LEGE nr. 117 din 30 iunie 1999 (*actualizată*)privind taxele extrajudiciare de timbru(actualizată până la data de 17 noiembrie 2006*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 6 iulie 1999. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 17 noiembrie 2006, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 163 din 10 aprilie 2002; ORDONANŢA nr. 36 din 30 ianuarie 2002 abrogată de art. 298 din LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003; HOTĂRÂREA nr. 1.278 din 13 noiembrie 2002**); HOTĂRÂREA nr. 561 din 21 mai 2003**); HOTĂRÂREA nr. 44 din 22 ianuarie 2004; LEGEA nr. 174 din 17 mai 2004; HOTĂRÂREA nr. 783 din 19 mai 2004; HOTĂRÂREA nr. 797 din 14 iulie 2005; HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin abrogarea ORDONANŢEI nr. 36 din 30 ianuarie 2002, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 2 februarie 2002 de către art. 298 din LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003, începând cu data de 1 ianuarie 2004, HOTĂRÂREA nr. 1.278 din 13 noiembrie 2002 şi HOTĂRÂREA nr. 561 din 21 mai 2003 devin caduce.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie şi de notarii publici, eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate, eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit, examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permisului de conducere, înmatricularea autovehiculelor şi a remorcilor, precum şi alte servicii prestate de unele instituţii publice sunt supuse taxelor extrajudiciare de timbru.  +  Capitolul II Stabilirea şi aplicarea taxelor extrajudiciare de timbru  +  Articolul 2*)Taxele extrajudiciare de timbru, stabilite în sume fixe pe tipuri de servicii prestate, datorate bugetului de stat sau bugetelor locale, după caz, de către persoanele fizice sau juridice, precum şi de către alţi solicitanţi ai serviciilor supuse acestor taxe, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform literei a) a pct. 79.01. din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 1.278 din 13 noiembrie 2002, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 4 decembrie 2002, începând cu data de 1 ianuarie 2003 îşi încetează aplicabilitatea: a) orice prevederi prin care taxele instituite prin Legea nr. 146/1997, Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998 şi Legea nr. 117/1999 se constituie venituri la bugetul de stat ori la alte bugete în afară bugetelor locale;  +  Articolul 3Taxele extrajudiciare de timbru se plătesc anticipat.  +  Articolul 4 (1) Taxele prevăzute la cap. I-IV din anexa constituie venituri la bugetul local, cu excepţia cazurilor în care, prin lege, se prevede altfel. (2) Taxele prevăzute la alin. (1) pot fi majorate cu până la 40% de către consiliul local în a cărui raza teritorială se afla sediul prestatorului de servicii. (3) Consiliile locale stabilesc majorarea prevăzută la alin. (2), în funcţie de necesităţile funcţionarii normale a serviciilor publice şi de îndeplinirea atribuţiilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale. (4) În cazul în care nivelul taxelor prevăzute la alin. (1) se modifica prin dispoziţii legale, majorarea de până la 40% se va aplica la noile niveluri. (5) Taxa prevăzută la cap. V din anexa constituie venit la bugetul de stat*).------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform literei a) a pct. 79.01. din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 1.278 din 13 noiembrie 2002, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 4 decembrie 2002, începând cu data de 1 ianuarie 2003 îşi încetează aplicabilitatea: a) orice prevederi prin care taxele instituite prin Legea nr. 146/1997, Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998 şi Legea nr. 117/1999 se constituie venituri la bugetul de stat ori la alte bugete în afară bugetelor locale;  +  Articolul 5 (1) Sunt scutite de taxe extrajudiciare de timbru: a) eliberarea certificatelor care atesta un fapt sau o situaţie decurgând din raporturi de muncă, eliberarea, în condiţiile legii a certificatelor destinate obţinerii unor drepturi cu caracter reparatoriu pentru persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi cele deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, pentru veteranii de război şi pentru persoanele persecutate din motive etnice în perioada 6 septembrie 1940 - 6 martie 1945, eliberarea certificatelor destinate obţinerii unor drepturi privind asistenţa socială, asigurările sociale şi protecţia socială, unicatele certificatelor eliberate de instituţiile de învăţământ, certificatele eliberate pentru a servi în armata, şcoli, grădiniţe, creşe şi în alte asemenea instituţii;------------Litera a) a alin. (1) al art. 5 a fost modificată de articolul unic din LEGEA nr. 163 din 10 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 15 aprilie 2002. b) eliberarea certificatelor originale de stare civilă; c) atestarile în legătură cu primirea unor sume de bani; d) eliberarea certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror alte înscrisuri medicale, cu excepţia celor folosite în justiţie; e) eliberarea certificatelor medico-legale prin care se atesta decesul; f) eliberarea certificatelor ca urmare a acţiunilor sanitar-veterinare obligatorii şi gratuite; g) înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei în actele de identitate ale minorilor orfani, internati în case de copii; h) eliberarea unei noi cărţi de identitate, în cazul schimbării denumirii localităţilor şi/sau a străzilor; i) examinarea, în vederea obţinerii permisului de conducere auto, a următoarelor categorii de persoane:- persoanele cu handicap fizic, pentru obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehiculele din categoriile A, A1, B şi B1, adaptate infirmităţii lor;- membrii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare acreditaţi în România, pe bază de reciprocitate; j) înmatricularea:- autovehiculelor şi remorcilor aparţinând misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi membrilor acestora, precum şi altor organizaţii şi persoane cu statut diplomatic, care îşi desfăşoară activitatea în România, pe bază de reciprocitate;- autovehiculelor din categoriile A, A1, B şi B1, aparţinând persoanelor cu handicap fizic, adaptate infirmităţii lor; k) serviciile, cu excepţia celor prevăzute la cap. IV din anexa, prestate la cererea instituţiilor publice. (2) Scutirile de taxe de timbru prevăzute în legi speciale pentru serviciile menţionate în anexa la prezenta lege se confirma ca scutiri de taxe extrajudiciare de timbru.  +  Articolul 6 (1) Taxele extrajudiciare de timbru se plătesc în numerar, prin ordin de plată şi, cu excepţia taxei prevăzute la cap. V din anexa, prin aplicarea şi anularea timbrelor fiscale mobile, pentru taxele de până la 50.000 lei. (2) Taxele extrajudiciare de timbru vor putea fi încasate şi de instituţiile care primesc, întocmesc sau eliberează acte ori prestează servicii supuse acestor taxe, în condiţiile stabilite prin normele metodologice pentru aplicarea prezentei legi.  +  Articolul 7 (1) Sumele achitate cu titlu de taxe extrajudiciare de timbru se restituie sau se compensează, la cerere, în următoarele cazuri: a) atunci când taxa plătită nu era datorată; b) atunci când s-a plătit mai mult decât cuantumul legal; c) atunci când serviciul nu poate fi prestat. (2) Taxele extrajudiciare de timbru, plătite prin aplicarea şi anularea timbrelor fiscale mobile, nu se restituie.  +  Articolul 8 (1) Termenele de prescripţie a dreptului de a cere restituirea sau compensarea taxelor extrajudiciare de timbru, precum şi a dreptului de a cere executarea silită a creanţelor bugetare provenite din taxele extrajudiciare de timbru sunt cele prevăzute de legislaţia privind executarea creanţelor bugetare. (2) Termenul de prescripţie a dreptului de a cere plata taxei extrajudiciare de timbru este de 5 ani calculaţi de la data la care s-a constatat ca aceasta nu a fost achitată.  +  Articolul 9Prestatorii de servicii supuse taxelor extrajudiciare de timbru au următoarele obligaţii: a) sa nu primească sau sa nu elibereze acte ori sa presteze servicii fără ca taxa extrajudiciară de timbru, datorată potrivit dispoziţiilor legale, sa fi fost achitată; b) sa vireze, în termen de 10 zile de la data încasării, la bugetul de stat sau la bugetul local, după caz, sumele încasate cu titlu de taxe extrajudiciare de timbru*); c) sa păstreze documentele care atesta îndeplinirea obligaţiei privind timbrarea şi sa conducă evidentele necesare în vederea identificarii actelor, lucrărilor şi serviciilor eliberate sau prestate.------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform literei a) a pct. 79.01. din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 1.278 din 13 noiembrie 2002, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 4 decembrie 2002, începând cu data de 1 ianuarie 2003 îşi încetează aplicabilitatea: a) orice prevederi prin care taxele instituite prin Legea nr. 146/1997, Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998 şi Legea nr. 117/1999 se constituie venituri la bugetul de stat ori la alte bugete în afară bugetelor locale;  +  Capitolul III Sancţiuni  +  Articolul 10Încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 9 atrage răspunderea administrativ-disciplinară a persoanelor vinovate.  +  Articolul 11Controlul asupra respectării prevederilor prezentei legi se face de către: a) organele de specialitate ale consiliilor locale, pentru taxele extrajudiciare de timbru care constituie venituri la bugetul local.Până la organizarea de către consiliile locale a organelor de specialitate, atribuţiile ce le revin privind controlul asupra respectării prevederilor prezentei legi se vor efectua în cursul anului 1999 de către organele fiscale teritoriale ale Ministerului Finanţelor; b) organele de specialitate ale Ministerului Finanţelor, pentru taxele extrajudiciare de timbru care constituie venituri la bugetul de stat*).------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform literei a) a pct. 79.01. din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 1.278 din 13 noiembrie 2002, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 4 decembrie 2002, începând cu data de 1 ianuarie 2003 îşi încetează aplicabilitatea: a) orice prevederi prin care taxele instituite prin Legea nr. 146/1997, Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998 şi Legea nr. 117/1999 se constituie venituri la bugetul de stat ori la alte bugete în afară bugetelor locale;  +  Articolul 12Împotriva măsurilor dispuse prin procesele-verbale de control sau prin alte acte ale organelor cu atribuţii de control se pot exercita căile de atac prevăzute de procedura de soluţionare a obiectiunilor, contestaţiilor şi plangerilor la actele de control sau de impunere ale organelor consiliului local sau ale Ministerului Finanţelor, după caz.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 13Taxele extrajudiciare de timbru, prevăzute de prezenta lege, se actualizează periodic, în funcţie de rata inflaţiei, prin: a) hotărâre a consiliilor locale, în condiţiile stabilite prin legea privind impozitele şi taxele locale, pentru taxele extrajudiciare de timbru care constituie venituri la bugetele locale; b) hotărâre a Guvernului, pentru taxele extrajudiciare de timbru care constituie venit la bugetul de stat*).------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform literei a) a pct. 79.01. din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 1.278 din 13 noiembrie 2002, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 4 decembrie 2002, începând cu data de 1 ianuarie 2003 îşi încetează aplicabilitatea: a) orice prevederi prin care taxele instituite prin Legea nr. 146/1997, Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998 şi Legea nr. 117/1999 se constituie venituri la bugetul de stat ori la alte bugete în afară bugetelor locale;  +  Articolul 14Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 15Pentru aplicarea legii Ministerul Finanţelor, cu avizul Departamentului pentru Administraţie Publică Locală şi al Ministerului de Interne, va elabora norme metodologice în termen de 90 de zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 16Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga:- art. 1 lit. b) şi d)-i), art. 2, art. 3 lit. m)-p), art. 5, precum şi art. 4, art. 6 alin. 1, 4 şi 5, art. 9, art. 9^1, art. 10-13, art. 14 alin. 2, însă numai în ceea ce priveşte taxele extrajudiciare de timbru, din Decretul nr. 199/1955 privind taxele de timbru, publicat în Buletinul Oficial nr. 14 din 5 iunie 1955, cu modificările ulterioare;- pct. III (inclusiv notele nr. 1 şi 2), VI, VII, X şi XIX din anexa nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 10/1993 privind actualizarea, în funcţie de rata inflaţiei, a unor taxe stabilite în sume fixe pentru serviciile prestate în favoarea unor persoane fizice şi juridice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 23 august 1993 şi aprobată prin Legea nr. 102/1994;- orice alte dispoziţii contrare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 24 mai 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 1 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,PAULA IVANESCU  +  AnexăLISTAcuprinzând taxele extrajudiciare de timbru────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────               ANEXA - LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                 NIVELURILE NIVELURILE                                                 AJUSTATE AJUSTATE          Extras din norma juridică PENTRU ANUL PENTRU ANUL                                                    2006 2007                                                Taxa, în lei Taxa, în lei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. CAPITOLUL Icrt. Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele     eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta     Curte de Casaţie şi Justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru alte     servicii prestate de unele instituţii publice──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Eliberarea de către organele adminis-    tratiei publice centrale şi locale, de    alte autorităţi publice, precum şi de    instituţii de stat, care, în exercitarea    atribuţiilor lor, sunt în drept sa    certifice anumite situaţii de fapt, a 1 1    certificatelor, adeverinţelor şi a    oricăror alte înscrisuri prin care se    atesta un fapt sau o situaţie, cu    excepţia acelor acte pentru care se    plăteşte o alta taxa extrajudiciară de    timbru mai mare──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Eliberarea certificatului de producător > Punct abrogat prin art. 80 lit. j)    din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Eliberarea certificatelor de proprietate X X    asupra animalelor, pe cap de animal:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    - pentru animale sub 2 ani 1 1────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    - pentru animale peste 2 ani 1 1──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4. Certificarea (transcrierea) transmisi-    unii proprietăţii asupra animalelor, pe    cap de animal, în bilete de proprietate:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    - pentru animale sub 2 ani 1 1────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    - pentru animale peste 2 ani 3 3──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5. Eliberarea certificatelor de    atestare fiscală 4 4──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6. Eliberarea, la cerere, a certificatelor 1 1    medico-legale şi a altor certificate    medicale folosite în justiţie──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 7. Eliberarea, la cerere, a certificatelor    de cazier judiciar 1 1──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 8. Înregistrarea, la cerere, în actele de    stare civilă a schimbării numelui şi a 11 11    sexului──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 9. Înregistrarea, la cerere, în actele de    stare civilă a desfacerii căsătoriei 1 1────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10. Transcrierea, la cerere, în registrele    de stare civilă române, a actelor de 1 1    stare civilă întocmite de autorităţile    străine────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────11. Reconstituirea şi întocmirea ulterioară,    la cerere, a actelor de stare civilă 1 1────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────12. Eliberarea altor certificate de stare    civilă în locul celor pierdute, sustrase, 1 1    distruse sau deteriorate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           CAPITOLUL IIx Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi     înscrierea menţiunilor în acestea, precum şi pentru eliberarea     permiselor de vânătoare şi de pescuit────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Acte de identitate: X X──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) eliberarea sau preschimbarea cărţilor 1 1    de identitate (inclusiv a celor    provizorii) şi a buletinelor de identi-    tate pentru cetăţenii români,    eliberarea carnetelor de identitate,    precum şi eliberarea sau prelungirea    valabilităţii legitimatiilor provizorii    pentru cetăţenii străini şi persoanele    fără cetăţenie──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── b) înscrierea menţiunilor privind    schimbarea domiciliului sau a reşedinţei 1 1──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── c) viza anuală a carnetelor de identitate    ale cetăţenilor străini şi ale 4 4    persoanelor fără cetăţenie──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── d) eliberarea unor noi cărţi, buletine,    carnete de identitate şi legitimatii 4 4    provizorii în locul celor pierdute,    furate sau deteriorate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  2. Înregistrarea cererilor persoanelor     fizice şi juridice privind furnizarea 1 1     unor date din Registrul permanent de     evidenta a populaţiei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  3. Eliberarea sau viza anuală a permiselor     de vânătoare 2 2────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  4. Eliberarea sau viza anuală a permiselor     de pescuit 1 1────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       CAPITOLUL IIIx Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea     obţinerii permiselor de conducere────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoala de     conducători de autovehicule:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  a) obţinerea permisului de conducere     valabil pentru autovehicule din 3 3     subcategoria A1────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  b) obţinerea permisului de conducere     valabil pentru autovehicule din 4 4     categoria A────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  c) obţinerea permisului de conducere     valabil pentru autovehicule 5 5     aparţinând uneia dintre categoriile     sau subcategoriile B, B1, B+E────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  d) obţinerea permisului de conducere     valabil pentru autovehicule 10 10     aparţinând uneia dintre categoriile     sau subcategoriile C1, D1, Tr────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  e) obţinerea permisului de conducere     valabil pentru autovehicule 12 12     aparţinând uneia dintre categoriile     sau subcategoriile C1+E, D1+E, C, D,     Tb, Tv────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  f) obţinerea permisului de conducere     valabil pentru autovehicule din 15 15     categoriile C+E, D+E────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  2. Taxe pentru examinarea persoanelor de 5 ori taxele prevăzute la pct. 1     care nu au absolvit o şcoala de corespunzător fiecărei categorii     conducători de autovehicule, cu şi subcategorii de autovehicule     excepţia celor prevăzute la pct. 3──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Taxe pentru examinarea persoanelor dublul taxelor prevăzute la pct. 1    cărora le-a fost anulat permisul de    conducere, pentru categoriile cuprinse    în permisul anulat────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  4. Taxe pentru examinarea persoanelor de 3 ori taxele prevăzute la pct. 1,     care au fost respinse de trei ori la ori, după caz, la pct. 2 sau 3     examenul pentru obţinerea aceleiaşi     categorii a permisului de conducere────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          CAPITOLUL IVx Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare     provizorie de circulaţie şi autorizare de circulaţie pentru probe────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Taxe de înmatriculare permanenta sau temporară a autovehiculelor şi     remorcilor:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  a) autovehicule şi remorci cu masa totală     maxima autorizata de până la 26 26     750 kg inclusiv────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  b) autovehicule şi remorci cu masa totală     maxima autorizata cuprinsă 52 52     între 750 kg inclusiv şi 3.500 kg     inclusiv────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  c) autovehicule şi remorci cu masa totală     maxima autorizata mai mare de 3.500 kg 104 104────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  2. Taxe de autorizare provizorie a     circulaţiei autovehiculelor şi 7 7     remorcilor neînmatriculate permanent     sau temporar────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  3. Taxe de autorizare a circulaţiei pentru     probe a autovehiculelor şi remorcilor 296 296────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        CAPITOLUL V     Taxe pentru eliberarea titlurilor 11 lei/x de proprietate asupra terenurilor hectar sau     dobândite în baza Legii fondului fracţiune de     funciar nr. 18/1991 *2) hectar────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────--------    *1) Taxele nu includ contravaloarea documentelor eliberate ca urmare aprestării de servicii, care se stabileşte potrivit dispoziţiilor legale.    *2) Potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 105/2004privind unele măsuri pentru eliberarea şi înmânarea titlurilor de proprietateasupra terenurilor agricole şi forestiere, publicată în Monitorul Oficial alRomâniei, Partea I, nr. 1.097 din 24 noiembrie 2004, aprobată prin Legeanr. 34/2005, în scopul finalizarii eliberării titlurilor de proprietate,de la data de 24 noiembrie 2004, eliberarea şi înmânarea titlurilor deproprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere se fac gratuit,astfel ca, taxele extrajudiciare de timbru, prevăzute la capitolul V dinanexa la Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cumodificările ulterioare, nu se mai datorează.-------------Anexa a fost modificată de pct. IV din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006.-------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:*) Conform literei d) a alin. (1) al art. 75 din ORDONANŢA nr. 36 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 2 februarie 2002, constituie integral venituri proprii ale bugetelor locale următoarele resurse băneşti taxa pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzută la cap. V din anexa la Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru.**) Pct. 74.18.-74.22. din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 1.278 din 13 noiembrie 2002, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 4 decembrie 2002 prevăd:"74.18. Taxele instituite prin Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 6 iulie 1999, cu modificările ulterioare, denumita în continuare Legea nr. 117/1999, constituie venituri ale bugetelor locale.74.19. Procedurile specifice preluării la bugetele locale a resurselor financiare cuprind actele şi formele pe care le au de îndeplinit instituţiile publice care prestează servicii supuse taxelor extrajudiciare de timbru şi sunt detaliate la pct. 74.20-74.24 din prezentele norme metodologice.74.20. Taxele extrajudiciare de timbru prevăzute la cap. I, II şi III din anexa la Legea nr. 117/1999 se fac venit la bugetul local al comunei, oraşului, municipiului (cu excepţia municipiului Bucureşti) sau sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, în funcţie de sediul prestatorului de servicii.74.21. Taxele extrajudiciare de timbru prevăzute la cap. IV din anexa la Legea nr. 117/1999 se fac venit la bugetul local al comunei, oraşului, municipiului (cu excepţia municipiului Bucureşti) sau sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, în funcţie de domiciliul persoanei fizice sau de sediul persoanei juridice beneficiare a serviciului prestat, după caz.74.22. Taxele extrajudiciare de timbru prevăzute la cap. V din anexa la Legea nr. 117/1999 se fac venit la bugetul local al comunei, oraşului, municipiului (cu excepţia municipiului Bucureşti) sau sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, în funcţie de sediul comisiei locale de aplicare a legilor fondului funciar care a iniţiat procedura eliberării titlurilor de proprietate pentru care se plăteşte taxa respectiva."***) Pct. 279-282 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 44 din 22 ianuarie 2004, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 6 februarie 2004 prevăd:"279. Taxele instituite prin Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 6 iulie 1999, cu modificările ulterioare, denumita în continuare Legea nr. 117/1999, constituie venituri ale bugetelor locale.280. Taxele extrajudiciare de timbru prevăzute la cap. I, II şi III din anexa la Legea nr. 117/1999 se fac venit la bugetul local al comunei, oraşului, municipiului (cu excepţia municipiului Bucureşti) sau sectorului municipiului Bucureşti, după caz, în funcţie de sediul prestatorului de servicii.281. Taxele extrajudiciare de timbru prevăzute la cap. IV din anexa la Legea nr. 117/1999 se fac venit la bugetul local al comunei, oraşului, municipiului (cu excepţia municipiului Bucureşti) sau sectorului municipiului Bucureşti, după caz, în funcţie de domiciliul persoanei fizice sau de sediul persoanei juridice beneficiare a serviciului prestat, după caz.282. Taxele extrajudiciare de timbru prevăzute la cap. V din anexa la Legea nr. 117/1999 se fac venit la bugetul local al comunei, oraşului, municipiului (cu excepţia municipiului Bucureşti) sau sectorului municipiului Bucureşti, după caz, în funcţie de sediul comisiei locale de aplicare a legilor fondului funciar care a iniţiat procedura eliberării titlurilor de proprietate pentru care se plăteşte taxa respectiva."-------------