ORDIN nr. 1.158 din 15 noiembrie 2005pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.091 din 5 decembrie 2005  În temeiulart. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului şi gospodăririi apelor emite prezentul ordin.  +  Articolul IAnexa laOrdinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 818/2003pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 13 noiembrie 2003, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (2) al articolului 3 va avea următorul cuprins:"(2) Participarea autorităţilor implicate la procedura de emitere a autorizaţiei integrate de mediu se realizează în cadrul Colectivului de analiza tehnica (CAT), organizat la nivelul judeţului unde se afla amplasamentul activităţii/instalaţiei."2. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Autoritatea regionala pentru protecţia mediului este reprezentată în toate şedinţele CAT."3. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) În vederea obţinerii autorizaţiei integrate de mediu titularii activităţilor/operatorii au obligaţia să depună la sediul autorităţii locale pentru protecţia mediului următoarele: a) formularul de solicitare, întocmit conform modelului din anexa nr. 1 la prezenta procedura; b) raportul de amplasament, întocmit în conformitate cu prevederile Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, aprobat prinOrdinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 36/2004; c) dovada publicării anunţului privind depunerea solicitării pentru obţinerea autorizaţiei integrate de mediu; d) dovada achitării tarifului pentru verificare/analiza preliminară a solicitării depuse. (2) Formularul de solicitare a autorizaţiei integrate de mediu şi raportul de amplasament se depun în trei exemplare pe suport hârtie şi un exemplar pe suport electronic."4. Articolul 10 se abroga.5. Articolul 11 se abroga.6. Articolul 14 se abroga.7. La articolul 15, înaintea literei a) a alineatului (1) se introduce o noua litera, litera a^o), cu următorul cuprins:"a^o) continuarea procedurii;".8. Articolul 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) Emiterea autorizaţiilor integrate de mediu pentru instalaţiile/activităţile care nu beneficiază de perioada de tranzitie se realizează până la 31 decembrie 2006 şi, respectiv, până la 30 octombrie 2007, pentru instalaţii/activităţi care beneficiază de perioade de tranzitie. (2) Depunerea documentaţiilor de obţinere a autorizaţiilor integrate de mediu se realizează până la data de: a) 30 iunie 2006, pentru instalaţii/activităţi care nu beneficiază de perioada de tranzitie; şi b) 31 decembrie 2006, pentru instalaţii/activităţi care beneficiază de perioada de tranzitie. (3) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, autorităţile regionale pentru protecţia mediului vor stabili, pe baza consultării titularilor/ operatorilor, un program cu termene obligatorii de depunere a documentaţiilor pentru obţinerea autorizaţiilor integrate de mediu."9. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - Autorizaţia de mediu pentru instalaţiile care funcţionează în baza unui program pentru conformare se emite cu termen de valabilitate pe perioada realizării programului pentru conformare aprobat de autoritatea regionala pentru protecţia mediului."10. Articolul 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - Pentru aspectele de neconformare identificate în urma analizei solicitării şi a raportului de amplasament, titularul de activitate/operatorul instalaţiei propune măsuri etapizate pentru realizarea conformarii, cuprinse într-un proiect de program pentru conformare, întocmit cu luarea în considerare a prevederilor documentelor de referinţa privind cele mai bune tehnici disponibile."11. Articolul 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20. - Solicitarea autorizaţiei integrate de mediu pentru o instalatie/activitate noua sau pentru modificări substanţiale ale unei instalaţii/activităţi existente se depune înainte de punerea în funcţiune a instalaţiei, cu respectarea cerinţelor din cap. II şi a prevederilor legale în vigoare privind evaluarea impactului asupra mediului."12. Articolul 30 va avea următorul cuprins:"Art. 30. - (1) Informaţiile disponibile publicului sunt informaţii fără caracter confidenţial, prevăzute de Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998, ratificată prinLegea nr. 86/2000. (2) Solicitarile titularilor de activităţi/operatorilor referitoare la păstrarea confidenţialităţii asupra anumitor informaţii furnizate în procesul de autorizare integrată de mediu se aproba de către autoritatea centrala pentru protecţia mediului. (3) Procedurile de autorizare integrată de mediu pentru activităţile în cadrul cărora au fost aprobate solicitări de confidenţialitate sunt coordonate de autoritatea centrala pentru protecţia mediului."13. Alineatul (2) al articolului 39 se abroga.14. Articolul 43 va avea următorul cuprins:"Art. 43. - Contestaţiile legate de derularea procedurii de autorizare integrată de mediu se adresează Comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor din cadrul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului."15. Articolul 44 va avea următorul cuprins:"Art. 44. - Litigiile generate de emiterea sau de respingerea, revizuirea, suspendarea ori anularea autorizaţiei integrate de mediu se soluţionează potrivitLegii contenciosului administrativ nr. 554/2004."16. După alineatul (1) al articolului 50 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Autorităţile competente pentru protecţia mediului organizează dezbateri publice asupra documentaţiilor de solicitare a autorizaţiilor integrate de mediu."17. Articolul 58 se abroga.18. Articolul 60 se abroga.19. După articolul 60 se introduce un nou articol, articolul 61, cu următorul cuprins:"Art. 61. - Conţinutul-cadru al autorizaţiei integrate de mediu este prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedura."20. După articolul 61 se introduce un nou articol, articolul 62, cu următorul cuprins:"Art. 62. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta procedura."  +  Articolul IILa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga orice dispoziţie contrară.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IVProcedura de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, aprobată prinOrdinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 818/2003, modificată şi completată conform prezentului ordin, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se articolelor o noua numerotare.p. Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,Constantin Popescu,secretar de statBucureşti, 15 noiembrie 2005.Nr. 1.158.  +  Anexa 1 la proceduraFORMULARUL DE SOLICITAREa autorizaţiei integrate de mediuGlosar de Termeni┌─────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐│(A n) │Referinţa la un punct de emisie în aer │├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│(L n) │Referinţa la un punct de emisie în apa │├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│(W n) │Referinţa la sursa de deşeuri │├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│ AEM │Agenţia Europeană de Mediu │├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│ BAT │Cele Mai Bune Tehnici Disponibile │├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│ BPEO │Cea Mai Buna Opţiune de Mediu Practicabila │├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│ BREF │Documentul de Referinţa BAT │├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│ CCC │Centrul Comun de Cercetare │├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│ CE │Comisia Europeană │├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│ COV │Compuşi Organici Volatili │├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│ EIONet │Reţeaua Europeană de Informaţii şi Observaţii │├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│ EIPPCB │Biroul European IPPC │├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│ EMAS │Schema de Audit şi Management de Mediu │├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│ EPER │Registrul European al Emisiilor Poluante │├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│ EUROStat │Serviciul UE de Statistica │├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│ EWC │Codul European al Deşeurilor │├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│ EWC │Catalogul European al Deşeurilor ││ GTL │Grupurile Tehnice de Lucru │├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│ IF │Întrebări frecvente │├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│ IPPC │Prevenirea şi Controlul Integrat al Poluarii │├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│ NACE │Nomenclatorul Activităţilor Comerciale │├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│ NOSE-P │Clasificarea Eurostat a surselor de poluare - Procese │├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│ ONG │Organizaţii Non Guvernamentale │├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│Program de │Programul de măsuri a căror implementare este obligatorie ││conformare │pentru a atinge BAT sau a respecta SCM │├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│Program de │Program de măsuri pe care operatorul îl identifica în ││modernizare │cadrul Sistemului de Management de Mediu │├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│ SCASO │Substanţe care afectează stratul de ozon │├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│ SCM │Standard de Calitate a Mediului │├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│ SNAP │Nomenclatorul Inventarului Emisiilor │├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│ TA Luft │Prevederile tehnice germane privind calitatea aerului │├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│ UE │Uniunea Europeană │├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│ VLEs │Valorile Limita de Emisie │└─────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘Application TemplateFORMULAR DE SOLICITARE    Date de identificare a titularului de activitate/operatorului instalaţieicare solicită autorizarea activităţii    Numele instalaţiei┌───────────────────────────────────────────────────────────┐│ │└───────────────────────────────────────────────────────────┘    Numele Solicitantului, adresa, numărul de înregistrare la RegistrulComerţului┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Activitatea sau activităţile conform Anexei I din OUG privind prevenireaşi controlul integrat al poluarii┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Alte activităţi cu impact semnificativ desfăşurate pe amplasament┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Cod CAEN:    Cod NOSE-P:    Cod SNAP:    Numele şi prenumele proprietarului;    Numele şi funcţia persoanei împuternicite sa reprezinte titularulactivităţii/operatorul instalaţiei pe tot parcursul derulării procedurii deautorizare:    __________________________________________________________________________    Numele şi prenumele persoanei responsabile cu activitatea de protecţie amediului: _________________    Nr. de telefon:__________________ Adresa de e-mail: ______________________    În numele firmei mai sus menţionate, solicitam prin prezenta emiterea uneiautorizaţii integrate conform prevederilor OUG privind prevenirea şi controlulintegrat al poluarii    ● Titularul de activitate/operatorul instalaţiei îşi asuma răspundereapentru corectitudinea şi completitudinea datelor şi informaţiilor furnizateautorităţii competente pentru protecţia mediului în vederea analizarii şidemararii procedurii de autorizare.    Nume    Funcţia    Semnatura şi ştampila    DataINFORMAŢIA SOLICITATĂ DE ARTICOLUL 16 ALIN. 1 AL OUG 34/2002 PRIVIND PREVENIREA, REDUCEREA ŞI CONTROLUL INTEGRAT AL POLUARII┌─────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬────────────┐│ │ Unde se regaseste în │ Verificare ││ O descriere a: │ formularul de │ efectuată ││ │ solicitare │ │├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┤│- instalaţiei şi activităţilor sale │Formularul de solicitare, │ ││ │Secţiunea 4 │ │├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┤│- materiilor prime şi auxiliare, altor substanţe şi a │Formularul de solicitare, │ ││energiei utilizate în sau generate de instalatie. │Secţiunea 3 │ │├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┤│- surselor de emisii din instalatie, │Formularul de solicitare │ ││ │Secţiunea 5 │ │├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┤│- condiţiilor amplasamentului pe care se afla instalatia,│Raportul de amplasament şi │ ││ │Secţiunea 11 │ │├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┤│- naturii şi a cantităţilor estimate de emisii din │Secţiunile 0, 12 şi 13 │ ││instalatie în fiecare factor de mediu precum şi identi- │ │ ││ficarea efectelor semnificative ale emisiilor asupra │ │ ││mediului, │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┤│- tehnologiei propuse şi a altor tehnici pentru preveni- │Formularul de solicitare │ ││rea sau, unde nu este posibila prevenirea, reducerea │Secţiunile 3.2, 3.4.3, │ ││emisiilor de la instalatie, │4.9.1 şi 12 │ │├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┤│- acolo unde este cazul, măsuri pentru prevenirea şi │Formularul de solicitare │ ││recuperarea deşeurilor generate de instalatie, │Secţiunea 5 │ │├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┤│- măsurilor suplimentare planificate în vederea │Formularul de solicitare │ ││conformarii cu principiile generale care decurg din │Secţiunea 14 │ ││obligaţiile de baza ale operatorului/titularului │ │ ││activităţii asa cum sunt ele stipulate în Capitolul III │ │ ││al OUG 34/2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul│ │ │ │integrat al poluarii: │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┤│(a) sunt luate toate măsurile adecvate de prevenire a │Formularul de solicitare │ ││ poluarii, în mod special prin aplicarea Celor Mai │secţiunea 3.2, 0 şi 12 │ ││ Bune Tehnici Disponibile; │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┤│(b) nu este cauzată nici o poluare semnificativă; │Formularul de solicitare │ ││ │Secţiunea 13 │ │├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┤│(c) este evitata generarea de deşeuri în conformitate │Formularul de solicitare │ ││ cu legislaţia specifică mationala în vigoare privind │Secţiunea 5 │ │ │ deşeurile(ll); acolo unde sunt generate deşeuri, │ │ ││ acestea sunt recuperate sau, unde acest lucru nu │ │ ││ este posibil din punct de vedere tehnic sau │ │ ││ economic, ele sunt eliminate astfel încât să se evite│ │ ││ sau să se reducă orice impact asupra mediului; │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┤│(d) energia este utilizata eficient; │Formularul de solicitare │ ││ │Secţiunea 6 │ │├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┤│(e) sunt luate măsurile necesare pentru prevenirea │Formularul de solicitare │ ││ accidentelor şi limitarea consecinţelor lor; │Secţiunea 7 │ │├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┤│(f) sunt luate măsurile necesare la încetarea definitivă │Formularul de solicitare │ ││ a activităţilor pentru a evita orice risc de poluare │Secţiunea 10 │ ││ şi de a aduce amplasamentul la o stare satisfăcătoare│ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┤│- măsurile planificate pentru monitorizarea emisiilor în │Formularul de solicitare │ ││ mediu. │Secţiunea 9 │ │├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┤│- alternativele principale studiate de solicitant │Formularul de solicitare │ ││ │Secţiunile 4.15 şi 11.2 │ │├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┤│Solicitarea autorizării trebuie de asemenea sa includă un│Formularul de solicitare │ ││rezumat netehnic al secţiunilor menţionate mai sus. │Secţiunea 1 │ │└─────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴────────────┘LISTA DE VERIFICARE A COMPONENTEI DOCUMENTAŢIEI DE SOLICITAREÎn plus faţă de acest document, verificaţi dacă aţI inclus elementele din tabelul următor┌───┬────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┬───────────────┬───────────┐│ │ │ │ Verificat de │ Verificat ││ │Element │ Secţiune relevanta │ solicitant │ de ALPM │├───┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────┤│ 1│Activitatea face parte din sectoarele │ │ │ ││ │incinse în autorizarea integrată de mediu │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────┤│ 2│Dovada ca taxa pentru etapa de evaluare a │ │ │ ││ │documentaţiei de solicitare a autorizaţiei │ │ │ ││ │integrate a fost achitată │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────┤│ 3│Formularul de solicitare a autorizaţiei │ │ │ ││ │integrate de mediu │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────┤│ 4│ Rezumat netehnic │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────┤│ 5│Diagramele proceselor tehnologice │Secţiunea 4.5 (dacă │ │ ││ │(schematic), acolo unde nu sunt incluse │este cazul) │ │ ││ │în acest document, includeti punctele de │ │ │ ││ │emisie în toţi factorii de mediu │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────┤│ 6│Raportul de amplasament │Secţiunea 11 │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────┤│ 7│Analize cost-beneficiu realizate pentru │Secţiunea 2.3 (dacă │ │ ││ │Evaluarea BAT │este cazul) │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────┤│ 8│O evaluare BAT completa pentru întreaga │Secţiunea 4.15 │ │ ││ │instalatie │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────┤│ 9│Organigrama instalaţiei │Secţiunea 2.1 │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────┤│ 10│Planul de situaţie │ │ │ ││ │Indicaţi limitele amplasamentului │Formularul de │ │ ││ │ │solicitare │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────┤│ 11│Suprafeţe construite/betonate şi suprafeţe │Formularul de │ │ ││ │libere/verzi permeabile şi impermeabile │solicitare │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────┤│ 12│Locaţia instalaţiei │Secţiunea 2.3.5 │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────┤│ 13│Locatiile (părţile din instalatie) cu │Secţiunea 4.14 │ │ ││ │emisii de mirosuri │(Miros) │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────┤│ 14│Receptori sensibili - ape subterane, │Secţiunea 2.4 │ │ ││ │structuri geologie, dacă sunt descărcate │ │ │ ││ │direct sau indirect substantele periculoase │ │ │ ││ │din Anexele 5 şi 6 ale Legii 310/2004 │ │ │ ││ │privind modificarea şi completarea legii │ │ │ ││ │apelor 107/1996 în apele subterane │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────┤│ 15│Receptori sensibili la zgomot │Secţiunea 8.1 │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────┤│ 16│Puncte de emisii continue şi fugitive │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────┤│ 17│Puncte propuse pentru monitorizare/ │Secţiunea 13.2 │ │ ││ │/automonitorizare │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────┤│ 18│Alţi receptori sensibili din punct de vedere│Secţiunea 13.5 │ │ ││ │al mediului, inclusiv habitate şi zone de │ │ │ ││ │interes ştiinţific │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────┤│ 19│Planuri de amplasament (combinati şi faceti │Raportul de │ │ ││ │trimitere la alte documente după caz) │amplasament │ │ ││ │arătând poziţia oricăror rezervoare, │ │ │ ││ │conducte şi canale subterane sau a altor │ │ │ ││ │structuri │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────┤│ 20│Copii ale oricăror lucrări de modelare │Secţiunea 4 │ │ ││ │realizate │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────┤│ 21│Harta prezentând reţeaua Natura 2000 sau │Secţiunea 13.5 │ │ ││ │alte arii sau exemplare protejate │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────┤│ 22│O copie a oricărei informaţii anterioare │Secţiunea 13.5 │ │ ││ │referitoare la habitate furnizată pentru │ │ │ ││ │Acordul de Mediu sau pentru oricare alt scop│ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────┤│ 23│Studii existente privind amplasamentul şi/ │ │ │ ││ │sau instalatia, sau în legătură cu acestea │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────┤│ 24│Acte de reglementare ale altor autorităţi │ │ │ ││ │publice obţinute până la data depunerii │ │ │ ││ │solicitării şi informaţii asupra stadiului │ │ │ ││ │de obţinere a altor acte de reglementare │ │ │ ││ │deja solicitate │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────┤│ 25│Orice alte elemente în care furnizati copii │(va rugăm listati) │ │ ││ │ale propriilor informaţii │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────┤│ 26│Copie a anunţului public │ │ │ │└───┴────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┴───────────────┴───────────┘  +  Secţiunea 1 REZUMAT NETEHNIC1. Rezumat NetehnicAceasta secţiune trebuie să fie cat mai succintă, de obicei un paragraf pentru fiecare dintre titluri, dar permitand în acelaşi timp o prezentare suficienta a activităţilor. Este oportunitatea dumneavoastră de a spune autorităţii responsabile de emitere a autorizaţiei integrate de mediu cat de bine va desfăşuraţi activitatea şi imbunatirile pe către intentionati să le faceti. Este preferabil sa completati aceasta secţiune după ce aţi elaborat întreaga documentaţie de solicitare, deoarece veţi şti ce sa rezumati. Rezumatul va include:    1. DESCRIERE    O descriere succintă a activităţilor, scopul lor, produsele, diagramaproceselor instalaţiei implicate, cu marcarea punctelor de emisii, nivele deemisii din fiecare punct.┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    1.1. Prezentarea condiţiilor prezente ale amplasamentului, inclusiv poluareaistorica┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    1.2. Alternative principale studiate de către Solicitant (legate de locatie,justificare economică, orientare spre alt domeniu, etc.)┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    2. TEHNICI DE MANAGEMENT┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    2.1. Sistemul de management┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    3. INTRARI DE MATERIALE┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    3.1. Selectarea materii lor prime┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    3.2. Cerinţele BAT┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    3.3. Auditul privind minimizarea deşeurilor (minimizarea utilizăriimateriilor prime)┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    3.4. Utilizarea apei┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    4. PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    5. EMISII ŞI REDUCEREA POLUARII┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    6. MINIMIZAREA ŞI RECUPERAREA DEŞEURILOR┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    7. ENERGIE┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    8. ACCIDENTELE ŞI CONSECINŢELE LOR┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    9. ZGOMOT ŞI VIBRATII┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    10. MONITORIZARE┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    11. DEZAFECTARE┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    12. ASPECTE LEGATE DE AMPLASAMENTUL PE CARE SE AFLA INSTALATIA┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    13. LIMITELE DE EMISIE┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    14. IMPACT┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    15. PLANUL DE MĂSURI OBLIGATORII ŞI PROGRAMELE DE MODERNIZARE┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Secţiunea 2 TEHNICI DE MANAGEMENT2. TEHNICI DE MANAGEMENT2.1. Sistemul de management┌─────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐│Sunteţi certificati conform ISO 14001 sau │ ││înregistraţi conform EMAS (sau ambele) - dacă da │ ││indicaţi aici numerele ele certificare /înregistrare │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Furnizati o organigrama de management în │ ││documentaţia dumneavoastră de solicitare a │ ││autorizaţiei integrate de mediu (indicaţi posturi şi │ ││nu nume). Faceti aici referire la documentul pe care │ ││îl veţi ataşa │ │└─────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘Dacă sunteţi sau nu certificat sau înregistrat asa cum a fost prezentat mai sus, trebuie să completati casutele goale de mai jos. În general exista 2 optiuni pentru modul în care puteti răspunde la fiecare punct:● Fie sa confirmati ca aveti în funcţiune un sistem de management atestat printr-un document şi faceti referire la documentaţia respectiva, astfel încât să poată fi ulterior inspectata/auditata pe amplasament;● Sau, dacă nu aveti un sistem de management atestat printr-un document, descrieti modul în care gestionati acest aspect. Introduceti "a se vedea informaţii suplimentare" în coloana 4 şi faceti descrierea într-o casuta sub tabel.Dacă intentionati sa dobanditi un sistem atestat printr-un document, indicaţi în Coloana 3 data de la care acesta va fi valabil┌────┬───────────────────────────┬──────────────┬───────────────┬──────────────┐│ │ │ │Documentul de │Responsabili- ││ │ Cerinţa caracteristica │ Da sau Nu │referinţa sau │ tati ││ │ a BAT │ │data până la │Prezentaţi ce ││ │ │ │care sistemele │post sau de- ││ │ │ │vor fi aplicate│partament este││ │ │ │ (valabile) │responsabil ││ │ │ │ │pentru fiecare││ │ │ │ │cerinţa │├────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤│ 1 │Aveti o politica de mediu │ │ │ ││ │recunoscută oficial ? │ │ │ │├────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤│ 2 │Aveti programe preventive │ │ │ ││ │de întreţinere pentru │ │ │ ││ │instalaţiile şi echipamen- │ │ │ ││ │tele relevante ? │ │ │ │├────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤│ 3 │Aveti o metoda de inregis- │ │ │ ││ │trare a necesităţilor de │ │ │ ││ │întreţinere şi revizie ? │ │ │ │├────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤│ 4 │Performanta/acuratetea de │ │ │ ││ │monitorizare şi măsurare │ │ │ │├────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤│ 5 │Aveti un sistem prin care │ │ │ ││ │identificati principalii │ │ │ ││ │indicatori de performanţă │ │ │ ││ │în domeniul mediului ? │ │ │ │├────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤│ 6 │Aveti un sistem prin care │ │ │ ││ │stabiliţi şi mentineti un │ │ │ ││ │program de măsurare şi │ │ │ ││ │monitorizare a indicatori- │ │ │ ││ │lor care să permită revi- │ │ │ ││ │zuirea şi îmbunătăţirea │ │ │ ││ │performantei ? │ │ │ │├────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤│ 7 │Aveti un plan de prevenire │ │ │ ││ │şi combatere a poluarilor │ │ │ ││ │accidentale ? │ │ │ │├────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤│ 8 │Dacă răspunsul de mai sus │ │ │ ││ │este DA listati indicatorii│ │ │ ││ │principali folosiţi │ │ │ │├────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤│ 9 │Instruire │ │ │ ││ │Confirmati ca sistemele de │ │ │ ││ │instruire sunt aplicate │ │ │ ││ │(sau vor fi aplicate şi vor│ │ │ ││ │începe în interval de 2 │ │ │ ││ │luni de la emiterea autori-│ │ │ ││ │zatiei integrate de mediu) │ │ │ ││ │pentru întreg personalul │ │ │ ││ │relevant, inclusiv contrac-│ │ │ ││ │tantii şi cei care achizi- │ │ │ ││ │tioneaza echipament şi │ │ │ ││ │materiale; şi care cuprinde│ │ │ ││ │următoarele elemente: │ │ │ ││ │ ● constientizarea │ │ │ ││ │ implicatiilor │ │ │ ││ │ reglementării data de │ │ │ ││ │ Autorizaţia integrată │ │ │ ││ │ de mediu pentru │ │ │ ││ │ activitatea companiei │ │ │ ││ │ şi pentru sarcinile de │ │ │ ││ │ lucru; │ │ │ ││ │ ● constientizarea tuturor │ │ │ ││ │ efectelor potenţiale │ │ │ ││ │ asupra mediului │ │ │ ││ │ rezultate din │ │ │ ││ │ funcţionarea în │ │ │ ││ │ condiţii normale şi │ │ │ ││ │ condiţii anormale; │ │ │ ││ │ ● constientizarea │ │ │ ││ │ necesităţii │ │ │ ││ │ de a raporta abaterea │ │ │ ││ │ de la condiţiile de │ │ │ ││ │ autorizare │ │ │ ││ │ integrată de mediu; │ │ │ ││ │ ● prevenirea emisiilor │ │ │ ││ │ accidentale şi luarea │ │ │ ││ │ de măsuri atunci când │ │ │ ││ │ apar emisii accidentale;│ │ │ ││ │ ● constientizarea │ │ │ ││ │ necesităţii │ │ │ ││ │ de implementare şi │ │ │ ││ │ menţinere a evidentelor │ │ │ ││ │ de instruire │ │ │ │├────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤│ 10 │Exista o declaraţie clara a│ │ │ ││ │calificarilor şi competen- │ │ │ ││ │telor necesare pentru │ │ │ ││ │posturile cheie ? │ │ │ │├────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤│ 11 │Care sunt standardele de │ │ │ ││ │instruire pentru acest │ │ │ ││ │sector industrial (dacă │ │ │ ││ │exista) şi în ce măsura │ │ │ ││ │va conformati lor ? │ │ │ │├────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤│ 12 │Aveti o procedură scrisă │ │ │ ││ │pentru rezolvare, │ │ │ ││ │investigare, comunicare şi │ │ │ ││ │raportare a incidentelor de│ │ │ ││ │neconformare actuala sau │ │ │ ││ │potenţiala, incluzând │ │ │ ││ │luarea de măsuri pentru │ │ │ ││ │reducerea oricărui impact │ │ │ ││ │produs şi pentru iniţierea │ │ │ ││ │şi aplicarea de măsuri │ │ │ ││ │preventive şi corective ? │ │ │ │├────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤│ 13 │Aveti o procedură scrisă │ │ │ ││ │pentru evidenta, investi- │ │ │ ││ │garea, comunicarea şi │ │ │ ││ │raportarea sesizarilor │ │ │ ││ │privind protecţia mediului │ │ │ ││ │incluzând luarea de măsuri │ │ │ ││ │corective şi de prevenire │ │ │ ││ │a repetarii? │ │ │ │├────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤│ 14 │Aveti în mod regulat │ │ │ ││ │audituri independente │ │ │ ││ │(preferabil) pentru a │ │ │ ││ │verifica dacă toate │ │ │ ││ │activităţile sunt realizate│ │ │ ││ │în conformitate cu │ │ │ ││ │cerinţele de mai sus ? │ │ │ ││ │(Denumiţi organismul de │ │ │ ││ │auditare) │ │ │ │├────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤│ 15 │Frecventa acestora este de │ │ │ ││ │cel puţin o dată pe an ? │ │ │ │├────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤│ 16 │Revizuirea şi raportarea │ │ │ ││ │performantelor de mediu │ │ │ ││ │Este demonstrat în mod clar│ │ │ ││ │printr-un document, faptul │ │ │ ││ │ca managementul de vârf al │ │ │ ││ │companiei analizează │ │ │ ││ │performanta de mediu şi │ │ │ ││ │asigura luarea măsurilor │ │ │ ││ │corespunzătoare atunci când│ │ │ ││ │este necesar să se garan- │ │ │ ││ │teze ca sunt îndeplinite │ │ │ ││ │angajamentele asumate prin │ │ │ ││ │politica de mediu şi ca │ │ │ ││ │aceasta politica rămâne │ │ │ ││ │relevanta ? │ │ │ ││ │Denumiţi postul cel mai │ │ │ ││ │important care are în │ │ │ ││ │sarcina analiza performan- │ │ │ ││ │tei de mediu │ │ │ │├────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤│ 17 │Este demonstrat în mod clar│ │ │ ││ │printr-un document faptul │ │ │ ││ │ca managementul de vârf │ │ │ ││ │analizează progresul │ │ │ ││ │programelor de imbunatatire│ │ │ ││ │a calităţii mediului cel │ │ │ ││ │puţin o dată pe an ? │ │ │ │├────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤│ 18 │Exista o evidenta │ │ │ ││ │demonstrabila (de ex. │ │ │ ││ │proceduri scrise) ca │ │ │ ││ │aspectele de mediu sunt │ │ │ ││ │incluse în următoarele │ │ │ ││ │domenii, asa cum sunt │ │ │ ││ │cerute de IPPC: │ │ │ │├────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤│ │ ● controlul modificării │ │ │ ││ │ procesului în instalatie;│ │ │ │├────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤│ │ ● proiectarea şi │ │ │ ││ │ retrospectiva │ │ │ ││ │ instalaţiilor noi, │ │ │ ││ │ tehnologiei sau altor │ │ │ ││ │ proiecte importante; │ │ │ │├────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤│ │ ● aprobarea de capital; │ │ │ ││ │ ● alocarea de resurse; │ │ │ │├────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤│ │ ● planificarea şi │ │ │ ││ │ programarea; │ │ │ │├────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤│ │ ● includerea aspectelor de│ │ │ ││ │ mediu în procedurile │ │ │ ││ │ normale de funcţionare; │ │ │ │├────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤│ │ ● politica de achiziţii; │ │ │ │├────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤│ │ ● evidente contabile │ │ │ ││ │ pentru costurile de │ │ │ ││ │ mediu comparativ cu │ │ │ ││ │ procesele implicate şi │ │ │ ││ │ nu cu cheltuielile │ │ │ ││ │ (de regie). │ │ │ │├────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤│ 19 │Face compania rapoarte │ │ │ ││ │privind performanţele de │ │ │ ││ │mediu, bazate pe rezultă- │ │ │ ││ │tele analizelor de │ │ │ ││ │management (anuale sau │ │ │ ││ │legate de ciclul de audit),│ │ │ ││ │pentru: │ │ │ │├────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤│ │ ● informaţii solicitate │ │ │ ││ │ de Autoritatea de │ │ │ ││ │ Reglementare; şi │ │ │ │├────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤│ │ ● eficienta sistemului de │ │ │ ││ │ management faţă de │ │ │ ││ │ obiectivele şi scopurile│ │ │ ││ │ companiei şi imbunata- │ │ │ ││ │ tirile viitoare │ │ │ ││ │ planificate. │ │ │ │├────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤│ 20 │Se fac raportări externe, │ │ │ ││ │preferabil prin declaraţii │ │ │ ││ │publice privind mediul ? │ │ │ │└────┴───────────────────────────┴──────────────┴───────────────┴──────────────┘Informaţii suplimentare┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ ││ ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────┬──────────────┬───────────────┬──────────────┐│ │ Unde este │ Cum se │ Cine este ││Cerinţa caracteristica a BAT │ păstrată │ identifica │ responsabil │├────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤│Managementul documentaţiei şi │//////////////│///////////////│//////////////││registrelor │//////////////│///////////////│//////////////││Pentru fiecare dintre urmatoa- │//////////////│///////////////│//////////////││rele elemente ale sistemului │//////////////│///////////////│//////////////││dumneavoastră de management dati│//////////////│///////////////│//////////////││informaţiile solicitate │//////////////│///////////////│//////////////│├────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤│Politici │ │ │ │├────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤│Responsabilităţi │ │ │ │├────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤│Tinte │ │ │ │├────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤│Evidentele de întreţinere │ │ │ │├────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤│Proceduri │ │ │ │├────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤│Registrele de monitorizare │ │ │ │├────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤│Rezultatele auditurilor │ │ │ │├────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤│Rezultatele revizuirilor │ │ │ │├────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤│Evidentele privind sesizările şi│ │ │ ││incidentele │ │ │ │├────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤│Evidentele privind instruirile │ │ │ │└────────────────────────────────┴──────────────┴───────────────┴──────────────┘  +  Secţiunea 3 INTRARI DE MATERII PRIME3. Intrari de Materii prime3.1. Selectarea materiilor primeUtilizaţi acest tabel pentru a furniza o lista a principalelor materii prime utilizate, precum şi a altora care pot avea un impact semnificativ asupra mediului. De asemenea arătaţi unde exista materii prime alternative care au un impact mai mic asupra mediului şi dacă acestea sunt utilizate. Dacă nu sunt utilizate, explicaţi de ce.┌────────────┬──────────┬────────────┬────────────┬──────────────────┬─────────────┬──────────────────┐│ │ │ │ │Impactul asupra │Exista o │ ││ │ │ │ Ponderea │mediului acolo │alternativa │Cum sunt stocate? ││ │ Natura │Inventarul │% în produs │unde este cunoscut│adecvată │(A-D)*2 ││Principalele│chimica/ │complet al │% în apa de │(de exemplu, │(pentru cele │Poate constitui ││materii │compoziţie│materialelor│ suprafaţa │degradabilitate, │cu impact │materialul un ││prime/ │ │lor (calita-│% în cana- │bioacumulare │potenţial │risc semnificativ ││utilizări │(Fraze R) │tiv şi can- │ lizare │potenţiala, toxi- │semnificativ)│de accident prin ││ │ *1 │titativ) │% în deşeuri│citate pentru │şi va fi │natura sa sau prin││ │ │ │ /pe sol │specii relevante) │aceasta uti- │cantitatea ││ │ │ │% în aer │ │lizata (dacă │stocata? ││ │ │ │ │ │nu, explicaţi│A se vedea ││ │ │ │ │ │de ce)? │Secţiunea 8 │├────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼──────────────────┼─────────────┼──────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼──────────────────┼─────────────┼──────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼──────────────────┼─────────────┼──────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼──────────────────┼─────────────┼──────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼──────────────────┼─────────────┼──────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │└────────────┴──────────┴────────────┴────────────┴──────────────────┴─────────────┴──────────────────┘ Notă -----------*1 Legea 451/2001 care implementeazaDirectiva 67/548/ECprivind clasificarea şi etichetarea substanţelor periculoase*2 A - Exista o zona de depozitare acoperită (i) sau complet îngrădită (îi)B - Exista un sistem de evacuare a aeruluiC - Sunt incluse sisteme de drenare şi tratare a lichidelor înainte de evacuareD - Exista protecţie împotriva inundaţiilor sau de patrundere a apei de la stingerea incendiilor  +  Secţiunea 5 EMISII ŞI REDUCEREA POLUARII3.2. Cerinţele BATUtilizaţi tabelul următor pentru a răspunde altor cerinţe caracteristice BAT, care nu au fost analizate┌────────────────────────────────────────┬─────────────────┬───────────────────┐│ │ │Responsabilitate ││ │ │Indicaţi persoana ││ Cerinţa caracteristica a BAT │ Răspuns │ sau grupul de ││ │ │persoane respon- ││ │ │sabil pentru ││ │ │fiecare cerinţa │├────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤│Exista studii pe termen lung care sunt │ │ ││necesar a fi realizate pentru a stabili │ │ ││emisiile în mediu şi impactul materiilor│ │ ││prime şi materialelor utilizate? Dacă │ │ ││da, faceti o lista a acestora şi │ │ ││indicaţi în cadrul programului de │ │ ││modernizare data la care acestea vor │ │ ││fi finalizate │ │ │├────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤│Listati orice substitutii identificate │ │ ││şi indicaţi data la carc acestea vor fi │ │ ││finalizate, în cadrul programului de │ │ ││modernizare. │ │ │├────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤│Confirmati faptul ca veţi menţine un │ │ ││inventar detaliat al materiilor prime │ │ ││utilizate pe amplasament ? *3 │ │ │├────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤│Confirmati faptul ca veţi menţine │ │ ││proceduri pentru revizuirea sistematica │ │ ││în concordanta cu noile progrese │ │ ││referitoare la materiile prime şi │ │ ││utilizarea unora mai adecvate, cu │ │ ││impact mai redus asupra mediului? │ │ │├────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤│Confirmati faptul ca aveti proceduri de │ │ ││asigurare a calităţii pentru controlul │ │ ││materiilor prime? │ │ ││Aceste proceduri includ specificăţii │ │ ││pentru evaluarea oricăror modificări │ │ ││referitoare la impactul asupra mediului │ │ ││cauzat de impuritatile conţinute de │ │ ││materiile prime şi care modifica │ │ ││structura şi nivelul emisiilor. │ │ │└────────────────────────────────────────┴─────────────────┴───────────────────┘ Notă ---------*3 Pentru întrebările de mai jos:Dacă "Da, ne conformam pe deplin" - faceti referinţe la documentaţia care poate fi verificata pe amplasamentDacă "Nu, nu ne conformam (sau doar în parte)" - indicaţi data la care va fi realizată pe deplin conformarea3.3. Auditul privind minimizarea deşeurilor (minimizarea utilizării materiilor prime)Utilizaţi tabelul următor pentru a răspunde altor cerinţe caracteristice BAT, care nu au fost analizate.┌───┬────────────────────────────────────────┬─────────────┬───────────────────┐│ │ │ │Responsabilitate ││ │ │ │Indicaţi persoana ││ │Cerinţa caracteristica a BAT │ Răspuns │ sau grupul de ││ │ │ │persoane respon- ││ │ │ │sabil pentru ││ │ │ │fiecare cerinţa │├───┼────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────┤│ 1│A fost realizat un audit al minimizarii │ │ ││ │deşeurilor? Indicaţi data şi numărul de │ │ ││ │înregistrare al documentului. │ │ ││ │Notă: Referire la HG 856/2002. │ │ │├───┼────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────┤│ 2│Listati principalele recomandări ale │ │ ││ │auditului şi data până la care ele vor │ │ ││ │fi implementate. │ │ ││ │Anexati planul de acţiune cu măsurile │ │ ││ │necesare pentru corectarea │ │ ││ │neconformitatilor înregistrate în │ │ ││ │raportul de audit. │ │ │├───┼────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────┤│ 3│Acolo unde un astfel de audit nu a fost │ │ ││ │realizat, identificati, principalele │ │ ││ │oportunitati de minimizare a deşeurilor │ │ ││ │şi data până la care ele vor fi │ │ ││ │implementate │ │ │├───┼────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────┤│ 4│Indicaţi data programata pentru │ │ ││ │realizarea viitorului audit │ │ │├───┼────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────┤│ 5│Confirmati faptul ca veţi realiza un │ │ ││ │audit privind minimizarea deşeurilor │ │ ││ │cel puţin o dată la doi ani. │ │ ││ │Prezentatt procedura de audit şi │ │ ││ │rezultatele/recomandările auditului │ │ ││ │precum şi modul de punere în practica │ │ ││ │a acestora în termen de 2 luni de la │ │ ││ │încheierea lui. │ │ │└───┴────────────────────────────────────────┴─────────────┴───────────────────┘3.4. Utilizarea apei3.4.1. Consumul de apa┌──────────────┬──────────────┬──────────────┬───────────────┬─────────────────┐│Sursa de │ │ │ │% apa reintrodusa││alimentare cu │ │ │ % de │de la statia de ││apa( de ex. │Volum de apa │Utilizări pe │recircularea │epurare în proces││rau, ape │captat (mc/an)│faze ale │apei pe faze │pentru faza ││subterane, │ │procesului │ale procesului │respectiva ││reţea urbana) │ │ │ │ │├──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────────┤│Ex. Apa din │50 milioane │Răcire │50% din │ 0 ││rau │mc/an │secundară │cantitatea │ ││ │ │ │care intra │ │├──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────────┤│Apa din rau │50 milioane │Spalarea │0 │80% ││ │mc/an │sfeclei de │ │ ││ │ │zahăr │ │ │├──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │ │├──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │ │└──────────────┴──────────────┴──────────────┴───────────────┴─────────────────┘3.4.2. Compararea cu limitele existente┌───────────────────┬─────────────────┬────────────────────────────────────┐│ Sursa valorii │ Valoarea │ Performanta companiei ││ limita │ limita │ │├───────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────────────┤│BAT │50 mc/tona │12 mc/tona │├───────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │ │ │├───────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │ │ │├───────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │ │ │└───────────────────┴─────────────────┴────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┐│O diagrama a circuitelor apei şi a debitelor │ Numărul documentului ││caracteristice este prezentată mai jos/ │ ││anexate/altele │ ││ │ ││Schema de bilanţ a apei în cadrul instalaţiei│ ││(de la prelevare până la evacuarea în recep- │ ││torul natural) este prezentată mai jos/anexat│ │└─────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────┘3.4.3. Cerinţele BAT pentru utilizarea apeiUtilizaţi tabelul următor pentru a răspunde altor cerinţe caracteristice BAT, care nu au fost analizate.┌────────────────────────────────────────────┬─────────────┬───────────────────┐│ │ │Responsabilitate ││ │ │Indicaţi persoana ││ Cerinţa caracteristica a BAT │ Răspuns │ sau grupul de ││ │ │persoane respon- ││ │ │sabil pentru ││ │ │fiecare cerinţa │├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────┤│A fost realizat un studiu privind utilizarea│ │ ││eficienta a apei? Indicaţi data şi numărul │ │ ││documentului respectiv. │ │ │├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────┤│Listati principalele recomandări ale acelui │ │ ││studiu şi data până la care recomandările │ │ ││vor fi implementate │ │ ││Dacă un Plan de acţiune este disponibil, │ │ ││este mai convenabil ca acesta să fie anexat │ │ ││aici. │ │ │├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────┤│Au fost utilizate tehnici de reducere a │ │ ││consumului de apa? Dacă... DA, descrieti │ │ ││succint mai jos principalele rezultate. │ │ │├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────┤│Acolo unde un astfel de studiu nu a fost │ │ ││realizat, identificati principalele oportu- │ │ ││nitati de imbunatatire a utilizării efici- │ │ ││ente a apei şi data până la care acestea │ │ ││vor fi (sau au fost) realizate. │ │ │├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────┤│Indicaţi data până la care va fi realizat │ │ ││următorul studiu. │ │ │├────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────┤│Confirmati faptul ca veţi realiza un studiu │ │ ││privind utilizarea apei cel puţin la fel de │ │ ││frecvent ca şi perioada de revizuire a │ │ ││autorizaţiei integrate de mediu şi ca veţi │ │ ││prezenta metodologia utilizata şi rezultă- │ │ ││tele recomandărilor auditului într-un │ │ ││interval de 2 luni de la încheierea acestuia│ │ │└────────────────────────────────────────────┴─────────────┴───────────────────┘Descrieti în casutele de mai jos poziţia actuala sau propusă cu privire la alte cerinţe caracteristice a BAT menţionate în îndrumarul pentru sectorul industrial respectiv. Demonstrati ca propunerile sunt BAT fie prin confirmarea conformarii, fie prin justificarea abaterilor sau utilizarea măsurilor alternative, ca răspuns la întrebările de mai jos.3.4.3.1. Sistemele de canalizareSistemele de canalizare trebuie proiectate astfel încât să se evite poluarea apei meteorica. Acolo unde este posibil aceasta trebuie reţinută pentru utilizare. Ceea ce nu poate fi utilizat, trebuie evacuat separat. Care este practica pe amplasament?┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘3.4.3.2. Recircularea apeiApa trebuie recirculata în cadrul procesului din care rezultă, după epurarea sa prealabilă, dacă este necesar. Acolo unde acest lucru nu este posibil, ea trebuie recirculata în altă parte a procesului care necesita o calitate inferioară a apei; să se identifice posibilităţile de substitutie a apei cu sursele reciclate, trebuie identificate cerinţele de calitate a apei asociate fiecărei utilizări. Fluxurile de apa mai puţin poluate, de ex. apele de răcire, trebuie păstrate separat acolo unde este necesară reutilizarea apei, posibil după o anumită forma de tratare.┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘3.4.3.3. Alte tehnici de minimizareSistemele de răcire cu circuit închis trebuie utilizate acolo unde este posibil; în final, apele uzate vor necesita o formă de epurare. Totuşi, în multe solicitări, cea mai buna epurare conventionala a efluentului produce o apa de buna calitate care poate fi utilizata în proces direct sau amestecata cu apa proaspăta. Atunci când calitatea efluentului epurat poate varia, el poate fi reciclat în mod selectiv, atunci când calitatea este corespunzătoare, şi condus spre evacuare atunci când calitatea scade sub nivelul pe care sistemul îl poate tolera, Operatorul/titularul activităţii trebuie să identifice cazurile în care apa epurata din efluentul statiei de epurare poate fi folosită şi să justifice atunci când aceasta nu poate fi folosită.De exemplu, costul tehnologiei cu membrane continua sa scada. Ele pot fi aplicate fluxurilor proceselor individuale sau efluentului final de la statia de epurare. În final, ele vor putea înlocui complet statia de epurare, ducand la reducerea semnificativă a volumului efluentului. Concentraţia efluentului rămâne totuşi însemnată, dar, acolo unde debitul este suficient de mic, şi în particular acolo unde căldură reziduala este disponibilă pentru epurarea ulterioară prin evaporare, poate fi realizat un sistem al cărui efluent poate fi redus la zero. Dacă este cazul, Operatorul trebuie să evalueze costurile şi beneficiile utilizării acestui tip de epurare:3.4.3.4. Apa utilizata la spalareAcolo unde apa este folosită pentru curăţire şi spalare, cantitatea utilizata trebuie minimizata prin:    ● aspirare, frecare sau ştergere mai degraba decât prin spalare cu furtunul;┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    ● evaluarea scopului reutilizarii apei de spalare;┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    ● controale stricte ale tuturor furtunelor şi echipamentelor de spalare.    Exista alte tehnici adecvate pentru instalatie ?┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘4. PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI4.1. Inventarul proceselor┌────────────────────┬────────────────┬──────────────┬─────────────┬───────────┐│ │ Numărul │ │ │ ││ Numele procesului │ procesului │ Descriere │ Capacitate │ ││ │ (dacă e cazul) │ │ maxima │ │├────────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │├────────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │├────────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │└────────────────────┴────────────────┴──────────────┴─────────────┴───────────┘4.2. Descrierea proceselorPrezentaţi diagrama/diagramele fluxurilor procesului tehnologic al activităţilor pentru a indica principalele faze ale procesului şi pentru a identifica mijloacele prin care materialele sunt transferate de la o activitate la alta.
                         
    Intrări (materii prime/utilităţi)Proces şi produsRezultate (produs/deşeuri/emisii)
         
    Exemplu:    
             
    Materii prime─────>Porţionare şi Amestecare   >Deşeuri din amabalaje
     
    Apă──────────>    
          Amestec crud          
            v      
    Gaz natural─────>Coacere   >Vaporii la scrubare (Vezi măsura de reducere a poluării ...)
     
          Primul pas intermediar          
    v  
         
       
         
  4.3. Inventarul iesirilor (produselor)┌─────────────────────┬────────────────┬───────────────┬──────────────────────┐│ │ Numele │ Utilizarea │ Cantitatea de produs ││ Numele procesului │ produsului │ produsului │ (volum/lungime) │├─────────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┤│ │ │ │ │├─────────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┤│ │ │ │ │├─────────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┤│ │ │ │ │├─────────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────┤│ │ │ │ │└─────────────────────┴────────────────┴───────────────┴──────────────────────┘4.4. Inventarul iesirilor (deşeurilor)┌──────────────────┬──────────────┬─────────┬──────────────────┬──────────────┐│ │Numele şi │ │ │ ││Numele procesului │codul │ Ref │ Deseul, impactul │ Cantitatea ││ │deseului şi │ │ emisiei │ ││ │denumirea │ │ │ ││ │emisiei │ │ │ │├──────────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │├──────────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │├──────────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │├──────────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │├──────────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │└──────────────────┴──────────────┴─────────┴──────────────────┴──────────────┘4.5. Diagramele elementelor principale ale instalaţieiDiagramele elementelor principale ale instalaţiei acolo unde sunt importante pentru protecţia mediului; de ex.: tratare cu saramura, tratare cu var, degresare, tabacire, instalatie de acoperire, sisteme de extracţie, capacităţi de ventilare, instalatie de reducere a emisiilor, înălţimea coşurilor.NOTĂ: În exemplul de mai jos exista o schema ipotetica pentru un cazan pentru a arata nivelul de detaliere cerut. Modificati aceasta schema şi tabelul asociat pentru a reflecta activităţile din instalatia dumneavoastră. Pentru alte tipuri de instalaţii indicaţi o diagrama similară. Diagrama trebuie să evidenţieze punctele cheie de control în cadrul instalaţiei, parametrii.                              ┌─────────────────────┐                              │Emisii la cos Pt, la │                              │înălţime de 2.0 m │                              └─────────────────────┘                                       ▲                                       │    ┌───────────────────┐ ┌───────┴────────┐    │ Absorbantul ├─────►│ Desulfurizare │    │ Scruberului (Var) │ │ ├────► Deşeuri de gips la    └───────────────────┘ └────────────────┘ batal (W n)                                   ▲                                   │ ┌─────────────────────┐                                   │ ┌────────────►│ Supapa de siguranţă │                                   │ │ └─────────────────────┘    ┌──────────────────┐ ┌───┴──┴──┐ ┌─────────────────────┐    │Combustibil fosil ├──────►│ Cazan ├────────►┤Distribuţia aburului │    └──────────────────┘ │ │↕────────┤ │        ┌──────────────┐ │ │ ┌──┴─────────────────────┴──┐        │ Apa tratata ├──────►│ │ │ Evacuare către statia de │        └──────────────┘ └─────────┴─────►│ epurare a apelor uzate │                                                └───────────────────────────┘4.6. Sistemul de exploatareŢinând cont de informaţiile de exploatare relevante din punct de vedere al mediului date în diagramele de mai sus, în secţiunile referitoare la reducere şi în diagramele conductelor şi instrumentelor, furnizati orice alte descrieri sau diagrame necesare pentru a explica modul în care sistemul de exploatare include informaţiile de monitorizare a mediului.┌──────────────────┬──────────────┬─────────┬──────────────────┬──────────────┐│ │ │ │Ce acţiune a pro- │Care este ││Parametrul de │Înregistrat │Alarma │cesului rezultă │timpul de ││exploatare │Da / Nu │(N/L/R) │din feedback-ul │răspuns? ││ │ │ *4 │acestui parametru?│(secunde/ ││ │ │ │ │minute/ore ││ │ │ │ │dacă nu este ││ │ │ │ │cunoscut cu ││ │ │ │ │precizie) │├──────────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │├──────────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │├──────────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │├──────────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │├──────────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │├──────────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │├──────────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │├──────────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │└──────────────────┴──────────────┴─────────┴──────────────────┴──────────────┘ Notă ---------*4 N-Fără alarmaL=Alarma la nivel localR=Alarma dirijata de la distanta (camera de control)┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Informaţii suplimentare despre sistemul de exploatare ││ ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘4.6.1. Condiţii anormaleProtecţia în timpul condiţiilor anormale de funcţionare, cum ar fi: pornirile, opririle şi întreruperile momentaneŢinând cont de informaţiile din Secţiunea 10 privind monitorizarea în timpul pornirilor, opririlor şi intreruperilor momentane, furnizati orice informaţii suplimentare necesare pentru a explica modul în care este asigurata protecţia în timpul acestor faze.┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘4.7. Studii pe termen mai lung considerate a fi necesareIdentificati omisiunile în informaţiile de mai sus, pentru care Operatorul/titularul activităţii crede ca este nevoie de studii pe termen mai lung pentru a le furniza. Includeti-le şi în Secţiunea 15.┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │├──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤│Proiecte curente în derulare │Rezumatul planului studiului │├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ │ │├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ │ │├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Studii propuse │ │├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ │ │└──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘4.8. Cerinţe caracteristice BATDescrieti poziţia actuala sau propusă cu privire la următoarele cerinţe caracteristice BAT, demonstrand ca propunerile sunt BAT fie prin confirmarea conformarii, fie prin justificarea abaterilor sau a utilizării măsurilor alternative;Următoarele tehnici trebuie aplicate, acolo unde este cazul, tuturor instalaţiilor. În paragrafele specifice procesului, prezentate mai jos, sunt identificate cerinţe suplimentare sau sunt accentuate cerinţe specifice.Asigurarea funcţionarii corespunzătoare prin:4.8.1. Implementarea unui sistem eficient de management al mediului;┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘4.8.2. Minimizarea impactului produs de accidente şi de avarii printr-un plan de prevenire şi management al situaţiilor de urgenta;┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│- Planul este compus din: - Planul de prevenire şi combatere a poluarilor ││ accidentale ││ - Planul de prevenire şi stingere a incendiilor ││ - Planul de prevenire şi combatere a efectelor ││ fenomenelor meteorologice periculoase şi a ││ accidentelor la construcţiile hidrotehnice ││ ││Prevede planul măsuri corespunzătoare fiecăreia dintre situaţiile de urgenta, ││responsabilii de punerea, în practica a acestor măsuri sunt instruiti, se fac ││simulari şi exercitii periodice? │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘4.8.3. Cerinţe relevante suplimentare pentru activităţile specifice sunt identificate mai jos:┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘EMISII ŞI REDUCEREA POLUARII4.9. Reducerea emisiilor din surse punctiforme în aerFurnizati scheme(le) simple ale fluxurilor procesului tehnologic pentru a indica modul în care instalatia principala este legată de instalatia de depoluare a aerului. Prezentaţi reducerea poluarii şi monitorizarile relevante din punct de vedere al mediului. Desenati o schema de flux a procesului tehnologic sau completati acest tabel pentru a arata activităţile din instalatia dumneavoastră. Pentru alte tipuri de instalaţii furnizati o schema similară.4.9.1. Emisii şi reducerea poluarii┌──────────────┬───────────────┬──────────────┬───────────────┬──────────────┐│ │ │ │Monitorizare/ │ Punctul de ││Proces │Intrari │ Iesiri │reducerea │ emisie ││ │ │ │poluarii │ │├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │└──────────────┴───────────────┴──────────────┴───────────────┴──────────────┘4.9.2. Protecţia muncii şi sănătatea publicăEste necesară monitorizarea profesională/ocupationala (cu Tuburi Drager)? sau monitorizarea ambientala (cu tehnici automate/continue sau neautomate sau periodice)?Descrieti gradul de protecţie al echipamentelor care trebuie purtate în diferite zone ale amplasamentului.┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘4.9.3. Echipamente de depoluarePentru fiecare faza relevanta a procesului / punct de emisie şi pentru fiecare poluant, indicaţi echipamentele de depoluare utilizate sau propuse. Includeti amplasarea sistemelor de ventilare şi supapele de siguranţă sau rezervele. Unde nu exista, menţionaţi că nu exista.┌──────────────┬───────────────┬──────────────┬───────────────┬──────────────┐│Faza de │Punctul de │ │Echipament de │ Propus sau ││proces │emisie │ Poluant │depoluare │ existent ││ │ │ │identificat │ │├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │└──────────────┴───────────────┴──────────────┴───────────────┴──────────────┘Pentru fiecare tip de echipament de depoluare (filtru cu saci, arzatoare cu NOx redus), includeti varianta corespunzătoare din lista tehnologiilor de reducere a poluarii şi completati detaliile solicitate.4.9.4. Studii de referinţa┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Exista studii care necesita a fi efectuate pentru a stabili cea mai adecvată ││metoda de încadrare în limitele de emisie stabilite în Secţiunea 13 a acestui││formular ? Dacă da, enumerati-le şi indicaţi data până la care vor fi ││finalizate. │├─────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┤│Studiu │ Data │├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤│ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤│ │ │└─────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘4.9.5. COVAcolo unde exista emisii de COV, identificati principalii constituenti chimici ai emisiilor şi evaluaţi ce se intampla cu aceste substanţe chimice în mediu.Clasificarea bazată pe TA Luft (prevederile tehnice germane privind calitatea aerului) este furnizată în îndrumarul "Determinarea Valorilor Limita de Emisie pe baza BAT.┌────────────────┬─────────────┬──────────────┬───────────────┬──────────────┐│Componenta │Punct de │ │Masa/ unitate │ mg/mc ││proces │evacuare │ Destinaţie │de timp │ │├────────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤│COV din Clasa I │ │ │ │ │├────────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │├────────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │├────────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │├────────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤│Total COV din │ │ │ │ ││Clasa I │ │ │ │ │├────────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤│COV din Clasa II│ │ │ │ │├────────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │├────────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │├────────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │├────────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤│Total COV din │ │ │ │ ││Clasa II │ │ │ │ │├────────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤│Alte COV │ │ │ │ │├────────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │├────────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │├────────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │├────────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤│Total alte COV │ │ │ │ │└────────────────┴─────────────┴──────────────┴───────────────┴──────────────┘4.9.6. Studii privind efectul (impactul) emisiilor de COV┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Exista studii pe termen lung care necesita a fi efectuate pentru a stabili ││ce se intampla în mediu şi care este impactul materiilor prime utilizate? ││Dacă da, enumerati-le şi indicaţi data până la care vor fi finalizate. │├─────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┤│Studiu │ Data │├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤│ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤│ │ │└─────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘4.9.7. Eliminarea penei de aburPrezentaţi emisiile vizibile şi fie justificati ca fiecare emisie este în conformitate cu cerinţele BAT sau explicaţi măsurile de conformare pe care intentionati să le aplicati pentru a reduce până vizibila.┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ ││ ││ ││ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘4.10. Minimizarea emisiilor fugitive în aerOferiti informaţii privind emisiile fugitive după cum urmează:┌───────────────────────────────────┬─────────┬──────────────┬─────────────────┐│ │ │ │ % estimat din ││ │ │Masa/unitatea │evacuarile totale││ Sursa │Poluanti │de timp unde │ale poluantului ││ │ │este cunoscută│respectiv din ││ │ │ │instalatie │├───────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────┤│Rezervoare deschise (de ex. statia │ │ │ ││de epurare a apelor-uzate, insta- │ │ │ ││latie de tratare/acoperire a │ │ │ ││suprafeţelor); │ │ │ │├───────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────┤│Zone de depozitare (de ex. │ │ │ ││containere, halda, lagune etc,); │ │ │ │├───────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────┤│Încărcarea şi descărcarea contai- │ │ │ ││nerelor de transport; │ │ │ │├───────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────┤│Transferarea materialelor dintr-un │ │ │ ││recipient în altul (de ex. │ │ │ ││reactoare, silozuri; cisterne) │ │ │ │├───────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────┤│Sisteme de transport; de ex. benzi │ │ │ ││transportoare, │ │ │ │├───────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────┤│Sisteme de conducte şi canale (de │ │ │ ││ex. pompe, valve, flanse, bazine de│ │ │ ││decantare, drenuri, guri de │ │ │ ││vizitare etc.); │ │ │ │├───────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────┤│Deficiente de etansare/etansare │ │ │ ││slabă │ │ │ │├───────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────┤│Posibilitatea de by-pass-are a │ │ │ ││echipamentului de depoluare (în aer│ │ │ ││sau în apa); Posibilitatea ca emi- │ │ │ ││siile sa evite echipamentul de │ │ │ ││depoluare a aerului sau a statiei │ │ │ ││de epurare a apelor │ │ │ │├───────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────────┤│Pierderi accidentale ale continu- │ │ │ ││tului instalaţiilor sau echipamen- │ │ │ ││telor în caz de avarie │ │ │ │└───────────────────────────────────┴─────────┴──────────────┴─────────────────┘4.10.1. Studii┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Sunt necesare studii suplimentare pentru stabilirea celei mai adecvate metode ││de reducere a emisiilor fugitive? Dacă da, enumerati-le şi indicaţi data până ││la care vor fi finalizate pe durata acoperită de planul de măsuri obligatorii │├─────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┤│Studiu │ Data │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │└─────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘4.10.2. Pulberi şi fumDescrieti în următoarele căsuţe poziţia actuala sau propusă cu privire la următoarele cerinţe caracteristice BAT descrise în îndrumarul pentru sectorul industrial respectiv. Demonstrati ca propunerile sunt BAT fie prin confirmarea conformarii, fie prin justificarea abaterilor sau a utilizării măsurilor alternative;Următoarele tehnici generale ar trebui folosite acolo unde este cazul, de exemplu:    ● Reţinerea pulberilor de la operaţiile de lustruire. Posibilitatea derecirculare a pulberilor trebuie analizata;┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    ● Acoperirea rezervoarelor şi vagonetilor;┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    ● Evitarea depozitarii exterioare sau neacoperite;┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    ● Acolo unde depozitarea exterioară este inevitabila, utilizaţi stropireacu apa, materiale de fixare, tehnici de management al depozitarii, paravanturietc;┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    ● Curatarea rotilor autovehiculelor şi curatarea drumurilor (evitatransferul poluarii în apa şi împrăştierea de către vant);┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    ● Benzi transportoare închise, transport pneumatic (notati necesităţileenergetice mai mari), minimizarea pierderilor;┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    ● Curăţenie sistematica;┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    ● Captarea adecvată a gazelor rezultate din proces.┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘4.10.3. COVOferiti informaţii privind transferul COV după cum urmează┌──────────────┬────────────────┬───────────────────┬─────────────────────────┐│ │ │ │Tehnici utilizate pentru ││De la │Către │Substanţe │minimizarea emisiilor │├──────────────┼────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤│ │ │ │ │├──────────────┼────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤│ │ │ │ │├──────────────┼────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤│ │ │ │ │└──────────────┴────────────────┴───────────────────┴─────────────────────────┘4.10.4. Sisteme de ventilareOferiti informaţii despre sistemele de ventilare după cum urmează┌─────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐│ Identificati fiecare sistem de │ Tehnici utilizate pentru minimizarea ││ ventilare │ │├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 1 │ │├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 2 │ │├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 3 │ │├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 4 │ │└─────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘4.11. Reducerea emisiilor din surse punctiforme în apa de suprafaţa şi canalizare4.11.1. Sursele de emisieDescrieti după cum urmează sistemele de epurare pentru fiecare sursa de apa uzata┌──────────────┬─────────────────────┬──────────────────┬──────────────────────┐│Sursa de apa │Metode de minimizare │ Metode de │ Punctul de evacuare ││uzata │a cantităţii de apa │ epurare │ ││ │consumată │ │ │├──────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤│ │ │ │ │├──────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤│ │ │ │ │├──────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤│ │ │ │ │└──────────────┴─────────────────────┴──────────────────┴──────────────────────┘4.11.2. MinimizareJustificati cazurile în care consumul apei nu este minimizat sau apa uzata nu este reutilizata sau recirculata┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘4.11.3. Separarea apei meteoriceConfirmati ca apele meteorice sunt colectate separat de apele uzate industriale şi identificati orice zona în care exista un risc de contaminare a apelor de suprafaţa┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘4.11.4. JustificareAcolo unde efluentul este evacuat neepurat prezentaţi, o justificare pentru faptul ca efluentul nu este epurat la un nivel la care acesta poate fi reutilizat (de ex. prin ultrafiltrare acolo unde este adecvat);┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘4.11.4.1. Studii┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Este necesar să se efectueze studii pentru stabilirea celei mai adecvate ││metode în vederea încadrării în valorile limita de emisie din Secţiunea 13? ││Dacă da, enumerati-le şi indicaţi data până la care vor fi finalizate. │├─────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┤│Studiu │ Data │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │└─────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘4.11.5. Compozitia efluentuluiIdentificati principalii compuşi chimici ai efluentului epurat (inclusiv sub forma de CCO) şi ce se intampla cu ei în mediu┌─────────────────┬────────────┬───────────────────┬───────────────┬──────────┐│Component - (în │ │Destinaţie (ce se │Masa/ unitate │mg/l ││special sub forma│Punctul de │intampla cu ea în │de timp │ ││CCO) │evacuare │mediu │ │ │├─────────────────┼────────────┼───────────────────┼───────────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │├─────────────────┼────────────┼───────────────────┼───────────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │├─────────────────┼────────────┼───────────────────┼───────────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │└─────────────────┴────────────┴───────────────────┴───────────────┴──────────┘4.11.6. Studii┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Sunt necesare studii pe termen mai lung pentru a stabili destinaţia în mediu ││şi impactul acestor evacuari? Dacă da, enumerati-le şi indicaţi data până la ││care vor fi finalizate. │├─────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┤│Studiu │ Data │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │└─────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘4.11.7. ToxicitatePrezentaţi lista poluantilor cu risc de toxicitate din efluentul epurat - Prezentaţi pe scurt rezultatele oricărei evaluări de toxicitate sau propunerea de evaluare/diminuare a toxicitatii efluentului.┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Acolo unde exista studii care au identificat substanţe periculoase sau niveluri de toxicitate reziduala, rezumati orice informaţii disponibile referitoare la cauzele toxicitatii şi orice tehnici propuse pentru reducerea impactului potenţial:┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘4.11.8. Reducerea CBOÎn ceea ce priveşte CBO, trebuie luată în considerare natura receptorului. Acolo unde evacuarea se realizează direct în ape de suprafaţa care sunt cele mai rentabile măsuri din punct de vedere al costului care pot fi luate pentru reducerea CBO.Dacă nu va propuneti sa aplicati aceste măsuri, justificati.┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘4.11.9. Eficienta statiei de epurare orăşeneştiDacă apele uzate sunt epurate în afară amplasamentului, într-o statie de epurare a apelor uzate orăşeneşti, demonstrati ca: epurarea realizată în aceasta statie este la fel de eficienta ca şi cea care ar fi fost realizată dacă apele uzate ar fi fost epurate pe amplasament, bazată pe reducerea încărcării (şi nu concentratiei) fiecărui poluant în apa epurata evacuata.┌─────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐│ Parametru │ Modul în care aceştia vor fi epurati în ││ │ statia de epurare │├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤│Metale │ ││Poluanti organici │ ││persistenti │ ││Saruri şi alţi │ ││compuşi anorganici │ │└─────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┘4.11.10. By-pass-area şi protecţia statiei de epurare a apelor uzate orăşeneştiDemonstrati ca probabilitatea ocolirii statiei de epurare a apelor uzate (în situaţii de viituri provocate de furtuna sau alte situaţii de urgenta) sau a statiilor intermediare de pompare din reţeaua de canalizare este acceptabil de redusă (poate ca ar trebui sa discutati acest aspect cu operatorul sistemului de canalizare);┌───────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐│% din timp cat statia este ocolita │ │├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│O estimare a încărcării anuale │ ││crescute cu metale şi poluanti │ ││persistenti care vor rezultă din │ ││by-pass-are │ │├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│Planuri de acţiune în caz de by- │ ││pass-are, cum ar fi cunoaşterea │ ││momentului în care apare, │ ││replanificarea unor activităţi, │ ││cum ar fi curatarea, sau chiar │ ││închiderea atunci când se │ ││produce by-pass-area; │ │├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│Ce evenimente ar putea cauza 0 │ ││evacuare care ar putea afecta în │ ││mod negativ statia de epurare şi │ ││ce acţiuni (de ex. bazine de │ ││retenţie, monitorizare, │ ││descărcare fractionata etc) sunt │ ││toate pentru a o preveni. │ │├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│Valoarea debitului de asigurare │ ││la care statia de epurare │ ││oraseneasca va fi by-pass-ata. │ │└───────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘4.11.10.1. Rezervoare tamponDemonstrati ca este asigurata o capacitate de stocare tampon sau arătaţi modul în care sunt rezolvate incarcarile maxime fără a supraincarca capacitatea statiei de epurare.┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘4.11.11. Epurarea pe amplasamentDacă efluentul este epurat pe amplasament, justificati alegerea şi performanta statiilor de epurare pe trepte, primara, secundară şi tertiara (acolo unde este cazul). Completati tabelul de mai jos:Tehnici de epurare a efluentului┌────────-┬────────────────────┬──────────────-┬──────────────────────────────────────────────────────────────-┐│ │ │ │ Parametrii principali ││ │ │ ├──────────────────-┬────────-┬──────────────────────-┬────────-┤│ Statie │ Obiective │ Tehnici │ Parametrii │Statia de│ Parametrii de │Eficienta││ │ │ │ proiectati │ epurare │ performanta │epurarii ││ │ │ │ │analizata│ │ │├────────-┼────────────────────┼──────────────-┼──────────────────-┼────────-┼──────────────────────-┼────────-┤│ │Reducerea │Egalizarea │Capacitate │ │Debit mediu zilnic │ ││ │fluctuatiilor de │debitului │ │ │(mc/zi) │ ││ │debit şi intensitate│ │ │ │Debit maxim pe ora │ ││ │ale efluentului │ │ │ │(mc/zi) │ ││ │Prevenirea │Rezervoare de │Capacitate │ │Monitorizarea on-line a│ ││ │deteriorării │deviatie │ │ │turbiditatii/materiilor│ ││ │statiei de epurare │ │ │ │în suspensie │ ││ │Îndepărtarea │Gratare │Capacitate │ │Materii în suspensie │ ││ Epurare │solidelor de │ │(Examinarea mărimii│ │(mg/dmc) în efluentul │ ││ primara │dimensiuni mari şi a│ │particulelor în │ │de la gratare │ ││ │unor poluanti precum│ │timpul proiectării │ │ │ ││ │grăsimi, uleiuri şi │ │de detaliu) │ │ │ ││ │lubrifianţi (GUL) │ │ │ │ │ ││ │Îndepărtarea │ │Centrifugare │ │Materii în suspensie │ ││ │solidelor în │ │ │ │(mg/l) │ ││ │suspensie/vopselelor│ │Decantare │ │Materii în suspensie │ ││ │ │ │ │ │(mg/l) │ ││ │ │ │Flotare pneumatica │ │Materii în suspensie │ ││ │ │ │ │ │(mg/l) │ │├────────-┼────────────────────┼──────────────-┼──────────────────-┼────────-┼──────────────────────-┼────────-┤│ │Îndepărtarea CBO │Epurare aeroba │Valorile încărcării│ │CBO/CCO în influent │ ││ │ │ │cu CCO │ │CBO/CCO în efluent │ ││ │ │ │Timpul de retenţie │ │Soluţii mixte │ ││ │ │ │hidraulica │ │ │ ││ │ │ │% de namol activ │ │Solide în suspensie │ ││ │ │ │recirculat │ │(mg/l) │ ││ │ │ │Pre-epurare? │ │CBO/CCO în influent │ ││ Epurare │ │Epurare │Tipul de retenţie │ │CBO/CCO în efluent │ ││secundară│ │anaeroba │hidraulica │ │ │ ││ │ │ │Nutrienti │ │ │ ││ │ │ │Încărcare │ │ │ ││ │ │ │pH şi temperatura │ │ │ ││ │ │ │Producţie de gaz │ │ │ ││ │ │ │Post epurare │ │ │ ││ │Tratarea şi │Concentrare şi │Potenţial de │ │Procent de substanţa │ ││ │eliminarea namolului│deshidratare │ingrosare │ │uscata în influent şi │ ││ │ │ │Indicele de namol │ │efluent │ ││ │ │ │Timpul de retenţie │ │ │ │├────────-┼────────────────────┼──────────────-┼──────────────────-┼────────-┼──────────────────────-┼────────-┤│ │Reciclarea apei │Macrofiltrare │Mărimea paturilor │ │Materii totale în │ ││ │ │ │filtrante │ │suspensie (mg/l) │ ││ │ │ │(Filtre de nisip?) │ │Turbiditate │ ││ Epurare │ │Membrane │Mărimea porilor? │ │Conductivitate │ ││tertiara │ │Dezinfecţie │ │ │Transmisivitate (pentru│ ││ │ │ │ │ │UV) │ ││ │ │ │ │ │Număr de coliformi │ ││ │ │ │ │ │Analiza agenţilor │ ││ │ │ │ │ │patogeni │ │├────────-┴────────────────────┴──────────────-┴──────────────────-┼────────-┴──────────────────────-┴────────-┤│Pot fi unele etape ocolite/evitate? Dacă da, cat de des se │ ││intampla asta şi care sunt măsurile luate pentru reducerea │ ││emisiilor? │ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────-┘4.12. Pierderi şi scurgeri în apa de suprafaţa, canalizare şi apa subterana4.12.1. Oferiti informaţii despre pierderi şi scurgeri după cum urmează:┌───────┬───────────┬─────────────────────┬────────────────────────────────────┐│ Sursa │ Poluanti │Masa/unitatea de timp│% estimat din evacuarile totale ale ││ │ │ unde este cunoscută │poluantului respectiv din instalatie│├───────┼───────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────┤├───────┼───────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────┤├───────┼───────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────┤└───────┴───────────┴─────────────────────┴────────────────────────────────────┘Descrieti poziţia actuala sau propusă cu privire la următoarele cerinţe caracteristice BAT care demonstreaza ca propunerile sunt BAT fie prin confirmarea conformarii, fie prin justificarea abaterilor (de la recomandările BAT) sau a utilizării măsurilor alternative.4.12.2. Structuri subterane:┌─────────────────────────────────┬──────────┬───────────┬─────────────────────┐│ │Conformare│Document de│Dacă nu va conformati││ Cerinţa caracteristica a BAT │ cu BAT │ referinţa │ acum, data până la ││ │ Da/Nu │ │care va veţi conformă│├─────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────────────┤│Furnizati planul (planurile) de │ │ │ ││amplasament, care identifica │ │ │ ││traseul tuturor drenurilor, │ │ │ ││conductelor şi canalelor şi al │ │ │ ││rezervoarelor de depozitare │ │ │ ││subterane din instalatie. (Dacă │ │ │ ││acestea sunt deja identificate în│ │ │ ││planul de închidere a │ │ │ ││amplasamentului sau în planul │ │ │ ││raportului de amplasament, faceti│ │ │ ││o simpla referire la acestea). │ │ │ │├─────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────────────┤│Pentru toate conductele, │ │ │ ││canalele şi rezervoarele de │ │ │ ││depozitare subterane confirmati │ │ │ ││ca una din următoarele optiuni │ │ │ ││este implementata: │ │ │ ││● izolatie de siguranţă │ │ │ ││● detectare continua a │ │ │ ││scurgerilor │ │ │ ││● un program de inspecţie şi │ │ │ ││întreţinere, (de ex. teste de │ │ │ ││presiune, teste de scurgeri, │ │ │ ││verificări ale grosimii │ │ │ ││materialului sau verificare │ │ │ ││folosind camera cu cablu TV-CCTV,│ │ │ ││care sunt realizate pentru toate │ │ │ ││echipamentele de acest fel (de │ │ │ ││ex. în ultimii 3 ani şi sunt │ │ │ ││repetate cel puţin la fiecare │ │ │ ││3 ani) │ │ │ │└─────────────────────────────────┴──────────┴───────────┴─────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Dacă exista motive speciale pentru care consideraţi ca riscul este suficient ││de scăzut şi nu necesita măsurile de mai sus, acestea trebuie explicate aici. │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘4.12.3. Acoperiri izolante┌─────────────────────────────────────────────────────┬─────┬──────────────────┐│ Cerinţa │Da/Nu│Dacă nu, data până││ │ │ la care va fi │├─────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┤│Exista un proiect de program pentru asigurarea │ │ ││calităţii, pentru inspecţie şi întreţinere a │ │ ││suprafeţelor impermeabile şi a bordurilor de │ │ ││protecţie care ia în considerare: │ │ ││● capacităţi; │ │ ││● grosime; │ │ ││● material; │ │ ││● permeabilitate: │ │ ││● stabilitate/consolidare; │ │ ││● rezistenta la atac chimic; │ │ ││● proceduri de inspecţie şi întreţinere; şi │ │ ││ asigurarea calităţii construcţiei │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────┤│Au fost cele de mai sus aplicate în toate zonele de │ │ ││acest fel? │ │ │└─────────────────────────────────────────────────────┴─────┴──────────────────┘4.12.4. Zone de poluare potenţialaPentru fiecare zona în care exista posibilitatea ca activităţile sa polueze apa subterana, confirmati ca structurile instalaţiei (drenuri, conducte, canale, rezervoare, batale) sunt impermeabilizate şi ca straturile izolatoare corespund fiecăreia dintre cerinţele din tabelul de mai jos.Acolo unde nu se conformează, indicaţi data până la care se vor conformă. Introduceti referinţele corespunzătoare instalaţiei dumneavoastră şi extindeti tabelul dacă este necesar.Zone potenţiale de poluare┌────────────────────────────────────────┬─────────────┬───────┬───────┬───────┐│ │ de ex. zona │de ex. │de ex. │de ex. ││ │de descărcare│Depozit│Depozit│Depozit││ Cerinţa │ a │ de │ de │ de ││ │rezervoarelor│materii│produse│deşeuri││ │ │ prime │ │ │├────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┤│Confirmati conformarea sau o dată pentru│ │ │ │ ││conformarea cu prevederile pentru: │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┤│● suprafaţa de contact cu solul sau │ │ │ │ ││ subsolul este impermeabila │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┤│● cuve etanse de reţinere a deversarilor│ │ │ │ │├────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┤│● imbinari etanse ale construcţiei │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┤│● conectarea la un sistem etans de │ │ │ │ ││ drenaj │ │ │ │ │└────────────────────────────────────────┴─────────────┴───────┴───────┴───────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Dacă exista motive speciale pentru care consideraţi ca riscul este suficient ││de scăzut şi nu impune măsurile de mai sus, acestea trebuie explicate aici. │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘4.12.5. Cuve de retenţiePentru fiecare rezervor care conţine lichide ale căror pierderi prin scurgere pot fi periculoase pentru mediu, confirmati faptul ca exista cuve de retenţie şi ca acestea respecta fiecare dintre cerinţele prezentate în tabelul de mai jos. Dacă nu se conformează, indicaţi data până la care se va conformă. Introduceti datele corespunzătoare instalaţiei analizate şi repetati tabelul dacă este necesar.Cuve de retenţie┌────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬──┬──┬──┬──┐│ │de ex. rezervoare│ │ │ │ ││ Cerinţa │ A şi B de acid │ │ │ │ ││ │ sulfuric │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤│Sa fie impermeabile şi rezistente la materialele│ │ │ │ │ ││depozitate. │ │ │ │ │ ││Sa nu aibă orificii de ieşire (adică drenuri sau│ │ │ │ │ ││racorduri) şi să se scurgă/colecteze către un │ │ │ │ │ ││punct de colectare un punct de colectare din │ │ │ │ │ ││interiorul cuvei de retenţie │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤│Sa aibă traseele de conducte în interiorul cuvei│ │ │ │ │ ││de retenţie şi sa nu pătrundă în suprafeţele de │ │ │ │ │ ││siguranţa │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤│Sa fie proiectat pentru captarea scurgerilor de │ │ │ │ │ ││la rezervoare sau robinete │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤│Sa aibă o capacitate care să fie cu 110% mai │ │ │ │ │ ││mare decât cel mai mare rezervor sau cu 25% din │ │ │ │ │ ││capacitatea totală a rezervoarelor │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤│Sa facă obiectul inspecţiei vizuale regulate şi │ │ │ │ │ ││orice continuturi să fie pompate în afară sau │ │ │ │ │ ││indepartate în alt mod, sub control manual, în │ │ │ │ │ ││caz de contaminare │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤│Atunci când nu este inspectat în mod frecvent, │ │ │ │ │ ││să fie prevăzut cu un senzor de ridicare a │ │ │ │ │ ││nivelului şi cu o alarma adecvată │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤│Sa aibă puncte de umplere în interiorul cuvei de│ │ │ │ │ ││retenţie, unde este posibil sau să aibă izolatie│ │ │ │ │ ││adecvată │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┤│Sa aibă un program sistematic de inspecţie a │ │ │ │ │ ││cuvelor de retenţie, (în mod normal vizual, dar │ │ │ │ │ ││care poate fi extins la teste cu apa acolo unde │ │ │ │ │ ││integritatea structurală este incerta) │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴──┴──┴──┴──┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Dacă exista motive speciale pentru care consideraţi ca riscul este suficient ││de scăzut şi nu impune măsurile de mai sus, acestea trebuie explicate aici. │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘4.12.6. Alte riscuri asupra soluluiAlte elemente care ar putea conduce la emisii necontrolate în apa sau sol┌────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐│ Identificati orice alte structuri, │ ││activităţi, instalaţii, conducte etc. care, │Tehnici implementate sau propuse ││datorită scurgerilor, pierderilor, avariilor│pentru prevenirea unei astfel de ││ar putea duce la poluarea solului, a apelor │ poluari ││ subterane sau a cursurilor de apa │ │├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ │ │├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ │ │└────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘4.13. Emisii în ape subteraneTabelul de mai jos este conceput ca un ghid care să va ajute în pregătirea informaţiilor solicitate. Totuşi, dacă dumneavoastră consideraţi ca este posibil sa evacuati substanţe prezentate în Anexele 5 şi 6 aleLegii nr. 310/28.06.2004, care transpune Directiva 2455/2001/EC*5) sau în Anexa VIII aDirectivei 2000/60, în apa subterana, direct sau indirect sunteţi sfatuiti sa discutati cerinţele cu specialistul din cadrul Agenţiei Regionale de Protecţia Mediului care se ocupa de emiterea autorizaţiei integrate de mediu. Notă ---------*5) Substanţe prioritare în relaţie cu Directiva cadru privind apa, transpusa în legislaţia română de Legea 310/28.06.2004, Anexa 5.4.13.1. Exista emisii directe sau indirecte de substanţe din Anexele 5 şi 6 ale Legii 310/2004, rezultate din instalatie, în apa subterana?┌──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │Supraveghere - aceasta va varia de asemenea de la caz la caz, dar este ││ │obligatorie efectuarea unui studiu hidrogeologic care să conţină ││ │monitorizarea calităţii apei subterane şi asigurarea luării măsurilor de ││ │precautie necesare prevenirii poluarii apei subterane. │├──┼────────────────────┬────────────┬───────────────────────┬─────────────────┤│1.│Ce monitorizare a │Substantele │Amplasamentul punctelor│Frecventa (de ex.││ │calităţii apei │monitorizate│de monitorizare şi │zilnica, lunară) ││ │subterane este/va fi│ │caracteristicile │ ││ │realizată? │ │tehnice ale lucrărilor │ ││ │ │ │de monitorizare │ │├──┼────────────────────┼────────────┴───────────────────────┴─────────────────┤│2.│Ce măsuri de │Dati detalii despre tehnicile/procedurile existente ││ │precautie sunt luate│ ││ │pentru prevenirea │ ││ │poluarii apei │ ││ │subterane? │ │└──┴────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┘4.13.2. Măsuri de control intern şi de service al conductelor de alimentare cu apa şi de canalizare, precum şi al conductelor, recipienţilor şi rezervoarelor prin care tranziteaza, respectiv sunt depozitate substantele periculoase. Este necesar sa specificati:● Frecventa controlului şi personalul responsabil● Cum se face întreţinerea● Exista sume cu aceasta destinaţie prevăzute în bugetul anual al firmei?4.14. MirosÎn general, nivelul de detaliere trebuie să corespundă riscului care determina neplacere receptorilor sensibili (şcoli, spitale, sanatorii, zone rezidentiale, zone recreationale). Instalaţiile care nu utilizează substanţe urat mirositoare sau care nu generează materiale urat mirositoare şi prin urmare prezintă un risc scăzut trebuie separate de la început utilizând Tabelul 5.6.1.Sursele nesemnificative dintr-o instalatie care are şi surse semnificative trebuie "separate" din punct de vedere calitativ la începutul Tabelului 5.6.1 (trebuie facuta justificarea) şi nu mai trebuie furnizate informaţii detaliate în secţiunile următoare.În cazul în care receptorii se afla la mare distanta şi riscul asociat impactului asupra mediului este scăzut, informaţiile referitoare la receptorii sensibili care trebuie oferite, vor fi minime. Informaţiile referitoare la sursele nesemnificative de miros din Tabelul 5.6.3 vor fi totuşi cerute şi trebuie utilizate BAT-uri pentru reducerea mirosului atât cat va permite balanţa costurilor şi beneficiilor.Dacă este cazul trebuie furnizate harti şi planuri de amplasament pentru a indica localizarea receptorilor, surselor şi punctelor de monitorizare.4.14.1. Separarea instalaţiilor care nu generează mirosActivităţile care nu utilizează sau nu generează substanţe urat mirositoare trebuie menţionate aici. Trebuie furnizate suficiente explicaţii în sprijinul acestei optiuni pentru a permite Operatorului/titularului activităţii sa nu mai dea informaţii suplimentare. În cazul în care sunt utilizate sau generate substanţe urat mirositoare, dar acestea sunt izolate şi controlate, nu trebuie completat acest tabel, ci trebuie în schimb descrise în Tabelul 5.6.3.┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘4.14.2. Receptori (inclusiv informaţii referitoare la impactul asupra mediului şi la reglementările existente pentru monitorizarea impactului asupra mediului)În unele cazuri, delimitarea suprafeţei pe care se desfăşoară procesul sau perimetrul amplasamentului a fost poate utilizat ca o localizare loctiitoare pentru evaluarea impactului (pentru instalaţii noi) şi evaluări de mediu (pentru instalaţiile existente) asupra receptorilor sensibili, iar limitele sau condiţiile au fost stabilite poate, în funcţie de acest perimetru. În acest caz, ele trebuie incluse în tabelul de mai jos.┌─────────────────┬───────────────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────┬────────────────┐│ Identificati şi │ │ │ │ ││ descrieti zona │Au fost realizate evaluări ale │ Se realizează o │Prezentare generală │Au fost aplicate││ afectată de │ efectelor mirosului asupra │ monitorizare de │ a sesizarilor │limite sau alte ││ prezenta │ mediului? │ rutina? │ primite │ condiţii? ││ mirosurilor │ │ │ │ │├─────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼────────────────┤│Descrieti tipul │De exemplu, orice evaluări care│Se realizează o │Au fost primite │Au fost impuse ││de receptor şi │vizează IMPACTUL asupra │monitorizare │vreodata sesizări? │condiţii sau ││dati o aproximare│receptorilor - adică nu │suplimentară care se │ │limite de către ││a numărului de │efectele la nivelul │referă la impact │Câte, când şi la │Autoritatea ││locuitori, după │amplasamentului, (la sursa), │(monitorizarea sursei│câte incidente sau │Regionala de ││caz. │deşi pot utiliza ca date │este inclusă în │surse/receptori │Mediu care se ││ │primare, date care provin de la│Tabelul 5.5.3.1). │separati se referă │referă la ││ │sursa. │Aceasta ar putea │acestea? Care este/a│receptorii ││Într-o instalatie│Astfel de evaluări pot include │cuprinde "testări │fost cauza şi dacă a│sensibili sau la││mare, diversi │modelări ale dispersiei, studii│olfactive" efectuate │fost corectată? │alte localizari.││receptori pot fi │privind populaţia, sondaje │în mod regulat pe │ │ ││afectaţi de surse│privind perceptia publicului, │perimetre sau o alta │Dacă nu a făcut-o │De ex. ││diferite. │observaţii în teren, │forma de monitorizare│deja în altă parte a│restrictii de ││Descrieti │olfactometrie simpla (testări │a aerului ambiental. │Solicitării, │amplasare, ││localizarea sau │olfactive) sau orice │ │Operatorul/titularul│coduri de buna ││indicaţi poziţia │monitorizare a aerului │Sub ce forma, care │activităţii trebuie │practica, ││pe un plan al │ambiental. │este frecventa de │sa confirme ca are │condiţii ││localităţii │ │realizare şi care │implementata o │stabilite pentru││(indicaţi şi │Când au fost acestea realizate │sunt rezultatele │procedura pentru │instalaţiile ││perimetrul │şi cu ce scop? Care au fost │obişnuite? │soluţionarea │existente. ││procesului unde │rezultatele privind efectul/ │ │sesizarilor. │ ││este posibil). │impactul asupra receptorilor? │ │ │ │├─────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼────────────────┤├─────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┼────────────────┤└─────────────────┴───────────────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────┴────────────────┘NU se accepta anexarea copiilor rapoartelor FĂRĂ explicaţii care să sprijine informaţiile sau prezentarea generală ca mai sus.4.14.3. Surse/emisii NE semnificativeFaceti o prezentare generală succintă a surselor cu impact nesemnificativ.Sursele nesemnificative pot fi "separate" prin evaluarea impactului de mediu sau prin utilizarea unei abordari calitative reale atunci când nivelul scăzut de risc este evident. Trebuie facuta o scurta justificare a acestei alegeri. NU trebuie furnizate informaţii suplimentare în Tabelul 5.5.3.1 de mai jos pentru sursele care au fost descrise aici. Justificarea trebuie facuta pentru a arata ca aceste surse nu se adauga unei probleme. Vezi justificarea de la începutul 5.5. De introdus un exemplu - mirosuri indigene, traditionale, de exemplu industria prelucratoare a produselor piscicole în Sulina.┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘4.14.3.1. Surse de mirosuri (inclusiv acţiuni întreprinse pentru prevenirea şi/sau minimizarea acestora)┌─────────────┬─────────────┬────────────────┬────────────────┬──────────────┬───────────┬──────────────┬──────────────┐│ │ │ │ │ │ Exista │ │ ││ │ │ Descrieti │ │ │ limite │ Descrieti │ Descrieti ││ │ │ emanarile │ Ce materiale │ │ pentru │ acţiunile │măsurile care ││ Unde apar │ Descrieti │ fugitive sau │mirositoare sunt│Se realizează │ emanarile │ întreprinse │trebuie luate ││mirosurile şi│ sursele de │ alte │utilizate sau ce│o monitorizare│de mirosuri│ pentru │ pentru ││cum sunt ele │ emisii │posibilităţi de │tip de mirosuri │ continua sau │ sau alte │prevenirea sau│ respectarea ││ generate? │ punctiforme │ emanare │ sunt generate? │ ocazionala? │ condiţii │ minimizarea │BAT-urilor şi ││ │ │ ocazionala │ │ │referitoare│ emanarilor │ a termenelor ││ │ │ │ │ │ la aceste │ │ ││ │ │ │ │ │ emanari? │ │ │├─────────────┼─────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤│ (a) │ (b) │ (c) │ (d) │ (e) │ (f) │ (g) │ (h) │├─────────────┼─────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤│Descrieti │Pentru │Pentru fiecare │- substanţe care│Aceasta se │Dacă nu │Pentru fiecare│Identificati ││activitatea │fiecare │activitate sau │sunt cunoscute │referă la │au fost │sursa │orice ││sau procesul │activitate │proces descris │ca fiind │monitorizarea │menţionate │demonstrati ca│propuneri ││în care sunt │sau proces │în coloana (a) │mirositoare │la sursa sau │anterior │nu vor aparea │pentru ││utilizate │descris în │descrieti │(de ex. │în apropierea │cu privire │probleme în │imbunatatire ││sau generate │coloana (a) │punctele de │mercaptanii) │sursei. │la │condiţii de │sau aspecte ││materiale │faceti o │emanare fugitiva│- materiale │ │receptori. │funcţionare │locale ││mirositoare. │lista a │- acestea │mirositoare care│Pentru fiecare│ │normală. De │specifice care││Zonele de │surselor │trebuie să │pot degaja un │sursa listata,│ │asemenea, │trebuie ││depozitare a │punctiforme │includă lagunele│amestec de │faceti o │ │arătaţi cum │soluţionate ││materialelor │de emisii, de│şi spaţiile │substanţe care │descriere │ │vor fi │pentru a ││mirositoare │ex. ventile, │deschise de de │emana mirosuri │- în ce forma,│ │administrate │îndeplini ││trebuie │coşuri, │depozitare, │(materiale │cat de des │ │situaţiile │cerinţele ││şi ele │exhaustoare │benzile rulante │aflate în │este realizată│ │anormale │caracteristice││prezentate. │ │şi alte mijloace│putrefactie, │şi care sunt │ │(acest aspect │BAT. O ││De exemplu: │Includeti │de transport, │namolul ce │rezultatele │ │este tratat │prezentare a ││- Încălzirea │ventilele sau│orificii în │rezultă de la │înregistrate │ │mai amănunţit │planificarii ││materialelor,│semnalul │pereţii │epurarea apelor │în mod │ │în tabelul │acţiunilor în ││adăugarea de │luminos de │clădirilor (fie │uzate │obişnuit? │ │"Managementul │timp trebuie ││acizi, │avarie, │ele intenţionate│- un "tip" de │ │ │mirosurilor" │de asemenea ││activitatea │valvele de │sau │miros de ex. │ │ │şi astfel │inclusă. ││de │siguranţa ale│neintentionate),│mirosul de "ars"│ │ │poate fi omis │ ││întreţinere │rezervoarelor│flanse, valve │Sunt acestea │ │ │aici dacă vor │ ││- Zone de │ │etc. │materii prime, │ │ │fi furnizate │ ││depozitare, │ │ │intermediare, │ │ │aici │ ││statia de │ │ │subproduse, │ │ │informaţii │ ││epurare a │ │ │produse finite │ │ │suplimentare).│ ││apelor uzate │ │ │sau deşeuri? │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Tehnicile de │ ││ │ │ │Sunt materialele│ │ │management şi │ ││ │ │ │mirositoare │ │ │de instruire │ ││ │ │ │folosite pentru │ │ │precum şi │ ││ │ │ │curăţire sau │ │ │tehnologiile │ ││ │ │ │procesul de │ │ │trebuie de │ ││ │ │ │curăţire, │ │ │asemenea │ ││ │ │ │transforma sau │ │ │prezentate. │ ││ │ │ │disloca │ │ │ │ ││ │ │ │materiale │ │ │ │ ││ │ │ │mirositoare? │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤├─────────────┼─────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤├─────────────┼─────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤├─────────────┼─────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┤├─────────────┴─────────────┴────────────────┴────────────────┴──────────────┴───────────┴──────────────┴──────────────┤│Orice alte informaţii relevante pot fi date sau se poate face referire la ele aici. De. ex. orice surse care nu se ││afla în instalatie, dar sunt pe acelaşi amplasament (de ex. care vor continua să fie reglementate de legislaţia ││referitoare la efecte neplacute). │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘În cazul în care emanarile au fost deja descrise ca "emisii în aer" în altă parte a solicitării DAR AU ŞI MIROS, ele trebuie menţionate şi aici. Este suficient sa precizati materialul şi/sau mirosul aici şi sa faceti referire la partea din solicitare în care se găsesc detaliile.Sursele potenţiale de mirosuri trebuie indicate, la fel ca şi cele reale. De exemplu, o statie de epurare a apelor uzate poate să nu fie detectabila dincolo de perimetrul instalaţiei în condiţii normale, dar dacă au loc procese anaerobe, atunci ea poate deveni sursa de mirosuri.4.14.4. Declaraţie privind managementul mirosurilorPuteti identifica aici evenimente pe care nu le puteti controla şi care pot duce la degajare de mirosuri (de ex. condiţii meteorologice extreme sau întreruperi ale curentului electric pentru care BAT-ul nu prevede alimentare de siguranţă).Trebuie sa descrieti măsurile pe care le propuneti pentru reducerea impactului unor astfel de evenimente (de ex. oprire cat mai rapid posibil). Dacă sunt acceptate de Autoritatea competenţa de Protecţia Mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu, va trebui sa mentineti aceste măsuri drept condiţii de autorizare, dar, atât timp cat luati măsuri, nu puteti fi sancţionat pentru aceste evenimente rare.Managementul mirosurilor┌──────────-┬──────────────┬──────────────────-┬──────────────────┬────────────────-┬──────────-┬──────────────┐│ │ │ Ce măsuri au fost │ │ │ Cine este │ Exista alte ││Sursa/punct│Natura/cauza │implementate pentru│ Ce se intampla │ Ce măsuri sunt │responsabil│ cerinţe ││de emanare │ avariei │ prevenirea sau │ atunci când se │ luate atunci │ pentru │ specifice ││ │ │reducerea riscului │produce o avarie? │ când apare? │ iniţierea │ cerute de ││ │ │ de producere a │ │ │măsurilor? │autoritatea de││ │ │ avariei? │ │ │ │reglementare? │├───────────┼──────────────┼──────────────────-┼──────────────────┼────────────────-┼──────────-┼──────────────┤│ │ (i) │ (j) │ (k) │ (l) │ (m) │ (n) │├───────────┼──────────────┼──────────────────-┼──────────────────┼────────────────-┼──────────-┼──────────────┤│Ca cele │Pentru fiecare│Măsuri active de │În cazul în care o│Ce măsuri sunt │Cine (ca │De exemplu - ││menţionate │sursa - │prevenire sau │estimare este │luate? Descrieti │post) este │orice cerinţa ││în coloana │identificati │minimizare trebuie │posibila şi are │măsurile care au │responsabil│de a informa ││(a), (b) │dificultăţi │sa fi fost deja │sens, indicaţi cat│fost implementate│de │Autoritatea de││sau (c) din│specifice care│conturate în │de des poate │pentru reducerea │iniţierea │Reglementare ││"Tabelul │pot afecta │"Tabelul surselor │aparea evenimentul│impactului │măsurilor │într-un anumit││surselor de│generarea, │de mirosuri" │descris, cat de │exercitat de │descrise în│interval de ││mirosuri" │reducerea sau │coloana (g). │"mult" miros poate│producerea unei │coloana │timp de la ││ │transportul/ │În acest tabel │fi emanat şi │avarii. │precedenta?│apariţia ││ │dispersia │trebuie să fie │durata probabila a│Aceste măsuri │ │evenimentului ││ │mirosurilor în│luate în │evenimentului. │trebuie să fie │ │sau măsuri ││ │atmosfera │considerare mai pe │Notă: utilizarea │stabilite de │ │specifice care││ │(elemente │larg scenarii de │aprecierilor de │comun acord cu │ │trebuie luate ││ │specifice de │tip "ce se intampla│tip "mult", │Autoritatea de │ │sau cerinţe de││ │topografie pot│dacă" pentru │"mediu", şi │Reglementare. │ │ţinere a ││ │juca un rol │prevenirea │"puţin" poate fi │Astfel de măsuri │ │evidentei ││ │important │avariilor. De │folositoare dacă │pot fi minore - │ │avariilor etc.││ │aici). │exemplu, un │nu sunt │de tip închiderea│ │ ││ │ │scruber poate fi │disponibile │uşilor - sau mai │ │ ││ │ │instalat pentru │informaţii mai │semnificative - │ │ ││ │ │minimizarea │detaliate. │incetinirea │ │ ││ │ │mirosurilor. │Este posibil sa │procesului de │ │ ││ │ │Măsurile luate │primiţi sesizări? │producţie sau │ │ ││ │ │pentru monitorizare│ │oprirea acestuia │ │ ││ │ │şi întreţinere │ │în cazul │ │ ││ │ │trebuie precizate │ │apariţiei │ │ ││ │ │în aceasta │ │condiţiilor │ │ ││ │ │secţiune. │ │nefavorabile. │ │ │├───────────┼──────────────┼──────────────────-┼──────────────────┼────────────────-┼───────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├───────────┼──────────────┼──────────────────-┼──────────────────┼────────────────-┼───────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │└──────────-┴──────────────┴──────────────────-┴──────────────────┴────────────────-┴──────────-┴──────────────┘4.15. Tehnologii alternative de reducere a poluarii studiate pe parcursul analizei/evaluării BATDescrieti succint gama tehnologiilor alternative studiate pentru reducerea emisiilor de poluanti în aer, apa şi sol şi pentru reducerea zgomotului. Prezentaţi concluziile acestor studii pentru a sprijini selectarea BAT.┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ ││ ││ ││ ││ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   +  Secţiunea 6 Minimizarea şi Recuperarea Deşeurilor5. Minimizarea şi Recuperarea Deşeurilor5.1. Surse de deşeuri┌───┬────────────────┬───────────────┬──────────────┬───────────────┬───────────────────────────────────┐│Re-│1. Identificati │2. Codurile │3.Identificaţi│4. Cuantificati│3. Care sunt modalităţile actuale ││fe-│sursele de │deşeurilor │fluxurile de │fluxurile de │sau propuse de manipulare ││rin│deşeuri(punctele│conform EWC │deşeuri │deşeuri │a deşeurilor? ││ta │din cadrul │(Codul European│ │(de ex. mc │- deşeurile sunt colectate separat?││de-│procesului) │al Deşeurilor) │(ce deşeuri │pe zi) │- traseul de eliminare este cat mai││se-│ │ │sunt generate)│ │apropiat posibil de punctul de ││nu-│ │ │ │ │producere? ││lui│ │ │(periculoase, │ │ ││ │ │ │nepericuloase,│ │ ││ │ │ │inerte) │ │ │├───┼────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤├───┼────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤├───┼────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤├───┼────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤├───┼────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤├───┼────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤├───┼────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────────────────────────┤└───┴────────────────┴───────────────┴──────────────┴───────────────┴───────────────────────────────────┘5.2. Evidenta deşeurilor┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┐│Lista de verificare pentru cerinţele caracteristice BAT │Da/Nu│├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤│Este implementat un sistem prin care sunt incluse în documente │ ││următoarele informaţii despre deşeurile (eliminate sau recuperate) │ ││rezultate din instalatie │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤│Cantitate │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤│Natura │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤│Origine (acolo unde este relevant) │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤│Destinaţie (Obligaţia urmăririi - dacă sunt trimise în afară │ ││amplasamentului) │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤│Frecventa de colectare │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤│Modul de transport │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤│Metoda de tratare │ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┘5.3. Zone de depozitare┌───────┬──────────┬────────────────┬──────────────────────────────┬───────────┐│Identi-│Deşeurile │Sunt ele │Proximitatea faţă de cursurile│Amenajările││ficati │depozitate│identificate │de ape │existente ││zona │ │în mod clar, │zone de interes public/ │ale zonei ││ │ │inclusiv │vulnerabile la vandalism │de ││ │ │capacitatea │alte perimetre sensibile │depozitare ││ │ │maxima de │(va rugăm dati detalii) │ ││ │ │depozitare şi │Identificati măsurile necesare│ ││ │ │perioada maxima │pentru minimizarea riscurilor │ ││ │ │de depozitare?*)│ │ │├───────┼──────────┼────────────────┼──────────────────────────────┼───────────┤├───────┼──────────┼────────────────┼──────────────────────────────┼───────────┤├───────┼──────────┼────────────────┼──────────────────────────────┼───────────┤├───────┼──────────┼────────────────┼──────────────────────────────┼───────────┤└───────┴──────────┴────────────────┴──────────────────────────────┴───────────┘    *) trebuie realizate înainte de emiterea autorizaţiei.5.4. Cerinţe speciale de depozitare(de ex. pentru deşeuri inflamabile, deşeuri sensibile la căldură sau la lumina, separarea deşeurilor incompatibile, deşeuri care se pot dizolva sau pot reactiona cu apa (care trebuie depozitate în spaţii acoperite). În acest sector, raspundeti la următoarele puncte, mai ales unde este cazul.┌────────┬─────────┬────────────┬──────────┬────────────────┬────────────────┐│Material│Categorie│Este zona de│Exista un │Levigatul este │Exista protecţie││ │de mai │depozitare │sistem de │drenat şi tratat│împotriva ││ │jos │acoperită │evacuare a│înainte de │inundaţiilor sau││ │ │(D/N) │biogazului│evacuare (D/N) │patrunderii apei││ │ │sau │(D/N) │ │de la stingerea ││ │ │imprejmuita │ │ │incendiilor ││ │ │în întregime│ │ │(D/N) ││ │ │(I) │ │ │ │├────────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┤├────────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┤├────────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┤├────────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┤├────────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┤└────────┴─────────┴────────────┴──────────┴────────────────┴────────────────┘ A Aceste categorii necesita în mod normal depozitare în spaţii acoperite AA Aceste categorii necesita în mod normal depozitare în spaţii      imprejmuite B Aceste materiale este probabil sa degaje pulberi şi sa necesite      captarea aerului şi directionarea lui către o instalatie de filtrare C Sunt posibile reactii cu apa. Nu trebuie depozitate în zone      inundabile.5.5. Recipienţi de depozitare (acolo unde sunt folosiţi)┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┐│Lista de verificare pentru cerinţele caracteristice BAT │Da/Nu│├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤│Sunt recipientii de depozitare: │ ││ ● prevăzuţi cu capace, valve etc. şi securizati; │ ││ ● inspectati în mod regulat şi înlocuiţi sau reparati când se │ ││ deteriorează │ ││ (când sunt folosiţi, recipientii de depozitare trebuie │ ││ clar etichetati) │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤│Este implementata o procedură bine documentata pentru cazurile │ ││recipienţilor care s-au deteriorat sau curg? │ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┘    Identificati orice măsură de prevenire a emisiilor (de ex. lichide, pulberi, COV şi mirosuri) rezultate de la depozitarea sau manevrarea deşeurilor care nu au fost deja acoperite în răspunsul dumneavoastră la Secţiunile 1.1 şi 5.5). ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘5.6. Recuperarea sau eliminarea deşeurilor┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Evaluare pentru identificarea celor mai bune optiuni practice pentru eliminarea deşeurilor ││din punct de vedere al protecţiei mediului │├──────────┬─────────┬─────┬────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │Detaliati (dacă este cazul) opţiunile utilizate sau propuse în ││ │ │ │ │instalatie ││ │ │ │ ├────────────────┬───────────┬───────────────────────────────────────┤│Sursa │Metale │Deseu│Optiuni │Reciclare │Specificati│Dacă opţiunea actuala este "Eliminare",││deşeurilor│asociate/│ │posibile│Recuperare │opţiunea │precizati data până la care veţi ││ │prezenta │ │pentru │Eliminare │ │implementa reutilizarea sau recuperarea││ │PCB sau │ │tratarea│sau se aplică│ │sau justificati de ce acestea sunt ││ │azbest │ │lor │ │ │imposibil de realizat din punct de ││ │ │ │ │ │ │vedere tehnic şi economic │├──────────┼─────────┼─────┼────────┼────────────────┼───────────┼───────────────────────────────────────┤├──────────┼─────────┼─────┼────────┼────────────────┼───────────┼───────────────────────────────────────┤├──────────┼─────────┼─────┼────────┼────────────────┼───────────┼───────────────────────────────────────┤├──────────┼─────────┼─────┼────────┼────────────────┼───────────┼───────────────────────────────────────┤├──────────┼─────────┼─────┼────────┼────────────────┼───────────┼───────────────────────────────────────┤├──────────┼─────────┼─────┼────────┼────────────────┼───────────┼───────────────────────────────────────┤├──────────┼─────────┼─────┼────────┼────────────────┼───────────┼───────────────────────────────────────┤├──────────┼─────────┼─────┼────────┼────────────────┼───────────┼───────────────────────────────────────┤├──────────┼─────────┼─────┼────────┼────────────────┼───────────┼───────────────────────────────────────┤├──────────┼─────────┼─────┼────────┼────────────────┼───────────┼───────────────────────────────────────┤├──────────┼─────────┼─────┼────────┼────────────────┼───────────┼───────────────────────────────────────┤├──────────┼─────────┼─────┼────────┼────────────────┼───────────┼───────────────────────────────────────┤├──────────┼─────────┼─────┼────────┼────────────────┼───────────┼───────────────────────────────────────┤└──────────┴─────────┴─────┴────────┴────────────────┴───────────┴───────────────────────────────────────┘5.7. Deşeuri de ambalaje┌────────┬────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ │ Valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie ││ │ ├─────────┬────────────┬─────────┬────────────┬───────┬─────────────┬──────────────────┤│Material│Deşeuri │Reciclare│Alte forme │ Total │Valorificare│Alte │Incinerate în│Total valorificate││ │ de │material │de reciclare│reciclare│energetica │forme │instalaţii de│sau incinerate în ││ │ambalaje│ │ │ │ │de va- │incinerare cu│instalaţii de ││ │generate│ │ │ │ │lori- │recuperare de│incinerare cu ││ │ │ │ │ │ │ficare │energie │recuperare de ││ │ │ │ │ │ │ │ │energie ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────┼─────────────┼──────────────────┤│ │ (a) │ (b) │ (c) │ (d) │ (e) │ (f) │ (g) │ (h) │├────────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────┼─────────────┼──────────────────┤│Sticla │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────┼─────────────┼──────────────────┤│Plastic │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────┼─────────────┼──────────────────┤│Hârtie -│ │ │ │ │ │ │ │ ││carton │ │ │ │ │ │ │ │ │├─┬──────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────┼─────────────┼──────────────────┤│M│Alumi-│ │ │ │ │ │ │ │ ││e│niu │ │ │ │ │ │ │ │ ││t├──────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────┼─────────────┼──────────────────┤│a│Oţel │ │ │ │ │ │ │ │ ││l├──────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────┼─────────────┼──────────────────┤│ │Total │ │ │ │ │ │ │ │ │├─┴──────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────┼─────────────┼──────────────────┤│Lemn │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────┼─────────────┼──────────────────┤│Altele │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────┼─────────────┼──────────────────┤│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │└────────┴────────┴─────────┴────────────┴─────────┴────────────┴───────┴─────────────┴──────────────────┘    Notă:    Campurile gri deschis:    1. Campurile albe: Furnizarea datelor este obligatorie. Pot fi folositeestimari, dar acestea trebuie să se bazeze pe date empirice şi trebuieexplicate în descrierea metodologiei.    2. Furnizarea datelor este obligatorie, dar sunt acceptate estimaribrute. Aceste estimari trebuie explicate în descrierea metodologiei.    3. Campurile gri închis: Furnizarea datelor este voluntara.    4. Datele referitoare la reciclarea plasticului vor include toatematerialele care au fost reciclate ca materiale plastice.    5. Coloana (c) include toate formele de reciclare, inclusiv reciclareaorganică dar excluzând reciclarea materială.    6. Coloana (d) reprezintă suma coloanelor (b) şi (c).    7. Coloana (f) include toate formele de valorificare excluzândreciclarea şi valorificarea energetica.    8. Coloana (h) reprezintă suma coloanelor (d) (e) (f) şi (g).    9. Procentajul de valorificare sau incinerare în instalaţii deincinerare cu recuperare de energie: Coloana (h)/coloana (a).    10. Procentajul de reciclare: Coloana (d)/ coloana (a).    11. Datele pentru lemn nu se vor folosi pentru evaluarea obiectivuluide reciclare de minimum 15% anterior anului 2011.NOTA(CTCE)Pentru a se vedea campurile gri închis şi gri deschis, consultaţi Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.091 din 5 decembrie 2005.  +  Secţiunea 7 Energie6. ENERGIE6.1. Cerinţe energetice de baza6.1.1. Consumul de energieConsumul anual de energie al activităţilor este prezentat în tabelul următor, în funcţie de sursa de energie.┌────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐│ │Consum de energie ││ ├──────────┬────────────┬─────┤│ Sursa de energie │Furnizată,│Primara, │% din││ │MWh │MWh │total│├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────┤│Electricitate din reţeaua publică │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────┤│Electricitate din alta sursa*) │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────┤│Abur/apa fierbinte achizitionata şi nu generata │ │ │ ││pe amplasament (a)* │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────┤│Gaze │ │Nu se aplică│ │├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────┤│Petrol │ │Nu se aplică│ │├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────┤│Cărbune │ │Nu se aplică│ │├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────┤│Altele (Operatorul/titularul activităţii │ │ │ ││trebuie să specifice) │ │ │ ││ │ │ │ │└────────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────────┴─────┘    *) specificati sursa şi factorul de conversie de la energia furnizată       la cea primara.   (Observati ca autorizaţia va solicita ca informaţiile referitoare laconsumul de energie să fie furnizate anual)    Informaţiile suplimentare privind consumul de energie (de ex. balanteenergetice, diagrame "Sankey") care arata modul în care este consumatăenergia în activităţile din autorizaţie sunt descrise în continuare: ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │Tip de informaţii (tabel, diagrama, │Numărul documentului respectiv │ │bilanţ energetic etc.) │ │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ │ │ └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘6.1.2. Energie specificăInformaţii despre consumul specific de energie pentru activităţile din autorizaţia integrată de mediu sunt descrise în tabelul următor: ┌───────────────┬───────────────────┬────────────────────────┬───────────────┐ │Listati mai jos│Consum specific │Descrierea fundamentelor│Compararea cu │ │activităţile │de energie (CSE) │CSE │limitele │ │ │(specificati │Acestea trebuie să se │(comparati │ │ │unităţile adecvate)│bazeze pe consumul de │consumul speci-│ │ │ │energie primara pentru │fic de energie │ │ │ │produse sau pe intrările│cu orice limite│ │ │ │de materii prime care │furnizate în │ │ │ │corespund cel mai mult │Îndrumarul │ │ │ │scopului principal sau │specific secto-│ │ │ │capacităţii de producţie│rului sau alte │ │ │ │a instalaţiei │standarde │ │ │ │ │industriale) │ ├───────────────┼───────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤ │ │ │ │ │ ├───────────────┼───────────────────┼────────────────────────┼───────────────┤ │ │ │ │ │ └───────────────┴───────────────────┴────────────────────────┴───────────────┘6.1.3. ÎntreţinereMăsurile fundamentale pentru funcţionarea şi întreţinerea eficienta din punct de vedere energetic sunt descrise în tabelul de mai jos.Completati tabelul prin:1) Confirmarea faptului ca aveti implementat un sistem documentat şi faceti referire la acea documentaţie, astfel încât el să poată fi inspectat pe amplasament de către GNM/alte autorităţi competente responsabile conform legislaţiei în vigoare; sau2) Declararea intentiei de a implementa un astfel de sistem documentat şi indicarea termenului până la care veţi aplica un asemenea program, termen care trebuie să fie acoperit de perioada prevăzută în Planul de măsuri obligatorii; sau3) Expunerea motivului pentru care măsura nu este relevanta/aplicabilă pentru activităţile desfăşurate.┌─────────────────────────────────────────────┬───┬────┬───────────────────────┐│Exista măsuri documentate de funcţionare, │Da/│Nu │Informaţii suplimentare││întreţinere şi gospodărire a energiei pentru │Nu │este│(documentele de refe- ││următoarele componente? │ │rele│rinta, termenele la ││(acolo unde este relevant): │ │vant│care măsurile vor fi ││ │ │ │implementate sau ││ │ │ │motivul pentru care nu ││ │ │ │sunt ││ │ │ │relevante/aplicabile) │├─────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───────────────────────┤│Aer condiţionat, proces de refrigerare şi │ │ │ ││sisteme de răcire (scurgeri etansari, │ │ │ ││controlul temperaturii, întreţinerea, │ │ │ ││evaporatorului/condensatorului); │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───────────────────────┤│Funcţionarea motoarelor, şi mecanismelor de │ │ │ ││antrenare │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───────────────────────┤│Sisteme de gaze comprimate (scurgeri, │ │ │ ││proceduri de utilizare); │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───────────────────────┤│Sisteme de distribuţie a aburului (scurgeri, │ │ │ ││izolaţii.) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───────────────────────┤│Sisteme de încălzire a spaţiilor şi de │ │ │ ││furnizare a apei calde; │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───────────────────────┤│Lubrifiere pentru evitarea pierderilor prin │ │ │ ││frecare; │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───────────────────────┤│Întreţinerea boilerelor de ex. optimizare │ │ │ ││excesului de aer; │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───────────────────────┤│Alte forme de întreţinere relevante pentru │ │ │ ││activităţile din instalatie. │ │ │ │└─────────────────────────────────────────────┴───┴────┴───────────────────────┘6.2. Măsuri tehniceMăsurile tehnice fundamentale pentru eficienta energetica sunt descrise în tabelul de mai josCompletati tabelul prin:1) Confirmarea faptului ca va conformati cu fiecare cerinţa, sau2) Declararea intentiei de conformare şi indicarea termenului până la care o veţi face în cadrul Planul de măsuri obligatorii a activităţii analizate; sau3) Expunerea motivului pentru care măsura nu este relevanta/aplicabilă pentru activităţile desfăşurate.┌─────────────────────────────────────────────┬───┬────┬───────────────────────┐│Confirmati ca următoarele măsuri tehnice │ │Nu │Informaţii suplimentare││sunt implementate pentru evitarea încălzirii │Da │este│(termenele prevăzute ││excesive sau pierderilor din procesul de │(4)│rele│pentru aplicarea ││răcire pentru următoarele aspecte: (acolo │ │vant│măsurilor sau motivul ││unde este relevant) │ │ │pentru care nu sunt ││ │ │ │relevante/aplicabile) │├─────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───────────────────────┤│Izolarea suficienta a sistemelor de abur, a │ │ │ ││recipienţilor şi conductelor incalzite │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───────────────────────┤│Prevederea de metode de etansare şi izolare │ │ │ ││pentru menţinerea temperaturii │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───────────────────────┤│Senzori şi întrerupătoare temporizate simple │ │ │ ││sunt prevăzute pentru a preveni │ │ │ ││evacuarile inutile de lichide şi gaze │ │ │ ││incalzite │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───────────────────────┤│Alte măsuri adecvate │ │ │ │└─────────────────────────────────────────────┴───┴────┴───────────────────────┘6.2.1. Măsuri de service al clădirilorMăsuri fundamentale pentru eficienta energetica a service-ului clădirilor sunt descrise în tabelul de mai jos:Completati tabelul prin:1) Confirmarea faptului ca va conformati cu fiecare cerinţa, sau2) Declararea intentiei de conformare şi indicarea datei până la care o veţi face în cadrul programului dumneavoastră de modernizare; sau3) Expunerea motivului pentru care măsura nu este relevanta pentru activităţile desfăşurate.┌─────────────────────────────────────────────┬───┬────┬───────────────────────┐│Confirmati ca următoarele măsuri de service │ │Nu │Informaţii suplimentare││al clădirilor sunt implementate pentru │Da/│este│(documentele de refe- ││următoarele aspecte (unde este relevant): │Nu │rele│rinta, termenul de ││ │ │vant│punere în practica/ ││ │ │ │aplicare a măsurilor ││ │ │ │sau motivul pentru care││ │ │ │nu sunt relevante) │├─────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───────────────────────┤│Exista o iluminare artificiala adecvată şi │ │ │ ││eficienta din punct de vedere energetic │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────┼───┼────┼───────────────────────┤│Exista sisteme de control al climatului │ │ │ ││eficiente din punct de vedere energetic │ │ │ ││pentru: │ │ │ ││ ● Încălzirea spaţiilor │ │ │ ││ ● Apa calda │ │ │ ││ ● Controlul temperaturii │ │ │ ││ ● Ventilaţie │ │ │ ││ ● Controlul umiditatii │ │ │ │└─────────────────────────────────────────────┴───┴────┴───────────────────────┘6.3. Eficienta EnergeticaUn plan de utilizare eficienta a energiei este furnizat mai jos, care identifica şi evalueaza toate tehnicile care să conducă la utilizarea eficienta a energiei, aplicabile activităţilor reglementate prin autorizaţieCompletati tabelul astfel:1. Indicaţi ce tehnici de utilizare eficienta a energiei, inclusiv cele omise la cerinţele energetice fundamentale şi cerinţele suplimentare privind eficienta energetica, sunt aplicabile activităţilor, dar nu au fost încă implementate.2. Precizati reducerile de C0(2) realizabile de către acea tehnica până la sfârşitul ciclului de funcţionare (al instalaţiei pentru care se solicita autorizaţia integrată de mediu)3. În plus faţă de cele de mai sus, estimati costurile anuale echivalente implementarii tehnicii, costurile pe tona de C0(2) recuperată şi prioritatea de implementare.┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐│TOŢI SOLICITANTII │├───────────┬───────────────────┬──────────┬───────────┬────────────┤│Măsura de │Recuperari de C0(2)│Cost Anual│CAE/C0(2) │Data de ││utilizare │ (tone) │Echivalent│(recuperat)│implementare││eficienta a├─────┬─────────────┤ │ │ ││energiei │Anual│Pe durata de │(CAE) │EUR/tona │ ││ │ │funcţionare │EUR │ │ ││ │ │ │ │ │ │├───────────┼─────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │├───────────┼─────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │├───────────┼─────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │├───────────┼─────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │├───────────┼─────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │├───────────┼─────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │├───────────┼─────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │├───────────┼─────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │└───────────┴─────┴─────────────┴──────────┴───────────┴────────────┘ObservaţiiPrezentaţi metoda de evaluare şi faceti dovada ca au fost utilizate cele mai bune criterii pentru rata de actualizare, durata de viaţa şi cheltuieli (EUR/tona).6.3.1. Cerinţe suplimentare pentru eficienta energeticaInformaţii despre tehnicile de recuperare a energiei sunt date în tabelul de mai jos;Completati tabelul prin:1) Confirmarea faptului ca măsura este implementata, sau2) Declararea intentiei de a implementa măsura şi indicarea termenului de aplicare a acesteia: sau3) Expunerea motivului pentru care măsura nu este relevanta/aplicabilă pentru activităţile desfăşurate┌───────────────────────────────────────────────┬────────────┬─────────────────┐│ Concluzii BAT pentru principiile de │Este aceasta│Dacă NU explicaţi││ recuperare/economisire a energiei │tehnica uti-│de ce tehnica nu ││ │lizata în │este adecvată sau││ │mod curent │indicaţi termenul││ │în instala- │de aplicare ││ │tie? │ ││ │(D/N) │ ││ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┤│ │ │ ││Recuperarea caldurii din diferite părţi ale │ │ ││proceselor, de ex. din soluţiile de vopsire. │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┤│Tehnici de deshidratare de mare eficienta │ │ ││pentru minimizarea energiei necesare uscarii. │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┤│Minimizarea consumului de apa şi utilizarea │ │ ││sistemelor închise de circulaţie a apei. │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┤│Izolatie buna (clădiri, conducte, camera de │ │ ││uscare şi instalatia). │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┤│Amplasamentul instalaţiei pentru reducerea │ │ ││distantelor de pompare. │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┤│Optimizarea fazelor motoarelor cu comanda │ │ ││electronică. │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┤│Utilizarea apelor de răcire reziduale (care │ │ ││au o temperatura ridicată) pentru recuperarea │ │ ││caldurii. │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┤│Transportor cu benzi transportoare în locul │ │ ││celui pneumatic (deşi acesta trebuie protejat │ │ ││împotriva probabilitatii sporite de producere │ │ ││a evacuarilor fugitive) │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┤│Măsuri optimizate de eficienta pentru │ │ ││instalaţiile de ardere, de ex. preincalzirea │ │ ││aerului/combustibilului, excesul de aer etc. │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┤│Procesare continua în loc de procese │ │ ││discontinue. │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┤│Valve automate. │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┤│Valve de returnare a condensului. │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┤│Utilizarea sistemelor naturale de uscare. │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┤│Altele │ │ │└───────────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────────────┘6.4. Alternative de furnizare a energieiInformaţii despre tehnicile de furnizare eficienta a energiei sunt date în tabelul de mai josCompletati tabelul astfel:1. Confirmati faptul ca măsura este implementata, sau2. Declaraţi intenţia de a implementa măsura şi indicaţi termenul de punere în practica; sau3. Expuneti motivul pentru care măsura nu este relevanta/aplicabilă pentru activităţile desfăşurate┌───────────────────────────────────────────────┬────────────┬─────────────────┐│ │Este aceasta│Dacă NU explicaţi││ │tehnica uti-│de ce tehnica nu ││ │lizata în │este adecvată sau││ Tehnici de furnizare a energiei │mod curent │indicaţi termenul││ │în instala- │de aplicare ││ │tie? │ ││ │(D/N) │ ││ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┤│ │ │ ││Utilizarea unităţilor de co-generare; │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┤│Recuperarea energiei din deşeuri; │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┤│Utilizarea de combustibili mai puţin poluanti. │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┤│ │ │ │└───────────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────────────┘  +  Secţiunea 9 Zgomot şi Vibratii7. ACCIDENTELE ŞI CONSECINŢELE LOR7.1. Controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase - SEVESO┌─────────────────┬──────────┬──────────────────────────────┬───────────┐│ │Da/Nu │ │Da/Nu │├─────────────────┼──────────┼──────────────────────────────┼───────────┤│Instalatia se │ │Dacă da, aţi depus raportul de│ ││încadrează în │ │securitate? │ ││categoria de risc│ │ │ ││major conform │ │ │ ││prevederilor H.G.│ │ │ ││nr. 95/2003 ce │ │ │ ││transpune │ │ │ ││Directiva │ │ │ ││SEVESO? │ │ │ ││ │ │ │ │├─────────────────┼──────────┼──────────────────────────────┼───────────┤│Instalatia se │ │Dacă da, aţi realizat Politica│ ││încadrează în │ │de Prevenire a Accidentelor │ ││categoria de risc│ │Majore? │ ││minor conform │ │ │ ││prevederilor H.G.│ │ │ ││nr. 95/2003 ce │ │ │ ││transpune │ │ │ ││Directiva │ │ │ ││SEVESO? │ │ │ ││ │ │ │ │└─────────────────┴──────────┴──────────────────────────────┴───────────┘7.2. Plan de management al accidentelorUtilizând recomandările prevăzute de BAT ca lista de verificare, completati acest tabel pentru orice eveniment care poate avea consecinţe semnificative asupra mediului sau atasati planurile de urgenta (interna şi externa) existente care să prezinte metodele prin care impactul accidentelor şi avariilor să fie minimizat. În plus, demonstrati implementarea unui sistem eficient de management de mediu┌────────────┬──────────────┬────────────┬─────────────────────────┬───────────┐│ │ │ │ │Acţiuni ││Scenariu de │ │ │ │planificate││accident sau│ │ │Măsuri luate sau propuse │în eventua-││de evacuare │Probabilitatea│Consecinţele│pentru minimizarea │litatea ca ││anormala │de producere │producerii │probabilitatii de │un astfel ││ │ │ │producere │de eveni- ││ │ │ │ │ment se ││ │ │ │ │produce ││ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │└────────────┴──────────────┴────────────┴─────────────────────────┴───────────┘    Care dintre cele de mai sus consideraţi ca provoacă cele mai criticeriscuri pentru mediu?7.3. TehniciExplicaţi pe scurt modul în care sunt folosite următoarele tehnici, acolo unde este relevant.┌──────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐│ │Răspuns │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ │ ││THNICI PREVENTIVE │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│inventarul substanţelor │A se vedea ││ │secţiunea 3.1 ││ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│trebuie să existe proceduri pentru verificarea materiilor │ ││prime şi deşeurilor pentru a ne asigura ca ele nu vor │ ││interactiona contribuind la apariţia unui incident │ ││ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│depozitare adecvată │A se vedea ││ │secţiunile 5.4 ││ │şi 6.3 ││ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│alarme proiectate în proces, mecanisme de decuplare şi alte │ ││modalităţi de control │ ││ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│bariere şi reţinerea conţinutului │ ││ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│cuve de retenţie şi bazine de decantare │A se vedea ││ │secţiunea 5.4.5││ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│izolarea clădirilor; │ ││ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│asigurarea prea plinului rezervoarelor de depozitare (cu │ ││lichide sau pulberi), de ex. măsurarea nivelului, alarme │ ││care să sesizeze nivelul ridicat, întrerupătoare de nivel │ ││ridicat şi contorizarea incarcaturilor; │ ││ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│sisteme de securitate pentru prevenirea accesului neautorizat │ ││ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│registre pentru evidenta tuturor incidentelor, esecurilor, │A se vedea ││schimbărilor de procedura, evenimentelor anormale şi │Secţiunea 2.1 ││constatărilor inspecţiilor de întreţinere │ ││ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│trebuie stabilite proceduri pentru a identifica, a răspunde │A se vedea ││şi a trage invataminte din aceste incidente; │Secţiunea 2.1 ││ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│rolurile şi responsabilităţile personalului implicat în │ ││managementul accidentelor │ ││ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│proceduri pentru evitarea incidentelor ce apar ca rezultat al │ ││comunicării insuficiente între angajaţi în cadrul │ ││operaţiunilor de schimbare de tura, de întreţinere sau în │ ││cadrul altor operaţiuni tehnice. │ ││ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│compozitia conţinutului din colectoarele de retenţie sau din │ ││colectoarele conectate la un sistem de drenare este │ ││verificata înainte de epurare sau eliminare │ ││ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│canalele de drenaj, trebuie echipate cu o alarma, de nivel │ ││ridicat sau cu senzor conectat la o pompa automată pentru │ ││depozitare (nu pentru evacuare); trebuie să fie implementat │ ││un sistem pentru a asigura ca nivelurile colectoarelor sunt │ ││mereu menţinute la o valoare minima │ ││ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│alarmele care sesizează nivelul ridicat nu trebuie folosite │ ││în mod obişnuit ca metoda primara de control al nivelului │ ││ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ACŢIUNI DE MINIMIZARE A EFECTELOR │ ││ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│îndrumare privind modul în care poate fi gestionat fiecare │ ││scenariu de accident │ ││ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│căile de comunicare trebuie stabilite cu autorităţile de │ ││resort şi cu serviciile de urgenta │ ││ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│echipament de reţinere a scurgerilor de petrol, izolarea │ ││drenurilor, anunţarea autorităţilor de resort şi proceduri │ ││de evacuare; │ ││ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│izolarea scurgerilor posibile în caz de accident de la │ ││anumite componente ale instalaţiei şi a apei folosite pentru │ ││stingerea incendiilor de apa pluviala, prin reţele separate │ ││de canalizare │ ││ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Alte tehnici specifice pentru sector │A se vedea ││ │Secţiunea 4 ││ │ │└──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘8. ZGOMOT ŞI VIBRATIICa recomandare, nivelul de detaliere al informaţiilor oferite trebuie să corespundă riscului de producere a disconfortului la receptorii sensibili. În cazul în care receptorii se afla la mare distanta şi riscul este mai scăzut, informatiiile solicitate în Tabelul 9.1 nu vor fi detaliate, dar informaţiile referitoare la sursele de zgomot din Tabelul 9.2 sunt necesare, iar BAT-urile trebuie folosite pentru reducerea zgomotului atât cat permite rezultatul analizei cost-beneficii. Sursele nesemnificative trebuie "separate" calitativ (oferind explicaţii) şi nu trebuie furnizate informaţii detaliate.Trebuie oferite harti şi planuri de amplasament dacă este cazul pentru a indica localizarea receptorilor, surselor şi punctelor de monitorizare. Va fi utila identificarea surselor aflate pe amplasament, în afară instalaţiei, în cazul în care acestea sunt semnificative.8.1. Receptori(Inclusiv informaţii referitoare la impactul asupra mediului şi măsurile existente pentru monitorizarea impactului)┌─────────────┬────────────┬────────────┬───────────┬─────────────┬───────────┐│Identificati │Care este │Exista un │Frecventa │Care este │Au fost ││şi descrieti │nivelul de │punct de mo-│monitori- │nivelul zgo- │aplicate ││fiecare loca-│zgomot de │nitorizare │zarii? │motului când │limite pen-││tie sensibila│fond (sau │specificat │ │instalatia/ │tru zgomot ││la zgomot, │ambiental) │care are │ │sursa │sau alte ││care este │la fiecare │legătură cu │ │(sursele) │condiţii? ││afectată │receptor │receptorul? │ │funcţionează?│ ││ │identificat?│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │├─────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │├─────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │├─────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │└─────────────┴────────────┴────────────┴───────────┴─────────────┴───────────┘  +  Secţiunea 10 Monitorizare8.2. Surse de zgomot(Informaţii referitoare la sursele şi emisiile individuale)┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Faceti o prezentare generală, succintă, a surselor al căror impact este nesemnificativ: ││Aceasta poate fi realizată prin utilizarea informaţiilor din secţiunea referitoare la ││evaluarile de mediu după caz (impact sau/şi bilanţ de mediu) privind zgomotul şi vibratiile ││sau prin folosirea unei abordari calitative obişnuite, atunci când nivelul scăzut de risc ││este evident. ││NU este necesară furnizarea de informaţii suplimentare pentru sursele descrise aici. │├─────────────┬──────────┬──────────┬────────────┬───────────┬───────────────────┬───────────────────┤│Identificati │Numărul de│Descrieti │Exista un │Care este │Descrieti acţiunile│Măsuri care trebuie││fiecare sursa│referinţa │natura │punct de │contribuţia│întreprinse pentru │luate pentru ││semnificativă│al sursei │zgomotului│monitorizare│la emisia │prevenirea sau │respectarea BAT- ││de zgomot │ │sau │specificat? │totală de │minimizarea emisii-│urilor şi a ││şi/sau │ │vibratiei │ │zgomot? │lor de zgomot │termenelor stabili-││vibratii │ │ │ │ │ │te în Planul de ││ │ │ │ │ │ │măsuri obligatorii ││ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼───────────────────┼───────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼───────────────────┼───────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼───────────────────┼───────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────┼───────────────────┼───────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │└─────────────┴──────────┴──────────┴────────────┴───────────┴───────────────────┴───────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Orice alte informaţii relevante trebuie precizate aici sau trebuie facuta referire la ele. ││ ││De ex. Surse din afară instalaţiei ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘8.3. Studii privind măsurarea zgomotului în mediuFurnizati detalii privind orice studii care au fost făcute.┌─────────────────────┬────┬────────────────┬──────────────────────┬─────────┐│Referinţa (Denumirea,│Scop│Locatii luate în│Surse identificate sau│Rezultate││anul etc) studiului │ │considerare │investigate │ ││respectiv │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │├─────────────────────┼────┼────────────────┼──────────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │├─────────────────────┼────┼────────────────┼──────────────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │└─────────────────────┴────┴────────────────┴──────────────────────┴─────────┘8.4. Întreţinere┌───────────────────────────────────────────────┬───┬───┬──────────────────────┐│ │Da │Nu │Dacă nu, indicaţi ter-││ │ │ │menul de aplicare a ││ │ │ │procedurilor/măsurilor││ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──────────────────────┤│Procedurile de întreţinere identifica în mod │ │ │ ││precis cazurile în care este necesară │ │ │ ││întreţinerea pentru minimizarea emisiilor de │ │ │ ││zgomot? │ │ │ ││ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼───┼───┼──────────────────────┤│Procedurile de exploatare identifica în mod │ │ │ ││precis acţiunile care sunt necesare pentru │ │ │ ││minimizarea emisiilor de zgomot? │ │ │ ││ │ │ │ │└───────────────────────────────────────────────┴───┴───┴──────────────────────┘8.5. LimiteDin tabelul 9.1 rezumati impactul zgomotului referindu-va la limite recunoscute┌────────┬──────┬───────┬───────┬────────────┬────────────────────────────────┐│Receptor│ │Limite │ │Nivelul │În cazul în care nivelul ││sensibil│ │ │ │zgomotului │zgomotului depăşeşte limitele ││ │ │ │ │când │fie justificati situaţia, fie ││ │ │ │ │instalatia │indicaţi măsurile şi intervalele││ │ │ │ │funcţionează│de timp propuse pentru ││ │ │ │ │ │remedierea situaţiei (acestea au││ │ │ │ │ │fost poate identificate în ││ │ │ │ │ │tabelul 9.1) ││ │ │ │ │ │ │├────────┼──────┼───────┼───────┼────────────┼────────────────────────────────┤│ │ │De fond│Absolut│ │ │├────────┼──────┼───────┼───────┼────────────┼────────────────────────────────┤│ │Zi │ │55 │ │ │├────────┼──────┼───────┼───────┼────────────┼────────────────────────────────┤│ │Noapte│ │45 │ │ │├────────┼──────┼───────┼───────┼────────────┼────────────────────────────────┤│ │Zi │ │55 │ │ │├────────┼──────┼───────┼───────┼────────────┼────────────────────────────────┤│ │Noapte│ │45 │ │ │├────────┼──────┼───────┼───────┼────────────┼────────────────────────────────┤│ │Zi │ │55 │ │ │├────────┼──────┼───────┼───────┼────────────┼────────────────────────────────┤│ │Noapte│ │45 │ │ │├────────┼──────┼───────┼───────┼────────────┼────────────────────────────────┤│ │Zi │ │55 │ │ │├────────┼──────┼───────┼───────┼────────────┼────────────────────────────────┤│ │Noapte│ │45 │ │ │└────────┴──────┴───────┴───────┴────────────┴────────────────────────────────┘8.6 Informaţii suplimentare cerute pentru instalaţiile complexe şi/sau cu risc ridicatAceasta este o cerinţa suplimentară care trebuie completată când este solicitată de Autoritatea responsabilă de emiterea autorizaţiei integrate de mediu. Aceasta poate fi de asemenea utila oricărui Operator/Titular de activitate care are probleme cu zgomotul sau este posibil sa producă disconfort cauzat de zgomot şi/sau vibratii pentru a directiona sau ierarhiza activităţile.┌────────┬─────────┬───────────────────┬───────────────────┬─────────────────┐│Sursa*6)│Scenarii │Ce măsuri au fost │Care este │Ce măsuri sunt ││ │de avarie│implementate pentru│impactul/rezultatul│luate dacă apare ││ │posibile │prevenirea avariei │asupra mediului │şi cine este ││ │ │sau pentru reduce- │dacă se produce o │responsabil? ││ │ │rea impactului? │avarie? │ ││ │ │ │ │ │├────────┼─────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │└────────┴─────────┴───────────────────┴───────────────────┴─────────────────┘---------    *6) Aceasta se referă la fiecare sursa enumerata în Tabelul 9.2    Minimizarea potenţialului de disconfort datorat zgomotului,    în special de la:    ● Utilaje de ridicat, precum benzi transportatoare sau ascensoare: ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    ● Manevrare mecanică ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    ● Deplasarea vehiculelor, în special încărcătoare interne precum      auto încărcătoare; ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ Orice alte informaţii relevante care nu au fost cerute în mod specific │ │ mai sus trebuie date aici sau trebuie să se facă referire la ele. │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘9. MONITORIZARE9.1. Monitorizarea şi raportarea emisiilor în aer┌─────────┬──────┬─────────┬───────┬────────┬────────────────────────────────┐│ │ │ │ │ │DACĂ NU: ││ │ │ │ │ ├─────────┬─────────┬────────────┤│Parametru│Punct │Frecventa│Metoda │Este │Eroare de│Metode şi│Acreditarea ││ │de │de moni- │de mo- │echipa- │măsurare │intervale│deţinută de ││ │emisie│torizare │nitori-│mentul │şi eroare│de corec-│prelevatorii││ │ │ │zare │calibrat│globală │tare a │de probe şi ││ │ │ │ │ ? │care re- │calibra- │de ││ │ │ │ │ │zultă │rii │laboratoare ││ │ │ │ │ │ │ │sau detalii ││ │ │ │ │ │ │ │despre per- ││ │ │ │ │ │ │ │sonalul ││ │ │ │ │ │ │ │folosit şi ││ │ │ │ │ │ │ │instruire/ ││ │ │ │ │ │ │ │competente ││ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼──────┼─────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │└─────────┴──────┴─────────┴───────┴────────┴─────────┴─────────┴────────────┘    Descrieti orice programe/măsuri diferite pentru perioadele de pornire şi oprire. ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Observaţii:1. Monitorizarea şi înregistrarea continuă este posibil să fie impuse în următoarele circumstanţe:● Când emisia este redusă înainte de evacuarea în aer (de ex. printr-un filtru, arzator sau scruber);● Când sunt impuse alte măsuri de control pentru realizarea unui nivel satisfăcător al emisiilor (de ex. selecţia sarjei, degresare);2. Fluxurile de gaz trebuie măsurate, sau determinate în alt mod pentru a raporta concentratiile la evacuarile de masa;3. Pentru a raporta măsurătorile la condiţiile de referinţa va fi necesar să se masoare şi să se înregistreze temperatura şi presiunea emisiei. Conţinutul de vapori de apa trebuie de asemenea măsurat dacă este probabil să depăşească 3% doar dacă tehnicile de măsurare utilizate pentru alţi poluanti nu dau rezultate în condiţii uscate.4. Unde este cazul, trebuie efectuate evaluări periodice vizuale şi olfactive ale evacuarilor pentru a asigura faptul ca evacuarile finale în aer trebuie să fie incolore, fără aburi sau vapori persistenti şi fără picaturi de apa. ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐ │ Numărul documentului respectiv pentru informaţii suplimentare │ │ │ privind monitorizarea şi raportarea emisiilor în aer │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘9.2. Monitorizarea emisiilor în apaDescrieti măsurile propuse pentru monitorizarea emisiilor incluzând orice monitorizare a mediului şi frecventa, metodologia de măsurare şi procedura de evaluare propusă. Trebuie sa folosiţi tabelele de mai jos şi sa prezentaţi referiri la informaţii suplimentare dintr-un document precizat, acolo unde este necesar.Descrieti orice măsuri speciale pentru perioadele de pornire şi oprire.Observaţii:1. Frecventa de monitorizare va varia în funcţie de sensibilitatea receptorilor şi trebuie să fie proporţională cu dimensiunea operaţiilor.2. Operatorul/Titularul de activitate trebuie să aibă realizată o analiza completa care să acopere un spectru larg de substanţe pentru a putea stabili ca toate substantele relevante au fost luate în considerare la stabilirea valorilor limita de emisie. Aceasta analiza trebuie să cuprindă lista substanţelor indicate de legislaţia în vigoare. Acest lucru trebuie actualizat în mod normal cel puţin o dată pe an.3. Toate substantele despre care se considera ca pot crea probleme sau toate substantele individuale la care mediul local poate fi sensibil şi asupra cărora activitatea poate avea impact trebuie de asemenea monitorizate sistematic. Aceasta trebuie să se aplice în special pesticidelor obişnuite şi metalelor grele. Folosirea probelor medii alcătuite din probe momentane este o tehnica care se foloseşte mai ales în cazurile în care concentratiile nu variaza în mod excesiv.4. În unele sectoare pot exista evacuari de substanţe care sunt mai dificil de măsurat/determinat şi a căror capacitate de a produce efecte negative este incerta, în special când sunt în combinaţie cu alte substanţe. Tehnicile de monitorizare a "toxicitatii totale a efluentului" pot fi asadar adecvate pentru a face măsurători directe ale efectelor negative, de ex. evaluarea directa a toxicitatii. O anumită îndrumare privind testarea toxicitatii poate fi primită de la Autoritatea responsabilă de emiterea autorizaţiei integrate de mediu. ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐ │ Numărul documentului respectiv pentru informaţii suplimentare │ │ │ privind monitorizarea şi raportarea emisiilor în apele de │ │ │ suprafaţa │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘9.2.1. Monitorizarea şi raportarea emisiilor în apa┌─────────┬──────┬─────────┬──────────────────┬───────┬────────┬────────────────────────────────┐│ │ │ │ │ │Sunt │DACĂ NU: ││ │ │ │ │ │echipa- ├─────────┬─────────┬────────────┤│Parametru│Punct │Denumirea│Frecventa de │Metoda │mentele/│Eroare de│Metode şi│Acreditarea ││ │de │recepto- │monitorizare │de mo- │preleva-│măsurare │intervale│deţinută de ││ │emisie│rului │ │nitori-│toarele │şi eroare│de corec-│prelevatorii││ │ │ │ │zare │de │globală │tare a │de probe şi ││ │ │ │ │ │probe/ │care re- │calibra- │laboratoare ││ │ │ │ │ │labora- │zultă │rii │sau detalii ││ │ │ │ │ │toarele │ │echipa- │despre per- ││ │ │ │ │ │acredi- │ │mentelor │sonalul ││ │ │ │ │ │tate? │ │ │folosit şi ││ │ │ │ │ │ │ │ │instruire/ ││ │ │ │ │ │ │ │ │competente ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼──────┼─────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼────────────┤│Debit │ │ │Continua şi debit │ │ │ │ │ ││ │ │ │zilnic total │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼──────┼─────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼────────────┤│pH │ │ │Continua │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼──────┼─────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼────────────┤│Tempera- │ │ │Continua │ │ │ │ │ ││tura │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼──────┼─────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼────────────┤│CCO/CBO │ │ │Probe ponderate cu│ │ │ │ │ ││ │ │ │debitul sau probe │ │ │ │ │ ││ │ │ │medii alcătuite │ │ │ │ │ ││ │ │ │din probe │ │ │ │ │ ││ │ │ │momentane, analize│ │ │ │ │ ││ │ │ │saptamanale, │ │ │ │ │ ││ │ │ │raportate ca medii│ │ │ │ │ ││ │ │ │lunare ponderate │ │ │ │ │ ││ │ │ │cu debitul │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼──────┼─────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼────────────┤│Turbidi- │ │ │Continua │ │ │ │ │ ││tate │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼──────┼─────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼────────────┤│Metale │ │ │Probe ponderate │ │ │ │ │ ││ │ │ │cu debitul sau │ │ │ │ │ ││ │ │ │probe medii │ │ │ │ │ ││ │ │ │alcătuite din │ │ │ │ │ ││ │ │ │probe momentane, │ │ │ │ │ ││ │ │ │analize │ │ │ │ │ ││ │ │ │saptamanale, │ │ │ │ │ ││ │ │ │raportate ca │ │ │ │ │ ││ │ │ │medii ponderate │ │ │ │ │ ││ │ │ │cu debitul. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼──────┼─────────┼──────────────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼────────────┤│Toate │ │ │ │ │ │ │ │ ││celelalte│ │ │ │ │ │ │ │ ││substanţe│ │ │ │ │ │ │ │ ││evacuate │ │ │ │ │ │ │ │ ││din insta│ │ │ │ │ │ │ │ ││latie │ │ │ │ │ │ │ │ ││care sunt│ │ │ │ │ │ │ │ ││cuprinse │ │ │ │ │ │ │ │ ││în H.G. │ │ │ │ │ │ │ │ ││188/2002 │ │ │ │ │ │ │ │ ││(NTPA 002│ │ │ │ │ │ │ │ ││pentru │ │ │ │ │ │ │ │ ││evacuari-│ │ │ │ │ │ │ │ ││le în │ │ │ │ │ │ │ │ ││reţeaua │ │ │ │ │ │ │ │ ││de cana- │ │ │ │ │ │ │ │ ││lizare │ │ │ │ │ │ │ │ ││oraseneas│ │ │ │ │ │ │ │ ││ca şi │ │ │ │ │ │ │ │ ││NTPA 001 │ │ │ │ │ │ │ │ ││pentru │ │ │ │ │ │ │ │ ││evacuari │ │ │ │ │ │ │ │ ││le în │ │ │ │ │ │ │ │ ││cursurile│ │ │ │ │ │ │ │ ││de apa de│ │ │ │ │ │ │ │ ││suprafaţa│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │└─────────┴──────┴─────────┴──────────────────┴───────┴────────┴─────────┴─────────┴────────────┘    Descrieti orice măsuri referitoare la funcţionarea instalaţiei pe perioadapornirii sau opririi.  +  Secţiunea 14 Impact9.3. Monitorizarea şi raportarea emisiilor în apa subterana┌────────────┬──────────────┬────────────┬─────────────────────────┬───────────┐│Parametru │Unitate de │Punct de │Frecventa de monitorizare│Metoda de ││ │măsura │emisie │ │monitori- ││ │ │ │ │zare ││ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │└────────────┴──────────────┴────────────┴─────────────────────────┴───────────┘9.4. Monitorizarea şi raportarea emisiilor în reţeaua de canalizare┌────────────┬──────────────┬────────────┬─────────────────────────┬───────────┐│Parametru │Unitate de │Punct de │Frecventa de monitorizare│Metoda de ││ │măsura │emisie │ │monitori- ││ │ │ │ │zare ││ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │└────────────┴──────────────┴────────────┴─────────────────────────┴───────────┘ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐ │ Numărul documentului respectiv pentru informaţii suplimentare │ │ │ privind monitorizarea şi raportarea emisiilor în reţeaua de │ │ │ canalizare │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘9.5. Monitorizarea şi raportarea deşeurilor┌────────────┬──────────────┬────────────┬─────────────────────────┬───────────┐│Parametru │Unitate de │Punct de │Frecventa de monitorizare│Metoda de ││ │măsura │emisie │ │monitori- ││ │ │ │ │zare ││ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │└────────────┴──────────────┴────────────┴─────────────────────────┴───────────┘    Observaţii:    Pentru generarea de deşeuri trebuie monitorizate şi înregistrateurmătoarele:    ● compozitia fizica şi chimica a deşeurilor;    ● pericolul caracteristic;    ● precautii de manevrare şi substanţe cu care nu pot fi amestecate;    ● în cazul în care deşeurile sunt eliminate direct pe sol, de exempluîmprăştierea namolului sau un depozit de deşeuri pe amplasament, trebuiestabilit un program de monitorizare care ia în considerare materialele,agenţii potenţiali de contaminare şi căile potenţiale de transmiteredin sol în apa subterana, în apa de suprafaţa sau în lantul trofic. ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐ │ Numărul documentului respectiv pentru informaţii suplimentare │ │ │ privind monitorizarea şi raportarea generarii de deşeuri │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘9.6. Monitorizarea mediului9.6.1. Contribuţia la poluarea mediului ambiantEste cerută monitorizarea de mediu în afară amplasamentului instalaţiei?Observaţii:1) Necesitatea monitorizarii mediului în afară amplasamentului trebuie luată în considerare pentru evaluarea efectelor emisiilor în cursurile de apa controlate, în apa subterana, în aer sau sol sau a emisiilor de zgomot sau mirosuri neplacute.2) Monitorizarea mediului poate fi cerută, de ex. atunci când:● exista receptori vulnerabili;● emisiile au o contribuţie semnificativă asupra unui Standard de Calitate a Mediului (SCM) care este în pericol de a fi depăşit● Operatorul doreşte să justifice o concluzie BAT bazându-se pe lipsa efectului asupra mediului● este necesară validarea modelarii.3) Necesitatea monitorizarii trebuie luată în considerare pentru:● apa subterana, când trebuie facuta o caracterizare a calităţii şi debitului şi luate în considerare atât variatiile pe termen scurt, cat şi variatiile pe termen lung. Monitorizarea trebuie stabilită prin autorizaţia de gospodărirea apelor pe baza unui studiu hidrogeologic care să indice direcţia de curgere a apelor subterane, amplasamentul şi caracteristicile constructive necesare pentru forajele de monitorizare;● apa de suprafaţa, când vor fi necesare, în conformitate cu prevederile autorizaţiei de gospodărirea apelor, prelevarea de probe, analiza şi raportarea calităţii în amonte şi în aval a cursurilor de apa controlate● aer, inclusiv mirosurile;● contaminarea solului, inclusiv vegetatia şi produsele agricole;● evaluarea impactului asupra sănătăţii;● zgomot.9.6.2. Monitorizarea impactuluiDescrieti orice monitorizare a mediului realizată sau propusă în scopul evaluării efectelor emisiilor┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┐│Parametru/factor │Studiu/metoda de │ Concluzii ││de mediu │monitorizare │(dacă au fost formulate)││ │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤│ │ │ ││ │ │ │└─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐ │ Numărul documentului respectiv pentru informaţii suplimentare │ │ │ privind monitorizarea şi raportarea emisiilor în apa de suprafaţa│ │ │ sau în reţeaua de canalizare │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘Observaţii:În cazul în care monitorizarea mediului este cerută, la formularea propunerilor, trebuie luate în considerare următoarele:● poluantii care trebuie monitorizati, metodele standard de referinţa, protocoalele privind prelevarea probelor;● strategia de monitorizare, selecţia punctelor de monitorizare, optimizarea abordarii monitorizarii;● stabilirea nivelului de fond la care au contribuit alte surse;● incertitudinea metodelor utilizate şi eroarea generală de măsurare care rezultă;● protocoale de asigurare a calităţii (AC) şi de control al calităţii (CC), calibrarea şi întreţinerea echipamentelor, depozitarea probelor şi urmărirea reţelei de custodie/audit;● proceduri de raportare, stocarea datelor, interpretarea şi analiza rezultatelor, formatul de raportare pentru furnizarea informaţiilor către Autoritatea responsabilă de emiterea autorizaţiei integrate de mediu.9.7. Monitorizarea variabilelor de procesDescrieti monitorizarea variabilelor de proces ┌─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐ │ Următoarele sunt exemple de variabile de proces care │Descrieti măsurile│ │ ar putea necesita monitorizare: │luate sau pe care │ │ │intentionati să le│ │ │aplicati │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ │ ● materiile prime trebuie monitorizate din punctul de │ │ │ vedere al poluantilor, atunci când aceştia sunt │ │ │ probabili şi informaţia provenită de la furnizor │ │ │ este necorespunzătoare; │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ │ ● oxigen, monoxid de carbon, presiunea sau temperatura │ │ │ în cuptor sau în emisiile de gaze; │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ │ ● eficienta instalaţiei atunci când este importanţa │ │ │ pentru mediu; │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ │ ● consumul de energie în instalatie şi la punctele │ │ │ individuale de utilizare în conformitate cu planul │ │ │ energetic (continuu şi înregistrat); │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ │ ● calitatea fiecărei clase de deşeuri generate. │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤ │ ● Listati alte variabile de proces care pot fi │ │ │ importante pentru protecţia mediului. │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘9.8. Monitorizarea pe perioadele de funcţionare anormalaDescrieti orice măsuri speciale propuse pe perioada de punere în funcţiune, oprire sau alte condiţii anormale. Includeti orice monitorizare specială a emisiilor în aer, apa sau a variabilelor de proces cerută pentru a minimiza riscul asupra mediului.10. DEZAFECTARE10.1. Măsuri de prevenire a poluarii luate încă din faza de proiectare(Pentru o instalatie noua) descrieti modul în care au fost luate în considerare următoarele etape în faza de proiectare şi de execuţie a lucrărilor● Utilizarea rezervoarelor şi conductelor subterane este evitata atunci când este posibil (doar dacă nu sunt protejate de o izolatie secundară sau printr-un program adecvat de monitorizare); ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘● este prevăzută drenarea şi curatarea rezervoarelor şi conductelor înainte de demontare; ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘● lagunele şi depozitele de deşeuri sunt concepute având în vedere eventuala lor golire şi închidere; ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘● izolatia este concepută astfel încât să fie impermeabila, uşor de demontat şi fără sa producă praf şi pericol; ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘● materialele folosite sunt reciclabile (luând în considerare obiectivele operationale sau alte obiective de mediu). ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘NOTĂ:Pentru instalaţiile existente, asa cum sunt specificate deOrdonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2002privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluarii, este necesar ca la prima autorizare integrată de mediu, documentaţia să prezinte şi programul/măsurile prevăzute pentru dezafectare, astfel încât sa prevină poluarea mediului.10.2. Planul de închidere a instalaţieiDocumentaţia pentru solicitarea autorizaţiei integrate a instalaţiilor noi şi a celor existente trebuie să conţină un Plan de închidere a instalaţiei.Cele de mai jos pot fundamenta planul de închidere a instalaţiei. Acest plan trebuie elaborat la nivel de amplasament şi actualizat dacă circumstanţele se modifica. Orice revizuiri trebuie trimise Autorităţii responsabilă de emiterea autorizaţiei integrate de mediu.┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐│Furnizati un Plan de Amplasament cu indicarea poziţiei tuturor │ ││rezervoarelor, conductelor şi canalelor subterane sau a altor │ ││structuri. │ ││Identificati toate cursurile de apa, canalele către cursurile │ ││de apa sau acvifere. Identificati permeabilitatea structurilor │ ││subterane. Dacă toate aceste informaţii sunt prezentate în │ ││Planul de Amplasament anexat Raportului de Amplasament, │ ││faceti o referire la acesta. │ │└───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘10.3. Structuri subteranePentru fiecare structura subterana identificata în planul de mai sus se prezintă pe scurt detalii privind modul în care poate fi golita şi curatata/decontaminata şi orice alte acţiuni care ar putea fi necesare pentru scoaterea lor din funcţiune în condiţii de siguranţă atunci când va fi nevoie. Identificati orice aspecte nerezolvate.┌─────────────────────────┬─────────────────┬──────────────────────────────────┐│ Structuri subterane │ Conţinut │ Măsuri pentru scoaterea din ││ │ │funcţiune în condiţii de siguranţă││ │ │ │├─────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────────────┤├─────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────────────┤├─────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────────────┤├─────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────────────┤├─────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────────────┤├─────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────────────┤└─────────────────────────┴─────────────────┴──────────────────────────────────┘10.4. Structuri suprateranePentru fiecare structura supraterana identificati materialele periculoase (de ex. izolatiile de azbest) pentru care ar putea fi necesară o atenţie sporită la demontare şi/sau eliminare. Orice alte pericole pe care demontarea structurii le poate genera. Identificarea problemelor potenţiale este mai importanţa decât soluţiile, cu excepţia cazului în care dezafectarea este iminenta.┌───────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────┐│Clădire sau alta structura │ Materiale periculoase │Alte pericole potenţiale ││ │ │ │├───────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┤├───────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┤├───────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┤├───────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┤├───────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┤├───────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┤└───────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────────┘10.5. Lagune (iazuri de decantare, iazuri biologice)┌─────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐│Lagune │ │├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│Identificati toate lagunele (iazuri de decantare, iazuri │ ││biologice) │ │├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│Care sunt poluantii/agenţii de contaminare din apa? │ │├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│Cum va fi eliminata apa? │ │├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│Care sunt poluantii/agenţii de contaminare din │ ││sediment/namol? │ │├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│Cum va fi eliminat sedimentul/namolul? │ │├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│Cat de adanc pătrunde contaminarea? │ │├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│Cum va fi tratat solul contaminat de sub laguna (iazuri │ ││de decantare, iazuri biologice)? │ │├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│Cum va fi tratata structura lagunei (iazuri de decantare,│ ││iazuri biologice) pentru recuperarea terenului? │ │└─────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘10.6. Depozite de deşeuri┌─────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐│Depozite de deşeuri │ │├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│Identificati metoda ce asigura ca orice depozit de │ ││deşeuri de pe amplasament poate îndeplini condiţiile │ ││echivalente de încetare a funcţionarii; │ ││ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│Exista studiu de expertizare sau autorizaţie de │ ││funcţionare în siguranţa? │ │├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│Sunt implementate măsuri de evacuare a apelor pluviale de│ ││pe suprafaţa depozitelor? │ │└─────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘10.7. Zone din care se preleveaza probePe baza informaţiilor cuprinse în Raportul de Amplasament şi a operaţiilor propuse pentru prevenirea şi controlul integrat al poluarii, identificati zonele care ar putea fi considerate în aceasta etapa ca fiind cele mai importante pentru realizarea analizelor de sol şi de apa subterana la momentul dezafectarii. Scopul acestor analize este de a stabili gradul de poluare cauzat de activităţile desfăşurate şi necesitatea de remediere pentru aducerea amplasamentului într─o stare satisfăcătoare, care a fost definită în raportul iniţial de amplasament.┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐│Zone/locatii în care se preleveaza probe de sol/apa subterana│ Motivatie ││ │ │└─────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Este necesară realizarea de studii pe termen lung pentru a stabili cum se ││poate realiza dezafectarea cu minimum de risc pentru mediu? Dacă da, faceti o ││lista a acestora şi indicaţi termenele la care vor fi realizate. │├─────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┤│Studiu │ Termen ││ │ (anul şi luna) ││ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ │ │└─────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘    Identificati oricare alte probleme pertinente care trebuie rezolvateîn eventualitatea dezafectarii.11. ASPECTE LEGATE DE AMPLASAMENTUL PE CARE SE AFLA INSTALATIA┌──────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐│Sunteţi singurul deţinător de autorizaţie integrată de│ ││mediu pe amplasament? │ Da/Nu ││ │ (stergeti după caz) ││Dacă da, treceti la Secţiunea 13 │ │└──────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘11.1. SinergiiLuati în considerare şi descrieti dacă exista sau nu posibilitatea de aparitie a sinergiilor cu alţi deţinători de autorizaţie de mediu faţă de tehnicile prezentate mai jos sau alte tehnici care pot avea influenţa asupra emisiilor produse de instalatie.┌─────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐│ Tehnica │ Oportunitati │├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│1) proceduri de comunicare între diferiţi deţinători de │ ││autorizaţie; în special cele care sunt necesare pentru a │ ││garanta ca riscul procedurii incidentelor de mediu este │ ││minimizat; │ │├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│2) beneficierea de economiile de proporţie pentru a │ ││justifica instalarea unei unităţi de cogenerare; │ │├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│3) combinarea deşeurilor combustibile pentru a justifica │ ││montarea unei instalaţii în care deşeurile sunt utilizate│ ││la producerea de energie/unei instalaţii de cogenerare; │ │├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│4) deşeurile rezultate dintr─o activitate pot fi │ ││utilizate ca materii prime într─o alta instalatie; │ │├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│5) efluentul epurat rezultat dintr─o activitate având │ ││calitate corespunzătoare pentru a fi folosit ca sursa de │ ││alimentare cu apa pentru o alta activitate; │ │├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│6) combinarea efluentilor pentru a justifica │ ││realizarea unei staţii de epurare combinate sau │ ││modernizate; │ │├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│7) evitarea accidentelor de la o activitate care poate │ ││avea un efect daunator asupra unei activităţi aflate în │ ││vecinătate; │ │├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│8) contaminarea solului rezultată dintr─o activitate care│ ││afectează alta activitate ─ sau posibilitatea ca un │ ││Operator să deţină terenul pe care se afla o alta │ ││activitate; │ │├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│9) Altele. │ │└─────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘11.2. Selectarea amplasamentuluiJustificati selectarea amplasamentului propus (pentru instalaţii noi).12. LIMITELE DE EMISIEInventarul emisiilor şi compararea cu valorile limita de emisie stabilite/admise.12.1. Emisii în aer asociate cu utilizarea BAT─urilor(stergeti secţiunile în care nu se aplică)12.1.1. Emisii de solventiCerinţe suplimentare sau deosebite pentru tipuri specifice de activitate.┌───────┬──────┬──────┬─────┬───────┬────────────────────┬───────────────────┐│ │ │Puncte│Nivel│Unităţi│Tehnici care pot fi │Oricare abatere de ││Activi-│Emisie│de │limi-│de │considerate a fi BAT│la limita ─ faceti ││tate │ │emisie│ta │măsura │ │justificarea aici ││ │ │ │ │ │ │ │├───────┼──────┼──────┼─────┼───────┼────────────────────┼───────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├───────┼──────┼──────┼─────┼───────┼────────────────────┼───────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├───────┼──────┼──────┼─────┼───────┼────────────────────┼───────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │└───────┴──────┴──────┴─────┴───────┴────────────────────┴───────────────────┘    Justificati abaterile de la oricare din valorile limita de emisieprezentate mai sus.┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘12.1.2. Emisii de dioxid de carbon de la utilizarea energiei┌────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐│ │Emisii anuale de ││ Sursa de energie │ CO(2) în mediu ││ │ (tone) ││ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│Electricitate din reţeaua publică │ ││Electricitate din alta sursa*) │ │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│Abur adus din afară amplasamentului/apa fierbinte*) │ │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│Gaz │ │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│Petrol │ │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│Total │ │└────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘    *) Specificati mai jos sursa şi factorul pentru emisiile de CO(2).┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    (Nu exista valori limita pentru emisiile masice de CO(2))12.2. Evacuari în reţeaua de canalizare proprieEmisii în apa asociate utilizării BAT─urilor┌─────────────────────────────┬───────────┬───────────────┬────────────────────┐│ Substanţa │ Puncte de │ Valoarea prag │ Valoarea limita de ││ │ emisie │ mg/dmc │emisie propusă mg/l │├─────────────────────────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────┤│Consum Biochimic de Oxigen │ │ │ ││(CBO) ─ (5 zile la 20°C) │ │ │ ││ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────┤│Consum Chimic de Oxigen (CCO)│ │ │ ││(2 ore) │ │ │ ││ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────┤│Materii totale în suspensie │ │ │ ││ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────┤│Sulfuri │ │ │ ││ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────┤│pH │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────┤│Metale şi compuşi metalici │ │ │ ││ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────┤│ │ │ │ │├─────────────────────────────┼───────────┼───────────────┼────────────────────┤│ │ │ │ │└─────────────────────────────┴───────────┴───────────────┴────────────────────┘NOTĂ:O valoare prag este stabilită făcând referinţa mai întâi la legislaţia română şi apoi la ghidurile de referinţa pentru BAT şi în cazul în care nici una din cele doua alternative de mai sus nu se aplică putem sa ne ghidam după VLE stabilite prin normele unui alt stat membru.OBSERVAŢII:Se specifică cel puţin valorile limita de emisie pentru poluantii specifici activităţii pentru care se solicita emiterea autorizaţiei integrate de mediu.Limitele considerate mai sus se aplică în general emisiilor în cursuri de râuri folosite ca resurse de apa în vederea potabilizarii. Pentru situaţiile foarte sensibile pot fi atinse niveluri mai mici.12.3. Emisii în reţeaua de canalizare oraseneasca sau cursuri de apa de suprafaţa (după preepurarea proprie)┌───────────────────────────────────┬─────────┬────────────────┬───────────────┐│ Substanţa │Puncte de│Limita de emisie│Nivel de emisie││ │ emisie │ mg/dmc │ stabilit │├───────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┤│Consum Biochimic de Oxigen │ │ │ ││(CBO) ─ (5 zile la 20°C) │ │ │ ││ │ │ │ │├───────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┤│Consum Chimic de Oxigen (CCO) │ │ │ ││(2 ore) │ │ │ ││ │ │ │ │├───────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┤│Materii în suspensie │ │ │ ││ │ │ │ │├───────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┤│Sulfuri │ │ │ ││ │ │ │ │├───────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┤│pH │ │ │ ││ │ │ │ │├───────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼───────────────┤│Metale şi compuşi metalici*) │ │ │ ││ │ │ │ │└───────────────────────────────────┴─────────┴────────────────┴───────────────┘    Justificati abaterile de la oricare din valorile limita de emisiede mai sus.    *) Observatie: Tabelul se va completa cu gama indicatorilor cuprinşiîn Hotărârea Guvernului nr. 188/2002 (NTPA 002 pentru evacuarile în reţeauade canalizare oraseneasca şi NTPA 001 pentru evacuarile în cursurile de apade suprafaţa) completată şi modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 352/2005,completată cu Hotărârea Guvernului nr. 118/2002, în funcţie de indicatoriiprezenţi în apa uzata industriala provenită din instalatie.13. IMPACT13.1. Evaluarea impactului emisiilor asupra mediuluiLuând în considerare faptul ca au fost deja realizate fie un studiu de evaluare a impactului asupra mediului fie un bilanţ de mediu, nivelul de detaliere din solicitare trebuie să corespundă nivelului de risc asupra mediului exercitat de emisiile rezultate din activităţi.Instalaţiile care evacueaza emisii în receptori importanti sau sensibili sau emit substanţe a căror natura şi cantitate ar putea afecta receptorii din mediu pot necesita o evaluare mai detaliată a efectelor potenţiale. În cazul în care instalaţiile evacueaza doar un nivel scăzut de emisii şi nu exista receptori afectaţi sau sensibili, aceste zone pot sa nu necesite o astfel de evaluare detaliată.Operatorii trebuie să aibă dovezi care susţin evaluarea impactului exercitat de activităţile lor asupra mediului şi acestea să fie componente ale documentaţiei de solicitare. Îndrumarul privind evaluarea BAT prezintă o metodologie pentru efectuarea acestei evaluări, care oferă recomandări suplimentare privind natura informaţiilor şi nivelul de detaliere necesar. De asemenea, oferă o metoda de stabilire a importantei impactului unei evacuari asupra mediului receptor.13.2. Localizarea receptorilor, a surselor de emisii şi a punctelor de monitorizareTrebuie anexate harti şi planuri ale amplasamentului la scara corespunzătoare pentru a indica în mod vizibil localizarile receptorilor, sursele şi punctele de monitorizare în care au fost făcute măsurători pentru substantele evacuate sau pentru impactul substanţelor evacuate din instalaţii. Extinderea zonei considerate poate fi la nivel local, naţional sau internaţional, în funcţie de mărimea şi natura instalaţiei şi de natura evacuarilor.În special, următorii receptori importanti şi sensibili trebuie luati în considerare ca parte a evaluării:● Habitate care intra sub incidenţa Directivei Habitate, transpusa în legislaţia naţionala prinLegea nr. 462/2001, aflate la o distanta de până la 20 km de instalatie sau până la 20 km de amplasamentul unei centrale electrice cu o putere mai mare 50 MWth● Arii naturale protejate aflate la o distanta de până la 20 km de instalatie● Arii naturale protejate care pot fi afectate de instalatie● Comunităţi (de ex. şcoli, spitale sau proprietăţi invecinate)● Zone de patrimoniu cultural● Soluri sensibile● Cursuri de apa sensibile (inclusiv ape subterane)● Zone sensibile din atmosfera (de ex. reducerea stratului de ozon din stratosfera, calitatea aerului în zona în care SCM este amenintat)Informaţiile despre identificarea receptorilor importanti şi sensibili trebuie rezumate în tabelul de mai jos (extindeti tabelul dacă este nevoie).*7) Notă ------------*7) Receptorii sensibili la mirosuri şi zgomot trebuie să fi fost identificati în Secţiunile 5.6.3.1 şi 9 din solicitare.13.2.1. Identificarea receptorilor importanti şi sensibili┌─────────┬───────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────┐│ │ │ Lista evacuarilor din │ Localizarea informatiei de ││Harta de │ │instalatie care pot avea un│ suport privind impactul ││referinţa│ Tip de receptor care │ efect asupra receptorului │evacuarilor (de ex. rezultatele││ pentru │ poate fi afectat de │şi parcursul lor. (Aceasta │ evaluării BAT, rezultatele ││receptor │emisiile din instalatie│poate include atât efectele│ modelarii detaliate, ││ │ │ negative, cat şi pe cele │ contribuţia altor surse ─ ││ │ │ pozitive) │ anexate acestei solicitări ││ │ │ │ │├─────────┼───────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ │ │ │ │├─────────┼───────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ │ │ │ │├─────────┼───────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ │ │ │ │└─────────┴───────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────────┘13.3. Identificarea efectelor evacuarilor din instalatie asupra mediuluiOperatorii/Titularii de activitate trebuie să facă dovada ca o evaluare satisfăcătoare a efectelor potenţiale ale evacuarilor din activităţile autorizate a fost realizată şi impactul este acceptabil. Acest lucru poate fi făcut prin utilizarea metodologiei de evaluare a BAT şi a altor informaţii suplimentare pentru a prezenta efectele asupra mediului exercitate de emisiile rezultate din activităţi. Rezultatul evaluării trebuie inclus în solicitare şi rezumat în tabelul 14.3.1 de mai jos.13.3.1. Rezumatul evaluării impactului evacuarilor (extindeti tabelul dacă este nevoie)┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Rezumatul evaluării impactului │├──────────────────────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤│ Listati evacuarile │Descrierea motivelor pentru│Confirmati ca evacuarile semnificative││semnificative de substanţe│ elaborarea unei modelări │nu au drept rezultat o depasire a SCM ││ şi factorul de mediu în │ detaliate: dacă aceasta a │ prin listarea Concentratiei ││care sunt evacuate, de ex.│ fost realizată, şi │Preconizate în Mediu (CPM) ca procent ││ cele în care contribuţia │ localizarea rezultatelor │ din SCM pentru fiecare substanţa ││ procesului (CP) este mai │ (anexate solicitării) │ (inclusiv efectele pe termen lung şi ││ mare de 1% din SCM*) │ │ pe termen scurt, după caz)*) ││ │ │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │ │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │ │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │ │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │ │ │├──────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │ │ │└──────────────────────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘    *) SCM se referă la orice Standard de Calitate a Mediului aplicabil.13.4. Managementul deşeurilorReferitor la activităţile care implica eliminarea sau valorificarea deşeurilor, luati în considerare obiectivele relevante în tabelul următor şi identificati orice măsuri suplimentare care trebuie luate în afară de cele pe care v─aţi angajat deja să le realizaţi, în scopul aplicării BAT─urilor, în aceasta Solicitare de obţinere a autorizaţiei integrate de mediu.┌──────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐│ Obiectiv relevant │Măsuri suplimentare││ │care trebuie luate ││ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤│a) asigurarea ca deseul este recuperat sau eliminat fără │ ││periclitarea sănătăţii umane şi fără utilizarea de procese│ ││sau metode care ar putea afecta mediul şi mai ales fără: │ ││ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┤ ││ ● risc pentru apa, aer, sol, plante sau animale; sau │ ││ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┤ ││ ● cauzarea disconfortului prin zgomot şi mirosuri; sau │ ││ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┤ ││ ● afectarea negativa a peisajului sau a locurilor de │ ││ interes special; │ ││ │ │└──────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘    Referitor la obiectivul relevant    b) implementare, cat mai concret cu putinta, a unui plan făcut conformprevederilor din Planul Local de Acţiune pentru protecţia mediuluicompletati tabelul următor:┌──────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐│ Identificati orice planuri de │ Faceti observaţii asupra gradului ││ dezvoltare realizate de autoritatea │ în care propunerile corespund cu ││ locală de planificare, inclusiv planul │ conţinutul unui astfel de plan ││ local pentru deşeuri │ ││ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤│ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤│ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤│ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤│ │ │└──────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘  +  Secţiunea 15 Programele de Conformare şi Modernizare13.5. Habitate speciale┌──────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐│ │ Răspuns ││ Cerinţa │(Da/Nu/identificati/confirmati││ │includerea, dacă este cazul) ││ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│Aţi identificat Situri de Interes Comunitar (Natura 2000), │Dacă nu, treceti la Secţiunea ││arii naturale protejate, zone speciale de conservare, care │următoare. ││pot fi afectate de operaţiile la care s─a făcut referire în │ ││Solicitare sau în evaluarea dumneavoastră de impact de mai │ ││sus? │ ││ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│Aţi furnizat anterior informaţii legate de Directiva Habitate,│ ││pentru SEVESO sau în alt scop? │ ││ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│Exista obiective de conservare pentru oricare din zonele │ ││identificate? (D/N, va rugăm enumerati) │ ││ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│Realizand evaluarea BAT pentru emisii, sunt emisiile rezultate│ ││din activităţile dumneavoastră apropiate de sau depăşesc │ ││nivelul identificat ca posibil să aibă un impact semnificativ │ ││asupra ariilor protejate? │ ││Nu uitati sa luati în considerare nivelul de fond şi emisiile │ ││existente provenite din alte zone sau proiecte. │ ││ │ │└──────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┘14. PROGRAMUL PENTRU CONFORMARE ŞI PROGRAMUL DE MODERNIZAREVa rugăm sa rezumati mai jos toate datele pe care le─aţi propus în secţiunile anterioare ale solicitării. Măsurile incluse în Planul de acţiuni şi Programul de modernizare trebuie grupate pe secţiuni pentru fiecare factor de mediu afectat, măsuri de reducere a poluarii, măsuri de remediere a poluarii istorice, pe baza obiectivului principal al măsurii respective.┌──────────────────────────┬─────────────────────┬─────────┬───────────────────┐│ Măsura │ Data propusă pentru │ Costuri │Sursa de finanţare ││ │ implementare │ │ Nota ││ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────┼───────────────────┤│ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────┼───────────────────┤│ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────┼───────────────────┤│ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────┼───────────────────┤│ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────┼───────────────────┤│ │ │ │ │└──────────────────────────┴─────────────────────┴─────────┴───────────────────┘NOTĂ:● 0 = sursa va trebui identificata● 1 = finanţare proprie● 2 = credit bancar● 3 = instituţie financiară internationala● 4 = finanţare nerambursabilăProgramul pentru conformare trebuie să includă obligatoriu şi prevederile Programului de etapizare, anexa la Autorizaţia de Gospodărirea Apelor.În acest moment, aţi realizat toate etapele completării solicitării dumneavoastră. Va rugăm sa va intoarceti la pagina de început pentru a verifica dacă aţi inclus toate elementele necesare.
   +  Anexa 2 Notă --------la procedura Notă ------------                                CONŢINUTUL─CADRU                     pentru autorizaţia integrată de mediu    Numele ARPM ..........................    Adresa ARPM ..........................                         AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU    Numărul de înregistrare al autorizaţiei: ..........    Titularul autorizaţiei: ...........................    Locaţia activităţii: .............................    Categoria de activitate conf. anexei 1 a Ordonanţei de Urgenta a    Guvernului nr. 34/2002:    Codul CAEN: ............................    Codul Nose ─ P: ........................    Codul SNAP 2: ..........................    Emisă de: ..................... Titlul ............    Data emiterii: .....................                                         ( L.S. )   1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂŢII ............   2. TEMEIUL LEGAL   3. CATEGORIA DE ACTIVITATE ...............................   4. DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII ..............................   5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII   6. MATERII PRIME ŞI AUXILIARE ............................   7. RESURSE: APA, ENERGIE, GAZE NATURALE .................      7.1. APA ............................................      7.1.1. Alimentarea cu apa: ..........................      7.1.2. Evacuarea apelor uzate: ......................      7.1.3. Ape subterane      7.2. UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIEI ..............      7.3. GAZE NATURALE .................................   8. DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGIE EXISTENTE      PE AMPLASAMENT ................   9. INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANTILOR      ÎN MEDIU ..................      9.1. AER ..........................................      9.2. APA ..........................................      9.3. SOL ..........................................      9.4. ALTE DOTĂRI ..................................   10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL       ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT ............       10.1. AER ........................................       10.1.1. Emisii ...................................       10.1.2. Imisii ...................................       10.2. APA (inclusiv în apa subterana dacă este cazul) .........       10.3. SOL .............................................       10.4. ZGOMOT: .........................................    11. GESTIUNEA DEŞEURILOR ..................................       11.1. DEŞEURI PRODUSE, COLECTATE, STOCATE TEMPORAR ...........       11.1.1. Deşeuri nepericuloase .......................       11.1.2. Deşeuri periculoase .........................       11.2. DEŞEURI REFOLOSITE ............................       11.3. DEŞEURI COMERCIALIZATE ........................       11.4. DEPOZITARE DEFINITIVA A DEŞEURILOR ............    12. INTERVENŢIA RAPIDA/PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR        DE URGENTA, SIGURANTA INSTALAŢIEI ..................    13. MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII ..........................        13.1.1. AER ─ emisii ...............................        13.1.2. AER ─ imisii ...............................        13.2. APA (inclusiv apa subterana dacă este cazul)        13.3. SOL ..........................................        13.4. DEŞEURI ......................................        13.4.1. Deşeuri tehnologice ........................        13.4.2. Ambalaje ...................................        13.5. ZGOMOT .......................................        13.6. MIROSURI .....................................    14. RAPORTARI LA UNITATEA TERITORIALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI        ŞI PERIODICITATEA ACESTORA .................    15. OBLIGAŢIILE TITULARULUI ACTIVITĂŢII ..................    16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR    17. GLOSAR DE TERMENINOTĂ:Conţinutul cadru pentru autorizaţia integrată de mediu se va adapta în funcţie de cerinţele specifice ale fiecărei activităţi supusă procedurii de autorizare. Notă -------