NORME din 8 februarie 2001 (*actualizate*)cu privire la accesul, evidenta şi protectia turistilor în structuri de primire turistice(actualizate până la data de 6 decembrie 2001*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 22 februarie 2001. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 6 decembrie 2001 cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 1.185 din 27 noiembrie 2001.  +  Articolul 1 (1) Cazarea turistilor se face la orice ora din zi şi din noapte, în ordinea sosirii şi în limita locurilor disponibile, ţinându-se seama cu prioritate de oblibaţiile asumate anterior pe bază de contracte şi rezervari confirmate, cu informarea anticipata asupra tarifului pentru o zi aferent spatiului inchiriat. (2) Cazarea se face fără nici o discriminare cu privire la cetatenie, naţionalitate, domiciliu, convingeri politice sau religioase. (3) Administraţiile structurilor de primire turistice: hoteluri, moteluri, cabane, sate de vacanta, bungalouri, pensiuni turistice şi agroturistice şi alte unităţi cu functie de cazare turistica au obligaţia să asigure în incinta unităţilor ordinea, linistea publică şi bunele moravuri, precum şi securitatea turistilor şi a bunurilor ce le apartin.  +  Articolul 2 (1) Administratorii structurilor de primire turistice sunt obligati să asigure înscrierea tuturor turistilor în evidentele operative, la sosirea acestora, şi completarea formularului "Fisa de anuntare a sosirii şi plecarii". (2) Pensiunile turistice şi agroturistice sunt exceptate de la completarea acestui formular, urmand să se utilizeze cartile de imobil. (3) Fisele de anuntare a sosirii şi plecarii sunt formulare inseriate şi inlocuiesc cartile de imobil. Datele pe care le contine fiecare fisa sunt cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentele norme. (4) Completarea fiselor se face de către fiecare turist în momentul sosirii, pe baza actelor de identitate, care pentru cetatenii români sunt: buletinul/cartea de identitate şi pasaportul, carnetul de marinar sau licenta de zbor; pentru cetatenii straini sunt: pasaportul, carnetul de identitate, legitimatia provizorie, permisul de mic trafic, carnetul de marinar sau licenta de zbor, iar pentru militarii în termen şi elevii instituţiilor militare de invatamant sunt: buletinul/cartea de identitate sau, după caz, documentele de identitate militare (carnetul de serviciu sau legitimatia). (5) Este interzisa cazarea oricarei persoane care nu poseda act de identitate. (6) Fisele de anuntare a sosirii şi plecarii, completate şi semnate de turistii cazati, se preiau, împreună cu actele de identitate, de către receptioneri, care sunt obligati sa confrunte datele din fise cu cele din actul de identitate, să semneze fisele pentru confirmarea completarii corecte a acestora şi sa restituie imediat actele de identitate turistilor. (7) Raspunderea pentru completarea corecta a fiselor de anuntare a sosirii şi plecarii revine receptionerilor. (8) Fisele de anuntare a sosirii şi plecarii se intocmesc în doua exemplare, iar pentru evitarea utilizarii indigoului, acestea sunt realizate din hartie chimizata. (9) Originalele fiselor de anuntare a sosirii şi plecarii, grupate în ordine alfabetica, se pun zilnic la dispoziţie organelor de politie. (10) Copiile de pe fisele de anuntare a sosirii şi plecarii, grupate în acelasi mod ca şi originalele, rămân la structurile de primire turistice, cu termen de arhivare 5 ani. (11) Obligaţia de a procura aceste formulare revine deţinătorilor şi administratorilor structurilor de primire turistice. (12) Tipărirea se face contra cost, prin Regia Autonoma "Monitorul Oficial", la tarife diferentiate în functie de categoria de clasificare a structurii de primire turistice.  +  Articolul 3Modalitatile de predare-preluare a fiselor de anuntare a sosirii şi plecarii vor fi stabilite de comun acord de unitatile de politie teritoriale şi de structurile de primire turistice.  +  Articolul 4 (1) Cazarea minorilor în vârsta de până la 14 ani este permisa numai în cazurile în care acestia sunt însoţiţi de parinti sau de reprezentantii legali. (2) Se exceptează de la aceasta regula minorii aflati în drumetie, tabere, excursii, concursuri sau în alte acţiuni similare, însoţiţi de cadre didactice, antrenori şi ghizi din partea organizatorilor acţiunilor respective.  +  Articolul 5 (1) În scopul asigurarii protectiei turistilor personalului structurilor de primire turistice îi este interzis sa dea relatii şi informaţii cu privire la sejurul turistilor în aceste unităţi, fără acordul acestora, cu excepţia datelor referitoare la legalitatea sederii acestora, solicitate de ofiterii şi subofiterii Ministerului de Interne cu atribuţii în acest scop. (2) Vizitarea turistilor în structurile de primire turistice este admisa cu condiţia ca vizitatorul sa anunte receptia. Lucratorii de la receptie au obligaţia să permită vizita numai după obtinerea acordului turistului care urmeaza să fie vizitat. (3) Vizitatorul poate rămâne peste noapte în camera turistului vizitat numai după anuntarea receptiei, completarea fisei turistilor şi inregistrarea în celelalte documente de evidenta operativa, în vederea achitarii contravalorii serviciilor prestate de structurile de primire turistice.  +  Articolul 6 (1) Administraţiile structurilor de primire turistice raspund de paza, siguranţa şi integritatea bunurilor turistilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, asigurand masurile şi dotarile necesare în acest scop. (2) De asemenea, amenajeaza spatii corespunzătoare pentru asigurarea valorilor predate de turisti spre pastrare la receptie, luand totodata şi măsuri de afisare a unor anunturi în acest sens.  +  Articolul 7 (1) Personalul structurilor de primire turistice este obligat, în cadrul atribuţiilor de serviciu, sa ia măsuri de prevenire a infracţiunilor şi a altor fapte antisociale în incinta acestora. (2) Administraţiile şi personalul de la receptia structurilor de primire turistice de toate tipurile au obligaţia sa informeze organele de politie despre aparitia persoanelor care au savarsit infractiuni şi care au fost date în urmărire, precum şi a altor persoane cunoscute ca traficanti, turbulenti, prostituate, proxeneti etc.  +  Articolul 8 (1) În conformitate cu prevederile legale, spatiul de cazare constituie reşedinţa temporara a turistului şi în consecinţa acest spatiu este inviolabil, cu excepţia situaţiilor care pun în pericol viaţa, integritatea şi bunurile turistilor, precum şi baza materiala a structurilor de primire turistice. (2) Controlul în spatiul de cazare ocupat de turist este permis numai în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 9Instruirea personalului structurilor de primire turistice în legătură cu cunoasterea şi aplicarea acestor reguli se realizează de către detinatorii sau administratorii unităţilor respective.  +  Anexă    -------la norme--------  HOTEL .................  ROOM No. ..............                   Fisa de anuntare a sosirii şi plecarii    REGISTRATION FROM - ANMELDUNG - FORMULAIRE    TO BE COMPLETED ON ARRIVAL    AUSZUFULLEN BEI DER ANKUNFT    POUR COMPLETER A L'ARRIVEE  ----------------------------------------------    NUMELE ŞI PRENUMELE    SURNAME AND CHRISTIAN NAME    NAME UND VORNAME    NOME ET PRENOME  ----------------------------------------------    DATA NASTERII LOCUL NASTERII CETATENIA    DATE OF BIRTH PLACE OF BIRTH NAŢIONALITY    GEBURTS DATUM GEBURTS SORT STAATS ANGEHORIGKEIT    DATE DE NAISSANCE LIEU DE NAISSANCE NAŢIONALITE    DOMICILIUL:LOCALITATEA STRADA Nr. TARA    RESIDENCE:LOCALITY STREET No. COUNTRY    WOHNSITZ:ORT STRASSE Nr. LAND    DOMICILE:LOCALITE RUE No. PAYS    DATA SOSIRII DATA PLECARII SCOPUL VENIRII IN ROMÂNIA    DATE OF ARRIVAL DATE OF DEPARTURE PURPOSE OF TRAVELING TO ROMÂNIA    ANKUNFTS DATUM ABREISE DATUM ZWECK DER REISE NACH RUMANIEN    DATE D'ARRIVE DATE DE DEPART MOTIVE DE VOTRE VOYAGE EN ROUMANIE    ACT DE IDENTITATE: SERIA Nr.    IDENTITY CARD: SERIES No.    PERSONAL AUSWEIS: SERIE Nr.    PAPIERS D'IDENTITE: SERIE No.    SEMNATURA TURISTULUI SEMNATURA RECEPTIONERULUI    TOURIST'S SIGNATURE RECEPTIONIST'S SIGNATURE    UNTERSCHRIFT DES TOURISTEN UNTERSCHRIFT DES EMPFANGSCHEFS    SIGNATURE DU TOURISTE SIGNATURE DU RECEPTIONNAIRE-----