ORDONANTA nr. 92 din 29 august 2000 (*actualizata*)privind organizarea şi functionarea serviciilor de protecţie a victimelor şi reintegrare sociala a infractorilor**)(actualizata până la data de 13 mai 2006*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 1 septembrie 2000. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 13 mai 2006, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 129 din 18 martie 2002; LEGEA nr. 211 din 27 mai 2004; LEGEA nr. 123 din 4 mai 2006.**) Conform art. 35 din LEGEA nr. 211 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 4 iunie 2004, denumirea servicii de reintegrare sociala a infractorilor şi de supraveghere a executarii sanctiunilor neprivative de libertate sau denumirea servicii de reintegrare sociala şi supraveghere, prevăzută în Ordonanţa Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea şi functionarea serviciilor de reintegrare sociala a infractorilor şi de supraveghere a executarii sanctiunilor neprivative de libertate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 1 septembrie 2000, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 129/2002, precum şi în alte acte normative, se inlocuieste cu denumirea servicii de protecţie a victimelor şi reintegrare sociala a infractorilor.În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României şi ale art. 1 lit. O pct. 3 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Capitolul 1 Dispozitii generale  +  Articolul 1În vederea reintegrarii sociale a persoanelor care au savarsit infractiuni, mentinute în stare de libertate, şi a supravegherii executarii obligaţiilor stabilite de instanţa de judecată în sarcina acestora, se infiinteaza, sub autoritatea Ministerului Justiţiei, serviciile de protecţie a victimelor şi reintegrare sociala a infractorilor, denumite în continuare servicii de protecţie a victimelor şi reintegrare sociala a infractorilor, ca organisme specializate, fără personalitate juridica.  +  Articolul 1^1Serviciile de protecţie a victimelor şi reintegrare sociala a infractorilor urmaresc indreptarea şi reintegrarea sociala a persoanelor condamnate la pedeapsa inchisorii, a caror pedeapsa a fost gratiata total prin lege, precum şi a minorilor care au savarsit fapte prevăzute de legea penala, faţă de care a fost inlaturata prin lege măsura educativa a internarii într-un centru de reeducare.------------Art. 1^1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 129 din 18 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 20 martie 2002.  +  Articolul 2Activitatea serviciilor de protecţie a victimelor şi reintegrare sociala a infractorilor se desfăşoară cu atragerea şi implicarea comunităţii în procesul de reintegrare sociala a persoanelor prevăzute la art. 1.  +  Articolul 3 (1) La cererea persoanelor prevăzute la art. 1, serviciile de protecţie a victimelor şi reintegrare sociala a infractorilor le pot asigura asistenţa şi consiliere în vederea indreptarii şi reintegrarii sociale a acestora. (2) Serviciile de protecţie a victimelor şi reintegrare sociala a infractorilor coopereaza cu personalul specializat în asistenţa şi consiliere din cadrul administraţiei penitenciarelor, în scopul indreptarii şi reintegrarii sociale a persoanelor condamnate la o pedeapsă cu privare de libertate, cu acordul acestora. (3) La cererea persoanelor prevăzute la art. 1^1 serviciile de protecţie a victimelor şi reintegrare sociala a infractorilor îşi exercită atribuţiile în legătură cu iniţierea şi derularea unor programe speciale de reinsertie sociala şi, după caz, cu identificarea locurilor de muncă disponibile, a locuintelor, precum şi a unor cursuri de calificare sau recalificare profesionala. (4) Persoanelor menţionate la art. 1^1 li se întocmeşte un registru special de evidenta, în care se vor consemna date privind persoana acestora, comportamentul pe perioada executarii pedepsei inchisorii sau a internarii într-un centru de reeducare, programele de resocializare la care au participat, nevoile sau problemele pe care le intampina şi modul de rezolvare a acestora. (5) Programele de reinsertie sociala în care vor fi incluse persoanele menţionate la art. 1^1 se vor întocmi pe baza informaţiilor furnizate de personalul specializat în asistenţa şi consiliere de la locul de detinere, precum şi a evaluării initiale realizate de serviciile de protecţie a victimelor şi reintegrare sociala a infractorilor. În functie de complexitatea cazului, seful serviciului de protecţie a victimelor şi reintegrare sociala a infractorilor va contacta autorităţile competente în vederea desemnarii unor specialisti.------------Alin. (3), (4) şi (5) ale art. 3 au fost introduse de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 129 din 18 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 20 martie 2002.  +  Articolul 4Serviciile de protecţie a victimelor şi reintegrare sociala a infractorilor îşi desfăşoară activitatea fără nici o discriminare pe temei de naţionalitate, cetatenie, rasa, origine etnica, limba, religie, sex, opinie politica sau orice alta opinie, apartenenta politica, avere, origine sociala sau alte asemenea temeiuri.------------Art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 129 din 18 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 20 martie 2002.  +  Articolul 5 (1) În exercitarea atribuţiilor, serviciile de protecţie a victimelor şi reintegrare sociala a infractorilor colaboreaza cu organizaţiile neguvernamentale ce desfăşoară activităţi în domeniu, în condiţiile stabilite în regulamentul de aplicare a dispoziţiilor prezentei ordonante. (2) Serviciile de protecţie a victimelor şi reintegrare sociala a infractorilor, în derularea activităţii lor, pot colabora cu specialisti din alte domenii de activitate, cu voluntari din randul comunităţii, precum şi cu reprezentanti ai societatii civile. (3) Colaboratorii pot fi remunerati pentru activitatea desfăşurată, potrivit legii.  +  Capitolul 2 Organizarea şi functionarea serviciilor de protecţie a victimelor şi reintegrare sociala a infractorilor  +  Articolul 6 (1) Coordonarea activităţii de reintegrare sociala a infractorilor şi de supraveghere a executarii sanctiunilor neprivative de libertate se realizează de către Directia de reintegrare sociala a infractorilor şi supraveghere a executarii sanctiunilor neprivative de libertate din cadrul Ministerului Justiţiei, condusa de un director numit, potrivit legii, prin ordin al ministrului justiţiei. (2) Controlul activităţii de reintegrare sociala şi supraveghere se realizează de către inspectorii de reintegrare sociala şi supraveghere din cadrul directiei prevăzute la alin. (1). (3) Pe lângă fiecare tribunal se organizeaza şi funcţionează servicii de protecţie a victimelor şi reintegrare sociala a infractorilor. (4) Competenţa teritoriala a serviciilor protecţie a victimelor şi reintegrare sociala a infractorilor se stabileste prin regulamentul de aplicare a dispoziţiilor prezentei ordonante. (5) Serviciile de protecţie a victimelor şi reintegrare sociala a infractorilor sunt conduse de şefi de serviciu. (6) Numărul de posturi necesar pentru fiecare serviciu de protecţie a victimelor şi reintegrare sociala a infractorilor se stabileste prin ordin al ministrului justiţiei, în limita numarului maxim de posturi aprobat Ministerului Justiţiei.  +  Articolul 7Abrogat.------------Art. 7 a fost abrogat de art. 83 din LEGEA nr. 123 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 10 mai 2006.  +  Articolul 8Abrogat.------------Partea introductiva a alin. (1) al art. 8 a fost modificata de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 129 din 18 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 20 martie 2002.Litera c^1) a alin. (1) al art. 8 a fost introdusa de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 129 din 18 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 20 martie 2002.Literele d), e) şi f) ale alin. (1) al art. 8 au fost modificate de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 129 din 18 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 20 martie 2002.*) Conform art. II din LEGEA nr. 129 din 18 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 20 martie 2002 prevederile art. 8 alin. (1) lit. c^1) nu se aplică persoanelor care au fost incadrate în functia de consilier de reintegrare sociala şi supraveghere înainte de data intrarii în vigoare a prezentei legi.Art. 8 a fost abrogat de art. 83 din LEGEA nr. 123 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 10 mai 2006.  +  Articolul 9Pregătirea şi specializarea personalului de reintegrare sociala şi supraveghere, precum şi a inspectorilor de reintegrare sociala şi supraveghere sunt de competenţa Ministerului Justiţiei, prin directia de specialitate.  +  Articolul 10Finantarea activităţii serviciilor de protecţie a victimelor şi reintegrare sociala a infractorilor se face de la bugetul de stat.  +  Capitolul 3 Activitatea serviciilor de protecţie a victimelor şi reintegrare sociala a infractorilor  +  Articolul 11 (1) Serviciile de protecţie a victimelor şi reintegrare sociala a infractorilor au urmatoarele atribuţii: a) supraveghează respectarea de către persoana condamnata a masurilor prevăzute la art. 86^3 alin. 1 lit. a)-d) din Codul penal; b) supraveghează executarea obligaţiilor impuse condamnatului de către instanţa, prevăzute în art. 86^3 alin. 3 lit. a)-f) din Codul penal; c) supraveghează executarea obligaţiilor impuse minorului de către instanţa, prevăzute în art. 103 alin. 3 lit. a)-c) din acelasi cod; d) intocmesc, la cererea organelor de urmărire penala şi a instanţelor de judecată, referate de evaluare cu privire la persoanele prevăzute la art. 1 sau cu privire la inculpaţi; e) colaboreaza cu instituţiile publice în vederea executarii masurii obligarii minorului la prestarea unei activităţi neremunerate intr-o institutie de interes public;e^1) initiaza şi deruleaza programe speciale de reinsertie sociala pentru persoanele condamnate la pedeapsa inchisorii, a caror pedeapsa a fost gratiata total prin lege, precum şi pentru minorii care au savarsit fapte prevăzute de legea penala, faţă de care a fost inlaturata prin lege măsura educativa a internarii într-un centru de reeducare; f) desfăşoară, la cerere, activităţi de consiliere individuala a infractorilor în ceea ce priveste comportamentul social, de grup şi individual; g) initiaza şi deruleaza programe speciale de protecţie, asistenţa sociala şi juridica a minorilor şi tinerilor care au savarsit infractiuni; h) initiaza şi deruleaza, împreună cu voluntarii şi reprezentantii societatii civile, precum şi cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale române şi straine, programe de resocializare a persoanelor prevăzute în art. 1 şi în art. 3 alin. (2) care au solicitat sa participe la aceste programe, pentru sprijinirea acestora în respectarea condiţiilor impuse de instanţa de judecată şi pentru reintegrarea lor sociala; i) colaboreaza cu instituţiile publice şi private, precum şi cu persoanele fizice şi juridice din raza lor de competenţa, în vederea identificarii, după caz, a locurilor de muncă disponibile, a cursurilor scolare, precum şi a celor de calificare sau recalificare profesionala; j) orice alte atribuţii prevăzute de lege. (2) Serviciile de protecţie a victimelor şi reintegrare sociala a infractorilor, împreună cu personalul specializat în asistenţa şi consiliere din cadrul administraţiei penitenciarelor, pot derula programe privind activităţi lucrative, socioeducative, de instruire scolara şi formare profesionala pentru persoanele condamnate. (3) Persoanele prevăzute în art. 7 alin. (1) intocmesc, pe parcursul desfăşurării activităţilor, referate periodice de reintegrare sociala şi supraveghere pentru cei care au solicitat asistenţa şi consilierea din partea serviciilor de protecţie a victimelor şi reintegrare sociala a infractorilor.------------Litera d) a alin. (1) al art. 11 a fost modificata de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 129 din 18 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 20 martie 2002.Litera e^1) a alin. (1) al art. 11 a fost introdusa de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 129 din 18 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 20 martie 2002.  +  Articolul 12 (1) Referatul de evaluare solicitat serviciului de protecţie a victimelor şi reintegrare sociala a infractorilor potrivit dispoziţiilor art. 11 alin. (1) lit. d) contine date privind persoana inculpatului sau, după caz, a persoanelor prevăzute în art. 1, nivelul instructiei scolare, comportamentul, factorii care îi influenţează sau îi pot influenţa conduita generală, precum şi perspectivele reintegrarii în societate. (2) Referatul de evaluare are caracter consultativ şi de orientare. (3) La intocmirea referatului de evaluare serviciul de protecţie a victimelor şi reintegrare sociala a infractorilor poate colabora cu psihologi, cadre didactice, sociologi, medici sau alti specialisti desemnaţi de autorităţile competente. (4) Referatul de evaluare se depune de către serviciul de protecţie a victimelor şi reintegrare sociala a infractorilor la instanţa de judecată, în termen de 14 zile de la data primirii solicitarii.  +  Articolul 13 (1) Persoanelor menţionate la art. 1 care au solicitat asistenţa şi consilierea din partea serviciului de protecţie a victimelor şi reintegrare sociala a infractorilor li se întocmeşte un dosar de reintegrare sociala şi supraveghere. (2) Dosarul prevăzut la alin. (1) contine date în ceea ce priveste persoana care a solicitat asistenţa şi consiliere, fapta savarsita, hotărârea instanţei de judecată, oblibaţiile stabilite în sarcina sa şi termenul de incercare, referatul de evaluare, referatele periodice de reintegrare sociala şi supraveghere şi concluziile. (3) Dosarul de reintegrare sociala şi supraveghere este confidential.  +  Articolul 14 (1) Persoanele prevăzute la art. 1, precum şi aparatorul, ales sau numit din oficiu, dacă are acordul persoanei careia i s-a întocmit dosarul, au acces la dosarul de reintegrare sociala şi supraveghere. (2) Dosarul poate fi consultat în camera de consiliu de către instanţa de judecată, judecatorul delegat cu executarea şi de către procuror. (3) Dosarul poate fi consultat, cu aprobarea sefului serviciului de protecţie a victimelor şi reintegrare sociala a infractorilor, de către reprezentantii persoanelor juridice care desfăşoară activităţi în domeniul respectarii drepturilor omului sau ocrotirii persoanelor condamnate, dacă au acordul scris al persoanei careia i s-a întocmit dosarul. (4) Consultarea dosarului se consemneaza de fiecare data într-un proces-verbal semnat de consilierul de reintegrare sociala şi supraveghere şi de persoana care l-a studiat. (5) Termenul de pastrare în arhiva a dosarelor de reintegrare sociala şi supraveghere este de 5 ani.  +  Capitolul 4 Dispozitii tranzitorii şi finale  +  Articolul 15 (1) În vederea aplicarii dispoziţiilor prezentei ordonante numărul maxim de posturi aprobat pentru Ministerul Justiţiei şi pentru unitatile din sistemul justiţiei se va suplimenta în mod corespunzător prin hotărâre a Guvernului. (2) Cheltuielile de personal necesare aplicarii dispoziţiilor prezentei ordonante se realizează în cadrul cheltuielilor de personal aprobate prin buget Ministerului Justiţiei. (3) Ministerul Justiţiei va propune modificarea nomenclatorului de functii şi introducerea functiei de consilier de reintegrare sociala şi supraveghere, precum şi a functiei de inspector de reintegrare sociala şi supraveghere.  +  Articolul 16 (1) Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data publicarii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia dispoziţiilor referitoare la activitatea serviciilor de protecţie a victimelor şi reintegrare sociala a infractorilor, care se aplică după numirea în functie a consilierilor de reintegrare sociala şi supraveghere, a sefilor de serviciu de protecţie a victimelor şi reintegrare sociala a infractorilor şi a inspectorilor de reintegrare sociala şi supraveghere prin ordin al ministrului justiţiei. (2) În termen de 60 de zile de la publicarea prezentei ordonante în Monitorul Oficial al României, Partea I, se adoptă, prin hotărâre a Guvernului, regulamentul de aplicare a dispoziţiilor prezentei ordonante. (3) Pe data numirii în functie a consilierilor de reintegrare sociala şi supraveghere, a sefilor de serviciu de protecţie a victimelor şi reintegrare sociala a infractorilor şi a inspectorilor de reintegrare sociala şi supraveghere, potrivit dispoziţiilor alin. (1), centrele experimentale de probatiune îşi inceteaza activitatea. Organizaţiile neguvernamentale care au sprijinit aceste centre vor putea colabora în continuare cu serviciile de protecţie a victimelor şi reintegrare sociala a infractorilor, potrivit dispoziţiilor prezentei ordonante.------------Alin. (1) şi (3) ale art. 16 au fost modificate de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 129 din 18 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 20 martie 2002.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul justiţiei,Valeriu StoicaMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul munciişi protectiei sociale,Smaranda Dobrescu-----