HOTĂRÂRE nr. 522 din 19 aprilie 2006pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 430/2001 privind aprobarea Strategiei Guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei romilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 28 aprilie 2006  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICStrategia Guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei romilor, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 430/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252 din 16 mai 2001, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La capitolul III "Scopul şi obiectivele generale ale strategiei", paragraful întâi va avea următorul cuprins:"Scop: Îmbunătăţirea semnificativă a situaţiei romilor din România, prin promovarea unor măsuri de incluziune socială."2. Capitolul V "Durata" va avea următorul cuprins:"V. Durata: 10 ani (2001-2010), cu un plan de măsuri pe termen mediu de 4 ani (2001-2004) şi un plan general de măsuri pentru perioada 2006-2008."3. Capitolul VI "Domenii sectoriale" va avea următorul cuprins:"VI. DOMENII SECTORIALE:A. Administraţie publică şi dezvoltare comunitară, comunicare şi participare civicăB. LocuinţeC. SănătateD. Justiţie şi ordine publicăE. Economie, securitate socialăF. Protecţia copilului, educaţie, cultură şi culte."4. Capitolul VII "Direcţii de acţiune" va avea următorul cuprins:"VII. DIRECŢII DE ACŢIUNEA. Administraţie publică şi dezvoltare comunitară, comunicare şi participare civică1. Creşterea capacităţii instituţionale a structurilor de implementare a Strategiei Guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei romilor2. Crearea de reţele şi consolidarea de parteneriate durabile în scopul elaborării de măsuri/proiecte/programe pe domeniile sectoriale de îmbunătăţire a situaţiei romilor.B. Locuinţe1. Îmbunătăţirea accesului romilor la o locuinţă decentă şi la servicii publice de tip apă, electricitate, canalizare şi sisteme de încălzire2. Alocarea resurselor financiare locale destinate construcţiilor de locuinţe pentru grupurile dezavantajate, inclusiv pentru persoanele aparţinând minorităţii romilor3. Elaborarea unei baze de date şi a unei strategii privind reabilitarea locuinţelor deteriorate în urma calamităţilor naturale4. Implementarea strategiei de construcţie/reabilitare a locuinţelor.C. Sănătate1. Creşterea resurselor umane necesare îmbunătăţirii accesului romilor la serviciile de sănătate publică2. Creşterea capacităţii şi eficientizarea serviciilor publice de sănătate, astfel încât să fie capabile să furnizeze servicii şi tratament egal persoanelor aparţinând minorităţii romilor.3. Asigurarea accesului universal la pachetul minim de servicii medicale prevăzut de lege, inclusiv pentru populaţia de etnie romă.D. Justiţie şi ordine publică1. Respectarea drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, în special minorităţii romilor2. Introducerea măsurilor afirmative privind minoritatea romă în procesul de recrutare a personalului din structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor şi ale Ministerului Apărării Naţionale.E. Economie, securitate socială1. Creşterea eficienţei măsurilor active destinate includerii romilor pe piaţa forţei de muncă2. Reglementarea şi promovarea unor măsuri active pentru beneficiarii de venit minim garantat, prin facilitarea accesului la cursuri de reconversie profesională.F. Protecţia copilului, educaţie, cultură şi culte1. Includerea resurselor umane rome, absolvenţi ai învăţământului de specialitate, inclusiv a femeilor, în instituţiile de protecţie, ocrotire şi educare a copilului2. Creşterea accesului la un învăţământ de calitate, preşcolar şi şcolar3. Continuarea oportunităţilor de acces în învăţământul preuniversitar şi universitar pentru tinerii aparţinând minorităţii rome4. Revizuirea curriculei şcolare în vederea promovării în mediul şcolar a unui climat favorabil incluziunii sociale a categoriilor defavorizate, inclusiv a romilor."5. După capitolul VII se introduce un nou capitol, capitolul VII^1, cu următorul cuprins:"VII^1. FINANŢAREA STRATEGIEIFinanţarea activităţilor prevăzute în Planul general de măsuri pentru perioada 2006-2008 se asigură din fonduri de la bugetul de stat, din fondurile de preaderare, din alte fonduri provenite de la Uniunea Europeană, precum şi prin atragerea altor resurse interne şi externe."6. Capitolul VIII "Structuri" va avea următorul cuprins:"VIII. STRUCTURIPentru buna organizare şi coordonare a îndeplinirii Planului general de măsuri pentru aplicarea Strategiei Guvernului de îmbunătăţire a situaţiei romilor se constituie următoarele structuri:1. Grupul de lucru pentru politicile publice pentru romi;2. comisiile ministeriale pentru romi;3. birourile judeţene pentru romi;4. experţi locali pentru problemele romilor.Înfiinţarea structurilor pentru implementarea şi monitorizarea Strategiei Guvernului de îmbunătăţire a situaţiei romilor se va realiza în conformitate cu calendarul de activităţi prevăzut în Planul general de măsuri pentru perioada 2006-2008, capitolul «Măsuri organizatorice».1. Grupul de lucru pentru politicile publice pentru romiÎn conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente, în cadrul Consiliului interministerial pentru educaţie, cultură, cercetare, tineret, sport şi minorităţi a fost înfiinţat Grupul de lucru pentru politicile publice pentru romi.Conform atribuţiilor stabilite potrivit Hotărârii Guvernului nr. 750/2005, Grupul de lucru pentru politicile publice pentru romi coordonează şi monitorizează implementarea politicilor publice pentru romi, inclusiv a activităţilor prevăzute în Planul general de măsuri pentru aplicarea Strategiei Guvernului de îmbunătăţire a situaţiei romilor.Grupul de lucru pentru politicile publice pentru romi este format din secretarii de stat din ministerele responsabile pentru aplicarea strategiei.Ca membru în Grupul de lucru pentru politicile publice pentru romi, Agenţia Naţională pentru Romi răspunde de coordonarea şi controlul executării activităţilor prevăzute în Planul general de măsuri pentru aplicarea Strategiei Guvernului de îmbunătăţire a situaţiei romilor.În cadrul reuniunilor Grupului de lucru pentru politicile publice pentru romi, Agenţia Naţională pentru Romi va prezenta şi punctele de vedere ale reprezentanţilor organizaţiilor romilor reuniţi în subcomitetul format pe lângă această instituţie.Grupul de lucru pentru politicile publice pentru romi se întruneşte în şedinţe trimestriale sau ori de câte ori este necesar, pentru a analiza stadiul îndeplinirii activităţilor prevăzute în Planul general de măsuri.Componenţa nominală a Grupului de lucru pentru politicile publice pentru romi se aprobă de către ministrul de stat pentru coordonarea activităţilor din domeniul culturii, învăţământului şi integrării europene, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Romi.Secretariatul tehnic al Grupului de lucru pentru politicile publice pentru romi va fi asigurat de aparatul de lucru al ministrului de stat, în strânsă colaborare cu cabinetul secretarului de stat al Agenţiei Naţionale pentru Romi.2. Comisiile ministeriale pentru romiMinisterele implicate în implementarea Strategiei Guvernului de îmbunătăţire a situaţiei romilor răspund de organizarea, planificarea, coordonarea şi controlul executării activităţilor cuprinse în sectorul lor de responsabilitate, parte a Planului general de măsuri.Comisiile ministeriale pentru romi se înfiinţează în cadrul ministerelor implicate în implementarea Strategiei Guvernului de îmbunătăţire a situaţiei romilor şi se subordonează Grupului de lucru pentru politicile publice pentru romi.Comisiile ministeriale pentru romi se întrunesc în şedinţe lunare sau ori de câte ori este necesar, pentru a analiza stadiul activităţilor prevăzute în Planul general de măsuri din propriul sector de activitate.Preşedintele comisiei ministeriale pentru romi este secretarul de stat care este şi membru al Grupului de lucru pentru politicile publice pentru romi.Comisia ministerială cuprinde 4-5 membri (şefi de direcţii şi experţi), a căror responsabilitate este îndeplinirea sarcinilor ce le revin din aplicarea Planului general de măsuri în sectorul de activitate al ministerului.Unul dintre membrii Comisiei ministeriale pentru romi este delegat de preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Romi dintre angajaţii agenţiei.3. Birourile judeţene pentru romiBirourile judeţene pentru romi sunt structuri organizate la nivel judeţean în cadrul instituţiilor prefectului şi se subordonează Ministerului Administraţiei şi Internelor.În scopul realizării unitare a planului general de măsuri pentru aplicarea Strategiei Guvernului de îmbunătăţire a situaţiei romilor, din punct de vedere tehnic activitatea birourilor judeţene pentru romi este coordonată de Agenţia Naţională pentru Romi.Principalele responsabilităţi ale birourilor judeţene pentru romi sunt organizarea, planificarea şi coordonarea activităţilor pentru îndeplinirea obiectivelor şi sarcinilor din Planul general de măsuri, la nivel judeţean. În componenţa birourilor judeţene pentru romi vor fi desemnaţi prin ordin 3-4 experţi, dintre care unul în mod obligatoriu membru al minorităţii romilor.Activitatea birourilor judeţene pentru romi, performanţele experţilor şi stadiul îndeplinirii planului general de măsuri vor fi evaluate anual de către Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Agenţia Naţională pentru Romi.Birourile judeţene pentru romi formează la nivel de judeţ grupurile de lucru mixte pentru romi, alcătuite din subprefecţi, reprezentanţii birourilor judeţene pentru romi, reprezentanţii birourilor regionale ale Agenţiei Naţionale pentru Romi, reprezentanţii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, care îşi au sediul în judeţele respective, mediatori şcolari şi sanitari, inspectori pentru romi şi cadre didactice rome, reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale şi reprezentanţi delegaţi de comunităţile de romi.Grupul de lucru mixt se întruneşte în şedinţe lunare sau ori de câte ori este necesar, în scopul analizării, planificării, organizării şi implementării activităţilor sectoriale pentru îndeplinirea obiectivelor şi sarcinilor din planul general de măsuri, la nivel judeţean.Secretariatul Grupului de lucru mixt este asigurat de instituţia prefectului.4. Experţii locali pentru romiExperţii locali pentru romi reprezintă principalii mediatori între comunităţile locale de romi şi autorităţile administraţiei publice locale.Experţii locali pentru romi sunt responsabili pentru organizarea, planificarea, coordonarea şi desfăşurarea pe plan local a activităţilor pentru îndeplinirea obiectivelor şi sarcinilor cuprinse în planul general de măsuri.În sensul prezentei hotărâri, expert local pentru romi este o persoană bună cunoscătoare a problemelor romilor din zonă, recomandată de către romii din comunitatea locală pentru a o reprezenta în relaţia cu primăria.Experţii locali pentru romi sunt angajaţi în cadrul primăriilor, se subordonează atât primarului, cât şi birourilor judeţene pentru romi.Şi la nivelul comunelor, funcţia de expert local pentru romi va fi exercitată de către o persoană cunoscătoare a problemelor romilor, delegată de către romii din comunitatea locală pentru a o reprezenta în relaţia cu comuna."7. Titlul capitolului IX va avea următorul cuprins:"IX. PLAN DE MĂSURI PE TERMEN MEDIU (2001-2004)"8. După capitolul IX se introduce un nou capitol, capitolul X "Plan general de măsuri pentru aplicarea Strategiei de îmbunătăţire a situaţiei romilor, pentru perioada 2006-2008", având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul delegat pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Mihai Alexandru VoicuMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaPreşedintele Agenţiei Naţionale pentru Romi,Mariea Ionescup. Ministrul finanţelor publice,Doina-Elena Dascălu,secretar de statBucureşti, 19 aprilie 2006.Nr. 522.  +  Anexa PLAN GENERAL DE MĂSURI pentru aplicarea Strategiei de îmbunătăţire a situaţiei romilor 2006 - 2008Notă: în rubrica "Raspunde Iniţiator/parteneri" se consideră că iniţiatorul este prima instituţie menţionată, următoarele fiind partenere.
    Nr. crt.Proiect/ActivitateTermenRăspunde Iniţiator/ parteneriIndicatori/Surse de indicatoriSurse buget de statAlte surse/ Surse CE
      Măsuri organizatorice          
    1.Angajarea la nivelul primăriilor, pe baza unei recomandări din partea comunităţii locale, a unui expert local pentru romi, în vederea aplicării strategiei la nivel local prin modificarea şi completarea pct. 4 al Cap. VIII din H.G. nr. 430/2001 reactualizat.Trimestrul 2 2006Prefecţi, ANR, Consilii localeNumărul total de contracte de angajareSurse locale  
    Analiza gradului de angajare, la nivelul primăriilor, a experţilor locali pentru romi.Anual, începând cu anul 2006Numărul de persoane angajate
    2.Reconstituirea la nivelul instituţiilor prefectului a birourilor judeţene pentru romi (B.J.R.).Trimestrul 2 2006MAI, Prefecţii, ANRNumărul Ordinelor de reconstituire a BJR, GLM.Bugetul instituţiilor prefectului  
    Reorganizarea la nivel judeţean, a grupurilor de lucru mixte, alcătuite din subprefecţi, reprezentanţii birourilor judeţene pentru romi, reprezentanţii Birourilor regionale ale Agenţiei Naţionale pentru Romi, reprezentanţii instituţiilor publice deconcentrate, ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, cu sediul în judeţul respectiv, mediatori şcolari şi sanitari, inspectori pentru romi şi cadre didactice rome, reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale şi reprezentanţi delegaţi de către comunităţile de romi.
    Numărul întâlnirilor
    3.Întocmirea Planului local de acţiune "Romii 2006-2008" în urma evaluării nevoilor comunităţilor locale şi prezentarea acestuia în cadrul şedinţelor Consiliilor locale.Trimestrul 2 2006Primării, Experţii locali pentru problemele romilor din primăriiNumărul de Planuri locale de acţiuneSurse locale  
    Numărul comunităţilor facilitate
    4.Centralizarea planurilor locale de acţiune de către Birourile judeţene pentru romi şi elaborarea Planului judeţean de acţiune "Romii 2006-2008".Trimestrul 3 2006Prefecţii, BJR, ANR, MAIBaza de date cu planurile locale centralizate la BJRBugetul MAI  
    - Introducerea Planului judeţean de acţiune "Romii 2006-2008", pe agenda Comisiei Judeţene Consultative, dezbaterea lui şi însuşirea prin consens, conform prevederilor Legii nr. 215/2001.Trimestrul 3 2006Planul judeţean de acţiune
    Numărul de judeţe care şi-au însuşit planurile judeţene de acţiune
    5.Introducerea Planului judeţean de acţiune "Romii 2006-2008" în programul anual orientativ de dezvoltare economică şi socială al judeţului.Trimestrul 3 2006Prefecţii, BJRProgramul orientativ anual    
    6.Evaluarea stadiului de implementare a Strategiei de îmbunătăţire a situaţiei romilor. Publicarea anuală a unui raport de evaluare.Anual Iunie 2006-2008Primării, BJR, ANRRaportul anual publicatBuget ANR  
      Analiza structurilor de implementare a Strategiei Guvernului de îmbunătăţire a situaţiei romilor. Publicarea anuală a unui raport de evaluare.          
    7.Evaluarea anuală a activităţii, performanţei personalului din cadrul Birourilor Judeţene pentru Romi şi a personalului din cadrul Birourilor Regionale de către MAI şi ANR.Trimestrial 2006-2008MAI/ANRFişa de evaluare    
    8.Includerea pe agenda Primului Ministru, în cadrul video-conferinţelor organizate cu Prefecţii a unui punct referitor la stadiul îndeplinirii strategiei Guvernului de către Prefecţi, prin Birourile Judeţene pentru Romi şi Birourile Regionale ale ANR.Trimestrial 2006-2008SGG/ANRNumărul de video-conferinţe în care s-a discutat despre implementarea Strategiei    
    9.Realizarea unor studii la nivel naţional pentru fiecare din domeniile strategiei, în vederea fundamentării politicilor publice viitoare pentru romi.Permanent 2006-2008ANR, SGGNumărul studiilorBuget ANR  
                 
    A.Administraţie publică şi dezvoltare comunitară, comunicare şi participare civică          
    10.Identificarea şi rezolvarea problemelor cu care se confruntă comunităţile locale, în conformitate cu prevederile Strategiei, prin organizarea de întâlniri trimestriale ale primarilor/consiliilor locale cu reprezentanţi ai romilor.Permanent 2006-2008MAI, ANR (prin birourile regionale), autorităţi localeNumărul întâlnirilorSurse locale  
      Procesele verbale ale acestora    
    11.Întocmirea de către instituţia prefectului a unui raport semestrial privind stadiul îndeplinirii obiectivelor din Strategia Guvernului de îmbunătăţire a situaţiei romilor şi activitatea structurilor de implementare a strategiei.Semestrial iunie - decembrie 2006-2008Prefecturi/ MAI, ANRRaportulBugetul instituţiilor prefectului  
    12.Monitorizarea aplicării prevederilor OG nr. 137/2000 (devenită Legea nr. 48/2002) în instituţiile publice.Permanent 2006-2008CNCDRapoartele de evaluare Numărul deBuget CNCD  
      - Raport anual de evaluare a discriminării cetăţenilor în raporturile cu administraţia publică centrală şi locală.     reclamaţii privind discriminarea pe criterii etnice    
            Numărul de cazuri soluţionate    
    13.Înfiinţarea unei reţele naţionale de oficii ale Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, care să includă şi reprezentanţi ai romilor.2006CNCD, ANRNumărul oficiilor Numărul de angajaţi în oficiiBuget CNCD  
    14.Creşterea capacităţii de a elabora, implementa, monitoriza şi evalua proiecte de îmbunătăţire a situaţiei romilor, de a aplica tehnici şi metode de prevenire a conflictelor, măsuri pentru combaterea discriminării pentru personalul ANR, membrii comisiilor interministeriale pentru romi, experţi romi de la nivel teritorial, funcţionarii publici, reprezentanţi ONG şi ai grupurilor de iniţiativă locală a romilor, prin organizarea de cursuri de formare şi pregătire pentru aceştia.Permanent 2006-2008MAI/INA, ANR, ANFP, CNCDNumărul cursurilor de formareBuget MAI, ANR, CNCD  
          Numărul de participanţi    
          Rapoartele de evaluare    
    15.Stabilirea şi consolidarea de parteneriate durabile între autorităţile centrale şi locale, pe de o parte, şi reprezentanţii ONG, pe de altă parte, în vederea elaborării şi implementării de proiecte de îmbunătăţire a situaţiei romilor, pornind de la planurile locale de acţiune.Permanent 2006-2008Consilii locale, ANR, MAI, MSF, ANOFM, MTCTNumărul de parteneriate Numărul de activităţi desfăşurate în parteneriatBuget ANR, MAI, ANOFM, MTCT  
                 
    Nr. crt.Proiect/ActivitateTermenRăspundeIndicatoriSurse buget de statAlte surse/ CE
    B.Locuinţe          
    16.Continuarea abordării şi rezolvării problemelor legate de dreptul de proprietate asupra terenurilor şi locuinţelor deţinute de romi şi de reconstituire a dreptului de proprietate funciară.Permanent 2006-2008MAI, MTCT, MAPDR, prefecturi,Numărul actelor de proprietateBuget MAI, ANR, SGG4,5 MERO
        consilii judeţene, primăriiNumărul certificatelor de proprietate    
    17.- Finanţarea integrală sau/şi parţială a proiectelor şi programelor care vizează lucrări de reabilitare a locuinţelor sau construcţia de locuinţe în comunităţile defavorizate, inclusiv în cele locuite de romi;Permanent 2006-2008MTCT, MAI, prefecturi, consilii judeţene,Numărul de locuinţe construite şi sau renovateBuget MTCT, MAI, SGG, ANR Surse locale22 MEURO
        consilii locale,Numărul familiilor ale căror locuinţe au fost racordate la reţeaua electrică, reţeaua de canalizare, reţeaua de apă.    
      - Finanţarea programelor de infrastructură care vizează asigurarea condiţiilor decente de locuit în zonele urbane şi rurale, inclusiv cele populate de romi (energie electrică, apă potabilă, canalizare, gaz metan, pietruire drumuri comunale, salubrizare).   primării, Ministerul Mediului, MAPDR, ANR    
      - Asigurarea participării directe a beneficiarilor (inclusiv a romilor) la proiectarea, reabilitarea şi construirea efectivă a obiectivelor, atât ca voluntari cât şi ca angajaţi.        
          Numărul de drumuri reamenajate Numărul de voluntari/ angajaţi romi    
                 
    Nr. crt.Proiect/ActivitateTermenRăspundeIndicatoriSurse buget de statAlte surse/ CE
    C.Sănătate          
    18.Creşterea accesului romilor la serviciile medicale publice, prin includerea lor în sistemul asigurărilor de sănătate (pe baza parteneriatelor dintre: DSP, CNAS, ONG, etc.), cu accent pe problematica de sănătate a femeilor şi copiilor.Permanent 2006-2008DSP, CNASNumărul de asigurări de sănătate pentru persoanele de etnie romăBuget MSF  
          Registrul de înregistrare a pacienţilor.    
            Numărul de pacienţi din comunităţile de romi asiguraţi a medicul de familie.    
    19.Creşterea numărului de mediatori sanitari şi formarea de formatori în domeniul medierii sanitare.Permanent, 2006-2008MSF, MEdCNumărul anual al mediatorilor sanitari formaţi şi angajaţi    
      - Recrutarea şi formarea instructorilor de educaţie pentru sănătate, prin măsuri de acţiune afirmativă.        
      - Formarea (până în iunie 2006) a unui instrument de monitorizare şi evaluare sistematică a indicatorilor de sănătate.          
    20.Instruirea medicilor de familie şi a mediatorilor sanitari cu privire la prevenirea şi combaterea discriminării faţă de romi.Permanent, 2006-2008MS, CNCDNumărul de participanţi Numărul seminariilor    
                 
    Nr. crt.Proiect/ActivitateTermenRăspundeIndicatoriSurse buget de statAlte surse/ CE
    D.Justiţie şi ordine publică          
    21.Prezentarea unui raport anual privind respectarea drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale în general şi al minorităţii rome inclusiv, în conformitate cu prevederile constituţionale şi în acord cu obligaţiile internaţionale asumate de România.aprilie, anual 2006-2008MAI, CNCD, SGG/DRI, ANR, MAE, MJ prin ANPRaportul anualBuget MAI, SGG, ANR  
      - Monitorizarea cazurilor de discriminare şi abuz asupra romilor săvârşite de autorităţi, precum şi popularizarea sancţiunilor luate împotriva acestora, precum şi a accesului romilor la serviciile publice.          
    22.Introducerea de către MAI a măsurilor afirmative în procesul de recrutare a ofiţerilor şi subofiţerilor de poliţie din rândul cetăţenilor de etnie romă, cu precădere în comunităţile compacte de romi.iunie, anual 2006-2008MAI,Numărul de ofiţeri şi subofiţeri de etnie romăBuget MAI, MApN  
      Promovarea de către MApN şi MEC, de măsuri antidiscriminatorii la admiterea şi angajarea romilor în structurile acestor instituţii.   MApN, MEdC      
    23.Dezvoltarea şi consolidarea relaţiilor de parteneriat dintre poliţie şi romi, precum şi organizarea de întâlniri lunare ale şefilor poliţiei locale cu reprezentanţi ai comunităţii de romi.Permanent 2006-2008MAI, prefecturi, primării, consilii judeţene, consilii locale,Numărul de acţiuni comune    
      Numărul întâlnirilor    
                 
    Nr. crt.Proiect/ActivitateTermenRăspundeIndicatoriSurse buget de statAlte Surse/CE
    E.Economic, Securitate Socială.          
    24.Elaborarea şi implementarea unui program cu abordare inclusivă cu accent pe încadrarea în muncă a romilor, în special a femeilor de etnie romă.Semestrul al doilea, 2006,ANOFM, ANES MEdC, ANIMMC, ANRProgramul Mumărul femeilor roma, participante numărul afacerilorBuget ANOFM, ANIMM  
      - Elaborarea şi realizarea unor programe de dezvoltare comunitară, care să vizeze, dezvoltarea capacităţii antreprenoriale a romilor, precum şi revitalizarea meseriilor tradiţionale, căutate pe piaţa muncii.Permanent 2006-2008      
        Numărul de persoane aparţinând minorităţii rome, angajate în proiecte.    
      - Asigurarea participării directe a beneficiarilor (inclusiv a romilor) la proiectarea, reabilitarea şi construirea efectivă a obiectivelor prezentate în domeniul B. LOCUINŢE atât ca voluntari cât şi ca angajaţi.        
    25.Asigurarea consilierii necesare obţinerii actelor de identitate şi a certificatelor de stare civilă pentru cetăţenii români de etnie romă, prin continuarea programelor existente.Permanent 2006-2008MAI, Autorităţi localeNumărul de documenteBuget MAI, SGG-ANR4,5 MEURO
    26.Implementarea planului existent de ocupare a forţei de muncă: organizarea bursei locurilor de muncă, măsuri active de ocupare (job-club),Semestrial 2006-2008ANOFM, ANRNumărul persoanelor angajate în urma acţiuniiBugetul ANOFM  
      - Elaborarea unui program anual de formare şi reconversie profesională în meserii cu grad ridicat de solicitare pe piaţa muncii.     Programul, planul    
      - Elaborarea unui plan de externalizare a serviciilor instituţionale către ONG-uri (consiliere, formare, ocupare, etc.), în vederea sporirii eficienţei acestor servicii.          
                 
    Nr. crt.Proiect/ActivitateTermenRăspundeIndicatoriSurse buget de statAlte Surse/CE
    F.Protecţia copilului, educaţie, cultură şi culte          
    27.Evaluarea participării femeilor rome în programele de protecţie, ocrotire şi educaţie a copilului, prin elaborarea unui raport anual în acest domeniu.Anual- aprilieDGSAPC, ANPDCRaportul anualBuget DGSAPC, ANPDC  
      Numărul femeilor participante  
    28.Programe de prevenirea şi combaterea discriminării copiilor instituţionalizaţi, precum şi pentru celelalte categorii de copii romi aflaţi în dificultate.PermanentANPDC, CNCDNumărul programelorBuget ANPDC  
          Numărul de participanţi    
    29.Realizarea, în colaborare cu ONG şi MMSS, a unor programe de formare a mediatorilor sociali şi a formatorilor din rândul tinerilor romi, pentru comunităţile locale în care trăieşte un număr semnificativ de romi.PermanentANPDC, DGASPC, MSF, DSP, MMSSF, MEdCProgramele de formareBuget MMSSF, MEdC  
        Numărul colaborărilor  
      - Includerea în reţeaua de asistenţă socială a tinerilor romi, absolvenţi ai învăţământului de profil     numărul tinerilor romi    
    30.Desfăşurarea anuală, în colaborare cu ONG-uri şi autorităţi locale, a unor campanii de informare şi de sensibilizare a opiniei publice cu privire la drepturile copilului, precum şi la problematica familiei în situaţie de risc sau dificultate, în scopul prevenirii abandonului, abuzului şi a neglijării copilului.AnualANPDC, MEdC, ANRNumărul campaniilor de informareBuget ANPDC, MEdC  
          Numărul estimat de beneficiari ai campaniilor de informare.    
    31.Stimularea participării preşcolare, şcolare şi universitare în rândul romilor prin măsuri afirmative şi măsuri care să promoveze desegregarea şi de interzicere a segregării în şcoli pe criterii etnicePermanentMEdC, PrefecturiNumărul de copii înscrişiBuget MEdC, Surse locale  
      Numărul şcolilor segregate în fapt în care au fost integraţi copii romi.
      - Înfiinţarea de unităţi şcolare bilingve, pentru copii vorbitori nativi de limba romani, cu predare în limba romani, cu cadre didactice rome (absolvenţi CRDIS, institutori romi, mediatori şcolari) în comunităţile tradiţionale ale romilor.        
    32.Extinderea unor programe de formare şi perfecţionare a cadrelor didactice pentru diversitate culturală, multiculturalitate, interculturalitate, istorie şi cunoaşterea culturii celuilalt.PermanentMEdC, CNCDNumărul programelor de formare şi perfecţionareBuget MEdC  
    33.Introducerea unor discipline şi conţinuturi de prevenire şi combatere a discriminării în planul de învăţământ şi în trunchiul comun al programei şcolare şi în manualele şcolare.PermanentMEdC, CNR, CNCR, CNCDPrograma şcolarăBuget MEdC, CNCD  
          Manuale şcolare    
    34.Acordarea de către MEC în colaborare cu MAI, MapN, SRI etc. de locuri distincte candidaţilor romi în instituţiile şcolare şi universitare cu profil militar.Anual, IunieMEdC, MAI, MapN, SRINumărul locurilor alocate.Buget MAI, MapN, SRI  
    35.Derularea, în continuare, a programelor de asigurare a unei mese/zi pentru toţi elevii din ciclul preşcolar, primar şi gimnazial.PermanentMEdC, MFPNumărul beneficiarilorBuget de stat, Surse locale  
    36.Editarea de publicaţii (inclusiv cu caracter ştiinţific, filozofic, religios etc.) în limba romani.AnualMCC, MEdC, ANR, MFPNumărul de publicaţii bilingveBuget MEdC, CNCR, MCC, ANR, DRI  
    37.Finanţarea producerii şi distribuirii de materiale documentare şi publicaţii despre romii din România.PermanentANR, MCC, MEdC, ANR, MFPNumărul materialelor documentareBuget MEdC, CNCR, MCC, ANR, DRI  
    38.Sprijinirea proiectelor de cercetare şi educaţie interculturală.PermanentMCC, MEdC, MFPNumărul proiectelorBuget MEdC, CNCR, MCC, ANR, DRI  
    39.Prezentarea şi iniţierea, în colaborare cu ONG, a unui plan de desfăşurare a evenimentelor culturale cu specific inspirat din folclorul, tradiţiile şi cultura romani.Anual, ianuarieMCC, ANR, MEdC, MFPNumărul de ONG-uri partenereBuget MEdC, CNCR, MCC, ANR, DRI  
          Numărul evenimentelor desfăşurate    
      - Înfiinţarea Muzeului Culturii şi Civilizaţiei romilor      
      Legenda:    --------
       
    AJOFMAgenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă
    ANESAgenţia Naţională pentru Egalitate de Şanse
    ANFPAgenţia Naţională a Funcţionarilor Publici
    ANIMMCAgenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie
    ANOFMAgenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
    ANPDCAutoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului
    ANPAdministraţia Naţională a Penitenciarelor
    ANRAgenţia Naţională pentru Romi
    BJRBiroul Judeţean pentru Romi
    CNCRCentrul Naţional de Cultură al Romilor
    CNASCasa Naţională de Asigurări de Sănătate
    CNCDConsiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării
    CNRConsiliul Naţional pentru Curriculum
    DGASPCDirecţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
    DRIDepartamentul pentru Relaţii Interetnice
    DSPDirecţia de Sănătate Publică
    INAInstitutul Naţional de Administraţie
    MAEMinisterul Afacerilor Externe
    MAIMinisterul Administraţiei şi Internelor
    MAPDRMinisterul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
    MApNMinisterul Apărării Naţionale
    MCCMinisterul Culturii şi Cultelor
    MEcCMinisterul Economiei şi Comerţului
    MEdCMinisterul Educaţiei şi Cercetării
    MJMinisterul Justiţiei
    MMSSFMinisterul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei
    MSMinisterul Sănătăţii
    MTCTMinisterul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
    MFPMinisterul Finanţelor Publice
    SGGSecretariatul General al Guvernului
  ------------