ORDONANTA nr. 42 din 30 ianuarie 2003 (*actualizata*)privind organizarea şi functionarea serviciilor de iluminat public(actualizata până la data de 18 decembrie 2004*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 02 februarie 2003. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 18 decembrie 2004, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 475 din 12 noiembrie 2003; ORDONANTA nr. 34 din 29 ianuarie 2004; LEGEA nr. 131 din 21 aprilie 2004; LEGEA nr. 570 din 10 decembrie 2004.În temeiul art. 107 din Constitutie(**) şi al art. 1 pct. III.2 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,-----------**)Conform variantei republicate a CONSTITUTIEI din 21 noiembrie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, temeiul emiterii Ordonantelor de către Guvernul României este Art. 108.Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţă stabileste cadrul juridic unitar privind înfiinţarea, organizarea, gestionarea, reglementarea, finantarea şi controlul funcţionarii serviciilor de iluminat public în comune, oraşe şi municipii. (2) Serviciile de iluminat public, asa cum au fost definite prin lege, fac parte din sfera serviciilor publice de gospodarie comunala. (3) Serviciile de iluminat public cuprind totalitatea acţiunilor şi activităţilor desfăşurate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale sub autoritatea administraţiei publice locale, în scopul asigurarii iluminatului public al localitatilor urbane şi rurale.  +  Articolul 2În sensul ordonantei, notiunile tehnice utilizate sunt definite în anexa ce face parte integrantă din prezenta ordonanţă.  +  Articolul 3 (1) Serviciile de iluminat public se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice, denumita în continuare sistem de iluminat public. (2) Sistemele de iluminat public constituie un ansamblu tehnologic şi functional, alcătuit din constructii, instalaţii şi echipamente specifice, care cuprinde: a) retele electrice de joasa tensiune supraterane sau subterane, destinate iluminatului public; b) stalpi de sustinere a retelei, respectiv a corpurilor de iluminat, destinati exclusiv iluminatului public; c) posturi de transformare şi cutii de distribuţie aeriene, terane sau subterane, destinate exclusiv iluminatului public; d) echipamente de comanda, automatizare, măsurare şi control; e) corpuri de iluminat, console şi accesorii. (3) Sistemele de iluminat public apartin proprietăţii publice a unităţilor administrativ-teritoriale, cu excepţiile prevăzute de lege. (4) Sistemele de iluminat public se amplaseaza, de regula, pe terenuri aparţinând domeniului public şi/sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale.  +  Articolul 4 (1) Prevederile prezentei ordonante se aplică serviciilor de iluminat public organizate la nivelul tuturor localitatilor urbane sau rurale, indiferent de marimea şi gradul de dezvoltare economicosociala a acestora, care dispun de un sistem de iluminat public. (2) Serviciile de iluminat public se gestioneaza şi se administreaza prin intermediul unor structuri specializate, denumite în continuare operatori, care vor fi licentiati şi autorizati în condiţiile legii.  +  Capitolul II Principii şi condiţii de functionare a serviciilor de iluminat public  +  Articolul 5 (1) Organizarea şi desfăşurarea serviciilor de iluminat public sunt destinate satisfacerii unor cerinţe/nevoi de utilitate publică ale comunitatilor locale, şi anume: a) ridicarea gradului de civilizatie, a confortului şi a calităţii vietii; b) cresterea gradului de securitate individuala şi colectiva în cadrul comunitatilor locale; c) asigurarea sigurantei circulaţiei rutiere şi pietonale; d) punerea în valoare, printr-un iluminat arhitectural şi ornamental adecvat, a patrimoniului arhitectonic şi peisagistic al localitatilor; e) realizarea unei infrastructuri edilitare moderne, ca baza a dezvoltării economico-sociale a comunitatilor locale; f) functionarea şi exploatarea în condiţii de siguranţă, rentabilitate şi eficienta economica a infrastructurii aferente serviciului. (2) Serviciile de iluminat public se organizeaza şi funcţionează cu respectarea urmatoarelor principii: a) autonomia locala; b) descentralizarea serviciilor publice; c) transparenta, responsabilitatea şi legalitatea; d) corelarea cerințelor cu resursele; e) dezvoltarea durabila a localitatilor; f) parteneriatul public-privat; g) liberul acces la informaţii şi consultarea comunitatilor locale; h) al economiei de piaţa şi eficientei economice.-------------Litera d) a alineatului (1) al articolului 5 a fost modificata prin punctul 1 din LEGEA nr. 475 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 19 noiembrie 2003.Litera h) a alineatului (2) al articolului 5 a fost introdusa prin punctul 2 din LEGEA nr. 475 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 19 noiembrie 2003.  +  Articolul 6Serviciile de iluminat public vor îndeplini concomitent urmatoarele condiţii de functionare: a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ; b) adaptabilitate la cerinţele concrete, diferentiate în timp şi spatiu, ale comunităţii locale; c) satisfacerea judicioasa, echitabila şi nepreferentiala a tuturor membrilor comunităţii locale, în calitatea lor de utilizatori ai serviciului; d) tarifarea pe bază de competitie a serviciului prestat; e) administrarea şi gestionarea serviciului în interesul comunitatilor locale; f) respectarea reglementarilor specifice în vigoare din domeniul transportului, distributiei şi utilizarii energiei electrice; g) respectarea standardelor minimale privind iluminatul public, prevăzute de normele interne şi ale Uniunii Europene în acest domeniu.  +  Articolul 7 (1) Serviciile de iluminat public vor respecta şi vor îndeplini, la nivelul comunitatilor locale, în intregul lor, indicatorii de performanţă aprobati prin hotărâri ale consiliilor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor sau ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz. (2) Indicatorii de performanţă ai serviciului se aproba în baza unui studiu de oportunitate care va tine seama cu prioritate de necesitatile comunitatilor locale, de starea tehnica şi eficienta sistemelor de iluminat public existente, precum şi de standardele minimale privind iluminatul public, prevăzute de normele interne şi ale Uniunii Europene în acest domeniu. (3) Inaintea supunerii lor spre aprobare, propunerile de indicatori de performanţă ai serviciilor de iluminat public, rezultate din studiul efectuat în acest scop, vor fi dezbatute public în cadrul comunitatilor locale.(4)Abrogat (*).-------------Alineatul (4) al articolului 7 a fost abrogat prin punctul 3 din LEGEA nr. 475 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 19 noiembrie 2003.  +  Capitolul III Organizarea şi functionarea serviciilor de iluminat public  +  Secţiunea 1 Gestionarea şi administrarea serviciilor de iluminat public-------------Titlul secţiunii 1 a capitolului III a fost modificat prin punctul 4 din LEGEA nr. 475 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 19 noiembrie 2003.  +  Articolul 8 (1) Înfiinţarea, organizarea, coordonarea şi controlul funcţionarii serviciilor de iluminat public la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi înfiinţarea, dezvoltarea şi modernizarea sistemelor de iluminat public constituie dreptul exclusiv al autorităţilor administraţiei publice locale. (2) Gestiunea şi administrarea serviciilor de iluminat public, precum şi functionarea, exploatarea şi întreţinerea sistemelor de iluminat public aferente intră în atribuţiile şi responsabilitatea exclusiva a autorităţilor administraţiei publice locale.  +  Articolul 9 (1) Gestionarea şi administrarea serviciilor de iluminat public se organizeaza la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor după criteriul raportului cost/calitate optim pentru serviciul prestat comunităţii şi va ţine seama de marimea, gradul de dezvoltare şi de particularitatile economico-sociale ale localitatilor, de starea dotarilor şi echipamentelor tehnice existente, precum şi de posibilitatile locale de finanţare a exploatarii, intretinerii şi dezvoltării acestora. (2) Înfiinţarea, dezvoltarea şi modernizarea sistemelor de iluminat public se fac în baza unor studii de fezabilitate intocmite din iniţiativa autorităţilor administraţiei publice locale, care vor analiza necesitatea şi oportunitatea infiintarii/dezvoltării acestora, vor evalua indicatorii tehnico-economici, vor identifica sursele de finanţare a investitiilor şi vor indica solutia optima din punct de vedere tehnico-economic.-------------Alineatul (1) al articolului 9 a fost modificat prin punctul 5 din LEGEA nr. 475 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 19 noiembrie 2003.  +  Articolul 10 (1) Gestiunea serviciilor de iluminat public se realizează prin urmatoarele modalităţi: a) gestiune directa; b) gestiune delegata. (2) Alegerea formei de gestiune a serviciilor de iluminat public se face prin hotărâri ale consiliilor locale comunale, orăşeneşti, municipale sau ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz. (3) Indiferent de forma de gestiune adoptata, activităţile specifice serviciului de iluminat public se organizeaza şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile art. 6, pe baza unui caiet de sarcini şi a unui regulament al serviciului, prin care se stabilesc nivelurile de iluminat, indicatorii de performanţă ai serviciului, condiţiile tehnice, raporturile operator-utilizator, precum şi modul de tarifare, facturare şi încasare a contravalorii serviciului prestat. (4) Caietul de sarcini şi regulamentul serviciului se elaboreaza şi se aproba de consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor sau de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, în conformitate cu caietul de sarcini-cadru şi cu regulamentul-cadru al serviciului de iluminat public, aprobate prin hotărâre a Guvernului. (5) Indiferent de forma de gestiune a serviciilor de iluminat public adoptata, autorităţile administraţiei publice locale vor urmări obtinerea unui serviciu de iluminat public corespunzător interesului general al comunitatilor locale pe care le reprezinta.-------------Alineatele (1), (2) şi (5) ale articolului 10 au fost modificate prin punctul 6 din LEGEA nr. 475 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 19 noiembrie 2003.  +  Articolul 11 (1) În cazul gestiunii directe autorităţile administraţiei publice locale îşi asuma nemijlocit toate sarcinile şi responsabilitatile privind organizarea, coordonarea, administrarea, finantarea, gestionarea şi controlul funcţionarii serviciilor de iluminat public. (2) Gestiunea directa se realizează prin servicii publice cu personalitate juridica şi buget propriu, organizate în subordinea consiliilor locale sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti. (3) Desfăşurarea activităţilor specifice serviciilor de iluminat public, organizate şi exploatate în sistemul gestiunii directe, se face pe baza unui regulament de organizare şi functionare întocmit şi aprobat de către consiliile locale sau de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, în conformitate cu regulamentul-cadru de organizare şi functionare a serviciilor de iluminat public, aprobat prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 12 (1) În cazul gestiunii delegate autorităţile administraţiei publice locale apeleaza pentru realizarea serviciului la unul sau mai mulţi operatori cărora le transfera, în baza unui contract de delegare a gestiunii, în totalitate sau numai în parte, sarcinile şi responsabilitatile proprii cu privire la gestiunea şi administrarea propriu-zisa a serviciului, precum şi la exploatarea, functionarea şi modernizarea sistemului de iluminat public. (2) Pe durata derularii contractului de delegare a gestiunii, bunurile mobile sau imobile aparţinând domeniului public sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale, utilizate pentru realizarea serviciului, se incredinteaza operatorului caruia i s-a atribuit contractul de delegare a gestiunii. (3) Gestiunea delegata se realizează prin intermediul unor operatori prestatori de servicii de iluminat public care pot fi societăţi comerciale cu capital public, privat sau mixt. (4) Atribuirea contractelor de delegare a gestiunii se face cu respectarea principiilor liberei concurente, transparentei, tratamentului egal şi al confidentialitatii şi cu respectarea contractului-cadru şi a regulamentului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor de iluminat public, aprobate prin hotărâre a Guvernului. (5) Delegarea gestiunii serviciilor de iluminat public se realizează prin licitaţie publică; dacă procedura licitaţiei publice nu a condus la desemnarea unui castigator şi la atribuirea contractului de delegare a gestiunii, este aplicabila procedura negocierii directe. (6) Prevederile alin. (5) nu se aplică în cazul serviciilor de iluminat public care, la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante, se deruleaza în baza unor contracte de delegare a gestiunii sau de concesionare a serviciului de iluminat public legal incheiate; excepţia prevăzută la acest alineat opereaza până la expirarea sau rezilierea contractului, fără posibilitatea de prelungire a acestuia. (7) Participarea la procedura de delegare a gestiunii se face în baza autorizatiei eliberate de ANRSC. (8) Operatorii care la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante au incheiate contracte de concesiune vor depune documentaţia pentru licentiere/autorizare, urmand a se incheia act aditional la contractul de concesiune; acest act aditional va cuprinde oblibaţiile ce revin operatorilor în conformitate cu prevederile prezentei ordonante. Operatorii care au primit delegarea serviciului au dreptul de servitute legala pentru toate instalatiile şi echipamentele cu care se presteaza serviciile de iluminat public. (9) Pot face obiectul contractelor de delegare a gestiunii, total sau parţial, activităţile de operare propriu-zisa - gestiune, administrare, exploatare, întreţinere -, precum şi activităţile de pregatire, finanţare şi realizare a investitiilor din infrastructura aferenta serviciului de iluminat public.-------------Alineatele (6), (8) şi (9) ale articolului 12 au fost modificate prin punctul 7 din LEGEA nr. 475 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 19 noiembrie 2003.  +  Articolul 13 (1) În functie de regimul juridic ce urmeaza a fi adoptat pentru contractul de delegare a gestiunii, formele de delegare a gestiunii pot fi: a) contract de management; b) contract de concesiune; c) contract de închiriere; d) contract de locatie de gestiune; e) contract de parteneriat public-privat. (2) Contractul de delegare a gestiunii va fi insotit obligatoriu de urmatoarele anexe: a) caietul de sarcini; b) regulamentul de serviciu; c) inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietate publică sau privată, aferente serviciului; d) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor necesare realizării serviciului delegat.  +  Secţiunea a 2-a Finantarea serviciilor de iluminat public  +  Articolul 14 (1) Finantarea cheltuielilor curente de functionare şi de exploatare a serviciilor de iluminat public de asigura din veniturile proprii ale operatorilor sau din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, în functie de modul de gestiune adoptat. (2) În cazul gestiunii delegate, veniturile proprii ale operatorilor se asigura prin incasarea de la autorităţile administraţiei publice locale, în calitate de reprezentante ale comunitatilor locale beneficiare ale serviciului de iluminat public, a sumelor reprezentand contravaloarea serviciilor prestate, cu respectarea urmatoarelor: a) organizarea şi desfăşurarea pe principii şi criterii comerciale şi concurentiale a serviciului prestat; b) protejarea autonomiei financiare a operatorilor; c) reflectarea costului efectiv al prestarii serviciului în structura şi nivelul tarifelor; d) ajustarea periodica a tarifelor şi reflectarea corespunzătoare în nivelul acestora a influentelor generate de majorarea în amonte a unor preţuri şi tarife; e) recuperarea integrală a cheltuielilor prin tarife; f) acoperirea prin tarife cel puţin a sumelor investite şi a cheltuielilor curente de functionare şi întreţinere a serviciului. (3) Autorităţile administraţiei publice locale pot finanta serviciile de iluminat public din bugetele locale numai în baza hotărârilor consiliilor locale comunale, orăşeneşti, municipale sau ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz.  +  Articolul 15 (1) Finantarea şi realizarea investitiilor aferente serviciilor de iluminat public se fac cu respectarea legislaţiei în vigoare privind iniţierea, fundamentarea, promovarea şi aprobarea investitiilor publice, a legislaţiei privind achiziţiile publice de lucrari, bunuri şi servicii şi cu respectarea dispoziţiilor legale referitoare la calitatea şi disciplina în constructii, urbanism şi amenajarea teritoriului. (2) În vederea asigurarii continuitatii serviciilor de iluminat public autorităţile administraţiei publice locale au responsabilitatea planificarii şi urmaririi lucrărilor de investitii necesare funcţionarii sistemelor în condiţii de siguranţă şi la parametrii ceruti prin prescriptiile tehnice; în acest scop se vor institui sisteme de planificare multianuala a investitiilor, plecandu-se de la un plan director şi ţinându-se seama de ciclurile procesului bugetar, în conformitate cu reglementarile legale. (3) Contractele de delegare a gestiunii vor prevedea sarcinile concrete ce revin, pe de o parte, autorităţilor administraţiei publice locale şi, pe de altă parte, operatorului în ceea ce priveste finantarea şi realizarea investitiilor. (4) Finantarea lucrărilor de investitii se asigura din urmatoarele surse: a) fonduri proprii ale operatorului şi alocatii de la bugetul local, în conformitate cu oblibaţiile asumate prin contractele de delegare a gestiunii; b) credite bancare garantate de către autorităţile administraţiei publice locale sau de către stat; c) sprijin nerambursabil obţinut prin aranjamente bilaterale sau multilaterale; d) venituri cu destinatie speciala constituite pe baza unor taxe speciale instituite în urma consultării publice, în condiţiile legii; e) participarea capitalului privat în cadrul unor contracte de parteneriat public-privat de tipul construieste-opereaza-transfera şi variante ale acestuia; f) fonduri transferate de la bugetul de stat ca participare la cofinantarea unor proiecte realizate cu sprijin financiar extern sau a unor programe de urgenta ori cu caracter social; g) alte surse. (5) Investiţiile straine în sistemele de iluminat public vor beneficia de toate facilitatile legale în vigoare în momentul incheierii tranzactiei; facilitatile obtinute vor fi menţionate în contractul de delegare a gestiunii şi vor fi valabile în perioada stabilita la incheierea acestuia. (6) Investiţiile pentru reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii specifice sistemelor de iluminat public care se realizează din fonduri proprii ale operatorilor rămân în proprietatea acestora pe toata durata contractului de delegare a gestiunii, dacă la incheierea acestuia nu s-a convenit altfel, şi vor fi amortizate de către operator; în contractul de delegare a gestiunii se va preciza modul de repartitie a bunurilor realizate la încetarea, din orice cauza, a contractului.-------------Litera d) a alineatului (4) a articolului 15 a fost modificata prin punctul 8 din LEGEA nr. 475 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 19 noiembrie 2003.  +  Secţiunea a 3-a Operatorii serviciilor de iluminat public  +  Articolul 16 (1) Operatorul prestator de servicii de iluminat public poate fi: a) compartimentul de specialitate organizat în cadrul aparatului propriu al consiliului local, serviciu public cu personalitate juridica şi buget propriu, organizat în subordinea consiliilor locale, având ca sarcina coordonarea activităţii de iluminat public desfăşurate de o societate comerciala cu capital public, privat sau mixt, autorizat conform prevederilor prezentei ordonante sa gestioneze, sa administreze şi sa exploateze în vederea asigurarii iluminatului public al localitatilor urbane şi/sau rurale unul sau mai multe sisteme de iluminat public; b) serviciul public cu personalitate juridica şi buget propriu organizat în subordinea consiliilor locale. (2) Operatorii serviciilor de iluminat public trebuie să posede capacitatea tehnica şi organizatorica, dotarea şi experienta manageriala necesare prestarii serviciului de iluminat public încredinţat. (3) Actiunea de licentiere/autorizare a operatorilor serviciilor de iluminat public se face de către ANRSC şi are termen de finalizare de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante. (4) Operatorii serviciilor de iluminat public beneficiaza de acelasi regim juridic, indiferent de forma de proprietate, de modul de organizare sau de forma de gestiune adoptata.-------------Alineatul (1) a articolului 16 a fost modificat prin punctul 9 din LEGEA nr. 475 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 19 noiembrie 2003.  +  Articolul 17 (1) Operatorii serviciilor de iluminat public cu capital public, aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale sau statului, pot fi privatizati în condiţiile legii. (2) Hotărârea de privatizare a operatorilor aparţine consiliilor locale comunale, orăşeneşti, municipale sau Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, în functie de apartenenta capitalului social şi de subordonarea operatorului ce urmeaza a fi privatizat. (3) Privatizarea operatorilor se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare; procedura de privatizare va include în mod obligatoriu şi procedura de delegare a gestiunii, prin care ofertantul desemnat castigator al procedurii de privatizare obtine şi contractul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public.  +  Articolul 18 (1) Operatorii serviciilor de iluminat public îşi pot desfăşura activitatea şi în alte localităţi, pe baze contractuale, în virtutea principiului liberei concurente pe piaţa serviciilor publice de gospodarie comunala. (2) Operatorul care presteaza mai multe tipuri de servicii în una sau mai multe localităţi va tine evidente distincte şi va avea contabilitate separata pentru fiecare tip de serviciu şi localitate de operare. (3) Operatorii care participa la licitatiile organizate pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de iluminat public trebuie să faca dovada experientei şi capacităţii tehnice şi operationale în gestionarea unor sisteme similare, a bonitatii şi capacităţii financiare de a raspunde la cerinţele specifice prevăzute în caietele de sarcini şi să prezinte garantii de participare în conformitate cu documentele licitaţiei aprobate de consiliile locale responsabile. (4) Relatiile dintre operatorii serviciului de iluminat public şi autorităţile administraţiei publice locale în calitate de utilizatori, precum şi relatiile cu alti agenti economici, indiferent de forma de proprietate sau de modul de organizare a acestora, sunt relatii comerciale, se vor desfăşura numai pe baze contractuale şi vor fi guvernate de principiul liberei concurente.  +  Capitolul IV Drepturi şi obligaţii  +  Secţiunea 1 Drepturile şi oblibaţiile autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale  +  Articolul 19 (1) Activităţile de reglementare, licentiere şi/sau autorizare a operatorilor, indrumare metodologica, monitorizare şi control al modului de respectare şi aplicare a legislaţiei specifice domeniului se incredinteaza ANRSC, care, în colaborare cu Comitetul Naţional Roman pentru Iluminat (CNRI), va dezvolta un sistem informational ce va permite compararea continua a fiecarui indicator de performanţă în acest domeniu. (2) În realizarea sistemului informational şi implementarea activităţilor de monitorizare vor fi implicate şi organizaţiile profesionale şi patronale de interes public; autorităţile administraţiei publice locale au acces la orice informatie deţinută de ANRSC cu privire la serviciile de iluminat public. (3) ANRSC are în principal sarcina de a monitoriza şi de a controla activitatea operatorilor cu privire la: respectarea regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public, a contractului-cadru de organizare şi functionare, a regulamentului-cadru de delegare a gestiunii, la respectarea indicatorilor de performanţă ai serviciului şi la respectarea legii concurentei. (4) Abrogat.-------------Alineatul (3) a articolului 19 a fost modificat prin punctul 10 din LEGEA nr. 475 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 19 noiembrie 2003.Alineatul (4) a articolului 19 a fost introdus prin art. IV din ORDONANTA nr. 34 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 31 ianuarie 2004, articol abrogat prin pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 131 din 21 aprilie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 26 aprilie 2004.  +  Articolul 20 (1) Aprobarea strategiilor de dezvoltare a serviciilor de iluminat public şi a programelor de dezvoltare a infrastructurii aferente, a regulamentelor şi normelor locale de organizare şi functionare a serviciilor, a criteriilor şi procedurilor de monitorizare şi control al gestiunii serviciilor de iluminat public constituie atributia exclusiva a consiliilor locale sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, pe baza strategiei generale a Guvernului privind serviciile de iluminat public. (2) Indiferent de forma de gestiune adoptata, în virtutea competentelor şi atribuţiilor ce le revin potrivit legii, autorităţile administraţiei publice locale păstrează dreptul de a urmări, de a controla şi de a supraveghea: a) modul de fundamentare a tarifelor şi respectarea metodologiei de stabilire şi ajustare a acestora; b) modul de respectare şi de indeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de operatori; c) calitatea şi eficienta serviciilor prestate corespunzător nivelului indicatorilor de performanţă ai serviciului aprobati; d) modul de administrare, exploatare, conservare şi mentinere în functiune, dezvoltare şi/sau modernizare a sistemelor de iluminat public. (3) Consiliile locale comunale, orăşeneşti, municipale sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, stabilesc strategia de dezvoltare şi functionare pe termen mediu şi lung a serviciilor de iluminat public, ţinând seama de planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului, de programele de dezvoltare economico-sociala a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi de angajamentele luate de România în domeniile prevăzute în programul negocierilor de aderare la Uniunea Europeana. (4) Strategiile autorităţilor administraţiei publice locale vor urmări cu prioritate realizarea urmatoarelor obiective: a) orientarea serviciilor publice către utilizatori; b) asigurarea calităţii şi performantelor sistemelor de iluminat public la nivel compatibil cu directivele Uniunii Europene; c) respectarea prevederilor normelor pentru serviciile de iluminat public stabilite de Comisia Internationala de Iluminat, la care România este afiliata, respectiv de CNRI; d) orientarea serviciilor de iluminat public în mod nediscriminatoriu către toţi beneficiarii comunităţii locale, potrivit necesitatilor stabilite în mod democratic; e) reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor corpuri de iluminat performante şi, după caz, a unor echipamente specializate; f) promovarea investitiilor în scopul modernizarii sistemelor de iluminat public existente şi al extinderii retelelor de iluminat public în functiune; g) asigurarea la nivelul localitatilor a unui iluminat stradal şi pietonal adecvat necesitatilor de confort şi securitate individuala şi colectiva, prevăzute de normele în vigoare; h) asigurarea unui iluminat arhitectural, ornamental şi ornamental festiv, adecvat punerii în valoare a edificiilor de importanţa publică şi/sau culturala, şi marcarea prin sisteme de iluminat arhitectural şi/sau ornamental festiv a evenimentelor naţionale şi a sarbatorilor legale şi/sau religioase; i) finantarea serviciilor de iluminat public în mod avantajos pentru utilizatori şi atractiv pentru investitori; j) promovarea de solutii tehnice şi tehnologice performante, cu costuri minime; k) promovarea mecanismelor specifice economiei de piaţa, prin crearea unui mediu concurential de atragere a capitalului privat; l) instituirea evaluării comparative a indicatorilor de performanţă ai activităţii operatorilor şi participarea cetatenilor şi asociaţiilor reprezentative la acest proces; m) promovarea formelor de gestiune delegata; n) crearea organismelor de monitorizare a calităţii serviciilor prestate şi instituirea de mecanisme de corectie adecvate; o) promovarea metodelor moderne de management; p) promovarea profesionalismului, a eticii profesionale şi a formarii profesionale continue a personalului ce lucreaza în domeniu.  +  Articolul 21În exercitarea atribuţiilor ce le revin în domeniul administrarii şi coordonarii serviciilor de iluminat public autorităţile administraţiei publice locale adopta hotărâri sau emit dispozitii, după caz, privitoare la: a) aprobarea programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a dotarilor existente, precum şi a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme de iluminat public, în condiţiile legii; b) coordonarea proiectarii şi executiei lucrărilor tehnico-edilitare în scopul realizării acestora intr-o conceptie unitara şi corelata cu programele de dezvoltare economico-sociala a localitatilor şi de amenajare a teritoriului, de urbanism şi mediu; c) aprobarea studiilor de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea şi modernizarea dotarilor publice aferente serviciilor de iluminat public; d) delegarea gestiunii serviciilor de iluminat public, precum şi încredinţarea spre administrare şi exploatare a bunurilor aparţinând patrimoniului public sau privat al localitatilor, afectate serviciului; e) contractarea sau garantarea în condiţiile legii a imprumuturilor pentru finantarea programelor de investitii din infrastructura localitatilor, aferenta serviciilor de iluminat public şi modernizari; f) elaborarea şi aprobarea normelor locale şi a regulamentelor de organizare şi functionare a serviciilor de iluminat public pe baza normelor-cadru aprobate prin hotărâre a Guvernului; g) aprobarea taxelor locale şi a tarifelor pentru serviciile de iluminat public, cu respectarea reglementarilor în vigoare, cu excepţia tarifelor pentru energia electrica stabilite de Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).  +  Articolul 22 (1) Consiliile locale sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, vor aproba incheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de iluminat public, care au conţinutul minimal prevăzut în contractul-cadru de delegare a serviciilor de iluminat public. (2) Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de iluminat public va cuprinde în mod obligatoriu clauzele referitoare la cantitatea şi calitatea serviciilor de iluminat public prestate pentru utilizatori, indicatorii minimali de performanţă stabiliti prin regulamentul serviciilor de iluminat public şi modul de măsurare a acestora, tariful practicat şi formulele de actualizare a acestuia, modul de încasare a facturilor, raspunderea contractuala, forta majoră, durata contractului, clauze speciale privind menţinerea echilibrului contractual dat de rezultatele licitaţiei şi de prevenirea corupţiei, clauze de reziliere a contractului şi de administrare a patrimoniului public afectat serviciilor de iluminat public, clauze privind forta de muncă, precum şi alte clauze convenite, după caz.  +  Articolul 23Autorităţile administraţiei publice locale au, în raport cu operatorii, urmatoarele drepturi: a) sa verifice şi sa aprobe ajustarile tarifelor propuse de operatorul serviciului, cu respectarea prevederilor contractuale; b) să monitorizeze şi sa controleze periodic activităţile desfăşurate de operatorii serviciilor de iluminat public; c) sa sanctioneze operatorul în cazul în care acesta nu respecta indicatorii de performanţă şi parametrii de eficienta la care s-a angajat prin contractul de delegare a gestiunii, cu excepţia situaţiilor care nu se datorează operatorului de servicii; d) să solicite ANRSC, în cazuri deosebite, retragerea licentelor şi/sau autorizaţiilor operatorului care nu-şi respecta oblibaţiile contractuale.  +  Articolul 24În raport cu comunitatile locale pe care le reprezinta, autorităţile administraţiei publice locale au urmatoarele responsabilităţii: a) sa aduca la cunoştinţa publică, în condiţiile legii, hotărârile şi dispozitiile având ca obiect serviciul de iluminat public; b) sa elaboreze şi sa aprobe indicatorii de performanţă ai serviciului de iluminat public numai după dezbaterea publică în prealabil a acestora; c) sa consulte locuitorii cu privire la stabilirea strategiei de dezvoltare a serviciilor de iluminat public şi a infrastructurii aferente; d) sa informeze periodic locuitorii cu privire la starea serviciilor de iluminat public, la masurile adoptate sau preconizate pentru asigurarea acestora, inclusiv cu privire la necesitatea instituirii unor taxe speciale pentru finantarea unor investitii în infrastructura serviciului de iluminat public; e) sa rezolve sesizarile cu privire la deficientele aparute în prestarea serviciului de iluminat public.-------------Litera d) a articolului 24 a fost modificata prin punctul 11 din LEGEA nr. 475 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 19 noiembrie 2003.  +  Articolul 25Autorităţile administraţiei publice locale au faţă de operatorii serviciilor publice de iluminat public urmatoarele obligaţii: a) să aplice un tratament egal tuturor operatorilor; b) să asigure şi să respecte independenta manageriala a operatorului faţă de orice ingerinte ale autorităţilor şi instituţiilor publice; c) să asigure menţinerea echilibrului contractual stabilit prin contractul de delegare a gestiunii; d) să asigure prin normele locale adoptate un mediu de afaceri transparent; e) să asigure publicitatea şi accesul liber la informaţiile publice, cu precadere la acele informaţii care asigura pregătirea ofertelor şi participarea la licitatii; f) Abrogat(*); g) să respecte şi sa indeplineasca faţă de operatorii serviciilor de iluminat public oblibaţiile proprii prevăzute în contractele de delegare a gestiunii acestor servicii; h) sa achite contravaloarea prestatiilor efectuate de operator, conform clauzelor contractuale; i) sa pastreze confidentialitatea informaţiilor, altele decat cele publice, cu privire la activitatea operatorilor de servicii de iluminat public.-------------Litera f) a articolului 25 a fost abrogata prin punctul 12 din LEGEA nr. 475 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 19 noiembrie 2003.  +  Articolul 26Împotriva hotărârilor sau dispoziţiilor autorităţilor publice locale, date în aplicarea prezentei ordonante, persoanele fizice sau juridice interesate se pot adresa instanţei, în condiţiile legii.  +  Secţiunea a 2-a Drepturile şi oblibaţiile operatorilor  +  Articolul 27 (1) Drepturile şi oblibaţiile operatorilor prestatori ai serviciilor de iluminat public se prevad în contractele de delegare a gestiunii sau în regulamentele de organizare şi functionare a serviciilor de iluminat public. (2) Operatorii care presteaza servicii de iluminat public în condiţiile gestiunii delegate au dreptul sa sisteze serviciile de iluminat public şi sa îi debranseze de la reteaua electrica de joasa tensiune pe acei utilizatori care nu şi-au achitat contravaloarea serviciilor prestate, inclusiv majorarile şi/sau penalitatile pentru intarziere, în cel mult 30 de zile calendaristice de la data expirarii termenului de plată a facturilor; măsura debransarii de la reteaua de joasa tensiune se poate lua numai în urma unei notificari prealabile adresate utilizatorului restant şi se poate pune în aplicare după 5 zile lucratoare de la data primirii acesteia. (3) Reluarea prestarii serviciului de iluminat public se va face în termen de maximum o zi lucratoare de la efectuarea platii; cheltuielile aferente suspendarii şi, respectiv, reluării prestarii serviciului vor fi suportate de utilizator.  +  Articolul 28 (1) Operatorii serviciilor de iluminat public au faţă de utilizatori urmatoarele obligaţii: a) sa gestioneze serviciile de iluminat public pe criterii de competitivitate şi eficienta economica; b) sa promoveze dezvoltarea, modernizarea şi exploatarea eficienta a infrastructurii aferente serviciilor de iluminat public; c) să respecte angajamentele luate prin contractele de prestare a serviciilor de iluminat public; d) sa presteze serviciul de iluminat public pentru toţi utilizatorii cu care a incheiat contracte de prestare şi utilizare a serviciului; e) sa serveasca toate obiectivele utilizatorului pentru care au fost autorizati, în condiţiile prevederilor regulamentului de organizare şi functionare a serviciilor de iluminat public; f) să asigure respectarea angajamentelor luate cu privire la indicatorii de performanţă stabiliti de autorităţile administraţiei publice locale în caietele de sarcini şi în contractele de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public; g) sa furnizeze autorităţilor administraţiei publice locale, ANRSC şi CNRI informaţiile solicitate şi să asigure accesul la toate informaţiile necesare verificării şi evaluării funcţionarii şi dezvoltării serviciilor de iluminat public, în conformitate cu clauzele contractului de delegare şi cu prevederile legale în vigoare; h) sa puna în aplicare metode performante de management, care să conduca la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurentiale date de normele legale în vigoare pentru achiziţiile de lucrari, bunuri şi servicii. (2) Operatorii serviciilor de iluminat public raspund de indeplinirea cu buna-credinta a obligaţiilor prevăzute la alin. (1). (3) Penalitatile pentru nerespectarea de către operatori a indicatorilor de performanţă angajaţi prin contract se prevad în mod obligatoriu în contractele de delegare a gestiunii serviciilor de iluminat public sau, în cazul gestiunii directe, în regulamentele de organizare şi functionare a serviciului. (4) Operatorii serviciilor de iluminat public au obligaţia să asigure finantarea pregatirii profesionale a propriilor salariati.  +  Secţiunea a 3-a Drepturile şi oblibaţiile utilizatorilor şi beneficiarilor  +  Articolul 29 (1) Utilizator al serviciilor de iluminat public poate fi orice localitate şi/sau comunitate locala, considerata în intregul sau, care beneficiaza de serviciile operatorului. (2) Drepturile şi oblibaţiile utilizatorilor serviciilor de iluminat public se prevad în contractele de delegare a gestiunii sau în regulamentele de organizare şi functionare a serviciilor de iluminat public. (3) Raporturile contractuale ale operatorilor cu semnatarii contractului sunt mediate de către consiliile locale comunale, orăşeneşti, municipale sau de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, care, potrivit legii, sunt reprezentantii legali ai comunitatilor locale.  +  Articolul 30 (1) Dreptul de acces şi utilizare a serviciilor de iluminat public este garantat tuturor membrilor comunităţii locale, persoane fizice şi juridice, în mod nediscriminatoriu. (2) Regulamentele serviciilor de iluminat public organizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor trebuie să conţină prevederi referitoare la: a) accesul la informaţiile publice privind serviciile de iluminat public; b) dreptul oricărui locuitor şi persoana juridica din aria de prestare a serviciului de a avea acces la serviciul de iluminat public în condiţiile respectarii regulamentelor specifice; c) obligaţia consiliilor locale sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, ori a autorităţii de reglementare de a aduce la cunoştinţa publică deciziile cu privire la serviciile de iluminat public.  +  Articolul 31 (1) Beneficiarii persoane fizice şi/sau juridice au obligaţia de a respecta prevederile regulamentului serviciilor de iluminat public, aprobat în condiţiile legii. (2) Utilizatorii serviciilor de iluminat public sunt obligati sa achite către operatori contravaloarea facturilor reprezentand plata serviciilor primite, în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii. (3) Intarzierea în achitarea sumelor datorate, după expirarea termenului prevăzut la alin. (2), atrage majorări de intarziere egale cu cele utilizate pentru neplata obligaţiilor faţă de bugetul de stat; valoarea maxima a acestora nu va depăşi cuantumul debitului şi se constituie venit al operatorului. (4) Nerespectarea de către autorităţile administraţiei publice locale, în calitate de reprezentati ai utilizatorilor şi de semnatari ai contractelor de delegare a gestiunii, a prevederilor reglementărilor-cadru privind organizarea şi functionarea serviciilor de iluminat public, respectiv a responsabilitatilor ce le revin cu privire la asigurarea serviciilor de iluminat public, conduce la penalizarea acestora în conformitate cu prevederile legale.-------------Alineatul(1) al articolului 31 a fost modificat prin punctul 13 din LEGEA nr. 475 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 19 noiembrie 2003.  +  Capitolul V Tarife şi taxe-------------Titlul Capitolului 5 a fost modificat prin punctul 14 din LEGEA nr. 475 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 19 noiembrie 2003.  +  Articolul 32 (1) Tarifele se aproba de către consiliile locale comunale, orăşeneşti, municipale sau de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, atât în cazul gestiunii directe, cat şi delegate, încredinţate în urma licitaţiilor publice organizate în acest scop. (2) Cuantumul şi regimul taxelor locale pentru asigurarea finantarii serviciului de iluminat public se stabilesc anual prin hotărâri ale consiliilor locale sau ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (3) Structura şi nivelul tarifelor şi taxelor vor fi stabilite astfel încât: a) sa acopere costul efectiv al prestarii serviciului; b) sa acopere cel puţin sumele investite şi cheltuielile curente de întreţinere şi exploatare; c) sa descurajeze consumul excesiv şi risipa; d) sa încurajeze exploatarea eficienta a serviciului şi protectia mediului; e) sa încurajeze investiţiile de capital; f) să respecte autonomia financiară a operatorului.  +  Articolul 33 (1) Aplicarea de către operatori a tarifelor aprobate conform art. 32 alin. (1) este obligatorie. (2) Tarifele aprobate trebuie să respecte urmatoarele cerinţe: a) asigurarea prestarii serviciilor de iluminat public la nivelurile de calitate şi indicatorii de performanţă stabiliti de consiliile locale prin caietele de sarcini, regulamentele serviciilor şi prin contractele de delegare a gestiunii, după caz; b) realizarea unui raport calitate/cost cat mai bun pentru serviciile de iluminat public prestate pe perioada angajata şi asigurarea unui echilibru între riscurile şi beneficiile asumate de părţile contractante; c) asigurarea exploatarii şi intretinerii eficiente a bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, afectate serviciilor de iluminat public.  +  Capitolul VI Raspunderi şi sancţiuni  +  Articolul 34 (1) Incalcarea dispoziţiilor prezentei ordonante atrage raspunderea disciplinara, materiala, civila, contraventionala sau penala, după caz. (2) Autorităţile administraţiei publice locale au dreptul sa sanctioneze operatorul prestator al serviciilor de iluminat public în cazul în care acesta nu presteaza serviciile la nivelul indicatorilor de calitate şi de eficienta stabiliti în contractul de delegare, prin: a) aplicarea unor penalizari corespunzătoare prejudiciilor aduse utilizatorilor sau suficient de mari pentru a determina operatorul sa remedieze deficientele constatate; penalizarile vor fi definite în contractul de delegare a gestiunii sau în regulamentele serviciilor; b) solicitarea adresata autorităţii de reglementare de anulare a licentelor de operare şi/sau a autorizaţiilor de functionare; c) revocarea hotărârii prin care s-a aprobat delegarea de gestiune şi rezilierea contractului de delegare a gestiunii, dacă, timp de 6 luni de la incheierea acestuia, se constata incalcarea repetata a obligaţiilor contractuale.-------------Litera c) a alineatului (2) al articolului 34 a fost modificat prin punctul 15 din LEGEA nr. 475 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 19 noiembrie 2003.  +  Articolul 35 (1) Constituie contraventii şi se sancţionează cu amendă urmatoarele fapte: a) prestarea serviciului de iluminat public fără detinerea licentei de operare, a autorizatiei de functionare sau fără contract de delegare a gestiunii, cu amendă de la 100.000.000 lei la 300.000.000 lei; b) încredinţarea unui contract de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public fără respectarea procedurilor legale sau unui operator nelicentiat/neautorizat, cu amendă de la 100.000.000 lei la 500.000.000 lei. (2) Constatarea contraventiilor prevăzute la alin. (1) şi aplicarea sanctiunilor se fac de către împuterniciţi ai ministrului administraţiei publice, ai presedintelui ANRSC, de către primarii comunelor, oraşelor şi municipiilor, de către primarul general al capitalei şi persoanele imputernicite de acestia.  +  Articolul 36Contraventiilor prevăzute la art. 35 li se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, cu excepţia prevederilor art. 28.  +  Articolul 37Consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, vor stabili faptele care constituie contraventii în domeniul serviciilor de iluminat public, altele decat cele prevăzute la alin. (1), potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.  +  Capitolul VII Dispozitii finale şi tranzitorii  +  Articolul 38Regulamentul-cadru al serviciilor de iluminat public, regulamentul-cadru de organizare şi functionare a serviciilor de iluminat public, precum şi contractul-cadru şi regulamentul-cadru de delegare a gestiunii serviciilor de iluminat public vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei Publice, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante.  +  Articolul 39 (1) În vederea incheierii contractelor de delegare a gestiunii, consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, vor aproba, în termen de 6 luni de la luarea deciziei privind delegarea gestiunii sau de la primirea unei propuneri formulate de un investitor interesat, studiul de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea solutiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor, precum şi documentaţia de delegare a gestiunii. (2) În cazul în care părţile convin ca studiul de oportunitate să fie întocmit de o firma de consultanţă independenta, costul acestuia va fi suportat de investitorul interesat. (3) Procedurile de delegare a gestiunii vor fi demarate în termen de 30 de zile de la aprobarea caietului de sarcini şi a instructiunilor către ofertanti privind organizarea şi desfăşurarea delegării de gestiune.  +  Articolul 40 (1) Contractele de concesiune a serviciilor de iluminat public, valabil incheiate până la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante, îşi produc efectele potrivit prevederilor contractuale. (2) În cazul reorganizarii ori lichidarii judiciare a operatorilor cu capital privat sau mixt, care au incheiat contracte de delegare a gestiunii în condiţiile prezentei ordonante, consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, vor organiza noi licitatii în scopul desemnarii unui nou operator.  +  Articolul 41Abrogat.-------------Art. 41 a fost abrogat prin art. 16 din LEGEA nr. 570 din 10 decembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.198 din 15 decembrie 2004.  +  Articolul 42Prezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 43La data intrarii în vigoare a prezentei ordonante se abroga orice dispozitii contrare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:───────────────Ministrul administraţiei publice,Octav Cozmancap. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statp. Ministrul industriei şi resurselor,Iulian Iancu,secretar de statBucureşti, 30 ianuarie 2003.Nr. 42.  +  AnexăDEFINITIILEnotiunilor tehniceÎn sensul prezentei ordonante, notiunile tehnice utilizate se definesc după cum urmeaza:1. serviciile de iluminat public sunt activităţile de utilitate publică şi de interes economic şi social general, aflate sub autoritatea administraţiei publice locale, care au drept scop asigurarea iluminatului rutier, arhitectural, pietonal, ornamental (parcuri, piete, zone de agrement etc.) şi ornamental festiv, prestate în perimetrul unei unităţi administrativ-teritoriale;2. sistemul de iluminat public este ansamblul alcătuit din aparate/corpuri de iluminat, echipate cu sursa de lumina corespunzătoare, amplasate intr-o dispunere logica în scopul realizării unui mediu luminos confortabil şi/sau functional şi/sau estetic, capabil să asigure desfăşurarea în condiţii optime a unei activităţi/a unui spectacol/a unui sport/a circulaţiei/a unui efect luminos estetic-arhitectural şi altele;3. dispozitivul (corpul) de iluminat este aparatul de iluminat care serveste la distributia, filtrarea sau transmisia luminii produse de la una sau mai multe lampi către exterior;4. sursa de lumina este suprafaţa sau obiectul care emite lumina produsa prin conversie de energie;5. reteaua electrica de joasa tensiune destinata iluminatului public reprezinta ansamblul format din corpuri de iluminat, conductoare, izolatoare, cleme, armaturi, stalpi, fundatii şi instalatiile de legare la pamant;6. sistemul de iluminat al cailor de circulatie contine ansamblul corpurilor de iluminat, retelele electrice şi accesoriile necesare obtinerii parametrilor luminotehnici impusi de normele în vigoare pe suprafaţa utila a cailor de circulatie;7. sistemul de iluminat arhitectural este sistemul de iluminat cu rolul de a realiza punerea în evidenta a unor monumente de arta sau istorice ori a unor obiective de importanţa publică şi/sau culturala pentru comunitatea locala (primarie, scoli, spitale, biserici etc.);8. sistemul de iluminat pietonal are ca scop realizarea unui nivel de iluminat corespunzător, prevăzut de normele în vigoare, al cailor de acces destinate pietonilor;9. sistemul de iluminat ornamental are rolul de a asigura un nivel de iluminare şi un confort vizual ridicate, impuse de normele în vigoare pentru zonele destinate parcurilor, spatii de agrement, piete, targuri etc.;10. sistemul de iluminat ornamental festiv este sistemul de iluminat ornamental utilizat cu precadere în perioada sarbatorilor legale, la comemorari şi alte evenimente festive, având ca rol punerea în valoare a unor aspecte semnificative proprii acestora.─────────────────