ORDONANŢĂ nr. 34 din 26 iulie 2006 (*actualizată*)privind obligaţia transportatorilor aerieni de a comunică date despre pasageri(actualizată până la data de 21 decembrie 2006*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 21 decembrie 2006 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: LEGEA nr. 452 din 6 decembrie 2006.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. VII.3 din Legea nr. 288/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă reglementează obligaţia transmiterii de către transportatorii aerieni a datelor despre pasagerii pe care urmează să îi transporte către un punct de trecere a frontierei de stat române, în scopul combaterii eficiente a migraţiei ilegale şi îmbunătăţirii controlului la frontieră.  +  Articolul 2În sensul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) transportator aerian - orice persoană fizică sau juridică, română ori străină, a cărei ocupaţie o reprezintă asigurarea transportului pasagerilor pe calea aerului;----------Litera a) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 452 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006. b) punct de trecere a frontierei şi control la frontieră - au sensurile stabilite la art. 1 lit. i) şi k) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare; c) date cu caracter personal şi prelucrarea datelor cu caracter personal - au sensurile stabilite la art. 3 lit. a) şi b) din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare; d) autoritate competentă - structura Poliţiei de Frontieră Române, competentă pentru verificarea persoanelor la trecerea frontierei.  +  Articolul 3 (1) Transportatorii aerieni care operează în România au obligaţia ca, până la finalizarea formalităţilor de îmbarcare a pasagerilor pe care îi vor transporta din afara teritoriului României către un punct de trecere a frontierei de stat române, să transmită, la cererea autorităţii competente, următoarele date referitoare la aceşti pasageri: a) seria, numărul şi tipul documentului de călătorie utilizat; b) cetăţenia; c) numele şi prenumele; d) data naşterii; e) punctul de trecere a frontierei unde urmează să sosească mijlocul de transport; f) codul transportului; g) ora plecării şi ora sosirii; h) numărul total de pasageri care soseşte cu acel transport; i) punctul iniţial de îmbarcare. (2) De la data aderării României la Uniunea Europeană, prevederile alin. (1) se aplică numai pentru transporturile efectuate dintr-un stat care nu este membru al Uniunii Europene către un punct de trecere a frontierei de stat române.  +  Articolul 4Transmiterea datelor prevăzute la art. 3 alin. (1) nu exonerează transportatorul aerian de obligaţiile prevăzute la art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5Datele prevăzute la art. 3 alin. (1) se transmit prin mijloace informatice care asigură securitatea prelucrării datelor cu caracter personal, iar în caz de avarie sau disfuncţionalitate a sistemului de transmitere, prin orice alt mijloc adecvat, stabilit în condiţiile legii prin protocoale încheiate între Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră şi transportatorii aerieni.  +  Articolul 6 (1) Datele transmise de către transportatorul aerian se utilizează pentru facilitarea controlului la frontieră prin efectuarea următoarelor activităţi: a) verificarea îndeplinirii de către străini a condiţiilor prevăzute la art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; b) verificarea dacă străinii se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; c) verificarea în bazele de date constituite potrivit legii a datelor transmise de către transportatorul aerian referitoare la cetăţenii români. (2) Datele cu caracter personal transmise de către transportatorul aerian se păstrează de autoritatea competentă într-un fişier temporar şi se prelucrează de personalul acesteia care îndeplineşte atribuţii de control al persoanelor la trecerea frontierei, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 7 (1) Autoritatea competentă este obligată să distrugă înregistrările care conţin datele transmise de transportatorul aerian, în 24 de ore de la primirea lor, dar nu înainte de sosirea pasagerilor în punctul de trecere a frontierei şi de încheierea formalităţilor de control al acestora. (2) În situaţia în care datele sunt necesare în scopul exercitării de către autoritatea competentă a atribuţiilor stabilite de lege, datele prevăzute la art. 3 alin. (1) pot fi păstrate şi prelucrate, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 8 (1) Transportatorii aerieni care au colectat şi transmis autorităţii competente date despre pasageri, în aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe, sunt obligaţi să distrugă înregistrările care conţin aceste date în 24 de ore de la sosirea mijlocului de transport în punctul de trecere a frontierei. (2) Transportatorii aerieni au obligaţia ca, înainte de transmiterea datelor prevăzute la art. 3 alin. (1), să informeze pasagerii cu privire la faptul că acestea fac obiectul comunicării către autoritatea competentă. Informarea se face în condiţiile prevăzute la art. 12 din Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 9Datele transmise către autoritatea competentă pot fi consultate, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi de instituţii cu competenţe în domeniul ordinii publice ori securităţii naţionale, pentru exercitarea atribuţiilor proprii.  +  Articolul 10Prelucrarea datelor cu caracter personal transmise de transportatorii aerieni este supusă controlului de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în condiţiile legii.  +  Articolul 11 (1) Fapta transportatorului aerian care, din motive imputabile lui, nu transmite, la cererea autorităţii competente, datele prevăzute la art. 3 alin. (1) sau transmite date incorecte ori incomplete constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei. (2) Dacă, în decurs de un an de la data constatării şi aplicării sancţiunii pentru una dintre faptele prevăzute la alin. (1), transportatorul aerian săvârşeşte o nouă contravenţie prevăzută de prezenta ordonanţă, limitele amenzii prevăzute la alin. (1) se majorează cu 5.000 lei. (3) Contravenţiile prevăzute în prezentul articol se constată şi sancţiunile se aplică de personalul autorităţii competente. (4) Transportatorul aerian nu este exonerat de răspunderea faţă de persoanele vătămate ca urmare a producerii faptelor prevăzute la alin. (1) şi (2).----------Alin. (4) al art. 11 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 452 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.  +  Articolul 12Contravenţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 13Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.*Prezenta ordonanţă transpune Directiva nr. 82/2004 cu privire la obligaţia transportatorilor de a comunică datele pasagerilor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 261 din 6 august 2004.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Radu Mircea BerceanuMinistrul integrării europene,Anca Daniela BoagiuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 26 iulie 2006.Nr. 34._________