HOTĂRÂRE nr. 112 din 14 aprilie 1997 (*actualizata*)privind organizarea activităţii de eliberare a cartilor de identitate, procedura de preschimbare esalonata a buletinelor de identitate actuale, precum şi aspectele privind termenele de valabilitate a acestora(actualizata până la data de 1 ianuarie 2002*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 21 aprilie 1997. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 1 ianuarie 2002 cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 560 din 3 iulie 2000**); ORDONANTA nr. 84 din 30 august 2001***).----------------**) NOTA CTCE SA Piatra Neamt:Prin prin pct. 2 al art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 560 din 3 iulie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 14 iulie 2000, a fost dispusa inlocuirea denumirii "Inspectoratul General al Politiei" cu denumirea "Directia generală de evidenta informatizata a persoanei".----------------***) NOTA CTCE SA Piatra Neamt:Conform pct. 13 din Anexa la ORDONANTA nr. 84 din 30 august 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 1 septembrie 2001, Hotărârea Guvernului nr. 112/1997 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 21 aprilie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica corespunzător prevederilor acestei ordonante.În temeiul art. 49 din Legea nr. 105/1996 privind evidenta populatiei şi cartea de identitate,Guvernul României hotaraste:  +  Articolul 1 (1) Organizarea activităţii de eliberare a cartii de identitate se asigura de către Ministerul de Interne în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenta a populatiei. (2) Cartile de identitate se intocmesc de către formatiunile de evidenta a populatiei, constituite la nivel central, judetean şi al municipiului Bucureşti. (3) Verificarea documentelor, inregistrarea datelor şi preluarea imaginilor în Sistemul naţional informatic de evidenta a populatiei se organizeaza de către fiecare formatiune de evidenta a populatiei pentru cetatenii care au domiciliul sau reşedinţa în raza de competenţa a acesteia. (4) Pentru rezolvarea unor situaţii deosebite ale cetatenilor din localităţile rurale, fiecare serviciu judetean de evidenta a populatiei asigura cite un echipaj mobil, dotat cu echipamentul necesar pentru preluarea imaginilor şi a datelor.  +  Articolul 2 (1) Pentru functionarea Sistemului naţional informatic de evidenta a populatiei, cartile de identitate se intocmesc în forma informatizata. (2) Actualele buletine de identitate vor fi preschimbate esalonat cu cartile de identitate, în termen de 5 ani. (3) Până la generalizarea activităţii de intocmire şi de eliberare a cartii de identitate pe intreg teritoriul tarii, formatiunile de evidenta a populatiei din judeţele care nu dispun inca de posibilitatile tehnice necesare vor putea elibera, în continuare, buletine de identitate care rămân valabile până la preschimbare.  +  Articolul 3 (1) Actualele buletine de identitate cu termen de valabilitate neexpirat vor fi preschimbate de formatiunile de evidenta a populatiei, în functie de anul nasterii persoanei, în urmatoarea ordine de prioritate: a) persoanele nascute după 31 decembrie 1972; b) persoanele nascute în perioada 1 ianuarie 1956 - 31 decembrie 1972; c) persoanele nascute în perioada 1 ianuarie 1948 - 31 decembrie 1955; d) persoanele nascute înainte de 1 ianuarie 1948.  +  Articolul 4 (1) Contravaloarea cartii de identitate se stabileste de Directia generală de evidenta informatizata a persoanei cu avizul Oficiului Concurentei şi se actualizeaza periodic în functie de evolutia preturilor la materiile prime, materialele şi serviciile utilizate în activitatea de intocmire a cartii de identitate. (2) Contravaloarea cartii de identitate se achită de către cetatean, pe bază de chitanta. (3) Abrogat.--------------Alin. (3) al art. 4 a fost abrogat prin pct. 1 al art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 560 din 3 iulie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 14 iulie 2000.  +  Articolul 5 (1) Formatiunile de evidenta a populatiei sunt obligate sa instiinteze cetatenii din raza teritoriala de competenţa, prin mass-media, asupra procedurii şi perioadei de preschimbare esalonata a buletinelor de identitate cu cărţi de identitate. (2) Cetatenii au obligaţia de a se prezenta pentru preschimbarea actelor de identitate, la solicitarea formatiunilor de evidenta a populatiei.  +  Articolul 6Pentru cunoasterea de către autorităţile implicate şi de către cetăţeni a necesităţii şi importantei noului document de identitate, precum şi pentru desfăşurarea activităţii de preschimbare a buletinelor de identitate, formatiunile de evidenta a populatiei vor desfăşura activităţi de mediatizare prin mijloace specifice, în care scop se vor prevedea anual fondurile necesare.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministru de interne,Gavril DejeuMinistru de stat,ministrul finanţelor,Mircea Ciumara---------