ORDIN nr. 1.216/C din 18 mai 2006privind modalitatea de derulare a programelor integrate de asistenţă medicală, psihologică şi socială pentru persoanele aflate în stare privativă de libertate, consumatoare de droguri
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIŢIEI
  • Nr. 1.216/C din 18 mai 2006
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • Nr. 1.310 din 19 mai 2006
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Nr. 543 din 18 mai 2006
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 31 mai 2006    Având în vedere dispoziţiile art. 28 alin. (7) din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 23 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 860/2005 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei, ministrul administraţiei şi internelor şi ministrul sănătăţii emit următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Prezentul ordin reglementează măsurile şi programele aplicate persoanelor consumatoare de droguri, aflate în stare privativă de libertate, din aresturi şi penitenciare, denumite în continuare consumatori. (2) Măsurile şi programele prevăzute de prezentul ordin pentru consumatorii majori se aplică şi consumatorilor minori, inclusiv celor din centrele de reeducare a minorilor, în raport de particularităţile vârstei lor. Cazurile consumatorilor minori se notifică de urgenţă, de către conducerea unităţii, direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţie a copilului. (3) Consumatorilor li se aplică, după caz, măsuri de urgenţă, programe integrate de asistenţă, precum şi măsuri de prevenire.  +  Articolul 2În prezentul ordin, termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles: a) locuri de detenţie - aresturi şi penitenciare; b) medicul unităţii - medicul desemnat să asigure asistenţa medicală în aresturi şi penitenciare; c) C.P.E.C.A. - centrul de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog din cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog, cel mai apropiat de locul de detenţie în care se află consumatorul.  +  Articolul 3 (1) La fiecare loc de detenţie trebuie asigurată în permanenţă posibilitatea acordării de asistenţă medicală. (2) La intrarea într-un loc de detenţie, persoana privată de libertate primeşte informaţii cu privire la asistenţa medicală disponibilă, în special cea de urgenţă, precum şi informaţii privind asistenţa specifică disponibilă în cazul consumului de droguri. (3) Persoanele private de libertate beneficiază gratuit de tratament medical şi de medicamente din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, respectiv bugetul de stat, conform legii. (4) Pe durata acordării asistenţei medicale în sistemul public de sănătate persoanelor private de libertate, paza acestora va fi asigurată, după caz, de personalul aresturilor sau al penitenciarelor.  +  Articolul 4 (1) Măsurile şi programele acordate consumatorilor se aplică în condiţii cât mai apropiate de standardele existente pentru persoanele aflate în stare de libertate. (2) Examinarea medicală a consumatorilor se efectuează cu respectarea intimităţii, cu excepţia cazurilor în care medicul solicită supraveghere suplimentară. (3) Fişa medicală a consumatorului se păstrează în condiţii de confidenţialitate şi îl însoţeşte în toate locurile de detenţie în care se află. (4) Datele de interes pentru managementul cazului privind consumul de droguri, cuprinse în fişa medicală, se transmit de către medicul unităţii către C.P.E.C.A. teritorial. Accesarea şi exploatarea datelor se fac cu respectarea prevederilor legale privind protecţia datelor personale.  +  Articolul 5 (1) Programele integrate de asistenţă acordate consumatorilor se asigură, potrivit competenţelor legale, de către personalul care acordă asistenţă medicală, psihologică sau socială, după caz, în aresturi şi penitenciare, împreună cu personalul C.P.E.C.A. (2) Serviciile, altele decât cele medicale, oferite în cadrul programelor integrate de asistenţă se pot acorda şi cu participarea furnizorilor privaţi de servicii, potrivit legii. (3) Măsurile de urgenţă care nu se pot asigura la locul de detenţie se asigură în sistemul public de sănătate, în cadrul unităţilor desemnate potrivit art. 23 alin. (2) din Regulamentul de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 860/2005.  +  Articolul 6 (1) Programele integrate de asistenţă acordate consumatorilor sunt: a) program drog 0 de intensitate mică - PIT 1; b) program drog 0 - PIT 2; c) program drog 0 cu stabilizare - PIT 3; d) program de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri - PIT 4, cu formele:(i) program substitutiv cu agonişti de opiacee;(îi) program de schimb de seringi şi/sau alte măsuri adresate reducerii riscurilor. (2) Programele integrate de asistenţă se stabilesc potrivit prevederilor cap. IV din Regulamentul de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 860/2005. (3) La stabilirea programelor integrate de asistenţă se ţine cont de necesităţile multiple ale fiecărui consumator şi de specificul locului de detenţie. (4) Programele integrate de asistenţă derulate în aresturi cuprind măsuri medicale şi psihologice, iar cele derulate în penitenciare cuprind măsuri medicale, psihologice şi sociale.  +  Articolul 7 (1) Cu ocazia efectuării controlului medical obligatoriu la primirea în locul de detenţie, dacă medicul unităţii suspectează un caz de consum de droguri, acesta este obligat să aducă la cunoştinţa consumatorului posibilitatea contactării C.P.E.C.A. în vederea realizării evaluării pentru includerea într-un program integrat de asistenţă. (2) După obţinerea consimţământului consumatorului, medicul unităţii anunţă cazul conducerii unităţii în vederea contactării C.P.E.C.A. (3) În cazul în care persoana privată de libertate se declară consumator de droguri într-un alt moment decât cel al examenului medical la depunere, cazul se anunţă de îndată conducerii unităţii în vederea contactării C.P.E.C.A.  +  Articolul 8 (1) C.P.E.C.A., solicitat potrivit art. 7, desemnează o persoană din rândul managerilor de caz, care se deplasează la locul de detenţie pentru evaluarea consumatorului, în vederea includerii lui într-un program integrat de asistenţă. (2) Evaluarea consumatorului se efectuează de către managerul de caz împreună cu personalul care asigură asistenţa medicală şi psihologică în aresturi sau, după caz, asistenţa medicală, psihologică şi socială în penitenciare. Evaluarea se efectuează potrivit ariilor prevăzute la art. 14 din Regulamentul de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 860/2005. (3) Ca urmare a evaluării consumatorului, managerul de caz, după consultarea personalului prevăzut la alin. (2), stabileşte un program integrat de asistenţă care cuprinde şi un plan individualizat de asistenţă, potrivit art. 15 şi 16 din Regulamentul de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 860/2005.  +  Articolul 9 (1) După întocmirea raportului de evaluare cu propunerea programului integrat de asistenţă, managerul de caz îl prezintă consumatorului în vederea semnării unui acord de includere în program. (2) Consumatorul, după prezentarea raportului de evaluare şi a programului integrat de asistenţă şi înaintea semnării acordului de includere în program, are dreptul de a solicita acordarea de asistenţă medicală de către un medic ales, cu suportarea cheltuielilor aferente.  +  Articolul 10 (1) În cazul în care consumatorul semnează acordul de includere în program, implementarea programului este asigurată, după caz, de persoanele prevăzute la art. 5 alin. (1) şi (2), sub coordonarea managerului de caz. (2) Managerul de caz monitorizează şi evaluează periodic implementarea programului, propunând, după caz: a) schimbarea programului integrat de asistenţă; b) modificarea sau completarea planului individualizat de asistenţă cuprins în programul integrat de asistenţă. (3) Modificările aduse programului integrat de asistenţă sau planului individualizat de asistenţă se fac, cu acordul consumatorului, prin semnarea unei anexe la acordul de asistenţă medicală, psihologică şi socială, potrivit art. 19 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 860/2005.  +  Articolul 11În cazul în care programul integrat de asistenţă cuprinde şi prescrierea de produse farmaceutice, acestea vor fi administrate la recomandarea medicului şi sub supravegherea personalului medical de la locul de detenţie.  +  Articolul 12 (1) În cazul în care o persoană declară medicului unităţii că are antecedente de consum de droguri, acesta anunţă cazul conducerii unităţii în vederea contactării C.P.E.C.A. (2) Dispoziţiile art. 8-11 se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 13 (1) În cazul în care pentru un consumator aflat în penitenciar a fost stabilit programul de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri - PIT 4, în formă de program substitutiv cu agonişti de opiacee, se procedează după cum urmează: a) faza de stabilizare desfăşurată în scopul stabilirii dozei de menţinere cu agonişti se realizează în penitenciarele-spital care au personal abilitat, potrivit legii, în tratamentul consumatorului sau, după caz, într-o unitate medicală dintre cele desemnate potrivit art. 23 alin. (2) din Regulamentul de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 860/2005; b) faza de menţinere se asigură de către medicul unităţii la penitenciar. (2) În vederea realizării fazei de menţinere, penitenciarele asigură condiţiile de păstrare, depozitare şi vehiculare a metadonei, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. (3) În cazul în care pentru un consumator aflat în arest a fost stabilit programul de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri - PIT 4, în formă de program substitutiv cu agonişti de opiacee, iar condiţiile medicale existente nu sunt suficiente, faza de stabilizare şi de menţinere se asigură într-o unitate medicală dintre cele desemnate potrivit art. 23 alin. (2) din Regulamentul de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 860/2005.  +  Articolul 14În cazul în care consumatorul se află în situaţii de urgenţă, personalul care ia contact cu acesta este obligat să anunţe de îndată conducerea unităţii în vederea transportării de urgenţă a pacientului la cea mai apropiată unitate medicală dintre cele desemnate potrivit art. 23 alin. (2) din Regulamentul de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 860/2005.  +  Articolul 15În cazul în care o persoană prezintă sindrom de abstinenţă (sevraj), se procedează după cum urmează: a) dacă medicul unităţii nu este abilitat să trateze consumatorul, acesta va lua măsuri medicale minime şi, după caz, va contacta C.P.E.C.A. în vederea asigurării măsurilor medicale necesare şi desemnării unui manager de caz sau managerul de caz, pentru situaţia în care acesta este deja desemnat; b) dacă medicul unităţii este abilitat să trateze consumatorul, va lua măsurile necesare reducerii simptomelor de sevraj.  +  Articolul 16În cazul în care, la primirea consumatorului la locul de detenţie, acesta declară faptul că este inclus într-un program integrat de asistenţă, comandantul unităţii notifică C.P.E.C.A. în vederea asigurării continuării programului. Notificarea se face de îndată în cazul în care programul de asistenţă acordat consumatorului este PIT 4, în formă de program substitutiv cu agonişti de opiacee.  +  Articolul 17În cazul în care consumatorul inclus într-un program de asistenţă este transferat într-un alt loc de detenţie, conducerea unităţii notifică C.P.E.C.A. din cadrul căruia este desemnat managerul de caz, în vederea contactării C.P.E.C.A. de la noul loc de detenţie, pentru preluarea cazului.  +  Articolul 18În cazul în care consumatorul inclus într-un program integrat de asistenţă părăseşte locul de detenţie, comandantul unităţii notifică C.P.E.C.A. din cadrul căruia este desemnat managerul de caz, în vederea continuării programului în stare de libertate. Notificarea se face de îndată în cazul în care programul de asistenţă acordat consumatorului este PIT 4, în formă de program substitutiv cu agonişti de opiacee.  +  Articolul 19 (1) Măsurile de prevenire a consumului ilicit de droguri constau în activităţi de informare, educare, comunicare, sensibilizare, câştigarea de abilităţi etc., adresate tuturor categoriilor de persoane aflate în stare privativă de libertate. (2) Activităţile prevăzute la alin. (1) pot consta în: a) furnizarea, la intrarea în aresturi şi penitenciare, a unor informaţii generale cu privire la riscurile existente în cazul consumului de droguri; b) organizarea în penitenciare de acţiuni de informare, educare, comunicare asupra riscului consumului de droguri, precum şi al contactării de boli infecţioase (HIV, hepatită B şi C etc.) ca urmare a acestuia; c) organizarea în penitenciare de grupuri de lucru sau de programe specifice cu invitarea unor specialişti din cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog sau al altor instituţii publice specializate, precum şi din organizaţii neguvernamentale autorizate; d) organizarea în penitenciare de programe speciale pentru persoanele cu antecedente de consum; e) alte acţiuni specifice.  +  Articolul 20Măsurile de prevenire se dispun în funcţie de specificul locului de detenţie şi se realizează de către personalul acestuia în colaborare cu C.P.E.C.A., serviciile de protecţie a victimelor şi reintegrare socială a infractorilor, alte servicii publice, precum şi asociaţii, fundaţii, alte forme organizate ale societăţii civile, persoane fizice şi juridice autorizate, precum şi organisme internaţionale.  +  Articolul 21Măsurile şi programele acordate consumatorilor se asigură de către personalul care acordă asistenţă medicală, psihologică sau socială la locurile de detenţie, cu formare iniţială sau continuă în domeniul drogurilor.  +  Articolul 22Prezentul ordin intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 23În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, inspectorul general al Poliţiei Române aprobă prin dispoziţie lista cu aresturile în care vor fi depuşi consumatorii de droguri.  +  Articolul 24Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile din subordine, Inspectoratul General al Poliţiei Române şi unităţile din subordine, Agenţia Naţională Antidrog şi centrele de prevenire, evaluare şi consiliere din subordine, Ministerul Sănătăţii şi unităţile medicale dintre cele desemnate potrivit art. 23 alin. (2) din Regulamentul de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 860/2005, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.p. Ministrul justiţiei,Katalin-Barbara Kibedi,secretar de statMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul sănătăţii,Gheorghe Eugen Nicolăescu_________