceeaşi clădire │ │ │ ││ 2. Filtrarea admisiei şi evacuarii aerului la │ nu │ da, la │ da, la ││ locul de muncă prin filtre absolute (HEPA) │ │ evacuare │ admisie şi ││ sau dispozitive analoge │ │ │ evacuare ││ 3. Limitarea accesului doar pentru lucrătorii │ recomandat │ da │da, printr-un││ desemnaţi │ │ │ sas ││ 4. Posibilitatea închiderii ermetice a locului de │ nu │ recomandat │ da ││ munca pentru a permite dezinfectia │ │ │ ││ 5. Specificarea procedeelor de dezinfecţie │ da │ da │ da ││ 6. Presiunea la locul de muncă trebuie să rămână │ nu │ recomandat │ da ││ inferioară celei atmosferice │ │ │ ││ 7. Lupta eficace împotriva vectorilor, de exemplu │ recomandat │ da │ da ││ rozatoare şi insecte │ │ │ ││ 8. Impermeabilitatea suprafeţelor la apa: │ da, pentru │ da, pentru │ da, pentru ││ curatare uşoară │ banc │banc şi podea│banc, podea, ││ │ │ │ pereţi şi ││ │ │ │ plafon ││ 9. Rezistenta suprafeţelor la acizi, alcali, │ recomandat │ da │ da ││ solventi şi dezinfectanti │ │ │ ││10. Depozitarea agenţilor biologici în loc sigur │ da │ da │ da, ││ │ │ │ depozitare ││ │ │ │ cu acces ││ │ │ │ protejat ││11. Existenta unei ferestre de observare sau a unui│ recomandat │ recomandat │ da ││ sistem echivalent care să permită vizualizarea │ │ │ ││ ocupantilor │ │ │ ││12. Echipament complet în fiecare laborator │ nu │ recomandat │ da ││13. Manipularea materiilor infectate şi a tuturor │ eventual │da, în caz de│ da ││ animalelor într-o incinta de securitate, │ │infectie prin│ ││ izolanta sau alt mijloc corespunzător de │ │ aer │ ││ izolare │ │ │ ││14. Prezenta unui incinerator pentru │ recomandat │ da │ da, în ││ eliminarea carcaselor de animale │ │(disponibil) │ incinta │└───────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘
   +  Anexa 6IZOLAREA PROCEDEELOR INDUSTRIALE1. Agenţi biologici din grupa 1Pentru activităţile care implica utilizarea de agenţi biologici din grupa 1, inclusiv vaccinurile vii atenuate, trebuie respectate principiile unei bune securitati şi ale unei bune igiene a muncii.2. Agenţi biologici din grupele 2, 3 şi 4Poate fi util să se selecţioneze şi să se combine exigenţele de izolare din diferitele categorii prevăzute mai jos, pe baza unei evaluări a riscurilor implicate de un procedeu special sau o parte a acestuia.
  *Font 8*
  ┌───────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐│ │ B. Niveluri de izolare ││ A. Măsuri de izolare ├─────────────┬─────────────┬─────────────┤│ │ 2 │ 3 │ 4 │├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤│1. Microorganismele viabile trebuie izolate într-un│ da │ da │ da ││ sistem care separa fizic procesul de mediul │ │ │ ││ înconjurător. │ │ │ ││2. Gazele care scapa din sistemul închis trebuie │să se reducă │ să se evite │ să se evite ││ tratate astfel încât: │ la minimum │ răspândirea │ răspândirea ││ │ răspândirea │ │ ││3. Prelevarea esantioanelor, aportul de substanţe │să se reducă │ să se evite │ să se evite ││ într-un sistem închis şi transferul │ la minimum │ răspândirea │ răspândirea ││ microorganismelor viabile într-un alt sistem │ răspândirea │ │ ││ închis se efectuează astfel încât: │ │ │ ││4. Fluidele de cultura nu trebuie scoase din │ inactivate │ inactivate │ inactivate ││ sistemul închis, cu excepţia cazurilor în care │prin mijloace│prin mijloace│prin mijloace││ microorganismele viabile nu au fost: │ probate │ chimice sau │ chimice sau ││ │ │ fizice │ fizice ││ │ │ probate │ probate ││5. Închiderile ermetice trebuie concepute astfel │sa reducă la │ sa evite │ sa evite ││ încât: │ minimum │ răspândirea │ răspândirea ││ │ răspândirea │ │ ││6. Sistemele închise trebuie situate într-o zona │ facultativ │ facultativ │ da, şi ││ controlată: │ │ │construită în││ │ │ │ acest scop ││a) trebuie amplasate avertismente privind riscurile│ facultativ │ da │ da ││ biologice │ │ │ ││b) accesul trebuie permis doar persoanelor │ facultativ │ da │da, printr-un││ desemnate │ │ │ sas ││c) personalul trebuie să poarte haine de protecţie │da, lenjerie │ da │ se schimba ││ │ de lucru │ │ complet ││d) personalul trebuie să aibă acces la instalaţii │ da │ da │ da ││ de decontaminare şi instalaţii sanitare │ │ │ ││e) personalul trebuie să facă dus înainte de a │ nu │ facultativ │ da ││ părăsi zona controlată │ │ │ ││f) efluentii de la chiuvete sau duşuri trebuie │ nu │ facultativ │ da ││ colectati şi inactivati înainte de evacuare │ │ │ ││g) zona controlată trebuie ventilata corespunzător │ facultativ │ facultativ │ da ││ pentru a reduce la minim contaminarea aerului │ │ │ ││h) zona controlată trebuie menţinută la o presiune │ nu │ facultativ │ da ││ inferioară celei atmosferice │ │ │ ││i) aerul de admisie şi evacuare din zona controlată│ nu │ facultativ │ da ││ trebuie filtrat cu un filtru HEPA │ │ │ ││j) zona controlată trebuie concepută astfel încât │ nu │ facultativ │ da ││ întreg conţinutul sistemului închis să poată fi │ │ │ ││ reţinut în caz de deversare │ │ │ ││k) zona controlată trebuie să poată fi închisă │ nu │ facultativ │ da ││ ermetic pentru a permite fumigatiile │ │ │ ││l) tratamentul efluentilor înainte de evacuarea │ inactivare │ inactivare │ inactivare ││ finala │prin mijloace│prin mijloace│prin mijloace││ │ probate │ chimice sau │ chimice sau ││ │ │ fizice │ fizice ││ │ │ probate │ probate │└───────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘
   +  Anexa 7COD DE CONDUITArecomandat pentru vaccinare1. Dacă evaluarea releva existenta unui risc pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, cauzat de expunerea la agenţi biologici contra cărora exista vaccinuri eficace, angajatorul trebuie să le asigure vaccinarea.2. Vaccinarea trebuie să fie efectuată în conformitate cu reglementările Ministerului Sănătăţii Publice. Lucrătorii trebuie să fie informati despre avantajele şi inconvenientele atât ale vaccinarii, cat şi ale absentei acesteia.3. Vaccinarea nu trebuie să implice costuri financiare pentru lucrători.4. Poate fi întocmit un certificat de vaccinare care trebuie să fie eliberat lucrătorului respectiv şi, la cerere, autorităţii de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti.___________