HOTĂRÂRE nr. 155 din 3 martie 2005 (*actualizata*)privind organizarea şi functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale(actualizata până la data de 6 aprilie 2006*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 14 martie 2005. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 6 aprilie 2006, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 374 din 28 aprilie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 iulie 2005; HOTĂRÂREA nr. 865 din 28 iulie 2005; HOTĂRÂREA nr. 933 din 11 august 2005; LEGEA nr. 389 din 16 decembrie 2005; HOTĂRÂREA nr. 1.830 din 22 decembrie 2005; HOTĂRÂREA nr. 129 din 29 ianuarie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 13 din 22 februarie 2006; HOTĂRÂREA nr. 414 din 29 martie 2006.În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi functionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1 (1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridica, în subordinea Guvernului. (2) Sediul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale este în municipiul Bucureşti, bd. Carol I nr. 24, sectorul 3. (3) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale aplica strategia şi Programul de guvernare în vederea promovarii politicilor în domeniile sale de activitate: agricultura, pescuit, acvacultura, productie alimentara, consolidarea proprietăţii funciare, imbunatatiri funciare, silvicultura, dezvoltare rurala, optimizarea exploatatiilor şi conservarea solurilor. (4) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale este autoritatea publică centrala care asigura dezvoltarea pe baze moderne a domeniilor sale de activitate. (5) Obiectivele Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale sunt: a) finalizarea reformei şi consolidarea proprietăţii funciare; b) stimularea transformarii gospodariilor taranesti în exploatatii agricole moderne cu caracter comercial, formarea şi consolidarea clasei de mijloc în spatiul rural; c) alocarea eficienta a resurselor bugetare pentru sprijinirea producătorilor agricoli; d) sprijinirea gradului de procesare a produselor agricole şi a crearii de valoare adăugată în cadrul productiei agricole, prin măsuri de piaţa libera; e) dezvoltarea şi modernizarea mediului rural;e^1) reabilitarea infrastructurii de imbunatatiri funciare din amenajarile viabile din domeniul public al statului; f) dezvoltarea pescuitului şi acvaculturii; g) gestionarea eficienta a pădurilor; h) îmbunătăţirea cadrului instituţional în domeniile sale de activitate pe principiile eficientei şi debirocratizarii. (6) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale elaboreaza strategia şi reglementarile specifice în domeniile sale de activitate, în cadrul politicii generale a Guvernului şi în concordanta cu reglementarile Uniunii Europene.----------------Lit. e^1) a alin. (5) al art. 1 a fost introdusa de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 414 din 29 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 6 aprilie 2006.  +  Articolul 2Pentru realizarea obiectivelor din domeniul sau de activitate Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale exercita urmatoarele functii: a) de strategie, prin care se elaboreaza, în conformitate cu politica economica a Guvernului, normele Uniunii Europene şi tendintele pe plan mondial, strategia de dezvoltare în domeniile sale de activitate şi se proiecteaza mecanismele financiare necesare; b) de reglementare, prin care se asigura, în conformitate cu strategia, realizarea cadrului juridic şi elaborarea reglementarilor specifice activităţilor din domeniile sale de activitate; c) de administrare, prin care se asigura administrarea proprietăţii publice şi private a statului, precum şi gestionarea fondurilor şi serviciilor pentru care statul este responsabil, în domeniul sau de activitate; d) de reprezentare, prin care se asigura, în numele statului sau al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern şi extern, în domeniul sau de activitate şi în limitele stabilite prin actele normative în vigoare; e) de autoritate de stat, prin care se asigura implementarea, urmarirea şi controlul aplicarii şi respectarii reglementarilor în domeniile sale de activitate.  +  Capitolul II Atribuţiile, structura organizatorica şi conducerea ministerului  +  Secţiunea 1 Atribuţiile ministerului  +  Articolul 3În exercitarea functiilor sale, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale are urmatoarele atribuţii generale:1. asigura implementarea strategiei şi a Programului de guvernare în domeniile sale de activitate, potrivit reglementarilor în vigoare;2. elaboreaza strategii şi politici specifice în domeniile sale de activitate, pe care le supune Guvernului spre adoptare;3. coordonează activitatea celor două Agentii de Plati - Agentia de Plati şi Interventie pentru Agricultura şi Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala şi Pescuit, rezultata din reorganizarea Agentiei SAPARD -, precum şi programele de finanţare şi asistenţa internationala din domeniile sale de activitate;4. elaboreaza studii, analize şi strategii şi fundamentează programe de dezvoltare a zonelor montane şi a zonelor rurale, în colaborare cu celelalte institutii ale administraţiei publice centrale şi cu organismele internationale în domeniu;5. coordonează activitatea de elaborare a documentatiilor tehnice, avizare, programare, promovare, realizare şi monitorizare a obiectivelor de investitii specifice;6. elaboreaza studii şi propune strategii de modernizare şi retehnologizare a agriculturii, în concordanta cu cerinţele de integrare în Uniunea Europeana;7. coordonează activitatea privind evaluarea şi inregistrarea bunurilor din patrimoniul instituţiilor publice din subordine şi de sub autoritatea sa;8. coordonează şi controlează privatizarea societatilor comerciale agricole la care statul este acţionar şi concesionarea terenurilor aparţinând domeniului public sau privat al statului, aflate în administrarea unităţilor de sub autoritatea sa ori aflate în subordonarea sa, precum şi a terenurilor agricole sau a terenurilor cu amenajari piscicole din administrarea societatilor comerciale la care statul este acţionar şi a celorlalte bunuri şi servicii din domeniul sau de activitate;9. coordonează şi monitorizează activităţile de fond funciar, de cadastru specializat, de imbunatatiri funciare, amenajari de torenti şi regularizări de ape din domeniul agricol şi silvic;10. coordonează şi monitorizează concesionarea terenurilor aferente activelor vandute de Regia Naţionala a Pădurilor - Romsilva, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, şi asigura incasarea redeventei;11. coordonează constituirea organizaţiilor de imbunatatiri funciare (OIF) şi a federatiilor de organizaţii de imbunatatiri funciare (FOIF), prin Oficiul de reglementare a organizaţiilor de imbunatatiri funciare (OROIF) şi prin structurile acestuia care îşi desfăşoară activităţile în cadrul direcţiilor pentru agricultura şi dezvoltare rurala judetene şi a municipiului Bucureşti şi, de asemenea, monitorizează functionarea acestora;12. elaboreaza norme şi instrucţiuni pentru atestarea persoanelor care desfăşoară activităţi de imbunatatiri funciare în domeniul agricol şi silvic;13. fundamentează şi elaboreaza strategii şi programe de finanţare privind fondul funciar, protectia solului, a plantelor, a animalelor şi a pădurilor;14. reprezinta Guvernul în relatiile cu organismele interne şi internationale în domeniile sale de activitate;15. sprijina, direct sau prin institutii publice din subordine, editarea publicatiilor de specialitate şi de informare specifice;16. colaboreaza, prin structurile sale, cu Institutul Naţional de Statistica pentru a satisface cerinţele de date statistice de calitate şi comparabile bazate pe acquisul comunitar;17. initiaza, direct sau prin unitatile aflate în subordine ori sub autoritatea sa, proiecte de parteneriat public-privat de interes naţional, negociaza, semneaza şi realizează contractul de parteneriat public-privat, în conformitate cu prevederile legale în domeniu;18. initiaza, negociaza şi asigura punerea în aplicare a dispoziţiilor convenţiilor şi acordurilor internationale din sfera sa de competenţa, la care România este parte, din imputernicirea Guvernului, reprezinta interesele statului în diferite institutii şi organisme internationale şi dezvolta relatii de cooperare cu institutii şi organizaţii similare din alte state;19. intreprinde acţiuni şi initiative, potrivit competentelor stabilite de lege, pentru intensificarea participării României la actiunile de cooperare bilaterala şi multilaterala, la nivel subregional, regional şi global, pentru valorificarea oportunitatilor şi facilitatilor de asistenţa financiară, tehnica, tehnologica şi stiintifica;20. coordonează şi raspunde de activităţile privind relatiile cu Uniunea Europeana pentru domeniile din sfera sa de competenţa;21. exercita şi alte responsabilităţii, în conformitate cu dispozitiile legislaţiei naţionale şi ale acordurilor internationale la care România este parte, precum şi cu prevederile Programului naţional de aderare la Uniunea Europeana;22. asigura relaţia cu Parlamentul României, cu sindicatele şi patronatele şi cu organizaţiile nonguvernamentale din sfera sa de activitate, cu populatia, precum şi cu mass-media;23. coordonează actiunile de cooperare cu alte tari în domeniile sale de activitate şi asigura aplicarea, în condiţiile legislaţiei în vigoare, a convenţiilor şi acordurilor, precum şi controlul indeplinirii obligaţiilor ce decurg din acestea;24. initiaza acţiuni în domeniul sau de activitate privind integrarea europeana; urmareste şi raspunde de aplicarea prevederilor specifice din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993;25. asigura în domeniile sale de activitate organizarea activităţilor prevăzute de lege pentru apararea civila, pentru rezolvarea situaţiilor de urgenta şi pentru situaţii de mobilizare;26. desfăşoară activităţi de control şi inspecţii privind respectarea legislaţiei pe domenii de activitate, colaborand în actiunile sale, după caz, şi cu celelalte autorităţi publice abilitate;27. desfăşoară activităţi de audit public intern, potrivit reglementarilor legale în vigoare;28. colaboreaza cu celelalte ministere şi organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu alte organisme interne şi internationale;29. initiaza şi elaboreaza, direct sau prin unitatile aflate în subordine, sub autoritate ori în coordonare, proiecte de acte normative în domeniile sale de activitate;30. avizeaza proiecte de acte normative care au legătură cu domeniile sale de activitate;31. elaboreaza şi promovează politici privind reglementarea depozitarii semintelor de consum şi activitatea de utilizare a acestora în alimentatie şi ca furaj pentru nutritia animalelor.32. planifica şi elaboreaza politici pentru sectorul imbunatatirilor funciare, elaboreaza şi actualizeaza periodic strategia naţionala pentru sectorul imbunatatirilor funciare;33. elaboreaza şi propune politici şi strategii privind organizarea şi sistematizarea teritoriilor agricole, optimizarea exploatatiilor agricole, protectia şi ameliorarea solurilor;34. coordonează constituirea sistemului informational în agricultura şi silvicultura şi asigura functionarea acestuia;35. coordonează activitatea de protecţie a plantelor şi carantina fitosanitara la nivel teritorial şi vamal;36. coordonează activitatea privind producerea, prelucrarea, controlul, certificarea şi comercializarea semintelor şi a materialului saditor, precum şi testarea şi inregistrarea soiurilor de plante în Catalogul oficial al României şi al Comunităţii Europene;37. elaboreaza analize şi strategii şi fundamentează programe de dezvoltare ale sectorului agricol şi agroalimentar;38. elaboreaza şi promovează programe privind punerea în valoare a produselor agroalimentare şi programe de măsuri pentru stimularea şi dezvoltarea investitiilor în sectorul agroalimentar;39. coordonează activitatea privind cercetarea stiintifica agricola;40. elaboreaza şi implementeaza strategiile şi politicile privind introducerea în cultura şi pe piaţa a produselor modificate genetic;41. asigura implementarea conform legii a prevederilor privind agricultura ecologică şi acrediteaza organismele de inspecţie în domeniu.----------------Pct. 3, 11 şi 26 ale art. 3 au fost modificate de pct. 2 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 414 din 29 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 6 aprilie 2006.Pct. 32-41 ale art. 3 au fost introduse de pct. 3 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 414 din 29 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 6 aprilie 2006.  +  Articolul 4 (1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale are urmatoarele atribuţii specifice:I. În domeniul agriculturii, pescuitului şi acvaculturii şi productiei alimentare şi imbunatatirilor funciare:1. elaboreaza strategii şi politici sectoriale şi de piaţa, în colaborare cu organizaţiile interprofesionale pe produs şi cu asociaţiile patronale şi sindicale din domeniul agrozootehnic şi piscicol;2. promovează programe şi proiecte de acte normative, pentru stimularea şi consolidarea pieţei produselor agroalimentare în vederea cresterii competitivitatii produselor pe piaţa interna şi externa;3. propune amendarea periodica, în functie de rezultate, a Programului Guvernului pentru agricultura;4. urmareste consolidarea proprietăţii agricole şi sprijina optimizarea exploatatiilor agricole şi piscicole;5. colaboreaza cu organizaţiile patronale, sindicale şi profesionale de producători, în vederea sprijinirii producătorilor agricoli şi piscicoli, şi intreprinde acţiuni de asistenţa şi consultanţă pentru susţinerea activităţii acestora;6. initiaza şi sprijina actiunile privind dezvoltarea prestarii serviciilor specifice pentru producătorii agricoli şi piscicoli, inclusiv prin dezvoltarea cooperatiei rurale;7. acrediteaza şi controlează, în condiţiile legii, agentii economici care produc, prelucreaza şi comercializeaza produse agroalimentare;8. acrediteaza şi controlează, în condiţiile legii, organismele de inspecţie şi certificare din agricultura ecologică;9. asigura, prin intermediul Autorităţii Naţionale pentru Produse Ecologice, implementarea, reglementarea şi monitorizarea sistemului de agricultura ecologică în România;10. elaboreaza mecanisme şi instrumente de reglementare a pietelor agricole şi agroalimentare, în colaborare cu consiliile pe produs;11. elibereaza licente de depozit pentru semintele de consum, conform prevederilor legale, şi aproba Manualul de gradare a semintelor de consum alimentar şi furajer;12. participa la armonizarea standardelor româneşti ale produselor alimentare cu cele europene şi internationale, precum şi cu standardele Codex Alimentarius;13. coordonează şi controlează activitatea de pescuit şi acvacultura; ia măsuri de protecţie a fondului piscicol prin inspecţia de specialitate, potrivit legislaţiei în vigoare;14. coordonează, organizeaza şi controlează activitatea de selecţie, ameliorare şi de reproductie a animalelor de interes zootehnic;15. asigura implementarea politicilor, strategiilor şi programelor de dezvoltare în domeniul sectorului vegetal, al producerii de furaje, cresterii animalelor, pescuitului şi acvaculturii, precum şi în domeniul produselor agroalimentare;16. elaboreaza norme tehnice şi metodologice în domeniul cresterii animalelor, pescuitului şi acvaculturii, precum şi în domeniul produselor agroalimentare;17. coordonează activitatea productiva de crestere a animalelor şi nutriţie animala, precum şi activitatea de pescuit şi acvacultura;18. elaboreaza, promovează şi implementeaza cadrul legal privind calitatea produselor agroalimentare, precum şi alinierea legislaţiei în domeniul cresterii animalelor, pescuitului, acvaculturii şi produselor agroalimentare cu legislatia Uniunii Europene;19. elaboreaza acte normative care promovează valorificarea productiilor animaliere în sisteme comunitare de clasificare în vederea exportului acestora;20. stabileste prioritati în domeniul cresterii animalelor, pescuitului şi acvaculturii, pentru corelarea productiilor animaliere cu necesarul de produse, în vederea aprovizionarii pieţei interne şi crearii de disponibilitati pentru export;21. elaboreaza şi promovează, împreună cu institutele de specialitate de profil, tehnologii competitive moderne pentru cresterea animalelor, în domeniul pescuitului şi acvaculturii şi pentru amenajarea pajiştilor, diferentiate în functie de condiţiile agropedologice;22. abrogat;23. abrogat;24. aproba, în condiţiile legii, organismele de inspecţie şi certificare privind protectia indicatiilor geografice, denumirilor de origine şi a atestatelor de specificitate pentru produsele agricole şi produsele alimentare;25. înregistrează, în condiţiile legii, indicatiile geografice, rasele de animale, soiurile de plante, tehnologiile şi metodele de procesare industriala a produselor agricole, denumirile de origine şi atestatele de specificitate pentru produsele agricole şi produsele alimentare şi solicita protectia acestora în Uniunea Europeana;26. elaboreaza şi actualizeaza legislatia privind acreditarea agentilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul productiei, depozitarii, transportului şi comercializarii produselor alimentare;27. abrogat;28. abrogat;29. elaboreaza şi implementeaza legislatia naţionala a semintelor şi materialului saditor conform reglementarilor Uniunii Europene (UE), Organizaţiei Economice de Cooperare şi Dezvoltare (OCDE), Asociaţiei Internationale de Testare a Semintelor (ISTA), asigura controlul şi certificarea calităţii semintelor, înregistrează, supraveghează, monitorizează şi acrediteaza operatorii economici furnizori de seminte şi material saditor, asigura aplicarea prevederilor Legii nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea semintelor şi a materialului saditor, precum şi inregistrarea soiurilor de plante şi a reglementarilor de implementare a legii, participa la activitatea de înregistrare a soiurilor;29^1. asigura legătură cu organizaţiile internationale specializate în domeniul semintelor: Comisia Uniunii Europene, Comitetul tehnic pentru seminte, Organizaţia Economica de Cooperare şi Dezvoltare (OCDE), Asociaţia Internationala de Testare a Semintelor (ISTA), Uniunea Internationala pentru Protectia Soiurilor (UPOV), Oficiul Comunitar al Protectiei Soiurilor (CPVO) şi participa la elaborarea actelor normative ale Comunităţii Europene (CE) şi la negocierile şi intrunirile organizate de acestea;29^2. gestioneaza din punct de vedere tehnic Registrul plantatiilor viticole;30. stabileste norme fitosanitare specifice privind prevenirea introducerii şi raspandirii organismelor de carantina, monitorizează organismele de carantina, dezvolta programe informatice - FITOEXPERT, PESTEXPERT, Sistemul Informatic Naţional pentru Protectia Plantelor (SINPP), coordonează omologarea şi plasarea pe piaţa a produselor pentru protectia plantelor;31. elaboreaza strategia în domeniul protectiei plantelor şi al produselor de uz fitosanitar, elaboreaza şi implementeaza politici specifice privind combaterea biologica a bolilor, daunatorilor, protectia fitosanitara a culturilor şi siguranţa alimentara a consumatorului;31^1. asigura permanent schimbul de informaţii cu Comisia Europeana şi organismele naţionale şi internationale din domeniul fitosanitar: Asociaţia Producătorilor de Produse de Uz Fitosanitar (APPUF), Societatea Naţionala de Protecţie a Plantelor (SNPP), Organizaţia Europeana şi Mediteraneana pentru Protectia Plantelor (OEPP), Convenţia Internationala pentru Protectia Plantelor (CIPV), Organizaţia pentru Alimente şi Agricultura (FAO), Organizaţia Mondiala a Comerţului (OMC), Asociaţia Europeana pentru Protectia Plantelor (ECPA), Asociaţia Industriei de Protecţie a Plantelor din România (AIPROM);32. coordonează activitatea şi elaboreaza strategia şi programele de restructurare şi privatizare ale societatilor naţionale la care statul, prin Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, este acţionar majoritar;33. coordonează elaborarea de măsuri şi asigura restructurarea şi privatizarea societatilor comerciale pe acţiuni, cu capital majoritar de stat, din domeniul sau de activitate şi exercită, în numele statului, toate drepturile ce decurg din calitatea de acţionar la societăţile comerciale ce deţin în administrare terenuri agricole sau terenuri cu amenajari piscicole;34. controlează modul în care sunt respectate normele privind evidenta, protectia, folosirea şi ameliorarea fondului funciar de către toţi detinatorii de terenuri cu destinatie agricola, indiferent de forma de proprietate;35. asigura evidenta navelor şi ambarcatiunilor de pescuit prin Fisierul navelor şi ambarcatiunilor de pescuit, precum şi evidenta altor tipuri de dotari tehnice ale ambarcatiunilor de pescuit, inregistrarea datelor tehnice şi proiectelor amenajarilor hidrotehnice ale capacităţilor de productie din acvacultura;36. avizeaza documentatiile privind scoaterea din circuitul agricol a terenurilor agricole şi schimbarea categoriei de folosinţă a terenului agricol, potrivit reglementarilor în vigoare;37. avizeaza lucrari de scoatere a terenurilor din circuitul agricol, respectand planul urbanistic general şi planul urbanistic zonal, în vederea infiintarii de amenajari agrozootehnice, complexuri de sere, ferme multifunctionale, microferme, amenajari piscicole pentru acvacultura intensiva şi superintensiva în sistem dirijat-controlat;38. coordonează programul privind realizarea lucrărilor de imbunatatiri funciare prioritare, potrivit legislaţiei în vigoare;39. fundamentează şi elaboreaza programele prioritare de amenajare şi ameliorare a terenurilor agricole degradate, precum şi monitorizarea calităţii solului prin studii pedologice şi agrochimice;40. elaboreaza şi promovează programe de sustinere financiară a producătorilor agricoli şi piscicoli şi urmareste derularea acestora;41. întocmeşte strategii şi politici privind promovarea produselor agroalimentare româneşti pe piete externe şi monitorizează aplicarea acestora;42. elaboreaza, împreună cu alte ministere implicate, cadrul legislativ în domeniul organismelor modificate genetic, în vederea armonizării legislaţiei româneşti cu cea a Uniunii Europene;42^1. elaboreaza şi implementeaza politicile şi strategiile naţionale privind introducerea în cultura şi pe piaţa a produselor modificate genetic, asigurand un control eficient al acestora;43. defineste strategiile privind cercetarea stiintifica agricola, prin adaptarea acesteia la actuala forma de proprietate, la modul de exploatare a terenului şi la cerinţele tehnologiei moderne;43^1. monitorizează implementarea politicilor de cercetare stiintifica agricola prin unitatile de cercetare-dezvoltare din subordine;43^2. participa la definirea, orientarea şi implementarea politicilor de formare profesionala în sectoarele din competenţa ministerului;44. coordonează actiunea de implementare a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindina şi de stimulare a precipitatiilor;45. asigura indeplinirea, prin intermediul Autorităţii de Management pentru Programul Operational Sectorial pentru Agricultura, Dezvoltare Rurala şi Pescuit, a atribuţiilor stabilite prin actele normative în vigoare;46. asigură realizarea Proiectului privind reabilitarea şi reforma sectorului de irigatii conform prevederilor legale în vigoare;47. organizeaza şi asigura functionarea sistemului naţional de supraveghere, evaluare, prognoze şi avertizare privind efectele ecologice şi economice ale amenajarilor de imbunatatiri funciare;48. organizeaza, executa şi actualizeaza cadastrul amenajarilor de acvacultura şi imbunatatiri funciare cofinantat de la bugetul de stat.49. asigura corelarea activităţilor şi programelor ministerului privind sectorul imbunatatirilor funciare cu planurile, politicile, programele şi activităţile altor ministere şi institutii publice;50. propune şi infiinteaza comitete tehnice consultative şi poate propune acordarea de facilităţi organizaţiilor neguvernamentale de utilitate publică, care promovează sau elaboreaza programe şi proiecte în domeniul imbunatatirilor funciare şi în alte domenii conexe;51. elaboreaza şi emite ordine şi regulamente privind exploatarea, întreţinerea şi reparatiile amenajarilor de imbunatatiri funciare, precum şi cu privire la diminuarea suprafetei deservite de sistemele şi amenajarile de irigatii sau desecare şi drenaj şi de lucrarile de aparare împotriva inundaţiilor şi de combatere a eroziunii solului;52. atesta persoanele fizice şi juridice care solicită desfăşurarea de activităţi de imbunatatiri funciare, respectiv de proiectare, executare de lucrari, fabricare şi utilizare a instalaţiilor şi echipamentelor specifice acestor activităţi;53. asigura, prin experti şi specialisti atestati potrivit legii, evaluarea stării de siguranţă în exploatare şi controlul respectarii standardelor de siguranţă a amenajarilor de imbunatatiri funciare;54. emite norme şi standarde tehnice privind prevenirea şi reducerea poluarii şi utilizarea rationala a apei în cadrul amenajarilor de imbunatatiri funciare;55. avizeaza sau, după caz, aproba documentatiile tehnico-economice de execuţie de noi amenajari de imbunatatiri funciare şi de reabilitare şi modernizare a amenajarilor existente finantate de la bugetul de stat, cu consultarea Administraţiei Naţionale a Imbunatatirilor Funciare sau la propunerea acesteia;56. organizeaza şi asigura functionarea sistemului naţional de supraveghere, evaluare, prognoza şi avertizare privind efectele ecologice şi economice ale amenajarilor de imbunatatiri funciare ca parte componenta a sistemului naţional de monitorizare integrată de fond şi de impact, pentru toţi factorii de mediu;57. organizeaza, executa şi actualizeaza sistemul informational de evidenta la nivel naţional al amenajarilor de imbunatatiri funciare din domeniul agricol;58. aproba situaţiile financiare anuale ale Administraţiei Naţionale a Imbunatatirilor Funciare;59. supune aprobării Guvernului bugetul de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Naţionale a Imbunatatirilor Funciare pentru incadrarea acestuia în prevederile bugetului ministerului, programul de activitate pentru exercitiul financiar următor şi indicatorii de performanţă;60. solicita informaţii şi rapoarte de activitate de la Administratia Naţionala a Imbunatatirilor Funciare;61. aproba reabilitarea şi modernizarea amenajarilor de imbunatatiri funciare existente şi execuţia de noi amenajari, la propunerea Administraţiei Naţionale a Imbunatatirilor Funciare;62. aplica masurile prevăzute la art. 38 alin. (2) lit. b), c) şi f) din Legea imbunatatirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările şi completările ulterioare, prin Agentia Domeniilor Statului, iar pe cele prevăzute la lit. a), d) şi e) ale aceluiasi alineat, prin Administratia Naţionala a Imbunatatirilor Funciare;63. organizeaza Registrul naţional al organizaţiilor de imbunatatiri funciare (OIF), acorda consultanţă şi asistenţa la înfiinţarea şi reorganizarea organizaţiilor şi federatiilor, avizeaza înfiinţarea organizaţiilor şi federatiilor, inclusiv teritoriile propuse ale acestora, solicita informaţii şi rapoarte din partea organizaţiilor şi federatiilor privind exploatarea şi întreţinerea infrastructurii ce le-a fost transmisa în folosinţă sau proprietate, elaboreaza proiectele de hotărârii ale Guvernului privind transferul infrastructurii de imbunatatiri funciare din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, monitorizează indeplinirea condiţiilor legale şi modul de acordare a subventiilor de la bugetul de stat către organizaţii şi federatii, efectueaza controale la organizaţii şi federatii, cuprinzand atât controale tehnice, cat şi financiare, conform legii, avizeaza dizolvarea, lichidarea, reorganizarea şi modificarea statutului organizaţiilor şi federatiilor, acorda asistenţa tehnica organizaţiilor şi federatiilor.64. coordonează activităţile de gestionare şi actualizare a sistemului informational în agricultura şi silvicultura, organizarea şi sistematizarea teritoriului agricol, protectia şi ameliorarea solurilor;65. elaboreaza strategia în domeniul utilizarii ingrasamintelor, coordonează activitatea de utilizare a ingrasamintelor, avizeaza autorizarea ingrasamintelor, controlează modul de implementare a legislaţiei în vigoare;66. elaboreaza strategii agroalimentare în colaborare cu consiliile pe produs, în conformitate cu politica economica a Guvernului, cu reglementarile Uniunii Europene şi cu tendintele pe plan mondial;67. elaboreaza analize economice ale programelor, mecanismelor şi instrumentelor politicilor sectoriale, evalueaza modul de implementare şi formuleaza propuneri de ajustare a acestora;68. defineste politica generală de primire a informaţiilor de piaţa, monitorizează şi participa la analiza strategica a pietelor agricole; efectueaza studii de marketing;69. organizeaza şi implementeaza un sistem informational de date privind piaţa produselor agricole;70. elaboreaza analize sectoriale şi pe produse, în scopul eficientizarii procesului de elaborare a politicilor agricole şi agroalimentare sectoriale;71. elaboreaza, promovează şi implementeaza cadrul legislativ privind calitatea produselor agroalimentare;72. elaboreaza, aplica şi evalueaza politica de punere în valoare a produselor agroalimentare prin intermediul denumirilor de origine, indicatiilor geografice şi al marcilor de calitate, asigura atestarea şi promovarea produselor traditionale;73. elaboreaza şi promovează programe şi măsuri de stimulare şi dezvoltare privind sprijinul intreprinzatorilor români şi straini în activitatea de investitii în tehnica agricola, echipamente şi instalaţii în sectorul agroalimentar, inclusiv prin sisteme de creditare;74. elaboreaza şi implementeaza strategii şi programe de dezvoltare specifice pentru susţinerea şi dezvoltarea activităţilor producătorilor agricoli şi a asociaţiilor de producători, conform politicii promovate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;75. asigura recunoasterea şi functionarea grupurilor de producători din agricultura, ca autoritate competentă;76. elaboreaza, promovează şi implementeaza, împreună cu organismele din domeniu, cadrul legal pentru aplicarea corecta a sistemului de clasificare a carcaselor EUROP;77. controlează, în condiţiile legii, activitatea de clasificare a carcaselor, activitatea clasificatorilor, a agentiilor de clasificare şi a abatoarelor şi stabileste măsuri pentru aplicarea corecta a sistemului de clasificare a carcaselor EUROP;78. centralizeaza şi transmite informaţiile primite de la abatoare şi de la Comisia de clasificare a carcaselor şi întocmeşte sinteze pentru raportarea informaţiilor către Uniunea Europeana;79. organizeaza şi coordonează activitatea de inspecţii privind producerea, valorificarea, comercializarea şi certificarea calităţii produselor, conform prevederilor legislaţiei în vigoare pentru domeniile: vitivinicol; legume-fructe; cresterea animalelor; licente, marci; organisme modificate genetic; ingrasaminte chimice şi licentiere, depozitare cereale;80. organizeaza şi coordonează efectuarea controlului de conformitate pentru fructele şi legumele în stare proaspata cu standardele de comercializare în vigoare pe întreaga filiera de produs;81. exercita controlul în scopul verificării securitatii şi/sau calităţii în producerea, prelucrarea, depozitarea, transportul şi comercializarea produselor alimentare şi aplicarea masurilor în conformitate cu prevederile legale;82. exercita controlul tehnic pe toate fazele sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, stabilind masurile necesare în conformitate cu prevederile legale;83. controlează modul de respectare a legislaţiei vitivinicole în vigoare în producerea, prelucrarea, depozitarea, transportul şi comercializarea vinurilor şi a altor produse vitivinicole;84. monitorizează şi controlează operatorii economici şi persoanele fizice care cultiva, depozitează, condiţioneaza şi valorifica plante modificate genetic, respectand legislatia în domeniul organismelor modificate genetic;85. organizeaza şi efectueaza controlul calităţii ingrasamintelor şi conservarii solului, în conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare;86. urmareste modul de aplicare a prevederilor legale cu privire la verificarea şi certificarea condiţiilor financiare şi tehnice de către inspectorii abilitati, în vederea acordarii licentei de depozit.---------------Pct. 10, 12, 29, 30, 31, 41, 42 şi 43 ale pct. I al alin. (1) al art. 4 au fost modificate de pct. 4 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 414 din 29 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 6 aprilie 2006.Pct. 29^1 şi 29^2 ale pct. I al alin. (1) al art. 4 au fost introduse de pct. 5 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 414 din 29 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 6 aprilie 2006.Pct. 31^1 al pct. I al alin. (1) al art. 4 a fost introdus de pct. 6 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 414 din 29 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 6 aprilie 2006.Pct. 42^1 al pct. I al alin. (1) al art. 4 a fost introdus de pct. 7 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 414 din 29 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 6 aprilie 2006.Pct. 43^1 şi 43^2 ale pct. I al alin. (1) al art. 4 au fost introduse de pct. 8 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 414 din 29 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 6 aprilie 2006.Pct. 49-86 ale pct. I al alin. (1) al art. 4 au fost introduse de pct. 9 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 414 din 29 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 6 aprilie 2006.Pct. 22, 23, 27 şi 28 ale pct. I al alin. (1) al art. 4 au fost abrogate de pct. 10 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 414 din 29 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 6 aprilie 2006.II. În domeniul pădurilor:1. elaboreaza strategii şi politici de gospodarire şi de valorificare rationala a resurselor fondului forestier naţional şi a vegetatiei forestiere din afara acestuia;2. elaboreaza regulamente, instrucţiuni şi norme tehnice specifice privind administrarea şi gospodarirea durabila a fondului forestier naţional, a vegetatiei forestiere din afara acestuia, a fondului cinegetic şi a celui piscicol din apele de munte;3. exercita atribuţiile prevăzute de lege în vederea asigurarii respectarii regimului silvic în toate suprafetele de padure, indiferent de titularul dreptului de proprietate asupra acestor suprafete;3^1. exercita atribuţiile prevăzute de lege în vederea asigurarii controlului circulaţiei materialului lemnos, instalaţiilor de debitat material lemnos şi depozitelor de material lemnos;4. coordonează şi controlează activitatea de elaborare şi avizare, în conceptie unitara, a amenajarilor silvice, precum şi a studiilor de transformare a pasunilor impadurite;5. propune, pe baza amenajamentelor silvice, volumul maxim de masa lemnoasa care se exploateaza anual din paduri şi din vegetatia forestiera, din afara fondului forestier naţional, pe categorii de destinatari şi destinatii, în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice;6. organizeaza evidenta sistemului informational pentru silvicultura potrivit art. VIII din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 41/2004 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 499/2004, organizeaza şi tine evidenta terenurilor cu destinatie forestiera şi a celor cu vegetatie forestiera, din afara fondului forestier, indiferent de natura proprietăţii, urmareste furnizarea datelor necesare în vederea realizării sistemului de cadastru, coordonează executarea lucrărilor de geodezie, topografie, fotogrammetrie, cartografie pentru realizarea sistemului informational pentru silvicultura, precum şi introducerea şi întreţinerea acestuia, cantitativ şi calitativ, şi asigura proiectarea şi aplicarea în teren a organizarii teritoriului forestier;7. analizeaza şi, după caz, aproba, în condiţiile prevăzute de lege, solicitarile de scoatere definitivă sau temporara din circuitul silvic a unor terenuri, precum şi regularizarea perimetrelor padurii, conform reglementarilor în vigoare, indiferent de natura proprietăţii;8. coordonează, împreună cu factorii responsabili interesati, actiunile de impadurire a terenurilor degradate, inapte pentru folosinţă agricola, înfiinţarea perdelelor forestiere de protecţie şi asigura o conceptie unitara de amenajare a terenurilor degradate şi de corectare a torentilor pe bazine hidrografice şi perimetre de ameliorare; fundamentează necesitatea asigurarii resurselor financiare respective;8^1. coordonează, împreună cu factorii responsabili, actiunile de regenerare a pădurilor;9. organizeaza sistemul naţional de monitorizare solvegetatie forestiera pentru silvicultura, ia măsuri pentru ameliorarea stării de sănătate a pădurilor şi coordonează gospodarirea ariilor protejate din fondul forestier naţional;10. urmareste şi sprijina dezvoltarea retelei de drumuri forestiere, urmarind asigurarea fondurilor necesare, potrivit legii;11. urmareste evolutia stării fondului forestier naţional şi prezinta Guvernului rapoarte anuale;12. colaboreaza cu instituţiile interesate pentru preluarea în fondul forestier al statului, în condiţiile legii, a terenurilor degradate, inapte pentru folosinţă agricola, proprietate publică sau privată, pentru ameliorarea cărora detinatorii legali nu dispun de mijloacele necesare;12^1. coordonează exproprierea pentru cauza de utilitate publică a terenurilor degradate ce vor fi impadurite şi a celor pe care se vor înfiinţa perdele forestiere de protecţie;13. atesta persoanele fizice şi juridice pentru efectuarea de studii de teren, elaborarea documentatiilor tehnico-economice, precum şi pentru executarea lucrărilor de imbunatatiri funciare în domeniul silvic, autorizeaza unitatile specializate pentru activitatea de amenajare;14. atesta persoanele juridice care executa lucrari silvice;15. organizeaza, prin structurile teritoriale de specialitate din subordine, modul de gospodarire a pădurilor proprietate privată şi a celor proprietate publică aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale;16. organizeaza şi coordonează activitatea de cercetare stiintifica şi inginerie tehnologica în domeniul silviculturii, sprijina dezvoltarea acestora şi asigura folosirea rezultatelor obtinute la fundamentarea masurilor de gospodarire durabila a pădurilor;17. reglementeaza şi aproba activităţile de management forestier din padurile proprietate privată, precum şi din padurile proprietate publică a unităţilor administrativteritoriale;18. aproba incadrarea pe categorii functionale a vegetatiei forestiere din afara fondului forestier naţional;19. organizeaza activităţile tehnice silvice, finantate de la bugetul de stat, pentru padurile proprietate privată a persoanelor fizice, conform competentelor legale;20. asigura, conform competentelor legale, respectarea reglementarilor privind producerea, comercializarea şi utilizarea materialelor forestiere de reproducere;21. coordonează actiunile de informare, educare, instruire şi altele asemenea, finantate de la bugetul de stat, pentru popularizarea legislaţiei silvice şi educatiei forestiere, în vederea respectarii regimului silvic de către proprietari şi/sau deţinători;22. autorizeaza functionarea structurilor silvice proprii de administrare a fondului forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale şi a celui proprietate privată;23. elaboreaza şi analizeaza sistemul de informaţii statistice în silvicultura;24. asigura, în condiţiile legii, aplicarea masurilor specifice silviculturii din proiectele şi programele internationale;25. coordonează şi promovează documentaţii de sinteza referitoare la fondul forestier naţional, organizeaza periodic elaborarea inventarului fondului forestier naţional şi elaboreaza prognoze privind evolutia acestuia;26. coordonează şi implementeaza programele cu finanţare externa cu componente în domeniul silviculturii, scop în care organizeaza cadrul instituţional corespunzător;27. verifica şi aproba documentatiile intocmite pentru justificarea pierderilor cauzate de calamitati înregistrate la impaduririle efectuate din fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica sau din surse bugetare;27^1. verifica şi aproba documentatiile intocmite pentru justificarea pierderilor cauzate de calamitati înregistrate la lucrarile de corectare a torentilor şi de drumuri forestiere finantate de la bugetul de stat;28. ia măsuri pentru realizarea inventarului forestier naţional şi coordonează realizarea acestuia;29. asigura implementarea şi monitorizarea masurii 3.5 - «Silvicultura în cadrul Programului SAPARD şi al programelor de dezvoltare rurala în domeniul forestier;30. organizeaza, coordonează şi exercită controlul cu privire la respectarea prevederilor regimului silvic de către detinatorii şi administratorii cu orice titlu de fond forestier şi a modului în care se aplică legislatia silvica pentru administrarea vegetatiei forestiere din afara fondului forestier;31. controlează modul în care se aplică normele tehnice în elaborarea amenajamentelor silvice, respectarea şi aplicarea prevederilor din amenajamente;32. controlează modul de supraveghere a stării de sănătate a pădurilor (monitoringul forestier) şi modul de aplicare a reglementarilor privind utilizarea materialelor forestiere de reproducere.33. verifica modul de respectare a normelor tehnice cu privire la proiectarea şi executarea lucrărilor de reconstructie ecologica, impaduriri şi lucrari de ingrijire;34. controlează respectarea de către administrator sau proprietar a legislaţiei privind integritatea fondului forestier naţional şi a vegetatiei forestiere din afara acestuia;35. constata, prin personalul silvic, faptele ce pot constitui infractiuni în domeniul silvic, sesizeaza de îndată organele de cercetare penala, iar pentru faptele contraventionale aplica sancţiuni, cu respectarea prevederilor legale privind regimul contraventiilor;36. controlează legalitatea comercializarii masei lemnoase şi respectarea reglementarilor cu privire la circulatia materialelor lemnoase, precum şi provenienţă acestora;37. controlează respectarea regimului silvic în domeniul ariilor protejate din fondul forestier naţional;38. verifica sesizarile cu privire la incalcarea legislaţiei în vigoare în domeniul respectarii regimului silvic şi a legislaţiei silvice cu privire la administrarea vegetatiei forestiere din afara fondului forestier;39. elaboreaza strategii şi politici pentru gestionarea durabila a fondului cinegetic naţional;40. atribuie în gestiune, în condiţiile legii, fondurile de vânătoare şi exercită atribuţiile prevăzute de lege în domeniul cinegetic;41. elaboreaza regulamente, instrucţiuni şi norme tehnice specifice pentru gestionarea durabila a fondului cinegetic;42. controlează activitatea cinegetica pe toate categoriile de fonduri de vânătoare, luand masurile care se impun în conformitate cu legislatia din domeniu;43. organizeaza, coordonează şi participa în mod direct la actiunile de prevenire şi combatere a braconajului, constata, prin personalul cinegetic, faptele ce pot constitui infractiuni în domeniul cinegetic, sesizeaza de îndată organele de cercetare penala, iar pentru faptele contraventionale aplica sancţiuni, cu respectarea prevederilor legale privind regimul contraventiilor;44. controlează activitatea personalului angajat al gestionarilor fondurilor de vânătoare cu atribuţii în domeniul cinegetic şi propune, după caz, sanctionarea acestuia;45. controlează modul de respectare a instructiunilor tehnice privind evaluarea efectivelor de vanat şi stabilirea cotelor de recolta;46. controlează legalitatea detinerii în captivitate a animalelor salbatice de către persoanele fizice şi juridice, precum şi asigurarea condiţiilor de viaţa ale acestora;47. controlează respectarea reglementarilor în vigoare privind capturarea vanatului viu şi popularea fondurilor de vânătoare;48. verifica sesizarile cu privire la incalcarea actelor normative în vigoare în domeniul cinegetic;49. indeplineste orice alte atribuţii privind controlul respectarii legislaţiei în domeniul silvic şi cel cinegetic.-------------Pct. 30-32 de la pct. II al alin. (1) al art. 4 au fost modificate de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂRE nr. 374 din 28 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.Pct. 33-49 de la pct. II al alin. (1) al art. 4 au fost introduse de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂRE nr. 374 din 28 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.Pct. 3, 4, 15 şi 29 de la pct. II al alin. (1) al art. 4 au fost modificate de pct. 11 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 414 din 29 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 6 aprilie 2006.Pct. 3^1 de la pct. II al alin. (1) al art. 4 a fost introdus de pct. 12 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 414 din 29 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 6 aprilie 2006.Pct. 8^1 de la pct. II al alin. (1) al art. 4 a fost introdus de pct. 13 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 414 din 29 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 6 aprilie 2006.Pct. 12^1 de la pct. II al alin. (1) al art. 4 a fost introdus de pct. 14 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 414 din 29 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 6 aprilie 2006.Pct. 27^1 de la pct. II al alin. (1) al art. 4 a fost introdus de pct. 15 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 414 din 29 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 6 aprilie 2006.III. În domeniul dezvoltării rurale:1. asigura armonizarea cadrului instituţional şi dezvoltarea capacităţii administrative a structurilor responsabile pentru elaborarea şi implementarea programelor de dezvoltare rurala;2. elaboreaza strategiile şi programele de dezvoltare echilibrata a spatiului rural la nivel naţional, regional şi local, în functie de potentialul resurselor de dezvoltare, în concordanta cu strategia sectorului agroalimentar, cu prioritatile stabilite prin Programul de guvernare, precum şi cu nivelul resurselor de finanţare alocate acestei activităţi;3. dezvolta şi promovează parteneriate la nivel naţional, regional şi local, inclusiv parteneriate public-private;4. asigura secretariatul Comitetului Naţional Strategic pentru Dezvoltare Rurala constituit pentru elaborarea şi monitorizarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurala 2007-2013;5. colaboreaza cu structurile altor ministere şi ale organizaţiilor profesionale în vederea permanentei imbunatatiri a cadrului legislativ şi organizatoric general de dezvoltare rurala;6. raspunde de coordonarea acţiunilor de implementare a Instrumentului special de preaderare pentru agricultura şi dezvoltare rurala - SAPARD, prin coordonarea activităţii Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala şi Pescuit;7. raspunde de implementarea tehnica a masurii "Asistenţa tehnica" şi a masurii "Pregatire profesionala" din cadrul Programului SAPARD;8. elaboreaza Planul Naţional Strategic şi Programul Naţional de Dezvoltare Rurala pentru perioada 2007-2013, în conformitate cu obiectivele naţionale de dezvoltare rurala şi cu prevederile legislaţiei europene în domeniu;9. elaboreaza programe specifice de dezvoltare rurala în conformitate cu cerinţele legislaţiei europene şi naţionale în domeniu;10. coordonează implementarea programelor de dezvoltare rurala europene - Programul SAPARD, Programul Naţional de Dezvoltare Rurala - în concordanta cu recomandarile comitetelor de monitorizare şi ale reglementarilor Uniunii Europene;11. urmareste implementarea programelor de dezvoltare rurala europene în concordanta cu principiile şi politicile Uniunii Europene, în special în domeniile concurentei, achizitiilor publice, protectiei mediului şi egalitatii de sanse între femei şi barbati;12. urmareste obtinerea rezultatelor generale şi a impactului definit prin programele de dezvoltare rurala naţionale şi europene, precum şi a celor specifice, prevăzute în strategia de dezvoltare rurala;13. asigura informarea publicului şi a mass-media cu privire la rolul Comisiei Europene în dezvoltarea programelor şi în constientizarea potentialilor beneficiari cu privire la oportunitatile ce decurg din implementarea programelor de dezvoltare rurala;14. elaboreaza şi asigura un sistem functional de colectare, prelucrare şi management al informaţiilor şi datelor statistice şi financiare privind implementarea programelor de dezvoltare rurala şi evaluarea şi monitorizarea asistentei financiare comunitare acordate pentru implementarea acestora;15. analizeaza şi propune modificari ale programelor de dezvoltare rurala europene - SAPARD şi Programul Naţional de Dezvoltare Rurala - şi inainteaza comitetelor de monitorizare corespunzătoare propunerile privind realocarile de fonduri între măsuri şi submasuri; după aprobarea lor de către Comitetul de monitorizare, transmite modificările şi/sau ajustarile propuse spre analiza şi aprobare Comisiei Europene iar autorităţii de plată, spre informare; opereaza modificările, după aprobarea lor de către Comisia Europeana, şi informeaza corespunzător instituţiile implicate în implementarea programelor de dezvoltare rurala;16. elaboreaza şi prezinta spre aprobare comitetelor de monitorizare rapoartele anuale de implementare şi, după aprobarea acestora, le transmite spre aprobare Comisiei Europene;17. asigura implementarea masurilor de control intern pentru corectitudinea operaţiunilor finantate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurala şi pentru alte programe de dezvoltare rurala, în concordanta cu principiile unui management financiar riguros şi transparent;18. urmareste şi verifica instituirea de către autorităţile de implementare, precum şi de către cele de plată, care implementeaza masurile din Programul Naţional de Dezvoltare Rurala şi din proiectele finantate prin fondurile europene şi naţionale, a unui sistem contabil şi de evidenta separat, precum şi a unui cod de contabilitate adecvat pentru toate operaţiunile finantate;19. asigura corelarea masurilor din programele de dezvoltare rurala naţionale şi europene cu cele din programele sectoriale şi regionale;20. asigura indeplinirea cerințelor referitoare la informarea şi publicitatea privind asistenţa financiară a programelor de dezvoltare rurala naţionale şi europene;21. organizeaza evaluarea intermediara a Programului Naţional de Dezvoltare Rurala şi informeaza Comitetul de monitorizare asupra rezultatelor acestuia şi asupra modalitatilor propuse pentru implementarea recomandarilor şi concluziilor primite de la Comisia Europeana ca urmare a evaluării intermediare;22. furnizeaza informaţiile privind absorbtia fondurilor aferente programelor de dezvoltare rurala naţionale şi europene gestionate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, conform datelor cuprinse în tabelele financiare;23. constituie Comitetul de monitorizare pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurala 2007-2013 şi asigura presedintia şi secretariatul acestuia;24. în exercitarea atribuţiilor de Autoritate de management pentru Programul SAPARD: a) coordonează programarea şi asigura monitorizarea implementarii instrumentului de preaderare pentru agricultura şi dezvoltare rurala SAPARD; b) contribuie la crearea şi exploatarea sistemului computerizat de monitorizare şi evaluare a implementarii instrumentului financiar de preaderare SAPARD; c) initiaza măsuri şi participa împreună cu instituţiile de profil la elaborarea programelor menite sa sprijine pregătirea profesionala a functionarilor publici, precum şi a operatorilor economici, în domeniul programului comunitar de preaderare SAPARD; d) organizeaza reuniunile Comitetului de monitorizare pentru Programul SAPARD şi asigura presedintia şi secretariatul acestuia; e) stabileste în cooperare cu Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala şi Pescuit indicatorii de monitorizare pe măsuri şi submasuri; f) propune şi contribuie la constituirea sistemului informatic şi a bazei de date specifice; g) colecteaza, analizeaza şi prelucreaza informaţiile necesare monitorizarii şi evaluării Programului SAPARD; h) raporteaza informaţiile privind monitorizarea şi evaluarea Programului SAPARD către Comitetul de monitorizare pentru Programul SAPARD şi Comisia Europeana; i) propune Comisiei Europene solutii privind îmbunătăţirea implementarii Programului SAPARD, în consultare cu Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala şi Pescuit şi cu acordul Comitetului de monitorizare pentru Programul SAPARD; j) elaboreaza şi transmite Comisiei Europene raportul anual privind implementarea Programului SAPARD, în consultare cu Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala şi Pescuit şi cu aprobarea Comitetului de monitorizare pentru Programul SAPARD; k) redacteaza şi transmite Comisiei Europene raportul final privind implementarea Programului SAPARD, în consultare cu Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala şi Pescuit şi cu aprobarea Comitetului de monitorizare pentru Programul SAPARD; l) informeaza autorităţile implicate în derularea fondurilor europene de dezvoltare rurala cu privire la necesitatea modificarilor administrative corespunzătoare în baza Deciziei Comisiei Europene privind amendarea Programului SAPARD; m) informeaza anual Comisia Europeana despre initiativele luate şi masurile prevăzute cu privire la informarea publicului privind rezultatele Programului SAPARD şi rolul jucat de Comunitatea Europeana; n) analizeaza anual, împreună cu reprezentantii Comisiei Europene, rezultatele implementarii Programului SAPARD; o) analizeaza calitatea şi implicatiile evaluarilor efectuate; p) organizeaza evaluarea intermediara şi realizează evaluarea ex post în cooperare cu Comisia Europeana şi Comitetul de monitorizare pentru Programul SAPARD; r) asigura orice alte functii şi atribuţii ale Autorităţii de management pentru Programul SAPARD, prevăzute în acordurile SAPARD incheiate cu Comisia Comunitatilor Europene şi în conformitate cu legislatia naţionala în vigoare;25. Autoritatea de management pentru Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurala 2007-2013 este responsabila de administrarea şi implementarea programului conform reglementarilor Uniunii Europene, astfel: a) asigura ca proiectele sunt selectate pentru finanţare în conformitate cu criteriile aplicabile programului de dezvoltare rurala; b) asigura un sistem de înregistrare şi pastrare a informaţiilor statistice la implementarea în forma computerizata adecvata scopurilor de monitorizare şi evaluare; c) asigura ca beneficiarii şi alte organisme implicate în implementarea operaţiunilor:(i) sunt informati cu privire la oblibaţiile lor rezultate din ajutorul acordat şi păstrează ori un sistem contabil separat ori un cod contabil adecvat pentru toate tranzactiile legate de operaţiune;(îi) cunosc condiţiile referitoare la furnizarea datelor către autoritatea de management şi la inregistrarea rezultatelor; d) asigura ca evaluarile programului sunt facute în limitele perioadei stipulate în reglementarile Uniunii Europene şi se conformeaza cadrului comun de monitorizare şi evaluare şi pentru prezentarea evaluarilor facute autorităţilor naţionale şi Comisiei Europene; e) conduce Comitetul de monitorizare şi trimite documentele necesare pentru a monitoriza implementarea programului din perspectiva obiectivelor sale specifice; f) asigura conformitatea cu oblibaţiile referitoare la publicitate; g) elaboreaza raportul de progres anual şi, după aprobarea de către Comitetul de monitorizare, îl prezinta Comisiei Europene; h) asigura ca Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala şi Pescuit primeste toate informaţiile necesare, mai ales despre aplicarea procedurilor, precum şi despre orice controale efectuate cu referire la proiectele selectate pentru finanţare, înainte de autorizarea plăţilor;26. indeplineste şi alte atribuţii, în condiţiile legii.-----------Pct. III al alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂRE nr. 374 din 28 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.Pct. 11 din cap. III al alin. (1) al art. 4 a fost abrogat de art. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 21 iulie 2005.Pct. III al alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 16 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 414 din 29 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 6 aprilie 2006.IV. În domeniul afacerilor europene şi al relatiilor internationale:1. coordonează şi monitorizează actiunile legate de negocierile de aderare a României la Uniunea Europeana, pentru sectoarele agricol, agroalimentar, dezvoltare rurala, forestier şi pescuit;2. asigura pregătirea şi derularea misiunilor de monitorizare ale Comisiei Europene, precum şi pregătirea şi participarea la consultarile tehnice cu aceasta;3. coordonează şi monitorizează actiunile legate de pregătirea sectoarelor agroalimentar, dezvoltare rurala, pescuit şi forestier pentru aderare: Programul Naţional de Aderare a României la Uniunea Europeana, indeplinirea angajamentelor asumate prin Programul Naţional de Aderare a României la Uniunea Europeana şi prin documentele programatice de negocieri, rapoartele anuale privind progresele înregistrate în procesul de aderare, Planul de implementare la nivel local a legislaţiei armonizate cu acquis-ul comunitar, Planul de măsuri prioritare pentru pregătirea aderarii la Uniunea Europeana;4. asigura corelarea modului în care legislatia naţionala transpune prevederile legislaţiei comunitare în domeniul de responsabilitate al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;5. urmareste şi avizeaza documentele specifice pentru sectoarele agroalimentar, dezvoltare rurala, pescuit şi forestier, în relaţia cu alte capitole de negociere pentru care Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale este membru al delegatiilor sectoriale;6. pregăteşte şi sustine participarea României la activităţile din cadrul Consiliului Uniunii Europene pentru Agricultura şi Pescuit, precum şi la Comitetele de Gestiune ale Comisiei Europene;7. coordonează intocmirea pozitiilor şi punctelor de vedere în conformitate cu strategia şi politicile Guvernului şi ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale faţă de documentele supuse dezbaterii sau aprobării în cadrul structurilor Consiliului Uniunii Europene;8. asigura evidenta şi arhivarea documentelor elaborate în cadrul grupurilor de lucru, al Comitetului special agricol şi al Consiliului pentru agricultura şi pescuit;9. coordonează şi avizeaza actiunile derulate, suportate prin Programul TAIEX;10. coordonează, organizeaza şi monitorizează activitatea Corpului de consilieri de integrare din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;11. coordonează şi avizeaza actele normative pentru crearea şi functionarea Registrului Informatic de Contabilitate Agricola (RICA), conform angajamentelor din documentele de negocieri, şi asigura pregătirea şi implementarea planului construcţiei instituţionale RICA şi a sistemului informational experimental de contabilitate agricola;12. coordonează şi avizeaza propunerile şi proiectele de finanţare din fonduri PHARE, pe baza prioritatilor din Parteneriatul pentru aderare şi alte documente programatice în domeniile de activitate ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;13. monitorizează şi coordonează implementarea tehnica a proiectelor PHARE, indeplinind sarcinile ce îi revin în procesul de organizare a licitaţiilor în domeniile de activitate ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;14. coordonează şi urmareste derularea în bune condiţii a proiectelor cu finanţare externa: PHARE, bilaterale, precum şi cu organisme internationale, în vederea asigurarii absorbtiei fondurilor alocate în domeniile de activitate ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;15. coordonează şi organizeaza activitatea din cadrul Unităţii de Implementare a Programelor PHARE (UIP-PHARE) pentru crearea, dezvoltarea şi consolidarea structurilor administrative în agricultura compatibile cu cele din Uniunea Europeana;16. coordonează şi avizeaza proiectele de acorduri, conventii, protocoale şi alte înţelegeri de colaborare economica şi tehnico-stiintifica bilaterala în domeniul agroalimentar, pădurilor, dezvoltării rurale şi pescuitului cu alte state şi urmareste indeplinirea procedurilor prevăzute în Legea nr. 590/2003 privind tratatele, pentru negocierea, semnarea şi intrarea în vigoare a documentelor respective;17. sprijina şi monitorizează implementarea acordurilor bilaterale de cooperare în domeniul agroalimentar, pădurilor, dezvoltării rurale şi pescuitului;18. avizeaza lucrarile pentru comisiile mixte interguver-namentale de cooperare economica şi tehnico-stiintifica bilaterala şi coordonează activitatea grupurilor mixte de lucru pentru sectoarele agroalimentar, paduri, dezvoltare rurala şi pescuit, ca urmare a acordurilor bilaterale incheiate sau a hotărârilor comisiilor mixte interguvernamentale;19. coordonează activităţile în relaţia cu organismele internationale: Organizaţia pentru Alimente şi Agricultura (FAO), Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economica (OECD), Fondul International pentru Dezvoltare Agricola (FIDA), Iniţiativa Central Europeana (ICE), Organizaţia de Cooperare Economica la Marea Neagra (OCEMN), Banca Mondiala şi alte organisme, precum şi proiectele finantate de acestea;20. asigura reprezentarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale la intalnirile oficiale externe şi interne pe problematica integrarii europene şi a relatiilor internationale;21. coordonează activităţile Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale în relaţia cu organismele internationale şi cu structurile regionale la care România este membra.---------------Pct. IV al alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 17 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 414 din 29 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 6 aprilie 2006. (2) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale indeplineste orice alte atribuţii stabilite prin acte normative pentru domeniile sale de activitate.  +  Secţiunea a 2-a Structura organizatorica şi conducerea ministerului  +  Articolul 5 (1) Structura organizatorica a Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale este prevăzută în anexa nr. 1. Prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale se pot organiza servicii, birouri, compartimente şi colective temporare, în condiţiile legii. (2) Atribuţiile şi responsabilitatile compartimentelor din aparatul propriu al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorica, prin regulamentul de organizare şi functionare a ministerului, care se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.  +  Articolul 6 (1) În structura Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale funcţionează Directia generală dezvoltare rurala care indeplineste şi functia şi atribuţiile de Autoritate de management pentru Programul SAPARD şi de Autoritate de management pentru Programul naţional de dezvoltare rurala. (2) Autoritatea de management pentru Programul naţional de dezvoltare rurala preia atribuţiile Autorităţii de management pentru Programul operational sectorial pentru agricultura, dezvoltare rurala şi pescuit privind agricultura şi dezvoltarea rurala, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare. Atribuţiile Autorităţii de management pentru Programul operational sectorial pentru agricultura, dezvoltare rurala şi pescuit privind domeniul pescuitului vor fi preluate de către Agentia Naţionala pentru Pescuit şi Acvacultura. (3) Abrogat. (4) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin Directia generală dezvoltare rurala, este beneficiarul masurilor 4.2 "Asistenţa tehnica" şi 4.1 "Îmbunătăţirea pregatirii profesionale" din cadrul Programului SAPARD. (5) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale este autoritatea competentă pentru organizarea, implementarea şi functionarea Registrului Informatic de Contabilitate Agricola - RICA.-----------Art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂRE nr. 374 din 28 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.Alin. (3) al art. 6 a fost abrogat de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 933 din 11 august 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 25 august 2005.  +  Articolul 6^1În structura Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, în coordonarea directa a ministrului, se infiinteaza Autoritatea competenţa pentru acreditarea agentiilor de plati pentru agricultura, dezvoltare rurala şi pescuit şi a Organismului coordonator al agentiilor de plati pentru agricultura, dezvoltare rurala şi pescuit, care acorda şi/sau retrage acreditarea de functionare a acestora.-----------Art. 6^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂRE nr. 374 din 28 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.Art. 6^1 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 933 din 11 august 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 25 august 2005.  +  Articolul 7 (1) În condiţiile legii, se organizeaza şi funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale unităţi de management al proiectului, denumite în continuare UMP, conduse de cate un director, în vederea asigurarii unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finantate prin împrumuturi externe. (2) Structura organizatorica, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi functionare ale UMP vor fi stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. (3) Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale numeste, în condiţiile legii, personalul UMP şi stabileste competentele directorului.  +  Articolul 8 (1) Unitatile aflate în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale sunt prevăzute în anexa nr. 2. (2) Atribuţiile şi responsabilitatile, structura organizatorica, statele de functii şi numărul de personal pentru instituţiile publice din subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, cu incadrarea în numărul maxim de posturi aprobat. (3) Numirea în functiile de conducere la instituţiile din subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale se face prin ordin al ministrului, în condiţiile reglementarilor legale aplicabile. În cazul serviciilor deconcentrate, numirile în functie se fac potrivit legii. (4) Unitatile care funcţionează sub autoritatea şi respectiv în coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale sunt prevăzute în anexele nr. 3 şi 4. (5) La unitatile prevăzute la alin. (4) numirea conducătorilor se face potrivit reglementarilor specifice.  +  Articolul 9 (1) Conducerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale se exercită de către ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. (2) Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale indeplineste în domeniul de activitate al ministerului atribuţiile generale prevăzute de art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi functionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale indeplineste şi alte atribuţii specifice stabilite prin alte acte normative. (4) Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale reprezinta ministerul în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităţi publice şi organizaţii, cu persoane juridice şi fizice din tara sau din strainatate, precum şi în justiţie. (5) Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale coordonează activitatea unităţilor din subordine, precum şi a celor aflate sub autoritatea şi în coordonarea ministerului şi indeplineste atribuţiile prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, în calitate de ordonator principal de credite. (6) În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii.  +  Articolul 10 (1) Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale este sprijinit, în activitatea de conducere a ministerului, de 4 secretari de stat. (2) Secretarii de stat exercita atribuţiile delegate de către ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. Raspunderile şi atribuţiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. (3) Secretarul de stat care coordonează activitatea pentru integrare europeana este membru al Comitetului interministerial pentru integrare europeana.  +  Articolul 11În cazul în care ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nu îşi poate exercita atribuţiile curente, acesta desemneaza un secretar de stat care să exercite aceste atribuţii, instiintandu-l pe primul-ministru despre aceasta.  +  Articolul 12Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale conduce aparatul propriu al ministerului, numeste şi elibereaza din functie, în condiţiile legii, personalul acestuia.  +  Articolul 13 (1) Secretarul general al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale este înalt functionar public, numit în condiţiile legii. Acesta asigura stabilitatea funcţionarii ministerului, continuitatea conducerii şi realizarea legaturilor functionale între structurile ministerului. (2) Secretarul general este subordonat ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. (3) Secretarul general indeplineste atribuţiile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Secretarul general al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale poate îndeplini şi alte atribuţii încredinţate de ministru, prevăzute în regulamentul de organizare şi functionare a ministerului.  +  Articolul 14 (1) Numărul maxim de posturi în aparatul propriu al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale este de 570, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului. (2) Salarizarea personalului din structura ministerului se face potrivit legii.----------Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂRE nr. 374 din 28 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 18 al articolului unic din HOTĂRÂREa nr. 414 din 29 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 6 aprilie 2006.  +  Articolul 15 (1) În cadrul direcţiilor pentru agricultura şi dezvoltare rurala funcţionează unitatile pentru ameliorare şi reproductie în zootehnie şi unitatile fitosanitare, fără personalitate juridica. (2) Directiile pentru agricultura şi dezvoltare rurala coordonează oficiile de studii pedologice şi agrochimice, institutii publice deconcentrate cu personalitate juridica, finantate din venituri proprii.  +  Capitolul III Dispozitii tranzitorii şi finale  +  Articolul 16 (1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un numar de autoturisme stabilit potrivit actelor normative în vigoare. (2) Pentru activităţile specifice de control, inspecţii, gestiune economico-administrativa, precum şi pentru activităţi interinstitutionale, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale are în dotare un numar de 12 autoturisme de interventie, cu un consum lunar de 600 litri/luna/autoturism. (3) Unitatile care funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale cuprinse la cap. I şi II din anexa nr. 2 pot utiliza pentru activităţi specifice un numar de autoturisme potrivit anexei nr. 5.----------Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂRE nr. 374 din 28 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de pct. 19 al articolului unic din HOTĂRÂREa nr. 414 din 29 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 6 aprilie 2006.  +  Articolul 17Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea şi functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 1 aprilie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispozitii contrare.  +  Articolul 18Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,Gheorghe FluturMinistrul muncii, solidaritatii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 3 martie 2005.Nr. 155.  +  Anexa 1 ---------------Anexa 1 este reprodusa astfel cum a fost modificata de pct. 20 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 414 din 29 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 6 aprilie 2006, având conţinutul anexei 1 din acest act normativ.    MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR ŞI DEZVOLTARII RURALE    570 de posturi, exclusiv demnitarii şi cabinetul ministrului                                    ┌────────┐          ┌────┬───┬───┬───┬───┬────┤MINISTRU├────┬─────┬─────┬────┐          1 2 3 4 5 6 └───┬────┘ 7 8 9 10                                        │        ┌──────────────┬────────────────┼──────────────┬─────────────┐        │ │ │ │ │        │ │ │ │ │  ┌─────┴─────┐ ┌────┴──────┐ ┌───────┴─────┐ ┌───┴────┐ ┌────┴──────┐  │SECRETAR DE│ ┌─┤SECRETAR DE│ │ SECRETAR │ │SECRETAR│ │SECRETAR DE│  │ STAT │ │ │ STAT │ │ GENERAL │ │DE STAT │ │ STAT │  └───┬───────┘ │ └───────────┘ └┬─────┬──────┘ └──┬─────┘ └────┬──────┘      │ ┌──┐ │ ┌──┐ │ │ │ ┌──┐ │ ┌──┐      ├─┤ X│ ├─┤ X│ │ │ ├─┤ X│ ├─┤X │      │ └──┘ │ └──┘ │ │ │ └──┘ │ └──┘   ┌──┤ │ ┌─┐ │ └───┐ │ │  ┌┴┐ ├──┐ ├──┤E│ ┌─┐ │ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌─┐ │ ┌┤A│ │ ┌┴┐ │ └─┘ │L├──┤ ┌─┐ │K│ │S├──┐ │T├──┤ │└─┘ │ │C├┐ │ ┌─┐ └─┘ ├──┤P│ └─┘ └┬┘ │ └─┘ │ ├─a1 │ └─┘│ ├──┤F├┐ ┌─┐ │ └─┘ s1 │ ┌─┐ │ └─a2 │ c1─┤ │ └─┘│ │M├──┤ ┌─┐ │ │U├──┤      │ c2─┤ │ f1─┘ └─┘ ├──┤Q│ s2──┤ └─┘ │   ┌──┤ c3─┤ │ ┌─┐ ┌─┐ │ └─┘ │ ┌─┐ │  ┌┴┐ │ c4─┤ ├──┤G│ │N├──┤ ┌─┐ s3──┤ │V├──┘ ┌┤B│ │ c5─┘ │ └─┘ └─┘ ├──┤R│ │ └─┘ │└─┘ │ ┌─┐ │ ┌─┐ ┌─┐ │ └─┘ s4──┤ ├─b1 └─┤D│ ├──┤H│ │O├──┘ │ └─b2 └─┘ │ └─┘ └─┘ s5──┘                │ ┌─┐                ├──┤I│                │ └─┘                │ ┌─┐                └──┤J├┐                   └─┘│                   j1─┤                   j2─┘    LEGENDA:    --------    1 = Directia de audit    2 = Biroul probleme speciale    3 = Corpul de control al Ministrului*)-------------    *) Se organizeaza la nivel de Direcţie Generală    4 = Unitatea pentru Politici Publice    5 = Consilieri ministru    6 = Consilier diplomatic    7 = Cabinet Ministru    8 = Directia de comunicare şi informaţii publice    9 = Serviciul special ajutoare de stat pentru agricultura    10 = Autoritatea competenţa pentru acreditarea agentiilor de plati şi a         Organismului coordonator    A = Directia Generală consolidarea proprietăţii, reforma structurilor        de exploatare, imbunatatiri funciare şi conservarea solurilor    a1 = Directia consolidarea proprietăţii, reforma structurilor de         exploatare şi conservarea solurilor    a2 = Directia imbunatatiri funciare    B = Directia Generală de strategii agroalimentare    b1 = Directia de strategii, evaluare, prospectare şi orientare    b2 = Directia de calitate şi de cercetare agricola    C = Directia Generală de implementare politici sectoriale şi de piaţa    c1 = Directia culturi horticole    c2 = Directia culturi de camp    c3 = Directia selecţie vegetala şi inspecţia naţionala pentru calitatea         semintelor    c4 = Directia de crestere a animalelor şi produse animaliere    c5 = Directia Fitosanitara    D = Directia Generală de inspecţii    E = Directia Generală Management forestier    F = Directia Generală de dezvoltare forestiera şi consolidarea proprietăţii    f1 = Directia impaduriri, reconstructie ecologica şi perdele forestiere    G = Relaţia cu Parlamentul    H = Directia Generală de politici strategii şi reglementari forestiere    I = Directia de management cinegetic    J = Directia Generală de Control Silvic şi Cinegetic    j1 = Directia de Inspecţii Silvice    j2 = Directia de inspecţii şi control cinegetic    K = Unitatea de Management Administrativ    L = Directia buget-finante    M = Directia financiar şi contabilitate    N = Directia administrativa, de patrimoniu, de investitii şi de gestiune a        agentilor economici proprii    O = Directia anti-grindina    P = Directia juridica    Q = Directia Management Resurse Umane    R = Directia tehnologia informatiei    S = Directia Generală de Dezvoltare Rurala Autoritatea de management        pentru PNDR    s1 = Director General adjunct    s2 = Directia strategii, politici şi programe de dezvoltare rurala    s3 = Directia coordonare, monitorizare, promovare    s4 = Directia de control pentru implementarea PNDR    s5 = Directia asistenţa tehnica şi pregatire profesionala    T = Directia Generală afaceri europene    U = Directia generală pentru Relatii Internationale    V = Relatii cu sindicatele, patronatele şi investitorii strategici        (Dialog Social)    X = Cabinet Secretar de Stat  +  Anexa 2 ---------------Anexa 2 este reprodusa astfel cum a fost modificata de pct. 20 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 414 din 29 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 6 aprilie 2006, având conţinutul anexei 2 din acest act normativ.UNITATILEcare funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii,Pădurilor şi Dezvoltării Rurale──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Denumirea unităţiicrt.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────I. Institutii publice finantate integral din bugetul de stat 1. Directiile pentru agricultura şi dezvoltare rurala - servicii publice    deconcentrate 2. Agentia Naţionala pentru Ameliorare şi Reproductie în Zootehnie    "Prof. dr. G. K. Constantinescu" 3. Laboratorul Central pentru Carantina Fitosanitara 4. Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava 5. Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante    şi Produse Vegetale 6. Inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare 7. Agentia de Plati şi Interventie pentru Agricultura 8. Centrul de Formare şi Inovatie pentru Dezvoltare în Carpati 9. Agentia Naţionala pentru Pescuit şi Acvacultura    NOTĂ:    Numărul maxim de posturi finantate de la bugetul de stat pentru    instituţiile prevăzute la cap. I este de 10.688.II. Institutii publice finantate din venituri proprii şi subventii acordate    de la bugetul de stat 1. Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala şi Pescuit 2. Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor şi a Materialului Saditor 3. Inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor şi a materialului    saditor - servicii publice deconcentrate 4. Institutul de Stat pentru Testarea şi Inregistrarea Soiurilor 5. Laboratoarele publice pentru controlul calităţii viei şi vinului (cu    sediul în judeţele Prahova, Alba şi Vrancea) 6. Oficiul Naţional al Viei şi Vinului 7. Agentia Naţionala de Consultanţă Agricola, inclusiv oficiile/centrele    judetene şi locale de consultanţă agricola din subordinea acesteia 8. Autoritatea Hipica Naţionala    NOTĂ:    Numărul maxim de posturi pentru instituţiile prevăzute la cap. II este de    3.093.III. Alte unităţi finantate din venituri proprii 1. Agentia Domeniilor Statului 2. Institutul de Bioresurse Alimentare 3. Compania Naţionala de Administrare a Fondului Piscicol 4. Oficiul Naţional al Denumirilor de Origine pentru Vinuri şi Alte Produse    Vitivinicole 5. Oficiile de studii pedologice şi agrochimice judetene din subordinea    direcţiilor pentru agricultura şi dezvoltare rurala judetene 6. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie    şi Protectia Mediului - ICPA Bucureşti 7. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în    Horticultura Stefanesti-ArgesIV. Unităţi cu finanţare externa şi de la bugetul de stat    - Unităţi de management al proiectului (UMP)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 3 ---------------Anexa 3 este reprodusa astfel cum a fost modificata de pct. 20 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 414 din 29 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 6 aprilie 2006, având conţinutul anexei 3 din acest act normativ.UNITATILEcare funcţionează sub autoritatea Ministerului Agriculturii,Pădurilor şi Dezvoltării Rurale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Denumirea unităţii crt.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   1. Societatea Naţionala "Imbunatatiri Funciare" - S.A.   2. Administratia Naţionala a Imbunatatirilor Funciare   3. Societatea Naţionala a Produselor Agricole - S.A.   4. Regia Naţionala a Pădurilor - Romsilva──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 4 ---------------Anexa 4 este reprodusa astfel cum a fost modificata de pct. 20 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 414 din 29 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 6 aprilie 2006, având conţinutul anexei 4 din acest act normativ.UNITATILEcare funcţionează în coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale1. Academia de Stiinte Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" (sursa de finanţare: venituri proprii)2. Autoritatea Hipica Naţionala (sursa de finanţare: venituri proprii şi venituri de la bugetul de stat)  +  Anexa 5 ---------------Anexa 5 este reprodusa astfel cum a fost modificata de pct. 20 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 414 din 29 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 6 aprilie 2006, având conţinutul anexei 5 din acest act normativ.NORMATIVE DE AUTOTURISMEla unitatile care funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilorşi Dezvoltării Rurale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                               din care:                                                          ──────────────────────Nr. Denumirea unităţii TOTAL Autoturisme Auto-crt. pentru speci-                                                          activităţi ale                                                          specifice──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Directiile pentru agricultura şi dezvoltare    rurala-servicii publice deconcentrate 9/unitate 3/unitate 6/unitate 2. Agentia Naţionala pentru Ameliorare şi    Reproductie în Zootehnie 20 3 17    "Prof. dr. G. K. Constantinescu" 3. Laboratorul Central pentru Carantina    Fitosanitara 3 2 1 4. Banca de Resurse Genetice Vegetale    Suceava 3 2 1 5. Laboratorul Central pentru Controlul    Reziduurilor de Pesticide 2 1 1    în Plante şi Produse Vegetale 6. Inspectoratele teritoriale de regim silvic    şi de vânătoare 120 102 18 7. Agentia de Plati şi Interventie pentru    Agricultura 129 86 43 8. Centrul de Formare şi Inovatie pentru    Dezvoltare în Carpati (CEFIDEC) 3 2 1 9. Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala    şi Pescuit 157 56 10110. Laboratorul Central pentru Calitatea    Semintelor şi a Materialului Saditor 6 4 211. Inspectoratele teritoriale pentru calitatea    semintelor 4/unitate 3/unitate 1/unitate    şi a materialului saditor - servicii    publice deconcentrate12. Institutul de Stat pentru Testarea şi    Inregistrarea Soiurilor 4 4 -13. Agentia Naţionala de Consultanţă Agricola 69 69 -14. Agentia Naţionala pentru Pescuit şi    Acvacultura 39 30 915. Oficiul Naţional al Viei şi Vinului 1 1 -16. Laboratorul Central pentru Controlul    Calităţii şi Igienei Vinului Valea    Calugareasca 1 1 -17. Laboratorul Regional pentru Controlul    Calităţii şi Igienei Vinului Blaj 1 1 -18. Laboratorul Regional pentru Controlul    Calităţii şi Igienei Vinului Odobesti 1 1 -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────---------