HOTĂRÂRE nr. 223 din 24 martie 2005 (*actualizata*)privind organizarea şi functionarea Ministerului Educatiei şi Cercetarii(actualizata până la data de 11 mai 2005*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 5 aprilie 2005. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 11 mai 2005, cu modificările şi completările aduse de RECTIFICAREA nr. 223 din 24 martie 2005.În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, şi al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi functionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Ministerul Educatiei şi Cercetarii este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridica, în subordinea Guvernului. (2) Ministerul Educatiei şi Cercetarii aplica Strategia şi Programul de guvernare în domeniul educatiei, învăţământului, cercetării stiintifice, dezvoltării tehnologice şi inovarii. (3) Sediul Ministerului Educatiei şi Cercetarii este în municipiul Bucureşti, str. General Berthelot nr. 28-30, sectorul 1.  +  Articolul 2Ministerul Educatiei şi Cercetarii conduce sistemul naţional de educatie, invatamant şi cercetare, exercitand şi atribuţiile stabilite prin legi şi prin alte acte normative din sfera sa de activitate.  +  Articolul 3Ministerul Educatiei şi Cercetarii exercita urmatoarele functii: a) de strategie, prin care planifica strategic şi asigura elaborarea şi implementarea politicilor în domeniul învăţământului, cercetării, tehnologiei şi inovarii; b) de administrare, prin care aloca, monitorizează şi evalueaza utilizarea resurselor pentru implementarea politicilor în domeniu; c) de evaluare şi control al realizării politicilor în domeniul educatiei, învăţământului, cercetării, tehnologiei şi inovarii; d) de elaborare a cadrului normativ-metodologic, functional, operational şi financiar în care se realizează politicile în domeniu; e) de autoritate de stat, prin care asigura urmarirea şi controlul respectarii reglementarilor din domeniul sau de activitate; f) de reprezentare, prin care asigura, în numele Guvernului, reprezentarea în organismele şi în organizaţiile naţionale, regionale şi internationale, ca autoritate de stat pentru domeniul sau de activitate; g) de comunicare cu celelalte structuri ale administraţiei publice centrale şi locale şi cu societatea civila; h) de cooperare internationala, prin care asigura aplicarea acordurilor internationale în domeniu şi promovarea de noi acorduri.  +  Articolul 4 (1) În domeniul educatiei şi învăţământului Ministerul Educatiei şi Cercetarii exercita urmatoarele atribuţii principale: a) formuleaza politici şi elaboreaza programe de perspectiva în domeniile educatiei şi învăţământului de toate gradele şi asigura implementarea lor în unitatile şi în instituţiile subordonate sau coordonate; b) evalueaza şi controlează realizarea politicilor şi programelor în domeniu şi stabileste sau propune, după caz, măsuri de corectare a lor; c) controlează şi monitorizează aplicarea prevederilor legale cu privire la organizarea şi functionarea unităţilor şi instituţiilor de invatamant particular; d) elaboreaza cadrul normativ-metodologic, functional, operational şi economico-financiar în care se realizează politicile în domeniu; e) controlează şi monitorizează respectarea reglementarilor din domeniul sau de activitate; f) elaboreaza metodologii şi standarde naţionale de evaluare a elevilor şi a sistemului naţional de invatamant; elaboreaza criterii generale de admitere în învăţământul superior; g) aproba reteaua de invatamant preuniversitar de stat; h) propune cifra de scolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat; i) efectueaza controale asupra modului în care se asigura protectia sociala în invatamant şi propune măsuri corespunzătoare Guvernului şi autorităţilor publice locale abilitate; j) asigura cadrul legal şi monitorizează implicarea unităţilor de invatamant în procesul de educatie continua a adulţilor; k) asigura scolarizarea specializata şi asistenţa psihopedagogica adecvate pentru elevi şi tineri cu deficiente fizice, senzoriale, mentale sau asociate; l) asigura functionarea consiliilor şi a comisiilor naţionale şi consultative proprii; m) coordonează şi monitorizează buna desfăşurare a activităţilor extrascolare, cultural-artistice, sportive şi turistice ale elevilor şi studenţilor; n) comunică şi colaboreaza cu celelalte structuri ale administraţiei publice centrale şi locale şi cu societatea civila în domeniile care vizeaza conţinutul procesului de educatie şi invatamant şi asigura condiţiile materiale şi financiare de desfăşurare a acestui proces; o) asigura, în numele Guvernului, reprezentarea în organismele şi în organizaţiile naţionale, regionale şi internationale, ca autoritate de stat pentru domeniul sau de activitate, şi asigura aplicarea acordurilor internationale în domeniu şi promovarea de noi acorduri; p) asigura armonizarea politicilor elaborate în domeniul învăţământului cu cele din legislatia externa; q) participa la programele şi proiectele internationale, comunitare şi bilaterale în domeniu; r) initiaza, prin intermediul centrelor de excelenta, programe şi proiecte de dezvoltare a învăţământului pe plan local şi regional şi asigura cadrul organizatoric pentru selectionarea şi pregătirea adecvata a elevilor cu aptitudini deosebite; s) coordonează şi controlează functionarea sistemului informatic naţional pentru invatamant, inclusiv prin cofinantare; initiaza functionarea unor retele de comunicatie pe domenii specifice între unitatile şi instituţiile de invatamant; s) asigura şi monitorizează modul de formare şi utilizare a resurselor umane, materiale şi financiare necesare realizării procesului de invatamant şi educatie; t) asigura editarea, tipărirea şi difuzarea manualelor şi a materialului didactic pentru învăţământul preuniversitar; t) realizează şi promovează strategii şi tehnici moderne de instruire şi educatie; u) stabileste modalităţi de recunoastere şi de echivalare a diplomelor, a certificatelor şi a titlurilor stiintifice, eliberate în strainatate, pe baza unor norme interne, ţinând seama şi de înţelegerile şi conventiile internationale la care România este parte. (2) Ministerul Educatiei şi Cercetarii indeplineste şi alte atribuţii prevăzute de Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5 (1) În domeniile cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovarii Ministerul Educatiei şi Cercetarii exercita atribuţiile prin intermediul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Stiintifica. (2) Autoritatea Naţionala pentru Cercetare Stiintifica este organ de specialitate al administraţiei publice centrale şi funcţionează în subordinea Ministerului Educatiei şi Cercetarii, în conformitate cu dispozitiile art. 7^1 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 228/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Stiintifica este secretar de stat în Ministerul Educatiei şi Cercetarii. (4) Sediul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Stiintifica este în municipiul Bucureşti, str. D.I. Mendeleev nr. 21-25, sectorul 1.  +  Articolul 6Ministerul Educatiei şi Cercetarii are urmatoarele atribuţii specifice: a) fundamentează şi elaboreaza studii şi cercetari, analize şi prognoze privind problemele elevilor, studenţilor şi tinerilor din instituţiile din subordine sau în colaborare cu persoane juridice ori fizice autorizate; b) colaboreaza cu structurile de şi pentru tineret, legal constituite; c) finanţează acţiuni proprii, pe baza programelor aprobate de ministrul educatiei şi cercetării; sprijina financiar actiunile structurilor asociative de tineret, care corespund obiectivelor cuprinse în programele proprii; poate incheia contracte civile, respectiv conventii civile de prestări de servicii, direct sau prin unitatile subordonate, cu persoane juridice ori cu persoane fizice, pentru realizarea unor programe şi acţiuni privind tineretul şi implicarea acestuia în viaţa sociala; d) deruleaza, direct sau prin instituţiile din subordinea sa, programe de stimulare şi recompensare a elevilor şi studenţilor; e) colaboreaza cu Autoritatea Naţionala pentru Tineret, direct sau prin organele specializate din subordinea sa, pentru elaborarea programelor destinate elevilor, studenţilor şi tinerilor.  +  Articolul 7Ministerul Educatiei şi Cercetarii indeplineste şi alte atribuţii stabilite prin acte normative.  +  Articolul 8 (1) În structura organizatorica a Ministerului Educatiei şi Cercetarii funcţionează direcţii generale, direcţii, servicii şi birouri, în conformitate cu prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sanctionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Structura organizatorica a Ministerului Educatiei şi Cercetarii este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului educatiei şi cercetării, pot fi organizate servicii, birouri şi colective temporare de lucru, cu incadrarea în numărul maxim de 347 de posturi aprobate. (3) În fiecare judet şi în municipiul Bucureşti sunt organizate, ca servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educatiei şi Cercetarii, inspectorate scolare cu structura aprobata prin ordin al ministrului educatiei şi cercetării. (4) Inspectorii scolari generali au calitatea de ordonator secundar de credite. (5) Inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucureşti, au în subordine unităţi de invatamant preuniversitar, unităţi conexe, unităţi pentru activitatea extrascolara şi cluburi sportive scolare. (6) Ministerul Educatiei şi Cercetarii poate constitui şi alte structuri organizatorice necesare în vederea realizării reformei învăţământului şi cercetării, în conformitate cu Programul de guvernare, cu oblibaţiile asumate prin acorduri cu organismele internationale şi prin programele pentru integrare europeana, în condiţiile legii.  +  Articolul 9 (1) Pentru exercitarea atribuţiilor sale Ministerul Educatiei şi Cercetarii este sprijinit de organisme de nivel naţional în domeniul învăţământului şi cercetării: consilii şi comisii prevăzute în anexa nr. 2. (2) Componenta acestor organisme de nivel naţional este stabilita prin ordin al ministrului educatiei şi cercetării. (3) Atribuţiile organismelor de nivel naţional sunt stabilite prin regulamente de organizare şi functionare, aprobate prin ordin al ministrului educatiei şi cercetării, conform reglementarilor legale. (4) Organismele de nivel naţional pot avea cate un secretariat propriu, format de regula din 1-3 persoane, care ajuta la elaborarea lucrărilor, şi pot folosi în activitatea lor un corp de experti remunerat din fondurile programelor naţionale sau internationale de dezvoltare a învăţământului şi cercetării şi/sau din fonduri bugetare ori venituri proprii, potrivit legii. (5) Activitatea organismelor de nivel naţional este coordonata de ministrul educatiei şi cercetării sau de un secretar de stat, cu excepţia Consiliului Naţional pentru Politica Stiintei şi Tehnologiei, care este coordonat de primul-ministru. (6) Membrii organismelor de nivel naţional, precum şi alti specialisti colaboratori ai acestora din afara Ministerului Educatiei şi Cercetarii pot fi remunerati în condiţiile legii.  +  Articolul 10 (1) Conducerea Ministerului Educatiei şi Cercetarii se exercită de către ministrul educatiei şi cercetării, care are calitatea de ordonator principal de credite. (2) Ministrul educatiei şi cercetării reprezinta Ministerul Educatiei şi Cercetarii în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din tara şi din strainatate, precum şi în justiţie. (3) Ministrul educatiei şi cercetării raspunde de întreaga activitate a Ministerului Educatiei şi Cercetarii în faţa Guvernului, iar în calitate de membru al Guvernului, în faţa Parlamentului. (4) Ministrul educatiei şi cercetării indeplineste, în domeniul de activitate al Ministerului Educatiei şi Cercetarii, atribuţiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi functionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte atribuţii specifice stabilite prin actele normative în vigoare. (5) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, ministrul educatiei şi cercetării emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii. (6) Ministrul educatiei şi cercetării poate delega unele dintre competentele sale, în condiţiile legii.  +  Articolul 11 (1) Ministerul Educatiei şi Cercetarii are un secretar general, ajutat de un secretar general adjunct pentru educatie, inalti functionari publici, numiti în condiţiile legii. (2) Secretarul general şi secretarul general adjunct pentru educatie asigura stabilitatea funcţionarii Ministerului Educatiei şi Cercetarii, continuitatea conducerii şi realizarea legaturilor functionale dintre structurile ministerului. (3) Secretarul general şi secretarul general adjunct pentru educatie indeplinesc atribuţiile şi responsabilitatile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Secretarul general şi secretarul general adjunct pentru educatie indeplinesc şi alte atribuţii stabilite prin ordin al ministrului educatiei şi cercetării sau prevăzute în regulamentul de organizare şi functionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului educatiei şi cercetării.  +  Articolul 12 (1) Numărul maxim de posturi pentru Ministerul Educatiei şi Cercetarii este de 347, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului educatiei şi cercetării. (2) Structura organizatorica pe compartimente, precum şi atribuţiile şi sarcinile aparatului propriu al Ministerului Educatiei şi Cercetarii sunt aprobate prin ordin al ministrului educatiei şi cercetării. (3) Atribuţiile şi sarcinile secretarilor de stat pentru educatie sunt stabilite prin ordin al ministrului educatiei şi cercetării. (4) În cadrul Ministerului Educatiei şi Cercetarii şi al unităţilor subordonate se pot înfiinţa unităţi de management pentru implementarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă, conform legislaţiei îi vigoare.  +  Articolul 13Personalul care trece din instituţiile şi unitatile de invatamant sau de cercetare în aparatul propriu al Ministerului Educatiei şi Cercetarii ori în serviciile publice subordonate ale acestuia beneficiaza de rezervarea postului didactic sau de cercetare la institutia sau la unitatea de la care provine.  +  Articolul 14 (1) Instituţiile şi unitatile care funcţionează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Educatiei şi Cercetarii, exceptand unitatile de cercetare stiintifica, sunt prevăzute în anexa nr. 3. (2) Cluburile sportive studentesti care funcţionează în subordinea directa a Ministerului Educatiei şi Cercetarii sunt prevăzute în anexa nr. 4. (3) Instituţiile şi unitatile de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica şi inovare, care funcţionează în subordinea directa a Ministerului Educatiei şi Cercetarii, sunt prevăzute în anexa nr. 5. (4) Structura organizatorica a instituţiilor şi unităţilor din subordinea sau din coordonarea Ministerului Educatiei şi Cercetarii, cu excepţia celor de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica şi inovare, este aprobata prin ordin al ministrului educatiei şi cercetării. (5) Normativele de personal şi criteriile de constituire a compartimentelor pentru unitatile şi instituţiile publice subordonate, finantate de la bugetul de stat, precum şi atribuţiile acestora sunt stabilite prin ordin al ministrului educatiei şi cercetării, în baza Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica şi dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, precum şi a celorlalte dispozitii legale în vigoare.  +  Articolul 15 (1) Ministerul Educatiei şi Cercetarii asigura, prin intermediul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Stiintifica, prevăzută în anexa nr. 6, pe de o parte, elaborarea, aplicarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovarii, iar pe de altă parte, coordonează elaborarea, aplicarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor pentru largirea patrimoniului naţional şi international de cercetare, tehnologie şi inovare, dezvoltarea economica durabila, accesul rezultatelor cercetării şi tehnologiilor dezvoltate pe piaţa interna şi internationala, realizarea societatii informationale, satisfacerea nevoilor cetateanului şi cresterea calităţii vietii acestuia. (2) Organizarea şi functionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Stiintifica şi structura organizatorica, precum şi instituţiile şi unitatile aflate în subordinea sau în coordonarea acesteia sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 16 (1) Ministerul Educatiei şi Cercetarii va utiliza un parc auto propriu atât pentru aparatul central, cat şi pentru programele/proiectele cu finanţare internationala şi pentru instituţiile şi unitatile subordonate, potrivit legii, precum şi autovehicule destinate deplasarilor în teritoriu pentru monitorizare şi inspecţie, conform anexei nr. 7. (2) Ministerul Educatiei şi Cercetarii va prelua, în condiţiile negociate în acorduri, parcul auto aflat în prezent în dotarea structurilor de reforma care aplica programele educationale sprijinite prin împrumuturi externe.  +  Articolul 17Din taxele de la studentii şi cursantii straini, încasate în baza art. 92 alin. (4) din Legea nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se constituie un fond la dispoziţia ministrului educatiei şi cercetării, pentru situaţii speciale şi neprevazute, având un cuantum de cel puţin 5% din încasările în valută.  +  Articolul 18 (1) Inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucureşti, asigura activitatea de distribuire a manualelor scolare către unitatile de invatamant din subordine, ca activitate organizata pe lângă acestea, finanţată din venituri proprii. (2) Veniturile înregistrate din activitatea prevăzută la alin. (1) vor fi obtinute de la agentii economici care şi-au asumat obligaţia de a edita, tipari şi difuza manualele scolare sau vor fi virate direct de Ministerul Educatiei şi Cercetarii în cazul în care prin contractul cu acesti agenti economici s-au prevăzut retinerea şi virarea de către Ministerul Educatiei şi Cercetarii a sumelor aferente difuzarii manualelor scolare de la inspectoratele scolare la unitatile de invatamant. (3) Cheltuielile curente şi de capital aferente activităţii prevăzute la alin. (1) se suporta din veniturile prevăzute la alin. (2). (4) Disponibilitatile existente în cont la finele anului se reporteaza şi se utilizeaza în anul următor pentru destinatiile prevăzute la alin. (3).  +  Articolul 19Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 20Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea şi functionarea Ministerului Educatiei şi Cercetarii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 277 din 30 martie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispozitii contrare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:-------------Ministrul educatiei şi cercetării,Mircea MicleaMinistrul muncii, solidaritatii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 24 martie 2005.Nr. 223.  +  Anexa 1 STRUCTURA ORGANIZATORICAa Ministerului Educatiei şi Cercetarii    Numărul maxim de posturi = 347*),    exclusiv demnitarii şi posturile aferente    cabinetului ministrului┌─────────────────────────┐│ Directia generală ││buget-finante, patrimoniu├─────┐ ┌───────────────────┐│ şi investitii │ │ │Directia comunicare│└───────────┬─────────────┘ │ ┌────────────────┐ ┌──┤ şi relatii publice│   ┌────────┴──────────┐ ├───┤ MINISTRU ├──┤ └───────────────────┘┌──┴──────────┐ ┌─────┴──────┐ │ ├────────────────┤ │ ┌──────────────────┐│ Directia │ │ Directia │ │ │Cabinet Ministru│ ├───┤ Directia juridic ││ buget- │ │financiar şi│ │ └─┬──────┬────┬──┘ │ │ şi control ││contabilitate│ │ investitii │ │ │ │ │ │ └──────────────────┘└─────────────┘ └────────────┘ │ │ │ │ │ ┌──────────────────┐  ┌─────────────────────────┐ │ │ │ │ └───┤ Directia audit │  │ Directia politici ├───┘ │ │ │ └──────────────────┘  │şi strategii educationale│ │ │ │  └─────────────────────────┘ │ │ │                                      │ │ │        ┌──────────────────┬──────────┘ │ └──────┬────────────────┐┌───────┴────────┐┌────────┴──────────┐┌─────┴──┐┌───────┴────────┐┌──────┴────┐│SECRETAR DE STAT││ SECRETAR DE STAT ││SECRETAR││SECRETAR DE STAT││ SECRETAR ││ invatamant ││invatamant superior││GENERAL ││ minoritati ││ DE STAT ││ preuniversitar ││ şi integrare │└───┬────┘│ şi relatii ││ cercetare ││ ││ europeana │ │ │internationale ││(Presedinte)└───────┬────────┘└──────┬────────────┘ │ └──────┬─────────┘└─────┬─────┘        │ │ ├────────────┼────────────────┤        │ │ ┌─────────────┴──────────┐ │ │        │ │ │Secretar general adjunct│ │ │        │ │ │ pentru educatie │ │ ┌----------┴-----┐        │ │ └───────────┬────────────┘ │ | Autoritatea |        ├────────────────┼───────────────┼──────────────┤ | Naţionala |    ┌───┴────┐ ┌───┴───┐ ┌──┴──┐ ┌───┴─┐ |pentru Cercetare|  ┌─┴─┐ ┌──┴┐ ┌┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ | Stiintifica |  │ A │ │ B │ │C │ │ D │ │ E │ │ F │ │ G │ │ H │ └----------------┘  └─┬─┘ └─┬─┘ └┬─┘ └─┬─┘ └───┘ └───┘ └─┬─┘ └───┘ ┌──┴─┐ ┌─┴──┐ ┌─┴┐ ┌──┼──┐ │┌┴─┐┌─┴┐ ┌┴─┐┌─┴┐ ┌┴┐┌┴┐ ┌┴┐┌┴┐┌┴┐ ┌─┴─┐│I ││ J│ │K ││ L│ │M││N│ │O││P││R│ │ S │└──┘└──┘ └──┘└──┘ └─┘└─┘ └─┘└─┘└─┘ └───┘    LEGENDA:    A - Directia generală invatamant preuniversitar    B - Directia generală managementul resurselor umane    C - Directia generală invatamant superior    D - Directia generală integrare europeana şi programe comunitare    E - Directia administrativ şi achizitii    F - Directia informatizare, statistica şi personal    G - Directia generală invatamant în limbile minoritatilor    H - Directia relatii internationale    I - Directia monitorizare şi inspecţie scolara    J - Directia management, evaluare instituţională şi programe    K - Directia formare şi dezvoltare resurse umane    L - Directia retea scolara şi politici de personal    M - Directia programe universitare    N - Directia management universitar    O - Directia integrare europeana    P - Centrul Naţional de Recunoastere a Diplomelor    R - Directia O.I.P.O.S. - D.R.U.    S - Directia politici pentru minoritati----------------*) Numărul maxim de posturi din anexa 1 a fost rectificat prin RECTIFICAREA nr. 223 din 24 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 11 mai 2005.  +  Anexa 2 CONSILII ŞI COMISII CONSULTATIVEale Ministerului Educatiei şi Cercetarii──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr.crt. Denumirea consiliului/comisiei consultativ/                       consultative Sursa de finanţare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── I. Consiliul Naţional pentru Reforma a Învăţământului Bugetul de stat II. Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor,       Diplomelor şi Certificatelor Universitare Bugetul de stat III. Consiliul Naţional pentru Finantarea Învăţământului       Superior Bugetul de stat IV. Consiliul Naţional pentru Finantarea Învăţământului       Preuniversitar de Stat Bugetul de stat V. Consiliul Naţional al Cercetarii Stiintifice din       Învăţământul Superior Bugetul de stat VI. Consiliul Naţional al Bibliotecilor Venituri proprii VII. Consiliul Naţional al Rectorilor Venituri proprii VIII. Comisia Naţionala de Evaluare şi Acreditare*)       în Învăţământul Preuniversitar Venituri proprii──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----------------*) Nr. crt. VIII din anexa 2 a fost rectificat prin RECTIFICAREA nr. 223 din 24 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 11 mai 2005.  +  Anexa 3 INSTITUTIILE ŞI UNITATILEcare funcţionează în subordinea sau încoordonarea Ministerului Educatiei şi Cercetarii,exceptand unitatile de cercetare stiintifica    A. Institutii de invatamant şi alte unităţi subordonate──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr.crt. Denumirea unităţii Sursa de finanţare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── I. Inspectorate scolare judetene şi Inspectoratul       Scolar al Municipiului Bucureşti Bugetul de stat       - servicii publice deconcentrate ale Ministerului       Educatiei şi Cercetarii în a caror subordine       funcţionează unitatile conexe, unităţi pentru       activitatea extrascolara şi cluburi sportive scolare*) II. Institutii de invatamant superior de stat: 1. Universitatea "Politehnica" din Bucureşti Venituri proprii 2. Universitatea Tehnica de Constructii Bucureşti Venituri proprii 3. Universitatea de Arhitectura şi Urbanism "Ion Mincu"       din Bucureşti Venituri proprii 4. Universitatea de Stiinte Agronomice şi Medicina       Veterinara din Bucureşti Venituri proprii 5. Universitatea din Bucureşti Venituri proprii 6. Universitatea de Medicina şi Farmacie "Carol       Davila" din Bucureşti Venituri proprii 7. Academia de Studii Economice din Bucureşti Venituri proprii 8. Universitatea Naţionala de Muzica din Bucureşti Venituri proprii 9. Universitatea de Arte din Bucureşti Venituri proprii 10. Universitatea Naţionala de Arta Teatrala şi       Cinematografica "Ion Luca Caragiale" din Bucureşti Venituri proprii 11. Academia Naţionala de Educatie Fizica şi Sport       din Bucureşti Venituri proprii 12. Şcoala Naţionala de Studii Politice şi       Administrative din Bucureşti Venituri proprii 13. Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Venituri proprii 14. Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad Venituri proprii 15. Universitatea din Bacau Venituri proprii 16. Universitatea de Nord din Baia Mare Venituri proprii 17. Universitatea "Transilvania" din Brasov Venituri proprii 18. Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Venituri proprii 19. Universitatea de Stiinte Agricole şi Medicina       Veterinara din Cluj-Napoca Venituri proprii 20. Universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca Venituri proprii 21. Universitatea de Medicina şi Farmacie "Iuliu       Hatieganu" din Cluj-Napoca Venituri proprii 22. Academia de Muzica "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca Venituri proprii 23. Universitatea de Arta şi Design din Cluj-Napoca Venituri proprii 24. Universitatea "Ovidius" din Constanta Venituri proprii 25. Universitatea Maritima din Constanta Venituri proprii 26. Universitatea din Craiova Venituri proprii 27. Universitatea de Medicina şi Farmacie din Craiova Venituri proprii 28. Universitatea "Dunarea de Jos" din Galaţi Venituri proprii 29. Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iasi Venituri proprii 30. Universitatea de Stiinte Agricole şi Medicina       Veterinara "Ion Ionescu de la Brad" Venituri proprii       din Iasi 31. Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi Venituri proprii 32. Universitatea de Medicina şi Farmacie "Grigore T.       Popa" din Iasi Venituri proprii 33. Universitatea de Arte "George Enescu" din Iasi Venituri proprii 34. Universitatea din Oradea Venituri proprii 35. Universitatea din Petrosani Venituri proprii 36. Universitatea din Pitesti Venituri proprii 37. Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti Venituri proprii 38. Universitatea "Eftimie Murgu" din Resita Venituri proprii 39. Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu Venituri proprii 40. Universitatea "Stefan cel Mare" din Suceava Venituri proprii 41. Universitatea "Valahia" din Targoviste*) Venituri proprii 42. Universitatea "Constantin Brancusi" din Targu Jiu Venituri proprii 43. Universitatea "Petru Maior" din Targu Mures Venituri proprii 44. Universitatea de Medicina şi Farmacie din Targu Mures Venituri proprii 45. Universitatea de Arta Teatrala din Targu Mures Venituri proprii 46. Universitatea "Politehnica" din Timisoara Venituri proprii 47. Universitatea de Stiinte Agricole şi Medicina       Veterinara a Banatului din Timisoara Venituri proprii 48. Universitatea de Vest din Timisoara Venituri proprii 49. Universitatea de Medicina şi Farmacie "Victor       Babes" din Timisoara Venituri proprii III. Biblioteci centrale universitare şi pedagogice: 1. Biblioteca Centrala Universitara din Bucureşti Bugetul de stat 2. Biblioteca Centrala Universitara "Mihai Eminescu"       din Iasi Bugetul de stat 3. Biblioteca Centrala Universitara "Lucian Blaga"       din Cluj-Napoca Bugetul de stat 4. Biblioteca Centrala Universitara "Eugen Todoran"       din Timisoara Bugetul de stat 5. Biblioteca Pedagogica Naţionala "I.C. Petrescu"       din Bucureşti Bugetul de stat IV. Comisia Naţionala a României pentru UNESCO Bugetul de stat V. Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare Bugetul de stat VI. Agentia Naţionala pentru Programe Comunitare în       Domeniul Educatiei şi Formarii Profesionale Bugetul de stat VII. Centrul Naţional de Excelenta Bugetul de stat VIII. Unitatea Executiva pentru Finantarea Învăţământului       Superior şi a Cercetarii Stiintifice şi Venituri proprii       Universitare şi subventii                                                               acordate de la                                                               bugetul de stat IX. Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti Venituri proprii                                                               şi subventii                                                               acordate de la                                                               bugetul de stat X. Corul Naţional de Camera "Madrigal" Venituri proprii                                                               şi subventii                                                               acordate de la                                                               bugetul de stat XI. Oficiul Naţional al Burselor de Studii în Strainatate Venituri proprii                                                               şi subventii                                                               acordate de la                                                               bugetul de stat XII. Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Venituri proprii       Profesional şi Tehnic şi subventii                                                               acordate de la                                                               bugetul de stat XIII. Oficiul Naţional pentru Administrare şi Operare Venituri       al Infrastructurii de Comunicatii de Date extrabugetare       "ROEDUNET" şi alocatii                                                               de la bugetul                                                               de stat XIV. Federatia Sportului Scolar şi Universitar Venituri proprii                                                               şi subventii                                                               acordate de la                                                               bugetul de stat XV. Centrul Naţional de Formare a Personalului din       Învăţământul Preuniversitar Venituri proprii                                                               şi subventii                                                               acordate de la                                                               bugetul de stat XVI. Centrul pentru Formarea Continua în Limba Germana       (la Medias) Venituri proprii                                                               şi subventii                                                               acordate de la                                                               bugetul de stat XVII. Consiliul Naţional pentru Evaluarea şi Difuzarea       Manualelor Venituri proprii                                                               şi subventii                                                               acordate de la                                                               bugetul de stat XVIII. Consiliul Naţional pentru Curriculum Venituri proprii                                                               şi subventii                                                               acordate de la                                                               bugetul de stat XIX. Agentia Naţionala pentru Parteneriatul       Universitatilor cu Mediul Economico-Social Venituri proprii       (APART) şi subventii                                                               acordate de la                                                               bugetul de stat XX. Agentia Manageriala de Cercetare Stiintifica,       Inovare şi Transfer Tehnologic - Venituri proprii       Politehnica (AMCSIT-Politehnica) XXI. Secretariatul Naţional Roman al Retelei       Universitatilor de la Marea Neagra Venituri proprii                                                               şi subventii                                                               acordate de la                                                               bugetul de stat────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── B. Alte unităţi aflate în subordinea Ministerului Educatiei şi Cercetarii XXII. Casele universitarilor──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr.crt. Denumirea unităţii Sursa de finanţare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Casa Universitarilor din Bucureşti Venituri proprii 2. Casa Universitarilor din Cluj-Napoca Venituri proprii 3. Casa Universitarilor din Iasi Venituri proprii 4. Casa Universitarilor din Brasov Venituri proprii 5. Casa Universitarilor din Craiova Venituri proprii────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C. Unităţi aflate în coordonarea Ministerului Educatiei şi Cercetarii────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. crt. Denumirea unităţii Sursa de finanţare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Regia Autonoma "Editura Didactica şi Pedagogica" Venituri proprii──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----------------*) Nr. crt. I din anexa 3 a fost rectificat prin RECTIFICAREA nr. 223 din 24 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 11 mai 2005.Nr. crt. II, pozitia 41 din anexa 3 a fost rectificata prin RECTIFICAREA nr. 223 din 24 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 11 mai 2005.  +  Anexa 4 CLUBURI SPORTIVE STUDENTESTIcare funcţionează în subordinea Ministerului Educatiei şi Cercetarii──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr.crt. Denumirea unităţii Sursa de finanţare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Clubul "Sportul Studentesc" din Bucureşti Venituri proprii                                                               şi subventii                                                               acordate de la                                                               bugetul de stat 2. Clubul Sportiv "Academia Naţionala de Educatie Venituri proprii       Fizica şi Sport" din Bucureşti şi subventii                                                               acordate de la                                                               bugetul de stat 3. Clubul Sportiv "Universitatea" din Timisoara Venituri proprii                                                               şi subventii                                                               acordate de la                                                               bugetul de stat 4. Clubul Sportiv "Universitatea" din Cluj-Napoca Venituri proprii                                                               şi subventii                                                               acordate de la                                                               bugetul de stat 5. Clubul Sportiv "Universitatea" din Craiova Venituri proprii                                                               şi subventii                                                               acordate de la                                                               bugetul de stat 6. Clubul Sportiv "Universitatea" din Galaţi Venituri proprii                                                               şi subventii                                                               acordate de la                                                               bugetul de stat 7. Clubul Sportiv "Universitatea" din Brasov Venituri proprii                                                               şi subventii                                                               acordate de la                                                               bugetul de stat 8. Clubul Sportiv "Politehnica" din Iasi Venituri proprii                                                               şi subventii                                                               acordate de la                                                               bugetul de stat 9. Clubul Sportiv "Stiinta" din Bacau Venituri proprii                                                               şi subventii                                                               acordate de la                                                               bugetul de stat 10. Clubul Sportiv "Stiinta" din Petrosani Venituri proprii                                                               şi subventii                                                               acordate de la                                                               bugetul de stat 11. Clubul Sportiv "Stiinta" din Constanta Venituri proprii                                                               şi subventii                                                               acordate de la                                                               bugetul de stat 12. Clubul Sportiv "Stiinta" din Baia Mare Venituri proprii                                                               şi subventii                                                               acordate de la                                                               bugetul de stat 13. Clubul Sportiv Universitar din Sibiu Venituri proprii                                                               şi subventii                                                               acordate de la                                                               bugetul de stat 14. Clubul Sportiv Universitar din Ploiesti Venituri proprii                                                               şi subventii                                                               acordate de la                                                               bugetul de stat 15. Clubul Sportiv Universitar din Targu Mures Venituri proprii                                                               şi subventii                                                               acordate de la                                                               bugetul de stat 16. Clubul Sportiv Universitar din Oradea Venituri proprii                                                               şi subventii                                                               acordate de la                                                               bugetul de stat 17. Clubul Sportiv Universitar din Pitesti Venituri proprii                                                               şi subventii                                                               acordate de la                                                               bugetul de stat 18. Clubul Sportiv Studentesc "Medicina" Venituri proprii       din Timisoara şi subventii                                                               acordate de la                                                               bugetul de stat──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 5 INSTITUTIILE ŞI UNITATILEde cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica şi inovare, care funcţioneazăîn subordinea directa a Ministerului Educatiei şi Cercetarii──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr.crt. Denumirea unităţii Sursa de finanţare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Institutul de Stiinte ale Educatiei Bugetul de stat 2. Centrul European UNESCO pentru Învăţământul Venituri proprii      Superior (CEPES) şi subventii                                                               acordate de la                                                               bugetul de stat 3. Centrul de Cercetari Biologice din Jibou Venituri proprii                                                               şi subventii                                                               acordate de la                                                               bugetul de stat 4. Institutul Limbii Române Venituri proprii                                                               şi subventii                                                               acordate de la                                                               bugetul de stat 5. Institutul de Medicina Comparata - IMC Venituri proprii──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:1. Numărul maxim de posturi pentru unitatile şi activităţile din subordinea Ministerului Educatiei şi Cercetarii, finantate integral de la bugetul de stat, este de 10.470.2. Numărul maxim de posturi pentru unitatile din structura Ministerului Educatiei şi Cercetarii, finantate din venituri proprii şi subventii acordate de la bugetul de stat, este de 4.996.  +  Anexa 6 ORGANE DE SPECIALITATEale administraţiei publice centrale decercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica şi inovare,care funcţionează în subordinea Ministerului Educatiei şi Cercetarii──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr.crt. Denumirea unităţii Sursa de finanţare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Autoritatea Naţionala pentru Cercetare Stiintifica Bugetul de stat──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:Numărul maxim de posturi pentru unitatile din subordinea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Stiintifica finantate din venituri proprii şi subventii acordate de la bugetul de stat este de 89.  +  Anexa 7 PARCUL AUTOal Ministerului Educatiei şi Cercetarii pentru activităţi specifice──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Numărul Consumul                                                             maxim maxim decrt. Activitatea Tipul mijlocului de transport (bucăţi) carburanti/                                                                    autovehicul                                                                    (litri/luna)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Proiectul privind - autoturism pentru unitatea 1 450    învăţământul rural centrala                          - autoturism de teren 2 450                          - laborator didactic mobil                            pentru fiecare 41 450                            inspectorat scolar 2. Proiectul privind - autoturism pentru unitatea 2 450    reabilitarea centrala    infrastructurii    scolare                          - autoturism pentru unitatea                            teritoriala 7 4503. Monitorizare şi - autoturism 10 450   inspecţie - microbuz 3 4504. Programul PHARE - autoturism 1 450   RO0104.02 "Accesul - microbuz 1 450   la educatie al   grupurilor   dezavantajate,   cu focalizare   pe romi"──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:Cheltuielile cu exploatarea, carburanţii, întreţinerea şi asigurarile autovehiculelor utilizate în cadrul programelor/proiectelor cu finanţare internationala se suporta din costurile operationale ale programelor/proiectelor respective.--------