HOTĂRÂRE nr. 420 din 29 martie 2006privind înființarea și organizarea Comisiei Naționale de Drept Internațional Umanitar
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 13 aprilie 2006  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 12 alin. (1) și (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1În scopul îndeplinirii obligațiilor ce revin României în baza tratatelor internaționale din domeniul dreptului umanitar, se înființează Comisia Națională de Drept Internațional Umanitar, denumită în continuare CNDIU, ca organ consultativ al Guvernului, fără personalitate juridică.  +  Articolul 2CNDIU se organizează potrivit prevederilor prezentei hotărâri și funcționează potrivit regulamentului propriu.  +  Articolul 3(1) CNDIU este formată din câte un reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Justiției, Ministerului Administrației și Internelor, Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, Ministerului Sănătății, Ministerului Culturii și Patrimoniului Național și Ministerului Mediului și Pădurilor. Acești reprezentanți pot fi asistați sau, după caz, substituiți de supleanți și sunt desemnați, la nivel de experți, de conducerile instituțiilor respective. (la 04-05-2011, Alineatul (1) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 408 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 04 mai 2011 ) (2) La activitățile CNDIU pot fi invitați, în calitate de observatori, la propunerea președintelui acesteia, membri ai Parlamentului, reprezentanți ai instituției Avocatul Poporului, ai Comitetului Internațional al Crucii Roșii, ai Societății Naționale de Crucea Roșie, ai Institutului Român pentru Drepturile Omului, ai Asociației Române de Drept Umanitar, ai altor instituții guvernamentale și ai organizațiilor neguvernamentale, desemnați de conducerea instituțiilor respective, precum și experți în domeniul dreptului umanitar desemnați de președintele CNDIU.(3) Pot dobândi, în mod excepțional, calitatea de membri onorifici ai CNDIU acele persoane care au contribuit substanțial la desfășurarea activităților CNDIU. Acceptarea membrilor onorifici se face cu acordul unanim al tuturor membrilor CNDIU. (la 04-05-2011, Articolul 3 a fost completat de Punctul 2, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 408 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 04 mai 2011 )  +  Articolul 4CNDIU are următoarele atribuții principale:a) examinează și propune măsurile necesare la nivel național, în vederea aplicării, respectării și prevenirii violării normelor de drept umanitar cuprinse în instrumentele juridice internaționale la care România este parte;b) urmărește și analizează transpunerea în legislația internă a normelor internaționale de drept umanitar;c) emite avize consultative cu privire la proiecte de acte normative în domeniul dreptului umanitar și recomandă ratificarea instrumentelor juridice internaționale din domeniul dreptului umanitar;d) elaborează Strategia națională de aplicare a dreptului umanitar, care este supusă aprobării primului-ministru;e) întocmește rapoarte anuale privind stadiul măsurilor de aplicare a dreptului umanitar, care sunt întreprinse de instituțiile reprezentate în CNDIU, precum și cu privire la activitățile pe care le desfășoară în calitate de organ consultativ al Guvernului;f) promovează difuzarea dreptului umanitar prin sistemul național de educație și cel specific instituțiilor reprezentate, organizează reuniuni științifice, cursuri de formare și de specializare în drept umanitar;g) colaborează cu comisiile naționale din alte state și cu instituțiile internaționale de profil.h) îndeplinește sarcinile Comitetului consultativ prevăzut de Rezoluția a II-a a Conferinței de la Haga din 1954. (la 04-05-2011, Articolul 4 a fost completat de Punctul 3, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 408 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 04 mai 2011 )  +  Articolul 5(1) Conducerea CNDIU este asigurată de un președinte.(2) Președinția CNDIU se asigură, prin rotație, de Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Justiției și Ministerul Administrației și Internelor, la nivel de secretar de stat. Reprezentanții acestor ministere, desemnați potrivit art. 3 alin. (1), vor continua să facă parte din CNDIU pe perioada în care președinția CNDIU este exercitată de instituția pe care o reprezintă. (la 04-05-2011, Alineatul (2) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 4, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 408 din 20 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 04 mai 2011 ) (3) Mandatul președintelui este de un an.  +  Articolul 6Principalele atribuții ale președintelui sunt următoarele:a) reprezentarea CNDIU;b) coordonarea activităților CNDIU;c) aprobarea constituirii unor grupuri de lucru pe teme de interes;d) coordonarea activității financiare a CNDIU.  +  Articolul 7În cadrul CNDIU funcționează un Secretariat permanent, asigurat de Ministerul Apărării Naționale. Cheltuielile necesare funcționării Secretariatului permanent vor fi asigurate din bugetul Ministerului Apărării Naționale, iar cheltuielile pentru membrii CNDIU vor fi suportate de către instituțiile care i-au desemnat.  +  Articolul 8Principalele atribuții ale Secretariatului permanent sunt următoarele:a) asigură administrarea activităților curente;b) pregătește sesiunile CNDIU;c) informează președintele CNDIU despre problemele cu caracter urgent.  +  Articolul 9Conducerea Secretariatului permanent este asigurată de un reprezentant al Ministerului Apărării Naționale, care va îndeplini următoarele atribuții:a) asigură coordonarea CNDIU în lipsa președintelui;b) convoacă reuniunile CNDIU în sesiuni ordinare sau extraordinare, după caz;c) coordonează activitățile Secretariatului permanent.  +  Articolul 10(1) CNDIU se întrunește trimestrial în sesiuni ordinare și, ori de câte ori este necesar, în sesiuni extraordinare, la solicitarea a cel puțin o treime din numărul membrilor comisiei. Cererea se depune la Secretariatul permanent.(2) CNDIU își desfășoară activitatea în prezența a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor săi.(3) Hotărârile se adoptă cu majoritatea simplă a membrilor prezenți.  +  Articolul 11În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, CNDIU va elabora regulamentul de funcționare, care va fi aprobat prin ordin comun al conducătorilor ministerelor reprezentate în cadrul CNDIU.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Anton Niculescu,
  secretar de stat
  Ministrul apărării naționale,
  Teodor Atanasiu
  Ministrul administrației și internelor,
  Vasile Blaga
  Ministrul sănătății,
  Gheorghe Eugen Nicolăescu
  Ministrul educației și cercetării,
  Mihail Hărdău
  p. Ministrul justiției,
  Dan Cristian Stoica,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Cătălin Doica,
  secretar de stat
  București, 29 martie 2006.Nr. 420.--------------