LEGE nr. 332 din 29 iunie 2001 (*actualizata*)privind promovarea investitiilor directe cu impact semnificativ în economie(actualizata până la data de 1 ianuarie 2004*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • --------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 3 iulie 2001. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 1 ianuarie 2004, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 414 din 26 iunie 2002 abrogata de art. 298 din LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003; LEGEA nr. 345 din 1 iunie 2002, republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 15 septembrie 2003 şi abrogata de art. 298 din LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003; LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispozitii generale  +  Articolul 1 (1) Prin investitii directe cu impact semnificativ în economie se înţelege investiţiile cu o valoare care depăşeşte echivalentul a 1 milion dolari S.U.A., realizate în formele şi modalitatile prevăzute de prezenta lege şi care contribuie la dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii economice a României, determina un efect pozitiv de antrenare în economie şi creeaza noi locuri de muncă. (2) Prezenta lege se aplică numai investitiilor noi care se încadrează în prevederile alin. (1) şi sunt realizate după intrarea în vigoare a prezentei legi de către persoane fizice sau juridice de drept privat.  +  Articolul 2Participarea la investiţiile directe cu impact semnificativ în economie se poate realiza numai cu capital lichid în lei sau în valută liber convertibila.  +  Capitolul 2 Definitii şi domenii de aplicare  +  Articolul 3În înţelesul prezentei legi, termenii de mai jos se definesc astfel: a) data punerii în functiune a investitiei este data incheierii procesului-verbal de receptie finala; b) amortizarea accelerata consta în includerea pe cheltuielile de exploatare în primul an de functionare a unei amortizari de 50% din valoarea de intrare a mijlocului fix, conform prevederilor Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4Investiţiile directe noi cu impact semnificativ în economie pot fi efectuate în toate domeniile de activitate, cu excepţia sectoarelor financiar, bancar, de asigurari-reasigurari, precum şi a celor reglementate de legi speciale, cu respectarea urmatoarelor condiţii: a) sa nu incalce normele de protecţie a mediului înconjurător; b) sa nu aduca atingere intereselor de securitate şi aparare naţionala ale României; c) sa nu dauneze ordinii, sănătăţii sau moralei publice.  +  Articolul 5Investiţiile directe noi a caror valoare depăşeşte 1 milion dolari S.U.A. sau echivalentul în lei ori alte valute convertibile şi care se vor realiza efectiv într-un termen de maximum 30 de luni de la data înregistrării statistice la Ministerul Dezvoltării şi Prognozei beneficiaza de facilitatile menţionate la cap. IV.  +  Articolul 6Investiţiile directe noi, fundamentate ca fiind de interes major pentru economia naţionala, vor fi prezentate Departamentului pentru Relaţia cu Investitorii Straini.  +  Articolul 7 (1) În cazul în care o investiţie intruneste condiţiile pentru a beneficia de facilităţi acordate de mai multe legi, investitorul va trebui sa opteze explicit pentru un singur regim de facilităţi. (2) Acordarea facilitatilor prevăzute de prezenta lege implica de drept renuntarea la facilitatile prevăzute de alte legi.  +  Capitolul 3 Garantii  +  Articolul 8Investiţiile realizate în România nu pot fi expropriate, cu excepţia cauzei de utilitate publică. Luarea unei asemenea măsuri este nediscriminatorie şi se efectueaza numai în conformitate cu prevederile legii.  +  Articolul 9Investiţiile directe noi efectuate potrivit prevederilor prezentei legi beneficiaza de regimul juridic stabilit prin aceasta pe întreaga lor durata de existenta.  +  Articolul 10Investitorii straini beneficiaza şi de urmatoarele drepturi: a) sa transfere integral în strainatate profiturile ce li se cuvin, în condiţiile regimului valutar din România, după plata impozitelor, taxelor şi a altor obligaţii prevăzute de legislatia română; b) sa transfere în strainatate, în valută investitiei, sumele obtinute în urma vanzarii acţiunilor sau părţilor sociale, precum şi pe cele rezultate din lichidarea investitiilor, în condiţiile regimului valutar din România; c) sa transfere în strainatate, în valută investitiei, sumele obtinute cu titlu de despăgubire, în situaţia prevăzută la art. 8.  +  Articolul 11Investitorii straini vor beneficia de toate drepturile prevăzute în acordurile bilaterale de promovare şi garantare reciproca a investitiilor, semnate de România cu statele de origine ale acestora.  +  Capitolul 4 Facilităţi  +  Articolul 12 (1) Utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de măsura şi control, automatizari şi produse de software, achiziţionate din import, care indeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (3), necesare pentru realizarea investitiei, sunt exceptate de la plata taxelor vamale conform listei aprobate prin ordin comun al ministrului dezvoltării şi prognozei şi al ministrului finanţelor publice. (2) Abrogat. (3) În înţelesul prezentei legi, bunurile la care face referire alin. (1) sunt considerate bunuri noi dacă au fost produse cu cel mult un an înainte de intrarea lor în tara şi nu au fost niciodata utilizate. (4) Condiţiile stabilite la alin. (3) se aplică şi bunurilor prevăzute la alin. (1), fabricate în România.-------------Alin. (2) al art. 12 a fost abrogat de LEGEA nr. 345 din 1 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 1 iunie 2002, republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 15 septembrie 2003. LEGEA nr. 345 din 1 iunie 2002 a fost abrogata de art. 298 din LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003.  +  Articolul 13Abrogat.-------------*) Alin. (1) al art. 13 urma să fie abrogat începând cu data de 1 ianuarie 2005 de LEGEA nr. 414 din 26 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 27 iunie 2002. LEGEA nr. 414 din 26 iunie 2002 a fost abrogata de art. 298 din LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003.Art. 13 a fost abrogat de art. 298 din LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003.  +  Articolul 14Abrogat.-------------*) Art. 14 urma să fie abrogat începând cu data de 1 ianuarie 2005 de LEGEA nr. 414 din 26 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 27 iunie 2002. LEGEA nr. 414 din 26 iunie 2002 a fost abrogata de art. 298 din LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003.Art. 14 a fost abrogat de art. 298 din LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003.  +  Capitolul 5 Institutii abilitate, înregistrare şi proceduri  +  Articolul 15 (1) Ministerul Dezvoltării şi Prognozei, în colaborare cu Departamentul pentru Relaţia cu Investitorii Straini, asigura coordonarea aplicarii uniforme a politicii Guvernului la nivel central şi local în domeniul stimularii şi promovarii investitiilor directe. (2) În vederea realizării acestui obiectiv Ministerul Dezvoltării şi Prognozei, împreună cu Departamentul pentru Relaţia cu Investitorii Straini: a) colaboreaza nemijlocit cu instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale de la nivel central şi local implicate; b) coordonează activitatea de promovare pe plan intern şi international a investitiilor directe în România, asigurand aducerea la indeplinire a obiectivelor strategiei naţionale în acest domeniu; c) acţionează, inclusiv prin consultari cu investitorii români şi straini, cu organizaţiile profesionale, cu patronatele şi cu Camera de Comert şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti pentru menţinerea permanenta a unui mediu de afaceri favorabil promovarii investitiilor directe, prin asigurarea armonizării legislative în domeniu, simplificarea procedurilor şi eliminarea barierelor administrative; d) informeaza operativ Guvernul şi pe primul-ministru asupra oricăror sesizari din partea investitorilor privind abateri de la procedurile şi reglementarile legale, de la etica profesionala, precum şi asupra oricăror alte acte savarsite voluntar sau din culpa, care afectează mediul de afaceri, iniţierea sau derularea investitiilor în România; e) participa şi reprezinta România la lucrarile instituţiilor şi asociaţiilor internationale din domeniul promovarii investitiilor directe.  +  Articolul 16Ministerul Dezvoltării şi Prognozei, în colaborare cu Departamentul pentru Relaţia cu Investitorii Straini, va asigura, la cerere, asistenţa tehnica de specialitate investitorilor care se încadrează în prevederile prezentei legi.  +  Articolul 17Ministerele, celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi toate instituţiile cu competente în eliberarea de avize, autorizaţii şi licente au obligaţia să asigure rezolvarea operativa a solicitarilor investitorilor legate de începerea şi de desfăşurarea activităţii acestora.  +  Capitolul 6 Urmarirea derularii investitiei şi penalităţi  +  Articolul 18 (1) În cazul în care societăţile care au realizat investitii definite potrivit art. 1 se lichideaza voluntar într-o perioadă mai mica de 10 ani, acestea vor fi obligate sa plateasca impozitele stabilite potrivit legii pentru întreaga durata de functionare a investitiei, precum şi majorarile de intarziere a platii taxelor şi impozitelor care ar fi trebuit platite în absenta existentei facilitatilor, calculate conform legislaţiei în vigoare. (2) Sumele datorate potrivit alin. (1) se platesc cu prioritate din rezultatele lichidarii investitiilor.  +  Articolul 19Înstrăinarea de către investitor a bunurilor prevăzute la art. 12 într-un termen mai mic de 2 ani de la introducerea în tara sau de la achizitionarea acestora va atrage plata contravalorii facilitatilor de care a beneficiat, precum şi majorarile de intarziere a platii taxelor şi impozitelor care ar fi trebuit platite în absenta existentei facilitatilor, calculate conform legislaţiei în vigoare.  +  Capitolul 7 Dispozitii finale  +  Articolul 20 (1) Litigiile dintre investitori şi autorităţile române cu privire la drepturile şi oblibaţiile prevăzute în prezenta lege se solutioneaza de instantele de contencios administrativ, potrivit procedurii stabilite de Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990. (2) Rămân aplicabile în domeniul sau de incidenţa dispozitiile Convenţiei pentru reglementarea diferendelor relative la investitii între state şi persoane ale altor state, incheiata la Washington la 18 martie 1965 şi ratificata de România prin Decretul Consiliului de Stat nr. 62/1975, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 56 din 7 iunie 1975.Această lege a fost adoptata în condiţiile art. 113 din Constitutia României, în urma angajarii, în sedinta comuna din 19 iunie 2001, a raspunderii Guvernului în faţa Camerei Deputatilor şi a Senatului.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORVALER DORNEANUPRESEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIU-------