REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCTIONARE din 25 noiembrie 1996a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecanica Fina - CEFIN Bucureşti
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 11 decembrie 1996     +  Capitolul 1 Dispozitii generale  +  Articolul 1Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecanica Fina - CEFIN Bucureşti, denumit în continuare institut, este persoana juridica română aflata în coordonarea Ministerului Industriilor, care funcţionează după modelul regiilor autonome conform Legii nr. 51/1996, şi îşi desfăşoară activitatea pe baza prevederilor legale în vigoare şi a prezentului regulament.  +  Articolul 2 (1) Institutul are structura organizatorica cuprinsa în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.303 din 25 noiembrie 1996. (2) Institutul poate înfiinţa, în cadrul structurii sale, şi alte subunitati fără personalitate juridica, necesare realizării obiectului de activitate.Modalitatea de constituire a acestora şi relatiile lor în cadrul institutului şi cu tertii sunt reglementate prin prezentul regulament de organizare şi functionare.  +  Capitolul 2 Scopul şi obiectul de activitate  +  Articolul 3Institutul este înfiinţat în scopul desfăşurării activităţii de cercetare stiintifica şi dezvoltare tehnologica în domeniul mecanicii fine, prin participarea la elaborarea strategiei de dezvoltare a domeniului şi la realizarea, cu prioritate, a obiectivelor stiintifice şi tehnologice ale Programului naţional de cercetare stiintifica şi dezvoltare tehnologica.  +  Articolul 4Obiectul de activitate al institutului cuprinde, în principal, urmatoarele categorii de activităţi reglementate prin Nomenclatorul activităţilor comunităţii europene (NACE):1. Activităţi de cercetare-dezvoltare - NACE 73:1.1. În cadrul Programului naţional de cercetare stiintifica şi dezvoltare tehnologica, institutul efectueaza cercetari fundamentale şi aplicative, de interes public şi interes naţional - NACE 73.1, privind:1.1.1. metode, tehnologii şi mijloace de măsurare şi control pentru verificarea caracteristicilor de calitate prin procedee specifice tehnicii de măsurare;1.1.2. sisteme informatizate de control şi asigurare a calităţii, specifice ingineriei calităţii;1.1.3. concepte şi metode destinate ameliorarii competitivitatii, cresterii fiabilitatii şi capabilitatii proceselor industriale;1.1.4. igiena, sănătatea oamenilor, refacerea şi protectia mediului; în acest scop institutul efectueaza:- cercetari fundamentale de baza şi orientate, pentru dezvoltarea domeniului de mecanica fina;- realizari de materiale noi şi tehnologii specifice de fabricatie şi utilizare specifice mecanicii fine;- realizarea echipamentelor şi instalaţiilor pentru tehnici medicale şi biomedicale;- realizarea de echipamente pentru controlul şi protectia mediului;- cercetari în domeniul ingineriei calităţii;- realizarea de produse, tehnologii şi utilaje specifice subdomeniilor de micromecanica şi mecatronica;- cercetari aplicative pentru dezvoltarea şi perfectionarea tehnicilor, tehnologiilor şi sistemelor specifice domeniului de mecanica fina;- realizarea de aparatura şi echipamente pentru cercetare şi laborator;1.1.5. elaborari de standarde şi norme specifice domeniului.1.2. Activităţi informatice - NACE 72:1.2.1. realizare de software - NACE 72.2;1.2.2. tratarea datelor - NACE 72.3;1.2.3. activităţi de bănci de date - NACE 72.4.1.3. Studii şi cercetari - NACE 74.13, cuprinzind:- studii de piaţa şi sondaje;- strategii sectoriale;- studii de diagnoza şi prognoza;- sinteze tehnico-stiintifice.1.4. Consultanţă manageriala - NACE 839.1.1.5. În afara Programului naţional de cercetare stiintifica şi dezvoltare tehnologica, institutul efectueaza cercetari aplicative pentru solutionarea problemelor din domeniul de activitate - NACE 74.3.:1.5.1. dezvoltarea tehnicilor experimentale şi a masuratorilor în laborator;1.5.2. elaborarea de tehnologii şi proceduri pentru testare şi investigare în cadrul proceselor de productie;1.5.3. realizarea de produse, tehnologii şi utilaje specifice domeniului şi subdomeniilor de mecanica fina, la cererea agentilor economici.2. Activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare - NACE 74.8, pecare le desfăşoară institutul:2.1. asistenţa tehnica şi consultanţă de specialitate pentru proiectarea şi execuţia obiectivelor specifice domeniului;2.2. expertize tehnice privind gradul de functionalitate şi siguranţa operationala a instalaţiilor şi echipamentelor de măsurare şi control;2.3. solutii tehnice şi programe de calcul, metodologii de experimentare, proiectare şi execuţie de aparatura, scule şi dispozitive;2.4. studii de fezabilitate, oferte, documentaţii pentru participarea la licitatii pentru proiectare şi execuţie de obiective din domeniul:2.5. certificare de produse şi tehnologii;2.6. certificate şi rapoarte de calitate în urma testarilor efectuate.3. Activitatea de formare şi specializare profesionala în domeniul propriu de activitate - NACE 74.5:Institutul desfăşoară urmatoarele activităţi:3.1. pregatire profesionala şi specializare de nivel mediu;3.2. pregatire profesionala de nivel universitar, postuniversitar şi doctorantura, potrivit legii.4. Activităţi de editare şi tipizare a publicatiilor de specialitate - NACE 74.4:- Revista Română de Mecanica Fina şi Optica;- Catalog cu fise de prezentare a rezultatelor cercetării din domeniu;- Buletin informativ de mecanica fina;- Colectia "Tehnica masurarii şi ingineria calităţii";- Colectia "Marketing şi ofertare în mecanica fina";- studii, rapoarte, sinteze şi alte publicatii în domeniul propriu de activitate.5. Activităţi privind deservirea fabricatiei de:5.1. instrumente şi aparate de măsurare şi control de precizie - NACE 37.15.2. echipamente medico-chirurgicale şi de ortopedie - NACE 37.2;5.3. instrumente optice şi echipamente fotografice - NACE 37.3;5.4. orologerie - NACE 37.4;5.5. masini şi echipamente mecanice - NACE 29.1;5.6. masini de uz general - NACE 29.2;5.7. scule de mina - NACE 31.6.Aceste activităţi se realizează prin:- activitatea de transfer tehnologic al rezultatelor cercetării din domeniul de mecanica fina;- valorificarea rezultatelor cercetarilor din domeniul de mecanica fina.6. Activitatea de execuţie în vederea sustinerii cercetării şi dezvoltării tehnologice în domeniu prin realizarea de modele experimentale şi prototipuri, precum şi expozitii de profil - NACE 73.7. Institutul poate efectua şi activităţi de import-export potrivit legii - NACE 51 şi NACE 52.8. Activităţi de invatamint superior - NACE 80.3., prin:- elaborare documentatie - suport cursuri;- cursuri tematice;- dotare laboratoare.9. Activităţi asociative - NACE 91, prin:- organizaţii profesionale.10. Activităţi extrateritoriale - NACE 99.0, cuprinzind:- colaborari tehnico-stiintifice internationale;- participari la manifestari tehnico-stiintifice internationale;- participari la burse de studii, specializare şi doctorat;- participari la fonduri de coordonare tehnico-stiintifica.  +  Capitolul 3 Patrimoniul  +  Articolul 5Institutul are un patrimoniu în valoare de 2.222.337 mii lei, conform bilantului contabil incheiat la 30 iunie 1996, din care: imobilizari corporale şi necorporale 685.000 mii lei şi active circulante 1.537.337 mii lei.  +  Articolul 6 (1) Institutul administreaza, cu diligenta unui bun proprietar, bunuri proprietate publică, precum şi alte bunuri dobindite în condiţiile legii. Bunurile proprietate publică precum şi cele dobindite se afla în administrarea institutului şi se evidentiaza distinct în patrimoniul acestuia. (2) Rezultatele cercetarilor concretizate în active corporale şi necorporale, efectuate şi finalizate din fonduri publice sau din alte fonduri, sunt bunuri dobindite, dacă prin contract nu se prevede altfel, şi se înregistrează în evidenţa contabilă a institutului. (3) În exercitarea drepturilor sale, institutul poseda şi foloseşte bunurile aflate în patrimoniul sau şi, după caz, dispune de acesta, în condiţiile legii, în scopul realizării obiectului sau de activitate, beneficiind de rezultatele utilizarii acestora. (4) Concesionarea sau inchirierea unor subunitati, servicii sau activităţi se poate face numai în scopul stimularii transferului rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare, în condiţiile prevederilor legale corespunzătoare şi cu aprobarea Ministerului Industriilor şi a Ministerului Cercetarii şi Tehnologiei. (5) Patrimoniul institutului poate fi modificat conform prevederilor legale.  +  Capitolul 4 Structura organizatorica şi functionala  +  Articolul 7 (1) Institutul poate avea în structura subunitati, sectii, laboratoare, precum şi alte structuri organizatorice necesare realizării obiectului sau de activitate. (2) În functie de specificul activităţii, se pot organiza colective specializate sau colective interdisciplinare.  +  Articolul 8Directorul general stabileste relatiile dintre subunitatile aflate în structura institutului, precum şi relatiile acestora cu tertii şi le poate acorda imputerniciri de reprezentare în numele institutului, cu avizul consiliului de administratie.  +  Articolul 9Subunitatile din structura institutului raspund în faţa consiliului de administratie şi a directorului general de indeplinirea tuturor atribuţiilor, responsabilitatilor şi competentelor încredinţate de acestia.  +  Capitolul 5 Organele de conducere  +  Articolul 10 (1) Conducerea institutului este asigurata de către:- consiliul de administratie;- comitetul de direcţie;- directorul general. (2) Orientarea şi coordonarea activităţii tehnico-stiintifice din institut sunt asigurate de consiliul ştiinţific.  +  Articolul 11 (1) Consiliul de administratie este format din 7 membri, numiti pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reinnoit. (2) Structura consiliului de administratie este alcatuita din:- 1 presedinte;- 1 vicepresedinte;- 5 membri.  +  Articolul 12 (1) Din consiliul de administratie fac parte, în mod obligatoriu:- directorul general al institutului - presedinte;- un reprezentant al Ministerului Cercetarii şi Tehnologiei;- un reprezentant al Ministerului Industriilor;- un reprezentant al Ministerului Finanţelor;- preşedintele consiliului ştiinţific. (2) Ceilalti membri ai consiliului de administratie pot fi ingineri, economisti, juristi, alti specialisti din domeniul de activitate al institutului. (3) Consiliul de administratie îşi desemneaza vicepresedintele. (4) Numirea membrilor consiliului de administratie se face prin ordin al ministrului industriilor, cu avizul ministrului cercetării şi tehnologiei, la propunerea directorului general. (5) Revocarea membrilor consiliului de administratie pentru abateri grave sau pentru lipsa de activitate în executarea mandatului se face de acelasi organ care a facut numirea.  +  Articolul 13Membrii consiliului de administratie sunt cetăţeni români şi: a) îşi păstrează calitatea de angajaţi la institutia sau la unitatea de la care provin şi toate drepturile şi oblibaţiile derivind din aceasta calitate; b) sunt platiti pentru activitatea desfăşurată în aceasta calitate cu o indemnizatie lunara stabilita de consiliul de administratie; c) nu pot face parte din mai mult de doua consilii de administratie şi nu pot participa, în aceeasi calitate, la societăţile comerciale cu care institutul are relatii contractuale sau interese contrare; d) sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administratie cei care, personal ori sotul, sotia, copiii sau rudele până la gradul al doilea inclusiv, sunt, în acelasi timp, patroni sau asociaţi la societăţi comerciale cu capital privat cu acelasi profil sau cu care institutul se afla în relatii comerciale directe.  +  Articolul 14Consiliul de administratie îşi desfăşoară activitatea în baza regulamentului propriu de functionare şi cu respectarea legislaţiei în vigoare. El hotaraste în problemele privind activitatea institutului, cu excepţia celor care, potrivit legii, sunt date în competenţa altor organe.  +  Articolul 15 (1) Consiliul de administratie se intruneste o dată pe luna sau ori de cite ori interesele institutului o cer, convocarea acestuia facindu-se de către presedinte sau la solicitarea a cel puţin unei treimi din numărul membrilor consiliului. (2) Dezbaterile consiliului de administratie sunt conduse de preşedintele consiliului, iar în lipsa acestuia, de către vicepresedinte.  +  Articolul 16 (1) Consiliul de administratie îşi desfăşoară activitatea în prezenta a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi. Dacă nu este indeplinita aceasta condiţie, sedinta consiliului de administratie se poate reprograma într-un interval de cel mult 15 zile, având aceeasi ordine de zi. (2) Hotărârile consiliului de administratie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi, dar nu mai puţin de jumătate plus unul din numărul total al membrilor.  +  Articolul 17La sedintele consiliului de administratie este invitat şi reprezentantul sindicatului.  +  Articolul 18Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administratie poate atrage în activitatea de analiza consilieri şi consultanti din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi recompensata material conform prevederilor legale.  +  Articolul 19 (1) Membrii consiliului de administratie sunt raspunzatori, în condiţiile legii, pentru indeplinirea atribuţiilor ce le revin. (2) Membrii consiliului de administratie care s-au impotrivit luării unei decizii care s-a dovedit pagubitoare pentru institut nu raspund, dacă au consemnat expres punctul lor de vedere în registrul de şedinţe al consiliului de administratie şi au anuntat în scris, despre aceasta, organul coordonator. (3) Membrii consiliului de administratie care nu au respectat prevederile art. 13 lit. c) raspund pentru daunele cauzate institutului ca urmare a acestui fapt.  +  Articolul 20Consiliul de administratie are, în principal urmatoarele atribuţii: a) avizeaza modificarea structurii organizatorice şi functionale a institutului, înfiinţarea, desfiintarea şi comasarea de subunitati din structura acestuia; b) aproba, la propunerea consiliului ştiinţific, strategia şi programele concrete de dezvoltare a institutului, de introducere a unor tehnologii de virf şi de modernizare a celor existente, în concordanta cu strategia generală a domeniului propriu; c) propune programul anual de cercetare-dezvoltare, pe care îl inainteaza Colegiului Consultativ pentru Cercetare Aplicativa şi Dezvoltare; d) analizeaza şi avizeaza proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, pe care îl depune la organul coordonator în vederea aprobării prin hotărâre a Guvernului; e) analizeaza şi avizeaza bilantul contabil şi contul de profit şi pierderi, pe care le supune aprobării Ministerului Finanţelor, şi aproba raportul de gestiune asupra activităţii desfăşurate de institut în anul precedent; f) analizeaza raportarea trimestriala privind activitatea realizata de institut, aproba măsuri pentru desfăşurarea acesteia în condiţii de echilibru al bugetului de venituri şi cheltuieli; g) analizeaza, aproba sau, după caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investiţiile care urmeaza a fi realizate de institut; h) propune spre aprobare, în condiţiile legii, majorarea sau diminuarea patrimoniului, concesionarea, inchirierea sau locatia de gestiune a unor bunuri, servicii, subunitati de productie din patrimoniul institutului; i) aproba asocierea institutului cu terte persoane juridice, în vederea realizării de activităţi comune care prezinta interes pentru asociaţi şi care se încadrează în obiectul de activitate al institutului, cu respectarea prevederilor legale; j) aproba valorificarea bunurilor dobindite, cu respectarea prevederilor legale; k) fundamentează şi prezinta organului coordonator propuneri pentru asigurarea de fonduri, prin bugetul de venituri şi cheltuieli al acestuia, pentru finantarea obiectivelor de interes public specifice activităţii institutului; l) aproba volumul creditelor bancare prevăzute la art. 35 şi stabileste modul de rambursare a acestora; m) aproba utilizarea disponibilitatilor în valută; n) aproba contractul colectiv de muncă; o) executa orice alte atribuţii stabilite, potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 21În primul trimestru al fiecarui an, consiliul de administratie prezinta organului coordonator un raport asupra activităţii desfăşurate în anul precedent şi asupra programului de activitate pentru anul în curs.  +  Articolul 22Secretariatul consiliului de administratie este asigurat de institut; atribuţiile secretariatului sunt prevăzute în regulamentul de functionare a consiliului de administratie.  +  Articolul 23Conducerea operativa a institutului este asigurata de un comitet de direcţie, compus din directorul general şi directorii din structura organizatorica a institutului.  +  Articolul 24Comitetul de direcţie stabileste acţiuni concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din:- strategia programelor de dezvoltare a institutului;- programul anual de cercetare-dezvoltare;- programul anual de elaborare a reglementarilor tehnice;- bugetul de venituri şi cheltuieli;- programul de investitii;- sistemul de asigurare a calităţii;- alte obligaţii.  +  Articolul 25Comitetul de direcţie se intruneste decadal şi ori de cite ori interesele institutului o impun.  +  Articolul 26 (1) La nivelul subunitatilor din institut se organizeaza şi funcţionează comitetul de conducere, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare şi functionare, aprobat de consiliul de administratie al institutului, şi este prezidat de directorul subunitatii respective. (2) Comitetul de conducere exercita atribuţii şi are raspunderi în limita competentelor stabilite de directorul general al institutului şi aprobate de consiliul de administratie.  +  Articolul 27Activitatea curenta a institutului este condusa de directorul general, numit prin ordin al ministrului industriilor, cu acordul ministrului cercetării şi tehnologiei, la propunerea Colegiului Consultativ pentru Cercetare Stiintifica şi Dezvoltare Tehnologica, dintre cercetatorii stiintifici principali care lucreaza în domeniu şi au pregatire manageriala.  +  Articolul 28Directorul general are, în principal, urmatoarele atribuţii şi responsabilităţii: a) reprezinta, personal sau prin delegat, interesele institutului în relatiile cu celelalte organe, organizaţii şi agenti economici, precum şi cu persoane fizice din tara şi din strainatate; b) stabileste atribuţiile, competentele şi relatiile compartimentelor de la toate nivelurile organizatorice ale institutului, precum şi relatiile acestora cu tertii; c) propune modificarea structurii organizatorice şi functionale a institutului; d) asigura negocierea contractului colectiv de muncă la nivelul institutului şi a salariilor personalului din institut, prin comitetul de direcţie; aproba salariile rezultate din negocierea directa; e) numeste şi revoca pe conducătorii compartimentelor de muncă din aparatul propriu, precum şi pe directorii din structura organizatorica a institutului, cu avizul consiliului de administratie; f) angajează şi concediaza personalul propriu al institutului; g) aproba comisiile de concurs pentru promovarea în functiile de cercetator ştiinţific principal gradul I, II şi III şi cercetator ştiinţific, la propunerea consiliului ştiinţific; h) exercita atribuţiile de ordonator de credite pentru sumele alocate institutului de la bugetul de stat, în condiţiile art. 21 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/1995, aprobata şi modificata prin Legea nr. 51/1996; i) raspunde de administrarea intregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale; j) adopta măsuri şi urmareste realizarea operaţiunilor de comert exterior, prin compartimentele proprii specializate; k) exercita atribuţiile şi are raspunderile care îi revin din prevederile legale, aproba şi ia măsuri privind activitatea institutului, cu excepţia celor date, potrivit reglementarilor legale, în competenţa altor organe; l) exercita orice alte atribuţii ce îi sunt delegate de consiliul de administratie; m) poate delega, în condiţiile legii, o parte din atribuţiile sale celorlalte persoane din conducerea institutului.  +  Articolul 29 (1) Consiliul ştiinţific este format din 15 membri reprezentind toate departamentele stiintifice din cadrul institutului. (2) Consiliul ştiinţific poate fi alcătuit din cercetatori cu realizari deosebite, cu capacitate de sinteza şi de prospectare în domeniu, cadre didactice din invatamintul superior, salariati ai institutului sau din afara acestuia, aleşi prin vot secret de către cadrele cu studii superioare din institut. (3) Consiliul ştiinţific este condus de un presedinte şi un vicepresedinte, aleşi pe timp de 2 ani, prin vot secret, de către membrii consiliului. Din consiliul ştiinţific fac parte, de drept, directorul general şi directorii stiintifici ai institutului. (4) Consiliul ştiinţific se organizeaza şi funcţionează în conformitate cu regulamentul propriu.  +  Articolul 30Atribuţiile principale ale consiliului ştiinţific sunt urmatoarele: a) participa la elaborarea strategiei de dezvoltare a activităţii de cercetare-dezvoltare şi la elaborarea Programului naţional de cercetare stiintifica şi dezvoltare tehnologica, în domeniul mecanicii fine; b) contribuie la realizarea obiectivelor stiintifice şi tehnologice ale Programului naţional de cercetare stiintifica şi dezvoltare tehnologica; c) examineaza şi avizeaza proiectele de cercetare stiintifica, precum şi realizarea acestora; d) avizeaza hotărârile care implica politica de cercetare a institutului; e) propune măsuri pentru perfectionarea profesionala şi pentru incadrarea personalului de cercetare în grade profesionale; f) face propuneri privind modul de organizare a concursurilor de încadrare şi promovare a personalului de cercetare; g) propune comisiile de concurs pentru promovarea în functiile atestabile şi confirma rezultatele concursului pentru functiile de cercetator ştiinţific principal gradul I, II, III şi cercetator ştiinţific; h) organizeaza şi coordonează desfăşurarea acţiunilor cu caracter ştiinţific; i) avizeaza actiunile de cooperare, interne şi internationale, cu scop ştiinţific; j) avizeaza acordarea de burse de studii şi stagii de perfectionare în strainatate.  +  Capitolul 6 Bugetul de venituri şi cheltuieli şi administrarea acestuia. Relatii financiare  +  Articolul 31 (1) Institutul întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli, bilantul contabil şi contul de profit şi pierderi, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor. (2) Bilantul contabil anual se supune spre aprobare Ministerului Finanţelor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.  +  Articolul 32 (1) Veniturile şi cheltuielile institutului se stabilesc prin buget pentru fiecare exercitiu financiar. (2) Bugetul de venituri şi cheltuieli se aproba de Guvern, la propunerea ministerului coordonator.  +  Articolul 33Corelat cu contractele incheiate pentru activitatea programata, institutul determina anual volumul de venituri de realizat şi cheltuieli totale de efectuat.  +  Articolul 34Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementarilor cuprinse în contractele colective de muncă, în limita fondului total destinat platii salariilor.  +  Articolul 35Pentru acoperirea cheltuielilor curente, în situaţia în care, în cursul unui an, resursele financiare ale institutului nu sunt suficiente, acesta poate contracta credite cu societăţile comerciale bancare, în valoare de cel mult 20% din veniturile brute, în termeni reali, realizate în anul precedent. Contractarea de credite peste plafonul stabilit se face cu aprobarea Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 36 (1) Institutul hotaraste cu privire la investiţiile ce urmeaza a fi realizate, potrivit obiectului sau de activitate, finantarea efectuindu-se din surse proprii şi din credite bancare, cu excepţia investitiilor care intra sub incidenţa prevederilor art. 6 şi 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1993. (2) În cazul investitiilor, altele decit cele prevăzute la art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1993 privind unele măsuri pentru restructurarea activităţii regiilor autonome, finantate integral sau parţial de la bugetul de stat, limita de finanţare se aproba o dată cu legile de adoptare a acestora, iar institutul are obligaţia ca în execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli să se incadreze în alocatiile bugetare aprobate. (3) Execuţia investitiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se adjudeca pe bază de licitaţie publică, potrivit legislaţiei privind achiziţiile publice. (4) Contractarea de credite mai mari de 500 milioane lei la nivelul anului anterior, în vederea realizării de investitii de natura celor prevăzute la alin. (1) şi (2), se efectueaza cu aprobarea Ministerului Industriilor, pe baza avizului prealabil al Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 37 (1) Operaţiunile de încasări şi plati ale institutului se efectueaza prin conturi deschise la bănci comerciale cu sediul în România. (2) Institutul poate efectua operaţiuni de încasări şi plati în lei şi în valută, prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casa şi a normativelor de disciplina financiar-valutara stabilite prin actele normative în vigoare. (3) Institutul poate efectua operaţiuni de comert exterior potrivit legii. Operaţiunile de încasări şi plati cu strainatatea se vor efectua prin conturi bancare deschise la unitatile bancare specializate cu sediul în România.  +  Articolul 38Institutul îşi va organiza controlul financiar preventiv şi controlul financiar de gestiune, potrivit legii.  +  Capitolul 7 Reglementarea litigiilor  +  Articolul 39Litigiile institutului cu persoane fizice sau juridice, nesolutionate pe cale amiabila, sunt supuse spre rezolvare instanţelor de judecată române competente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Capitolul 8 Dispozitii finale  +  Articolul 40 (1) Prezentul regulament de organizare şi functionare se completeaza cu celelalte reglementari legale care se referă la activitatea institutelor de cercetare-dezvoltare. (2) Modificările şi completările regulamentului de organizare şi functionare se pot face la propunerea consiliului de administratie, cu respectarea actelor normative în vigoare, cu aprobarea Ministerului Industriilor şi cu acordul Ministerului Cercetarii şi Tehnologiei.  +  Articolul 41Pentru toate aspectele nereglementate prin prezentul regulament se aplică prevederile care, potrivit dispoziţiilor legale, sunt aplicabile regiilor autonome.  +  Articolul 42Statutul de institut naţional de cercetare-dezvoltare se reinnoieste prin reacreditare, care are loc într-un interval de maximum 5 ani.----------------