ORDONANTA nr. 26 din 14 iulie 2005 (*actualizata*)privind managementul instituţiilor publice de cultura(actualizata până la data de 15 mai 2006*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 19 iulie 2005. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 15 mai 2006 cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 114 din 4 mai 2006.În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, şi al art. 1 pct. VII.2 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1 (1) În vederea asigurarii eficientei activităţii instituţiilor publice de cultura şi a continuitatii actului managerial, angajarea directorilor generali sau a directorilor, după caz, denumiti în continuare conducătorii instituţiilor publice de cultura, din cadrul instituţiilor publice de cultura, se face prin contract de management, pe baza unui concurs de proiecte de management. (2) Contractul de management prevăzut la alin. (1) este asimilat contractului individual de muncă pe perioada nedeterminata şi se incheie cu ordonatorul principal de credite al autorităţii publice în subordinea sau sub autoritatea careia funcţionează institutia publică de cultura. (3) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publică, cu modificările şi completările ulterioare, ocuparea functiilor de conducere prevăzute la alin. (1) se face în toate cazurile în mod independent de ocuparea unei functii de execuţie în cadrul institutiei publice de cultura în cauza. (4) Salarizarea conducătorilor instituţiilor publice de cultura se face la nivelul limitei maxime prevăzute pentru functiile publice de execuţie, corespunzătoare fiecarei institutii publice de cultura, majorata cu 55% pentru directorul general sau, după caz, pentru director.-------------Alin. (1),(2) şi (4) ale art. 1 au fost modificate prin pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 114 din 4 mai 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 12 mai 2006.  +  Articolul 2 (1) Procedurile de organizare a concursului prevăzut la art. 1 alin. (1), în vederea angajarii conducătorilor instituţiilor publice de cultura, se declanseaza de ordonatorii principali de credite în subordinea cărora funcţionează instituţiile publice de cultura, în termen de 10 zile calendaristice de la vacantarea postului de conducere. (2) Organizarea concursului prevăzut la art. 1 alin. (1) se aduce la cunoştinţa publică prin grija ordonatorului principal de credite, prin publicare în mijloacele de informare în masa şi prin afisare la sediul ori pe pagina de Internet a institutiei organizatoare. (3) Concursul prevăzut la art. 1 alin. (1) se desfăşoară în termen de minimum 30 de zile şi de maximum 60 de zile de la vacantarea postului de conducere pentru care se organizeaza concursul. (4) La concursul prevăzut la art. 1 alin. (1) pot participa şi cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene. (5) În vederea participării la concursurile prevăzute la alin. (1), candidatii pot solicita institutiei publice de cultura pentru care sunt organizate concursurile orice informaţii pe care acestia le considera necesare elaborarii proiectelor de management prevăzute la art. 1 alin. (1).-------------Alin. (1)-(4) ale art. 2 au fost modificate prin pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 114 din 4 mai 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 12 mai 2006.  +  Articolul 3 (1) Proiectele de management prezentate de candidati sunt elaborate pentru o perioadă de minimum 3 ani şi de maximum 5 ani. (2) Proiectele de management vor cuprinde cel puţin urmatoarele: a) modalitatile de asigurare a cunoasterii şi de satisfacere a nevoilor culturale ale comunitatilor în care îşi desfăşoară activitatea institutia publică de cultura; b) modalitatile de diversificare a ofertei culturale a institutiei publice de cultura; c) promovarea concurentei în domeniul ofertei culturale; d) promovarea excelentei, a experimentului şi a inovatiei; e) dezvoltarea competentelor profesionale ale personalului din subordine; f) aplicarea principiilor de eficienta, eficacitate şi economie în gestionarea mijloacelor financiare şi a resurselor umane şi materiale ale institutiei publice de cultura.-------------Lit. a), b) şi d) ale alin. (2) al art. 3 au fost modificate prin pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 114 din 4 mai 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 12 mai 2006.  +  Articolul 4 (1) Evaluarea candidaţilor şi a proiectelor de management prezentate de acestia se face de comisii organizate la nivelul autorităţilor publice în subordinea sau, după caz, în coordonarea cărora funcţionează instituţiile publice de cultura. (2) Cel puţin două treimi din numărul membrilor comisiilor prevăzute la alin. (1) trebuie să fie specialisti sau personalitati culturale de prestigiu în domeniile în care îşi desfăşoară activitatea instituţiile publice de cultura pentru care se organizeaza concursul. (3) Membrii comisiilor nu trebuie să se afle în raporturi contractuale sau de serviciu cu ordonatorul principal de credite ori cu institutia publică pentru care se organizeaza concursul.-------------Art. 4 a fost modificat prin pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 114 din 4 mai 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 12 mai 2006.  +  Articolul 5 (1) În vederea participării la concurs candidatii vor depune un dosar cuprinzand, pe lângă documentele şi inscrisurile prevăzute de lege, şi proiectul de management prevăzut la art. 3. (2) Dosarele se depun cel mai tarziu cu 7 zile lucratoare înainte de data stabilita pentru desfăşurarea concursului. (3) Rezultatul concursului se aduce la cunoştinţa publică în termen de maximum 5 zile lucratoare de la data desfăşurării acestuia. (4) Contestaţiile se depun în termen de maximum 3 zile lucratoare de la data aducerii la cunoştinţa publică a rezultatului concursului şi se solutioneaza de către ordonatorul principal de credite în termen de maximum doua zile de la data înregistrării contestatiilor. (5) Decizia de solutionare a contestatiilor prevăzute la alin. (4) poate fi atacata în instanţa în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare. (6) După ramanerea definitivă a rezultatului concursului, numele castigatorului este facut public, de îndată, prin grija ordonatorului principal de credite. (7) Castigatorul concursului este anuntat în scris de către ordonatorul principal de credite, în termen de 5 zile de la data ramanerii definitive a rezultatului concursului. (8) În termen de 30 de zile de la data ramanerii definitive a rezultatului concursului, castigatorul concursului este obligat să se prezinte la ordonatorul principal de credite pentru incheierea contractului de management. (9) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (8) atrage anularea rezultatului concursului şi, implicit, organizarea unui nou concurs în condiţiile prezentei ordonante.-------------Art. 5 a fost modificat prin pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 114 din 4 mai 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 12 mai 2006.  +  Articolul 6 (1) Evaluarea performantelor manageriale ale conducătorilor instituţiilor publice de cultura, precum şi a modului de indeplinire a prevederilor contractului de management se face de către comisii special constituite la nivelul autorităţii publice în subordinea sau, după caz, în coordonarea careia funcţionează instituţiile publice de cultura, astfel: a) după 90 de zile calendaristice, considerate perioada de proba, de la data incheierii contractului de management; b) după un an calendaristic de la data incheierii contractului de management; c) după 2 ani şi, respectiv, 3 şi 4 ani calendaristici de la data incheierii contractului de management; d) cu 60 de zile calendaristice înainte de expirarea perioadei contractuale. (2) În cazul în care rezultatele evaluarilor prevăzute la alin. (1) sunt negative, contractul de management inceteaza de drept, iar conducatorul institutiei publice de cultura asigura conducerea interimara până la ocuparea prin concurs a acestei functii, pastrandu-şi drepturile salariale prevăzute de prezenta ordonanţă numai în condiţiile asigurarii indeplinirii tuturor procedurilor de predare-preluare a activităţii institutiei. (3) În toate situaţiile este interzisa asigurarea conducerii interimare a institutiei publice de cultura pentru o perioadă mai mare de 60 de zile lucratoare. (4) Pe durata interimatului, directorul general sau, după caz, directorul are dreptul să efectueze doar cheltuielile necesare achitarii drepturilor salariale ale angajatilor institutiei publice de cultura, precum şi actele de gestiune curenta, fără a putea angaja noi cheltuieli. (5) Angajarea de noi cheltuieli, altele decat cele prevăzute la alin. (4), se poate face numai cu aprobarea expresa a ordonatorului principal de credite. (6) Persoana al carei contract de management a incetat în urma unui rezultat negativ al evaluării nu mai are dreptul să se prezinte la un alt concurs pentru ocuparea unei functii de conducere la aceeasi institutie publică de cultura în urmatorii 5 ani, perioada calculată de la data încetării contractului de management.-------------Art. 6 a fost modificat prin pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 114 din 4 mai 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 12 mai 2006.  +  Articolul 6^1 (1) În cazul în care rezultatul evaluării prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. d) este pozitiv, conducatorul institutiei publice de cultura poate solicita, iar ordonatorul principal de credite poate aproba, prelungirea contractului de management pentru o perioadă cel mult egala cu perioada precedentului contract, după care se poate face o noua evaluare. (2) Prelungirea duratei contractului de management existent se poate face şi prin modificarea unora dintre clauzele acestuia, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor prezentei ordonante.-------------Art. 6^1 a fost introdus prin pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 114 din 4 mai 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 12 mai 2006  +  Articolul 7Abrogat.-------------Art. 7 a fost abrogat prin pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 114 din 4 mai 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 12 mai 2006  +  Articolul 8Evaluarea prevăzută la art. 6 alin. (1) se face pe baza prevederilor contractului de management al conducătorului institutiei publice de cultura, ţinând seama de criteriile de evaluare a performantelor manageriale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă, şi, în toate cazurile, numai în functie de nivelul mijloacelor financiare aprobate institutiei publice de cultura.-------------Art. 8 a fost modificat prin pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 114 din 4 mai 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 12 mai 2006  +  Articolul 9Conducerea instituţiilor publice de cultura poate fi asigurata şi de persoane juridice de drept privat, specializate în management cultural, în temeiul unor contracte de management, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor prezentei ordonante.-------------Art. 9 a fost modificat prin pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 114 din 4 mai 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 12 mai 2006  +  Articolul 10 (1) Modelul contractului de management pentru instituţiile publice de cultura se aproba prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante. (2) Conducătorii instituţiilor publice de cultura care, la data intrarii în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante, nu au incheiat contractul de management sunt obligati ca, în termenul stabilit de ordonatorul principal de credite al autorităţii publice în subordinea sau sub autoritatea careia funcţionează institutia publică de cultura, să depună un proiect de management în vederea incheierii contractului. (3) Nerespectarea termenului stabilit pentru depunerea proiectului de management atrage destituirea de drept din functie a respectivului conducator al institutiei publice de cultura. (4) Abrogat. (5) Abrogat. (6) Abrogat.-------------Alin. (2) şi (3) ale art. 10 au fost modificate prin pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 114 din 4 mai 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 12 mai 2006.Alin. (4)-(6) ale art. 10 au fost abrogate prin pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 114 din 4 mai 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 12 mai 2006.  +  Articolul 10^1 (1) Evaluarea conducătorilor instituţiilor publice de cultura prevăzuţi la art. 10 alin. (2) va tine seama atât de valoarea proiectului de management prezentat, cat şi de calitatea şi de eficienta activităţii anterioare. (2) În cazul în care rezultatul evaluării activităţii unui conducator de institutie publică de cultura este negativ, acesta este destituit de drept din functia de conducere de către ordonatorul principal de credite al autorităţii publice în subordinea ori sub autoritatea careia funcţionează.-------------Art. 10^1 a fost introdusa prin pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 114 din 4 mai 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 12 mai 2006.  +  Articolul 11Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul culturii şi cultelor,Virgil-Stefan Nitulescu,secretar de statMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul muncii,solidaritatii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 14 iulie 2005.Nr. 26.  +  Anexa CRITERIIde evaluare a performantelor manageriale aleconducătorilor instituţiilor publice de cultura1. Punerea în valoare şi gestiunea ofertei de bunuri şi servicii culturale ale institutiei publice de cultura2. Diversificarea ofertei culturale, interdisciplinaritatea acţiunilor culturale, racordarea la standardele şi directiile de evolutie ale culturii europene şi mondiale din domeniile de activitate ale institutiei publice de cultura3. Promovarea imaginii şi vizibilitatea institutiei publice de cultura4. Colaborarea şi parteneriatele cu alti operatori culturali din tara şi din strainatate5. Adecvarea ofertei culturale la solicitarile şi nevoile publicului, atragerea unor noi categorii de public, cresterea audientei, fidelizarea publicului, calitatea şi diversitatea serviciilor oferite6. Identificarea unor surse alternative de finanţare, participarea la programe naţionale, europene şi internationale7. Eficienta, eficacitatea şi economia în managementul mijloacelor financiare şi resurselor umane şi materiale ale institutiei publice de cultura8. Participarea la programe de perfectionare profesionala în domeniul managementului9. Viziunea strategica pe termen scurt, mediu şi lung asupra dezvoltării institutiei publice de cultura.----------