HOTĂRÂRE nr. 394 din 8 iunie 1995 (*republicată*)(**actualizata**)privind oblibaţiile ce revin agentilor economici - persoane fizice sau juridice - în comercializarea produselor de folosinţă indelungata destinate consumatorilor(actualizata până la data de 11 decembrie 2000**)
EMITENT
  • GUVERNUL
  •  +  Articolul 1În sensul prezentei hotărâri, prin produse de folosinţă indelungata se înţelege produsele cuprinse în anexa la prezenta hotărâre, care îşi păstrează caracteristicile calitative prescrise şi/sau declarate, pe durata medie de utilizare, precum şi piesele de schimb aferente bunurilor respective, a caror lista este obligat sa o stabileasca producătorul produsului final.  +  Articolul 2Producătorii bunurilor de folosinţă indelungata şi ai pieselor de schimb aferente sunt obligati sa acorde cel puţin termenele de garantie minime pe grupe de produse, în conformitate cu lista prevăzută în anexa.  +  Articolul 3Producătorii sunt obligati sa stabileasca în documentele tehnice normative şi sa declare, în documentele de însoţire a produselor în circuitul comercial, durata medie de utilizare a produselor de folosinţă indelungata destinate consumatorilor.  +  Articolul 4Producătorii vor asigura unităţilor service autorizate documentaţia de remedieri, catalogul pieselor de schimb, lista utilajelor, dispozitivelor şi mijloacelor de măsurare corespunzătoare, precum şi instruirea depanatorilor.  +  Articolul 5Producătorii au obligaţia de a asigura, atit pe durata de fabricatie, cit şi după încetarea acesteia, pentru perioada cel puţin egala cu durata medie de utilizare, calculată de la data vinzarii ultimului lot de produse, direct sau prin terti abilitati, piesele de schimb aferente şi service-ul necesar produselor de folosinţă indelungata.  +  Articolul 6*)Producătorii pieselor de schimb, precum şi unitatile service care executa reparatii în termen de garantie pentru produsele de folosinţă indelungata sunt obligati să obţină abilitarea de la producătorul produsului final.Abilitarea se va face după o procedură stabilita de producătorul produsului de folosinţă indelungata.Piesele de schimb vor fi fabricate şi omologate numai după documentaţia tehnica a fabricantului produsului de folosinţă indelungata sau care a fost avizata de acesta.---------------*) Conform art. 14 din HOTĂRÂREA nr. 1.219 din 29 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 11 decembrie 2000, pe data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri se abroga dispozitiile referitoare la piesele de schimb auto prevăzute în art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 394/1995 privind oblibaţiile ce revin agentilor economici persoane fizice sau juridice - în comercializarea produselor de folosinţă indelungata, destinate consumatorilor, republicată.  +  Articolul 7Producătorii produselor de folosinţă indelungata au obligaţia sa supravegheze respectarea condiţiilor în care au fost abilitati producătorii pieselor de schimb şi unitatile service.  +  Articolul 8Certificatul de garantie ce va fi predat consumatorului trebuie să mentioneze, după caz, numărul certificatului de conformitate şi organismul care certifica sau numărul declaraţiei de conformitate, să fie semnat şi stampilat de producător şi de vinzator. Certificatul de garantie trebuie să precizeze elementele de identificare a produsului, durata medie de utilizare, termenul de garantie, modalitatile de asigurare a garantiei (întreţinere, reparare, inlocuire), inclusiv denumirea şi adresa unităţii specializate cu care exista incheiat contractul de service, precum şi rubrici pentru evidenta activităţilor de service prestate asupra produsului respectiv.  +  Articolul 9Producătorii nu vor lansa pe piaţa bunuri de folosinţă indelungata înainte de a incheia contracte cu unitatile service, în vederea asigurarii remedierii deficientelor în perioada de garantie şi stabilirii modalitatilor de decontare a cheltuielilor.Vânzătorul este obligat faţă de consumator, iar producătorul, faţă de vinzator, pentru produsele reclamate în cadrul termenului de garantie, să asigure şi sa suporte toate cheltuielile pentru punerea în functiune, întreţinerea, repararea sau inlocuirea acestora, precum şi cheltuielile de manipulare, diagnosticare, expertizare, montare, ambalare şi transport aferente.Se exceptează de la prevederile alineatului precedent, privind obligaţia vinzatorului de a asigura transportul produselor de folosinţă indelungata, produsele cu o greutate bruta mai mica de 10 kg.  +  Articolul 10Vânzătorul este obligat să asigure repararea sau inlocuirea gratuita a produselor de folosinţă indelungata, după expirarea termenului de garantie, în cazul în care defectiunea s-a datorat unor vicii ascunse, confirmate prin expertize tehnice efectuate de un organism neutru, aparute în cadrul duratei medii de utilizare a acestora, caz în care cheltuielile aferente vor fi suportate de vinzator, care le va recupera de la producător, potrivit clauzelor stipulate în contractul incheiat cu acesta.  +  Articolul 11Vânzătorul care comercializeaza produse de folosinţă indelungata are obligaţia sa faca demonstratia de functionare şi sa explice modul de utilizare a acestora.  +  Articolul 12Producătorul şi vânzătorul sunt exonerati de oblibaţiile lor privind garantia, dacă defectarea s-a produs din cauza nerespectarii de către consumator a instructiunilor de instalare, punere în functiune, utilizare, întreţinere, manipulare, transport şi depozitare, cuprinse în documentaţia care insoteste produsul.  +  Articolul 13Durata termenului de garantie se prelungeste cu timpul scurs de la data la care consumatorul a reclamat defectarea produsului şi până la data repunerii acestuia în stare de functionare.Prelungirea termenului de garantie se va inscrie în certificatul de garantie de către unitatile service abilitate.  +  Articolul 14Produsele de folosinţă indelungata defectate în termenul de garantie, atuncicând nu pot fi reparate sau când durata de nefunctionare din cauza deficientelor aparute în termenul de garantie depăşeşte 10% din termenul de garantie, la cererea consumatorului, vor fi inlocuite de vinzator sau acesta va restitui consumatorului contravaloarea actualizata a produsului respectiv.Restituirea contravalorii actualizate a produsului se va face la cererea consumatorului şi în cazul unor defectiuni repetate (cel puţin 3 defecte în prima jumătate a perioadei de garantie) sau în cazul defectării produsului care a fost deja inlocuit.  +  Articolul 15Produsele de folosinţă indelungata care inlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garantie vor beneficia de un nou termen de garantie, care curge de la data preschimbarii produsului.  +  Articolul 16Termenul de garantie curge de la data vinzarii produsului.Pentru bunurile de folosinţă indelungata noi, obtinute prin tragere la sorti la tombole, câştigate la concursuri, câştigate la C.E.C., Loto-Prono şi similare, sau acordate cu reducere de pret ori gratuit de agentii economici, termenul de garantie curge de la data intrarii bunului respectiv în posesia cîştigătorului.  +  Articolul 17La comercializarea produselor de folosinţă indelungata se interzice impunerea, de către agentul economic, a altor clauze care contravin art. 13, 14, 15 şi 16 cu privire la acordarea garantiei, inlocuirea, remedierea sau restituirea contravalorii produselor care prezinta deficiente.  +  Articolul 18Produsele de folosinţă indelungata, comercializate în regim de consignaţie, provenite de la persoane juridice, trebuie să indeplineasca toate condiţiile prevăzute la art. 2-16, asigurarea acestora fiind obligaţia persoanei juridice consignant.Pentru produsele de folosinţă indelungata, comercializate în regim de consignaţie, provenite de la persoane fizice, consignatarul va acorda un termen de garantie de cel puţin 30 de zile, în care acesta va suporta cheltuielile de remediere a defectelor necauzate de consumator sau va restitui contravaloarea produsului defect.  +  Articolul 19Prestatorii vor asigura consumatorilor servicii de întreţinere sau reparare a produselor de folosinţă indelungata, numai pe bază de contract, care trebuie să cuprindă toate elementele de identificare şi caracterizare necesare derularii corecte a acestor activităţi, cu precizarea duratei de garantie a reparatiei respective.Pentru produsele aflate în perioada de garantie, certificatul de garantie tine loc de contract, în care prestatorii vor face menţiunile cu privire la repararea sau întreţinerea acestora.  +  Articolul 20Prestatorii de servicii au obligaţia de a utiliza, la efectuarea lucrărilor de service asupra produselor de folosinţă indelungata, numai piese de schimb insotite de documente de atestare a calităţii şi certificate de garantie acordate de producătorii acestora.În cazul pieselor de schimb, prestatorii au obligaţia să se asigure ca acestea sunt fabricate de agentii economici abilitati în acest scop de producătorii bunurilor de folosinţă indelungata.  +  Articolul 21În sensul prezentei hotărâri, importatorul are aceleasi obligaţii şi raspunderi ca şi producătorul.  +  Articolul 22Prestatorii de servicii sunt obligati sa acorde şi sa inscrie pe nota de comanda sau pe orice alte acte termenul de garantie pentru lucrarile de service efectuate asupra produselor de folosinţă indelungata, după cum urmeaza: a) în cazul lucrărilor de service care impun utilizarea de piese de schimb, prestatorii de servicii vor acorda termene de garantie a caror durata va fi egala cu durata garantiei acordate de furnizorii pieselor de schimb respective; b) în cazul lucrărilor de service care nu necesita utilizarea unor piese de schimb, prestatorii de servicii vor acorda obligatoriu garantie pentru lucrarile de service, care va fi de cel puţin 3 luni.  +  Articolul 23Prestatorii de servicii au obligaţia de a afisa în unitate lista lucrărilor de service pe care le pot efectua asupra produselor de folosinţă indelungata, cu menţionarea termenului de garantie, precum şi a tarifelor aferente.  +  Articolul 24Prestatorii de servicii au obligaţia să efectueze operaţiunile de service asupra produselor de folosinţă indelungata aflate în perioada de garantie, în cel mult 10 zile de la data înregistrării reclamatiei consumatorului.  +  Articolul 25Prevederile prezentei hotărâri se aplică şi pentru produsele cumparate pentru nevoi proprii de către institutii şi organizaţii, persoane juridice (camine, crese, gradinite, scoli, spitale, cluburi, unităţi militare, sindicate, asociaţii de locatari), care reprezinta interesul unor colectivitati de consumatori, de persoane fizice, precum şi de către agenti economici care procura produsele prevăzute în anexa pentru nevoi proprii.  +  Articolul 26Orice reclamatie a consumatorilor, facuta în cadrul termenului de garantie, în legătură cu modul de efectuare a lucrărilor de service, nesolutionata de unitatea prestatoare în termen de 10 zile de la data înregistrării, va fi adresata vinzatorului care a comercializat produsul sau, după caz, organului teritorial al Oficiului pentru Protectia Consumatorilor.  +  Articolul 27Constituie contraventii nerespectarea dispoziţiilor prezentei hotărâri, dacă nu au fost savirsite în astfel de condiţii incit să fie considerate, potrivit legii penale, infractiuni, şi se sancţionează după cum urmeaza: a) incalcarea prevederilor art. 4, 7, 8 şi 19, cu amendă de la 250.000 lei la 500.000 lei; b) incalcarea prevederilor art. 2, 3, 16, 17 şi 22, cu amendă de la 500.000 lei la 750.000 lei; c) incalcarea prevederilor art. 6, art. 9 alin. 1 şi art. 20, cu amendă de la 750.000 lei la 1.000.000 lei;Amenda se aplică numai persoanelor fizice.-------------Literele a), b) şi c) ale alin. 1 al art. 27 au fost modificate de art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 792 din 2 decembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 16 decembrie 1997.  +  Articolul 28Constatarea contraventiilor şi aplicarea sanctiunilor se fac de către inspectorii de specialitate ai Oficiului pentru Protectia Consumatorilor şi ai oficiilor pentru protectia consumatorilor judetene şi al municipiului Bucureşti.Contraventiilor prevăzute la art. 27 le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sanctionarea contraventiilor.  +  Articolul 29Lista produselor de folosinţă indelungata este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Lista se revizuieste periodic şi se supune aprobării Guvernului, după care se republică în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 30Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotărârii, H.C.M. nr. 753/1965, precum şi orice alte dispozitii contrare se abroga.  +  AnexăLISTAproduselor de folosinţă indelungata destinate consumatorilor, a carorcomercializare se va face cu acordarea obligatorie a termenelor minime degarantie, stabilite pe grupe de produse------------------------