ORDONANTA nr. 14 din 30 ianuarie 2003 (*actualizata*)privind înfiinţarea, organizarea şi functionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap(actualizata până la data de 13 martie 2006*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 1 februarie 2003. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 13 martie 2006, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 239 din 6 iunie 2003; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003; ORDONANTA nr. 2 din 8 ianuarie 2004; LEGEA nr. 144 din 4 mai 2004; LEGE nr. 467 din 4 noiembrie 2004; ORDONANTA nr. 51 din 25 august 2005; LEGEA nr. 45 din 8 martie 2006.În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutie şi ale art. 1 pct. VI.5 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1 (1) Se infiinteaza Autoritatea Naţionala pentru Persoanele cu Handicap, denumita în continuare Autoritatea, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridica, în subordinea Guvernului, sub directa coordonare a ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, prin reorganizarea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, organ de specialitate al administraţiei publice centrale aflat în subordinea Ministerului Sănătăţii, care se desfiinteaza. (2) Autoritatea are sediul în municipiul Bucureşti. (3) Autoritatea coordonează la nivel central activităţile de protecţie speciala şi promovare a drepturilor persoanelor cu handicap, elaboreaza politicile, strategiile şi standardele în domeniul promovarii drepturilor persoanelor cu handicap, asigura urmarirea aplicarii reglementarilor din domeniul propriu şi controlul activităţilor de protecţie speciala a persoanelor cu handicap.-------------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de LEGEA nr. 239 din 6 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 6 iunie 2003.  +  Articolul 2Atribuţiile inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap privind acordarea şi plata de la bugetul de stat a drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu handicap se preiau, în termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante, de către consiliile judetene, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, care le vor exercita prin serviciile publice de asistenţa sociala înfiinţate potrivit legii.  +  Articolul 3 (1) Pentru realizarea obiectivelor în domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap, Autoritatea indeplineste urmatoarele functii: a) de strategie - prin care asigura fundamentarea, elaborarea, supunerea spre aprobare Guvernului, precum şi aplicarea strategiei naţionale în domeniu şi a programelor de reforma în domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap, cu respectarea tratatelor internationale la care România este parte; b) de reglementare - prin care asigura elaborarea cadrului normativ necesar în vederea realizării obiectivelor Strategiei naţionale privind protectia speciala şi integrarea sociala a persoanelor cu handicap şi armonizării legislaţiei interne cu principiile şi normele tratatelor internationale la care România este parte; c) de administrare - prin care asigura gestionarea bunurilor din domeniul public şi privat al statului, pe care le are în administrare sau în folosinţă, după caz; d) de autoritate de stat - prin care exercită controlul asupra modului în care sunt respectate şi promovate de către instituţiile publice şi celelalte persoane juridice drepturile persoanelor cu handicap în conformitate cu legislatia în vigoare; e) de reprezentare - prin care asigura, în domeniul sau de activitate, reprezentarea pe plan intern şi extern a statului român. (2) În indeplinirea atribuţiilor de control ce îi revin Autoritatea are dreptul să solicite informaţii şi documente, în condiţiile legii, de la orice persoană juridica publică sau privată ori persoane fizice implicate în sfera sa de competenţa, acestea având obligaţia de a le pune la dispoziţie în termen de 15 zile calendaristice de la data solicitarii.  +  Articolul 4 (1) În realizarea obiectivelor sale Autoritatea indeplineste urmatoarele atribuţii principale: a) elaboreaza şi supune spre aprobare Guvernului, cu avizul Secretariatului General al Guvernului, Strategia naţionala în domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap, în conformitate cu principiile şi normele internationale; b) organizeaza, coordonează şi controlează realizarea masurilor de protecţie speciala a persoanelor cu handicap şi a strategiei naţionale în domeniul respectiv; c) initiaza, elaboreaza şi avizeaza actele normative din domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap; d) acţionează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protectia institutionalizata a persoanelor cu handicap, prin dezvoltarea şi diversificarea serviciilor de recuperare şi reintegrare ambulatorii; e) analizeaza factorii carentiali, generatori ai handicapului, şi stabileste masurile adecvate de prevenire a aparitiei acestora; f) monitorizează respectarea drepturilor persoanelor cu handicap, realizarea accesibilitatilor, întocmeşte analize şi studii în domeniu şi elaboreaza metodologii de aplicare a masurilor ce se impun pentru ameliorarea situaţiei în aceasta materie; g) întocmeşte studii în vederea propunerii unor măsuri de diversificare a resurselor economico-financiare, destinate sustinerii acţiunilor de protecţie speciala a persoanelor cu handicap şi cresterii eficientei în gestionarea acestor resurse; h) realizează indrumarea şi controlul în aplicarea şi respectarea legislaţiei în domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap, cu privire la aplicarea politicilor şi standardelor în activitatea instituţiilor de protecţie speciala a persoanelor cu handicap, aflate în coordonarea sa; i) organizeaza activitatea de selectionare a personalului pentru aparatul propriu şi pentru structurile subordonate, de evaluare periodica, precum şi de perfectionare a pregatirii profesionale a acestuia; j) organizeaza activitatea de instruire a personalului din cadrul instituţiilor de protecţie speciala a persoanelor cu handicap, aflate în coordonarea acesteia, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale; k) initiaza, cu avizul Secretariatului General al Guvernului, implementeaza şi evalueaza proiectele cu finanţare externa în domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap; l) finanţează şi cofinanteaza programe şi proiecte în domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap; m) colaboreaza cu ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului sau a ministerelor, cu autorităţile administraţiei publice locale, precum şi cu organizaţiile neguvernamentale, în acţiuni sociale comune de educatie şi protecţie speciala a persoanelor cu handicap, în vederea atenuarii, limitarii sau eliminarii consecintelor handicapului, precum şi a reabilitarii profesionale şi integrarii lor în societate; n) initiaza, negociaza şi incheie, prin imputernicirea Guvernului, documente de cooperare internationala în domeniul protectiei persoanelor cu handicap; o) dezvolta un sistem de informatie şi consultanţă accesibil persoanelor cu handicap şi familiilor acestora; p) sprijina crearea unei retele naţionale de unităţi protejate, ca parte a unei strategii globale de angajare în munca a persoanelor cu handicap; r) elaboreaza, coordonează şi monitorizează planurile de actiune privind implementarea strategiilor în domeniu; s) urmareste implementarea planului naţional de actiune în acest domeniu; s) asigura crearea şi dezvoltarea unei baze de date referitoare la persoanele cu handicap, compatibila cu cea a sistemului naţional de asistenţa sociala; t) elaboreaza standarde privind calitatea serviciilor oferite persoanelor cu handicap; t) evalueaza necesarul şi calitatea serviciilor, stabileste planuri noi de dezvoltare a serviciilor pe baza nevoilor reale din comunitate; u) coordonează şi evalueaza activitatea comisiilor de expertiza medicală a persoanelor cu handicap pentru adulti, informand despre aceasta autorităţile administraţiei publice locale; v) autorizeaza persoanele juridice de drept public sau de drept privat sa desfasoare activităţi în domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap şi sa infiinteze centre-pilot, centre de ingrijire şi asistenţa, centre de recuperare şi reabilitare, centre de integrare prin terapie ocupationala, centre de zi, precum şi alte tipuri de centre; x) realizează inspecţii ale serviciilor prestate persoanelor cu handicap în cadrul instituţiilor de protecţie speciala a persoanelor cu handicap; y) controlează modul de respectare a reglementarilor legale în vigoare în domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap. (2) Autoritatea indeplineste orice alte atribuţii stabilite prin acte normative în domeniul sau de activitate.----------------Litera v) a alin. (1) al art. 4 a fost modificata de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 467 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 15 noiembrie 2004.Litera b) a alin. (1) al art. 4 a fost modificata de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 45 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 10 martie 2006.  +  Articolul 4^1În înţelesul prezentei ordonante, prin programe de interes naţional se înţelege acele programe care contribuie la: a) realizarea obiectivelor de reformare a sistemului de servicii şi institutii destinate ingrijirii adulţilor cu handicap; b) asigurarea funcţionarii adecvate a sistemului prevăzut la lit. a), în vederea îmbunătăţirii indicatorilor de performanţă a respectivelor servicii şi institutii.----------------Art. 4^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 467 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 15 noiembrie 2004.  +  Articolul 4^2 (1) Autoritatea poate finanta sau, după caz, cofinanta urmatoarele tipuri de programe de interes naţional pentru protectia adulţilor cu handicap: a) programe specifice de implementare a Strategiei naţionale privind protectia speciala şi integrarea sociala a persoanelor cu handicap din România; b) programe de urgenta pentru depăşirea unor situaţii de criza, în vederea asigurarii ingrijirii adulţilor cu handicap, determinate fie de calamitati naturale, fie de imposibilitatea unor autorităţi locale de a asigura din bugetul propriu sumele necesare în vederea ingrijirii acestora, precum şi, după caz, pentru interventii cu caracter umanitar; c) orice alte programe corespunzătoare domeniului de activitate al Autorităţii. (2) Programele de interes naţional prevăzute la alin. (1) lit. a), complementare acţiunilor finantate la nivel local, pot avea urmatoarele obiective generale: a) realizarea investitiilor necesare pentru dezvoltarea, diversificarea, restructurarea şi buna functionare a serviciilor şi instituţiilor care asigura ingrijirea adulţilor cu handicap; b) realizarea de studii, cercetari şi publicatii în cadrul domeniului sau de activitate; c) formarea initiala şi continua a personalului care îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciilor şi instituţiilor ce asigura ingrijirea adulţilor cu handicap; d) informarea opiniei publice despre drepturile adulţilor cu handicap prin campanii de mediatizare; e) orice alte obiective corespunzătoare domeniului de activitate al Autorităţii.----------------Art. 4^2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 467 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 15 noiembrie 2004.  +  Articolul 4^3Programele de interes naţional se aproba prin hotărâre a Guvernului, pe baza fundamentarilor elaborate de Autoritate.----------------Art. 4^3 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 467 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 15 noiembrie 2004.  +  Articolul 4^4 (1) Finantarea sau, după caz, cofinantarea programelor de interes naţional se asigura din urmatoarele surse: a) bugetul de stat; b) credite externe rambursabile şi nerambursabile, din surse guvernamentale şi neguvernamentale; c) donatii, sponsorizari şi alte surse, în condiţiile legii. (2) Sumele alocate din sursele prevăzute la alin. (1) vor fi cuprinse în bugetul propriu al Autorităţii.----------------Art. 4^4 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 467 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 15 noiembrie 2004.  +  Articolul 4^5 (1) În scopul finantarii programelor de interes naţional, Autoritatea este autorizata sa aloce fonduri din bugetul propriu: a) serviciilor publice de asistenţa sociala din subordinea consiliilor judetene şi a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti; b) organismelor private autorizate, potrivit legii. (2) Alocarea fondurilor potrivit alin. (1) se face pe bază de conventii incheiate cu consiliile judetene şi cu consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, respectiv cu organismele private autorizate potrivit legii.----------------Art. 4^5 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 467 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 15 noiembrie 2004.  +  Articolul 4^6Autoritatea este autorizata sa finanteze proiecte din cadrul programelor de interes naţional din domeniul sau de activitate ce urmeaza să fie realizate, pe bază de convenţie, în colaborare cu ministere, cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi cu alte autorităţi sau institutii publice.----------------Art. 4^6 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 467 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 15 noiembrie 2004.  +  Articolul 5 (1) Autoritatea este condusa de un presedinte, ajutat de un vicepresedinte, numiti prin decizie a primului-ministru, şi asimilati, din punct de vedere al salarizarii şi al celorlalte drepturi, cu functiile de secretar de stat, respectiv de subsecretar de stat. (2) Preşedintele Autorităţii este ordonator principal de credite. (3) Preşedintele conduce întreaga activitate a Autorităţii şi o reprezinta în raporturile cu Guvernul, cu Secretariatul General al Guvernului, cu ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte institutii publice, precum şi cu persoanele juridice şi fizice, române sau straine. (4) În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele emite ordine şi instrucţiuni.  +  Articolul 6 (1) Autoritatea are un secretar general, functionar public, numit şi salarizat în condiţiile legii. (2) Secretarul general indeplineste atribuţiile şi responsabilitatile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi functionarea Guvernului României şi a ministerelor. (3) Secretarul general indeplineste şi alte atribuţii stabilite de presedinte sau prevăzute în regulamentul de organizare şi functionare a Autorităţii.  +  Articolul 7 (1) Autoritatea este încadrată cu functionari publici şi personal contractual, potrivit legii. (2) Salarizarea personalului Autorităţii şi a personalului din cadrul unităţilor subordonate se face în condiţiile legii.  +  Articolul 8 (1) Numărul maxim de posturi al Autorităţii este de 138, exclusiv preşedintele şi vicepresedintele. (2) Structura organizatorica a Autorităţii este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă. (3) Finantarea cheltuielilor curente şi de capital ale Autorităţii se face de la bugetul de stat. (4) Regulamentul de organizare şi functionare a Autorităţii se aproba prin ordin al presedintelui acesteia.------------Alin. (4) al art. 8 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003.Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 467 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 15 noiembrie 2004.Art. 8 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANTA nr. 51 din 25 august 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 31 august 2005.  +  Articolul 9 (1) În structura Autorităţii funcţionează Comisia superioara de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulti, denumita în continuare Comisia superioara, cu activitate decizionala în solutionarea contestatiilor la certificatele de încadrare intr-o categorie de persoane cu handicap, emise de comisiile judetene sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti. (2) Comisia superioara se numeste prin ordin al presedintelui Autorităţii şi are urmatoarea componenta: a) presedinte, medic specialist în expertiza medicală şi recuperarea capacităţii de muncă sau medicina generală şi absolvent de cursuri de management în domeniul sociomedical cu durata de cel puţin un an; b) un medic specialist în expertiza medicală şi recuperarea capacităţii de muncă, medicina generală sau medicina de familie, desemnat de preşedintele Autorităţii la propunerea Ministerului Sănătăţii; c) un reprezentant al Consiliului Naţional al Dizabilitatii din România; d) un asistent social şi un jurist, desemnaţi de preşedintele Autorităţii. (3) În cadrul Comisiei superioare se pot constitui comisii de specialitate, în functie de afectiunile care produc handicapul, prin ordin al presedintelui Autorităţii. (4) Preşedintele Comisiei superioare se angajează prin concurs, în condiţiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările ulterioare. (5) Membrii Comisiei superioare, cu excepţia presedintelui, au dreptul la o indemnizatie de sedinta. Cuantumul lunar brut al indemnizatiilor de sedinta, pentru fiecare membru al Comisiei superioare, nu poate depăşi 20% din indemnizatia presedintelui Autorităţii şi se acordă proportional cu numărul de şedinţe la care a participat în luna respectiva. (6) Regulamentul de organizare şi functionare a Comisiei superioare se aproba prin ordin al presedintelui Autorităţii. (7) Activitatea de secretariat a Comisiei superioare este asigurata de un operator calculator şi de 2 secretari, angajaţi prin concurs, în condiţiile legii.-------------Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de LEGEA nr. 239 din 6 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 6 iunie 2003.Art. 9 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 467 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 15 noiembrie 2004.Alin. (1) şi (2) ale art. 9 au fost modificate de pct. 2 al art. I din ORDONANTA nr. 51 din 25 august 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 31 august 2005.Litera a) a alin. (2) al art. 9 a fost modificata de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 45 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 10 martie 2006.  +  Articolul 10Abrogat.--------------Art. 10 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din ORDONANTA nr. 51 din 25 august 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 31 august 2005.  +  Articolul 11În fiecare judet/sector al municipiului Bucureşti îşi desfăşoară activitatea un inspector, functionar public, incadrat în structura Directiei generale de inspecţie şi control din cadrul Autorităţii.-------------Litera c) a alin. (2) al art. 11 a fost modificata de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 467 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 15 noiembrie 2004.Alin. (5^1) şi (5^2) ale art. 11 au fost introduse de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 467 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 15 noiembrie 2004.Alin. (6) al art. 11 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 467 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 15 noiembrie 2004.Art. 11 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANTA nr. 51 din 25 august 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 31 august 2005.  +  Articolul 12 (1) În subordinea Autorităţii funcţionează Institutul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap, institutie publică cu personalitate juridica, infiintata prin reorganizarea Institutului Naţional de Studii şi Strategii privind Problemele Persoanelor cu Handicap, care se desfiinteaza. (2) Institutul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap, denumit în continuare Institutul, are sediul în Bucureşti. (3) Institutul este condus de un director, numit pe bază de concurs de către preşedintele Autorităţii, cu avizul Secretariatului General al Guvernului. (4) Statul de functii, precum şi regulamentul de organizare şi functionare ale Institutului se aproba prin ordin al presedintelui Autorităţii. (5) Numărul maxim de posturi al Institutului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap este de 40.------------Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de LEGEA nr. 239 din 6 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 6 iunie 2003.Alin. (4) al art. 12 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 467 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 15 noiembrie 2004.Alin. (5) al art. 12 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANTA nr. 51 din 25 august 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 31 august 2005.  +  Articolul 13 (1) În subordinea consiliilor judetene şi a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti se infiinteaza comisii de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulti, denumite în continuare comisii, cu avizul pentru conformitate al Autorităţii. (2) Comisiile se organizeaza în subordinea consiliilor judetene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, cu activitate decizionala în materia încadrării persoanelor în grad de handicap. Activitatea Comisiilor este coordonata metodologic de Comisia superioara. (3) Incadrarea sau respingerea încadrării intr-o categorie de persoane cu handicap care necesita protecţie speciala în raport cu gradul de handicap se atesta prin certificat emis de Comisii. Eliberarea certificatului este scutita de taxa de timbru. (4) Certificatele emise potrivit alin. (3) pot fi contestate, în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare, la Comisia superioara. Contestaţia va fi solutionata prin decizie, în termen de 45 de zile lucratoare de la data înregistrării. (5) Deciziile emise de Comisia superioara pot fi atacate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990**), cu modificările ulterioare, cererile adresate instanţei fiind scutite de taxa judiciara de timbru. (6) În exercitarea atribuţiilor ce le revin Comisiile reprezinta consiliul judetean, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti. (7) Comisiile se infiinteaza prin hotărâre a consiliilor judetene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, şi au urmatoarea componenta: a) presedinte, medic specialist în expertiza medicală şi recuperarea capacităţii de muncă, interne, medicina generală sau medicina de familie, absolvent de cursuri de management în domeniul sociomedical; b) un medic specialist în expertiza medicală şi recuperarea capacităţii de muncă, medicina generală sau medicina de familie, propus de directia judeteana de sănătate publică, respectiv a municipiului Bucureşti; c) un reprezentant desemnat de organizaţiile neguvernamentale autorizate, care desfăşoară activităţi în beneficiul persoanelor cu handicap; d) un psiholog; e) un asistent social. (8) Preşedintele Comisiei, fără a fi functionar public, face parte din structura de personal a serviciului public de asistenţa sociala. (9) Membrii Comisiilor au dreptul la o indemnizatie de sedinta, cu excepţia presedintelui. Cuantumul lunar brut al indemnizatiilor de sedinta, pentru fiecare membru al Comisiilor, nu poate depăşi 20% din indemnizatia presedintelui consiliului judetean, respectiv primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti, şi se acordă proportional cu numărul de şedinţe la care a participat în luna respectiva. (10) Cheltuielile curente şi de capital necesare funcţionarii comisiilor se asigura din bugetele consiliilor judetene, respectiv ale consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, inclusiv din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale. (11) Activitatea de secretariat a comisiilor judetene şi a comisiilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti este asigurata de un operator calculator şi de 2 secretari, care fac parte din structura de personal a directiei generale de asistenţa sociala şi protectia copilului din subordinea consiliilor judetene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.------------Alin. (7) şi (10) ale art. 13 au fost modificate de LEGEA nr. 239 din 6 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 6 iunie 2003.Alin. (7)-(9) ale art. 13 au fost modificate de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 467 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 15 noiembrie 2004.Alin. (11) al art. 13 a fost introdus de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 467 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 15 noiembrie 2004.Alin. (1) şi (7) ale art. 13 au fost modificate de pct. 6 al art. I din ORDONANTA nr. 51 din 25 august 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 31 august 2005.------------*) Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici a fost republicată în anul 2004 în Monitorul Oficial nr. 251 din 22 martie 2004.**) Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990 a fost abrogata de art. 31, alin. (2) din LEGEA nr. 554 din 2 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.154 din 7 decembrie 2004.  +  Articolul 14 (1) Patrimoniul format din totalitatea bunurilor mobile şi imobile, stabilit pe baza bilantului contabil incheiat la 31 decembrie 2002, detinut de inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap care se desfiinteaza, cu excepţia celor prevăzute la art. 11 alin. (3), se preia pe bază de protocol de predare-preluare incheiat între inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap şi consiliile judetene, în termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante. (2) Baza de date, informaţiile şi fondul documentaristic vor fi predate pe bază de proces-verbal incheiat între inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap care se desfiinteaza şi presedintii consiliilor judetene, respectiv primarii sectoarelor municipiului Bucureşti, în termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante. (3) Patrimoniul format din totalitatea bunurilor mobile şi imobile, care a apartinut inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap din judeţele corespondente resedintei de regiune, va fi predat pe bază de protocol de predare-preluare incheiat între inspectoratul care se desfiinteaza şi inspecţia regionala corespunzătoare, în termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante. (4) Asociaţia Nevazatorilor din România va preda Autorităţii, până la data de 30 iunie 2003, întreaga documentatie privind persoanele cu handicap vizual, beneficiare ale drepturilor prevăzute de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala şi incadrarea în munca a persoanelor cu handicap, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 519/2002, cu modificările ulterioare. (5) Autoritatea va preda documentaţia prevăzută la alin. (4) consiliilor judetene, respectiv consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, până la data de 31 iulie 2003. (6) Abrogat.-------------Alin. (4), (5) şi (6) ale art. 14 au fost introduse de LEGEA nr. 239 din 6 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 6 iunie 2003.Alin. (6) al art. 14 a fost abrogat de ORDONANTA nr. 2 din 8 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 15 ianuarie 2004.  +  Articolul 15 (1) Autoritatea, consiliile locale, consiliile judetene şi prefecturile au obligaţia de a asigura condiţii corespunzătoare de desfăşurare a activităţilor inspectorilor judeteni, astfel încât să se evite aglomeratiile, tratamentul nedemn şi intarzierea rezolvarii cererilor cetatenilor. (2) Personalul disponibilizat prin restructurarea activităţii la nivelul inspecţiilor regionale poate fi preluat, în condiţiile legii, de directiile generale de asistenţa sociala şi protectia copilului.-------------Art. 15 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 467 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 15 noiembrie 2004.Art. 15 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANTA nr. 51 din 25 august 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 31 august 2005.Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 45 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 10 martie 2006.  +  Articolul 16Autoritatea utilizeaza un parc propriu de mijloace de transport, format din 7 autoturisme pentru activităţi curente, activităţi de inspecţie şi control. Consumul lunar normat de carburanti pentru fiecare autoturism se stabileste potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.-------------Art. 16 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 467 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 15 noiembrie 2004.Art. 16 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANTA nr. 51 din 25 august 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 31 august 2005.Art. 16 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 45 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 10 martie 2006.  +  Articolul 17 (1) Asociaţia Nevazatorilor din România, Asociaţia Surzilor din România, Asociaţia Invalizilor de Razboi Nevazatori din România şi Liga Naţionala a Organizaţiilor cu Personal Handicapat din Cooperatia Mestesugareasca pot primi, potrivit legilor bugetare anuale, subventii de la bugetul de stat prin bugetul Autorităţii. (2) Asociaţiile persoanelor cu handicap sprijina persoanele cu handicap în vederea întocmirii şi prezentarii la instituţiile cu competente în domeniu a documentatiei necesare acordarii drepturilor prevăzute de lege, la solicitarea acestora.----------------Art. 17 a fost modificat de pct. 1 din LEGEA nr. 144 din 4 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 7 mai 2004.  +  Articolul 18 (1) Drepturile acordate persoanelor cu handicap potrivit legii, de la bugetul de stat, se vor plati prin bugetele proprii ale consiliilor judetene şi consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti din transferurile de la bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute cu aceasta destinatie în bugetul Autorităţii.(1^1) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) drepturile persoanelor cu handicap vizual prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. c) şi la art. 19 alin. (1) lit. b) şi q) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala şi incadrarea în munca a persoanelor cu handicap, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 519/2002, cu modificările ulterioare, inclusiv cele stabilite şi neachitate în termenul legal de prescriptie, pe bază de mandate returnate, care, începând cu luna ianuarie 2004, se vor plati din bugetul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei, prin directiile pentru dialog, familie şi solidaritate sociala judetene, respectiv a municipiului Bucureşti. (2) Se autorizeaza Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificari în structura bugetului de stat pe anul 2003, respectiv în bugetul Ministerului Sănătăţii, şi sa aprobe structura bugetului Autorităţii, pe baza propunerilor ordonatorilor principali de credite. (3) Se autorizeaza Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea să efectueze pe baza datelor de execuţie la 31 martie 2003 regularizarea creditelor bugetare deschise şi plăţile de casa efectuate. (4) Ministerul Sănătăţii va actualiza, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante, structura posturilor şi a cheltuielilor cu salariile pe anul 2003, ca urmare a aplicarii prevederilor prezentei ordonante. (5) Autoritatea va elabora, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, anexele privind structura posturilor şi a cheltuielilor cu salariile.-------------Alin. (1^1) al art. 18 a fost introdus de ORDONANTA nr. 2 din 8 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 15 ianuarie 2004.Alin. (1^1) al art. 18 a fost modificat de pct. 2 din LEGEA nr. 144 din 4 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 7 mai 2004.  +  Articolul 19În cuprinsul actelor normative în vigoare denumirea "Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap" se inlocuieste cu denumirea "Autoritatea Naţionala pentru Persoanele cu Handicap".  +  Articolul 20Anexa nr. 1 "Organele de specialitate ale administraţiei publice centrale a caror activitate este coordonata în mod direct de ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului" la Hotărârea Guvernului nr. 900/2001*) pentru organizarea şi stabilirea atribuţiilor Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 592 din 20 septembrie 2001, se completeaza cu un nou punct, punctul 3, care va avea urmatorul cuprins:"3. Autoritatea Naţionala pentru Persoanele cu Handicap".-------------*) Hotărârea Guvernului nr. 900/2001 a fost abrogata de HOTĂRÂREA nr. 747 din 3 iulie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 7 iulie 2003. HOTĂRÂREA nr. 747 din 3 iulie 2003 a fost abrogata de art. 13 din HOTĂRÂREA nr. 405 din 23 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 26 martie 2004.  +  Articolul 21Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante se abroga: a) Hotărârea Guvernului nr. 1.100/1990 pentru înfiinţarea Secretariatului de Stat pentru Handicapati, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 295 din 21 noiembrie 1992; b) art. 1 alin. (2), art. 9-14 şi pct. I al lit. A din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 22/2001*) privind organizarea şi functionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 10 ianuarie 2001, cu modificările şi completările ulterioare; c) art. 22, 24-29 şi 51^1 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala şi incadrarea în munca a persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 30 iunie 1999, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 519/2002, cu modificările ulterioare; d) Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 436/2002 privind aprobarea structurii organizatorice a Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 521 din 18 iulie 2002.-------------*) Hotărârea Guvernului nr. 22/2001 a fost abrogata de HOTĂRÂREA nr. 743 din 3 iulie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 8 iulie 2003.-------------A se vedea şi art. II din ORDONANTA nr. 2 din 8 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 15 ianuarie 2004 astfel cum a fost modificat de pct. 3 din LEGEA nr. 144 din 4 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 7 mai 2004.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Petru Serban MihailescuMinistrul sănătăţii şi familiei,Daniela BartosMinistrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul muncii şi solidaritatii sociale,Marian Sarbup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 30 ianuarie 2003.Nr. 14.  +  Anexă------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-NeamtConform art. 8 în forma modificata de ORDONANTA nr. 51 din 25 august 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 31 august 2005 structura organizatorica a Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă.Dispozitiile din acest act normativ referitoare la inspecţiile regionale - respectiv art. 10 şi 11 - au fost eliminate, astfel ca anexa 1 initiala se inlocuieste cu anexa la ORDONANTA nr. 51 din 25 august 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 31 august 2005, urmand ca în locul inspecţiilor regionale să îşi desfasoare activitatea în fiecare judet/sector un inspector, functionar public, incadrat în structura Directiei generale de inspecţie şi control din cadrul Autorităţii.    Numărul maxim de posturi = 138,    exclusiv preşedintele şi vicepresedintele                          STRUCTURA ORGANIZATORICA              a Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap                             ┌─────────────┐                             │ PRESEDINTE │                             └─────┬───────┘                                   │  ┌──────────────────┐ │  │ Vicepresedinte ├─────────────┤  └──────────────────┘ │ ┌──────────────────┐                                   ├──────────────────┤ Audit │  ┌──────────────────┐ │ └──────────────────┘  │Comisia superioara│ │  │ de evaluare │ │  │a persoanelor ├─────────────┤  │ cu handicap │ │ ┌───────────────────┐  │ pentru adulti │ │ │Institutul Naţional│  └──────────────────┘ │ │pentru Prevenirea │                                   ├..................┤ şi Combaterea │                                   │ │Excluziunii Sociale│                                   │ │ a Persoanelor │                                   │ │ cu Handicap │                                   │ └───────────────────┘                                   │                           ┌───────┴─────────┐                           │ Secretar general│                           └───────┬─────────┘                                   │           ┌───────────────────────┼───────────────────────────┐           │ │ │ ┌─────────┴──────────┐ ┌───────┴────────────┐ ┌───────┴───────────┐ │ Directia generală │ │ Directia generală │ │ Directia integrare│ │inspecţie şi control│ │ organizare interna │ │ europeana │ │ │ │ şi comunicare │ └─────┬─────────────┘ └────────────────────┘ └───────┬────────────┘ │                                   │ │             ┌───────────────┐ │ │             │Biroul petitii ├─────┤ ┌───────────────────┐ │ ┌─────────────┐             └───────────────┘ │ │ Serviciul juridic,│ │ │ Biroul │                                   ├───┤ contencios │ ├─┤ proiecte, │                                   │ │ şi resurse umane │ │ │ programe │                                   │ └───────────────────┘ │ └─────────────┘                                   │ ┌──────────────────┐ │ ┌──────────────┐                                   │ │ Serviciul │ │ │ Serviciul │                                   └────┤administrativ, │ │ │metodologie, │                                        │ contabilitate │ └─┤standardizare,│                                        └──────────────────┘ │ acreditare │                                                               └──────────────┘-------