ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 26 februarie 2001 (*actualizata*)pentru reglementarea unor probleme financiare(actualizata până la data de 17 octombrie 2004*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 110 din 5 martie 2001. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 17 octombrie 2004, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 374 din 10 iulie 2001; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 163 din 6 decembrie 2001; ORDONANTA nr. 57 din 16 august 2002; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 109 din 10 septembrie 2002; LEGEA nr. 649 din 7 decembrie 2002; LEGEA nr. 354 din 15 iulie 2004; LEGEA nr. 405 din 11 octombrie 2004.În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul I (1) Sursele prevăzute la art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1992 privind finantarea ocrotirii sănătăţii, aprobata prin Legea nr. 114/1992, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi majorarile de intarziere constituie venituri ale bugetului de stat, cu excepţia contributiei lunare a parintilor sau a tutorilor legali pentru întreţinerea copiilor în crese, care reprezinta venituri ale bugetelor locale. (2) Din bugetul de stat se aloca fonduri pentru finantarea programelor naţionale de sănătate, precum şi a cheltuielilor curente şi de capital ale instituţiilor sanitare publice finantate integral de la bugetul de stat.  +  Articolul II (1) Sursele prevăzute la art. 53 alin. (1) lit. a), b), c) şi d) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala şi incadrarea în munca a persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi penalitatile şi majorarile de intarziere constituie venituri ale bugetului de stat. (2) Din bugetul de stat se aloca transferuri către bugetele locale pentru susţinerea sistemului de protecţie a drepturilor copilului şi a persoanelor adulte cu handicap şi fonduri pentru celelalte cheltuieli stabilite în condiţiile legii.  +  Articolul III (1) Comisionul perceput pentru prestarea serviciilor vamale potrivit prevederilor Legii nr. 8/1994 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum şi a celorlalte unităţi vamale, cu modificările şi completările ulterioare, constituie venituri cu destinatie speciala ale bugetului de stat. (2) Cheltuielile de capital aferente punctelor de control pentru trecerea frontierei şi celorlalte unităţi vamale, precum şi celelalte cheltuieli, stabilite în condiţiile legii, se suporta de la bugetul de stat, în limita veniturilor încasate potrivit alin. (1).  +  Articolul IV (1) Sursele prevăzute la art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 8/1998 privind constituirea Fondului special pentru promovarea şi dezvoltarea turismului, modificata şi completata prin Ordonanţa Guvernului nr. 43/1998*) şi ulterior aprobata şi modificata prin Legea nr. 23/2000, precum şi penalitatile şi majorarile de intarziere constituie venituri ale bugetului de stat. (2) Veniturile realizate din vanzarea acţiunilor emise de societăţile comerciale din turism urmeaza regimul veniturilor din privatizare stabilit în condiţiile legii. (3) Din bugetul de stat se asigura fonduri pentru finantarea programelor de promovare şi dezvoltare a turismului şi a altor acţiuni, aprobate în condiţiile legii.-------------*) Ordonanţa Guvernului nr. 43/1998 a fost respinsa de LEGEA nr. 61 din 11 martie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 24 martie 2003.  +  Articolul V (1) Sursele prevăzute la art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 47/1998 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al aviaţiei civile, precum şi penalitatile şi majorarile de intarziere constituie venituri cu destinatie speciala ale bugetului de stat. (2) Din bugetul de stat se asigura cheltuieli cu destinatie speciala pentru finantarea de acţiuni şi lucrari stabilite prin programe aprobate în condiţiile legii şi transferuri către bugetele locale pentru aeroporturi de interes local, în limita veniturilor încasate potrivit alin. (1).  +  Articolul VIAbrogat.-------------Art. VI a fost abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 163 din 6 decembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 13 decembrie 2001.  +  Articolul VII (1) Sursele prevăzute la art. 2 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi penalitatile şi majorarile de intarziere constituie venituri ale bugetului de stat. (2) Veniturile încasate de la inceputul anului 2001 la Fondul naţional de solidaritate se virează la bugetul de stat în termenul prevăzut la art. X alin. (1) din prezenta ordonanţă de urgenţă. (3) Din bugetul de stat se asigura fonduri pentru finantarea acţiunilor prevăzute şi aprobate în condiţiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/1999, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul VIII (1) Ordonanţa Guvernului nr. 96/1999*) privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale se abroga. (2) Veniturile virate în anul 2001 la fondul special mentionat la alin. (1) se restituie agentilor economici de la care s-au incasat. (3) Disponibilitatile Fondului special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale existente la 31 decembrie 2000 se preiau în contul de disponibilitati ale Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic.-------------*) Ordonanţa Guvernului nr. 96/1999 a fost respinsa de LEGEA nr. 85 din 26 februarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 1 martie 2002.  +  Articolul IX (1) Sumele datorate de contribuabili se varsă la bugetul de stat, iar regularizarea eventualelor sume virate necuvenit către fondurile menţionate în prezenta ordonanţă de urgenţă se efectueaza cu bugetul de stat. (2) Eventualele cheltuieli angajate în condiţiile legii pe seama fondurilor speciale menţionate în prezenta ordonanţă de urgenţă se efectueaza din bugetul de stat. (3) Începând cu anul 2001 veniturile prevăzute la alin. (1) urmeaza regimul juridic al creanţelor bugetului de stat. (4) Controlul stabilirii şi virarii sumelor datorate bugetului de stat se exercită de Ministerul Finanţelor Publice şi unitatile sale teritoriale prin organele de control fiscal.  +  Articolul X (1) În termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice, Guvernul va aproba norme metodologice pentru reglementarea unitara a termenelor şi procedurilor privind administrarea sumelor datorate bugetului de stat, potrivit prezentei ordonante de urgenta. (2) Predarea-primirea exercitarii atribuţiilor privind stabilirea, constatarea, controlul, urmarirea şi incasarea sumelor datorate bugetului de stat, potrivit prezentei ordonante de urgenta, inclusiv majorarile de intarziere, penalitatile şi amenzile, se efectueaza prin protocol incheiat între Ministerul Finanţelor Publice şi fiecare ordonator principal de credite care administreaza fondurile prevăzute la art. I-VIII, în termen de 30 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonante de urgenta. (3) Până la aprobarea normelor metodologice prevăzute la alin. (1) declararea şi plata sumelor datorate de contribuabili la bugetul de stat se vor face la organele fiscale teritoriale la care sunt inregistrati ca platitori de impozite şi taxe, potrivit procedurilor prevăzute în actele normative care le reglementeaza.  +  Articolul XI (1) Prevederile legale referitoare la disponibilitatile fondurilor menţionate în prezenta ordonanţă de urgenţă se abroga. (2) Disponibilitatile din anii precedenti ale fondurilor speciale menţionate în prezenta ordonanţă de urgenţă, existente la data de 31 decembrie 2000, se utilizeaza pentru acoperirea deficitelor bugetului asigurarilor sociale de stat înregistrate din anii precedenti.  +  Articolul XIIAlineatul (1) al articolului 170 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi va avea urmatorul cuprins:"Art. 170. - (1) Finantarea învăţământului de stat se asigura din fonduri publice, în limita a cel puţin 4% din produsul intern brut, asigurandu-se anual o crestere permanenta a alocatiilor bugetare, în concordanta cu urmatoarele cerinţe: a) considerarea dezvoltării învăţământului ca prioritate naţionala pentru pregătirea resurselor umane la nivelul standardelor internationale; b) profesionalizarea resurselor umane în concordanta cu diversificarea pieţei muncii; c) dezvoltarea învăţământului superior şi a cercetării stiintifice universitare pentru integrare la vârf în viaţa stiintifica mondiala."-----------Art. XII [alin. (1) al art. 170 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată] fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 354 din 15 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 687 din 30 iulie 2004.  +  Articolul XIII (1) Începând cu anul 2001 finantarea instituţiilor de invatamant preuniversitar de stat se asigura din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale pe a caror raza acestea îşi desfăşoară activitatea, cu excepţia cheltuielilor privind: a) componenta locala aferenta proiectelor de reforma aflate în derulare la data de 31 decembrie 2000, cofinantate de Guvernul României şi organismele financiare internationale, precum şi rambursarile de credite externe, plăţile de dobanzi şi comisioane la creditele externe aferente proiectelor respective; b) facilitatile acordate elevilor privind transportul pe calea ferata şi cu metroul; c) bursele pentru elevii din Republica Moldova, precum şi bursele pentru elevii straini şi etnicii români din afara granitelor tarii; d) organizarea examenelor, concursurilor şi olimpiadelor naţionale; e) perfectionarea pregatirii profesionale a cadrelor didactice; f) cota-parte de participare la proiectele <> la care instituţiile de invatamant preuniversitar de stat sunt promotori sau parteneri. (2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. b), precum şi cheltuielile aferente facilitatilor acordate studenţilor privind transportul pe calea ferata şi cu metroul se finanţează prin bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, iar cele prevăzute la lit. a) şi c)-f), prin bugetul Ministerului Educatiei şi Cercetarii. (3) Cheltuielile privind cluburile, taberele, palatele copiilor, casele corpului didactic şi inspectoratele scolare se finanţează de la bugetul de stat prin Ministerul Educatiei şi Cercetarii. (4) Cheltuielile efectuate de la bugetul de stat, începând cu data de 1 ianuarie 2001, pentru finantarea instituţiilor de invatamant preuniversitar de stat se regularizeaza cu bugetele locale, după aprobarea legii bugetului de stat pe anul 2001. (5) În termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta în Monitorul Oficial al României, Partea I, la propunerea Ministerului Educatiei şi Cercetarii, Ministerului Administraţiei Publice şi Ministerului Finanţelor Publice Guvernul va aproba norme metodologice pentru finantarea învăţământului preuniversitar de stat.--------------Litera f) a alin. (1) al art. XIII a fost introdusa de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 109 din 10 septembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 23 septembrie 2002.Alin. (2) al art. XIII a fost modificat de LEGEA nr. 649 din 7 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 12 decembrie 2002.  +  Articolul XIVArticolul 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 8/1997*) privind stimularea cercetării stiintifice, dezvoltării tehnologice şi inovarii, aprobata şi modificata prin Legea nr. 95/1998, cu modificările ulterioare, se modifica şi va avea urmatorul cuprins:"Art. 3. - (1) Alocarea de către stat a resurselor financiare în acest scop reprezinta una dintre prioritatile cheltuielilor bugetare. (2) Din bugetul de stat se aloca fonduri pentru acţiuni finantate pe bază de programe, precum şi pentru celelalte cheltuieli stabilite în condiţiile legii, asigurandu-se ca începând cu anul 2001 ponderea în produsul intern brut a resurselor destinate cercetării stiintifice şi dezvoltării tehnologice să fie gradual marita pentru a ajunge la niveluri comparabile cu cele din statele membre ale Uniunii Europene."--------------Art. XIV (articolul 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 8/1997) a fost modificat de LEGEA nr. 374 din 10 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 16 iulie 2001.*) Ordonanţa Guvernului nr. 8/1997 a fost abrogata de art. 89 din ORDONANTA nr. 57 din 16 august 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 30 august 2002. În aceste condiţii, modificarea determinata de art. XIV din Ordonanţa de urgenta nr. 32/2001 asupra art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 8/1997 rămâne fără obiect, devenind caduca.  +  Articolul XVAlineatul (1) al articolului 25 din Legea nr. 16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi functionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi va avea urmatorul cuprins:"Art. 25. - (1) Finantarea cheltuielilor curente şi de capital ale Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice şi ale consiliilor judetene ale persoanelor varstnice, respectiv al municipiului Bucureşti, se asigura din donatii, sponsorizari, alte activităţi nonprofit, realizate în condiţiile legii, precum şi din transferuri de la bugetul de stat care se prevad în bugetul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei."-------------Art. XV [alin. (1) al art. 25 din Legea nr. 16/2000] a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 405 din 11 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 14 octombrie 2004.  +  Articolul XVIPrevederile prezentei ordonante de urgenta se aplică începând cu anul 2001 şi orice dispozitii contrare se abroga.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:───────────────Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu Notă

    ──────────