ORDONANŢĂ nr. 80 din 24 august 2000 (*actualizată*)privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţa a acestora**)(actualizată până la data de 22 decembrie 2005*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 30 august 2000. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 22 decembrie 2005, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 671 din 19 decembrie 2002; ORDONANŢA nr. 34 din 14 iulie 2005; LEGEA nr. 375 din 13 decembrie 2005.**) Titlul ordonanţei a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 671 din 19 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 10 ianuarie 2003.Titlul ordonanţei a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 34 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 26 iulie 2005.***) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din ORDONANŢA nr. 34 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 26 iulie 2005, în cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 80/2000 privind certificarea sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb şi materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, precum şi condiţiile de comercializare şi utilizare a acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 671/2002, sintagma "Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului".În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 lit. F pct. 8 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1 (1) Produsele şi materialele de exploatare noi, destinate utilizării la vehicule rutiere, pot fi introduse pe piaţa numai dacă respecta condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă. (2) Produsele şi materialele de exploatare noi din categoria celor care privesc siguranţa circulaţiei, protecţia mediului, eficienta energetica şi protecţia împotriva furturilor vehiculelor rutiere pot fi introduse pe piaţa numai dacă sunt omologate sau certificate. (3) Lista produselor şi materialelor de exploatare care necesita omologare sau certificare în vederea introducerii pe piaţa se stabileşte prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului. (4) Omologarea produselor prevăzute la alin. (2) se efectuează de către Regia Autonomă «Registrul Auto Român», organism tehnic specializat aflat sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, denumit în continuare R.A.R., pe baza rezultatelor încercărilor efectuate de laboratoare acreditate sau evaluate de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în cazul omologării naţionale, respectiv de laboratoare notificate, în cazul omologării comunitare (CE) de tip şi al omologării internaţionale (CEE-ONU) de tip.-------------Alin. (4) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 375 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.143 din 19 decembrie 2005, care modifică pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 34 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 26 iulie 2005. (5) Certificarea produselor şi materialelor de exploatare prevăzute în lista menţionată la alin. (3) se efectuează de R.A.R. sau de alte organisme de certificare a produselor, desemnate conform legislaţiei în vigoare de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, pe baza rezultatelor încercărilor efectuate de laboratoare acreditate sau evaluate de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.-------------Alin. (5) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 375 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.143 din 19 decembrie 2005, care modifică pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 34 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 26 iulie 2005. (6) Se exceptează de la prevederile alin. (4) şi (5): a) produsele omologate de autorităţile competente ale părţilor contractante în baza acordurilor de la Geneva; b) produsele omologate de autorităţile competente ale statelor membre conform directivelor/regulamentelor Uniunii Europene; c) produsele de origine sau produsele de schimb de origine. (7) Se supun omologării sau certificării, conform legii, componentele, piesele de schimb şi entităţile tehnice neomologate ale autorităţilor competente din statele membre ale Uniunii Europene şi care sunt destinate înlocuirii componentelor, pieselor şi entităţilor tehnice care fac parte dintr-un sistem sau un echipament de origine ori fac parte dintr-un sistem sau un echipament omologat în conformitate cu prevederile directivelor/regulamentelor Uniunii Europene ori regulamentelor CEE-ONU.-------------Alin. (7) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 375 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.143 din 19 decembrie 2005, care modifică pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 34 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 26 iulie 2005. (8) De la data aderării României la Uniunea Europeană, produsele prevăzute la alin. (2), care sunt fabricate şi comercializate legal în state membre ale Uniunii Europene, altele decât România, şi care nu fac parte dintr-un sistem sau echipament care este reglementat printr-o directiva/printr-un regulament a/al Uniunii Europene sau printr-un regulament CEE-ONU aplicat de Uniunea Europeană, sunt exceptate de la obligativitatea omologării sau a certificării în vederea introducerii pe piaţa, dacă acestea furnizează un nivel echivalent de protecţie a siguranţei rutiere sau de protecţie a mediului în raport cu cerinţele naţionale de introducere pe piaţa, nivel demonstrabil pe baza unor documente oficiale. (9) De la data aderării României la Uniunea Europeană, sunt exceptaţi de la obligativitatea certificării în vederea introducerii pe piaţa carburanţii auto fabricati şi comer-cializati legal în state membre ale Uniunii Europene, altele decât România, dacă aceştia furnizează un nivel echivalent de protecţie a mediului în raport cu cerinţele naţionale de introducere pe piaţa, nivel demonstrabil pe baza unor documente oficiale. (10) Produsele şi materialele de exploatare noi, altele decât cele prevăzute în lista menţionată la alin. (3), pot fi introduse pe piaţa numai dacă respecta prevederile art. 3 şi 4. (11) Introducerea pe piaţa a produselor şi materialelor de exploatare este admisă pe toată durata termenului de garanţie/valabilitate a produselor şi materialelor de exploatare certificate/omologate, indiferent de termenul de expirare a certificării/omologării, cu condiţia ca certificarea/ omologarea sa nu fie suspendată sau retrasă. (12) Producătorul unui vehicul sau reprezentantul acestuia este obligat sa comunice R.A.R. situaţia abilitarilor retrase pentru fabricarea de piese de origine, în termen de 7 zile de la data retragerii acestora.--------------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 34 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 26 iulie 2005.  +  Articolul 1^1Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului reprezintă autoritatea competentă pentru omologarea, certificarea şi supravegherea introducerii pe piaţa a produselor şi materialelor de exploatare.--------------Art. 1^1 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 34 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 26 iulie 2005.  +  Articolul 1^2Pentru aplicarea prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles:-------------Partea introductivă a art. 1^2 a fost modificată de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 375 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.143 din 19 decembrie 2005, care modifică pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 34 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 26 iulie 2005.1. produs - un sistem, un echipament, o piesă, o componentă sau o entitate tehnică utilizate la fabricarea unui vehicul, pentru înlocuirea celor existente pe un vehicul sau pentru montarea/utilizarea ulterioară pe un vehicul omologat. Poate fi:-------------Partea introductivă a pct. 1 al art. 1^2 a fost modificată de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 375 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.143 din 19 decembrie 2005, care modifică pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 34 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 26 iulie 2005.1.1. produs de origine - produs utilizat la fabricarea unui vehicul şi care a echipat vehiculul la omologarea de tip a acestui vehicul;1.2. produs de schimb - produs destinat să fie utilizat la un vehicul pentru a înlocui un produs montat pe acest vehicul;2. material de exploatare - substanţe necesare la utilizarea unui vehicul rutier, care se consuma sau se uzeaza în timpul utilizării unui vehicul rutier şi care se completează ori se înlocuiesc în timpul exploatării acestuia. Include carburanţii auto, lubrifianţii auto, aditivii pentru carburanţii auto, lichidele pentru frana, lichidele de răcire, uleiurile hidraulice;3. omologarea unui produs - procedura administrativă prin care R.A.R. certifică faptul că un produs îndeplineşte condiţiile tehnice, precum şi alte condiţii, conform legislaţiei în vigoare;-------------Pct. 3 al art. 1^2 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 375 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.143 din 19 decembrie 2005, care modifică pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 34 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 26 iulie 2005.4. certificarea unui produs sau a unui material de exploatare - procedura administrativă prin care R.A.R. sau un alt organism de certificare a produselor, desemnat conform legislaţiei în vigoare de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, certifica faptul ca un produs sau un material de exploatare îndeplineşte condiţiile tehnice esenţiale pentru siguranţa circulaţiei, protecţia mediului şi eficienta energetica, precizate prin standardele naţionale sau standardele internaţionale aplicabile ori prin specificaţiile tehnice declarate de către fabricant;5. certificarea unui carburant auto - procedura administrativă prin care R.A.R. certifică faptul că un carburant auto îndeplineşte condiţiile tehnice, precum şi alte condiţii aplicabile în vederea introducerii pe piaţă;-------------Pct. 5 al art. 1^2 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 375 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.143 din 19 decembrie 2005, care modifică pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 34 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 26 iulie 2005.6. acordurile de la Geneva - Acordul privind adoptarea de prescripţii tehnice uniforme aplicabile vehiculelor cu roti, echipamentelor şi pieselor ce pot fi montate sau utilizate pe vehicule cu roti şi condiţiile de recunoaştere reciprocă a omologarilor eliberate pe baza acestor prescripţii, încheiat la Geneva la 20 martie 1958, la care România a aderat prin Decretul nr. 371/1976, şi Acordul privind adoptarea de reglementări tehnice mondiale aplicabile autovehiculelor, precum şi echipamentelor şi componentelor ce pot fi montate şi/sau utilizate pe autovehicule, încheiat la Geneva la 25 iunie 1998, la care România a aderat prin Legea nr. 97/2002.7. laboratoare notificate - laboratoare acreditate sau evaluate de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi comunicate de acesta Comisiei Europene - în cazul omologării comunitare (CE) de tip, respectiv Secretariatului General al ONU - în cazul omologării internaţionale (CEE-ONU) de tip;-------------Pct. 7 al art. 1^2 a fost introdus de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 375 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.143 din 19 decembrie 2005, care completează pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 34 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 26 iulie 2005.8. partiţionare - împărţirea unei cantităţi de materiale de exploatare în vrac în cantităţi mai mici, în vederea ambalării pentru introducerea pe piaţă.-------------Pct. 8 al art. 1^2 a fost introdus de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 375 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.143 din 19 decembrie 2005, care completează pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 34 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 26 iulie 2005.--------------Art. 1^2 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 34 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 26 iulie 2005.  +  Articolul 1^3 (1) Pentru fiecare tip de produs omologat de tip, R.A.R. eliberează fabricantului produsului, reprezentantului acestuia sau importatorului, după caz: a) certificatul de omologare naţionala a unui tip de produs; b) certificatul de omologare CE a unui tip de produs, de la data aderării României la Uniunea Europeană; c) certificatul de omologare CEE-ONU a unui tip de produs. (2) Pentru fiecare produs sau material de exploatare certificat, R.A.R. sau organismul de certificare a produselor, desemnat conform legislaţiei în vigoare de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, eliberează fabricantului produsului sau reprezentantului acestuia un certificat de conformitate.--------------Art. 1^3 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 34 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 26 iulie 2005.  +  Articolul 2 (1) Omologarea naţionala de tip a produselor se acordă de către R.A.R., la cererea fabricantului sau a reprezentantului acestuia, persoana juridică. (2) Omologarea comunitară (CE) de tip a sistemelor, componentelor şi entităţilor tehnice se acordă de către R.A.R., la cererea fabricantului sau a reprezentantului acestuia, de la data aderării României la Uniunea Europeană. (3) Omologarea internaţionala (CEE-ONU) de tip a echipamentelor, pieselor şi componentelor se acordă de către R.A.R., la cererea fabricantului sau a reprezentantului acestuia. (4) Certificarea produselor şi materialelor de exploatare se acordă de către R.A.R. sau de organismul de certificare a produselor, desemnat conform legislaţiei în vigoare de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, la cererea fabricantului sau a reprezentantului acestuia, persoana juridică. (5) Operatorii economici care nu dispun de împuterniciri de reprezentare din partea producătorilor pot obţine dreptul de introducere pe piaţă numai prin certificarea de către R.A.R. a loturilor de produse respective, în condiţiile legii.-------------Alin. (5) al art. 2 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 375 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.143 din 19 decembrie 2005, care modifică pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 34 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 26 iulie 2005. (6) În cazul în care un material de exploatare în vrac, prevăzut în lista menţionată la art. 1 alin. (3), este partitionat şi/sau ambalat de către operatori economici, alţii decât producătorul, serviciul de partitionare şi ambalare al acestuia trebuie să fie autorizat de către R.A.R.--------------Art. 2 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 34 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 26 iulie 2005.  +  Articolul 2^1 (1) Eliberarea certificatelor de omologare internaţionala (CEE-ONU) pentru echipamente, piese şi componente se face în conformitate cu acordurile de la Geneva. Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, prin R.A.R., şi, respectiv, R.A.R. sunt desemnate de Guvernul României, parte contractantă la acordurile de la Geneva, ca departament administrativ şi, respectiv, serviciu tehnic, în conformitate cu acordurile de la Geneva. (2) R.A.R. îndeplineşte în numele Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului procedurile administrative referitoare la aplicarea acordurilor de la Geneva.--------------Art. 2^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 34 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 26 iulie 2005.  +  Articolul 3 (1) În vederea introducerii pe piaţa, produsele şi materialele de exploatare trebuie inscripţionate cu toate informaţiile stabilite de reglementările în vigoare. În cazul în care dimensiunile sau natura produsului nu permit inscriptionarea direct pe produs, informaţiile se înscriu pe ambalajul individual. Pentru materialele de exploatare livrate în vrac, informaţiile se înscriu în certificatul de garanţie. (2) În vederea introducerii pe piaţa, produsele omologate sau certificate conform prezentei ordonanţe trebuie să aibă aplicate, după caz, mărci de certificare a conformităţii, mărci/marcaje de omologare sau numărul certificatului de conformitate/omologare, marcaje de securizare, cu precizarea organismului care a efectuat certificarea. (3) Obligaţia aplicării mărcilor/marcajelor sau a numărului certificatului de conformitate/omologare revine exclusiv titularilor certificatelor de conformitate/omologare sau titularilor de autorizaţie pentru activitatea de partiţionare şi ambalare prevăzuţi la art. 2 alin. (6), după caz.-------------Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 375 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.143 din 19 decembrie 2005, care modifică pct. 6 al art. I din ORDONANŢA nr. 34 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 26 iulie 2005. (4) Până la data aderării României la Uniunea Europeană, produsele şi materialele de exploatare introduse pe piaţa, cuprinse în lista menţionată la art. 1 alin. (3), cu excepţia produselor prevăzute la art. 1 alin. (6) şi a materialelor de exploatare livrate în vrac, trebuie să aibă aplicat suplimentar un marcaj special de securizare care atesta ca produsul sau materialul de exploatare poate fi introdus pe piaţa legal şi care trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) marcajul trebuie să conţină cel puţin un element de siguranţă şi de protecţie împotriva falsificării acestuia; b) macheta marcajului special de securizare este unica şi este aprobată de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. În cazul în care dimensiunile sau natura produsului ori a materialului de exploatare nu permit aplicarea directa, marcajul special de securizare se aplică pe ambalajul individual sau colectiv; c) producţia şi distribuţia marcajului special de securizare se desfăşoară sub autoritatea şi controlul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului; d) obligaţia aplicării marcajului special de securizare revine exclusiv deţinătorului omologării sau al certificării; e) aplicarea marcajului special de securizare este facultativă pentru produsele şi materialele de exploatare omologate sau certificate, altele decât cele prevăzute în lista menţionată la art. 1 alin. (3).--------------Art. 3 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA nr. 34 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 26 iulie 2005.  +  Articolul 4 (1) În vederea introducerii pe piaţa, produsele şi materialele de exploatare trebuie să aibă marca fabricantului aplicată pe produs sau pe ambalaj, după caz, şi sa fe însoţite de un certificat de garanţie şi de o declaraţie de conformitate, întocmite de producători sau de reprezentanţii acestora potrivit legislaţiei în vigoare. (2) Declaraţia de conformitate reprezintă asumarea răspunderii de către fabricant sau de reprezentantul acestuia în privinţa conformităţii produselor ori materialelor de exploatare introduse pe piaţa cu cele omologate sau certificate. Forma şi conţinutul declaraţiei de conformitate trebuie să corespundă cu modelul declaraţiei de conformitate aprobat prin legislaţia în vigoare. (3) Dreptul de introducere pe piaţa încetează în următoarele cazuri: a) operatorul economic care a emis declaraţia de conformitate nu face dovada ca a trimis documentaţia tehnica a produsului sau materialului de exploatare în termen de 30 de zile de la solicitarea R.A.R.; b) R.A.R. constata ca declaraţia de conformitate nu corespunde cu documentaţia tehnica de referinţa a produsului sau materialului de exploatare; c) documentaţia tehnica de referinţa precizată în declaraţia de conformitate nu cuprinde caracteristicile tehnice esenţiale ale produsului sau materialului de exploatare, care să asigure interschimbabilitatea produsului sau materialului de exploatare utilizat de producătorul vehiculului rutier; d) produsul sau materialul de exploatare este neconform cu documentaţia tehnica de referinţa, caz în care operatorul economic sau reprezentanţii legali ai acestuia, care au emis declaraţia de conformitate, suporta cheltuielile aferente verificărilor. (4) În cazul în care atât producătorul, cat şi reprezentantul acestuia au sediul în afară României, revine importatorului responsabilitatea pentru deţinerea şi prezentarea documentaţiei tehnice organismelor de control. (5) Documentele prevăzute la alin. (1), autentificate prin stampilare, trebuie să conţină toate datele cerute de legislaţia în vigoare, înscrise lizibil, explicit şi fără ambiguităţi, şi vor fi semnate de persoana care angajează juridic emitentul. (6) Lista produselor şi materialelor de exploatare neconforme cărora li s-a interzis introducerea pe piaţa conform alin. (3) va fi făcuta publică de către R.A.R.--------------Art. 4 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA nr. 34 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 26 iulie 2005.--------------Art. 5 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 671 din 19 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 10 ianuarie 2003.  +  Articolul 5^1Producătorii de vehicule rutiere sau, după caz, reprezentanţii autorizaţi ai acestora au obligaţia de a asigura echipamentele, piesele de schimb şi materialele de exploatare aferente, precum şi service-ul necesar, atât pe durata comercializării vehiculelor noi, cat şi după încetarea acesteia, pentru o perioadă de cel puţin 8 ani, calculată de la data vânzării ultimului lot de vehicule, direct sau prin terţi abilitaţi.--------------Art. 5^1 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA nr. 34 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 26 iulie 2005.  +  Articolul 5^2Este interzisă introducerea pe piaţa a următoarelor categorii de produse şi materiale de exploatare: a) produsele sau materialele de exploatare prevăzute în lista menţionată la art. 1 alin. (3), necertificate sau neomologate; b) produsele sau materialele de exploatare nemarcate corespunzător, după caz, cu marca fabricantului, marca de certificare a conformităţii, marca/marcajul de omologare, numărul certificatului de conformitate/omologare sau, până la data aderării României la Uniunea Europeană, cu marcajul special de securizare; c) produsele sau materialele de exploatare pe care au fost aplicate inscriptionari şi/sau marcaje falsificate ori neautorizate; d) produsele sau materialele de exploatare neinscriptionate cu informaţiile stabilite prin reglementări legale; e) produsele sau materialele de exploatare neinsotite de declaraţia de conformitate şi de certificatul de garanţie; f) produsele sau materialele de exploatare având marcaje şi inscriptionari cu denumiri care pot crea confuzii; g) produsele pirat sau contrafăcute.--------------Art. 5^2 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA nr. 34 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 26 iulie 2005.  +  Articolul 6 (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează: a) nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (2), ale art. 2 alin. (5) şi (6), ale art. 3 alin. (4), ale art. 4 alin. (3), ale art. 5^2 lit. a) şi f) şi ale art. 6^2 alin. (4), cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON); b) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1) şi (2), ale art. 4 alin. (1) şi ale art. 5^2 lit. b), c), d) şi e), cu amendă de la 500 lei (RON) la 2.000 lei (RON); c) nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (12) şi ale art. 5^2 lit. g), cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON); d) nerespectarea prevederilor art. 5^1, cu amendă de la 25.000 lei (RON) la 50.000 lei (RON). (2) Constatarea şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul împuternicit în acest scop de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. (3) Nivelul amenzilor prevăzute la alin. (1) se actualizează prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de rata inflaţiei. (4) Dispoziţiile referitoare la contravenţii, prevăzute la alin. (1) şi (2), se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.--------------Art. 6 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA nr. 34 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 26 iulie 2005.  +  Articolul 6^1Resursele necesare pentru exercitarea activităţii de supraveghere şi control al pieţei în vederea aplicării prezentei ordonanţe se suporta de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în limitele fondurilor alocate anual de la bugetul de stat.--------------Art. 6^1 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA nr. 34 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 26 iulie 2005.  +  Articolul 6^2 (1) R.A.R., organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, îndeplineşte următoarele atribuţii în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe: a) acorda omologarea sau certificarea pentru produsele sau materialele de exploatare prevăzute în lista menţionată la art. 1 alin. (3); b) acorda omologarea comunitară (CE) de tip pentru componente şi entităţi tehnice, conform directivelor/ regulamentelor Uniunii Europene, de la data aderării României la Uniunea Europeană; c) acorda omologarea internaţionala (CEE-ONU) de tip pentru echipamente, piese şi componente, conform regulamentelor CEE-ONU; d) efectuează încercări necesare pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor tehnice impuse în vederea acordării omologării ori certificării pentru produsele sau materialele de exploatare prevăzute la art. 1 alin. (2); e) efectuează încercări necesare pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor tehnice impuse în vederea acordării omologării comunitare (CE) de tip pentru componente şi entităţi tehnice, conform directivelor/regulamentelor Uniunii Europene, de la data aderării României la Uniunea Europeană; f) efectuează încercări necesare pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor tehnice impuse în vederea acordării omologării internaţionale (CEE-ONU) pentru echipamente, piese şi componente, conform regulamentelor CEE-ONU; g) efectuează încercările necesare pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor tehnice, impuse în vederea acordării omologării sau certificării pentru produsele ori materialele de exploatare menţionate în lista prevăzută la art. 1 alin. (3), prin laboratoare acreditate sau evaluate de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului ori prin laboratoare notificate, după caz;-------------Litera g) a alin. (1) al art. 6^2 a fost modificată de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 375 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.143 din 19 decembrie 2005, care modifică pct. 11 al art. I din ORDONANŢA nr. 34 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 26 iulie 2005. h) verifica la deţinătorul omologării sau al certificării conformitatea producţiei şi ia măsurile necesare pentru menţinerea acesteia pe toată durata de fabricaţie a tipului respectiv de produse sau materiale de exploatare; i) impune deţinătorului omologării sau al certificării prevăzut la lit. h) remedierea defectiunilor de fabricaţie constatate la produsele sau materialele de exploatare care pun ori pot pune în pericol siguranţa circulaţiei sau protecţia mediului; j) supraveghează pe piaţa conformitatea cu tipul omologat/certificat a produselor introduse pe piaţa; k) supraveghează pe piaţa conformitatea materialelor de exploatare introduse pe piaţa; l) autorizează operatorii economici pentru activitatea de partiţionare şi ambalare a materialelor de exploatare în vrac.-------------Litera l) a alin. (1) al art. 6^2 a fost modificată de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 375 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.143 din 19 decembrie 2005, care modifică pct. 11 al art. I din ORDONANŢA nr. 34 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 26 iulie 2005. (2) În funcţie de neconformităţile constatate, R.A.R. poate impune deţinătorilor omologării sau ai certificării măsuri privind sistarea introducerii pe piaţa şi/sau retragerea lotului de produse şi materiale de exploatare neconforme, cu interdicţia introducerii pe piaţa sau a folosirii până la remediere. (3) În funcţie de gravitatea faptei, personalul împuternicit în acest scop de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului poate dispune confiscarea şi/sau distrugerea, oprirea definitivă sau temporară a fabricării ori a introducerii pe piaţa de produse necertificate sau neomologate, a celor neinscriptionate ori nemarcate corespunzător, a celor neinsotite de certificate de garanţie şi declaraţii de conformitate, a celor falsificate, precum şi a celor care se dovedesc neconforme, în condiţiile prezentei ordonanţe. (4) Operatorii economici au obligaţia ca în termen de 30 de zile să facă dovada ca au predat pentru reciclare către operatori economici autorizaţi, potrivit legislaţiei în vigoare, materialele rezultate din procesul de distrugere precizat la alin. (3). (5) Cheltuielile datorate retragerii din circulaţie, remedierii neconformitatilor şi repunerii în circulaţie a produselor şi materialelor de exploatare se suporta de către deţinătorul omologării sau al certificării.--------------Art. 6^2 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA nr. 34 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 26 iulie 2005.  +  Articolul 7 (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului va actualiza Reglementările şi normele tehnice privind certificarea şi/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb şi materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 536/1997, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 9 decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Reglementările şi normele tehnice prevăzute la alin. (1), astfel cum au fost modificate şi completate, se vor actualiza de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonanţe. (3) Reglementările şi normele tehnice prevăzute la alin. (2) se vor reactualiza periodic de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în funcţie de evoluţia legislaţiei în domeniu. (4) La actualizarea reglementărilor şi normelor tehnice Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului va solicita şi punctul de vedere al asociaţiilor profesionale din domeniu, constituite în conformitate cu prevederile legale.----------------Art. 7 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA nr. 34 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 26 iulie 2005, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei" cu sintagma "Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului".PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,Anca Boagiu-------------