HOTĂRÂRE nr. 100 din 7 februarie 2002 (*actualizată*)pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafaţă utilizate pentru potabilizare şi a Normativului privind metodele de măsurare şi frecvenţă de prelevare şi analiză a probelor din apele de suprafaţa destinate producerii de apă potabilă(actualizată până la data de 15 mai 2006*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 19 februarie 2002. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 15 mai 2006, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 662 din 7 iulie 2005; HOTĂRÂREA nr. 567 din 26 aprilie 2006.În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 15 alin. (2) din Legea apelor nr. 107/1996,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafaţa utilizate pentru potabilizare, NTPA-013, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Normativul privind metodele de măsurare şi frecventa de prelevare şi analiza a probelor din apele de suprafaţa destinate producerii de apa potabilă, NTPA-014, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 4În sensul prezentei hotărâri, prin autoritate publică centrală din domeniul apelor şi protecţiei mediului se înţelege Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, iar prin autoritate competentă în domeniul gospodăririi apelor se înţelege Administraţia Naţională «Apele Române».---------Art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 662 din 7 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 15 iulie 2005.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul apelor şi protecţiei mediului,Petru LificiuMinistrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul sănătăţii şi familiei,Daniela Bartos  +  AnexăNORMA 07/02/2002