ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 48 din 1 iunie 2005 (*actualizata*)pentru reglementarea unor măsuri privind numărul de posturi şi cheltuielile de personal în sectorul bugetar(actualizata până la data de 3 februarie 2006*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 30 iunie 2005. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 3 februarie 2006 cu modificările şi completările aduse de ORDONANTA nr. 28 din 26 ianuarie 2006.Recent au fost aprobate acte normative prin care s-au reglementat drepturile salariale şi alte drepturi ale personalului finanţat din fonduri publice.Prin prezenta ordonanţă de urgenţă se instituie monitorizarea numarului de posturi şi a cheltuielilor de personal pentru crearea bazei de date privind situaţia numerica şi structura pe categorii a personalului din instituţiile publice.Masurile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă vizeaza interesul în urmarirea reformei în administratia publică şi cresterea calităţii serviciului public, fapt ce constituie situaţii de urgenta şi extraordinare.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Dispozitii referitoare la monitorizare  +  Articolul 1Sunt supuse monitorizarii numărul de posturi şi cheltuielile de personal din instituţiile publice finantate astfel: a) integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz; b) din venituri proprii şi subventii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz; c) integral din venituri proprii.  +  Articolul 2Ordonatorii principali de credite ai instituţiilor publice finantate din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale şi ai instituţiilor publice autonome finantate integral din venituri proprii, după caz, vor depune la Ministerul Finanţelor Publice până la data de 17 a lunii curente pentru luna anterioara situaţiile privind monitorizarea numarului de posturi şi a cheltuielilor de personal pentru aparatul propriu şi pentru instituţiile publice aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea acestora, indiferent de modul de finanţare.  +  Articolul 3 (1) Ordonatorii principali de credite ai instituţiilor publice finantate din bugetele locale vor depune la directia generală a finanţelor publice judeteana şi a municipiului Bucureşti, după caz, până la data de 12 a lunii curente pentru luna anterioara, situaţiile privind monitorizarea numarului de posturi şi a cheltuielilor de personal pentru aparatul propriu şi pentru instituţiile şi serviciile publice din subordinea acestora, indiferent de modul de finanţare. (2) Directiile generale ale finanţelor publice judetene şi a municipiului Bucureşti vor transmite la Ministerul Finanţelor Publice până la data de 22 a lunii curente pentru luna anterioara situaţia centralizatoare, pe judet şi, respectiv, pe municipiul Bucureşti, privind monitorizarea numarului de posturi şi a cheltuielilor de personal.-------------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat prin art. X din ORDONANTA nr. 28 din 26 ianuarie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 31 ianuarie 2006.  +  Articolul 4Ordonatorii de credite bugetare au obligaţia să se incadreze în cheltuielile de personal şi în numărul maxim de posturi aprobate în condiţiile legii, prin bugetele proprii şi prin anexele la acestea.  +  Articolul 5Ordonatorii principali de credite prevăzuţi la art. 2 vor depune la Ministerul Finanţelor Publice, în termen de 30 de zile de la data publicarii legilor bugetare anuale în Monitorul Oficial al României, Partea I, situaţia privind repartizarea până la sfârşitul anului, pe fiecare luna, a cheltuielilor de personal aprobate, având în vedere asigurarea condiţiilor de desfăşurare a activităţii potrivit atribuţiilor acestora, numai pentru aparatul propriu şi instituţiile publice finantate integral din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, după caz, aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea acestora.  +  Articolul 6 (1) Ordonatorii principali de credite prevăzuţi la art. 3 vor depune la directiile generale ale finanţelor publice judetene şi a municipiului Bucureşti, după caz, în termen de 50 de zile de la publicarea legilor bugetare anuale în Monitorul Oficial al României, Partea I, situaţia privind repartizarea până la sfârşitul anului, pe fiecare luna, a cheltuielilor de personal aprobate, având în vedere asigurarea condiţiilor de desfăşurare a activităţii potrivit atribuţiilor acestora, numai pentru aparatul propriu şi instituţiile şi serviciile publice finantate integral din bugetele locale, aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea acestora. (2) Directiile generale ale finanţelor publice judetene şi a municipiului Bucureşti vor transmite la Ministerul Finanţelor Publice, în termen de 5 zile de la primirea situaţiilor prevăzute la alin. (1), situaţia centralizatoare pe judet, respectiv pe municipiul Bucureşti, privind repartizarea pe fiecare luna a cheltuielilor de personal aprobate.  +  Capitolul II Contraventii şi sancţiuni  +  Articolul 7 (1) Urmatoarele fapte constituie contraventii: a) prezentarea de date eronate în situaţiile transmise potrivit prezentei ordonante de urgenta; b) depăşirea numarului maxim de posturi aprobat; c) nerespectarea termenelor de transmitere a datelor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei. (3) Constatarea contraventiilor şi aplicarea amenzilor se fac de către personalul cu atribuţii de control din cadrul Curtii de Conturi şi al Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 8Dispozitiile referitoare la contraventii prevăzute la art. 7 se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul III Dispozitii finale  +  Articolul 9Ordonatorii principali de credite vor raporta lunar numărul de posturi şi plăţile de casa aferente cheltuielilor de personal la datele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă şi în structura stabilita prin ordin al ministrului finanţelor publice.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul finanţelor publice,Ionel PopescuMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaBucureşti, 1 iunie 2005.Nr. 48._____________