LEGE nr. 504 din 17 noiembrie 2004 (*actualizata*)privind instituţiile publice de spectacole şi concerte(actualizata până la data de 15 mai 2006*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.119 din 29 noiembrie 2004. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 15 mai 2006 cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 114 din 4 mai 2006.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1Prezenta lege reglementeaza cadrul juridic general al organizarii şi funcţionarii instituţiilor publice de spectacole şi concerte.  +  Articolul 2În sensul prezentei legi: a) instituţiile publice de spectacole şi concerte sunt: teatrele, filarmonicile, orchestrele şi ansamblurile artistice care prezinta publicului spectacole dramatice, lirice, coregrafice, de divertisment, folclorice, de varietati, de circ, de papusi sau marionete, precum şi concertele, indiferent de gen, sau orice alt tip de reprezentatie în care interpretarile şi executiile artistilor interpreţi ori executanţi sunt prezentate direct publicului şi sunt finantate din venituri proprii şi din subventii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz; b) producătorul de spectacole sau concerte este persoana juridica sau fizica ce îşi asuma responsabilitatea producerii spectacolului sau a concertului şi care, în aceasta calitate, asigura mijloacele materiale şi financiare necesare; c) ansamblul artistic permanent este alcătuit din artisti interpreţi sau executanţi angajaţi cu contract individual de muncă; d) stagiunea este perioada în care o institutie publică de spectacole sau concerte pregăteşte şi prezinta direct publicului productiile sale artistice; stagiunea cuprinde, de regula, 10 luni consecutive din doi ani calendaristici, fiind urmata de o vacanta de doua luni; durata şi data începerii stagiunii se stabilesc prin regulamentul de organizare şi functionare al institutiei.  +  Articolul 3Instituţiile publice de spectacole şi concerte au ca obiectiv principal promovarea valorilor cultural-artistice, autohtone şi universale, pe plan naţional şi international.  +  Capitolul II Organizare şi functionare  +  Articolul 4 (1) Instituţiile publice de spectacole şi concerte au personalitate juridica, se organizeaza şi funcţionează, potrivit prevederilor prezentei legi, în subordinea autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale; fiecare institutie îşi elaboreaza propriul regulament de organizare şi functionare, aprobat conform normelor legale în vigoare. (2) Instituţiile publice de spectacole şi concerte au deplina autonomie în stabilirea şi realizarea repertoriului, a proiectelor, precum şi a programelor cultural-artistice. (3) Instituţiile publice de spectacole şi concerte au în administrare bunuri mobile şi imobile, au acces la cel puţin o sala de spectacole sau concerte cu dotarile tehnice aferente şi dispun de mijloace financiare necesare pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii specifice în condiţii care să asigure continuitatea, regularitatea, calitatea şi accesibilitatea la spectacolele şi concertele prezentate.  +  Articolul 5 (1) Instituţiile publice de spectacole şi concerte pot fi naţionale, regionale, judetene sau locale. (2) Incadrarea instituţiilor publice de spectacole şi concerte conform prevederilor alin. (1) se face prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii şi Cultelor.  +  Articolul 6 (1) Instituţiile publice de spectacole sunt, după caz: a) institutii de repertoriu; b) institutii de proiecte. (2) Instituţiile de repertoriu sunt cele care au cel puţin un ansamblu artistic permanent, capabil sa sustina activitatea unei stagiuni, cu un portofoliu de cel puţin trei spectacole diferite şi care realizează, în fiecare stagiune, cel puţin două spectacole noi ce se adauga portofoliului existent sau inlocuiesc unele dintre componentele acestuia. (3) Instituţiile de proiecte sunt cele care nu au un ansamblu artistic permanent, dar dispun de resursele logistice şi financiare necesare pentru a realiza spectacole proprii pe care le prezinta în serii determinate, pe durata unei stagiuni.  +  Articolul 7Instituţiile publice de concerte sunt filarmonici, orchestre sau alte formatiuni instrumentale, corale ori vocal-instrumentale, care deţin un ansamblu artistic permanent, capabil sa sustina activitatea unei stagiuni de concerte.  +  Articolul 8 (1) Autorităţile administraţiei publice locale pot înfiinţa institutii gazda de spectacole. (2) Instituţiile gazda de spectacole nu au un ansamblu artistic permanent şi nu realizează productii artistice proprii, dar dispun de resurse logistice şi financiare necesare pentru a gazdui şi a sustine reprezentarea unor spectacole sau concerte realizate de diferiti producători.  +  Articolul 9Instituţiile publice de spectacole şi concerte îşi reprogramează activitatea pe stagiuni.  +  Capitolul III Finantarea activităţii  +  Articolul 10Finantarea instituţiilor publice de spectacole şi concerte se realizează din venituri proprii şi subventii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, precum şi din alte surse, potrivit prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 11Finantarea de baza a activităţii instituţiilor publice de spectacole, de repertoriu şi de proiecte respecta urmatoarele: a) cheltuielile de personal şi cheltuielile pentru întreţinerea, reabilitarea şi dezvoltarea bazei materiale a instituţiilor se asigura integral din subventiile acordate de la bugetul de stat, respectiv de la bugetele locale, după caz; b) programele şi proiectele culturale sunt finantate din subventiile acordate de la bugetul de stat, respectiv de la bugetele locale, după caz, în corelatie cu veniturile proprii prezumate; c) veniturile proprii provenite din exercitarea activităţilor specifice se utilizeaza exclusiv pentru finantarea cheltuielilor aferente proiectelor şi programelor culturale şi pentru stimularea personalului; d) cota ce revine, potrivit reglementarilor în vigoare, din veniturile proprii provenite din exploatarea unor bunuri aflate în administrare se utilizeaza exclusiv pentru finantarea cheltuielilor materiale şi servicii; e) finantarea instituţiilor gazda se asigura în corelatie cu veniturile proprii provenite din exploatarea bunurilor aflate în administrare, pentru acoperirea integrală a cheltuielilor curente şi de capital.  +  Articolul 12 (1) Ministerul Culturii şi Cultelor, alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi autorităţile administraţiei publice locale pot subventiona proiecte sau programe culturale, inclusiv turnee, ale instituţiilor publice de spectacole şi concerte, indiferent de subordonare, în condiţiile prezentei legi. (2) Subventiile obtinute potrivit dispoziţiilor alin. (1) pot fi folosite şi pentru stimulente pecuniare ce se acordă realizatorilor proiectelor şi programelor culturale. (3) De prevederile alin. (1) pot beneficia şi instituţiile private de spectacole şi concerte.  +  Articolul 13Instituţiile publice de spectacole şi concerte pot beneficia de bunuri materiale şi fonduri banesti primite sub forma de prestări de servicii, donatii şi sponsorizari, cu respectarea dispoziţiilor legale; liberalitatile de orice fel pot fi acceptate numai dacă nu sunt grevate de condiţii ori sarcini care afectează autonomia institutiei sau care sunt contrare obiectului sau de activitate.  +  Capitolul IV Raporturile de muncă  +  Articolul 14 (1) Functionarea instituţiilor publice de spectacole şi concerte se asigura prin activitatea personalului angajat cu contract individual de muncă, în functii de specialitate artistica sau tehnica, în functii auxiliare şi de întreţinere, precum şi prin activitatea unor persoane care participa la realizarea actului artistic, în baza unor contracte incheiate potrivit prevederilor legale privind dreptul de autor şi drepturile conexe sau în baza unor conventii reglementate de Codul civil. (2) Activitatea fiecarui salariat din cadrul institutiei publice de spectacole şi concerte se normeaza potrivit fisei postului. (3) Pentru personalul artistic şi tehnic de specialitate din instituţiile publice de spectacole şi concerte, zilele de sambata şi duminica sunt considerate zile lucratoare, ziua de luni fiind zi de repaus. (4) Activitatea saptamanala a instituţiilor de spectacole şi concerte este organizata potrivit contractului colectiv de muncă pe ramura, precum şi potrivit regulamentelor de organizare şi functionare, proprii fiecarei institutii. (5) Activitatea lunara a salariatilor este, de regula, de 20-23 de zile lucratoare, având cel puţin 8 zile de repaus; zilele de repaus care n-au putut fi acordate vor fi recuperate în lunile urmatoare, compensate potrivit prevederilor Codului muncii sau adaugate zilelor de concediu. (6) Concediul anual de odihnă pentru personalul din instituţiile publice de spectacole şi concerte se acordă în perioada dintre stagiuni.  +  Articolul 15 (1) Personalul contractual al instituţiilor publice de spectacole şi concerte, angajat prin contract individual de muncă, se încadrează în functiile de specialitate prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege. (2) Criteriile de evaluare a performantelor profesionale individuale, precum şi normarea muncii se stabilesc prin contractul colectiv de muncă la nivel de ramura şi, respectiv, de institutie.  +  Articolul 16 (1) În cazul personalului incadrat în functii de specialitate artistica sau tehnica, contractele individuale de muncă se pot incheia: a) de regula, pe durata nedeterminata; b) pe durata determinata; c) pe spectacol sau pe proiect. (2) Incadrarea personalului prevăzut la alin. (1) se face pe bază de concurs sau examen organizat în condiţiile legii. (3) În cazul contractelor individuale de muncă ce se incheie potrivit prevederilor alin. (1) lit. b) şi c), angajarea se poate face şi în mod direct, prin acordul părţilor. (4) În cazul contractelor prevăzute la alin. (3), durata acestora se poate prelungi prin acordul părţilor. (5) Condiţionarea ocuparii unui post pe criterii de sex, vârsta sau calităţi fizice, prin anunt sau prin concurs la instituţiile publice de spectacole şi concerte, se face conform specificului şi nevoilor institutiei şi nu constituie contraventie, prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sanctionarea tuturor formelor de discriminare, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 48/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 17 (1) Instituţiile publice de spectacole şi concerte pot incheia contracte potrivit prevederilor legale privind dreptul de autor şi drepturile conexe. (2) Sumele reprezentand plata drepturilor cuvenite conform prevederilor alin. (1) se considera cheltuieli aferente programelor şi proiectelor culturale şi se prevad ca atare în bugetele de venituri şi cheltuieli ale institutiei.  +  Articolul 18Personalul angajat în functii de specialitate artistica, pe durata determinata, care nu are domiciliul în localitate şi nu beneficiaza de locuinta de serviciu, poate primi din bugetul institutiei o indemnizatie lunara de cazare, neimpozabila, în cuantum de până la 50% din salariul mediu net pe economie.  +  Capitolul V Conducerea activităţii  +  Articolul 19 (1) Conducerea instituţiilor publice de spectacole şi concerte este asigurata de directorul general sau, după caz, de director. (2) Prin decizia directorului general sau, după caz, a directorului se infiinteaza Consiliul artistic, format din personalitati culturale din institutie şi din afara acesteia, cu rol consultativ. (3) Consiliul administrativ, organism cu rol consultativ, este numit prin decizia directorului general sau, după caz, a directorului, potrivit legii, şi este format din: a) presedinte - directorul general sau, după caz, directorul; b) membri:- reprezentantul autorităţii tutelare, propus de aceasta;- directorul artistic;- directorul administrativ sau, după caz, directorul executiv;- directorul economic sau, după caz, contabilul-sef;- consilierul juridic;- delegatul sindicatului reprezentativ, propus de acesta.  +  Articolul 20Directorul general sau, după caz, directorul, persoana fizica, este numit prin concurs, organizat în condiţiile legii, pe baza unui contract de management.  +  Articolul 21Abrogat.-------------Art. 21 a fost abrogat prin art. II din LEGEA nr. 114 din 4 mai 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 12 mai 2006.  +  Articolul 22Abrogat.-------------Art. 22 a fost abrogat prin art. II din LEGEA nr. 114 din 4 mai 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 12 mai 2006.  +  Articolul 23Abrogat.-------------Art. 23 a fost abrogat prin art. II din LEGEA nr. 114 din 4 mai 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 12 mai 2006.  +  Articolul 24Prin contractul de management, autoritatea administraţiei publice asigura cel puţin finantarea prevăzută la art. 11, în raport cu obiectivele şi criteriile de performanţă stabilite de părţi, pe întreaga durata a contractului de management.  +  Articolul 25Abrogat.-------------Art. 25 a fost abrogat prin art. II din LEGEA nr. 114 din 4 mai 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 12 mai 2006.  +  Articolul 26 (1) Activitatea instituţiilor publice de spectacole şi concerte poate fi concesionata în baza prevederilor Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor. (2) Prevederile art. 2 alin. (2) lit. o) din Legea nr. 219/1998 se aplică numai pe baza normelor metodologice elaborate de Ministerul Culturii şi Cultelor şi aprobate prin hotărâre a Guvernului, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi. (3) Normele metodologice cuprind cel puţin urmatoarele: a) condiţiile de experienta a concesionarilor; b) prevederea, în caietul de sarcini, a obligaţiei de a pastra obiectul specific al activităţii institutiei, clauzele privind angajatii, precum şi condiţiile de accesibilitate la spectacole şi concerte.  +  Capitolul VI Dispozitii tranzitorii şi finale  +  Articolul 27 (1) Contractele individuale de muncă incheiate pe perioada nedeterminata înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi pot fi transformate în contracte pe perioada determinata, prin acordul părţilor, numai după 5 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi persoanelor cu contract pe perioada nedeterminata, dar care, inaintea intrarii în vigoare a prezentei legi, au fost detasate în interes personal sau de serviciu ori au contractul de muncă suspendat, în condiţiile legii.  +  Articolul 28Orice modificare a modului de organizare şi functionare a instituţiilor publice de spectacole şi concerte se aproba prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin hotărârea autorităţii administraţiei publice tutelare, prin votul a două treimi din numărul total de consilieri.  +  Articolul 29Ministerul Culturii şi Cultelor este autoritatea administraţiei publice centrale care, în domeniul instituţiilor publice de spectacole şi concerte, urmareste, împreună cu autorităţile administraţiei publice locale, punerea în aplicare şi respectarea reglementarilor de specialitate, precum şi a prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 30Abrogat.-------------Art. 30 a fost abrogat prin art. II din LEGEA nr. 114 din 4 mai 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 12 mai 2006.  +  Articolul 31La data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga Decretul Marii Adunări Naţionale nr. 19/1959 privind organizarea şi functionarea instituţiilor artistice de spectacole, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 3 din 23 ianuarie 1959, şi Decretul Consiliului de Stat nr. 703/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru instituţiile cultural-educative, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 2 din 4 ianuarie 1974, aprobat prin Legea nr. 26/1974, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 109 din 2 august 1974, precum şi orice alte dispozitii contrare prezentei legi.  +  Articolul 32Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORVALER DORNEANUp. PRESEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILABucureşti, 17 noiembrie 2004.Nr. 504.  +  Anexa LISTAfunctiilor de specialitate în instituţiile publice de spectacole şi concerte────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Nivelul crt. Functia de studii────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. a) regizor artistic, dirijor, solist (vocal, balet, concertist,       instrumentist), actor, pictor scenograf, consultant artistic,       coregraf, concertmaistru, sef partida, artist instrumentist S    b) maestru (balet-dans, cor, corepetitor), dirijor cor,       producător delegat, impresar artistic S    c) sef orchestra, maestru de studii (balet, canto), secretar       artistic (muzical, literar, relatii publice), operator imagine,       operator sunet, sufleor opera, artist liric opera S    d) artist liric, balerin, dansator, acompaniator, corepetitor,       actor manuitor papusi, sculptor papusi, sufleor teatru, regizor       de culise, artist plastic, machior, peruchier, montor imagine,       editor imagine S────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. a) dirijor, sef orchestra, maestru (balet-dans, corepetitor),       concertmaistru, maestru de studii balet, maestru de lumini,       maestru de sunet, regizor scena (culise), secretar platou,       impresar artistic M    b) solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor,       instrumentist, sufleor opera, corist opera M    c) maestru artist circ, artist circ, maestru (acordor pian,       clavecin, lutier), specialist (orga, instrumente de suflat) M    d) corist, balerin, dansator, corepetitor, actor manuitor papusi,       sculptor papusi, sufleor teatru, artist plastic, machior,       peruchier, montor imagine, operator imagine, editor imagine M────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. supraveghetor sala, controlor bilete, garderobier, plasator M, G──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────_______________