CONDIŢII din 11 septembrie 2001 (*actualizate*)de organizare şi functionare a unităţilor farmaceutice(actualizate până la data de 31 mai 2005*)
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI
  • ----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 8 octombrie 2001. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 31 mai 2005, cu modificările şi completările aduse de: ORDINUL nr. 1.199 din 23 septembrie 2004; ORDINUL nr. 548 din 23 mai 2005.  +  Capitolul 1 FarmaciaA. Farmacia de circuit deschis (comunitara)Definiţie  +  Articolul 1Farmacia de circuit deschis (comunitara) este unitatea sanitara care asigura asistenţa în ambulatoriu a populatiei cu medicamente, produse igienico-cosmetice, dispozitive medicale, plante medicinale şi produse din plante medicinale, suplimente alimentare şi în care se executa prescriptii magistrale şi oficinale. Medicamentele de uz veterinar pot fi deţinute în condiţiile legii.-----------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. III din ORDINUL nr. 1.199 din 23 septembrie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 5 octombrie 2004.  +  Articolul 2 (1) Eliberarea medicamentelor către populatie se face numai cu amanuntul şi este interzisa autoservirea. (2) Farmacia poate elibera medicamente şi dispozitive medicale pe condici de aparat pentru dispensare medicale de intreprindere, scolare şi din cluburi sportive.-----------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. III din ORDINUL nr. 1.199 din 23 septembrie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 5 octombrie 2004.Programul farmaciei  +  Articolul 3 (1) Programul de functionare a farmaciei în zilele lucratoare va fi stabilit de farmacistul-sef al farmaciei în cadrul intervalului cuprins între orele 7,00/8,00 şi 20,00/21,00, în functie de volumul activităţii şi de incadrarea cu personal de specialitate. (2) În zilele nelucratoare şi de sarbatori legale programul farmaciei va fi stabilit de seful farmaciei de comun acord cu colegiul farmacistilor judetean, respectiv al municipiului Bucureşti, după un grafic bine stabilit, astfel încât în functie de marimea localităţii să fie asigurată asistenţa cu medicamente în mod corespunzător. (3) Farmacia ca unitate sanitara de interes public, trebuie să asigure asistenţa cu medicamente şi pe timpul noptii, în intervalul cuprins între orele 20,00-7,00, respectiv 21,00-8,00. (4) Programul de permanenta pe timpul noptii va fi stabilit de seful farmaciei de comun acord cu colegiul farmacistilor judetean, respectiv al municipiului Bucureşti, şi va trebui să fie mentinut pe o perioadă de minimum 6 luni. (5) Pe toata perioada de functionare a farmaciei, inclusiv în timpul noptii, activitatea se va desfăşura în prezenta farmacistului. (6) Programul farmaciilor permanente va fi comunicat organelor administraţiei publice locale şi va fi publicat în mass-media, pentru informarea populatiei. (7) Programul tuturor farmaciilor va fi afisat la loc vizibil şi va fi comunicat Directiei generale farmaceutice din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei.Personalul farmaciei  +  Articolul 4 (1) În farmacie îşi desfăşoară activitatea, pe baza autorizatiei de libera practica, personalul de specialitate compus din:- farmacisti;- farmacisti specialisti;- farmacisti primari;- farmacisti rezidenti;- doctori farmacisti;- asistenti de farmacie;- asistenti principali de farmacie. (2) Farmacia este condusa de farmacistul-sef care desemneaza şi un inlocuitor al său pe perioadele absentei sale din farmacie. (3) Farmacistii rezidenti sau studenti în farmacie şi asistenţii de farmacie aflati în stagiu de practica pot desfăşura activitate în farmacie sub indrumarea farmacistilor specialisti sau primari. (4) În afara personalului de specialitate în farmacie pot lucra urmatoarele categorii de personal:- contabili;- programatori, casieri;- ingrijitori etc.  +  Articolul 5 (1) Incadrarea cu farmacisti şi asistenti de farmacie se face astfel încât să se asigure functionarea corespunzătoare a farmaciei pe durata programului declarat şi corelat cu volumul de activitate. (2) Personalul de specialitate va fi angajat pe bază de contract de muncă, înregistrat la camera de muncă, sau de alte forme de angajare prevăzute de lege. (3) Activitatea personalului angajat în farmacie se va desfăşura conform fisei postului, întocmită potrivit pregatirii profesionale de către farmacistul-sef şi semnata de fiecare angajat.  +  Articolul 6 (1) Atribuţiile farmacistului sunt: a) asigura prepararea, conservarea şi eliberarea preparatelor magistrale şi oficinale; b) asigura conservarea şi eliberarea medicamentelor, a produselor igienico-cosmetice, precum şi a dispozitivelor medicale; c) efectueaza receptia calitativa şi cantitativa a medicamentelor şi a altor produse de uz uman, la primirea lor în farmacie; d) efectueaza, în conformitate cu prevederile Farmacopeei Române în vigoare, controlul de calitate al apei distilate; e) participa la activitatea de farmacovigilenta; f) coopereaza cu medicul în legătură cu schema terapeutica în cazul asocierilor de medicamente şi al prescrierii de retete magistrale; g) urmareste noutatile terapeutice pe plan naţional şi international; h) trebuie să cunoasca legislatia sanitara şi pe cea farmaceutica în vigoare; i) se informeaza asupra legislaţiei şi reglementarilor organismelor internationale în domeniul medicamentului, la care România a aderat; j) supraveghează activitatea asistentului de farmacie şi a asistentilor de farmacie aflati în practica; k) asigura şi urmareste stagiile practice ale studenţilor, farmacistilor rezidenti şi stagiari; l) în întreaga sa activitate farmacistul va respecta principiile eticii şi deontologiei profesionale. (2) Farmacistul-sef sau inlocuitorul acestuia raspunde de activitatea farmaciei în ansamblu şi de reprezentarea farmaciei faţă de orice control al autorităţilor competente, neputand fi substituit de o persoană de alta profesie.-----------Literele b) şi c) ale alin. (1) al art. 6 au fost modificate de pct. 3 al art. III din ORDINUL nr. 1.199 din 23 septembrie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 5 octombrie 2004.Atribuţiile asistentului de farmacie  +  Articolul 7 (1) Asistentul de farmacie este personal sanitar absolvent al scolii postliceale cu profil farmaceutic sau al altor forme de invatamant postliceal ale cărui studii au fost echivalate şi care are titlul de asistent de farmacie. (2) Asistentul de farmacie îşi desfăşoară activitatea în farmacie sub indrumarea directa a farmacistului. El este personal de execuţie. (3) Asistentul de farmacie poate elibera numai acele medicamente care se elibereaza fără prescriptie medicală, fiind interzisa manipularea de către acesta a produselor toxice, stupefiante şi psihotrope. (4) Asistentul de farmacie trebuie să cunoasca legislatia sanitara şi pe cea farmaceutica în vigoare.-----------Alin. (3) al art. 7 a fost modificat de pct. 4 al art. III din ORDINUL nr. 1.199 din 23 septembrie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 5 octombrie 2004.Localul farmaciei  +  Articolul 8 (1) Localul farmaciei trebuie să fie amplasat pe străzi accesibile, la parterul cladirilor; în complexele de sănătate, dacă nu poate fi amplasat la parter, acesta poate fi situat numai la etajul 1. (2) În cladirile în care se afla şi locuinta farmacistului farmacia va fi complet separata de aceasta. (3) Este interzisa amplasarea farmaciei în baraci de lemn, aluminiu, garaje şi în apartamente cu destinatie de locuinta. (4) Localul farmaciei va avea o suprafaţa utila de minimum 50 mp, excluzand din aceasta suprafaţa holurile şi grupurile sociale.  +  Articolul 9 (1) Localul farmaciei în mediul urban va avea urmatoarele încăperi: a) oficina este incaperea în care are acces publicul şi în care se face eliberarea produselor prevăzute la art. 1;- oficina are o suprafaţa de minimum 16 mp;- oficina cuprinde un spatiu destinat discutiei confidentiale cu pacientul;- dotarea cu mobilier va cuprinde mese de oficina, dulapuri şi rafturi destinate pastrarii produselor prevăzute la art. 1; b) receptura este incaperea în care se prepara prescriptiile magistrale; în aceasta incapere are acces numai personalul de specialitate care lucreaza în farmacie; dotarea cu mobilier trebuie să cuprindă mese de receptura, dulapuri speciale pentru substante toxice, stupefiante, psihotrope şi precursori (Separanda şi Venena) şi dulapuri pentru pastrarea substanţelor farmaceutice; receptura va fi dotata cu vesela şi cu aparatura de măsura, necesare pentru prepararea retetelor magistrale; aparatura va fi verificata metrologic anual sau ori de cate ori este nevoie; c) laboratorul este incaperea în care se prepara produsele oficinale elaborate conform Farmacopeii Române în vigoare; în aceasta incapere se va amenaja şi masa de analiza;- laboratorul va fi dotat cu sursa de apa potabila, gaze, canalizare;- dotarea cu mobilier va cuprinde mese de laborator, dulapuri şi rafturi destinate pastrarii diviziunilor, ambalajelor de uz farmaceutic şi veselei folosite în farmacie;- laboratorul va fi dotat cu vesela şi aparatura de măsura, necesare pentru prepararea produselor oficinale.În cazul în care spatiul destinat recepturii este suficient de mare, se poate organiza şi laboratorul în aceeasi incapere; d) echipamentul destinat obtinerii apei distilate se va amplasa în receptura sau în laborator.În cazul în care localitatea nu are apa curenta sau calitatea apei potabile nu este corespunzătoare, farmacia poate achizitiona apa distilata de la o unitate autorizata de Ministerul Sănătăţii, care va fi însoţită de documente care să ateste calitatea acesteia; e) depozitul este incaperea în care se stocheaza şi se asigura conservarea medicamentelor, a produselor igienico-cosmetice şi a dispozitivelor medicale. Separat se vor organiza spatii destinate depozitarii substanţelor farmaceutice, substanţelor inflamabile şi a ambalajelor de uz farmaceutic:- depozitul va fi dotat cu un sistem de asigurare a temperaturii şi a umiditatii necesare conservarii produselor prevăzute la art. 1;- dotarea cu mobilier va cuprinde rafturi metalice sau din alt material usor lavabil şi rezistent la foc, paleti, dacă este cazul, şi dulapuri;- depozitul va fi dotat cu frigider pentru pastrarea medicamentelor care impun condiţii de pastrare speciale;- depozitul va cuprinde spatii sau dulapuri destinate pastrarii produselor toxice, stupefiante şi psihotrope, amenajate conform legislaţiei specifice; f) grupul social - va cuprinde vestiar, spalator şi toaleta; g) biroul farmacistului-sef.Incaperile farmaciei vor fi astfel amplasate încât sa existe legaturi functionale între ele, iar cele destinate prepararii retetelor magistrale şi oficinale, cele destinate prepararii apei distilate, precum şi ale grupului social vor avea peretii acoperiţi cu materiale lavabile, iar pardoselile vor fi acoperite cu mozaic, gresie sau linoleum. (2) În mediul rural farmacia va fi amplasata în cladiri adecvate, la parter, de preferinta lângă sau în cladirile destinate dispensarelor medicale. Dotarea farmaciei cu mobilier, aparatura şi vesela va fi la fel cu cea a farmaciei din mediul urban, iar localul va cuprinde urmatoarele încăperi: a) oficina; b) receptura - laborator; c) depozit; d) grup sanitar.------------Literele a), b), c), d) şi e) ale alin. (1) al art. 9 au fost modificate de pct. 5 al art. III din ORDINUL nr. 1.199 din 23 septembrie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 5 octombrie 2004.B. Farmacia de circuit inchis (de spital)  +  Articolul 10Farmacia de circuit inchis (de spital) este unitatea sanitara care asigura asistenţa cu medicamente de uz uman a bolnavilor internati în unitatile sanitare aflate în structura Ministerului Sănătăţii, a altor ministere cu retea sanitara proprie şi a altor institutii sau asociaţii.-----------Art. 10 a fost modificat de pct. 6 al art. III din ORDINUL nr. 1.199 din 23 septembrie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 5 octombrie 2004.  +  Articolul 11Farmaciile de circuit inchis sunt integrate în structura organizatorica a unităţilor sanitare în cadrul cărora funcţionează ca sectii ale acestora.  +  Articolul 12Programul farmaciei este stabilit de conducerea spitalului împreună cu farmacistul-sef.  +  Articolul 13Conducerea spitalului va stabili, după caz, cu acordul conducerii farmaciei, un serviciu de urgenta care să asigure asistenţa cu medicamente a spitalului pe timpul în care farmacia este inchisa.  +  Articolul 14Personalul farmaciei este acelasi cu cel al farmaciei de circuit deschis, prevăzut la art. 4.  +  Articolul 15Abrogat.-----------Art. 15 a fost abrogat de pct. 7 al art. III din ORDINUL nr. 1.199 din 23 septembrie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 5 octombrie 2004.  +  Articolul 16 (1) Farmacistul-sef sau inlocuitorul acestuia va face parte din consiliul de administratie al unităţii sanitare în care funcţionează farmacia. El face parte din comisia de licitaţie pentru achizitionarea de medicamente. (2) Farmacistul-sef sau inlocuitorul acestuia este membru al comitetului pentru stabilirea necesarului de medicamente şi materiale consumabile şi va pastra în farmacie o copie de pe procesul-verbal întocmit la sedintele acestui comitet. (3) Farmacistul-sef sau inlocuitorul acestuia va participa la raportul de garda în vederea îmbunătăţirii permanente a actului terapeutic. (4) Farmacistul-sef sau inlocuitorul acestuia face parte din colectivul de farmacovigilenta.  +  Articolul 17Farmacistul va urmări drumul parcurs de medicament până la administrarea acestuia bolnavului, precum şi valabilitatea medicamentelor aflate pe sectii în dulapurile de urgenta.  +  Articolul 18Localul farmaciei va fi amplasat în spatii adecvate, evitandu-se situarea lui în vecinatatea sectiilor care pot contamina sau influenţa negativ calitatea medicamentelor.  +  Articolul 19Amplasarea farmaciei se va face astfel încât sa existe o cale directa de acces pentru o buna aprovizionare cu medicamente.  +  Articolul 20Farmacia va cuprinde urmatoarele încăperi: a) o incapere destinata primirii condicilor din sectii şi pastrarii condicilor de preparate. Camera este dotata cu rafturi sau cu mese pentru pastrarea condicilor. Distribuirea condicilor pe sectii de către personalul farmaciei se face în cutii închise, inscriptionate cu numele secţiei respective; b) receptura este incaperea destinata prepararii retetelor magistrale; c) laboratorul este incaperea destinata prepararii produselor oficinale - când spatiul o permite, aceste doua încăperi pot functiona împreună; d) depozitul cuprinde doua sau mai multe încăperi destinate depozitarii medicamentelor:- spatii sau zone destinate produselor returnate din sectii sau, după caz, retrase din consum;- dulapuri destinate pastrarii produselor toxice, stupefiante şi psihotrope;- spatii special amenajate pentru pastrarea substanţelor inflamabile. e) boxa distilator este destinata prepararii şi colectarii apei distilate; f) sectia de sterile este amenajata într-un spatiu separat şi va functiona în conformitate cu Regulile de buna practica de fabricatie în vigoare; g) spalatorul este incaperea destinata spalarii veselei şi ambalajelor de uz farmaceutic; h) biroul farmacistului-sef; i) grupul social este compus din: vestiar, dus, spalator şi toaleta.-----------Litera d) a art. 20 a fost modificata de pct. 8 al art. III din ORDINUL nr. 1.199 din 23 septembrie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 5 octombrie 2004.  +  Articolul 21Amenajarea şi dotarea cu mobilier, vesela şi aparatura de măsura a recepturii şi a laboratorului sunt aceleasi cu cele ale farmaciei comunitare.  +  Articolul 22Farmaciile de circuit inchis şi deschis deţin şi elibereaza numai medicamentele care au autorizatie de punere pe piaţa şi pe care le achizitioneaza de la unităţi farmaceutice autorizate de Ministerul Sănătăţii.-----------Art. 22 a fost modificat de pct. 9 al art. III din ORDINUL nr. 1.199 din 23 septembrie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 5 octombrie 2004.  +  Articolul 23Farmaciile vor detine literatura de specialitate care să asigure informarea personalului medico-farmaceutic în legătură cu orice aspect legat de actiunea şi de administrarea medicamentului:- Farmacopeea Română în vigoare;- Nomenclatorul de medicamente şi produse biologice de uz uman în vigoare;- legislatia farmaceutica.  +  Articolul 24Farmaciile trebuie să deţină urmatoarele documente: a) documente care să ateste provenienţă şi calitatea medicamentelor: facturi, note de transfer, buletine de analiza, certificate de calitate; facturile vor cuprinde în mod obligatoriu şi denumirea, seria de fabricatie şi numărul buletinului de analiza ale produsului respectiv; b) documente de evidenta a retetelor magistrale şi a elaboratelor: caiet de copiere a retetelor şi caiet de elaborate; c) documente care să ateste receptia calitativa a substanţelor farmaceutice şi calitatea apei distilate: fise pentru reactii de identificare şi controlul apei distilate conform Farmacopeei Române în vigoare; d) documente care să ateste, în conformitate cu reglementarile în vigoare, eliberarea medicamentelor toxice, stupefiante, psihotrope şi a altor grupe terapeutice care se elibereaza pe bază de prescriptie medicală ce se retine în farmacie.-----------Literele a) şi d) ale art. 24 au fost modificate de pct. 10 al art. III din ORDINUL nr. 1.199 din 23 septembrie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 5 octombrie 2004.  +  Articolul 25Documentele se vor arhiva şi se vor pastra în farmacie în spatii speciale şi pe timpul prevăzut de legislatia în domeniu în vigoare.  +  Capitolul 2 Depozitul farmaceuticDefiniţie  +  Articolul 26 (1) Depozitul farmaceutic este unitatea sanitara care are ca obiect de activitate distributia angro a medicamentelor, incluzând: procurarea, stocarea, supravegherea calităţii şi transportul acestora. (2) La nivelul depozitului farmaceutic pot fi stocate şi distribuite, pe lângă medicamente, ambalaje de uz farmaceutic, dispozitive medicale, produse igienico-cosmetice, suplimente alimentare şi, în condiţiile legii, medicamente de uz veterinar.-----------Art. 26 a fost modificat de pct. 11 al art. III din ORDINUL nr. 1.199 din 23 septembrie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 5 octombrie 2004.Tipuri de depozite  +  Articolul 27Ministerul Sănătăţii şi Familiei elibereaza autorizatie de functionare pentru urmatoarele tipuri de depozite:- depozit de medicamente;- depozit de substante farmaceutice;- depozit de produse stomatologice;- depozit de ambalaje de uz farmaceutic.  +  Articolul 28Depozitul farmaceutic funcţionează în baza autorizatiei de functionare emise de Ministerul Sănătăţii şi Familiei potrivit cap. IV din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 152/1999, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 29 (1) Pot solicita autorizatie de functionare pentru depozitul farmaceutic farmacistii care indeplinesc condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) din Normele privind înfiinţarea şi autorizarea unităţilor farmaceutice. (2) La depozitul de produse stomatologice seful de depozit poate fi farmacist sau medic stomatolog.-----------Alin. (1) al art. 29 a fost modificat de pct. 12 al art. III din ORDINUL nr. 1.199 din 23 septembrie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 5 octombrie 2004.  +  Articolul 30Depozitul farmaceutic distribuie numai medicamentele care deţin autorizaţii de punere pe piaţa eliberate de Agentia Naţionala a Medicamentului.-----------Art. 30 a fost modificat de pct. 13 al art. III din ORDINUL nr. 1.199 din 23 septembrie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 5 octombrie 2004.Amplasarea şi organizarea spatiului  +  Articolul 31 (1) Depozitele farmaceutice vor fi amplasate în zone în a caror vecinatate nu exista poluanti, astfel încât să se elimine riscul contaminarii produselor deţinute. (2) Cladirea în care funcţionează depozitul farmaceutic trebuie să fie asigurată pentru evacuarea produselor în situaţii de necesitate (inundaţii, incendii etc.). (3) Depozitele vor fi amplasate în cladiri adecvate, la parter sau parter + etajul 1, dispunand de doua cai de acces: una de primire şi alta de expeditie a produselor.-----------Alin. (1) al art. 31 a fost modificat de pct. 14 al art. III din ORDINUL nr. 1.199 din 23 septembrie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 5 octombrie 2004.  +  Articolul 32Depozitele trebuie să indeplineasca şi sa functioneze în conformitate cu Regulile de buna practica de distribuţie angro a produselor medicamentoase, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 863/2001.-----------Art. 32 a fost modificat de pct. 15 al art. III din ORDINUL nr. 1.199 din 23 septembrie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 5 octombrie 2004.  +  Articolul 33Depozitul de medicamente va prezenta Ministerului Sănătăţii lista proprie cuprinzand medicamentele pe care le distribuie, conform reglementarilor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii.-----------Art. 33 a fost modificat de pct. 16 al art. III din ORDINUL nr. 1.199 din 23 septembrie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 5 octombrie 2004.  +  Articolul 34Intreruperea de către deţinătorul unei autorizaţii de functionare pentru un depozit farmaceutic a distributiei unui produs din lista proprie aprobata potrivit art. 33 va fi comunicata Ministerului Sănătăţii şi Familiei cu 90 de zile înainte sau cel mai tarziu la data livrarii ultimului lot din produsul respectiv.  +  Articolul 35Depozitul farmaceutic este organizat pe sectii sau diviziuni; este obligatorie delimitarea în spatiul de depozitare a zonelor de expeditie şi de receptie, precum şi a celei pentru eventualele rechemari sau returnari.  +  Articolul 36Depozitul farmaceutic trebuie să aibă un spatiu special amenajat şi dotat pentru depozitarea medicamentelor supuse reglementarii prin legi speciale: toxice, stupefiante, psihotrope şi precursori.-----------Art. 36 a fost modificat de pct. 17 al art. III din ORDINUL nr. 1.199 din 23 septembrie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 5 octombrie 2004.  +  Articolul 37Dotarea depozitului farmaceutic este urmatoarea:- rafturi metalice şi paleti;- sistem de verificare şi mentinere a temperaturii şi umiditatii;- sistem pentru asigurarea condiţiilor optime de climatizare;- sistem de protecţie împotriva rozatoarelor şi a insectelor;- echipamente de măsurare pentru depozitele de substante farmaceutice;- mijloace de transport care să asigure transportul la beneficiar în condiţii care să nu pericliteze calitatea medicamentelor.  +  Articolul 38Depozitele deţin evidente scrise care cuprind: a) data operaţiunii efectuate; b) numele medicamentului, denumirea şi tara de origine ale producătorului; c) modul de prezentare, forma farmaceutica, concentraţia substantei active, marimea ambalajului; d) seria şi data expirarii; e) certificatul de calitate şi/sau buletinul de analiza, după caz; f) cantitatea primita şi distribuita; g) denumirea şi sediul furnizorului.-----------Litera b) a art. 38 a fost modificata de pct. 18 al art. III din ORDINUL nr. 1.199 din 23 septembrie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 5 octombrie 2004.Documente  +  Articolul 39Depozitul farmaceutic trebuie să deţină urmatoarele documente:- facturi de intrare a produselor deţinute şi distribuite;- facturi de expeditie a produselor deţinute şi distribuite;- lista proprie cuprinzand medicamentele distribuite;- lista cuprinzand furnizorii de medicamente;- lista cuprinzand beneficiarii;- documente financiare;- documente privind calitatea produselor.-----------Prima şi a doua liniuţa ale art. 39 au fost modificate de pct. 19 al art. III din ORDINUL nr. 1.199 din 23 septembrie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 5 octombrie 2004.  +  Articolul 40Depozitele farmaceutice au obligaţia de a întocmi proceduri scrise referitoare la: receptia, pregătirea comenzilor, distrugerea medicamentelor expirate, curatarea spatiilor şi a echipamentelor, expeditia, rechemari, returnari, reclamatii.  +  Articolul 41Personalul depozitului farmaceutic este compus din urmatoarele categorii: farmacisti primari, farmacisti specialisti, farmacisti rezidenti, farmacisti, asistenti de farmacie, asistenti de farmacie principali; sub indrumarea farmacistilor îşi pot desfăşura stagiul de practica farmacistii stagiari şi studentii aflati în practica, precum şi asistenţii de farmacie aflati în stagiul de practica.-----------Art. 41 a fost modificat de pct. 20 al art. III din ORDINUL nr. 1.199 din 23 septembrie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 5 octombrie 2004.  +  Capitolul 3 DrogheriaDefiniţie  +  Articolul 42Drogheria este unitatea sanitara care detine şi elibereaza populatiei, în ambulatoriu, numai medicamentele care, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 152/1999, aprobata cu modificari prin Legea nr. 336/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sunt incadrate la grupa B (medicamente care se pot elibera fără prescriptie medicală), plante şi produse din plante care nu sunt supuse legilor speciale, suplimente alimentare, produse igienico-cosmetice şi dispozitive medicale.-----------Art. 42 a fost modificat de pct. 21 al art. III din ORDINUL nr. 1.199 din 23 septembrie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 5 octombrie 2004.Programul drogheriei  +  Articolul 43 (1) Programul de functionare a drogheriei în zilele lucratoare va fi stabilit de asistentul de farmacie-sef de drogherie, în functie de volumul activităţii şi de incadrarea cu personal de specialitate. (2) În zilele nelucratoare şi de sarbatori legale programul drogheriei va fi stabilit de asistentul de farmacie-sef de drogherie de comun acord cu colegiul farmacistilor judetean, respectiv al municipiului Bucureşti. (3) Pe toata perioada de functionare a drogheriei activitatea se va desfăşura în prezenta asistentului de farmacie. Personalul drogheriei  +  Articolul 44 (1) În drogherie îşi desfăşoară activitatea, pe baza autorizatiei de libera practica, personalul de specialitate compus din:- asistenti de farmacie;- asistenti de farmacie principali. (2) Drogheria va fi condusa de asistentul de farmacie-sef care va desemna, pe perioada absentei sale din unitate un inlocuitor al său, cu aceeasi calificare. În lipsa inlocuitorului cu aceeasi calificare unitatea se inchide. (3) Sub indrumarea asistentului de farmacie îşi pot desfăşura activitatea în drogherie asistenti de farmacie în stagiu de practica. (4) În afara personalului de specialitate în drogherie pot lucra: contabili, programatori, casieri şi ingrijitori.  +  Articolul 45 (1) Incadrarea cu asistenti de farmacie se face astfel încât să se asigure functionarea corespunzătoare a drogheriei pe perioada programului declarat şi corelat cu volumul de activitate. (2) Personalul de specialitate va fi angajat pe bază de contract de muncă, înregistrat la camera de muncă, sau de alte forme de angajare prevăzute de lege. (3) Activitatea personalului angajat în drogherie se va desfăşura conform fisei postului, întocmită potrivit pregatirii profesionale de către asistentul de farmacie-sef şi semnata de fiecare angajat.  +  Articolul 46 (1) Atribuţiile asistentului de farmacie sunt: a) asigura aprovizionarea, conservarea şi eliberarea produselor prevăzute la art. 42; b) efectueaza receptia cantitativa şi calitativa a produselor prevăzute la art. 42, la primirea lor în drogherie; c) participa la activitatea de farmacovigilenta; d) trebuie să cunoasca legislatia sanitara şi pe cea farmaceutica în vigoare, sa participe la programe de instruire profesionala continua; e) supraveghează activitatea asistentilor de farmacie aflati în stagiul de practica; f) în întreaga sa activitate respecta principiile eticii şi deontologiei profesionale; g) asistentul de farmacie-sef sau loctiitorul acestuia raspunde de activitatea drogheriei şi reprezinta drogheria în cazul oricărui control al autorităţilor competente, neputand fi substituit de o persoană de alta profesie.-----------Literele a) şi b) ale alin. (1) al art. 46 au fost modificate de pct. 22 al art. III din ORDINUL nr. 1.199 din 23 septembrie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 5 octombrie 2004.Localul drogheriei  +  Articolul 47 (1) Localul drogheriei trebuie să fie amplasat pe străzi accesibile, la parterul cladirilor. (2) În cladirile în care se afla şi locuinta asistentului de farmacie drogheria va fi complet separata de aceasta. (3) Este interzisa amplasarea drogheriei în baraci de lemn, aluminiu, în garaje şi în apartamente cu destinatie de locuinta. (4) Localul drogheriei va avea o suprafaţa utila de minimum 30 mp, excluzand din aceasta suprafaţa holurile, grupul social şi biroul asistentului de farmacie-sef. (5) Localul drogheriei va avea urmatoarele încăperi: a) oficina, cu suprafaţa de minimum 16 mp, este dotata cu mobilier format din masa de oficina, dulapuri şi rafturi; b) depozitul, dotat cu rafturi şi dulapuri în care se vor asigura condiţii de temperatura şi umiditate corespunzătoare conservarii medicamentelor. Depozitul va fi dotat cu frigider; c) grupul social care va cuprinde: vestiar, spalator şi toaleta; d) biroul asistentului de farmacie-sef.  +  Articolul 48Drogheria poate detine şi elibera numai medicamentele prevăzute la art. 42, care au autorizatie de punere pe piaţa şi care sunt procurate de la unităţi farmaceutice de distribuţie autorizate de Ministerul Sănătăţii.-----------Art. 48 a fost modificat de pct. 23 al art. III din ORDINUL nr. 1.199 din 23 septembrie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 5 octombrie 2004.  +  Articolul 49Drogheriile vor detine literatura de specialitate care să asigure informarea personalului farmaceutic în legătură cu orice aspect legat de actiunea şi de administrarea medicamentului:- Nomenclatorul de produse farmaceutice în vigoare;- Farmacopeea Română în vigoare;- legislatia farmaceutica.  +  Articolul 50 (1) Drogheriile trebuie să deţină urmatoarele documente: a) documente care să ateste provenienţă şi calitatea produselor prevăzute la art. 42: facturi, note de transfer, buletine de analiza; b) lista cuprinzand furnizorii; c) abrogata. (2) Documentele se vor arhiva şi se vor pastra în spatii speciale în perioada prevăzută de lege.-----------Litera a) a alin. (1) al art. 50 a fost modificata de pct. 24 al art. III din ORDINUL nr. 1.199 din 23 septembrie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 5 octombrie 2004.Litera c) a alin. (1) al art. 50 a fost abrogata de pct. 25 al art. III din ORDINUL nr. 1.199 din 23 septembrie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 5 octombrie 2004.  +  Capitolul 4 Unitatea de productie  +  Articolul 51Abrogat.-----------Art. 51 a fost abrogat de pct. 26 al art. III din ORDINUL nr. 1.199 din 23 septembrie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 5 octombrie 2004.  +  Articolul 52Abrogat.-----------Art. 52 a fost abrogat de pct. 26 al art. III din ORDINUL nr. 1.199 din 23 septembrie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 5 octombrie 2004.  +  Articolul 53Abrogat.-----------Art. 53 a fost abrogat de pct. 26 al art. III din ORDINUL nr. 1.199 din 23 septembrie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 5 octombrie 2004.  +  Articolul 54Abrogat.-----------Art. 54 a fost abrogat de pct. 26 al art. III din ORDINUL nr. 1.199 din 23 septembrie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 5 octombrie 2004.  +  Articolul 55Abrogat.-----------Art. 55 a fost abrogat de pct. 26 al art. III din ORDINUL nr. 1.199 din 23 septembrie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 5 octombrie 2004.  +  Articolul 56Abrogat.-----------Art. 56 a fost abrogat de pct. 26 al art. III din ORDINUL nr. 1.199 din 23 septembrie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 5 octombrie 2004.  +  Articolul 57Abrogat.-----------Art. 57 a fost abrogat de pct. 26 al art. III din ORDINUL nr. 1.199 din 23 septembrie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 5 octombrie 2004.  +  Articolul 58Abrogat.-----------Art. 58 a fost abrogat de pct. 26 al art. III din ORDINUL nr. 1.199 din 23 septembrie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 5 octombrie 2004.  +  Articolul 59Abrogat.-----------Art. 59 a fost abrogat de pct. 26 al art. III din ORDINUL nr. 1.199 din 23 septembrie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 5 octombrie 2004.  +  Articolul 60Abrogat.-----------Art. 60 a fost abrogat de pct. 26 al art. III din ORDINUL nr. 1.199 din 23 septembrie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 5 octombrie 2004.  +  Articolul 61Abrogat.-----------Art. 61 a fost abrogat de pct. 26 al art. III din ORDINUL nr. 1.199 din 23 septembrie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 5 octombrie 2004.------------