HOTĂRÂRE nr. 497 din 1 aprilie 2004 (*actualizată*)privind stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea instrumentelor structurale(actualizată până la data de 3 decembrie 2004*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 20 aprilie 2004. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 3 decembrie 2004 cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 1.179 din 29 iulie 2004; HOTĂRÂREA nr. 2.001 din 16 noiembrie 2004.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Obiectul prezentei hotărâri îl constituie stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenţei financiare comunitare acordate României prin instrumentele structurale.  +  Articolul 2În înţelesul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc astfel:1. fondurile structurale sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeană acţionează pentru eliminarea disparitatilor economice şi sociale între regiuni, în scopul realizării coeziunii economice şi sociale: a) Fondul european pentru dezvoltare regionala este fondul structural care sprijină regiunile mai puţin dezvoltate, prin finanţarea de investiţii în sectorul productiv, infrastructura, educaţie, sănătate, dezvoltare locală şi întreprinderi mici şi mijlocii; b) Fondul social european este fondul structural destinat politicii sociale a Uniunii Europene, care sprijină măsuri de ocupare a forţei de muncă şi dezvoltare a resurselor umane; c) Fondul european pentru orientare şi garantare în agricultura - secţiunea "Orientare" este fondul structural destinat politicii agricole comune a Uniunii Europene, care sprijină măsuri pentru modernizarea agriculturii şi dezvoltarea rurală; d) Instrumentul financiar de orientare piscicolă este fondul structural destinat politicii comunitare din domeniul pescuitului, care sprijină măsuri pentru creşterea competitivitatii sectorului piscicol, în condiţiile asigurării unui echilibru durabil între resurse şi capacitatea de exploatare;2. Fondul de coeziune este instrumentul financiar care sprijină investiţii în domeniul infrastructurii de transport şi mediu;3. instrumentele structurale denumesc fondurile structurale şi Fondul de coeziune, luate în ansamblu;4. Planul naţional de dezvoltare este documentul de planificare strategica şi programare financiară, care are ca scop sa orienteze şi sa stimuleze dezvoltarea economică şi socială a tarii pentru atingerea obiectivului Uniunii Europene, respectiv realizarea coeziunii economice şi sociale;5. Cadrul de sprijin comunitar reprezintă documentul aprobat de Comisia Europeană, negociat în prealabil cu România ca stat membru, în urma evaluării Planului naţional de dezvoltare. Cadrul de sprijin comunitar conţine contribuţia din fondurile structurale şi celelalte resurse financiare pentru realizarea prioritatilor şi măsurilor conţinute în Planul naţional de dezvoltare. Prevederile acestui document se implementeaza prin intermediul programelor operationale;6. programele operationale sunt documente aprobate de Comisia Europeană pentru implementarea acelor prioritati sectoriale şi/sau regionale din Planul naţional de dezvoltare care sunt aprobate spre finanţare prin Cadrul de sprijin comunitar;7. Programul complement reprezintă documentul elaborat de autoritatea de management pentru detalierea implementarii măsurilor programului operational sectorial sau regional;8. aditionalitatea reprezintă nivelul cheltuielilor publice pe care statul membru al Uniunii Europene îl realizează din surse proprii, pe parcursul perioadei de programare, pentru aceleaşi tipuri de măsuri finanţate din fondurile structurale;9. autoritatea de management este organismul public care asigura gestionarea asistenţei financiare din instrumentele structurale. Se constituie o autoritate de management pentru Cadrul de sprijin comunitar şi câte o autoritate de management pentru fiecare program operational şi Fondul de coeziune, precum şi autorităţi de management pentru iniţiativa comunitara INTERREG;10. comitetul de monitorizare este organismul care asigura coordonarea instrumentelor structurale, precum şi urmărirea eficacitatii şi calităţii implementarii asistenţei comunitare, modul de utilizare şi impactul acesteia, cu respectarea prevederilor comunitare în materie. Se constituie un comitet de monitorizare pentru Cadrul de sprijin comunitar şi câte un comitet de monitorizare pentru fiecare program operational, precum şi pentru Fondul de coeziune;11. autoritatea de plată reprezintă organismul care elaborează şi înaintează cererile de plată şi primeşte de la Comisia Europeană sumele aferente fondurilor structurale şi Fondului de coeziune;12. Organismele intermediare sunt instituţiile desemnate de autorităţile de management, care, prin delegare de atribuţii de la acestea şi/sau de la autorităţile de plată, implementeaza măsurile din programele operationale şi asigură realizarea proiectelor finanţate din Fondul de coeziune. Delegarea de atribuţii către organismul intermediar şi reglementarea mecanismelor de coordonare şi control ale acestuia de către autoritatea care deleagă se fac pe baza contractuală. Autorităţile de management şi/sau autorităţile de plată rămân responsabile pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor delegate, precum şi a operaţiunilor finanţate prin instrumentele structurale;----------Pct. 12 al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.179 din 29 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 30 iulie 2004.13. beneficiarul final este organismul sau societatea comercială cu capital public ori privat, responsabil/ responsabilă cu execuţia proiectelor sau a măsurilor finanţate.  +  Articolul 3Se desemnează Ministerul Finanţelor Publice ca autoritate de management pentru Cadrul de sprijin comunitar, având responsabilitatea coordonării implementarii asistenţei comunitare prin fondurile structurale.  +  Articolul 4Autoritatea de management pentru Cadrul de sprijin comunitar are următoarele atribuţii principale: a) elaborează, în parteneriat cu instituţiile centrale şi regionale implicate, precum şi cu parteneri socioeconomici, Planul naţional de dezvoltare şi, pe baza acestui document programatic, aprobat de Guvernul României, negociaza Cadrul de sprijin comunitar cu Comisia Europeană; b) asigura corelarea măsurilor dintre programele operationale, precum şi dintre acestea şi cele din programul operational regional; c) coordonează şi urmăreşte respectarea şi implementarea politicilor comunitare, în special în domeniile concurentei şi ajutorului de stat, achiziţiilor publice, protecţiei mediului, egalităţii de sanse între femei şi bărbaţi; d) coordonează armonizarea cadrului instituţional şi dezvoltarea capacităţii administrative şi urmăreşte consolidarea şi extinderea parteneriatelor în procesul de planificare, precum şi în toate fazele de implementare a Cadrului de sprijin comunitar; e) asigura implementarea transparenta, efectivă şi eficienta a Cadrului de sprijin comunitar; f) coordonează elaborarea ghidurilor şi a procedurilor privind asigurarea corectitudinii operaţiunilor finanţate din asistenţa comunitara; g) asigura elaborarea unui sistem funcţional şi integrat de colectare şi prelucrare a informaţiilor şi datelor statistice privind implementarea programelor operationale, monitorizarea şi evaluarea asistenţei comunitare acordate României prin fondurile structurale; h) asigură realizarea şi funcţionarea sistemului informatic privind managementul financiar şi tehnic al fondurilor; i) elaborează, pe baza rapoartelor anuale de implementare ale autorităţilor de management pentru programele operationale, raportul anual de implementare a Cadrului de sprijin comunitar şi, după aprobarea acestuia de către Comitetul de monitorizare al Cadrului de sprijin comunitar, îl înaintează Comisiei Europene spre analiza, observaţii şi recomandări; j) transmite spre analiza Comitetului de monitorizare al Cadrului de sprijin comunitar recomandările primite de la Comisia Europeană şi formulează raspunsuri la acestea, pe care, după aprobarea comitetului de monitorizare, le transmite acesteia; k) înaintează spre analiza şi avizare Comitetului de monitorizare al Cadrului de sprijin comunitar propunerile de modificare a acestuia, prin realocarea de fonduri între programele operationale şi/sau prin modificarea complementelor de program, după aprobarea în prealabil a acestor modificări de comitetele de monitorizare ale fiecărui program operational; l) asigura şi urmăreşte îndeplinirea cerinţelor cu privire la informarea şi publicitatea asistenţei din fondurile structurale; m) organizează, în parteneriat cu Comisia Europeană, evaluarea intermediara a Cadrului de sprijin comunitar şi transmite comitetului de monitorizare al acestuia rezultatele şi concluziile evaluării; n) asigura implementarea eventualelor modificări ale Cadrului de sprijin comunitar, propuse de comitetul de monitorizare, ca urmare a evaluării intermediare şi informează corespunzător Comisia Europeană; o) participa, în parteneriat cu Comisia Europeană, la realizarea evaluării ex-post a Cadrului de sprijin comunitar şi prezintă comitetului de monitorizare rezultatele şi concluziile acestei evaluări; p) constituie Comitetul de monitorizare al Cadrului de sprijin comunitar, cu respectarea principiilor parteneriatului, reprezentativitatii şi egalităţii de sanse între bărbaţi şi femei; asigura preşedinţia şi secretariatul Comitetului de monitorizare al Cadrului de sprijin comunitar; q) participa la comitetele de monitorizare ale programelor operationale; r) coordonează elaborarea raportului privind aditionalitatea; s) îndeplineşte şi alte atribuţii, în condiţiile legii.  +  Articolul 5Se desemnează Ministerul Integrării Europene ca autoritate de management pentru Programul operational regional, având responsabilitatea managementului, gestionării şi implementarii asistenţei financiare alocate acestui program.  +  Articolul 6Se desemnează Ministerul Economiei şi Comerţului ca autoritate de management pentru Programul operational/sectorial pentru creşterea competitivitatii economice, având responsabilitatea managementului, implementarii şi gestionării asistenţei financiare alocate acestui program.  +  Articolul 7Se desemnează Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului ca autoritate de management pentru Programul operational sectorial pentru infrastructura de transport, având responsabilitatea managementului, implementarii şi gestionării asistenţei financiare alocate acestui program.----------Art. 7 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.179 din 29 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 30 iulie 2004.  +  Articolul 8Se desemnează Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor ca autoritate de management pentru Programul operational sectorial pentru infrastructura de mediu, având responsabilitatea managementului, implementarii şi gestionării asistenţei financiare alocate acestui program.  +  Articolul 9Se desemnează Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei ca autoritate de management pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane, având responsabilitatea managementului, gestionării şi implementarii asistenţei financiare alocate acestuia.  +  Articolul 10Se desemnează Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale ca autoritate de management pentru Programul operational sectorial pentru agricultura, dezvoltare rurală şi pescuit, având responsabilitatea managementului, gestionării şi implementarii asistenţei financiare alocate pentru acest program.  +  Articolul 10^1Se desemnează Ministerul Finanţelor Publice ca autoritate de management pentru Programul operational asistenţa tehnica, având responsabilitatea managementului, gestionării şi implementarii asistenţei financiare alocate acestui program.---------Art. 10^1 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.179 din 29 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 30 iulie 2004.  +  Articolul 11Autorităţile de management pentru programele operationale au următoarele atribuţii principale: a) elaborează programele operationale şi programele complement, în concordanta cu obiectivele şi priorităţile stabilite prin Planul naţional de dezvoltare; b) asigura corelarea măsurilor din programele operationale sectoriale cu cele din programul operational regional, sub coordonarea Autorităţii de management pentru Cadrul de sprijin comunitar; c) urmăresc obţinerea rezultatelor generale şi a impactului definit prin programele operationale, precum şi a celor specifice menţionate prin programele complement; d) urmăresc dezvoltarea capacităţii administrative a structurilor implicate în derularea programului operational respectiv, precum şi consolidarea şi extinderea parteneriatelor în procesul de planificare şi în toate fazele de implementare a programului operational; e) asigura implementarea programelor operationale în concordanta cu recomandările comitetelor de monitorizare, cu reglementările Uniunii Europene şi cu principiile şi politicile comunitare, în special în domeniile concurentei, achiziţiilor publice, protecţiei mediului şi egalităţii de sanse între femei şi bărbaţi; f) dezvolta şi promovează parteneriate la nivel central, precum şi între nivelul central, nivelul regional şi local, inclusiv parteneriatul public-privat; g) elaborează şi asigura un sistem funcţional de colectare, prelucrare şi management al informaţiilor şi datelor statistice privind implementarea programelor operationale şi evaluarea şi monitorizarea asistenţei financiare comunitare acordate pentru implementarea acestora; h) analizează şi propun modificări ale programelor operationale şi complement şi înaintează comitetelor de monitorizare corespunzătoare propunerile privind realocarile de fonduri între măsurile din cadrul programelor operationale; i) elaborează şi prezintă comitetelor de monitorizare spre aprobare rapoartele anuale de implementare şi, după primirea aprobării acestora, le transmit spre aprobare Comisiei Europene; j) asigura şi răspund pentru corectitudinea operaţiunilor finanţate prin programele operationale, precum şi pentru implementarea măsurilor de control intern, în concordanta cu principiile unui management financiar riguros şi transparent; k) urmăresc şi verifica instituirea de către organismele intermediare care implementeaza măsurile din programele operationale a unui sistem contabil separat, precum şi a unui cod de contabilitate adecvat pentru operaţiunile finanţate; l) elaborează manuale de implementare şi utilizare pentru programele operationale respective; m) elaborează criteriile de selecţie şi evaluare a proiectelor şi aproba proiectele selectate de către organismele intermediare; n) transmit autorităţii de plată rapoarte privind recuperarea sumelor necuvenite, precum şi a celor neutilizate; o) efectuează corectiile financiare; p) asigura informarea cetăţenilor şi mass-media cu privire la rolul Uniunii Europene în derularea programelor şi constientizarea potenţialilor beneficiari şi a organizaţiilor profesionale cu privire la oportunitatile generate de implementarea programelor; q) răspund pentru utilizarea eficienta, efectivă şi transparenta a fondurilor care finanţează programul operational, precum şi pentru îndeplinirea atribuţiilor delegate organismelor intermediare; r) organizează evaluarea intermediara a programului operational şi informează comitetul de monitorizare asupra rezultatelor acestuia şi asupra modalităţilor propuse pentru implementarea recomandărilor Comisiei Europene ca urmare a evaluării intermediare; s) furnizează informaţii privind absorbtia fondurilor, conform datelor cuprinse în tabelele financiare; t) constituie comitetul de monitorizare al programului operational, cu respectarea principiilor parteneriatului, reprezentativitatii şi egalităţii de sanse între femei şi bărbaţi; asigura preşedinţia şi secretariatul comitetului de monitorizare al programului operational; u) participa la reuniunile anuale ale Comisiei Europene în vederea examinării rezultatelor anului precedent; v) asigura existenta procedurilor privind păstrarea unei piste de audit corespunzătoare; w) îndeplineşte şi alte atribuţii în condiţiile legii.  +  Articolul 11^1Se desemnează agenţiile de dezvoltare regionala pentru îndeplinirea funcţiei de organism intermediar pentru programul operational regional.---------Art. 11^1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.179 din 29 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 30 iulie 2004.  +  Articolul 11^2Se desemnează Agenţia Naţionala pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperatie, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei şi Ministerul Economiei şi Comerţului - direcţia de specialitate cu profil energetic, pentru îndeplinirea funcţiei de organism intermediar în cadrul programului operational sectorial pentru creşterea competitivitatii economice.-----------Art. 11^2 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.179 din 29 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 30 iulie 2004.  +  Articolul 11^3Se desemnează agenţiile regionale de protecţie a mediului pentru îndeplinirea funcţiei de organism intermediar pentru Programul operational sectorial pentru infrastructura de mediu.-----------Art. 11^3 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.179 din 29 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 30 iulie 2004.  +  Articolul 11^4Se desemnează Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru îndeplinirea funcţiei de organism intermediar pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane.------------Art. 11^4 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.179 din 29 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 30 iulie 2004.  +  Articolul 11^5Se desemnează Agenţia SAPARD şi Compania Naţionala de Administrare a Fondului Piscicol pentru îndeplinirea funcţiei de organism intermediar pentru Programul operational sectorial pentru agricultura, dezvoltare rurală şi pescuit.-----------Art. 11^5 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.179 din 29 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 30 iulie 2004.  +  Articolul 12 (1) Se desemnează Ministerul Finanţelor Publice ca autoritate de management pentru Fondul de coeziune. (2) Autoritatea de management a Fondului de coeziune are următoarele atribuţii principale: a) asigura coordonarea şi managementul Fondului de coeziune; b) coordonează armonizarea cadrului instituţional şi dezvoltarea capacităţii administrative a structurilor implicate în gestionarea Fondului de coeziune; c) coordonează şi urmăreşte respectarea şi implementarea politicilor comunitare, în special în domeniile concurentei şi ajutorului de stat, achiziţiilor publice, protecţiei mediului, egalităţii de sanse între femei şi bărbaţi; d) asigura utilizarea eficienta şi corecta a fondurilor, precum şi implementarea proiectelor în conformitate cu obiectivele stabilite prin acestea, respectând condiţionalitatile stabilite de Comisia Europeană; e) coordonează, împreună cu Comisia Europeană, elaborarea metodologiei, ghidurilor şi procedurilor privind asigurarea corectitudinii operaţiunilor finanţate din asistenţa comunitara; f) asigura monitorizarea prin indicatori fizici şi financiari a stadiului derulării proiectelor, în relaţie cu planurile şi obiectivele acestora, şi a progresului gestionării fondurilor; g) evalueaza şi avizează strategiile specifice propuse de organismele intermediare; h) asigura informarea corespunzătoare a autorităţilor de plată referitor la respectarea procedurilor cu privire la: verificarea autenticităţii cheltuielilor, implementarea proiectelor conform obiectivelor propuse şi condiţionalitatilor, concordanta operaţiunilor cu regulile aplicabile şi păstrarea pistei de audit; i) asigura elaborarea unui sistem funcţional şi integrat de colectare şi prelucrare a informaţiilor şi datelor statistice privind implementarea Fondului de coeziune; j) asigură realizarea şi funcţionarea sistemului informatic privind managementul financiar şi tehnic al Fondului de coeziune; k) asigura elaborarea raportului anual de implementare a proiectelor finanţate din Fondul de coeziune şi îl transmite Comisiei Europene; l) primeşte, analizează şi transmite Comisiei Europene propunerile de proiecte finantabile din Fondul de coeziune; m) asigura informarea cetăţenilor şi mass-media cu privire la rolul Uniunii Europene în derularea proiectelor şi constientizarea potenţialilor beneficiari şi a organizaţiilor profesionale cu privire la oportunitatile generate de implementarea proiectelor; n) constituie Comitetul de monitorizare al Fondului de coeziune, cu respectarea principiilor parteneriatului, reprezentativitatii şi egalităţii de sanse între femei şi bărbaţi; asigura preşedinţia şi secretariatul Comitetului de monitorizare al Fondului de coeziune; o) asigura existenta procedurilor privind păstrarea unei piste de audit corespunzătoare; p) îndeplineşte şi alte atribuţii în condiţiile legii.  +  Articolul 13Se desemnează Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului pentru îndeplinirea funcţiei de organism intermediar pentru proiecte de infrastructura din domeniul transporturilor, finanţate prin Fondul de coeziune.  +  Articolul 14Se desemnează Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor pentru îndeplinirea funcţiei de organism intermediar pentru proiectele de infrastructura din domeniul mediului, finanţate prin Fondul de coeziune.  +  Articolul 15Se desemnează Ministerul Finanţelor Publice pentru îndeplinirea funcţiei de autoritate de plată pentru: Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european şi pentru Fondul de coeziune.  +  Articolul 16Se desemnează Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia de Plati şi Intervenţie pentru Agricultura, Industrie Alimentara şi Dezvoltare Rurală, pentru îndeplinirea funcţiei de autoritate de plată pentru Fondul european pentru orientare şi garantare în agricultura - secţiunea "Orientare" şi Instrumentul financiar de orientare piscicolă.  +  Articolul 17Autorităţile de plată au următoarele atribuţii principale: a) primesc cereri de rambursare şi asigura ca respectivele cereri reflecta în mod corespunzător operaţiunile selectate şi includ numai cheltuieli realizate efectiv în perioada de referinţa şi care pot fi dovedite în mod corespunzător; b) primesc de la Comisia Europeană sumele aferente plăţilor; c) efectuează transferul contribuţiilor financiare ale Uniunii Europene către beneficiarii finali, în cel mai scurt timp şi în întregime; d) elaborează şi transmit Comisiei Europene estimari ale cheltuielilor; e) elaborează şi transmit Comisiei Europene declaraţii de certificare a cheltuielilor intermediare şi finale, împreună cu cererile de plată; f) transmit o cerere Comisiei Europene, pentru corectarea, dacă este necesar, a plăţii soldului final al asistenţei, în termen de 9 luni de la data transferării sumelor aferente soldului final; g) furnizează Comisiei Europene evidente detaliate privind plăţile efectuate; h) restituie Comisiei Europene sumele neutilizate sau plătite în mod eronat din fondurile structurale şi Fondul de coeziune; i) trimit, o dată pe an, ca anexa la al patrulea raport privind recuperarile, o declaraţie a sumelor rămase de recuperat la acea data; j) asigura menţinerea unor evidente financiare privind operaţiunile pe care le derulează; k) îndeplinesc şi alte atribuţii, în condiţiile legii.  +  Articolul 18 (1) Se desemnează Ministerul Integrării Europene ca autoritate de management pentru iniţiativa comunitara «Noul instrument de vecinătate». (2) Se desemnează Ministerul Integrării Europene ca unitate naţionala de sprijin pentru programele INTERREG. (3) Autoritatea de management pentru iniţiativa comunitara "Noul instrument de vecinătate" se constituie pentru promovarea cooperării transfrontaliere la viitoarele granite externe ale Uniunii Europene, respectiv la granitele României cu Serbia şi Muntenegru, Republica Moldova şi Ucraina, având responsabilitatea managementului, gestionării şi implementarii asistenţei financiare alocate. (4) Unitatea naţionala de sprijin pentru programele INTERREG se constituie pentru realizarea îndrumării metodologice şi procedurale în vederea gestionării programelor şi asigurării coordonării globale a utilizării Fondului european pentru dezvoltare regionala - FEDER pentru INTERREG. (5) Atribuţiile celor două structuri vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului.----------Art. 18 a fost modificat de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.001 din 16 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.144 din 3 decembrie 2004.  +  Articolul 19Pentru fiecare autoritate de management, autoritate de plată, organism intermediar, se constituie câte o unitate de audit intern independenta.  +  Articolul 20În derularea măsurilor finanţate din programele operationale, precum şi a proiectelor finanţate prin Fondul de coeziune, autorităţile de management asigura definirea clara şi separarea adecvată a funcţiilor structurilor desemnate prin prezenta hotărâre.  +  Articolul 21Structurile desemnate pentru coordonarea şi gestionarea asistenţei financiare acordate de Uniunea Europeană prin instrumentele structurale sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 22 (1) Autorităţile de management pentru programele operationale sectoriale şi regionale desemnează organismele intermediare pentru implementarea măsurilor finanţate din fondurile structurale. (2) Autorităţile de management pentru programele operationale şi autorităţile de plată desemnează organismele responsabile pentru verificările pe esantioane, precum şi pe cea privind declaraţia de încheiere a programelor.  +  Articolul 23În funcţie de modificarea prioritatilor şi/sau a măsurilor identificate în Planul naţional de dezvoltare, precum şi a politicii comunitare în domeniul politicii regionale şi al instrumentelor structurale, poate fi analizata posibilitatea adaugarii altor programe operationale şi/sau măsuri în Cadrul de sprijin comunitar, precum şi a ajustarii cadrului instituţional.  +  Articolul 24În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Guvernul, la propunerea ministerelor implicate, va aproba modificarea şi completarea corespunzătoare a următoarelor acte normative: a) Hotărârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 483 din 7 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare; b) Hotărârea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003.  +  Articolul 25Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 1.555/2002 privind desemnarea instituţiilor şi organismelor responsabile cu coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenţei financiare comunitare prin instrumentele structurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 3 februarie 2003.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul integrării europene,Alexandru FarcasMinistru de stat,ministrul economiei şi comerţului,Dan Ioan PopescuMinistrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Miron Tudor MitreaMinistrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Ilie SarbuMinistrul mediuluişi gospodăririi apelor,Speranta Maria IanculescuMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Elena DumitruMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 1 aprilie 2004.Nr. 497.  +  Anexă----------Anexa a fost înlocuită cu anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.179 din 29 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 30 iulie 2004, conform art. II al acestei hotărâri.---------