ORDONANŢĂ nr. 15 din 29 ianuarie 1998 (*actualizată*)privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului European din România(actualizată până la data de 16 februarie 2006*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 30 ianuarie 1998. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 16 februarie 2006, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 207 din 11 noiembrie 1998; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 73 din 9 iunie 2000; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 51 din 9 iunie 2005; LEGEA nr. 364 din 13 decembrie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 5 din 9 februarie 2006.În temeiul art. 1 lit. s) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Institutul European din România, instituţie publică sub autoritatea Guvernului, cu personalitate juridică. (2) Institutul European din România contribuie la elaborarea de elemente de fundamentare a politicii Guvernului şi la implementarea activităţilor de construcţie instituţională în domeniul integrării europene. (3) Institutul European din România are sediul social în municipiul Bucureşti, bd Regina Elisabeta nr. 7-9, sectorul 3. Spaţiul este pus la dispoziţie, fără plata chiriei, de Regia Autonomă «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat.-------------Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 73 din 9 iunie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 13 iunie 2000.  +  Capitolul II Atribuţiile Institutului European din România  +  Articolul 2Principalele obiective ale Institutului European din România sunt: a) participarea la elaborarea elementelor de fundamentare a politicilor în domeniul integrării europene; b) aplicarea politicilor construcţiei instituţionale în domeniul integrării europene; c) contribuţia la dezvoltarea spiritului şi valorilor europene.  +  Articolul 3Pentru realizarea acestor obiective, Institutul European din România are următoarele atribuţii: a) coordonează, elaborează sau contractează, la cererea Parlamentului, Guvernului, ministerelor şi a altor instituţii publice, studii de impact privind aderarea României la Uniunea Europeană;------------Lit. a) a art. 3 a fost modificată de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 207 din 11 noiembrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 12 noiembrie 1998. b) concepe, contractează şi coordonează proiecte de formare profesională în domeniul integrării europene; c) coordonează proiectele de traducere a acquis-ului comunitar în limba română şi a legislaţiei româneşti în limbile de lucru ale Uniunii Europene;------------Lit. c) a art. 3 a fost modificată de pct. 1 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 51 din 9 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 20 iunie 2005. d) concepe şi coordonează acţiuni în domeniul formării şi constientizarii la nivelul administraţiei publice, al cercurilor de afaceri şi al opiniei publice, având ca obiectiv promovarea valorilor şi spiritului european, prin organizarea de conferinţe, seminarii, mese rotunde şi alte asemenea; e) coordonează, executa, contractează şi/sau publică studii, traduceri, materiale de informare şi lucrări de referinţa în domeniul integrării europene;------------Lit. f) a art. 3 a fost abrogată de pct. 1 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 5 din 9 februarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 16 februarie 2006. g) implementeaza programe în domeniul sau de activitate, încredinţate de Guvern şi de Comisia Europeană sau de alţi donatori, pe bază de memorandumuri de înţelegere; h) cooperează cu instituţii similare, din ţara şi din străinătate, în realizarea obiectivelor sale.------------Lit. h) a art. 3 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 73 din 9 iunie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 13 iunie 2000.  +  Articolul 4Structura organizatorică şi alte atribuţii ale Institutului European din România se stabilesc prin statutul Institutului European din România, cu respectarea prevederilor art. 3.  +  Articolul 5Institutul European din România asigură, fără plată, în condiţiile legii, servicii, în conformitate cu atribuţiile prevăzute la art. 3 şi 4, autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale şi instituţiilor publice, pe baza priorităţilor stabilite anual de Ministerul Integrării Europene şi în limita resurselor financiare disponibile.------------Art. 5 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 5 din 9 februarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 16 februarie 2006.  +  Articolul 6Institutul European din România poate să contracteze, în condiţiile legii, prestarea unor servicii cu prestatori din sectorul public sau privat în domeniul sau de activitate.  +  Capitolul III Organizarea, funcţionarea şi conducerea Institutului European din România  +  Articolul 7Institutul European din România este condus de un consiliu de administraţie.  +  Articolul 8 (1) Consiliul de administraţie al Institutului European din România este alcătuit din 7 membri, după cum urmează:- preşedintele şi alţi doi membri ai consiliului de administraţie, numiţi de primul-ministru, la propunerea Ministerului Integrării Europene;------------Prima liniuţă a alin. (1) al art. 8 a fost modificată de pct. 3 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 5 din 9 februarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 16 februarie 2006.- câte un membru numit de Comisia pentru integrare europeană a Parlamentului, Academia Română, organizaţiile patronale reprezentative la nivel naţional şi, respectiv, de organizaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional.------------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 364 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.147 din 19 decembrie 2005. (2) Un reprezentant al delegaţiei Comisiei Europene în România poate avea calitatea de observator pe lângă Consiliul de administraţie al Institutului European din România. (3) Sunt reprezentative, la nivel naţional, confederatiile naţionale sindicale care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, cu modificările ulterioare. (4) În cazul membrilor numiţi de către organizaţiile patronale şi sindicale, numirea se va face prin consens de către organizaţiile patronale şi confederatiile sindicale reprezentative la nivel naţional.  +  Articolul 9Atribuţiile consiliului de administraţie sunt stabilite prin statutul Institutului European din România.  +  Articolul 10 (1) Durata mandatului membrilor consiliului de administraţie este de 4 ani. (2) Pe durata mandatului, membrii consiliului de administraţie pot fi revocaţi de către cei care i-au numit. (3) În cazul vacantarii locurilor din consiliul de administraţie, ca urmare a demisiei, revocării sau decesului, se vor numi noi membri până la terminarea mandatului iniţial.  +  Articolul 11 (1) Consiliul de administraţie se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la cererea preşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. (2) Consiliul de administraţie funcţionează în mod legal în prezenta a două treimi din numărul membrilor săi. (3) Hotărârile consiliului de administraţie se adoptă cu votul a cel puţin două treimi din numărul membrilor prezenţi. (4) În cadrul primei sale reuniuni, consiliul de administraţie aproba statutul Institutului European din România. Consiliul de administraţie analizează şi aproba planul anual de activitate.  +  Articolul 12 (1) Conducerea operativă a activităţii Institutului European din România se exercită de către un director general. (2) Directorul general al Institutului European din România este numit de către consiliul de administraţie, la recomandarea preşedintelui consiliului de administraţie. (3) Mandatul directorului general poate înceta prin demisie, prin revocare de către consiliul de administraţie sau din alte cauze prevăzute de lege. (4) Directorul general al Institutului European din România prezintă consiliului de administraţie rapoarte anuale privind activitatea desfăşurata.  +  Articolul 13 (1) Directorul general reprezintă Institutul European din România în relaţiile cu terţii. (2) Atribuţiile directorului general sunt prevăzute în statutul Institutului European din România.  +  Articolul 14 (1) Institutul European din România are un număr maxim de 85 de posturi, dintre care 84 de specialitate.------------Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 5 din 9 februarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 16 februarie 2006. (2) Personalul Institutului European din România este angajat prin concurs.------------Alin. (2) al art. 14 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 73 din 9 iunie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 13 iunie 2000.  +  Articolul 15 (1) Prin decizia directorului general se constituie Consiliul ştiinţific consultativ, care contribuie la elaborarea strategiei pe termen mediu şi lung şi a programelor anuale de activitate ale Institutului European din România. (2) Consiliul ştiinţific consultativ este format din maximum 9 membri. Membrii Consiliului ştiinţific consultativ sunt personalităţi de prestigiu în domeniile pe care le reprezintă. (3) Atribuţiile Consiliului ştiinţific consultativ sunt stabilite prin statutul Institutului European din România.------------Alin. (4) al art. 15 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 73 din 9 iunie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 13 iunie 2000.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 16Finanţarea activităţilor Institutului European din România se face din fondurile provenite din programele guvernamentale de asistenţa externa, convenite cu donatorii prin memorandumuri de finanţare şi memorandumuri de înţelegere, din alocaţii proprii de la bugetul de stat, cat şi din alte surse dobândite de institut în condiţiile dispoziţiilor legale în vigoare.  +  Articolul 17Institutul European din România poate dobândi bunuri mobile şi imobile din subvenţii, donaţii sau din alte surse, în condiţiile legii.  +  Articolul 18 (1) Încadrarea şi salarizarea personalului de specialitate şi a celorlalte categorii de personal se fac corespunzător funcţiilor prevăzute la cap. I al anexei nr. I şi, respectiv, celor prevăzute în anexa nr. V la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar. Indemnizaţiile de conducere se stabilesc în limitele prevăzute în anexa nr. VI/1 la aceeaşi ordonanţa de urgenţă.------------Alin. (1) al art. 18 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 73 din 9 iunie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 13 iunie 2000. (2) Personalul de specialitate poate beneficia, în afară drepturilor salariale stabilite potrivit legii, de un salariu personal al cărui cuantum nu poate depăşi nivelul salariului de baza corespunzător încadrării. Salariul personal nu se cuprinde în salariul de baza, dar se ia în calcul la stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se determina în raport cu venitul salarial. (3) Criteriile pe baza cărora se acordă salariul personal se vor stabili prin decizie a consiliului de administraţie. (4) Personalul Institutului European din România care efectuează coordonarea şi revizia traducerii acquis-ului comunitar în limba română şi a legislaţiei româneşti în limbile de lucru ale Uniunii Europene, precum şi cel care efectuează coordonarea activităţilor de comunicare, formare şi cercetare în afaceri europene beneficiază de un spor pentru desfăşurarea unei activităţi de interes naţional, în cuantum de 50% din salariul de bază. Celelalte categorii de personal beneficiază de un spor de 15% calculat la salariul de bază.------------Alin. (4) al art. 18 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 5 din 9 februarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 16 februarie 2006. (5) Stabilirea categoriilor de personal în raport cu criteriile prevăzute la alin. (4) se face de către consiliul de administraţie.------------Alin. (5) al art. 18 a fost introdus de pct. 6 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 5 din 9 februarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 16 februarie 2006.  +  Articolul 19Personalul preluat de către Institutul European din România, din administraţia publică, se considera transferat.  +  Articolul 20Membrii consiliului de administraţie care participa la reuniuni beneficiază de o indemnizaţie de şedinţa de 10% din salariul de baza lunar al directorului general. Totalul sumelor cuvenite unui membru al consiliului de administraţie, ca urmare a participării la reuniuni, nu poate depăşi, într-o luna, 20% din salariul de baza lunar al directorului general.  +  Articolul 21Pentru activitatea desfăşurata, membrii Consiliului ştiinţific consultativ sunt remuneraţi trimestrial cu o indemnizaţie echivalenta cu salariul de baza lunar al unui director din cadrul Institutului European din România.  +  Articolul 22Institutul European din România prezintă anual Parlamentului şi Guvernului raportul de activitate şi raportul financiar.------------Art. 22 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 207 din 11 noiembrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 12 noiembrie 1998.  +  Articolul 23Statutul Institutului European din România se elaborează şi se supune aprobării consiliului de administraţie în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministru delegat pelângă primul-ministrupentru integrare europeană,Alexandru Herleap. Ministrul afacerilor externe,Lazăr Comanescu,secretar de statp. Ministrul finanţelor,Valentin Lazea,secretar de statMinistru de stat,ministrul muncii şiprotecţiei sociale,Alexandru AthanasiuMinistrul educaţiei naţionale,Andrei Marga-------