ORDONANTA nr. 92 din 29 august 2000 (*actualizata*)privind organizarea şi functionarea serviciilor de reintegrare sociala a infractorilor şi de supraveghere a executarii sanctiunilor neprivative de libertate(actualizata până la data de 20 martie 2002*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 1 septembrie 2000. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 20 martie 2002, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 129 din 18 martie 2002.În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României şi ale art. 1 lit. O pct. 3 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Capitolul 1 Dispozitii generale  +  Articolul 1În vederea reintegrarii sociale a persoanelor care au savarsit infractiuni, mentinute în stare de libertate, şi a supravegherii executarii obligaţiilor stabilite de instanţa de judecată în sarcina acestora, se infiinteaza, sub autoritatea Ministerului Justiţiei, serviciile de reintegrare sociala a infractorilor şi de supraveghere a executarii sanctiunilor neprivative de libertate, denumite în continuare servicii de reintegrare sociala şi supraveghere, ca organisme specializate, fără personalitate juridica.  +  Articolul 1^1Serviciile de reintegrare sociala şi supraveghere urmaresc indreptarea şi reintegrarea sociala a persoanelor condamnate la pedeapsa inchisorii, a caror pedeapsa a fost gratiata total prin lege, precum şi a minorilor care au savarsit fapte prevăzute de legea penala, faţă de care a fost inlaturata prin lege măsura educativa a internarii într-un centru de reeducare.------------Art. 1^1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 129 din 18 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 20 martie 2002.  +  Articolul 2Activitatea serviciilor de reintegrare sociala şi supraveghere se desfăşoară cu atragerea şi implicarea comunităţii în procesul de reintegrare sociala a persoanelor prevăzute la art. 1.  +  Articolul 3 (1) La cererea persoanelor prevăzute la art. 1, serviciile de reintegrare sociala şi supraveghere le pot asigura asistenţa şi consiliere în vederea indreptarii şi reintegrarii sociale a acestora. (2) Serviciile de reintegrare sociala şi supraveghere coopereaza cu personalul specializat în asistenţa şi consiliere din cadrul administraţiei penitenciarelor, în scopul indreptarii şi reintegrarii sociale a persoanelor condamnate la o pedeapsă cu privare de libertate, cu acordul acestora. (3) La cererea persoanelor prevăzute la art. 1^1 serviciile de reintegrare sociala şi supraveghere îşi exercită atribuţiile în legătură cu iniţierea şi derularea unor programe speciale de reinsertie sociala şi, după caz, cu identificarea locurilor de muncă disponibile, a locuintelor, precum şi a unor cursuri de calificare sau recalificare profesionala. (4) Persoanelor menţionate la art. 1^1 li se întocmeşte un registru special de evidenta, în care se vor consemna date privind persoana acestora, comportamentul pe perioada executarii pedepsei inchisorii sau a internarii într-un centru de reeducare, programele de resocializare la care au participat, nevoile sau problemele pe care le intampina şi modul de rezolvare a acestora. (5) Programele de reinsertie sociala în care vor fi incluse persoanele menţionate la art. 1^1 se vor întocmi pe baza informaţiilor furnizate de personalul specializat în asistenţa şi consiliere de la locul de detinere, precum şi a evaluării initiale realizate de serviciile de reintegrare sociala şi supraveghere. În functie de complexitatea cazului, seful serviciului de reintegrare sociala şi supraveghere va contacta autorităţile competente în vederea desemnarii unor specialisti.------------Alin. (3), (4) şi (5) ale art. 3 au fost introduse de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 129 din 18 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 20 martie 2002.  +  Articolul 4Serviciile de reintegrare sociala şi supraveghere îşi desfăşoară activitatea fără nici o discriminare pe temei de naţionalitate, cetatenie, rasa, origine etnica, limba, religie, sex, opinie politica sau orice alta opinie, apartenenta politica, avere, origine sociala sau alte asemenea temeiuri.------------Art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 129 din 18 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 20 martie 2002.  +  Articolul 5 (1) În exercitarea atribuţiilor, serviciile de reintegrare sociala şi supraveghere colaboreaza cu organizaţiile neguvernamentale ce desfăşoară activităţi în domeniu, în condiţiile stabilite în regulamentul de aplicare a dispoziţiilor prezentei ordonante. (2) Serviciile de reintegrare sociala şi supraveghere, în derularea activităţii lor, pot colabora cu specialisti din alte domenii de activitate, cu voluntari din randul comunităţii, precum şi cu reprezentanti ai societatii civile. (3) Colaboratorii pot fi remunerati pentru activitatea desfăşurată, potrivit legii.  +  Capitolul 2 Organizarea şi functionarea serviciilor de reintegrare sociala şi supraveghere  +  Articolul 6 (1) Coordonarea activităţii de reintegrare sociala a infractorilor şi de supraveghere a executarii sanctiunilor neprivative de libertate se realizează de către Directia de reintegrare sociala a infractorilor şi supraveghere a executarii sanctiunilor neprivative de libertate din cadrul Ministerului Justiţiei, condusa de un director numit, potrivit legii, prin ordin al ministrului justiţiei. (2) Controlul activităţii de reintegrare sociala şi supraveghere se realizează de către inspectorii de reintegrare sociala şi supraveghere din cadrul directiei prevăzute la alin. (1). (3) Pe lângă fiecare tribunal se organizeaza şi funcţionează servicii de reintegrare sociala a infractorilor şi supraveghere a executarii sanctiunilor neprivative de libertate. (4) Competenţa teritoriala a serviciilor de reintegrare sociala şi supraveghere se stabileste prin regulamentul de aplicare a dispoziţiilor prezentei ordonante. (5) Serviciile de reintegrare sociala şi supraveghere sunt conduse de şefi de serviciu. (6) Numărul de posturi necesar pentru fiecare serviciu de reintegrare sociala şi supraveghere se stabileste prin ordin al ministrului justiţiei, în limita numarului maxim de posturi aprobat Ministerului Justiţiei.  +  Articolul 7 (1) Personalul de reintegrare sociala şi supraveghere este format din sefii serviciilor de reintegrare sociala şi supraveghere, precum şi din consilierii de reintegrare sociala şi supraveghere. (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) sunt numite în functie prin ordin al ministrului justiţiei. (3) Salarizarea personalului de reintegrare sociala şi supraveghere şi a inspectorilor de reintegrare sociala şi supraveghere se realizează potrivit dispoziţiilor Legii privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătorești.  +  Articolul 8 (1) Poate fi consilier de reintegrare sociala şi supraveghere sau sef al serviciului de reintegrare sociala şi supraveghere ori inspector de reintegrare sociala şi supraveghere persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele condiţii: a) are cetatenia română şi domiciliul în România; b) are capacitate deplina de exercitiu; c) cunoaste limba română, scris şi vorbit;c^1) are vârsta minima de 25 de ani*); d) este apta din punct de vedere medical şi psihologic pentru exercitarea functiei, fapt dovedit pe baza unui examen medical şi psihologic de specialitate; e) nu are antecedente penale şi se bucura de o buna reputatie; f) este licentiata în asistenţa sociala, psihologie, sociologie, pedagogie, teologie, medicina sau drept ori este absolventa a unei forme de invatamant postuniversitar în domeniul reintegrarii sociale a infractorilor şi supravegherii acestora; g) a absolvit cursurile de reintegrare sociala şi supraveghere organizate de Ministerul Justiţiei ori o formă de invatamant postuniversitar în domeniul reintegrarii sociale a infractorilor şi supravegherii acestora şi a castigat concursul organizat pentru ocuparea functiei pentru care candideaza. (2) Condiţiile de organizare şi desfăşurare a cursurilor de reintegrare sociala şi supraveghere, precum şi a concursului pentru ocuparea functiei de consilier de reintegrare sociala şi supraveghere sau de sef al serviciului de reintegrare sociala şi supraveghere ori inspector de reintegrare sociala şi supraveghere se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului justiţiei. (3) Înscrierea la cursurile de reintegrare sociala şi supraveghere şi la concursul pentru ocuparea functiilor prevăzute la alin. (2) se face după achitarea taxelor de inscriere.------------Partea introductiva a alin. (1) al art. 8 a fost modificata de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 129 din 18 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 20 martie 2002.Litera c^1) a alin. (1) al art. 8 a fost introdusa de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 129 din 18 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 20 martie 2002.Literele d), e) şi f) ale alin. (1) al art. 8 au fost modificate de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 129 din 18 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 20 martie 2002.*) Conform art. II din LEGEA nr. 129 din 18 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 20 martie 2002 prevederile art. 8 alin. (1) lit. c^1) nu se aplică persoanelor care au fost incadrate în functia de consilier de reintegrare sociala şi supraveghere înainte de data intrarii în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 9Pregătirea şi specializarea personalului de reintegrare sociala şi supraveghere, precum şi a inspectorilor de reintegrare sociala şi supraveghere sunt de competenţa Ministerului Justiţiei, prin directia de specialitate.  +  Articolul 10Finantarea activităţii serviciilor de reintegrare sociala şi supraveghere se face de la bugetul de stat.  +  Capitolul 3 Activitatea serviciilor de reintegrare sociala şi supraveghere  +  Articolul 11 (1) Serviciile de reintegrare sociala şi supraveghere au urmatoarele atribuţii: a) supraveghează respectarea de către persoana condamnata a masurilor prevăzute la art. 86^3 alin. 1 lit. a)-d) din Codul penal; b) supraveghează executarea obligaţiilor impuse condamnatului de către instanţa, prevăzute în art. 86^3 alin. 3 lit. a)-f) din Codul penal; c) supraveghează executarea obligaţiilor impuse minorului de către instanţa, prevăzute în art. 103 alin. 3 lit. a)-c) din acelasi cod; d) intocmesc, la cererea organelor de urmărire penala şi a instanţelor de judecată, referate de evaluare cu privire la persoanele prevăzute la art. 1 sau cu privire la inculpaţi; e) colaboreaza cu instituţiile publice în vederea executarii masurii obligarii minorului la prestarea unei activităţi neremunerate intr-o institutie de interes public;e^1) initiaza şi deruleaza programe speciale de reinsertie sociala pentru persoanele condamnate la pedeapsa inchisorii, a caror pedeapsa a fost gratiata total prin lege, precum şi pentru minorii care au savarsit fapte prevăzute de legea penala, faţă de care a fost inlaturata prin lege măsura educativa a internarii într-un centru de reeducare; f) desfăşoară, la cerere, activităţi de consiliere individuala a infractorilor în ceea ce priveste comportamentul social, de grup şi individual; g) initiaza şi deruleaza programe speciale de protecţie, asistenţa sociala şi juridica a minorilor şi tinerilor care au savarsit infractiuni; h) initiaza şi deruleaza, împreună cu voluntarii şi reprezentantii societatii civile, precum şi cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale române şi straine, programe de resocializare a persoanelor prevăzute în art. 1 şi în art. 3 alin. (2) care au solicitat sa participe la aceste programe, pentru sprijinirea acestora în respectarea condiţiilor impuse de instanţa de judecată şi pentru reintegrarea lor sociala; i) colaboreaza cu instituţiile publice şi private, precum şi cu persoanele fizice şi juridice din raza lor de competenţa, în vederea identificarii, după caz, a locurilor de muncă disponibile, a cursurilor scolare, precum şi a celor de calificare sau recalificare profesionala; j) orice alte atribuţii prevăzute de lege. (2) Serviciile de reintegrare sociala şi supraveghere, împreună cu personalul specializat în asistenţa şi consiliere din cadrul administraţiei penitenciarelor, pot derula programe privind activităţi lucrative, socioeducative, de instruire scolara şi formare profesionala pentru persoanele condamnate. (3) Persoanele prevăzute în art. 7 alin. (1) intocmesc, pe parcursul desfăşurării activităţilor, referate periodice de reintegrare sociala şi supraveghere pentru cei care au solicitat asistenţa şi consilierea din partea serviciilor de reintegrare sociala şi supraveghere.------------Litera d) a alin. (1) al art. 11 a fost modificata de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 129 din 18 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 20 martie 2002.Litera e^1) a alin. (1) al art. 11 a fost introdusa de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 129 din 18 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 20 martie 2002.  +  Articolul 12 (1) Referatul de evaluare solicitat serviciului de reintegrare sociala şi supraveghere potrivit dispoziţiilor art. 11 alin. (1) lit. d) contine date privind persoana inculpatului sau, după caz, a persoanelor prevăzute în art. 1, nivelul instructiei scolare, comportamentul, factorii care îi influenţează sau îi pot influenţa conduita generală, precum şi perspectivele reintegrarii în societate. (2) Referatul de evaluare are caracter consultativ şi de orientare. (3) La intocmirea referatului de evaluare serviciul de reintegrare sociala şi supraveghere poate colabora cu psihologi, cadre didactice, sociologi, medici sau alti specialisti desemnaţi de autorităţile competente. (4) Referatul de evaluare se depune de către serviciul de reintegrare sociala şi supraveghere la instanţa de judecată, în termen de 14 zile de la data primirii solicitarii.  +  Articolul 13 (1) Persoanelor menţionate la art. 1 care au solicitat asistenţa şi consilierea din partea serviciului de reintegrare sociala şi supraveghere li se întocmeşte un dosar de reintegrare sociala şi supraveghere. (2) Dosarul prevăzut la alin. (1) contine date în ceea ce priveste persoana care a solicitat asistenţa şi consiliere, fapta savarsita, hotărârea instanţei de judecată, oblibaţiile stabilite în sarcina sa şi termenul de incercare, referatul de evaluare, referatele periodice de reintegrare sociala şi supraveghere şi concluziile. (3) Dosarul de reintegrare sociala şi supraveghere este confidential.  +  Articolul 14 (1) Persoanele prevăzute la art. 1, precum şi aparatorul, ales sau numit din oficiu, dacă are acordul persoanei careia i s-a întocmit dosarul, au acces la dosarul de reintegrare sociala şi supraveghere. (2) Dosarul poate fi consultat în camera de consiliu de către instanţa de judecată, judecatorul delegat cu executarea şi de către procuror. (3) Dosarul poate fi consultat, cu aprobarea sefului serviciului de reintegrare sociala şi supraveghere, de către reprezentantii persoanelor juridice care desfăşoară activităţi în domeniul respectarii drepturilor omului sau ocrotirii persoanelor condamnate, dacă au acordul scris al persoanei careia i s-a întocmit dosarul. (4) Consultarea dosarului se consemneaza de fiecare data într-un proces-verbal semnat de consilierul de reintegrare sociala şi supraveghere şi de persoana care l-a studiat. (5) Termenul de pastrare în arhiva a dosarelor de reintegrare sociala şi supraveghere este de 5 ani.  +  Capitolul 4 Dispozitii tranzitorii şi finale  +  Articolul 15 (1) În vederea aplicarii dispoziţiilor prezentei ordonante numărul maxim de posturi aprobat pentru Ministerul Justiţiei şi pentru unitatile din sistemul justiţiei se va suplimenta în mod corespunzător prin hotărâre a Guvernului. (2) Cheltuielile de personal necesare aplicarii dispoziţiilor prezentei ordonante se realizează în cadrul cheltuielilor de personal aprobate prin buget Ministerului Justiţiei. (3) Ministerul Justiţiei va propune modificarea nomenclatorului de functii şi introducerea functiei de consilier de reintegrare sociala şi supraveghere, precum şi a functiei de inspector de reintegrare sociala şi supraveghere.  +  Articolul 16 (1) Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data publicarii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia dispoziţiilor referitoare la activitatea serviciilor de reintegrare sociala şi supraveghere, care se aplică după numirea în functie a consilierilor de reintegrare sociala şi supraveghere, a sefilor de serviciu de reintegrare sociala şi supraveghere şi a inspectorilor de reintegrare sociala şi supraveghere prin ordin al ministrului justiţiei. (2) În termen de 60 de zile de la publicarea prezentei ordonante în Monitorul Oficial al României, Partea I, se adoptă, prin hotărâre a Guvernului, regulamentul de aplicare a dispoziţiilor prezentei ordonante. (3) Pe data numirii în functie a consilierilor de reintegrare sociala şi supraveghere, a sefilor de serviciu de reintegrare sociala şi supraveghere şi a inspectorilor de reintegrare sociala şi supraveghere, potrivit dispoziţiilor alin. (1), centrele experimentale de probatiune îşi inceteaza activitatea. Organizaţiile neguvernamentale care au sprijinit aceste centre vor putea colabora în continuare cu serviciile de reintegrare sociala şi supraveghere, potrivit dispoziţiilor prezentei ordonante.------------Alin. (1) şi (3) ale art. 16 au fost modificate de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 129 din 18 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 20 martie 2002.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul justiţiei,Valeriu StoicaMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul munciişi protectiei sociale,Smaranda Dobrescu-----