ORDONANŢĂ nr. 65 din 19 august 1994 (*actualizată*)privind organizarea activităţii de expertiza contabila şi a contabililor autorizaţi(actualizată până la data de 6 decembrie 1999*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 30 august 1994. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 6 decembrie 1999, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 42 din 24 mai 1995; ORDONANŢA nr. 50 din 28 august 1997; ORDONANŢA nr. 89 din 25 august 1998; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 1 iunie 1999; LEGEA nr. 126 din 14 iulie 1999; LEGEA nr. 186 din 2 decembrie 1999.În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 lit k) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite prezenta ordonanţă.  +  Capitolul I Calitatea de expert contabil şi contabil autorizat  +  Articolul 1Profesia de expert contabil şi de contabil autorizat se exercită de către persoanele care au aceasta calitate, în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă.  +  Articolul 2 (1) Expertul contabil este persoana care a dobândit aceasta calitate în condiţiile prezentei ordonanţe şi are competenţa profesională de a verifica şi de a aprecia modul de organizare şi de conducere a activităţii economico-financiare şi de contabilitate, de a supraveghea gestiunea societăţilor comerciale şi de a verifica legalitatea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi. (2) Asupra constatărilor, concluziilor, opiniilor şi şi recomandărilor sale, expertul contabil întocmeşte raport. (3) Expertul contabil poate, de asemenea, sa organizeze şi sa conducă contabilitatea societăţilor comerciale şi sa analizeze, prin procedee specifice contabilităţii, situaţia economică, financiară şi fiscală a acestora. (4) Contabilul autorizat este persoana care a dobândit aceasta calitate în condiţiile prezentei ordonanţe şi are capacitatea de a tine contabilitatea şi de a întocmi bilanţul contabil.  +  Articolul 3 (1) Accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat se face pe bază de examen de admitere, la care să se obţină cel puţin media 7 şi minimum nota 6 la fiecare disciplina, efectuarea unui stagiu de 3 ani şi susţinerea unui examen de aptitudini la terminarea stagiului.------------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 186 din 2 decembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 6 decembrie 1999. (2) În termen de 6 luni de la publicarea prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, prin hotărâre a Guvernului va fi aprobat Regulamentul privind accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat. Regulamentul va fi elaborat de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi avizat de Ministerul Finanţelor şi de Ministerul Educaţiei Naţionale.------------Art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 89 din 25 august 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 27 august 1998.  +  Articolul 4 (1) Se poate prezenta la examenul de admitere prevăzut la art. 3 pentru profesia de expert contabil persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 4 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 186 din 2 decembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 6 decembrie 1999. a) are capacitate de exerciţiu deplina; b) are studii economice superioare în specialitatea contabilitate-finanţe, cu diploma recunoscută de Ministerul Educaţiei Naţionale şi practica în specialitate de cel puţin 3 ani, sau studii economice superioare şi practica în specialitate de cel puţin 5 ani; c) nu a suferit nici o condamnare care, potrivit legislaţiei în vigoare, interzice dreptul de gestiune şi de administrare a societăţilor comerciale;------------Litera d) a alin. (1) al art. 4 a fost abrogată de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 186 din 2 decembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 6 decembrie 1999. (2) La cerere, persoanele care au titlul de academician, profesorii şi conferentiarii universitari, doctorii în economie şi doctorii docenti, cu specialitatea finanţe sau contabilitate, au acces la profesia de expert contabil pe baza titlului de doctor, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c) şi susţinerea unui interviu privind normele de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi.------------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 186 din 2 decembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 6 decembrie 1999.------------Art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 89 din 25 august 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 27 august 1998.  +  Articolul 5Se poate prezenta la examenul de admitere prevăzut la art. 3 pentru profesia de contabil autorizat persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:------------Partea introductivă a art. 5 a fost modificată de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 186 din 2 decembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 6 decembrie 1999. a) are capacitate de exerciţiu deplina; b) are studii economice superioare, studii economice medii, studii medii, altele decât economice, cu diploma sau licenţa, după caz, recunoscută de Ministerul Educaţiei Naţionale, şi cu o vechime în specialitate de 2 ani, cea cu studii superioare, de 3 ani, cea cu studii economice medii, şi de 5 ani, cea cu studii medii în alt domeniu decât cel economic; c) nu a suferit nici o condamnare, care, potrivit legislaţiei în vigoare, interzice dreptul de gestiune şi de administrare a societăţilor comerciale;------------Litera d) a art. 5 a fost abrogată de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 186 din 2 decembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 6 decembrie 1999.------------Art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 89 din 25 august 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 27 august 1998.  +  Capitolul II Exercitarea profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat  +  Secţiunea I Expertul contabil  +  Articolul 6Expertul contabil poate executa pentru persoanele fizice şi juridice următoarele lucrări: a) tine sau supraveghează contabilitatea şi întocmeşte sau verifica şi certifica bilanţul contabil; b) acorda asistenţa privind organizarea şi ţinerea contabilităţii;-------------Litera c) a art. 6 a fost abrogată de art. 43 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 1 iunie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 4 iunie 1999. d) efectuează expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice ori juridice în condiţiile prevăzute de lege; e) executa alte lucrări cu caracter financiar-contabil, fiscal, de organizare administrativă şi informatica; f) îndeplineşte, potrivit dispoziţiilor legale, atribuţiile prevăzute în mandatul de cenzori la societăţile comerciale.  +  Articolul 7Experţii contabili pot să-şi exercite profesia individual ori se pot constitui în societăţi comerciale potrivit legii.  +  Articolul 8Societăţile comerciale de expertiza contabila trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să aibă ca obiect de activitate exercitarea profesiei de expert contabil; b) majoritatea acţionarilor sau asociaţilor să fie experţi contabili şi să deţină majoritatea acţiunilor sau a părţilor sociale; c) consiliul de administraţie al societăţii comerciale să fie ales în majoritate dintre actionarii sau asociaţii experţi contabili; d) acţiunile să fie nominative şi orice nou asociat sau acţionar să fie admis de adunarea generală.  +  Secţiunea a II-a Contabilul autorizat  +  Articolul 9Contabilul autorizat poate executa pentru persoanele fizice şi juridice următoarele lucrări: a) tine contabilitatea operaţiunilor economico-financiare prevăzute în contract; b) întocmeşte bilanţul contabil; c) contabilul autorizat cu studii superioare poate să verifice şi sa certifice bilanţul contabil şi sa îndeplinească obligaţiile prevăzute de lege pentru cenzorii numiţi la societăţile comerciale.  +  Articolul 10Contabilii autorizaţi pot să-şi exercite profesia individual ori în societăţi comerciale de expertiza contabila.  +  Secţiunea a III-a Dispoziţii comune privind experţii contabili şi contabilii autorizaţi  +  Articolul 11 (1) Experţilor contabili şi contabililor autorizaţi le este interzis să efectueze lucrări pentru agenţii economici sau pentru instituţiile la care sunt salariaţi şi pentru cei cu care angajatorii lor sunt în raporturi contractuale ori se afla în concurenta. De asemenea, le este interzis să efectueze lucrări pentru agenţii economici, în cazul în care sunt rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv sau soţi ai administratorilor. (2) Experţii contabili şi contabilii autorizaţi nu pot efectua pentru terţi lucrările prevăzute la art. 6 şi 9, în situaţia în care exista elemente care atesta starea de conflict de interese sau de incompatibilitate. (3) Experţii contabili şi contabilii autorizaţi nu pot să îşi exercite atribuţiile conferite de aceasta calitate pe durata în care desfăşoară orice activitate salarizata în afară Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi sau activitate comercială, cu excepţia activităţilor didactice, literare, publicistice în domeniu şi cea de parlamentar, consilier local sau judeţean, pe durata mandatului. Prevederile acestui alineat au aplicabilitate începând cu exerciţiul financiar al anului 2000.------------Alin. (3) al art. 11 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 186 din 2 decembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 6 decembrie 1999. (4) Activitatea de cenzor poate fi desfăşurată, potrivit legii, de către: experţii contabili, contabilii autorizaţi cu studii superioare, persoanele cu studii economice superioare cu diploma recunoscută de Ministerul Educaţiei Naţionale şi cu practica în activitatea financiar-contabila de cel puţin 5 ani, precum şi de societăţile comerciale de expertiza contabila.------------Alin. (4) al art. 11 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 186 din 2 decembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 6 decembrie 1999.------------Art. 11 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 89 din 25 august 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 27 august 1998.  +  Articolul 12Experţii contabili şi contabilii autorizaţi garantează răspunderea civilă privind activitatea desfăşurată, prin subscrierea unei poliţe de asigurare sau prin vărsarea unei contribuţii la fondul de garanţii.  +  Articolul 13Relaţiile experţilor contabili, contabililor autorizaţi şi societăţilor comerciale de profit cu clienţii se stabilesc prin contract scris de prestări de servicii, semnat de ambele părţi.  +  Articolul 14 (1) Onorariile stabilite pentru expertizele contabile dispuse din oficiu în cursul procesului penal, conform art. 116, 124 şi 125 din Codul de procedură penală, în cauzele privind infracţiuni prevăzute în Codul penal sau în legi speciale, prin care a fost prejudiciat avutul public, vor fi avansate de la bugetul de stat de către Ministerul Finanţelor, prin direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene ori a municipiului Bucureşti. (2) Sumele avansate se vor recupera ulterior, în condiţiile prevăzute la art. 191 şi 192 din Codul de procedură penală, hotărârile judecătoreşti definitive şi, după caz, soluţiile adoptate de parchete prin care se dispune în legătură cu plata cheltuielilor judiciare urmând a fi comunicate, în acest scop, şi autorităţii care a efectuat plata.------------Art. 14 a fost modificat de pct. 2 al al articolului unic din LEGEA nr. 126 din 14 iulie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 16 iulie 1999.  +  Secţiunea a IV-a Răspunderile experţilor contabili şi ale contabililor autorizaţi  +  Articolul 15Experţii contabili şi contabilii autorizaţi răspund, în exercitarea profesiei, disciplinar, administrativ, civil şi penal, după caz, potrivit legii.  +  Articolul 16Sancţiunile disciplinare ce se aplică experţilor contabili şi contabililor autorizaţi, în raport cu gravitatea abaterilor săvârşite, sunt următoarele : a) mustrare; b) avertisment scris; c) suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat pe o perioadă de timp de la trei luni la un an; d) interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat.Abaterile în funcţie de care se aplică sancţiunile disciplinare se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare.  +  Capitolul III Organizarea şi funcţionarea Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi  +  Secţiunea I Organizarea şi atribuţiile Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi  +  Articolul 17Se înfiinţează Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi, persoana juridică de utilitate publică şi autonomă, din care fac parte experţii contabili şi contabilii autorizaţi, în condiţiile stabilite de prezenta ordonanţă, având sediul în municipiul Bucureşti.  +  Articolul 18Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi îşi constituie filiale, fără personalitate juridică, în resedintele de judeţ şi în municipiul Bucureşti.  +  Articolul 19Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi are următoarele atribuţii: a) organizează examenul de admitere, efectuarea stagiului şi susţinerea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat, în conformitate cu prevederile art. 3. Programele de examen, în vederea accesului la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat, reglementările privind stagiul şi examenul de aptitudini se elaborează de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi şi se avizează de Ministerul Finanţelor, urmărindu-se armonizarea cu prevederile directivelor europene în domeniu. Avizul este consultativ;------------Litera a) a art. 19 a fost modificată de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 186 din 2 decembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 6 decembrie 1999. b) organizează evidenta experţilor contabili, a contabililor autorizaţi şi a societăţilor comerciale de profil, prin înscrierea acestora în Tabloul Corpului; c) asigura buna desfăşurare a activităţii experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi; d) elaborează şi publică normele privind activitatea profesională şi conduita etica a experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi, ghidurile profesionale în domeniul financiar-contabil; e) elaborează, în colaborare cu instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale, standardele privind evaluarea societăţilor comerciale, precum şi a unor active sau bunuri ale acestora; f) sprijină formarea şi perfecţionarea profesională a experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi prin programe anuale de pregătire continua, organizate în diverse forme, astfel încât la acestea să aibă acces toţi membrii activi;-------------Litera f) a art. 19 a fost modificată de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA nr. 89 din 25 august 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 27 august 1998. g) apara prestigiul şi independenta profesională a membrilor săi în raporturile cu autorităţile publice, organisme specializate, precum şi cu alte persoane juridice şi fizice din ţara şi din străinătate; h) colaborează cu asociaţiile profesionale de profil din ţara şi din străinătate; i) editează publicaţii de specialitate; j) alte atribuţii stabilite prin lege sau regulament.  +  Secţiunea a II-a Secţiunile Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi  +  Articolul 20 (1) Activităţile prevăzute la art. 6 şi, respectiv, la art. 9 pot fi desfăşurate numai de persoanele având calitatea de expert contabil, respectiv de contabil autorizat, înscrise în Tabloul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi dovedită cu legitimaţia de membru, vizata anual. Tabloul Corpului se publică anual în Monitorul Oficial al României. În tablou sunt înscrişi toţi membrii, persoane fizice, experţi contabili, separat de contabilii autorizaţi, precum şi persoanele juridice de profil, grupate în funcţie de criteriul teritorial. (2) Organizarea Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România se face pe doua secţiuni:- secţiunea experţilor contabili;- secţiunea contabililor autorizaţi. (3) Evidenta persoanelor care au promovat concursul de admitere şi se afla în perioada de stagiu se organizează potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. (4) Membrii care nu exercita profesia vor fi înscrişi în capitole distincte, în cadrul secţiunilor prevăzute la alin. (2). (5) Organizarea şi funcţionarea secţiunilor se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.-------------Art. 20 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA nr. 89 din 25 august 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 27 august 1998.  +  Articolul 21 (1) Înscrierea în Tabloul Corpului a experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi se face, la cerere, de către filialele judeţene şi a municipiului Bucureşti, dacă cei în cauza fac dovada ca îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 4 lit. a) şi c), respectiv art. 5 lit. a) şi c). (2) Contestaţia împotriva respingerii cererii de înscriere în Tabloul Corpului se depune în termen de 30 de zile de la data primirii comunicării şi se soluţionează de conducerea secţiunii experţilor contabili sau a contabililor autorizaţi, după caz, în termen de 30 de zile de la data înregistrării. Hotărârile secţiunilor pot fi atacate la Consiliul Superior al Corpului, în termen de 15 zile de la primirea acestora, şi se soluţionează în termen de 15 zile de la data depunerii contestaţiei. Deciziile Consiliului Superior al Corpului sunt definitive.-------------Alin. (2) al art. 21 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA nr. 89 din 25 august 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 27 august 1998. (3) După înscrierea în tablou, experţii contabili şi contabilii autorizaţi depun jurămînt scris. (4) Jurămîntul are următoarea formulare:"Jur sa aplic în mod corect şi fără partinire legile tarii, sa respect prevederile Regulamentului Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi şi ale Codului privind conduita etica şi profesională a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi, sa păstrez secretul profesional şi sa aduc la îndeplinire cu conştiinciozitate îndatoririle ce imi revin în calitate de expert contabil (contabil autorizat) ".  +  Articolul 22 (1) Membrii Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi au obligaţia sa plătească cotizaţiile profesionale. Neplata acestora pe o perioadă de un an atrage radierea din Tabloul Corpului. (2) De asemenea, sunt radiati din evidenta experţii contabili şi contabilii autorizaţi care au suferit o condamnare de natura celor prevăzute la art. 4 lit. c) sau la art.5 lit. c), ori au savirsit abateri grave de alta natura, prevăzute în regulament, precum şi cei care nu depun în contul bugetului statului, în termenul şi la nivelul prevăzut de lege, impozitul asupra onorariilor încasate de la persoane fizice.  +  Articolul 23Societăţile comerciale de expertiza contabila, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi ai Contabililor Autorizaţi, au obligaţia sa comunice filialelor acestuia toate modificările intervenite în componenta asociaţilor sau acţionarilor lor.  +  Articolul 24Publicitatea în legătură cu exercitarea profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat se efectuează sau se autorizează de către Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi, în interesul profesiei membrilor săi.  +  Articolul 25Persoanele fizice sau juridice străine, care nu au domiciliul sau, după caz, sediul în România, pot exercita activitatea de expert contabil sau de contabil autorizat, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, dacă în ţările lor au aceasta specializare, în condiţiile stabilite prin convenţii bilaterale încheiate în acest scop de România cu alte state şi dacă au susţinut examenul vizind cunoaşterea legislaţiei naţionale în domeniul organizării şi funcţionarii societăţilor comerciale, precum şi a celei fiscale şi contabile.  +  Secţiunea a III-a Organele de conducere al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi  +  Articolul 26Organele de conducere ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi sunt: Conferinţa naţionala, Consiliul superior al Corpului şi Biroul permanent al Consiliului superior.La filiale, organele de conducere sunt: adunarea generală, consiliul filialei şi biroul permanent al acestuia.  +  Articolul 27 (1) Activitatea Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi şi a filialelor sale se controlează de către cenzori aleşi de Conferinţa naţionala şi, respectiv, de adunările generale.------------Alin. (2) al art. 27 a fost abrogat de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 186 din 2 decembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 6 decembrie 1999.  +  Articolul 28 (1) Organizarea şi funcţionarea Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi se stabileşte prin Regulamentul aprobat de Conferinţa naţionala, cu avizul Ministerului Finanţelor şi al Ministerului Justiţiei. (2) Orice modificare şi/sau completare a regulamentului se face numai în limita reglementărilor legale şi în conformitate cu prevederile alin. (1).-------------Alin. (2) al art. 28 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA nr. 89 din 25 august 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 27 august 1998.  +  Articolul 29 (1) Conferinţa naţionala a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi se constituie din membrii Consiliului Superior al Corpului, membrii consiliilor filialelor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, ai comisiilor de disciplina şi din reprezentanţii Ministerului Finanţelor de pe lângă Consiliul Superior al Corpului şi consiliile filialelor, precum şi din câte un reprezentant la 100 de membri din fiecare filiala desemnat de adunarea generală.-------------Alin. (1) al art. 29 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA nr. 89 din 25 august 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 27 august 1998. (2) Conferinţa naţionala este legal constituită cu participarea majorităţii membrilor prevăzuţi la alin. 1, iar hotărârile sunt valabil adoptate cu votul majorităţii membrilor prezenţi. (3) Prima conferinţa va fi formată din preşedinţii filialelor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi şi delegaţii experţilor contabili şi contabililor autorizaţi, în condiţiile alin. 1. (4) Dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul necesar, este convocată din nou Conferinţa naţionala. Aceasta este legal constituită cu participarea a cel puţin 30% din numărul membrilor şi reprezentanţilor prevăzuţi la alin. (1).-------------Alin. (4) al art. 29 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA nr. 89 din 25 august 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 27 august 1998.  +  Articolul 30Conferinţa naţionala are următoarele atribuţii: a) stabileşte direcţiile de baza pentru asigurarea bunei exercitari a profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat; b) aproba Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi, modificările şi completările acestuia, avizate de Ministerul Finanţelor şi de Ministerul Justiţiei, precum şi Codul privind conduita etica şi profesională a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi;-------------Litera b) a art. 30 a fost modificată de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA nr. 89 din 25 august 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 27 august 1998. c) aproba bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi; d) aproba sistemul de salarizare pentru conducerea Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi şi a filialelor acestuia, precum şi pentru aparatul propriu al acestora; e) alege şi revoca membrii Consiliului superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi şi ai comisiei de cenzori a acestuia; f) examinează activitatea desfăşurată de Consiliul Superior şi de consiliile filialelor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi şi dispune măsurile necesare;-------------Litera f) a art. 30 a fost modificată de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA nr. 89 din 25 august 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 27 august 1998. g) hotărăşte sancţionarea disciplinară a membrilor Consiliului Superior şi ai consiliilor filialelor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi în conformitate cu prevederile art. 16, la propunerea comisiei superioare de disciplina. Contestarea sancţiunilor hotărâte de Conferinţa naţionala poate fi făcuta la Secţia contencios administrativ a Curţii de Apel, în termen de 30 de zile de la data înştiinţării oficiale. Hotărârile Curţii de Apel sunt definitive.------------Litera g) a art. 30 a fost modificată de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 186 din 2 decembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 6 decembrie 1999. h) aproba planurile anuale de activitate ale Consiliului Superior şi consiliilor filialelor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi;-------------Litera h) a art. 30 a fost introdusă de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA nr. 89 din 25 august 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 27 august 1998. i) alege şi revoca preşedintele şi doi membri ai comisiei superioare de disciplina;-------------Litera i) a art. 30 a fost introdusă de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA nr. 89 din 25 august 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 27 august 1998. j) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de prezenta ordonanţă.-------------Litera j) a art. 30 a fost introdusă de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA nr. 89 din 25 august 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 27 august 1998.  +  Articolul 31 (1) Preşedintele Consiliului Superior este ales de Conferinţa naţionala dintre membrii Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi. Persoana respectiva poate să cumuleze aceasta funcţie numai dacă desfăşoară activitate în domeniul cercetării sau în învăţământul universitar de profil, care se bucura de autoritate profesională şi morala deosebită.------------Alin. (1) al art. 31 a fost modificat de pct. 11 al articolului unic din LEGEA nr. 186 din 2 decembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 6 decembrie 1999. (2) Membrii titulari şi membrii supleanţi sunt aleşi prin vot secret, pe o perioadă de 4 ani. Pentru asigurarea continuităţii, mandatele a jumătate dintre membrii aleşi încetează după doi ani. Membrii cărora le încetează mandatul sunt nominalizaţi prin vot secret. Celorlalţi membri, după patru ani, le încetează mandatul şi nu mai sunt înscrişi în listele de candidaţi. (3) Membrii cărora le încetează mandatul pot fi realeşi după cel puţin o perioadă egala cu cea a mandatului îndeplinit. (4) Prevederile alin. (1), (2) şi (3) referitoare la alegeri sunt aplicabile şi filialelor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi. (5) Preşedintele Consiliului Superior reprezintă Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi în faţa autorităţilor publice, precum şi în raporturile cu persoanele fizice şi juridice din ţara şi din străinătate.-------------Art. 31 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA nr. 89 din 25 august 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 27 august 1998.  +  Articolul 32 (1) Pe lângă Consiliul superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi funcţionează Comisia superioară de disciplina, compusă din cinci membri titulari şi cinci supleanţi, astfel: a) preşedintele şi doi membri experţi contabili aleşi de Conferinţa naţionala pentru o perioadă de 4 ani dintre experţii înscrişi în evidenta Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi, care se bucura de autoritate profesională şi morala deosebită.-------------Litera a) a alin. (1) al art. 32 a fost modificată de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA nr. 89 din 25 august 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 27 august 1998.-------------Litera b) a alin. (1) al art. 32 a fost abrogată de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA nr. 89 din 25 august 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 27 august 1998. c) doi membri, desemnaţi de ministrul finanţelor. (2) În aceleaşi condiţii se desemnează supleanţii. (3) Comisia superioară de disciplina aplica sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 16 şi soluţionează contestaţiile la hotărârile disciplinare pronunţate de comisiile de disciplina ale filialelor. (4) Contestaţiile împotriva hotărîrilor aplicate de Comisia superioară de disciplina se depun la Consiliul superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi care decide.  +  Articolul 33 (1) Adunarea generală a filialelor este formată din membrii experţi contabili şi contabili autorizaţi cu domiciliul stabilit în judeţul respectiv sau în municipiul Bucureşti, după caz. (2) Adunarea generală a filialei este legal constituită cu participarea majorităţii membrilor prevăzuţi la alin. 1, iar hotărârile sunt valabile dacă sunt adoptate cu majoritatea celor prezenţi. (3) Dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul necesar, se convoacă din nou adunarea generală, în termen de cel mult 30 de zile, care este legal constituită cu participarea a cel puţin 30% din numărul membrilor prevăzuţi la alin. (1).-------------Alin. (3) al art. 33 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA nr. 89 din 25 august 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 27 august 1998.  +  Articolul 34Adunarea generală a filialei are următoarele atribuţii: a) aproba bugetul de venituri şi cheltuieli al filialei şi execuţia acestuia; b) asigura buna exercitare a profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat pe plan local; c) alege şi revoca membrii consiliului filialei Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi şi cenzorii; d) propune, dintre membrii săi, candidaţi pentru Consiliul superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi; e) examinează activitatea desfăşurată de consiliul filialei şi de comisia de disciplina care funcţionează pe lângă acesta şi hotărăşte;-------------Litera e) a art. 34 a fost modificată de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA nr. 89 din 25 august 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 27 august 1998. f) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege şi de regulament sau hotărâte de Consiliul Superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi.-------------Litera f) a art. 34 a fost introdusă de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA nr. 89 din 25 august 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 27 august 1998.  +  Articolul 35 (1) Pe lângă consiliul filialei funcţionează o comisie de disciplina, compusă din cinci membri titulari şi cinci supleanţi: a) preşedintele şi doi membri aleşi de adunarea generală pentru o perioadă de 4 ani dintre membrii experţi contabili, care se bucura de autoritate profesională şi morala deosebită.-------------Litera a) a alin. (1) al art. 35 a fost modificată de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA nr. 89 din 25 august 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 27 august 1998.-------------Litera b) a alin. (1) al art. 35 a fost abrogată de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA nr. 89 din 25 august 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 27 august 1998. c) doi membri desemnaţi de ministrul finanţelor. (2) În aceleaşi condiţii se desemnează supleanţii. (3) Comisia de disciplina a filialei aplica sancţiunile prevăzute la art. 16 lit. a), b) şi c).  +  Articolul 36 (1) Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi şi filiale sale îşi acoperă cheltuielile din venituri, care se constituie din:- taxa de înscriere la examenul de expert contabil, respectiv de contabil autorizat;- taxa de înscriere în evidenta Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi;- cotizaţiile membrilor stabilite pe transe de venituri;- încasări din vânzarea publicaţiilor proprii;- donaţii;- alte venituri din activitate Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi şi a filialelor sale, stabilite prin regulament.------------Alin. (2) al art. 36 a fost abrogat de pct. 12 al articolului unic din LEGEA nr. 186 din 2 decembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 6 decembrie 1999. (3) Taxele de înscriere în evidenta şi cotizaţiile pe transe de venit se stabilesc anual de Conferinţa Naţionala a Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi.------------Alin. (3) al art. 36 a fost modificat de pct. 13 al articolului unic din LEGEA nr. 186 din 2 decembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 6 decembrie 1999.  +  Capitolul IV Reprezentanţii Ministerului Finanţelor  +  Articolul 37Pe lângă Consiliului superior, precum şi pe lângă consiliile filialelor funcţionează cîte un reprezentant al Ministerului Finanţelor care urmăreşte ca hotărârile şi a măsurile luate de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi şi de filialele sale să respecte întocmai reglementările în vigoare.  +  Articolul 38Reprezentantul Ministerului Finanţelor de pe lângă Consiliul superior are următoarele îndatoriri: a) participa la lucrările Conferintei naţionale, ale Consiliului Superior, ale Biroului permanent şi ale Comisiei superioare de disciplina, fără drept de vot;------------Litera a) a art. 38 a fost modificată de pct. 14 al articolului unic din LEGEA nr. 186 din 2 decembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 6 decembrie 1999. b) sesizează Consiliul superior asupra deciziilor Comisiei superioare de disciplina pe care le considera nelegale; c) sesizează ministrul finanţelor ori de cîte ori hotărârile Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi contravin reglementărilor legale. Hotărârile respective devin aplicabile numai după pronunţarea acestuia.  +  Articolul 39Reprezentantul Ministerului Finanţelor de pe lângă consiliul filialei are următoarele atribuţii: a) participa la lucrările adunării generale, ale consiliului filialei, ale biroului permanent şi ale comisiei de disciplina, fără drept de vot;------------Litera a) a art. 39 a fost modificată de pct. 15 al articolului unic din LEGEA nr. 186 din 2 decembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 6 decembrie 1999. b) sesizează Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi cu privire la aprobarea sau refuzul de înscriere în evidenta acestuia de către consiliile filialelor, pe care le considera nelegale; c) sesizează Comisia superioară de disciplina cu privire la hotărârile comisiei de disciplina a filialei pe care le considera nelegale; d) sesizează reprezentantul Ministerului Finanţelor de pe lângă Consiliul superior asupra hotărîrilor consiliului filialei, care contravin reglementărilor legale, precum şi cu privire la cazurile prevăzute la lit. b şi c).  +  Articolul 39^1Pentru realizarea îndatoririlor şi atribuţiilor prevăzute la art. 38 şi 39, materialele supuse dezbaterii organelor respective se transmit reprezentanţilor Ministerului Finanţelor cu cel puţin 7 zile înainte.-------------Art. 39^1 a fost introdus de pct. 29 al art. I din ORDONANŢA nr. 89 din 25 august 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 27 august 1998.  +  Articolul 39^2 (1) Exercitarea oricărei atribuţii specifice calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat de către persoane neautorizate sau care se afla într-o situaţie de incompatibilitate constituie infracţiune şi se sancţionează potrivit legii penale. (2) Persoanele care exercită atribuţii specifice calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat fără viza anuală se sancţionează disciplinar potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi.------------Art. 39^2 a fost introdus de pct. 16 al articolului unic din LEGEA nr. 186 din 2 decembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 6 decembrie 1999.  +  Capitolul V Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 40Persoanele care au calitatea de expert contabil în condiţiile Decretului nr. 79/1971 privind expertiza contabila şi expertiza tehnica îşi păstrează aceasta calitate dacă îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 4 lit. a) şi c).  +  Articolul 41Organizarea adunărilor generale de constituire a filialelor, precum şi a primei conferinţe naţionale a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi se va asigura de Ministerul Finanţelor, în termen de 90 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 42 (1) Atribuţiile direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti privind activitatea de expertiza judiciară contabila şi tehnica, referitoare la evidenta şi recomandarea experţilor, urmărirea încasării onorariilor şi plata acestora, potrivit legii, trec la tribunalele judeţene şi al municipiului Bucureşti. (2) Direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti, vor preda tribunalelor judeţene şi al municipiului Bucureşti, în termen de 30 de zile de la înfiinţarea Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi, evidentele experţilor contabili şi experţilor tehnici, arhiva expertizei tehnice, precum şi lucrările curente privind expertiza contabila şi expertiza tehnica judiciară, în vederea asigurării desfăşurării activităţii de expertiza judiciară conform reglementărilor legale. (3) Pentru realizarea atribuţiilor prevăzute la alin. 1 şi 2, se suplimenteaza statele de funcţii ale tribunalelor cu cîte un post de inspector de specialitate sau de referent, iar cel al Tribunalului Municipiului Bucureşti cu trei asemenea posturi.  +  Articolul 43 (1) Direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti vor vira în contul filialelor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi soldul privind cota de 10% reţinută din onorariile încasate pentru expertize contabile. (2) Soldul provenit din cota de 10% asupra onorariilor pentru expertiza tehnica se va vira în contul Ministerului Justiţiei - Biroul central pentru expertize tehnice, deschis la Casa de Economii şi Consemnaţiuni.  +  Articolul 44 (1) Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe prevederile referitoare la organizarea expertizei contabile din Decretul nr. 79/1971 privind expertiza contabila şi expertiza tehnica se abroga. Prevederile din Decretul nr. 79/1971 care privesc expertiza tehnica rămân în vigoare.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu-----------------------