HOTĂRÂRE nr. 208 din 17 martie 2005 (*actualizata*)privind organizarea şi functionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala(actualizata până la data de 1 noiembrie 2005*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 31 martie 2005. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 1 noiembrie 2005, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 436 din 12 mai 2005 şi HOTĂRÂREA nr. 1.269 din 18 octombrie 2005.În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi functionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2005 privind stabilirea unor măsuri de preluare a Gărzii Financiare şi a Autorităţii Naţionale a Vamilor în subordinea Ministerului Finanţelor Publice, precum şi a unor măsuri de reorganizare a Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Organizarea şi functionarea Ministerului Finanţelor Publice  +  Secţiunea 1 Dispozitii generale şi principalele obiective şi atribuţii  +  Articolul 1 (1) Ministerul Finanţelor Publice se organizeaza şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului, care aplica Strategia şi Programul de guvernare în domeniul finanţelor publice. (2) Ministerul Finanţelor Publice este minister cu rol de sinteza, institutie publică cu personalitate juridica. (3) În subordinea Ministerului Finanţelor Publice se organizeaza şi funcţionează Agentia Naţionala de Administrare Fiscala, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, institutie publică cu personalitate juridica, finanţată de la bugetul de stat. (4) Sediul Ministerului Finanţelor Publice şi al Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala este în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5.  +  Articolul 2 (1) Ministerul Finanţelor Publice contribuie la elaborarea şi implementarea Strategiei şi a Programului de guvernare în domeniul finanţelor publice, în exercitarea administrarii generale a finanţelor publice, asigurand utilizarea parghiilor financiare şi valutare în concordanta cu cerinţele economiei de piaţa şi pentru stimularea initiativei agentilor economici. (2) Prin atribuţiile încredinţate şi prin structura sa, Ministerul Finanţelor Publice indeplineste urmatoarele functii: a) de strategie, prin care se asigura elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul finanţelor publice; b) de reglementare şi sinteza, prin care se asigura elaborarea cadrului normativ şi instituţional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice în domeniul sau de activitate; c) de elaborare şi implementare a politicii bugetare şi a politicii fiscale a Guvernului; d) de corelare a politicilor fiscale şi bugetare cu celelalte politici economico-sociale; e) de administrare a veniturilor statului; f) de contractare şi administrare a datoriei publice; g) de administrare a resurselor derulate prin Trezoreria Statului; h) de exercitare a controlului financiar public intern; i) de asigurare a evidentei centralizate a bunurilor ce constituie domeniul public al statului; j) de elaborare şi supraveghere a cadrului legal în domeniul contabilitatii;j^1) de coordonare a asistentei financiare nerambursabile acordate României de Uniunea Europeana şi statele membre ale acesteia;j^2) de administrare financiară a fondurilor PHARE, ISPA şi SAPARD; k) de reprezentare, prin care se asigura, în numele statului român şi al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul sau de activitate; l) de autoritate de stat, prin care se asigura exercitarea controlului aplicarii unitare şi respectarii reglementarilor legale în domeniul sau de activitate, precum şi al funcţionarii instituţiilor care îşi desfăşoară activitatea în subordinea sau sub autoritatea sa; m) de autoritate a administraţiei publice centrale de specialitate, prin care se asigura elaborarea şi implementarea politicii în domeniul sistemelor de management financiar şi control la instituţiile publice. (3) Ministerul Finanţelor Publice urmareste indeplinirea masurilor necesare în vederea realizării cerințelor de aderare la Uniunea Europeana în domeniul sau de activitate. (4) Principiile care stau la baza activităţii Ministerului Finanţelor Publice sunt: a) coerenta, stabilitatea şi predictibilitatea finanţelor publice pe termen mediu; b) armonizarea cadrului legislativ cu reglementarile Uniunii Europene; c) intarirea autorităţii institutiei; d) perfectionarea managementului fondurilor publice; e) transparenta activităţii în toate domeniile sale de activitate; f) colaborarea cu partenerii sociali; g) asigurarea unui mediu de afaceri concurential şi predictibil.-----------Literele j^1) şi j^2) ale alin. (2) al art. 2 au fost introduse de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.269 din 18 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 1 noiembrie 2005.  +  Articolul 3 (1) În realizarea functiilor sale Ministerul Finanţelor Publice are, în principal, urmatoarele atribuţii:1. propune strategii de dezvoltare pe termen mediu şi lung şi solutii de reforma în domeniul finanţelor publice;2. elaboreaza proiectul bugetului de stat, al legii bugetului de stat şi raportul asupra proiectului bugetului de stat, precum şi proiectul legii de rectificare a bugetului de stat, operand rectificarile corespunzătoare;3. stabileste echilibrul bugetar în faza de elaborare a proiectului bugetului de stat şi a rectificarii acestuia;4. stabileste metodologii pentru elaborarea proiectelor bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, a bugetelor fondurilor speciale şi a proiectelor bugetelor locale;5. analizeaza periodic modul de realizare a prevederilor bugetare, în corelare cu indicatorii macroeconomici, şi prezinta informari Guvernului cu propuneri de imbunatatire;6. urmareste execuţia operativa a bugetului general consolidat; stabileste masurile necesare pentru incasarea veniturilor şi limitarea cheltuielilor în vederea încadrării în deficitul bugetar aprobat;7. elaboreaza şi aproba clasificatia indicatorilor privind finanţele publice;8. elaboreaza proiectul bugetului asigurarilor sociale de stat, al legii bugetului asigurarilor sociale de stat, precum şi proiectul legii de rectificare a acestuia;9. deschide creditele necesare pentru cheltuielile fiecarui ordonator principal de credite în cadrul fiecarui exercitiu bugetar;10. analizeaza şi avizeaza deschiderile de credite bugetare pentru stimularea productiei de export şi a exporturilor;11. monitorizează, în condiţiile legii, numărul de posturi şi cheltuielile de personal din instituţiile publice;12. aproba, prin delegare de competente, modificari în fisele de investitii anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite bugetare;13. aproba repartizarea pe trimestre a veniturilor şi a cheltuielilor prevăzute în bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat şi în bugetele fondurilor speciale;14. avizeaza proiectele de acte normative care genereaza influente financiare asupra bugetului general consolidat;15. analizeaza, fundamentează, propune cadrul legislativ şi stabileste măsuri privind imprumuturile necesare în vederea acoperirii deficitului bugetar şi refinantarii datoriei publice sau pentru acţiuni şi lucrari de interes public; administreaza datoria publică, urmareste rambursarea acesteia şi achitarea dobanzilor aferente, în condiţiile legii;16. elaboreaza proiecte de acte normative privind datoria publică şi Trezoreria Statului;17. administreaza şi gestioneaza datoria publică guvernamentala;18. elaboreaza raportul privind datoria publică interna şi externa a României, pe care îl prezinta semestrial Guvernului şi Parlamentului;19. reintregeste, la propunerea ordonatorilor principali de credite, Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat, cu creditele bugetare anulate sau reduse;20. elaboreaza şi actualizeaza metodologia privind criteriile de evaluare şi selecţie a obiectivelor de investitii publice;21. analizeaza programul de investitii din punct de vedere al încadrării în limitele de cheltuieli stabilite, al respectarii criteriilor de selecţie şi prioritizare şi al esalonarii creditelor bugetare în functie de durata de execuţie a obiectivelor;22. coordonează monitorizarea intregului program de investitii publice;23. elaboreaza strategia în domeniul investitiilor publice, pe baza propunerilor de programe de investitii ale ordonatorilor principali de credite;24. avizeaza programe de investitii publice anuale şi multianuale, elaborate de ordonatorii principali de credite;25. abrogat;26. abrogat;27. abrogat;28. abrogat;29. administreaza contul general al Trezoreriei Statului, deschis la Banca Naţionala a României, scop în care incheie conventii cu aceasta;30. stabileste sistemul de organizare şi functionare a Trezoreriei Statului, în vederea asigurarii efectuării operaţiunilor de încasări şi plati pentru sectorul public;31. elaboreaza şi administreaza bugetul de venituri şi cheltuieli al Trezoreriei Statului;32. colaboreaza cu Banca Naţionala a României la elaborarea balantei de plati externe, a balantei creanţelor şi angajamentelor externe, a reglementarilor din domeniul monetar şi valutar şi informeaza semestrial Guvernul asupra modului de realizare a acestora, cu propuneri de solutii în acoperirea deficitului sau utilizarii excedentului din contul curent al balantei de plati externe;33. contracteaza şi garanteaza împrumuturi de stat de pe piaţa financiară interna şi externa, în scopul şi în limitele competentelor stabilite de lege;34. asigura punerea în circulatie prin Banca Naţionala a României, pe bază de convenţie, a unor instrumente financiare specifice;35. elaboreaza lucrarile privind contul general anual de execuţie a bugetului de stat, contul general al datoriei publice a statului şi, respectiv, a bugetului asigurarilor sociale de stat, precum şi conturile anuale de execuţie a bugetelor fondurilor speciale şi proiectele de legi referitoare la aceste conturi de execuţie, pe care le prezinta spre insusire Guvernului, în vederea transmiterii pentru adoptare Parlamentului;36. elaboreaza sau avizeaza proiecte de acte normative pentru aprobarea normelor şi normativelor de cheltuieli şi acordarea unor drepturi personalului din instituţiile publice;37. colaboreaza cu alte autorităţi publice în procesul elaborarii de acte normative privind salarizarea personalului din sectorul bugetar;38. elaboreaza proiecte de acte normative privind stabilirea impozitelor directe şi indirecte, urmareste perfectionarea asezarii acestora şi armonizarea legislativa în acest domeniu;39. elaboreaza, pe baza modelului-cadru al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economica (O.C.D.E.), proiectul românesc de convenţie pentru evitarea dublei impuneri şi urmareste actualizarea acestuia în concordanta cu recomandarile adoptate de O.C.D.E.;40. negociaza, pregăteşte parafarea, semnarea şi ratificarea convenţiilor pentru evitarea dublei impuneri negociate;41. elaboreaza strategii, studii comparative, prioritati şi proiecte de acte normative privind politica fiscala a României în domeniul convenţiilor pentru evitarea dublei impuneri;42. urmareste realizarea unui management eficient şi coerent al sistemului fiscal românesc, având ca scop elaborarea şi menţinerea unui sistem fiscal unitar, stabil şi armonizat, în stransa concordanta cu indicatorii macroeconomici din Strategia de modernizare a administraţiei publice;43. elaboreaza proiecte de acte normative în domeniul contabilitatii financiare şi de gestiune şi urmareste perfectionarea acestuia în corelatie cu normele europene în domeniu;44. exercita, prin organele sale de specialitate, controlul utilizarii creditelor bugetare de către instituţiile publice;45. deruleaza operaţiuni de încasări şi plati, ca participant direct al Sistemului naţional de plati;46. urmareste respectarea angajamentelor asumate prin acordurile incheiate cu organismele financiare internationale în domeniul datoriei publice;47. elaboreaza politica vamala în concordanta cu cadrul legislativ existent, precum şi actele normative în realizarea acesteia;48. elaboreaza proiecte de acte normative privind valorificarea bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului şi asigura valorificarea acestora în condiţiile legii;49. asigura administrarea monopolului de stat, în condiţiile legii;50. reglementeaza controlul financiar preventiv şi exercită controlul financiar preventiv delegat, în scopul constituirii şi utilizarii legale şi eficiente a fondurilor publice;51. îndrumă metodologic şi organizeaza activitatea de instruire şi pregatire profesionala în domeniul auditului intern şi al sistemelor de management financiar şi control;52. realizează activităţi de control operativ la institutii publice şi solutioneaza contestaţiile depuse de acestea;53. exercita calitatea de reprezentant al României la organismele internationale cu caracter financiar, în condiţiile legii;54. negociaza, pregăteşte parafarea, semnarea şi ratificarea acordurilor guvernamentale bilaterale privind promovarea şi protejarea reciproca a investitiilor;55. coordonează, negociaza şi incheie acorduri internationale în numele statului, în domeniul relatiilor financiare şi valutare, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe;56. reprezinta statul, ca subiect de drepturi şi obligaţii, în faţa instanţelor, precum şi în orice alte situaţii în care acesta participa nemijlocit, în nume propriu, în raporturi juridice, dacă legea nu stabileste în acest scop un alt organ;57. asigura relaţia cu Parlamentul, Consiliul Economic şi Social, sindicatele, patronatele şi alti exponenti ai societatii civile în problemele specifice activităţii sale;58. asigura un dialog constructiv cu partenerii de dialog social, în spiritul respectului reciproc şi în conformitate cu principiile şi standardele europene, în vederea asigurarii eficientei activităţii şi stabilitatii sociale, şi sustine în Parlament proiectele de acte normative pe care le initiaza;59. solutioneaza petitiile primite de la cetăţeni, care se inscriu în sfera sa de competenţa, în conformitate cu prevederile legale;60. elaboreaza, implementeaza şi dezvolta sistemul informatic în domeniul finanţelor publice;61. asigura, potrivit legii, tipărirea hartiilor de valoare de natura titlurilor de stat, bonurilor de tezaur, obligatiunilor necesare finantarii datoriei publice, timbrelor fiscale, precum şi a formularelor şi imprimatelor tipizate utilizate în activitatea fiscala şi financiar-contabila;62. elaboreaza, monitorizează şi implementeaza sistemul de comunicare interna şi externa şi cadrul comunicational în scopul sustinerii activităţii sale;63. aplica legislatia în domeniul resurselor umane - recrutare, angajare, avansare, promovare, mobilitate, sanctionare şi incetare a raporturilor de muncă/serviciu, respectiv salarizare a personalului din autoritatea sa;64. elaboreaza şi deruleaza programe de perfectionare profesionala a personalului din cadrul Ministerului Finanţelor Publice prin Şcoala de Finante Publice şi Vama şi alte organisme specializate în acest domeniu;65. asigura prin sistemul de management al performantei şi dezvoltare profesionala un corp al functionarilor publici profesionist, onest, stabil şi eficient, în scopul crearii unei organizaţii moderne, flexibile, functionale şi eficiente, în condiţiile legii;66. initiaza măsuri şi participa, împreună cu instituţiile de profil, la elaborarea programelor menite sa sprijine pregătirea profesionala a functionarilor publici în domeniul managementului fondurilor Uniunii Europene;67. editeaza materiale de specialitate necesare pentru mediatizarea problematicii financiare, în vederea cunoasterii sale de către personalul propriu şi de către contribuabili;68. asigura elaborarea, tipărirea şi difuzarea publicaţiei "Revista Finante Publice şi Contabilitate", activitate finanţată integral din venituri proprii;69. exercita atribuţiile ce îi revin, potrivit legii, asupra activităţii companiilor naţionale aflate sub autoritatea sa;70. urmareste constituirea, administrarea şi utilizarea Fondului de contrapartida rezultat din contravaloarea în lei a ajutoarelor economice, nerambursabile, acordate României de organisme internationale sau guvernele altor tari;71. asigura evidenta statistica a ajutoarelor externe nerambursabile;72. gestioneaza asistenţa financiară nerambursabilă acordată României de Uniunea Europeana potrivit prevederilor memorandumurilor de înţelegere, memorandumurilor şi acordurilor de finanţare semnate de Guvernul României şi de Comisia Europeana, precum şi asistenţa financiară rambursabila acordată de institutii financiare internationale;73. asigura fundamentarea, coordonarea şi realizarea activităţilor specifice procesului de pregatire a aderarii României la Uniunea Europeana, pe domeniile din competenţa şi responsabilitatea sa;74. elaboreaza strategia şi cadrul normativ general, coordonează şi evalueaza activitatea de audit public intern la nivel naţional, efectueaza misiuni de audit public intern de interes naţional cu implicatii multisectoriale şi exercită activităţi de audit public intern la nivelul aparatului propriu;75. efectueaza inspecţii privind respectarea legalităţii, atât la nivelul aparatului propriu, cat şi la nivelul celorlalte institutii publice, în domeniul sau de activitate;76. aplica, în calitate de principal furnizor de ajutor de stat, legislatia în domeniul ajutorului de stat;77. aplica dispozitiile legale în domeniul preturilor, pentru care legea abiliteaza Ministerul Finanţelor Publice;78. urmareste evolutia preturilor în economie;79. aplica dispozitiile legale în domeniul concurentei neloiale şi al publicităţii, pentru care legea abiliteaza Ministerul Finanţelor Publice;80. participa la schimbul de informaţii şi experienta în relatiile cu organizaţiile şi instituţiile internationale, în domeniul sau de activitate;81. reprogramează, coordonează, gestioneaza, monitorizează şi evalueaza utilizarea asistentei financiare acordate României de Uniunea Europeana şi statele membre ale acesteia şi indeplineste rolul de coordonator naţional al asistentei financiare şi de responsabil naţional cu autorizarea finantarii în relaţia cu Uniunea Europeana;82. asigura managementul tehnic pentru proiectele din cadrul Acordului privind programul de cooperare economica pe 5 ani, incheiat între Guvernul României şi Guvernul Republicii Elene;83. coordonează programarea şi monitorizarea Instrumentului pentru politici structurale de preaderare (ISPA);83^1. asigura verificarea declaratiilor de cheltuieli emise în cadrul procesului de implementare a Programului ISPA;84. realizează activităţile aferente procesului de ratificare şi/sau amendare a memorandumurilor de finanţare (PHARE şi ISPA), precum şi a acordurilor interguvernamentale privind acordarea asistentei financiare nerambursabile acordate de statele membre ale Uniunii Europene;84^1. coordonează proiectele de parteneriat public-privat, promovate în cadrul Programului ISPA şi al Fondului de coeziune;85. coordonează elaborarea Planului naţional de dezvoltare, document de planificare strategica şi programare financiară multianuala al României, elaborat pe baza strategiilor sectoriale şi a strategiei naţionale de dezvoltare regionala şi care fundamentează fondurile de tip structural alocate de Uniunea Europeana în perioada de preaderare şi instrumentele structurale după aderare;86. coordonează pregătirea şi implementarea cadrului legislativ, instituţional şi procedural pentru gestionarea instrumentelor structurale;87. stabileste, împreună cu ministerele şi cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, sistemul de date, informaţii şi raportări periodice privind utilizarea fondurilor comunitare, pe care le supune analizei şi, după caz, aprobării Guvernului;88. supune dezbaterii Guvernului, periodic, rapoarte privind modul de utilizare a asistentei financiare nerambursabile;89. coordonează participarea României şi indeplineste functia de punct naţional de contact la proiectele de infratire instituţională cu statele care beneficiaza de finanţări nerambursabile ale Uniunii Europene;90. abrogat;91. centralizeaza şi prelucreaza datele necesare estimarii nivelului tranzactiilor financiare cu Uniunea Europeana şi întocmirii rapoartelor premergatoare estimarilor respective şi a reflectarii lor în bugetul comunitar;92. deschide şi administreaza conturile necesare în vederea desfăşurării tranzactiilor financiare cu Uniunea Europeana şi comunică acesteia operaţiunile şi inregistrarile efectuate în conturile respective;93. centralizeaza lunar datele aferente resurselor proprii a caror constatare se efectueaza în tara noastra (taxe vamale, contribuţii agricole, taxa pe zahar etc.), întocmeşte notele de raport în vederea determinarii nivelului în lei al contribuţiilor aferente resursei V.N.B. şi taxei pe valoarea adăugată şi emite dispozitii de plată către Banca Naţionala a României în vederea virarii la timp a obligaţiilor aferente resurselor şi contributiei statului român la bugetul comunitar. (2) Ministerul Finanţelor Publice indeplineste toate atribuţiile şi are toate competentele conferite prin legi sau prin alte acte normative în vigoare.----------Punctele 25-28 ale alin. (1) al art. 3 au fost abrogate de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.269 din 18 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 1 noiembrie 2005.Punctul 81 al alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.269 din 18 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 1 noiembrie 2005.Punctul 83^1 al alin. (1) al art. 3 a fost introdus de pct. 4 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.269 din 18 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 1 noiembrie 2005.Punctul 84^1 al alin. (1) al art. 3 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.269 din 18 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 1 noiembrie 2005.Punctul 90 al alin. (1) al art. 3 a fost abrogat de pct. 6 art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.269 din 18 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 1 noiembrie 2005.  +  Articolul 4În exercitarea atribuţiilor sale Ministerul Finanţelor Publice colaboreaza cu celelalte ministere şi organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorităţile publice locale, cu alte institutii publice şi cu alte organisme.  +  Articolul 5În indeplinirea atribuţiilor sale Ministerul Finanţelor Publice este autorizat: a) sa dea agentilor economici, ca urmare a controlului, dispozitii obligatorii pentru luarea masurilor de respectare a legii; b) sa ia măsuri pentru aplicarea sanctiunilor prevăzute de lege în competenţa sa; c) sa aprobe inlesniri, restituiri, compensari şi amanari la plata impozitelor, taxelor, contribuţiilor sociale şi a altor varsaminte bugetare obligatorii, în condiţiile legii; d) să aplice, prin organele abilitate, modalitatile de executare silita şi masurile asiguratorii, în condiţiile legii, pentru recuperarea creanţelor bugetare; e) sa incheie protocoale de schimb de informaţii, documente şi de colaborare cu ministere, institutii publice şi cu alte organizaţii, potrivit competentelor atribuite; f) sa refuze cererile de finanţare de la bugetul de stat, de suplimentare şi de virare a creditelor bugetare în cazurile în care acestea nu indeplinesc condiţiile legale sau se abat de la reglementarile în vigoare; g) sa revoce creditele bugetare deschise ordonatorilor de credite, în cazurile în care se constată că acestea se utilizeaza în alte scopuri decat cele stabilite; h) sa respinga situaţii financiar-contabile ale ordonatorilor de credite care nu indeplinesc condiţiile stabilite de normele legale şi sa stabileasca noi termene pentru refacerea şi prezentarea acestora, cu aplicarea sanctiunilor prevăzute de legislatia în vigoare; i) sa emita, sa anuleze, sa revoce, sa suspende, după caz, pentru domeniile pentru care este imputernicit, în condiţiile legii, acte administrative sub forma autorizaţiilor, licentelor, atestatelor sau alte asemenea acte administrative prin care li se permite solicitantilor organizarea şi/sau desfăşurarea unei anumite activităţi; j) sa stabileasca orice alte măsuri, în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 6Ministerul Finanţelor Publice şi Agentia Naţionala de Administrare Fiscala au dreptul să solicite de la celelalte autorităţi ale administraţiei publice, institutii publice şi agenti economici, de la institutii de credit şi de la alte persoane, în condiţiile legii, datele şi informaţiile necesare în vederea realizării atribuţiilor, cu pastrarea confidentialitatii acestora.  +  Secţiunea a 2-a Organizarea Ministerului Finanţelor Publice  +  Articolul 7 (1) Ministerul Finanţelor Publice are structura organizatorica prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului finanţelor publice, se pot organiza servicii, birouri şi alte compartimente şi se poate stabili numărul posturilor, în condiţiile legii. (2) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Finanţelor Publice este de 1.617, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului. Numărul de posturi al aparatului propriu al Ministerului Finanţelor Publice poate fi modificat prin redistribuirea de posturi de la directiile generale ale finanţelor publice judetene şi a municipiului Bucureşti, cu excepţia structurilor de administrare, prin ordin al ministrului finanţelor publice. (3) În numărul total de posturi prevăzut la alin. (2) sunt cuprinse şi cele 30 de posturi aferente cabinetelor secretarilor de stat.-----------Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.269 din 18 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 1 noiembrie 2005.  +  Articolul 8 (1) În structura Ministerului Finanţelor Publice se organizeaza, la nivel de direcţie generală, Autoritatea de Plata. Structura organizatorica şi numărul de posturi vor fi definitivate până la sfârşitul anului 2005. (2) Numărul de posturi necesar va fi asigurat prin preluarea personalului Directiei generale a Fondului Naţional de Preaderare şi prin redistribuire din numărul total de posturi aprobat pentru Ministerul Finanţelor Publice.-----------Art. 8 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.269 din 18 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 1 noiembrie 2005.  +  Articolul 9 (1) În structura Ministerului Finanţelor Publice se organizeaza, la nivel de direcţie generală, Autoritatea de Management pentru Cadrul de Sprijin Comunitar, având până la sfârşitul anului 2005 un numar maxim de 94 de posturi, care se va asigura treptat prin redistribuire din numărul maxim de posturi aprobat pentru Ministerul Finanţelor Publice. În cadrul acesteia se organizeaza, la nivel de direcţie, Autoritatea de Management pentru Programul Operational Asistenţa Tehnica. (2) În structura Ministerului Finanţelor Publice se organizeaza, la nivel de direcţie generală, Autoritatea de Management pentru Infrastructura, având până la sfârşitul anului 2005 un numar maxim de 66 de posturi, care se va asigura treptat prin redistribuire din numărul maxim de posturi aprobat pentru Ministerul Finanţelor Publice. În cadrul acesteia se organizeaza, la nivel de direcţie, Directia programare, evaluare şi scheme de finanţare.  +  Articolul 10 (1) Atribuţiile, sarcinile şi raspunderile personalului din aparatul propriu al Ministerului Finanţelor Publice se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorica prevăzută în anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare şi functionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului finanţelor publice. (2) Atribuţiile, sarcinile şi raspunderile unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice se stabilesc prin regulamentul de organizare şi functionare aprobat prin ordin al ministrului finanţelor publice, la propunerea presedintelui Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala pentru Directia generală de administrare a marilor contribuabili şi pentru structurile din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judetene şi al Directiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, cu atribuţii de administrare a veniturilor bugetare, denumite în continuare structuri de administrare. (3) Atribuţiile, sarcinile şi raspunderile individuale ale personalului din aparatul propriu al Ministerului Finanţelor Publice, precum şi din unitatile subordonate acestuia se stabilesc prin fisa postului, pe baza regulamentelor de organizare şi functionare prevăzute la alin. (1) şi (2), care se semneaza de salariat şi se aproba în condiţiile legii. (4) Statul de functii pentru aparatul propriu al Ministerului Finanţelor Publice se aproba de ministrul finanţelor publice.  +  Secţiunea a 3-a Conducerea Ministerului Finanţelor Publice  +  Articolul 11 (1) Conducerea Ministerului Finanţelor Publice se exercită de către ministrul finanţelor publice. (2) Ministrul finanţelor publice reprezinta ministerul în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din tara şi din strainatate. Prin ordin al ministrului finanţelor publice unele atribuţii pot fi delegate şi persoanelor cu functii de conducere din compartimentele de specialitate. (3) Ministrul finanţelor publice indeplineste, în domeniul de activitate al ministerului, atribuţiile generale prevăzute la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi functionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Ministrul finanţelor publice indeplineste şi alte atribuţii specifice, stabilite prin alte acte normative. (5) În exercitarea atribuţiilor sale ministrul finanţelor publice emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii. (6) Ministrul finanţelor publice indeplineste, conform legii, functia de ordonator principal de credite. (7) Ministrul finanţelor publice este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 5 secretari de stat şi de preşedintele Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala, cu rang de secretar de stat, numiti prin decizie a primului-ministru. (8) Personalului din cadrul cabinetelor demnitarilor nu i se aplică prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 12 (1) Raspunderile şi atribuţiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice. Preşedintele Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala exercita şi alte atribuţii stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice. (2) În cazul în care ministrul finanţelor publice, din diferite motive, nu îşi poate exercita atribuţiile curente, îl deleaga pe unul dintre secretarii de stat sa exercite aceste atribuţii, instiintandu-l pe primul-ministru despre aceasta.  +  Articolul 13 (1) Secretarul general al ministerului este înalt functionar public, numit prin concurs sau prin examen, pe criterii de profesionalism, în condiţiile legii. (2) Secretarul general indeplineste atribuţiile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Secretarul general al ministerului indeplineste şi alte atribuţii prevăzute în regulamentul de organizare şi functionare a ministerului ori încredinţate de ministru. (4) În realizarea atribuţiilor ce îi revin secretarul general al ministerului este ajutat de un secretar general adjunct care este înalt functionar public, numit prin concurs sau prin examen, pe criterii de profesionalism, în condiţiile legii.  +  Articolul 14 (1) Unitatile aflate în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 2. (2) La nivel de judet, respectiv la nivelul municipiului Bucureşti, numărul maxim de posturi prevăzut la pct. I.4 din anexa nr. 2, pentru unitatile subordonate, se aproba prin ordin al ministrului finanţelor publice, în condiţiile legii. (3) Structura organizatorica a direcţiilor generale ale finanţelor publice judetene, a Directiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti şi a Directiei generale de administrare a marilor contribuabili se aproba prin ordin al ministrului finanţelor publice, la propunerea presedintelui Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala pentru structurile de administrare şi pentru structura organizatorica a Directiei generale de administrare a marilor contribuabili.  +  Articolul 15 (1) Directorii executivi ai direcţiilor generale ale finanţelor publice judetene şi a municipiului Bucureşti, exclusiv directorul executiv al Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, se numesc în functie de către ministrul finanţelor publice, la propunerea prefectului, în condiţiile legii. (2) Prin ordin al ministrului finanţelor publice se numeste comisarul general al Gărzii Financiare, în condiţiile legii. (3) Persoanele cu functii publice de conducere de trezorier-sef din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judetene şi a municipiului Bucureşti, de trezorier-sef adjunct din cadrul Directiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, precum şi de sef administratie adjunct - trezorerie şi contabilitate publică din cadrul administratiilor finanţelor publice municipale se numesc prin ordin al ministrului finanţelor publice, în condiţiile legii.  +  Articolul 16Ministerul Finanţelor Publice are în dotare un parc auto potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, iar pentru activităţi specifice numărul de mijloace de transport şi consumul de carburanti sunt prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 17 (1) Ministerul Finanţelor Publice, Agentia Naţionala de Administrare Fiscala, Garda Financiară, Autoritatea Naţionala a Vamilor, directiile generale ale finanţelor publice judetene şi a municipiului Bucureşti şi Directia generală de administrare a marilor contribuabili pot închiria unor agenti economici sau pot da în folosinţă gratuita a altor institutii de utilitate publică spatii situate în imobilele proprietate publică sau privată a statului, în care îşi desfăşoară activitatea şi pe care le administreaza, în condiţiile legii, în urmatoarele scopuri: a) organizarea bufetelor de incinta; b) instalarea de automate pentru bauturi calde şi reci; c) instalarea de mijloace de comunicatii; d) afisarea reclamelor de publicitate; e) prestarea de servicii de copiere pentru contribuabili; f) comercializarea timbrelor fiscale, a tipizatelor sau a presei; g) pentru alte activităţi care au legătură cu activitatea Ministerului Finanţelor Publice. (2) Prin ordin al ministrului finanţelor publice vor fi stabilite condiţiile şi procedurile de închiriere şi de dare în folosinţă gratuita a spatiilor situate în imobilele proprietate publică sau privată a statului. Inchirierea spatiilor situate în imobilele proprietate publică sau privată a statului se realizează cu respectarea urmatoarelor principii: a) libera concurenta; b) transparenta; c) tratamentul egal; d) confidentialitatea. (3) Agentia Naţionala de Administrare Fiscala, Garda Financiară, Autoritatea Naţionala a Vamilor, directiile generale ale finanţelor publice judetene şi a municipiului Bucureşti şi Directia generală de administrare a marilor contribuabili pot organiza, cu avizul prealabil al Ministerului Finanţelor Publice, procedurile legale pentru inchirierea sau darea în folosinţă gratuita a spatiilor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 18Chiriile stabilite şi încasate ca urmare a inchirierii spatiilor prevăzute la art. 17 alin. (1) se virează integral la bugetul de stat.  +  Articolul 19 (1) Spatiile prevăzute la art. 17 alin. (1) se dau în folosinţă prin protocol incheiat între instituţiile abilitate care primesc spatiile în folosinţă gratuita şi Ministerul Finanţelor Publice, Agentia Naţionala de Administrare Fiscala, Garda Financiară, Autoritatea Naţionala a Vamilor, directiile generale ale finanţelor publice judetene şi a municipiului Bucureşti şi Directia generală de administrare a marilor contribuabili, după caz. (2) Utilitatile şi cota-parte pentru cheltuielile de functionare aferente spatiilor date în folosinţă gratuita, în condiţiile art. 17 alin. (1), se suporta de către instituţiile publice beneficiare şi se reglementeaza prin protocol.  +  Articolul 20Ministerul Finanţelor Publice este abilitat să deţină şi sa administreze prin unitatile subordonate spatii de cazare şi pentru instruirea personalului propriu ce urmeaza forme de pregatire-instruire organizate de Şcoala de Finante Publice şi Vama.  +  Articolul 21Fondurile necesare procurarii bunurilor ce echipeaza spatiile de cazare-instruire, precum mobilier, cazarmament, obiecte de inventar specifice şi altele asemenea, şi pentru plata serviciilor necesare se prevad şi se suporta din bugetul Ministerului Finanţelor Publice sau al unităţilor subordonate.  +  Articolul 22Unitatile din subordinea ministerului, care administreaza spatii în care funcţionează centre zonale ale Scolii de Finante Publice şi Vama, pot angaja, cu avizul prealabil al ministerului, în condiţiile legii, servicii de tip hotelier, respectiv de curăţenie-întreţinere spatii, spalat-calcat lenjerie, servire masa şi alte servicii necesare pentru cursanti cu agentii economici specializati. Fondurile necesare se suporta din bugetul Ministerului Finanţelor Publice sau al unităţilor subordonate.  +  Articolul 23 (1) Prefecturile împreună cu consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale vor sprijini asigurarea spatiilor corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţii unităţilor din teritoriu subordonate Ministerului Finanţelor Publice. (2) În localităţile în care unitatile teritoriale subordonate Ministerului Finanţelor Publice nu dispun de spatii corespunzătoare, consiliile locale vor sprijini aceste unităţi prin asigurarea, în condiţiile legii, de amplasamente în vederea construirii de sedii proprii.  +  Capitolul II Organizarea şi functionarea Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala  +  Secţiunea 1 Principalele obiective şi atribuţii ale Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala  +  Articolul 24 (1) Agentia Naţionala de Administrare Fiscala are ca obiective principale urmatoarele: a) colectarea veniturilor bugetului de stat, reprezentand impozite, taxe şi alte venituri ale bugetului de stat, conform competentelor, precum şi a veniturilor bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor pentru şomaj, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, reprezentand contribuţia de asigurări sociale, contribuţia de asigurări pentru şomaj, contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate, contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, datorate de platitori, persoane juridice şi persoane fizice, care au calitatea de angajator sau asimilati ai acestora şi alte persoane care au obligaţii faţă de bugetul de stat; b) aplicarea unitara a prevederilor legislaţiei privind impozitele, taxele, contribuţiile sociale şi alte venituri bugetare în domeniul sau de activitate; c) exercitarea prerogativelor stabilite de lege prin aplicarea unui tratament echitabil tuturor contribuabililor; d) aplicarea în domeniul vamal a masurilor specifice rezultate din Programul de guvernare şi din legislatia în domeniul vamal. (2) În realizarea obiectivelor prevăzute la alin. (1) Agentia Naţionala de Administrare Fiscala are, în principal, urmatoarele atribuţii:1. asigura aplicarea corecta, unitara şi nediscriminatorie a legislaţiei fiscale;2. elaboreaza şi/sau avizeaza proiectele de acte normative care conţin prevederi referitoare la administrarea veniturilor bugetare pentru care este competenţa;3. participa, împreună cu directiile de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, la elaborarea de proiecte de acte normative privind stabilirea veniturilor bugetare;4. acţionează prin mijloace specifice pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, în condiţiile legii;5. exercita controlul operativ şi inopinat privind prevenirea, descoperirea şi combaterea oricăror acte şi fapte din domeniul economic, financiar şi vamal care au ca efect evaziunea fiscala;6. exercita urmarirea, supravegherea şi controlul fiscal, pe intreg teritoriul naţional, al respectarii legislaţiei în domeniul impozitelor, taxelor, contribuţiilor sociale şi al celorlalte venituri bugetare pentru a caror administrare este competenţa potrivit legii;7. desfăşoară activităţi de investigare fiscala cu ocazia controlului;8. exercita activitatea de inspecţie vamala, activitatea de control vamal ulterior şi orice alta forma de control specific în legătură cu aplicarea şi respectarea reglementarilor în vigoare în domeniul vamal;9. are reprezentanti permanenti la Misiunea României pe lângă Uniunea Europeana sau în cadrul altor organisme internationale, care asigura legătură operativa pe probleme vamale;10. elaboreaza proceduri de administrare a impozitelor, taxelor, contribuţiilor sociale şi a celorlalte venituri bugetare;11. administreaza depunerea de către platitori a declaratiilor de impunere la impozite, taxe, contribuţii sociale şi alte venituri bugetare potrivit legii, precum şi evidenta plăţilor efectuate;12. initiaza şi desfăşoară acţiuni legale în cazul neconformarii contribuabililor în indeplinirea obligaţiilor declarative şi de plată;13. elaboreaza şi aplica procedurile de impunere pentru persoanele juridice şi persoanele fizice, conform dispoziţiilor legale;14. elaboreaza şi aplica procedurile privind evidenta contribuabililor, gestiunea dosarului fiscal şi a cazierului fiscal;15. elaboreaza şi pune la dispoziţie personalului sau materiale informative referitoare la aplicarea legislaţiei specifice fiecarui domeniu propriu de activitate;16. urmareste incurajarea conformarii voluntare a contribuabililor prin dezvoltarea serviciilor oferite acestora, menite să le faciliteze indeplinirea obligaţiilor fiscale;17. elaboreaza şi aplica procedurile privind plata voluntara şi stabilirea mijloacelor de plată, împreună cu directiile de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice;18. elaboreaza proceduri privind activitatea de indrumare şi informare a contribuabililor şi asigura implementarea unitara a acestora la nivelul tuturor unităţilor fiscale teritoriale;19. asigura, prin intermediul structurilor de administrare, indrumarea prin mijloace specifice a contribuabililor în aplicarea legislaţiei fiscale şi a prevederilor convenţiilor de evitare a dublei impuneri;20. elaboreaza şi editeaza materiale informative prin ghiduri, brosuri, pliante, afise şi altele asemenea, în vederea cunoasterii de către contribuabili a problematicii fiscale de interes pentru acestia;21. elaboreaza, cu avizul direcţiilor de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, conţinutul şi modelele formularelor şi imprimatelor tipizate utilizate pentru administrarea veniturilor, precum şi instrucţiunile de completare a acestora;22. asigura, potrivit legii, tipărirea formularelor şi imprimatelor tipizate utilizate în domeniul sau de activitate;23. elaboreaza şi aplica proceduri privind alte modalităţi de stingere a obligaţiilor bugetare pentru care este competenţa;24. elaboreaza şi aplica proceduri interne privind executarea silita;25. elaboreaza şi aplica metodologii de gestiune a arieratelor bugetare;26. coordonează, îndrumă şi verifica modul de respectare a procedurilor de administrare, a legislaţiei fiscale şi a legislaţiei contribuţiilor sociale de către structurile de administrare;27. participa la estimarea veniturilor bugetare pe care le administreaza şi face propuneri privind nivelul veniturilor ce pot fi colectate de la contribuabili, pe baza datelor proprii, a indicatorilor macroeconomici, a politicii fiscale şi a legislaţiei în vigoare privind impozitele, taxele, contribuţiile sociale şi alte venituri bugetare;28. furnizeaza Ministerului Finanţelor Publice informaţii necesare fundamentarii estimarii veniturilor ce pot fi colectate de la contribuabili;29. analizeaza periodic modul de realizare a veniturilor bugetare pentru care este competenţa, stabilind masurile necesare pentru incadrarea acestora în nivelurile stabilite potrivit legii;30. furnizeaza structurilor specializate ale Ministerului Finanţelor Publice informaţiile necesare fundamentarii calculului contributiei României la bugetul Comunităţii Europene;31. solutioneaza contestaţiile împotriva actelor administrative fiscale, în condiţiile legii;32. propune şi elaboreaza strategii de dezvoltare, precum şi solutii de reforma în domeniul administrarii veniturilor bugetare pentru care este competenţa potrivit legii;33. urmareste realizarea unui management eficient şi coerent al administrarii fiscale, având ca scop menţinerea unei administrari fiscale unitare, stabile şi armonizate;34. asigura aplicarea prevederilor cu caracter fiscal din conventiile şi tratatele internationale la care România este parte;35. incheie şi deruleaza conventii şi proiecte de colaborare cu organisme şi institutii internationale în domeniul sau de activitate, conform mandatului acordat;36. initiaza măsuri pentru dezvoltarea cooperarii internationale în domeniul sau de activitate;37. gestioneaza şi coordonează schimbul de informaţii intern şi intracomunitar privind taxa pe valoarea adăugată şi accize;38. colaboreaza cu directiile de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice pe linia integrarii europene;39. asigura desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de cooperare internationala în domeniul sau de activitate;40. asigura un dialog constructiv cu partenerii sociali, în spiritul respectului reciproc şi în conformitate cu principiile şi standardele europene, în vederea asigurarii eficientei activităţii, stabilitatii şi solidaritatii sociale;41. elaboreaza, monitorizează şi implementeaza sistemul de comunicare interna şi externa şi cadrul comunicational în scopul sustinerii activităţii sale;42. reprezinta statul în faţa instanţelor, ca subiect de drepturi şi obligaţii privind raporturile juridice fiscale şi alte activităţi ale agentiei, direct sau prin unitatile subordonate ale Ministerului Finanţelor Publice, în baza mandatelor transmise; renuntarea la drepturile statului în litigiile care au legătură cu raporturile juridice fiscale poate fi formulata de organele fiscale numai cu acordul Guvernului;43. exercita functia de audit public intern în condiţiile legii;44. aplica legislatia în domeniul resurselor umane - recrutare, angajare, avansare, promovare, mobilitate, sanctionare şi incetare a raporturilor de muncă/serviciu, respectiv salarizare a personalului din autoritatea sa;45. elaboreaza şi deruleaza programe de perfectionare profesionala a personalului din cadrul agentiei la nivel central şi la nivelul structurilor de administrare prin Şcoala de Finante Publice şi Vama şi alte organisme specializate în acest domeniu;46. asigura prin sistemul de management al performantei şi dezvoltare profesionala un corp al functionarilor publici profesionist, onest, stabil şi eficient, în scopul crearii unei organizaţii moderne, flexibile, functionale şi eficiente, în condiţiile legii;47. exercita controlul financiar preventiv propriu în scopul constituirii şi utilizarii legale şi eficiente a fondurilor publice;48. elaboreaza şi fundamentează proiectul bugetului de cheltuieli al agentiei, precum şi programul de investitii şi achizitii publice, pe care le transmite Ministerului Finanţelor Publice în vederea cuprinderii în bugetul centralizat al acestuia. (3) Agentia Naţionala de Administrare Fiscala indeplineste orice alte atribuţii şi are toate competentele cu privire la activitatea de administrare a veniturilor bugetare, cu excepţia cazurilor în care legea prevede altfel.  +  Articolul 25 (1) În exercitarea atribuţiilor sale Agentia Naţionala de Administrare Fiscala colaboreaza cu ministerele şi autorităţile administraţiei publice centrale, autorităţile administraţiei publice locale, cu alte institutii publice, precum şi cu persoane juridice şi fizice şi alte entităţi. (2) Agentia Naţionala de Administrare Fiscala coordonează din punct de vedere metodologic structurile de administrare din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judetene şi al Directiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, precum şi Directia generală de administrare a marilor contribuabili.  +  Articolul 26În indeplinirea atribuţiilor sale Agentia Naţionala de Administrare Fiscala este autorizata:1. sa exercite nemijlocit şi neingradit inspecţia fiscala, controlul financiar şi vamal, conform dispoziţiilor legale în vigoare;2. sa dea agentilor economici, ca urmare a controlului, dispozitii pentru luarea masurilor de respectare a legii;3. să aplice sanctiunile prevăzute de lege în competenţa sa;4. sa aprobe inlesniri, în condiţiile legii, restituiri şi compensari la plata impozitelor, taxelor, contribuţiilor sociale şi a altor venituri bugetare pentru care este competenţa;5. sa urmareasca şi sa ia măsuri în aplicarea legislaţiei în materie de ajutor de stat, în domeniul sau de activitate, conform competentelor;6. să aplice, prin organele abilitate, modalitatile de executare silita şi masurile asiguratorii, în condiţiile legii, pentru a caror realizare este competenţa potrivit legii;7. sa incheie protocoale de schimb de informaţii şi colaborare cu ministerele, instituţiile publice şi cu alte organizaţii, potrivit competentelor atribuite;8. sa solutioneze plangerile prealabile şi petitiile şi sa puna la dispoziţie solicitantilor informaţiile publice, în condiţiile legii;9. sa stabileasca orice alte măsuri în condiţiile prevăzute de lege.  +  Secţiunea a 2-a Organizarea Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala  +  Articolul 27 (1) Agentia Naţionala de Administrare Fiscala are structura organizatorica prevăzută în anexa nr. 4. În cadrul acesteia, prin ordin al presedintelui Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala se pot organiza servicii, birouri şi alte compartimente şi se poate stabili numărul posturilor, în condiţiile legii. (2) Numărul de posturi al aparatului propriu al Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala este de 447, exclusiv preşedintele, vicepresedintii şi posturile aferente cabinetului demnitarului. Numărul de posturi al aparatului propriu al Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala poate fi modificat prin redistribuirea de posturi de la structurile de administrare din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judetene şi a municipiului Bucureşti şi de la Directia generală de administrare a marilor contribuabili, prin ordin al presedintelui Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala.  +  Articolul 28 (1) În cadrul Ministerului Finanţelor Publice - Agentia Naţionala de Administrare Fiscala se organizeaza şi funcţionează Autoritatea Naţionala a Vamilor, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, institutie publică cu personalitate juridica, cu buget propriu. (2) Organizarea şi functionarea Autorităţii Naţionale a Vamilor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (3) Numărul maxim de posturi pentru Autoritatea Naţionala a Vamilor şi pentru unitatile subordonate acesteia este de 4.589, inclusiv postul de demnitar.  +  Articolul 29 (1) În cadrul Ministerului Finanţelor Publice - Agentia Naţionala de Administrare Fiscala se organizeaza şi funcţionează Garda Financiară, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, institutie publică cu personalitate juridica, cu buget propriu. (2) Organizarea şi functionarea Gărzii Financiare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (3) Numărul maxim de posturi pentru Garda Financiară este de 1.005, din care 120 de posturi pentru Comisariatul general. (4) Prin ordin al presedintelui Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala se numesc comisarii generali adjuncţi ai Gărzii Financiare. (5) Structura organizatorica a Gărzii Financiare, numărul de posturi, normele generale şi speciale de dotare, insemnele distinctive şi modelele de uniforma se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (6) Regulamentul de organizare şi functionare a Gărzii Financiare stabileste competentele şi atribuţiile personalului care ocupa functii publice de conducere şi de execuţie, precum şi ale personalului contractual şi se aproba prin ordin al ministrului finanţelor publice, la propunerea presedintelui Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala.  +  Articolul 30 (1) Atribuţiile, sarcinile şi raspunderile personalului din aparatul propriu al Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorica prevăzută în anexa nr. 4, prin regulamentul de organizare şi functionare a Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala, aprobat prin ordin al presedintelui Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala. (2) Atribuţiile, sarcinile şi raspunderile structurilor de administrare din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judetene şi al Directiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, precum şi ale Directiei generale de administrare a marilor contribuabili se stabilesc prin regulamentul de organizare şi functionare care se aproba prin ordin al ministrului finanţelor publice, la propunerea presedintelui Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala. (3) Atribuţiile, sarcinile şi raspunderile individuale ale personalului propriu al Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala, al structurilor de administrare şi al Directiei generale de administrare a marilor contribuabili se stabilesc prin fisa postului, pe baza regulamentelor de organizare şi functionare prevăzute la alin. (1) şi (2), care se semneaza de salariat şi se aproba în condiţiile legii. (4) Directorii generali, directorii generali adjuncţi, directorii şi directorii adjuncţi, sefii de servicii şi sefii de birouri, personalul de execuţie din aparatul propriu al Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala se numesc în functie, în condiţiile legii, prin ordin al presedintelui Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala. (5) Directorii executivi adjuncţi din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judetene, al Directiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, care coordonează structurile de administrare, sefii de administratie şi sefii de administratie adjuncţi, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 15 alin. (3), ai administratiilor finanţelor publice ale municipiilor, precum şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti se numesc în functie, în condiţiile legii, prin ordin al presedintelui Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala. (6) Directorul executiv şi directorii executivi adjuncţi ai Directiei generale de administrare a marilor contribuabili se numesc în functie prin ordin al presedintelui Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala. (7) În cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judetene şi a municipiului Bucureşti un director executiv adjunct are şi calitatea de administrator-sef care coordonează structurile de administrare, calitate stabilita prin ordin al presedintelui Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala.  +  Articolul 31Ministerul Finanţelor Publice, în nume propriu, inscrie prin Agentia Naţionala de Administrare Fiscala şi structurile sale de administrare, în calitate de agenti împuterniciţi, creantele bugetare administrate de aceasta, la registrele de publicitate mobiliara şi imobiliara, în condiţiile legii.  +  Articolul 32 (1) Preşedintele Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala poate redistribui între structurile de administrare posturile repartizate prin ordin al ministrului finanţelor publice, prevăzute la art. 14 alin. (2). (2) Structura organizatorica a structurilor de administrare din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judetene şi al Directiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, precum şi a Directiei generale de administrare a marilor contribuabili se aproba prin ordin al ministrului finanţelor publice, la propunerea presedintelui Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala, conform art. 14 alin. (3). (3) Statul de functii pentru aparatul propriu al Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala se aproba de preşedintele Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala, cu avizul ministrului finanţelor publice. (4) Statele de functii pentru structurile de administrare fiscala din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judetene şi a municipiului Bucureşti, precum şi pentru Directia generală de administrare a marilor contribuabili se aproba de preşedintele Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala.  +  Secţiunea a 3-a Conducerea Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala  +  Articolul 33 (1) Agentia Naţionala de Administrare Fiscala este condusa de un presedinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru. (2) Preşedintele Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala raspunde în faţa ministrului finanţelor publice pentru întreaga sa activitate. (3) În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala emite ordine, în condiţiile legii. (4) Preşedintele Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala are calitatea de ordonator secundar de credite, exclusiv pentru Autoritatea Naţionala a Vamilor şi Garda Financiară, şi exercită atribuţiile legale în aceasta calitate pentru Agentia Naţionala de Administrare Fiscala - aparatul propriu, directiile generale ale finanţelor publice judetene şi a municipiului Bucureşti -, precum şi pentru Directia generală de administrare a marilor contribuabili. (5) Preşedintele Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala este ajutat în activitatea sa de 3 vicepresedinti cu rang de subsecretar de stat, numiti prin decizie a primului-ministru. (6) Raspunderile şi atribuţiile vicepresedintilor se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala. (7) Preşedintele Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala reprezinta Agentia Naţionala de Administrare Fiscala în relaţia cu tertii. Prin ordin al presedintelui Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala unele atribuţii pot fi delegate vicepresedintilor şi persoanelor cu functii de conducere din compartimentele de specialitate. (8) Preşedintele Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala indeplineste şi alte atribuţii specifice, stabilite prin alte acte normative. (9) În cazul în care preşedintele Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala, din motive intemeiate, nu îşi poate exercita atribuţiile prevăzute la actele normative în vigoare, îl deleaga prin ordin pe unul dintre cei 3 vicepresedinti sa exercite aceste atribuţii, cu informarea ministrului finanţelor publice.  +  Articolul 34Agentia Naţionala de Administrare Fiscala are în dotare un parc auto, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, iar pentru activităţi specifice numărul de mijloace de transport şi consumul de carburanti sunt prevăzute în anexa nr. 5.  +  Articolul 35Agentia Naţionala de Administrare Fiscala are o sigla ale carei caracteristici se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala.  +  Capitolul III Dispozitii finale  +  Articolul 36 (1) Personalul din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi, respectiv, din cadrul Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala, care are calitatea de functionar public, beneficiaza de toate drepturile şi are oblibaţiile prevăzute în Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare. (2) Salarizarea personalului Ministerului Finanţelor Publice se face potrivit reglementarilor în vigoare referitoare la acordarea drepturilor de natura salariala pentru funcţionarii publici şi pentru personalul contractual. (3) Salarizarea personalului propriu al Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala se face similar cu salarizarea personalului propriu al Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 37Actele normative emise în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea şi functionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala, cu modificările şi completările ulterioare, continua să îşi produca efectele în măsura în care nu contravin prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 38Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 39La data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea şi functionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 din 5 ianuarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 159/2002 privind unele măsuri pentru inchirierea unor spatii de către Ministerul Finanţelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 5 martie 2002, cu completările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Ionel PopescuMinistrul muncii,solidaritatii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuBucureşti, 17 martie 2005.Nr. 208.  +  Anexa 1 -------------Anexa 1 a fost modificata şi inlocuita cu anexa 1 la HOTĂRÂREA nr. 1.269 din 18 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 1 noiembrie 2005, conform pct. 9 al art. unic din acelasi act normativ.    Numărul maxim de posturi = 1.617    (exclusiv demnitarii şi posturile    aferente cabinetului ministrului)                            STRUCTURA ORGANIZATORICA                       a Ministerului Finanţelor Publice                            ┌──────────┐                            │ MINISTRU │                            └────┬─────┘                                 │   ┌─────────┐ │   │CORPUL DE│ ┌────────┴────────────┐   │ CONTROL ├──────────┤COLEGIUL MINISTERULUI│   └─────────┘ └────────┬────────────┘                                 │                                 │ ┌──────────────────────────────┐                                 │ ┌───┤DIRECTIA GENERALĂ JURIDICA │                                 │ │ └──────────────────────────────┘                                 │ │ ┌───────────────────────────────┐                                 ├───┤ │UNITATEA CENTRALA DE ARMONIZARE│                                 │ ├───┤PENTRU AUDITUL PUBLIC INTERN*1)│                                 │ │ └───────────────────────────────┘ ┌────────────────────────┐ │ │ ┌───────────────────────────────┐ │ PURTATOR DE CUVANT ŞI │ │ ├───┤DIRECTIA DE AUDIT PUBLIC INTERN│ │RELATII CU MASS MEDIA*2)├──────┤ │ └───────────────────────────────┘ └────────────────────────┘ │ │ ┌──────────────────────────────────┐                                 │ │ │DIRECTIA DE EVALUARE A VENITURILOR│                                 │ ├──┤ BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT │                                 │ │ └──────────────────────────────────┘                                 │ │ ┌──────────────────────────────────┐                                 │ │ │ DIRECTIA GENERALĂ A TEHNOLOGIEI │                                 │ ├──┤ INFORMATIEI │                                 │ │ └──────────────────────────────────┘                                 │ │ ┌────────────────────────────────┐                                 │ └───┤ DIRECTIA DE AUTORIZARI │                                 │ └────────────────────────────────┘                                 │          ┌----------------------│    ┌─────|─────┬──────────┬─────┼────────────┬───────────┬───────────┐┌───┴────┐| ┌───┴────┐ ┌───┴────┐│ ┌───┴────┐ ┌───┴────┐┌─────┴─────┐│SECRETAR│| │SECRETAR│ │SECRETAR││ │SECRETAR│ │SECRETAR││PRESEDINTE ││ DE │| │ DE │ │ DE ││ │ DE │ │ DE │└─────┬─────┘│ STAT │| │ STAT │ │ STAT ││ │ STAT │ │ STAT │ │└───┬────┘| └───┬────┘ └───┬────┘└──┐ └──────┬─┘ └───┬────┘ │    │ | │ │ │ │ │ │    │ ┌- │ │ ┌┴───────┐ │ │ ┌────────┼────┐    ├───┼───────┼──────────┼───────│SECRETAR├────┼────────┤┌─┴───┐┌───┴─┐┌─┴──┐    │ | │ │ │GENERAL │-- │ ││Vice-││Vice-││Vice│    │ | │ │ └──┬─────┘ | │ ││pre ││pre ││pre │    │ | │ │ ┌──┴─────┐ | │ ││sedin││sedin││se │    │ | │ │ │SECRETAR│ | │ ││te ││ te ││din │    │ | │ │ │GENERAL │ | │ │└──┬──┘└─────┘│te │    │ | │ │ │ADJUNCT │ | │ │ │ └──┬─┘    │ | │ │ └───┬────┘ | │ │ └───────┬─────┘    │ | │ │ │ | | │ └─┐ │    │┌--|-------│----------│-----------│---------│----------│---------│    │| | │| | │ │ │ | │| |│┌─┬─┼─┬─┐ ┌─┬─┼─┐ ┌──┬┴─┐ ┌─┬┴┐ ┌──┴──┐ ┌─┼─┬─┬─┐ ┌┴─┐A │ C D E F G H I J K L M N O ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ R S T U V |W | ┌┴┐ │ P │ │ Q │ └--┘ │B│ └┬──┘ └┬──┘ └┬┘ ├p1 │  ├b1 │ ├q1  │ ├p2 │  ├b2 │ ├q2  │ ├p3 │  └b3 │ ├q3                                             └p4 │                                                   └q4    LEGENDA:    --------    A = DIRECTIA GENERALĂ DE SINTEZA A POLITICILOR BUGETARE    B = DIRECTIA GENERALĂ DE PROGRAMARE BUGETARA ŞI COORDONAREA POLITICILOR        PUBLICE SECTORIALE        b1 = DIRECTIA DE PROGR. BUGETARA ŞI POLITICI PUBLICE IN DOMENIILE             ECONOMIC, PROT. MEDIULUI ŞI LUCRARI PUBLICE        b2 = DIRECTIA DE PROGR. BUGETARA ŞI POLITICI PUBLICE IN DOMENIILE             EDUCATIE, SĂNĂTATE, CULTURA, SECURITATE ŞI PROTECTIE SOCIALA        b3 = DIRECTIA DE PROGR. BUGETARA ŞI POLITICI PUBLICE IN DOMENIILE             APARARII ŞI SECURITATII NAŢIONALE, JUSTIŢIE ŞI ADMINISTRATIE    C = UNITATEA DE COORDONARE A RELATIILOR BUGETARE CU UNIUNEA EUROPEANA*4)    D = DIRECTIA GENERALĂ A CONTABILITATII PUBLICE ŞI A SISTEMULUI DE        DECONTARI IN SECTORUL PUBLIC    E = UNITATEA CENTRALA DE ARMONIZARE A SISTEMELOR DE MANAGEMENT FINANCIAR        ŞI CONTROL*3)    F = UNITATEA DE MANAGEMENT A TREZORERIEI STATULUI*1)    G = DIRECTIA GENERALĂ A FINANTELOR PUBLICE EXTERNE    H = DIRECTIA GENERALĂ PENTRU ACORDURI, COOPERARE INTERNATIONALA ŞI        DECONTARI EXTERNE    I = OFICIUL DE PLATI ŞI CONTRACTARE PHARE*4)    J = AUTORITATEA DE PLATA*8)    K = DIRECTIA GENERALĂ DE ARMONIZARE LEGISLATIVA ŞI INTEGRARE EUROPEANA    L = DIRECTIA GENERALĂ AJUTOR DE STAT, PRACTICI NELOIALE ŞI PRETURI        REGLEMENTATE    M = DIRECTIA GENERALĂ A POLITICILOR ŞI RESURSELOR UMANE*6)    N = DIRECTIA GENERALĂ DE BUGET ŞI CONTABILITATE INTERNA    O = DIRECTIA GENERALĂ DE INVESTITII, ACHIZITII PUBLICE ŞI SERVICII INTERNE    P = AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU CADRUL DE SPRIJIN COMUNITAR*1)        p1= DIRECTIA DE ANALIZA ŞI PROGRAME        p2= COMPARTIMENT MONITORIZARE        p3= DIRECTIA ASISTENŢA TEHNICA*7)        p4= COMPARTIMENT COORDONARE DE SISTEM ŞI EVALUARE    Q = AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU INFRASTRUCTURA*5)        q1= DIRECTIA PROGRAMARE, EVALUARE ŞI SCHEME DE FINANTARE        q2= COMPARTIMENT MANAGEMENT FINANCIAR ŞI CONTROL        q3= COMPARTIMENT COORDONARE, MONITORIZARE ŞI RAPORTARE        q4= UNITATEA CENTRALA PENTRU COORDONAREA ACTIVITĂŢII DE TIP            PARTENERIAT PUBLIC PRIVAT    R = DIRECTIA GENERALĂ LEGISLATIE IMPOZITE DIRECTE    S = DIRECTIA GENERALĂ LEGISLATIE IMPOZITE INDIRECTE    T = DIRECTIA DE REGLEMENTARI CONTABILE    U = DIRECTIA PENTRU RELATIA CU PARLAMENTUL, SINDICATELE ŞI PATRONATUL    V = DIRECTIA GENERALĂ DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ACTIVELOR STATULUI    W = AGENTIA ANTIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA-------------   *1) Se organizeaza şi funcţionează la nivel de direcţie generală   *2) Include şi Serviciul de comunicare şi relatii publice   *3) Se organizeaza şi funcţionează la nivel de direcţie generală, cuprinzand      Corpul controlorilor delegaţi, asa cum a fost reglementat prin Ordonanţa      Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar      preventiv, republicată.   *4) Se organizeaza şi funcţionează la nivel de direcţie.   *5) Se organizeaza şi funcţionează la nivel de direcţie generală       coordonatoare a Programului ISPA şi indeplineste functia de Autoritate       de Management pentru Fondul de Coeziune, conform H.G. 497/2004.   *6) Include şi Şcoala de Finante Publice şi Vama, care funcţionează la       nivel de direcţie.   *7) Indeplineste functia de Autoritate de Management pentru Programul       Operational Asistenţa Tehnica.   *8) Se organizeaza şi funcţionează la nivel de direcţie generală şi       indeplineste rolul de Fond naţional pentru asistenţa financiară de       preaderare.  +  Anexa 2 -------------Anexa 2 a fost modificata şi inlocuita cu anexa 2 la HOTĂRÂREA nr. 1.269 din 18 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 1 noiembrie 2005, conform pct. 9 al art. unic din acelasi act normativ.UNITATILE aflate în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice                                                                  Numărul maxim                                                                    de posturi                                                                  ─────────────    I. Institutii publice şi unităţi subordonate,       finantate de la bugetul de stat1. Agentia Naţionala de Administrare Fiscala, inclusiv preşedintele, 456   vicepresedintii şi posturile aferente cabinetului demnitarului2. Autoritatea Naţionala a Vamilor, inclusiv postul de demnitar*) 4.5893. Garda Financiară - total, din care**): 1.0053.1. Comisariatul general 1203.2. Comisariatele regionale 8854. Directiile generale ale finanţelor publice judetene, în subordinea 25.648   cărora funcţionează administraţiile finanţelor publice municipale,   administraţiile finanţelor publice orăşeneşti şi administraţiile   finanţelor publice comunale; Directia Generală a Finanţelor   Publice a Municipiului Bucureşti, în subordinea careia   funcţionează administraţiile finanţelor publice ale sectoarelor   municipiului Bucureşti***); Directia generală de administrare a   marilor contribuabili****)    II. Activităţi care funcţionează pe lângă        Ministerul Finanţelor Publice1. Tipărirea şi difuzarea publicaţiei "Revista Finante   Publice şi Contabilitate"*****)2. Consiliul Contabilitatii şi Raportarilor Financiare******)    III. Companii naţionale la care Ministerul Finanţelor Publice         exercita calitatea de reprezentant al statului ca acţionar1. Compania Naţionala "Imprimeria Naţionala" - S.A.2. Compania Naţionala "Loteria Română" - S.A.------------    *) Autoritatea Naţionala a Vamilor funcţionează în subordineaMinisterului Finanţelor Publice - Agentia Naţionala de AdministrareFiscala, conform Ordonantei Guvernului nr. 8/2005 privind stabilireaunor măsuri de preluare a Gărzii Financiare şi a Autorităţii Naţionalea Vamilor în subordinea Ministerului Finanţelor Publice.    **) Garda Financiară funcţionează în subordinea Ministerului FinanţelorPublice, conform Ordonantei Guvernului nr. 8/2005.    ***) Include şi structurile de administrare din cadrul acestora.    ****) Directiile generale ale finanţelor publice judetene, DirectiaGenerală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti şi Directia generalăde administrare a marilor contribuabili au personalitate juridica.    *****) Conform Hotărârii Guvernului nr. 1.515/2002 privind înfiinţareape lângă Ministerul Finanţelor Publice a unei activităţi finantate integraldin venituri proprii.    ******) Conform Hotărârii Guvernului nr. 401/2005 privind înfiinţareaConsiliului Contabilitatii şi Raportarilor Financiare prin reorganizareaColegiului Consultativ al Contabilitatii.  +  Anexa 3 MIJLOACELE DE TRANSPORT ŞI CONSUMUL DE CARBURANTIpentru activităţi specifice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Tipul Numărul maxim Consumul crt. Unitatea mijlocului aprobat maxim de                                    de transport (bucăţi) carburant                                                                      pentru                                                                     un auto-                                                                      vehicul                                                                      (litri/                                                                       luna)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  0 1 2 3 4────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Aparatul propriu*):    a) pentru programe PHARE*1) - autoturism 2 450                                  - autoturism de teren 1 450    b) pentru transport marfa - autovehicule 7 500    şi persoane (delegaţii) - microbuz 1 500 2. Directiile generale ale - autoturism - cate 5 pentru 300    finanţelor publice judetene; fiecare D.G.F.P.**)    Directia Generală a - autoturism - 3 pentru    Finanţelor Publice a D.G.A.M.C.**) 300    Municipiului Bucureşti; - autoturism - cate unul    Directia generală de pentru fiecare 450    administrare a marilor D.G.F.P. judeteana    contribuabili şi doua pentru                                                      D.G.F.P. a Muni-                                                      cipiului Bucureşti                                  - autovehicul - cate unul pentru 600                                  pentru transport fiecare D.G.F.P.                                  de valori judeteana şi doua                                  la trezorerie pentru D.G.F.P. a                                                    Municipiului Bucureşti                                  - autovehicul - cate doua pentru 400                                 pentru transport fiecare D.G.F.P.                                  de marfa Arad, Bihor,                                                     Constanta, Timiş,                                                     respectiv a                                                    Municipiului Bucureşti                                                    şi cate unul pentru                                                    celelalte D.G.F.P. 3. Administraţiile finanţelor - autoturism - cate unul pentru 300    publice municipale şi fiecare unitate    orăşeneşti din municipiile - autoturism - cate unul pentru 450    şi oraşele cu peste 50.000 fiecare administratie    de locuitori şi din a finanţelor publice    sectoarele municipiului de sector    Bucureşti                                - autovehicul - cate unul pentru 600                                pentru transport fiecare unitate care                                de valori are în structura                                la trezorerie activitate de                                                   trezorerie                                - autovehicul - cate unul pentru 400                                pentru transport fiecare unitate                                de marfa4. Administraţiile finanţelor - autoturism - cate unul pentru 450   publice municipale şi fiecare unitate care   orăşeneşti din municipii şi are în structura   oraşe, altele decat cele activitate de   prevăzute la pct. 3 trezorerie                                - autovehicul - cate unul pentru 600                                pentru transport fiecare unitate care                                de valori are în structura                                la trezorerie activitate de                                                   trezorerie 5. Numărul de mijloace de    transport şi consumul    de carburant pentru    Garda Financiară şi    Autoritatea Naţionala    a Vamilor***)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-----------    *1) Autoturismele şi consumul de carburanti se finanţează din fondurile    PHARE. Numărul de autoturisme se poate modifica prin ordin al ministrului    finanţelor publice, în functie de dotarile rezultate din protocoalele şi    memorandumurile incheiate cu organismele internationale.    *) Exclusiv numărul autoturismelor reglementat prin Ordonanţa Guvernului    nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru    autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobata cu    modificari şi completari prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi    completările ulterioare.    **) D.G.F.P. - Directia generală a finanţelor publice; D.G.A.M.C. -    Directia generală de administrare a marilor contribuabili.    ***) Se stabilesc prin hotărârile Guvernului privind organizarea şi    functionarea acestor institutii.NOTĂ:1. Directia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Tulcea are în dotare o şalupă pentru control şi activitate curenta.2. Nu se considera depăşiri la consumul de carburanti normat pe autovehicul consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul de autovehicule aprobat fiecarei unităţi.  +  Anexa 4     Numărul de posturi = 447,    exclusiv preşedintele, vicepresedintii,    posturile aferente cabinetului demnitarului,    posturile ANV şi posturile GF    AGENTIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA                                          ┌─────────────────────────────┐                                          │MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE│                                          └─────────────────────────────┘                                                           .                         ┌─────────────┐....................                         │ PRESEDINTE │----------------------------------─┐                         └─┬─┬─────────┘ |                           │ │ |   ┌──────────────────┐ │ │ |   │CORPUL DE CONTROL ├────┘ │ |   │AL PRESEDINTELUI*)│ │ |   └──────────────────┘ │ |                             │ |  ┌───────────────────┐ │ ┌──────────────────────────────┐ |  │PURTATOR DE CUVANT,│ │ ┌───┤ DIRECTIA JURIDICA │ |  │RELATII PUBLICE ŞI ├──┐ │ │ └──────────────────────────────┘ |  │ MASS-MEDIA**) │ │ │ │ ┌───────────────────────────────┐ |  └───────────────────┘ │ ├───┤ │ DIRECTIA DE ORGANIZARE ŞI │ |  ┌───────────────────┐ │ │ ├───┤ RESURSE UMANE │ |  │ SECRETARIATUL │ │ │ │ └───────────────────────────────┘ |  │PERMANENT PE LANGA │ │ │ │ ┌────────────────────────────────────┐ |  │ COMITETUL ├──┼───┤ ├─┤DIRECTIA ECONOMICA ŞI ADMINISTRATIVA│ |  │INTERMINISTERIAL │ │ │ │ └────────────────────────────────────┘ |  └───────────────────┘ │ │ │ ┌──────────────────────────────────┐ |  ┌──────────────────┐ │ │ │ │DIRECTIA GENERALĂ PENTRU REFORMA │ |  │DIRECTIA DE AUDIT │ │ │ └──┤ ŞI COOPERARE INTERNATIONALA │ |  │PUBLIC INTERN ├───┘ │ └──────────────────────────────────┘ |  └──────────────────┘ │-------------------------------------------─┐|                             │ ||         ┌───────────────────┴─┬────────────┬──────────────────────┐ ||  ┌──────┴─────────┐ ┌────────┴───────┐ │ ┌─────────┴────┐ ||  │ VICEPRESEDINTE │ │ VICEPRESEDINTE │ │ │VICEPRESEDINTE│ ||  └──┬─────────────┘ └───────┬────────┘ ┌──┴───────┐ └──────┬───────┘ ||     │ │ │ GARDA │ │ ||  ┌──┴┐ ┌─────┼─────┐ │FINANCIARĂ│ ┌──┬───┬┴──┬───┐ ||  │ A │--─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ └──┬───────┘ ┌─┴┐┌┴─┐┌┴─┐┌┴─┐┌┴─┐||  └───┘ | │ B │ │ C │ │ D │ ┌─┴─┐ │F ││ G││ H││I ││J │||          | └───┘ └───┘ └───┘ │ E │-─┐ └──┘└──┘└──┘└──┘└──┘||        ┌--─┐ └───┘ | ||        |a1 | ┌--─┐ ┌─-----------┘|        └--─┘ |e1 | ┌----─┐ |          │ └--─┘ | K | ┌------─┐         ┌---┐ └-----┘ ┌─┘-----─┐|        ┌┴--┐| ┌┘-------┐|┘       ┌┴--┐|┘ | L |┘       |a1'|┘ └--------┘       └---┘ │                                                                      ┌--─┐                                                                    ┌─┘-─┐|                                                                   ┌┘---┐|┘                                                                   | l1 |┘                                                                   └----┘    LEGENDA:    --------    A = AUTORITATEA NAŢIONALA A VAMILOR***)     a1 = DIRECTII REGIONALE VAMALE      a1' = Birouri vamale    B = DIRECTIA DE CONTROL FINANCIAR    C = DIRECTIA DE METODOLOGIE ŞI PROCEDURI PENTRU INSPECŢIA FISCALA    D = DIRECTIA ANTIFRAUDA FISCALA    E = COMISARIATE REGIONALE    e1 = SECTII JUDETENE    F = DIRECTIA GENERALĂ DE GESTIUNE A IMPOZITELOR ŞI CONTRIBUTIILOR    G = DIRECTIA DE INDRUMARE ŞI ASISTENŢA A CONTRIBUABILILOR    H = DIRECTIA GENERALĂ DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR    I = DIRECTIA GENERALĂ DE REGLEMENTARE A COLECTARII CREANTELOR BUGETARE    J = DIRECTIA DE MONITORIZARE A REALIZĂRII CREANTELOR BUGETARE    K = Directia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili    L = Directiile Generale ale finanţelor publice judetene şi a         municipiului Bucureşti    l1 = Structurile municipale, orăşeneşti şi comunale-------------   *1) Funcţionează la nivel de compartiment   *2) Include şi Serviciul de comunicare şi relatii publice   *3) Se organizeaza şi funcţionează pe bază de hotărâre a Guvernului------------Anexa 4 a fost modificata de art. UNIC din HOTĂRÂREA nr. 436 din 12 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 19 mai 2005.  +  Anexa 5 MIJLOACELE DE TRANSPORT ŞI CONSUMUL DE CARBURANTIpentru Centrala Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                       Tipul Numărul maxim Consumul           Unitatea mijlocului aprobat maxim de                                    de transport (bucăţi) carburant                                                                      pentru                                                                     un auto-                                                                      vehicul                                                                      (litri/                                                                       luna)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Aparatul propriu*):  - parc auto comun - autoturism**) 10 500                                  - autovehicul pentru 2 500                                    transport de marfa                                    şi persoane***)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────------------    *) Exclusiv numărul autoturismelor reglementat prin Ordonanţa Guvernului    nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru    autorităţile şi instituţiile publice.    **) Cele 10 autoturisme sunt destinate pentru activitatea de control şi    investigatii fiscale şi vor fi conduse de inspectorii nominalizati prin    ordin al presedintelui Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala.    ***) Pentru celelalte activităţi de la nivelul Centralei Agentiei    Naţionale de Administrare Fiscala.-----------