DECIZIE nr. 1.862.064 din 23 ianuarie 2006pentru aprobarea Standardelor minime de calitate ale programelor de prevenire a consumului de droguri în şcoală
EMITENT
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR - AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 149 din 17 februarie 2006    În conformitate cu Strategia naţională antidrog în perioada 2005-2012, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 73/2005 şi cu Planul de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale antidrog în perioada 2005-2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 323/2005,în temeiul art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.489/2002 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale Antidrog, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale Antidrog emite prezenta decizie.  +  Articolul 1Se aprobă Standardele minime de calitate ale programelor de prevenire a consumului de droguri în şcoală, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul 2Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Agenţiei Naţionale Antidrog,Pavel AbrahamBucureşti, 23 ianuarie 2006.Nr. 1.862.064.  +  Anexa STANDARDE MINIMEde calitate ale programelor de prevenire a consumului de droguri în şcoalăSTANDARDUL 1Principii de bază1. Un program de prevenire a consumului de droguri în mediul şcolar este definit ca o sumă de proiecte, cu mai multe activităţi, cu o durată determinată în timp şi care îşi propune atingerea unor obiective distincte, măsurabile şi realiste, în scopul adoptării unui stil de viaţă sănătos, fără tutun, alcool şi droguri în rândul populaţiei şcolare.2. Programele de prevenire a consumului de droguri în mediul şcolar trebuie să respecte următoarele cerinţe:2.1. să fie subsumate Strategiei naţionale antidrog 2005-2012 şi Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale antidrog 2005-2008, capitolul A "Prevenire în şcoală";2.2. să abordeze sistemic şi integrat fenomenul consumului de droguri în contextul altor fenomene sociale, ceea ce permite elaborarea unor programe de prevenire a consumului de droguri în şcoală, adaptate nevoilor;2.3. să existe o corelaţie adecvată între program şi caracteristicile specifice mediului şcolar în care se implementează programul şi ale populaţiei şcolare beneficiare, pentru aceasta fiind necesară evaluarea preliminară a nevoilor (prin studii cantitative şi/sau calitative de prevalenţă, incidenţă etc.);2.4. să îndeplinească cerinţele metodologice specifice proceselor de planificare, implementare şi evaluare;2.5. să se bazeze pe teorii/modele teoretice ce fundamentează ştiinţific programul.STANDARDUL 2Descrierea problemeiProgramele de prevenire a consumului de droguri în mediul şcolar trebuie fundamentate prin:1. identificarea problemei, precum şi explicarea acesteia din perspectiva cadrului teoretic pe care se bazează programul de prevenire;2. definirea variabilelor care influenţează problema identificată şi specificarea modului în care acestea pot fi modificate prin implementarea programului;3. cuantificarea şi caracterizarea situaţiei problematice.STANDARDUL 3Evaluarea necesităţilor/nevoilor de prevenire a consumului de droguri în mediul şcolarÎn evaluarea necesităţilor se vor avea în vedere următoarele aspecte:1. descrierea populaţiei studiate;2. acoperirea geografică;3. caracteristicile de consum în cadrul populaţiei căreia i se adresează programul (tipuri de substanţe, medii şi modele de consum);4. nevoile de informare-educare ale grupului-ţintă;5. factorii de risc şi de protecţie identificaţi;6. sursele de informare utilizate, cum ar fi experţi şi consilieri care participă la elaborarea programelor;7. indicatorii utilizaţi şi validitatea acestora;8. criteriile de analiză şi de interpretare a rezultatelor.Evaluarea nevoilor locale, regionale şi naţionale care fundamentează un program de prevenire a consumului de droguri în mediul şcolar permite alegerea unei corelaţii corecte între priorităţi, scop, grupul-ţintă ales/beneficiarii programului şi resurse.Evaluarea nevoilor se poate realiza prin:- utilizarea studiilor existente în ceea ce priveşte populaţia generală şi/sau şcolară privind prevalenţa şi incidenţa consumului de droguri;- utilizarea indicatorilor-cheie de estimare a prevalenţei şi incidenţei problemelor specifice generate/asociate de/cu consumul de droguri în cadrul populaţiei-ţintă şi al subgrupurilor acesteia (de exemplu, indicatorul boli infecţioase asociate, cerere de tratament, mortalitate datorată consumului de droguri etc.);- studii în serviciile medicale specializate şi sistemul de protecţie a copilului;- interviul directiv sau nondirectiv, focus-grupuri cu decidenţii-cheie în domeniul prevenirii consumului de droguri (furnizori de servicii de prevenire, furnizori de servicii integrate de asistenţă psihosociomedicală, reprezentanţi/eşantioane reprezentative ai/ale subpopulaţiilor de consumatori din comunitate);- studii vizând factorii de risc şi de protecţie în mediul şcolar;- studii privind costurile programelor preventive în funcţie de obiectivul acestora corelat cu analiza nevoilor şi cu rezultatele aşteptate, după caz.STANDARDUL 4Obiectivele programuluiObiectivele programelor de prevenire a consumului de droguri în mediul şcolar trebuie să răspundă nevoilor identificate şi caracteristicilor grupului-ţintă asupra căruia este orientat programul.Obiectivele generale şi specifice trebuie să fie clar definite, uşor de identificat, realizabile, măsurabile şi corelate cu obiectivele specifice ale Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale antidrog 2005-2008.Obiectivele programelor de prevenire a consumului de droguri în mediul şcolar trebuie să vizeze informarea corectă privind uzul şi abuzul de substanţe, precum şi dezvoltarea abilităţilor sociale ale beneficiarilor, relaţiilor între egali, autocontrolului, abilităţilor de a face faţă unor situaţii dificile, a comportamentelor prosociale şi a abilităţilor de refuz şi de rezistenţă la presiunea grupului.În învăţământul gimnazial programele de prevenire a consumului de droguri trebuie să vizeze o mai bună cunoaştere a propriilor emoţii, îmbunătăţirea autocontrolului, a abilităţilor de comunicare şi de rezolvare a problemelor.În învăţământul liceal programele de prevenire a consumului de droguri trebuie să vizeze aspecte legate de comunicare, relaţia cu grupul de egali, autoeficacitate şi asertivitate, abilităţi de refuz al consumului de droguri, consolidarea unor deprinderi de viaţă sănătoase.STANDARDUL 5Definirea grupului-ţintăÎn descrierea grupului-ţintă, a beneficiarilor direcţi şi indirecţi se vor avea în vedere:1. descrierea sociodemografică a grupului-ţintă;2. motivele care stau la baza alegerii acestuia;3. nivelul de acoperire al programului şi adecvarea acestuia la grupul ales;4. modalităţile de diseminare a programului;5. mecanismele de coordonare în implementarea programului între iniţiatorul programului şi instituţiile partenere;6. mecanismele de contactare/implicare a grupului-ţintă, cum ar fi mijloacele de participare a acestuia la desfăşurarea programului.Pornind de la caracteristicile grupului-ţintă, programele de prevenire a consumului de droguri sunt împărţite în trei categorii:● programe universale, orientate către populaţia generală;● programe selective, orientate spre grupurile de risc, vulnerabile la consumul de droguri, sau spre subgrupuri ale populaţiei generale;● programe indicate, orientate către categoriile de populaţie care au experimentat consumul de droguri sau prezintă alte comportamente de risc.STANDARDUL 6Activităţile şi metodele de prevenire a consumului de droguri în mediul şcolarProgramele de prevenire a consumului de droguri în mediul şcolar trebuie să prezinte un calendar coerent al activităţilor şi să utilizeze metode adecvate obiectivelor urmărite, activităţilor planificate şi caracteristicilor grupului-ţintă. Se va acorda o atenţie deosebită folosirii metodelor interactive prin care beneficiarii sunt implicaţi direct în propria lor formare.STANDARDUL 7Mijloacele de realizareProgramele de prevenire a consumului de droguri în mediul şcolar trebuie să dispună de mijloace adecvate pentru realizarea obiectivelor şi activităţilor propuse. Programele trebuie să includă:1. analiza mijloacelor necesare pentru implementarea programului, luând în considerare suficienţa sau insuficienţa resurselor proprii, estimarea costurilor, resursele comunitare disponibile etc.;2. descrierea echipei profesionale a programului (numărul de persoane, profesia, responsabilităţile şi coordonarea), precum şi a voluntarilor;3. enumerarea şi descrierea materialelor şi a echipamentelor necesare pentru implementarea programului.STANDARDUL 8Evaluarea programuluiÎn evaluarea programelor de prevenire a consumului de droguri în şcoală trebuie analizată coerenţa structurii programului, după cum urmează:       ┌────────────────┐ ┌─────────────────┐ ┌───────────────┐      │Obiectiv general├─────┤Obiectiv specific├────┤ Model teoretic│      └──────┬─────────┘ │ 1, 2, 3 │ └──────┬────────┘             │ └──────┬──────────┘ │             │ │ V             │ │ ┌───────────────────┐             │ │ │ Referinţe privind │             │ │ │ modelul teoretic: │             │ │ │ conţinut, elemente│             │ │ │ teorii │             │ │ └───────┬───────────┘             │ ┌────┴───────┐ │             └──────────────── │ Indicatori │ <────────────┘                               └────┬───────┘                                    │                                    │                                    V                               ┌───────────┐                               │ Rezultate │                               └───────────┘Programele de prevenire a consumului de droguri trebuie să includă, în planificarea acestora, un sistem de evaluare care să conţină, după caz, următoarele arii:A. Evaluarea gradului de acoperire al programului:1. rata de acoperire a grupului-ţintă şi a populaţiei din zonă;2. eficacitatea programului pentru grupul-ţintă, comparând caracteristicile populaţiei definite iniţial cu cele ale populaţiei care a beneficiat direct de program;3. descrierea căilor de diseminare a programului.B. Evaluarea activităţilor programuluiEvaluarea activităţilor programului trebuie să includă:1. numărul beneficiarilor direcţi, implicaţi în implementarea programului, frecvenţa participării lor la activităţile programului implementat;2. adecvarea materialelor utilizate la caracteristicile populaţiei căreia i se adresează programul (nivelul de comprehensiune a materialelor, a informaţiilor conţinute etc.);3. adecvarea procedurilor utilizate pentru realizarea activităţilor.C. Evaluarea planificării în timpEvaluarea procesului presupune analiza diferenţei dintre timpul prevăzut şi timpul real de execuţie. În plus, se va analiza relaţia dintre activităţile proiectate şi cele realizate în funcţie de calendarul programului.D. Evaluarea resurselor umaneEvaluarea resurselor umane include definirea finală a echipei de profesionişti şi a voluntarilor care au implementat programul, poziţiile acestora, programul zilnic şi orice altă modificare care a apărut pe parcursul derulării programului. De asemenea, trebuie expuse nivelurile de coordonare realizate, indicându-se instituţiile participante, numărul de întâlniri, concluziile şi acordurile realizate.Criterii minime pentru angajarea profesioniştilor care elaborează şi implementează programe de prevenire a consumului de droguri:- studii universitare în domeniul sociouman;- experienţă în domeniu şi, eventual, formare în domeniul prevenirii consumului de droguri.Conform legislaţiei în vigoare, programele de formare profesională în domeniul prevenirii consumului de droguri ale diferiţilor furnizori de formare trebuie acreditate de Centrul Naţional de Formare şi Cercetare în Adicţii din cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog.E. Evaluarea resurselor materiale şi a bugetului programuluiEvaluarea resurselor materiale şi economice ale programului se referă la suficienţa/insuficienţa acestora în vederea realizării obiectivelor stabilite. Resursele prevăzute iniţial vor fi reanalizate pe tot parcursul desfăşurării programului şi, dacă este cazul, se vor face recomandări pentru celelalte faze ale programului.F. Evaluarea rezultatelor programuluiEvaluarea rezultatelor presupune în toate cazurile existenţa unor date despre aplicarea programului, care să permită realizarea unor comparaţii între situaţiile anterioare şi cele ulterioare implementării programului.Evaluarea rezultatelor conţine şi o comparaţie a situaţiei problematice în anumite momente, evaluată cu instrumente identice sau diferite, în legătură cu:1. nivelul de conştientizare a problemei identificate şi de sensibilizare a grupului-ţintă căruia i se adresează programul;2. nivelul de cunoştinţe asupra problemei al beneficiarilor programului, după implementarea acestuia;3. schimbările înregistrate între momentul anterior şi cel ulterior implementării programului, în relaţie cu atitudinile şi cu valorile grupului-ţintă faţă de problema asupra căreia se acţionează;4. variaţiile în modelele de comportament şi în stilurile de viaţă ale grupului-ţintă, inclusiv prevalenţa şi incidenţa consumului, factorii de risc sau de protecţie asociaţi etc.___________