HOTĂRÂRE nr. 237 din 8 februarie 2001 (*actualizata*)pentru aprobarea Normelor cu privire la accesul, evidenta şi protectia turistilor în structuri de primire turistice(actualizata până la data de 6 decembrie 2001*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 22 februarie 2001. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 6 decembrie 2001 cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 1.185 din 27 noiembrie 2001.În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele cu privire la accesul, evidenta şi protectia turistilor în structuri de primire turistice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Agentii economici care deţin sau administreaza structuri de primire turistice - hoteluri, moteluri, vile, cabane, campinguri, sate de vacanta, bungalouri, pensiuni turistice şi agroturistice şi alte unităţi cu functie de cazare turistica - au obligaţia să respecte şi să aplice integral prevederile prezentei hotărâri.  +  Articolul 3 (1) Savarsirea urmatoarelor fapte constituie contraventii, dacă, potrivit legii penale, nu sunt considerate infractiuni: a) refuzul cazarii turistilor în cazul în care exista locuri de cazare disponibile; b) neasigurarea ordinii, linistii publice şi a bunelor moravuri în structurile de primire turistice; c) neasigurarea securitatii turistilor şi a bunurilor acestora în structurile de primire turistice; d) nerespectarea obligaţiei privind intocmirea fisei de anuntare a sosirii şi plecarii şi completarea cartii de imobil, după caz; e) transmiterea de către personalul structurilor de primire turistice a unor informaţii cu privire la sejurul turistilor, cu excepţia cazului în care aceste informaţii sunt solicitate de ofiterii sau subofiterii Ministerului de Interne; f) cazarea minorilor sub 14 ani care sunt neinsotiti de parinti sau de reprezentantii legali, cu excepţia celor aflati în drumetie, tabere, excursii, concursuri sau în alte acţiuni similare, însoţiţi de cadre didactice, antrenori şi ghizi; g) permiterea de către personalul structurilor de primire turistice a vizitarii unui turist fără a avea acordul acestuia; h) permiterea de către personalul structurilor de primire turistice a ramanerii peste noapte a unui vizitator al turistului fără ca pentru acesta să fie întocmită fisa de anuntare a sosirii şi plecarii sau fără a se completa cartea de imobil, după caz; i) neinformarea de către personalul structurilor de primire turistice a organelor de politie cu privire la aparitia unor persoane care au savarsit infractiuni şi care au fost date în urmărire, precum şi a altor persoane cunoscute ca traficanti, turbulenti, prostituate, proxeneti etc.; j) efectuarea unor controale în spatiile de cazare a turistilor în alte condiţii decat cele prevăzute de lege; k) angajarea de către detinatorii sau administratorii spatiilor de cazare a unor persoane neinstruite. (2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmeaza: a) cu amendă de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei, faptele prevăzute la alin. (1) lit. d), e), g) şi h); b) cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, faptele prevăzute la alin. (1) lit. a), b), c), f), i), j) şi k).-------------Limitele amenzilor contraventionale prevăzute la lit. a) a alin. (2) al art. 3 au fost modificate prin lit. a) a pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.185 din 27 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 6 decembrie 2001.Limitele amenzilor contraventionale prevăzute la lit. b) a alin. (2) al art. 3 au fost modificate prin lit. b) a pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.185 din 27 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 6 decembrie 2001.  +  Articolul 4 (1) Contraventiile se constata şi amenzile se aplică de reprezentantii împuterniciţi de Ministerul Turismului, precum şi de ofiterii şi subofiterii de politie. (2) În cazul repetarii contraventiilor sus-menţionate, imputernicitii Ministerului Turismului pot retrage brevetul de turism al directorului şi/sau certificatul de clasificare a structurii de primire turistice respective.  +  Articolul 5Contraventiilor prevăzute la art. 3 le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sanctionarea contraventiilor, cu modificările şi completările ulterioare*).----------------*) NOTA CTCE SA Piatra Neamt:Art. 48 din ORDONANTA nr. 2 din 12 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 25 iulie 2001, prevede că:"Ori de cate ori intr-o lege speciala sau în alt act normativ anterior se face trimitere la Legea nr. 32/1968 privind stabilirea şi sanctionarea contraventiilor, trimiterea se va socoti facuta la dispozitiile corespunzătoare din prezenta ordonanţă."  +  Articolul 6 (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicarii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 41/1996 pentru aprobarea Normelor cu privire la accesul, evidenta şi asigurarea securitatii turistilor în structurile de primire turistice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 13 februarie 1996, precum şi orice alte dispozitii contrare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul turismului,Matei-Agathon DanMinistru de interne,Ioan Rus  +  AnexăNORMA 08/02/2001