LEGE nr. 562 din 7 decembrie 2004 (*actualizată*)privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare(actualizată până la data de 30 iulie 2006*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • -----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.169 din 9 decembrie 2004. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 30 iulie 2006, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 357 din 25 iulie 2006.Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Se autorizează instituţiile publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională să vândă unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 2 (1) Poate cumpăra o singură locuinţă de serviciu titularul contractului de închiriere, dacă o deţine în baza unui contract valabil încheiat şi îndeplineşte o funcţie în una dintre instituţiile publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, precum şi pensionarii sau urmaşii titularilor contractelor de închiriere decedaţi, în situaţia în care fac dovada că, la data intrării în vigoare a prezentei legi, ocupau locuinţa de serviciu şi au achitat chiria la zi.------------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 357 din 25 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 27 iulie 2006. (2) Se exceptează de la prevederile alin. (1): a) persoanele a căror activitate în instituţiile prevăzute la art. 1 a încetat prin demisie sau din motive imputabile lor, în condiţiile prevăzute de lege; b) persoanele care deţin în proprietate, ele sau soţul, soţia ori copiii aflaţi în întreţinere, o locuinţă proprietate personală şi care îndeplineşte condiţiile minimale prevăzute de Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.------------Litera b) a alin. (2) al art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 357 din 25 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 27 iulie 2006. (3) În situaţia în care soţii, cadre militare sau personal civil, deţin fiecare câte o locuinţă de serviciu, de prevederile alin. (1) poate beneficia numai unul dintre aceştia.  +  Articolul 3 (1) Locuinţele de serviciu pot fi vândute titularilor de contract de închiriere cu plata integrală a valorii locuinţei sau în rate.------------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 357 din 25 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 27 iulie 2006. (2) Ratele lunare pentru achitarea contravalorii locuinţelor se vor eşalona pe o perioadă de maximum 20 de ani, cu o dobândă anuală de 5%.------------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 357 din 25 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 27 iulie 2006. (3) Vânzarea locuinţelor de serviciu se efectuează prin structuri proprii, abilitate prin ordin al conducătorilor instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională.  +  Articolul 4 (1) Preţul de vânzare al locuinţelor se stabileşte pe baza procedurilor de evaluare prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la Decretul-lege nr. 61/1990privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin indexarea valorii astfel determinate în funcţie de indicele de creştere a preţurilor de consum, valabil în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a acestui act normativ şi data încheierii contractului de vânzare-cumpărare. (2) Vânzarea locuinţelor de serviciu de către instituţiile publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, în condiţiile prezentei legi, nu constituie operaţiune impozabilă din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată, potrivit art. 127 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 571/2003privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. (3) În cazul în care valoarea determinată potrivit prevederilor alin. (1) şi (2) este mai mare decât valoarea de piaţă a locuinţei, stabilită prin raport de expertiză elaborat de evaluatori atestaţi, preţul de vânzare al locuinţei va fi cel stabilit prin raportul de expertiză.------------Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 357 din 25 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 27 iulie 2006.  +  Articolul 5În situaţia în care locuinţele de serviciu nu sunt cumpărate de chiriaşi şi au devenit disponibile din diferite motive, acestea pot fi transferate la autorităţile interesate, prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 6În situaţia în care locuinţele de serviciu sunt ocupate de pensionari sau de urmaşi ai titularilor contractelor de închiriere decedaţi, al căror venit nu le permite cumpărarea locuinţei în condiţiile prevăzute la art. 3, aceştia îşi pot păstra calitatea de chiriaş.  +  Articolul 7 (1) Locuinţele cumpărate în rate în condiţiile prezentei legi nu pot fi înstrăinate prin acte între vii până la data achitării integrale a preţului. (2) Locuinţele dobândite în condiţiile prezentei legi nu pot fi restructurate şi acestora nu li se poate schimba destinaţia, până la data prevăzută la alin. (1), fără autorizarea prealabilă a instituţiilor publice prevăzute la art. 1. (3) Instituţiile publice prevăzute la art. 1 îşi garantează încasarea preţului prin constituirea unei ipoteci asupra locuinţei în favoarea lor. Această operaţiune este scutită de taxa de timbru.  +  Articolul 8 (1) Sumele încasate din vânzarea locuinţelor de serviciu se fac venit la bugetul de stat. (2) Din sumele prevăzute la alin. (1) se vor deduce cheltuielile determinate de procesul de evaluare a locuinţelor.  +  Articolul 9Locuinţele de serviciu prevăzute la art. 1, aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, se trec în proprietatea privată a statului prin hotărâre a Guvernului.------------Art. 9 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 357 din 25 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 27 iulie 2006.  +  Articolul 10La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă art. 32 alin. (2) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, art. 22^2 din Legea nr. 191/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Pază, precum şi orice alte dispoziţii contrare.------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din LEGEA nr. 357 din 25 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 27 iulie 2006, preţul şi condiţiile de plată prevăzute în contractele de vânzare-cumpărare, încheiate în baza Legii nr. 562/2004, pot fi modificate la cererea cumpărătorilor, potrivit prevederilor prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 7 decembrie 2004.Nr. 562.---------