HOTĂRÂRE nr. 128 din 14 februarie 2002 (*actualizată*)privind incinerarea deşeurilor(actualizată până la data de 20 aprilie 2005*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 6 martie 2002. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 20 aprilie 2005, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 268 din 31 martie 2005.În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 54 pct. 2 lit. a) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 426/2001,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Obiectul prezentei hotărâri îl constituie reglementarea activităţilor de incinerare şi coincinerare şi a măsurilor de control şi urmărire a instalaţiilor de incinerare şi coincinerare. (2) Reglementarea activităţii de incinerare şi coincinerare are drept scop prevenirea sau reducerea efectelor negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apelor de suprafaţa şi subterane, şi a oricăror riscuri pentru sănătatea populaţiei.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre se aplică tuturor instalaţiilor de incinerare şi coincinerare.  +  Articolul 3 (1) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică pentru instalaţiile care tratează doar următoarele deşeuri: a) deşeuri vegetale din agricultura şi forestiere; b) deşeuri vegetale din industria alimentara, dacă se recuperează căldura generata; c) deşeuri fibroase din producţia de celuloza virgina şi producţia de hârtie din celuloza, dacă sunt coincinerate la locul de producţie şi căldura generata este recuperată, cu excepţia celor care folosesc în tehnologia de albire derivaţi ai clorului; d) deşeuri de lemn, cu excepţia deşeurilor de lemn care pot conţine compuşi organici halogenati sau metale grele în urma tratarii cu conservanţi pentru lemn sau a vopsirii, şi care includ în special deşeuri de lemn provenite de la deşeuri de construcţii sau demolări; e) deşeuri de pluta; f) deşeuri radioactive; g) cadavre de animale, a căror eliminare este prevăzută la pct. 187 din anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10.167/2004 privind legislaţia sanitar-veterinară în vigoare, ce stabileşte reguli de sănătate cu privire la subprodusele de la animale, ce nu sunt destinate consumului uman.------------Litera g) a art. 3 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 268 din 31 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 20 aprilie 2005. h) deşeuri rezultate din explorarea şi exploatarea petrolului şi a gazelor în instalaţii marine, incinerate la bordul instalaţiei; i) deşeuri sub 50 de tone pe an, pentru instalaţii experimentale folosite pentru cercetare, proiectare şi testare în vederea îmbunătăţirii procesului de incinerare. (2) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică instalaţiilor existente de ardere a deşeurilor periculoase provenite din activităţi medicale, prevăzute în anexa nr. 9.------------Alin. (2) al art. 3 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 268 din 31 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 20 aprilie 2005.  +  Articolul 4Semnificaţia termenilor utilizaţi în înţelesul prezentei hotărâri este prezentată în anexa nr. 1.  +  Articolul 5 (1) Condiţiile de lucru şi regimul de funcţionare pentru instalaţiile de incinerare şi coincinerare, precum şi controlul şi monitorizarea acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2 «Cerinţe privind exploatarea, controlul şi monitorizarea instalaţiilor şi proceselor de incinerare şi coincinerare a deşeurilor».------------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 268 din 31 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 20 aprilie 2005. (2) Prevederile privind stabilirea valorilor limita de emisie a poluantilor în aer şi apa şi modul de calcul al acestor valori, precum şi tehnica de măsurare sunt prevăzute în anexa nr. 3 "Factori de echivalenta pentru dibenzo-p-dioxine şi dibenzofurani", anexa nr. 4 "Determinarea valorilor limita de emisie în aer pentru coincinerarea deşeurilor", anexa nr. 5 "Tehnici de măsurare", anexa nr. 6 "Valori limita de emisie pentru poluantii din apele uzate de la spalarea gazelor de ardere la deversarea din instalatia de incinerare sau coincinerare", anexa nr. 7 "Valori limita pentru emisii de aer" şi în anexa nr. 8 "Formula de calcul al concentraţiei de emisie la procentul standard al concentraţiei de oxigen".  +  Articolul 5^1Calendarul de închidere a instalaţiilor existente de ardere a deşeurilor periculoase provenite din activităţi medicale exceptate de la aplicarea prevederilor prezentei hotărâri este prevăzut în anexa nr. 9.------------Art. 5^1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 268 din 31 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 20 aprilie 2005.  +  Capitolul II Autorizarea activităţii de incinerare şi coincinerare  +  Articolul 6 (1) Procedura de autorizare a activităţilor economice şi sociale cu impact asupra mediului, care se aplică şi activităţilor de incinerare şi coincinerare a deşeurilor, se derulează conform prevederilor Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 876/2004pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului.------------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 268 din 31 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 20 aprilie 2005. (2) Sunt exceptate de la cerinţa autorizării specifice activităţile de valorificare şi eliminare a deşeurilor care se încadrează în prevederile art. 12 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 426/2001.  +  Articolul 7Documentaţia care se înaintează autorităţii competente pentru protecţia mediului, la solicitarea acordului sau a autorizaţiei de mediu pentru o instalatie de incinerare sau coincinerare, trebuie să garanteze ca instalatia este proiectata, realizată, echipata şi funcţionează astfel încât să respecte prevederile prezentei hotărâri.  +  Articolul 8 (1) Acordul/acordul integrat de mediu, emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, trebuie să conţină pe lângă elementele prevăzute în legislaţia naţională în vigoare următoarele elemente specifice instalaţiilor de incinerare/coincinerare de deşeuri: a) lista categoriilor de deşeuri, pe coduri, conform Hotărârii Guvernului nr. 856/2002privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, şi informaţii despre cantităţi, care pot fi tratate; b) capacitatea nominală de incinerare sau de coincinerare a deşeurilor pentru acea instalaţie (t/h, respectiv MWth); c) procedurile de prelevare a probelor şi de măsurare folosite în scopul satisfacerii obligaţiilor impuse pentru măsurătorile periodice ale fiecărui poluant al aerului şi apei; d) valorile limită admise pentru concentraţiile de poluanţi emişi în aer sau în apă în urma proceselor de incinerare sau de coincinerare; e) referatul tehnic de evaluare, întocmit de un institut nominalizat de autoritatea administraţiei publice centrale pentru sănătate, privind domeniul de utilizare al instalaţiei şi posibilele efecte ale acesteia asupra sănătăţii populaţiei. (2) În cazul deşeurilor periculoase, acordul/acordul integrat de mediu, emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, trebuie să conţină şi următoarele cerinţe: a) cantităţile pe diferite categorii de deşeuri periculoase care pot fi tratate; b) debitele masice minime şi maxime din aceste deşeuri periculoase, puterile calorice minime şi maxime ale deşeurilor şi conţinutul maxim de poluanţi, cum ar fi PCB, PCP, clor, fluor, sulf, metale grele. (3) Documentaţia care se înaintează autorităţii competente pentru protecţia mediului trebuie să prezinte toate elementele prevăzute la alin. (1) şi (2), precum şi o descriere a măsurilor avute în vedere pentru a garanta că: a) instalaţia respectă cerinţele prezentei hotărâri în funcţie de categoriile de deşeuri care se incinerează/coincinerează; b) căldura generată prin procesul de incinerare/ coincinerare se recuperează cât mai mult posibil prin generarea combinată de căldură şi energie electrică, de abur tehnologic sau pentru încălzirea de locuinţe; c) reziduurile vor fi minimizate ca volum şi nocivitate, precum şi reciclate pe cât posibil; d) eliminarea reziduurilor care nu pot fi prevenite, reduse sau reciclate va fi efectuată în conformitate cu legislaţia naţională. (4) Acordul de mediu se emite dacă documentaţia prezentată în acest scop arată că tehnicile de măsurare propuse pentru emisiile de poluanţi în aer sunt conform prevederilor anexei nr. 5.------------Art. 8 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 268 din 31 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 20 aprilie 2005.  +  Articolul 9 (1) Autorizaţia de mediu se emite de autoritatea competentă pentru protecţia mediului pentru o instalaţie de incinerare sau de coincinerare, ţinându-se cont de cerinţele prevăzute în legislaţia naţională în vigoare pentru reglementarea activităţilor şi luându-se în considerare toate elementele specifice funcţionării incineratoarelor prevăzute la art. 8. (2) Pentru instalaţiile existente de ardere a deşeurilor periculoase provenite din activităţi medicale, menţionate în anexa nr. 9, se emite autorizaţie de mediu pentru perioada prevăzută în această anexă. La expirarea acestei perioade, la faza de închidere a instalaţiei, titularul este obligat să solicite aviz de mediu, conform unei proceduri ce se aprobă prin ordin al ministrului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.------------Art. 9 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 268 din 31 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 20 aprilie 2005.  +  Articolul 10Autoritatea competenţa pentru protecţia mediului stabileşte în autorizaţia de mediu perioada maxima admisă pentru orice opriri ale dispozitivelor de purificare sau de măsurare, timp în care concentraţiile din emisiile în aer şi apa uzata epurata, referitoare la substanţele reglementate, pot depăşi valorile limita admise.  +  Articolul 11 (1) Autoritatea competenţa pentru protecţia mediului stabileşte, după caz, necesitatea introducerii unor valori limita de emisie pentru hidrocarburi aromatice policiclice sau pentru alţi poluanti. (2) Autoritatea competenţa pentru protecţia mediului stabileşte perioadele de măsurare acolo unde au fost precizate valori limita de emisie pentru hidrocarburi policiclice aromatice sau pentru alţi poluanti.  +  Articolul 12Amplasarea punctelor de prelevare a probelor sau de măsurare se realizează de comun acord cu autoritatea competentă pentru protecţia mediului.  +  Articolul 13Autoritatea competenţa pentru protecţia mediului stabileşte, imediat ce sunt disponibile tehnicile adecvate de măsurare, data de la care se efectuează măsurători continue ale valorilor emisiilor pentru dioxine şi metale grele, în conformitate cu prevederile anexei nr. 5.  +  Articolul 14Autoritatea competenţa pentru protecţia mediului impune, la emiterea acordului şi/sau a autorizaţiei de mediu pentru o instalatie de incinerare sau coincinerare, instituirea unui sistem de control şi monitorizare, precum şi păstrarea minimum 5 ani a registrului cu evidenta deşeurilor incinerate sau coincinerate.  +  Capitolul III Accesul publicului la informaţie  +  Articolul 15Autoritatea competenţa pentru protecţia mediului are obligaţia să asigure accesul publicului la informaţie în cadrul procedurii pentru autorizarea acestor activităţi, înainte şi după ce aceasta autoritate ia o decizie, potrivit procedurilor legislaţiei specifice.  +  Articolul 16Raportul anual al operatorului către autoritatea competentă pentru protecţia mediului, asupra funcţionarii şi monitorizarii instalaţiilor de incinerare sau coincinerare cu o capacitate nominală de doua tone pe ora sau mai mare, se pune în mod obligatoriu la dispoziţie publicului. Acest raport, ca o condiţie minima, prezintă desfăşurarea procesului de incinerare sau coincinerare şi emisiile în aer şi apa comparativ cu cerinţele privind valorile limita de emisie prevăzute în autorizaţia de mediu.  +  Articolul 17Autoritatea competenţa pentru protecţia mediului întocmeşte lista cu instalaţiile de incinerare sau coincinerare având o capacitate nominală sub doua tone pe ora, care este pusă la dispoziţie publicului.  +  Capitolul IV Sancţiuni  +  Articolul 18Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:1. cu amendă de la 25.000.000 lei la 35.000.000 lei, pentru unităţile medicale care nu respectă prevederile anexei nr. 9 privind calendarul de închidere a instalaţiilor de tratare termică a deşeurilor periculoase medicale;2. cu amendă de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei, pentru persoane fizice, şi de la 25.000.000 lei la 75.000.000 lei, pentru persoane juridice, pentru: a) nerespectarea prevederilor art. 16 privind prezentarea de către operatorii instalaţiilor de incinerare şi coincinerare a raportului anual la autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi refuzul de a asigura accesul publicului la informaţiile de interes public din acel raport; b) neîndeplinirea de către operatorii instalaţiilor de incinerare şi coincinerare a prevederilor art. 14 privind instituirea sistemului de control şi monitorizare şi suportarea costurilor acestuia; c) neîndeplinirea de către operatorii instalaţiilor de incinerare şi coincinerare a prevederilor cap. 6 pct. 6.3 din anexa nr. 2, referitoare la instalarea şi funcţionarea corespunzătoare a echipamentului de monitorizare; d) neîndeplinirea de către operatorii instalaţiilor de incinerare şi coincinerare a prevederilor art. 14 referitoare la obligaţia de păstrare a registrului cuprinzând evidenţa deşeurilor incinerate sau coincinerate; e) neîndeplinirea de către operatorii instalaţiilor de incinerare şi coincinerare a obligaţiei prevăzute la cap. 7 pct. 7.9 din anexa nr. 2, referitoare la înregistrarea şi prelucrarea tuturor măsurătorilor; f) nerespectarea de către operatorii instalaţiilor de incinerare şi coincinerare a prevederilor cap. 2 pct. 2.1-2.8 din anexa nr. 2, referitoare la condiţiile de lucru;3. cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, nerespectarea de către operatorii instalaţiilor de incinerare şi coincinerare a prevederilor cap. 1 pct. 1.3 şi 1.4 din anexa nr. 2, referitoare la recepţia deşeurilor;4. cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, operatorii instalaţiilor de incinerare şi coincinerare, pentru încălcarea prevederilor cap. 7 pct. 7.2, 7.3, 7.9, 7.10, 7.14 şi 7.16 din anexa nr. 2, referitoare la măsurătorile poluanţilor în aer şi apă.------------Art. 18 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 268 din 31 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 20 aprilie 2005.  +  Articolul 19 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 18 se fac de către personalul împuternicit din cadrul autorităţii competente pentru protecţia mediului, precum şi din cadrul altor autorităţi centrale sau locale, conform atribuţiilor stabilite de legislaţia în vigoare. (2) Contravenţiilor prevăzute la art. 18 le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.------------Alin. (2) al art. 19 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 268 din 31 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 20 aprilie 2005.  +  Capitolul V Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 20Fără a prejudicia prevederile tranzitorii din anexele nr. 6 şi 7, prezenta hotărâre se aplică integral instalaţiilor de incinerare şi coincinerare existente, începând cu data de 1 ianuarie 2007.------------Art. 20 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 268 din 31 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 20 aprilie 2005.  +  Articolul 21Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga anexa nr. 3 "Norme de limitare a emisiilor pentru uzinele de incinerare a deşeurilor" la Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produşi de surse staţionare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 10 august 1993, precum şi orice alte dispoziţii contrare.  +  Articolul 22Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.------------Art. 22 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 268 din 31 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 20 aprilie 2005.  +  Articolul 22^1 (1) Raportarea la Comisia Europeană şi conţinutul raportului privind implementarea Directivei nr. 2000/76/CE se stabilesc şi se realizează începând cu data de 1 ianuarie 2007. (2) Până la sfârşitul primului trimestru al fiecărui an, autoritatea administraţiei publice centrale pentru sănătate va raporta Comisiei Europene închiderea instalaţiilor de ardere neconforme şi cantităţile de deşeuri medicale tratate pentru anul precedent, conform anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 997/2004privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 219/2002pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale.------------Art. 22^1 a fost introdus de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 268 din 31 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 20 aprilie 2005.  +  Articolul 23Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.Prezenta hotărâre transpune integral Directiva nr. 2000/76/CE privind incinerarea deşeurilor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) L 030 din 4 februarie 2000.------------Menţiunea privind transpunerea normelor comunitare a fost introdusă de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 268 din 31 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 20 aprilie 2005.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul apelorşi protecţiei mediului,Petru Lificiup. Ministrul sănătăţii şi familiei,Radu Deac,secretar de statp. Ministrul industriei şi resurselor,Iulian Iancu,secretar de statMinistrul administraţiei publice,Octav Cozmanca  +  Anexa 1SEMNIFICAŢIA TERMENILOR UTILIZAŢI1. autoritate competentă pentru protecţia mediului este, după caz, autoritatea centrala pentru protecţia mediului sau autoritatea teritorială pentru protecţia mediului care are stabilite competentele referitoare la instalaţiile de incinerare în Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 426/2001;2. capacitate nominală - suma capacităţilor cuptoarelor din care se compune instalatia de incinerare sau de coincinerare, specificată de constructor şi confirmată de operator, ţinându-se seama în special de puterea calorică a fiecărui tip de deseu, exprimată prin cantitatea de deşeuri incinerate pe ora;3. deşeuri municipale mixte - deşeuri menajere şi comerciale, industriale şi din instituţii, care, din cauza naturii şi compoziţiei, sunt similare cu deşeurile menajere, dar excluzând fracţiile indicate în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, sub codul 20 01, care sunt colectate separat la sursă, şi excluzând alte deşeuri indicate sub codul 20 02 din aceeaşi anexă;------------Pct. 3 din anexa 1 a fost modificat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 268 din 31 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 20 aprilie 2005.3^1. deşeuri periculoase rezultate din activitatea medicală, depozitabile - deşeuri periculoase rezultate din activitatea medicală, care în urma proceselor de sterilizare termică devin deşeuri asimilabile celor menajere.------------Pct. 3^1 din anexa 1 a fost introdus de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 268 din 31 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 20 aprilie 2005.4. deşeuri periculoase - orice deseu solid sau lichid, asa cum este definit în anexa nr. IA la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 426/2001. Pentru următoarele deşeuri periculoase cerinţele specifice pentru deşeuri periculoase din prezenta hotărâre nu se aplică: a) deşeuri lichide combustibile, inclusiv uleiuri uzate, astfel cum sunt definite la art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 662/2001 privind gestiunea uleiurilor uzate, cu condiţia să respecte următoarele criterii:- conţinutul gravimetric de hidrocarburi aromatice policlorurate, de exemplu bifenili policlorurati (PCB) sau fenol pentaclorurat (PCP), este mai mic decât concentraţiile stabilite în legislaţia naţionala relevanta;- aceste deşeuri nu sunt periculoase, deoarece conţin alţi componenţi enumeraţi în anexele nr. I D şi I E la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 426/2001, în cantităţi sau concentraţii care nu permit atingerea obiectivelor stabilite la art. 5 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 426/2001;- puterea calorică neta se ridica la minimum 30 MJ/kg; b) orice deşeuri lichide combustibile, care nu pot genera în gazele de ardere rezultate direct din combustia lor unele emisii diferite de cele rezultate din combustia motorinei, definită conform art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 689/2004privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei, sau o concentraţie mai mare a emisiilor decât cele rezultate din combustia motorinei.------------Litera b) a pct. 4 din anexa 1 a fost modificată de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 268 din 31 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 20 aprilie 2005.5. dioxine şi furani - toate dioxinele dibenzo-p-policlorurate şi dibenzofuranii enumeraţi în anexa nr. 3;6. emisie - degajarea directa sau indirecta din instalatie de substanţe, vibratii, căldura sau zgomote din surse individuale ori difuze, în aer, apa sau sol;7. instalatie de coincinerare - orice instalatie fixa sau mobila, al carei scop principal este generarea energiei sau a unor produse materiale, care foloseşte deşeuri drept combustibil uzual sau suplimentar sau în care deşeurile sunt tratate termic pentru eliminare.În cazul în care coincinerarea are loc astfel încât scopul principal al instalaţiei nu este generarea de energie sau producerea de produse materiale, ci tratarea termica a deşeurilor, instalatia este considerată instalatie de incinerare, conform definiţiei prezentate la pct. 8. Aceasta definiţie se referă la amplasament şi la întreaga instalatie, incluzând toate liniile de coincinerare, recepţie a deşeurilor, depozitare, dispozitive de pretratare locală; sistemele de alimentare cu deşeuri, combustibil şi aer; boilerul; dispozitivele de tratare a gazelor de ardere şi a apei uzate sau depozitarea reziduurilor; cosul de fum; dispozitivele şi sistemele de control al coincinerării, de înregistrare şi urmărire a condiţiilor de coincinerare;8. instalaţie de incinerare - orice instalaţie tehnică fixă sau mobilă şi echipamentul destinat tratamentului termic al deşeurilor, cu sau fără recuperarea căldurii de ardere rezultate. Aceasta include incinerarea prin oxidarea deşeurilor, precum şi piroliza, gazificarea sau alte procese de tratament termic, cum sunt procesele cu plasmă, în măsura în care produsele rezultate în urma tratamentului sunt incinerate ulterior. Această definiţie se referă la amplasament şi la întreaga instalaţie, incluzând: toate liniile de incinerare, recepţie a deşeurilor, depozitare, dispozitive de pretratare locală; sistemele de alimentare cu deşeuri- combustibil-aer; boilerul; dispozitivele de tratare a gazelor de ardere şi a apei uzate sau depozitarea reziduurilor; coşul de fum; dispozitivele şi sistemele de control al operaţiunilor de control al incinerării, de înregistrare şi urmărire a condiţiilor de incinerare;------------Pct. 8 din anexa 1 a fost modificat de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 268 din 31 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 20 aprilie 2005.9. instalaţie de incinerare/coincinerare existentă - instalaţie care funcţionează la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri şi care deţine autorizaţie conform normelor legale în vigoare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri sau deţine acord de mediu la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu condiţia să înceapă să incinereze/coincinereze înainte de data de 28 decembrie 2004, sau este înregistrată de autoritatea competentă la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri în vederea obţinerii unui acord de mediu, cu condiţia să înceapă să funcţioneze înainte de data de 28 decembrie 2004*);------------Pct. 9 din anexa 1 a fost modificat de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 268 din 31 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 20 aprilie 2005.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 268 din 31 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 20 aprilie 2005, pentru instalaţiile noi care nu se regăsesc în definiţia prevăzută în anexa nr. 1 la pct. 9 "instalaţie de incinerare/coincinerare existentă" din Hotărârea Guvernului nr. 128/2002, cerinţele prezentei hotărâri se aplică în termen de 30 de zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.------------Pct. 10 din anexa 1 a fost abrogat de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 268 din 31 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 20 aprilie 2005.11. operator - orice persoană fizica sau juridică ce exploatează sau controlează instalatia ori căreia i s-a delegat puterea economică decizionala pentru funcţionarea tehnica a instalaţiei;12. reziduu - orice material lichid sau solid, inclusiv cenusa de vatra şi zgura; cenuşi volante şi praf de cazan; produşi solizi de reactie de la tratarea gazelor; namol de la tratarea apelor uzate; catalizatori consumaţi şi cărbune activ epuizat, definit ca deseu în anexa nr. I A la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 426/2001, care este generat prin procesul de incinerare sau coincinerare, tratarea gazului de ardere şi a apei uzate sau din alte procese ale instalaţiei de incinerare ori coincinerare;13. valori limita de emisie - masa exprimată în termenii parametrilor specifici, concentraţia şi/sau nivelul unei emisii, care nu poate fi depăşit în cursul uneia sau mai multor perioade de timp.  +  Anexa 2CERINŢEprivind exploatarea, controlul şi monitorizarea instalaţiilorşi proceselor de incinerare şi coincinerare a deşeurilor------------Titlul anexei 2 a fost modificat de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 268 din 31 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 20 aprilie 2005.Prezentele cerinţe stabilesc condiţiile de lucru şi regimul de funcţionare pentru instalaţiile de incinerare şi coincinerare a deşeurilor, precum şi controlul instalaţiilor şi monitorizarea emisiilor.------------Paragraful 1 din anexa 2 a fost modificat de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 268 din 31 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 20 aprilie 2005.  +  Capitolul 1 Predarea şi recepţia deşeurilor1.1. Operatorul instalaţiei de incinerare sau coincinerare ia toate măsurile necesare privind predarea şi recepţia deşeurilor pentru a preveni sau a limita efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafaţa şi subterane, precum şi mirosurile, zgomotele şi riscurile directe asupra sănătăţii populaţiei. Aceste măsuri trebuie să fie cel puţin în conformitate cu cerinţele stabilite la pct. 1.3 şi 1.4.1.2. Înainte de a accepta deşeurile în instalaţia de incinerare sau coincinerare operatorul determină, dacă este posibil, masa fiecărei categorii de deşeuri, categorii prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 856/2002privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.------------Pct. 1.2. din anexa 2 a fost modificat de pct. 21 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 268 din 31 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 20 aprilie 2005.1.3. Înainte de a accepta deşeuri periculoase la instalatia de incinerare sau coincinerare operatorul trebuie să dispună de informaţii asupra deşeurilor pentru a verifica, între altele, conformitatea cu cerinţele din autorizaţia de mediu. Aceste informaţii cuprind: a) toate datele utile asupra procesului de generare, conţinute în documentele menţionate la pct. 1.4 lit. a); b) compoziţia fizica şi, pe cat posibil, chimica a deşeurilor şi toate informaţiile necesare pentru a evalua comportarea lor în procesul de incinerare; c) caracteristicile periculoase ale deşeurilor, substanţele cu care nu pot fi amestecate şi precautiile ce trebuie luate de operator în manipularea acestora.1.4. Înainte de acceptarea deşeurilor periculoase la instalatia de incinerare sau coincinerare operatorul efectuează cel puţin următoarele proceduri de recepţie: a) verificarea documentelor care însoţesc deseul şi, acolo unde este cazul, a celor cerute prin actele normative care controlează transporturile de deşeuri şi de reglementările pentru transportul mărfurilor periculoase; b) prelevarea de probe reprezentative, înainte de descărcare, cu excepţia cazurilor în care nu este posibil, de exemplu pentru deşeuri clinice infectioase, pentru a verifica conformitatea cu descrierea de la pct. 1.3, efectuând controale şi permitand autorităţilor competente pentru protecţia mediului sa identifice natura deşeurilor supuse incinerarii. Aceste probe sunt păstrate cel puţin o luna după incinerare.1.5. Autorităţile competente pentru protecţia mediului pot acorda derogări de la prevederile pct. 1.2, 1.3 şi 1.4 pentru instalaţiile industriale şi întreprinderile care incinereaza sau coincinerează doar propriile deşeuri la locul de producere, cu condiţia de a se respecta prevederile prezentei hotărâri.  +  Capitolul 2 Condiţii de lucru2.1. Instalaţiile de incinerare trebuie să funcţioneze astfel încât să se atinga un nivel de incinerare care să asigure un nivel total de carbon organic (TOC) al zgurii şi cenusii de vatra, sub 3%, sau pierderea lor la calcinare să fie sub 5% din substanţa uscata a materialului. Dacă este necesar, se folosesc tehnici adecvate de pretratare a deşeurilor.Toate instalaţiile de incinerare vor fi proiectate, echipate, construite şi exploatate astfel încât gazul rezultat din proces sa ajungă în mod controlat şi omogen după ultima injectare de aer de combustie, chiar şi în cele mai nefavorabile condiţii, la o temperatura de cel puţin 850°C timp de doua secunde, masurata lângă peretele interior al camerei de combustie sau în oricare punct reprezentativ al camerei, autorizat de autoritatea competentă pentru protecţia mediului.Dacă se incinereaza deşeuri periculoase cu un conţinut de peste 1% substanţe organice halogenate, exprimate ca clor, temperatura trebuie ridicată la cel puţin 1.100°C pentru o perioadă de minimum doua secunde.Fiecare linie a instalaţiei de incinerare se echipeaza cu cel puţin un arzator auxiliar. Acest arzator trebuie pornit automat atunci când temperatura gazelor de combustie după ultima injectare de aer de combustie scade sub 850°C sau 1.100°C, după caz. De asemenea, el trebuie folosit la pornirea şi oprirea instalaţiei, pentru a se asigura ca temperatura de 850°C, respectiv de 1.100°C, după caz, este menţinută permanent în timpul acestor operaţiuni şi atâta vreme cat exista deşeuri nearse în camera de combustie.În cursul porniri sau opririi ori când temperatura gazului de ardere scade sub 850°C sau sub 1.100°C, după caz, arzatoarele auxiliare nu trebuie alimentate cu combustibili care pot provoca emisii mai mari decât cele rezultate prin arderea motorinei, gazului lichefiat sau a gazului natural.2.2. Toate instalaţiile de coincinerare vor fi proiectate, echipate, construite şi exploatate astfel încât gazul rezultat din proces sa ajungă în mod controlat şi omogen după ultima injectare de aer de combustie, chiar şi în cele mai nefavorabile condiţii, la o temperatura de cel puţin 850°C timp de cel puţin două secunde. Dacă se coincinerează deşeuri periculoase cu un conţinut de peste 1% substanţe organice halogenate, exprimate ca clor, temperatura trebuie ridicată la cel puţin 1.100°C.2.3. Instalaţiile de incinerare şi coincinerare trebuie să aibă şi sa folosească un sistem automat de întrerupere a alimentării cu deşeuri: a) la pornire, până când temperatura ajunge la 850°C sau la 1.100°C, după caz, ori temperatura specificată în conformitate cu pct. 2.4; b) de câte ori nu este menţinută temperatura de 850°C sau 1.100°C, după caz, ori temperatura specificată în conformitate cu pct. 2.4; c) ori de câte ori măsurătorile continue impuse de prezenta hotărâre arata ca este depăşită oricare dintre valorile limita din cauza unor perturbari sau defecţiuni ale echipamentelor de depoluare.2.4. Condiţiile diferite de cele stabilite la pct. 2.1 şi 2.3 pentru anumite categorii de deşeuri sau anumite procese termice pot fi autorizate de către autorităţile competente pentru protecţia mediului, cu condiţia respectării cerinţelor prezentei hotărâri. Schimbarea condiţiilor de lucru nu trebuie să genereze mai multe reziduuri sau reziduuri cu un conţinut mai mare de poluanti organici în comparaţie cu cele care ar fi de aşteptat în condiţiile stabilite la pct. 2.1.Condiţiile diferite de cele stabilite la pct. 2.2 şi 2.3 pentru anumite categorii de deşeuri sau anumite procese termice pot fi autorizate de către autorităţile competente pentru protecţia mediului, cu condiţia respectării cerinţelor prezentei hotărâri. Autorizarea de mediu trebuie condiţionată cel puţin de respectarea prevederilor pentru valorile limita de emisii stabilite în anexa nr. 7 pentru carbonul organic total (TOC) şi monoxidul de carbon (CO).În cazul coincinerării propriilor deşeuri la locul de producţie, în cazane existente, din industria celulozei şi hârtiei, emiterea autorizaţiei de mediu trebuie să fie condiţionată cel puţin de respectarea prevederilor pentru valorile limita de emisie stabilite în anexa nr. 7 pentru carbonul organic total (TOC).2.5. Toate instalaţiile de incinerare şi coincinerare trebuie proiectate, echipate, construite şi exploatate astfel încât să se prevină emisii în atmosfera care să genereze creşterea semnificativă a poluarii aerului la nivelul solului; în particular gazele de ardere trebuie evacuate, într-o maniera controlată şi în conformitate cu standardele naţionale şi internaţionale privind calitatea aerului, prin intermediul unui cos a cărui înălţime este astfel calculată încât să asigure, cel puţin la limita primei zone locuite, o dispersie corespunzătoare a unor emisii sub valorile normate ale indicatorilor de poluare, în orice condiţii atmosferice.2.6. Căldura generata prin procesul de incinerare sau coincinerare trebuie recuperată pe cat posibil.2.7. Deşeurile infectioase rezultate din activitatea medicală, comerţ, transport şi din alte activităţi trebuie plasate direct în camera de ardere, fără a fi mai întâi amestecate cu alte categorii de deşeuri şi fără manipulare directa.2.8. Conducerea instalaţiei de incinerare sau coincinerare trebuie să fie asigurată de o persoană fizica cu pregătire adecvată pentru aceasta activitate.  +  Capitolul 3 Valori limita pentru emisiile în aer3.1. Instalaţiile de incinerare trebuie proiectate, echipate, construite şi exploatate astfel încât în gazele de ardere sa nu fie depăşite valorile limita de emisie stabilite în anexa nr. 7.3.2. Instalaţiile de coincinerare trebuie proiectate, echipate, construite şi exploatate astfel încât în gazele de ardere sa nu fie depăşite valorile limita de emisie stabilite în conformitate cu prevederile anexei nr. 4.Dacă într-o instalatie de coincinerare peste 40% din căldura rezultată provine de la deşeuri periculoase, trebuie aplicate valorile limita de emisie stabilite în anexa nr. 7.3.3. Rezultatele măsurătorilor făcute pentru a verifica conformitatea cu valorile limita de emisie trebuie recalculate la condiţiile standard stabilite în cap. 7.3.4. În cazul coincinerării deşeurilor municipale amestecate, netratate, valorile limita de emisie se determina în conformitate cu prevederile anexei nr. 7, iar prevederile anexei nr. 4 nu se aplică.3.5. Autoritatea centrala pentru protecţia mediului stabileşte necesitatea introducerii unor valori limita de emisie pentru hidrocarburi aromatice policiclice sau pentru alţi poluanti.  +  Capitolul 4 Valori limita pentru emisiile în apa4.1. Orice deversare de apa de spalare a gazelor de ardere de la o instalatie de incinerare sau coincinerare se realizează cu respectarea condiţiilor autorizaţiei de mediu.4.2. Deversarile în mediul acvatic ale apelor uzate provenite de la spalarea gazelor de ardere se limitează cat mai mult posibil, valorile limita de emisie trebuind să se conformeze cerinţelor prevăzute în anexa nr. 6.4.3. Cu condiţia unei prevederi specifice din autorizaţia de mediu, apa uzata de la spalarea gazelor de ardere poate fi deversata în mediu acvatic după epurarea separată, cu condiţia ca: a) să fie respectate condiţiile prevederilor locale, naţionale şi internaţionale în ceea ce priveşte valorile limita de emisie; b) concentraţiile gravimetrice ale substanţelor poluante menţionate în anexa nr. 6 sa nu depăşească valorile limita stabilite în aceasta.4.4. Valorile limita de emisie se aplică la punctul unde apele uzate de la spalarea gazelor de ardere, conţinând substanţele poluante menţionate în anexa nr. 6, sunt deversate din instalatia de incinerare sau coincinerare.Acolo unde apa uzata de la spalarea gazelor de ardere este tratata colectiv cu alte surse locale de ape uzate similare, operatorul va lua măsurile menţionate la cap. 7: a) pe circuitul de apa uzata de la procesul de spalare a gazelor de ardere, înainte de introducerea sa în instalatia de tratare colectivă a apelor uzate; b) pe celălalt circuit sau celelalte circuite de apa uzata, înainte de introducerea lor în instalatia de tratare colectivă a apelor uzate; c) la punctul final de deversare a apelor uzate, după epurare, din instalatia de incinerare sau coincinerare.Operatorul va efectua calcule adecvate de bilanţ de masa pentru a determina nivelurile de emisii de la deversarea finala a apelor uzate care pot fi atribuite apei uzate de la spalarea gazelor de ardere, în scopul de a verifica conformitatea cu valorile limita de emisii stabilite în anexa nr. 6 pentru fluxul de apa uzata de la procesul de spalare a gazelor de ardere.Este interzisă diluarea apelor uzate în scopul conformării cu valorile limita de emisie stabilite în anexa nr. 6.4.5. Când apele uzate de la spalarea gazelor de ardere, conţinând substanţele poluante menţionate în anexa nr. 6, sunt tratate în afară instalaţiei de incinerare sau coincinerare la o instalatie de epurare destinată doar pentru acest tip de ape uzate, valorile limita de emisie stabilite în anexa nr. 6 se vor aplica în punctul unde apele uzate părăsesc instalatia de tratare. Dacă aceasta instalatie de tratare exterioară nu este destinată doar tratarii apelor uzate de la incinerare, operatorul va face calcule adecvate de bilanţ de masa în conformitate cu pct. 4.4 lit. a), b) şi c), pentru a determina nivelurile de emisie în deversarea finala de ape uzate, care pot fi atribuite apelor uzate de la procesul de spalare a gazelor de ardere, pentru a verifica conformitatea cu valorile limita de emisie stabilite în anexa nr. 6 pentru fluxul de ape uzate de la procesul de spalare a gazelor de ardere.Este interzisă diluarea apelor uzate în scopul conformării cu valorile limita de emisie stabilite în anexa nr. 6.4.6. Autorizaţia de mediu stabileşte: a) valorile limita de emisie pentru substanţele poluante, la care se referă anexa nr. 6, în conformitate cu pct. 4.2 şi în scopul de a satisface cerinţele menţionate la pct. 4.3 lit. a); b) parametrii operationali de control pentru apa uzata, cel puţin pentru pH, temperatura şi debit.4.7. Amplasamentele pentru instalaţiile de incinerare sau coincinerare, inclusiv locurile asociate pentru depozitarea deşeurilor, trebuie proiectate astfel încât să se prevină deversarea neautorizata şi accidentală a oricăror substanţe poluante pe sol şi în apele de suprafaţa sau freatice, în conformitate cu prevederile legislaţiei de mediu în vigoare. În plus, trebuie asigurata capacitatea de stocare pentru scurgerile de apa de ploaie dinspre amplasamentul instalaţiei de incinerare sau coincinerare ori pentru apa contaminată, rezultată prin scurgeri sau operaţiuni de stingere a incendiilor.Capacitatea de stocare trebuie să fie adecvată pentru a avea siguranţa ca asemenea ape pot fi testate şi tratate înainte de a fi deversate, conform specificatiei din autorizaţia de mediu.4.8. Autoritatea centrala pentru protecţia mediului stabileşte necesitatea introducerii unor valori limita de emisie pentru hidrocarburi aromatice policiclice sau alţi poluanti.  +  Capitolul 5 Reziduuri5.1. Reziduurile rezultate din funcţionarea instalaţiei de incinerare sau coincinerare trebuie reduse din punct de vedere cantitativ şi al gradului de nocivitate. Reziduurile trebuie reciclate, pe cat posibil, direct sau în afară instalaţiei, în conformitate cu prevederile relevante ale legislaţiei de mediu în vigoare.5.2. Transportul şi depozitarea intermediara a reziduurilor uscate, sub forma pulverulenta, ca cenusa şi reziduurile uscate de la tratarea gazelor de ardere, se fac astfel încât să se prevină dispersarea în mediu, de exemplu în containere închise.5.3. Înainte de a determina rutele pentru eliminarea sau reciclarea reziduurilor de la instalaţiile de incinerare sau coincinerare se efectuează teste adecvate pentru a se stabili caracteristicile fizice şi chimice şi potenţialul poluant al diferitelor reziduuri rezultate din procesul de incinerare. Analiza priveşte în special fractia solubila totală şi metalele grele din fractia solubila.  +  Capitolul 6 Controlul şi monitorizarea6.1. Trebuie instalate echipamente de măsurare şi trebuie folosite tehnici pentru a monitoriza parametrii, condiţiile de funcţionare şi concentraţiile de masa relevante pentru procesul de incinerare şi coincinerare.6.2. Condiţiile de măsurare trebuie stabilite în autorizaţia de mediu emisă de autorităţile competente pentru protecţia mediului.6.3. Instalarea şi funcţionarea corespunzătoare a echipamentului automat de monitorizare a emisiilor în aer şi apa se verifica prin controale şi teste anuale de supraveghere. Calibrarea se face prin măsurători paralele cu metode de referinţa, cel puţin o dată la 3 ani.6.4. Amplasarea punctelor de prelevare sau măsurare se realizează de comun acord cu autoritatea competentă pentru protecţia mediului.6.5. Măsurătorile periodice ale emisiilor în aer şi apa trebuie efectuate în conformitate cu pct. 1 şi 2 din anexa nr. 5.  +  Capitolul 7 Condiţii de măsurare7.1. Autoritatea competenţa pentru protecţia mediului controlează aplicarea prevederilor pct. 7.2-7.12 şi 7.17 cu privire la aer şi ale pct. 7.9-7.19 cu privire la apa, fie prin specificarea acestor prevederi în condiţiile autorizaţiei de mediu, fie prin introducerea unor reguli generale obligatorii.7.2. Se vor efectua următoarele măsurători ale poluantilor aerului, în conformitate cu anexa nr. 5, la instalatia de incinerare sau coincinerare: a) măsurători continue ale următoarelor substanţe: oxizi de azot [NO(x)], cu condiţia să fie stabilite valorile limita de emisie, monoxid de carbon (CO), pulberi totale, carbon organic total (TOC), acid clorhidric (HCI), acid fluorhidric (HF), bioxid de sulf [SO(2)]; b) măsurători continue ale următorilor parametri de proces: temperatura lângă peretele interior al camerei de ardere sau alt punct reprezentativ al camerei de ardere şi/sau postardere, aprobat de autoritatea competentă pentru protecţia mediului; concentraţia de oxigen, presiunea, temperatura şi conţinutul în vapori de apa în gazele de ardere; c) cel puţin două măsurători pe an ale metalelor grele, dioxinelor şi furanilor, dar pentru primul an de funcţionare măsurătorile se vor face trimestrial. Autoritatea competenţa pentru protecţia mediului poate stabili perioade de măsurare, acolo unde s-au stabilit valorile limita de emisie, pentru hidrocarburi policiclice aromatice sau pentru alţi poluanti.7.3. Timpul de tratare, temperatura minima şi conţinutul de oxigen al gazelor de ardere se supun unei verificări adecvate, cel puţin o dată, când instalatia de incinerare sau coincinerare este pusă în funcţiune şi în cele mai nefavorabile condiţii de operare anticipate.7.4. Măsurarea continua a acidului fluorhidric (HF) poate fi omisa dacă se folosesc etape de tratare pentru acidul clorhidric (HCI) care asigura că nu este depăşită valoarea limita a acidului clorhidric (HCI). În acest caz emisiile de HF vor fi supuse unei măsurători periodice, conform prevederilor pct. 7.2 lit. c).7.5. Măsurarea continua a conţinutului de vapori de apa nu se impune dacă gazul de ardere prelevat este uscat înainte de a fi analizate emisiile.7.6. Măsurători periodice în conformitate cu pct. 7.2 lit. c) ale acidului clorhidric (HCI), acidului fluorhidric (HF) şi bioxidului de sulf [SO(2)] în locul masurarilor continue pot fi autorizate de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului pentru instalaţiile de incinerare sau coincinerare, dacă operatorul poate dovedi ca emisiile acestor poluanti nu pot fi în nici o împrejurare mai mari decât valorile limita de emisie prevăzute.7.7. Reducerea frecvenţei măsurătorilor periodice pentru metale grele, de la doua ori pe an la o dată la 2 ani, şi pentru dioxine şi furani, de la de doua ori pe an la o dată pe an, poate fi autorizata de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului, dacă emisiile rezultate de la incinerare sau coincinerare sunt sub 50% din valorile limita de emisie, determinate în conformitate cu anexa nr. 7, respectiv cu anexa nr. 4, şi cu condiţia să fie disponibile criteriile pentru respectarea acestor prevederi. Aceste criterii trebuie să se bazeze cel puţin pe prevederile cuprinse la lit. a) şi d).Până la 1 ianuarie 2008 reducerea frecvenţei poate fi autorizata chiar dacă nu sunt disponibile asemenea criterii, în următoarele condiţii: a) deşeurile nepericuloase care urmează să fie coincinerate sau incinerate trebuie să fie constituite doar din anumite fractii combustibile sortate de deşeuri, inadecvate pentru reciclare şi prezentând anumite caracteristici, care sunt specificate pe baza evaluării menţionate la lit. d); b) pentru aceste deşeuri sunt disponibile criterii naţionale de calitate; c) coincinerarea şi incinerarea acestor deşeuri se fac în conformitate cu planurile naţionale de gestiune a deşeurilor; d) operatorul poate dovedi autorităţii competente pentru protecţia mediului ca pentru metale grele, dioxine şi furani emisiile sunt în toate circumstanţele semnificativ sub valorile limita de emisie stabilite în anexa nr. 4 sau 7; aceasta evaluare se va baza pe informaţii asupra calităţii deşeurilor implicate şi pe măsurători ale emisiilor; e) criteriile de calitate şi noua perioada pentru măsurătorile periodice trebuie să fie specificate în autorizaţia de mediu; f) toate deciziile asupra frecvenţei măsurătorilor menţionate, completate cu informaţii asupra cantităţii şi calităţii de deşeuri implicate, trebuie să fie comunicate anual autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului.7.8. Rezultatele măsurătorilor făcute pentru a verifica respectarea valorilor limita de emisie trebuie recalculate în condiţii standard stabilite în continuare, iar pentru oxigen, în conformitate cu formula menţionată în anexa nr. 8: a) temperatura 273 K, presiunea 101,3 kPa, 11% oxigen, gaz uscat, în gazele de ardere la instalaţiile de incinerare; b) temperatura 273 K, presiunea 101,3 kPa, 3% oxigen, gaz uscat, în gazele de ardere de la incinerarea uleiului uzat, definit conform Hotărârii Guvernului nr. 662/2001 privind gestiunea uleiurilor uzate; c) când deşeurile sunt incinerate sau coincinerate într-o atmosfera imbogatita în oxigen, rezultatele măsurătorilor trebuie exprimate în condiţii standard, la un conţinut de oxigen stabilit de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, reflectand circumstanţele speciale ale cazului individual; d) în cazul coincinerării rezultatele măsurătorilor trebuie exprimate în condiţii standard, la un conţinut total de oxigen conform celui calculat în anexa nr. 4.Într-o instalatie de incinerare sau coincinerare care tratează deşeuri periculoase, în care emisiile poluante sunt reduse prin tratarea gazelor de ardere, standardizarea referitoare la conţinutul de oxigen, potrivit primului alineat, poate fi făcuta doar dacă conţinutul de oxigen măsurat pe aceeaşi perioadă ca pentru poluantul implicat depăşeşte conţinutul de oxigen standard relevant.7.9. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie înregistrate, prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată, pentru a permite autorităţilor competente pentru protecţia mediului sa verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limita de emisie stabilite în prezenta hotărâre, în conformitate cu procedurile decise de autorităţile competente pentru protecţia mediului.7.10. Valorile limita de emisie pentru aer se considera respectate dacă: a) nici una dintre valorile medii zilnice nu depăşeşte vreuna dintre valorile limita de emisie stabilite în anexa nr. 7 lit. a) sau în anexa nr. 4, şi 97% din valoarea medie zilnica pe un an nu depăşeşte valorile limita de emisie stabilite în primul alineat al anexei nr. 7 lit. e); b) nici una dintre valorile medii la jumătate de ora nu depăşeşte vreuna dintre valorile limita de emisie din coloana A a anexei nr. 7 lit. b) sau, acolo unde este relevant, 97% din valoarea medie la jumătate de ora pe un an nu depăşeşte nici una dintre valorile limita de emisie stabilite în coloana B a anexei nr. 7 lit. b); c) nici una dintre valorile medii pe perioada de prelevare stabilită pentru metale grele şi dioxine şi furani nu depăşeşte valorile limita de emisie stabilite în anexa nr. 7 lit. c) şi d) sau în anexa nr. 4; d) sunt respectate prevederile celui de-al doilea alineat al anexei nr. 7 lit. e) sau ale anexei nr. 4.7.11. Valorile medii la jumătate de ora şi valorile medii la 10 minute se determina în cadrul timpului de lucru efectiv (excluzând perioadele de pornire şi oprire, dacă nu sunt incinerate deşeuri) din valorile măsurate, după ce s-a scăzut valoarea intervalului de încredere specificat la pct. 3 din anexa nr. 5. Valorile medii zilnice se determina din acele valori medii validate.Pentru a obţine o valoare medie zilnica validată nu se elimina mai mult de 5 valori medii la jumătate de ora, în fiecare zi, din cauza nefunctionarii sau interventiilor la sistemul de măsurare continua. Nu se elimina mai mult de 10 valori zilnice medii pe an din cauza nefunctionarii sau întreţinerii sistemului de măsurare continua.7.12. Valorile medii pe perioada de prelevare şi, în cazul masurarii periodice, ale acidului fluorhidric (HF), acidului clorhidric (HCI) şi bioxidului de sulf [SO(2)] se determina în conformitate cu condiţiile pct. 6.2 şi 6.4 şi cu prevederile anexei nr. 5.7.13. Autoritatea competenţa pentru protecţia mediului stabileşte, imediat ce sunt disponibile tehnicile adecvate de măsura, data de la care se efectuează măsurători continue ale valorilor limita de emisie pentru dioxine şi metale grele, în conformitate cu prevederile anexei nr. 5.7.14. Următoarele măsurători trebuie efectuate în punctul de deversare a apelor uzate: a) măsurători continue ale parametrilor menţionaţi la pct. 4.6. lit. b); b) măsurători zilnice instantanee ale materiilor solide totale în suspensie; autoritatea competentă pentru protecţia mediului poate prevedea alternativ măsurători pentru o proba reprezentativa proporţională cu fluxul de ape pe o perioadă de 24 de ore; c) măsurători, cel puţin lunar pe o proba reprezentativa, ale substanţelor poluante menţionate la pct. 4.3 cu respectarea pct. 2-10 din anexa nr. 6; d) cel puţin 6 măsurători pe an ale dioxinelor şi furanilor; în primul an de funcţionare se recomanda ca aceste măsurători să se facă trimestrial. Autoritatea competenţa pentru protecţia mediului poate fixa perioade de măsurare dacă a stabilit valori limita de emisie pentru hidrocarburi policiclice aromatice sau alţi poluanti.7.15. Monitorizarea masei poluantilor în apele uzate epurate trebuie făcuta în conformitate cu legislaţia din domeniul apelor în vigoare şi trebuie descrisă în autorizaţia de mediu, la fel ca şi frecventa măsurătorilor.7.16. Valorile limita de emisie pentru apa se considera respectate dacă: a) pentru materiile solide totale în suspensie, substanţa poluanta nr. 1, 95% şi 100% dintre valorile măsurate nu depăşesc valorile limita de emisie stabilite în anexa nr. 6; b) pentru metalele grele, substanţele poluante nr. 2-10, nu mai mult de o măsurătoare pe an depăşeşte valorile limita de emisie stabilite în anexa nr. 6 sau, dacă autoritatea competentă pentru protecţia mediului impune peste 20 de eşantioane pe an, nu mai mult de 5% din aceste eşantioane depăşesc valorile limita de emisie stabilite în anexa nr. 6; c) măsurătorile făcute de doua ori pe an ale dioxinelor şi furanilor, substanţa poluanta nr. 11, nu depăşesc valoarea limita de emisie stabilită în anexa nr. 6.7.17. Dacă măsurătorile efectuate arata ca au fost depăşite valorile limita de emisie stabilite în prezenta hotărâre pentru aer sau apa, autorităţile competente pentru protecţia mediului vor fi informate fără întârziere.  +  Capitolul 8Condiţii anormale de funcţionare8.1. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului va stabili în autorizaţie perioada maximă admisă pentru orice opriri, perturbări sau avarii inevitabile din punct de vedere tehnic ale dispozitivelor de purificare sau de măsurare, timp în care concentraţiile din emisiile în aer şi apa uzată epurată, referitoare la substanţele reglementate, pot depăşi valorile limită admise.8.2. În cazul unei avarii, operatorul va reduce sau va opri activitatea imediat ce este posibil, până ce se poate restabili funcţionarea normală.8.3. Fără a prejudicia prevederile pct. 2.3 lit. c) din cap. 2, instalaţia de incinerare sau coincinerare ori linia de incinerare nu va continua în nici un caz să incinereze deşeuri pe o perioadă mai mare de 4 ore fără întrerupere, atunci când sunt depăşite valorile limită de emisie; durata cumulativă de funcţionare în asemenea condiţii pe timp de un an trebuie să fie sub 60 de ore. Durata de 60 de ore se aplică acelor linii din instalaţie care sunt conectate la un dispozitiv unic de spălare a gazelor de ardere.8.4. Conţinutul total de praf al emisiilor în aer de la o instalaţie de incinerare nu trebuie în nici o circumstanţă să depăşească 150 mg/mc, exprimate ca medie la jumătate de oră, iar valorile limită ale emisiei în aer pentru CO şi TOC nu trebuie depăşite. Toate celelalte condiţii menţionate la cap. 2 trebuie respectate.------------Cap. 8 din anexa 2 a fost introdus de pct. 22 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 268 din 31 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 20 aprilie 2005.  +  Anexa 3FACTORI DE ECHIVALENTApentru dibenzo-p-dioxine şi dibenzofuraniPentru determinarea echivalentului toxic (TE) al dioxinelor şi furanilor, concentraţiile gravimetrice ale următoarelor dioxine şi furani vor fi multiplicate cu următorii factori de echivalenta, înainte de însumare:                                                               Factor de                                                           echivalenta toxica                                                           -------------------2,3,7,8 - tetraclorodibenzodioxina (TCDD) 11,2,3,7,8 - pentaclorodibenzodioxina (PeCDD) 0,51,2,3,4,7,8 - hexaclorodibenzodioxina (HxCDD) 0,11,2,3,6,7,8 - hexaclorodibenzodioxina (HxCDD) 0,11,2,3,7,8,9 - hexaclorodibenzodioxina (HxCDD) 0,11,2,3,4,6,7,8 - heptaclorodibenzodioxina (HpCDD) 0,01              - octaclorodibenzodioxina (OCDD) 0,0012,3,7,8 - tetraclorodibenzofuran (TCDF) 0,12,3,4,7,8 - pentaclorodibenzofuran (PeCDF) 0,51,2,3,7,8 - pentaclorodibenzofuran (PeCDF) 0,051,2,3,4,7,8 - hexaclorodibenzofuran (HxCDF) 0,11,2,3,6,7,8 - hexaclorodibenzofuran (HxCDF) 0,11,2,3,7,8,9 - hexaclorodibenzofuran (HxCDF) 0,12,3,4,6,7,8 - hexaclorodibenzofuran (HxCDF) 0,11,2,3,4,6,7,8 - heptaclordibenzofuran (HpCDF) 0,011,2,3,4,7,8,9 - heptaclordibenzofuran (HpCDF) 0,01              - octaclordibenzofuran (OCDF) 0,001  +  Anexa 4DETERMINAREAvalorilor limita de emisie în aer pentru coincinerarea deşeurilorI. Următoarea formula (regula de amestec) se aplică atunci când o anumită valoare limita totală "C" nu a fost stabilită într-un tabel din aceasta anexa.Valoarea limita pentru fiecare poluant relevant şi pentru monoxid de carbon în gazul de ardere de la o instalatie de coincinerare se calculează astfel:     [V(deşeuri)x C(deşeuri)+ V(proc)x C(proc)]     ------------------------------------------- = C,            [V(deşeuri) + V(proc)]în care:V(deşeuri): volumul de gaze de ardere rezultate exclusiv din incinerarea deşeurilor, determinat pe baza deşeurilor cu cea mai mica putere calorică specificată în autorizaţie şi recalculat la condiţiile date în prezenta hotărâre.În cazul în care căldura rezultată de la incinerarea deşeurilor periculoase reprezintă sub 10% din căldura totală degajata de instalatie, atunci V(deşeuri) trebuie calculat pe baza unei cantităţi presupuse de deşeuri care, fiind incinerate, ar degaja 10% din căldura totală, la o cantitate de căldura degajata totală constanta.C(deşeuri): valorile limita de emisie stabilite pentru instalaţiile cu destinaţia de incinerare a deşeurilor în anexa nr. 7, pentru poluanti relevanti şi monoxid de carbon.V(proc): volumul gazelor de ardere rezultate din proces, inclusiv din arderea combustibililor autorizaţi, folosiţi în mod normal în instalatie (excluzând deşeurile), determinat pe baza conţinutului de oxigen la care trebuie recalculate emisiile, asa cum este stabilit în reglementările naţionale. În absenta reglementărilor pentru acest tip de instalaţii trebuie folosit conţinutul real de oxigen din gazul de ardere, fără a fi diluat prin adăugarea de aer care nu este necesar procesului. Recalcularea pentru celelalte condiţii este data în prezenta hotărâre.C(proc): valori limita de emisie, astfel cum sunt stabilite în tabelele din aceasta anexa pentru anumite sectoare industriale sau, în cazul absentei unui asemenea tabel sau a unei asemenea valori, valorile limita de emisie ale poluantilor relevanti şi ale monoxidului de carbon în gazele de cos ale instalaţiilor care sunt în conformitate cu legislaţia naţionala, reglementările şi prevederile administrative pentru asemenea instalaţii, la arderea unor combustibili normali autorizaţi (excluzând deşeurile). În absenta acestor măsuri se folosesc valorile limita de emisie stabilite în autorizaţie. În absenta unei asemenea autorizaţii se folosesc valorile reale ale concentraţiei gravimetrice.C = valori limita ale emisiilor totale şi conţinutul de oxigen, asa cum sunt stabilite în tabelele acestei anexe pentru anumite sectoare industriale şi anumiţi poluanti sau, în cazul absentei unui asemenea tabel ori valori, valorile limita de emisii totale pentru monoxid de carbon (CO) şi anumiţi poluanti, care înlocuiesc valorile limita de emisie, asa cum sunt stabilite în anexele specifice la prezenta hotărâre. Conţinutul total de oxigen care trebuie să înlocuiască conţinutul de oxigen pentru standardizare este calculat pe baza conţinutului de mai sus, respectându-se volumele parţiale.Autoritatea competenţa pentru protecţia mediului poate stabili reguli pentru excepţiile specificate în aceasta anexa.II.1. Prevederi speciale pentru cuptoare de ciment cu coincinerare de deşeuriValorile medii zilnice pentru parametrii care se măsoară continuu, perioadele de prelevare de probe şi alte cerinţe legate de măsurare respecta prevederile cap. 3 din anexa nr. 2. Toate valorile sunt în mg/mc (pentru dioxine şi furani în ng/mc). Măsurătorile la jumătate de ora sunt necesare doar pentru a se calcula valorile medii zilnice.Rezultatele măsurătorilor făcute pentru a se verifica respectarea valorilor limita de emisie trebuie recalculate la următoarele condiţii: temperatura 273 K, presiunea 101,3 kPa, 10% oxigen, gaz uscat.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      Poluanţi C (mg/Nmc)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Pulberi totale 30 HCl 10 HF 1 NO(x) pentru instalaţii existente 800                                                  500*) NO(x) pentru instalaţii noi Cd+T1 0,05 Hg 0,05 Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V 0,5 Dioxine şi furani 0,1 ng/Nmc──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────------------Tabelul de la pct. II.1.1 din anexa 4 a fost modificat de pct. 23 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 268 din 31 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 20 aprilie 2005.*) Pentru aplicarea valorilor limită de emisie ale NO(x) cuptoarele de ciment în funcţiune şi care dispun de o autorizaţie conform reglementărilor legale existente şi încep coincinerarea deşeurilor după data menţionată la pct. 9 din anexa nr. 1 nu sunt considerate instalaţii noi.Până la data de 1 ianuarie 2008 se pot autoriza de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului excepţii pentru NO(x) pentru instalaţiile existente de ciment cu proces umed sau cuptoare de ciment care ard mai puţin de 3 tone deşeuri pe oră, cu condiţia ca autorizaţia să prevadă o valoare limită de emisie totală la NO(x) sub 1.200 mg/Nmc.Până la data de 1 ianuarie 2008 se pot autoriza excepţii pentru pulberi totale de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului, pentru cuptoare de ciment care ard sub 3 tone de deşeuri pe oră, cu condiţia ca valoarea limită de emisie totală la pulberi, trecută în autorizaţie, să fie sub 50 mg/Nmc.------------Nota de subsol a tabelului de la pct. II.1.1 din anexa 4 a fost modificată de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 268 din 31 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 20 aprilie 2005.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Poluanţi C (mg/Nmc)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── SO(2) 50 TOC 10──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────------------Tabelul de la pct. II.1.2 din anexa 4 a fost modificat de pct. 25 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 268 din 31 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 20 aprilie 2005.Excepţiile pot fi autorizate de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului în cazurile în care carbonul organic total (TOC) şi bioxidul de sulf [SO(2)] nu rezultă din coincinerarea deşeurilor.II.1.3. Valoare limita de emisie pentru monoxidul de carbon (CO):Valorile limită de emisie pentru monoxidul de carbon pot fi stabilite de autoritatea competentă pentru protecţia mediului.------------Pct. II.1.3 din anexa 4 a fost modificat de pct. 26 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 268 din 31 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 20 aprilie 2005.II.2. Prevederi speciale pentru instalaţii de combustie care coincinerează deşeuriII.2.1. Valori medii zilnicePentru instalaţii mari de ardere, unde este cazul, dacă sunt stabilite valori limita de emisie mai stricte, în conformitate cu legislaţia viitoare de mediu, cea din urma va înlocui pentru instalaţiile şi poluantii implicaţi valorile limita de emisie stabilite în următoarele tabele [C(proc)]. În acel caz următoarele tabele trebuie adaptate la acele valori limita de emisie mai stricte, în concordanta cu acele prevederi.Valorile medii de jumătate de ora se vor folosi doar pentru a se calcula valorile medii zilnice.    C(proc):    C(proc) pentru combustibili solizi, exprimat în mg/Nmc           (conţinut [O(2)] 6%):──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Poluanti < 50 MWth 50-100 MWth 100-300MWth >300 MWth──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────SO(2)caz general 850 850-200 200                                                (descreştere                                                 liniara de                                                 la 100 la 300                                                 MWth)Combustibili sau o rata de sau o rata de sau o rataindigeni desulfurare = 90% desulfurare= 92% de                                                                   desulfurare                                                                    = 95%NO(x) 400 300 200Pulberi 50 50 30 30──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Până la data de 1 ianuarie 2007 şi fără a prejudicia alte acte normative relevante, valorile limita de emisie pentru NO(x) nu se aplică la instalaţiile care coincinerează doar deşeuri periculoase.Până la data de 1 ianuarie 2008 autorităţile competente pentru protecţia mediului pot autoriza excepţii pentru NO(x) şi [SO(2)] la instalaţii existente de coincinerare între 100 şi 300 MWth, folosind tehnologia în pat fluidizat şi arzand combustibili solizi, cu condiţia ca autorizaţia sa prevadă o valoare C(proc) până la 350 mg/Nmc pentru NO(x) şi până la 850-400 mg/Nmc (descreştere liniara de la 100 la 300 MWth) pentru [SO(2)].C(proc) pentru biomasa, exprimat în mg/Nmc (conţinut [O(2)] 6%):Biomasa - produse constând în orice materie integral sau parţial vegetală din agricultură ori silvicultură, care pot fi folosite în scopul recuperării conţinutului lor energetic ca şi deşeurile enumerate la art. 3 lit. a)-e).------------Paragraful 3 al pct. II.2.1 din anexa 4 a fost modificat de pct. 27 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 268 din 31 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 20 aprilie 2005.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   Poluanti < 50 MWth 50-100 MWth 100-300 MWth >300 MWth──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────SO(2) 200 200 200NO(x) 350 300 300Pulberi 50 50 30 30──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Până la data de 1 ianuarie 2008 se pot autoriza de către autorităţile competente pentru protecţia mediului excepţii pentru NO(x) la instalaţiile existente de coincinerare între 100 şi 300 MWth, folosind tehnologia în pat fluidizat şi arzand biomasa, cu condiţia ca autorizaţia sa prevadă o valoare C(proc) până la 350 mg/Nmc.C(proc) pentru combustibili lichizi, exprimat în mg/Nmc (conţinut[O(2)] 3%):──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Poluanti < 50 MWth 50-100 MWth 100-300 MWth >300 MWth──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────SO(2) 850 850-200 200                                                (descreştere                                                 liniara de                                                 la 100 la                                                  300 MWth)NO(x) 400 300 200Pulberi 50 50 30 30──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────II.2.2. C - Valori totale limita de emisie:C exprimat în mg/Nmc (conţinut [O(2)] 6%). Toate valorile medii pe perioada de prelevare de minimum 30 de minute şi maximum 8 ore:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                   Poluanti C──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           Cd+Tl 0,05           Hg 0,05           Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V 0,5──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────C exprimat în ng/Nmc (conţinut [O(2)] 6%). Toate valorile medii pe perioada de prelevare de minimum 6 ore şi maximum 8 ore:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────               Poluanti C──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         Dioxine şi furani 0,1──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────II.3. Prevederi speciale pentru alte sectoare industriale care coincinerează deşeuri, netratate la pct. II.1 sau II.2II.3.1. C - Valori totale limita de emisie:C exprimat în ng/Nmc. Toate valorile medii pe perioada de prelevare de minimum 6 ore şi maximum 8 ore:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          Poluanti C──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       Dioxine şi furani 0,1──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────C exprimat în mg/Nmc. Toate valorile medii pe perioada de prelevare deminimum 30 de minute şi maximum 8 ore:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                  Poluanti C──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                 Cd+Tl 0,05                 Hg 0,05──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 5TEHNICI DE MĂSURARE1. Măsurătorile pentru determinarea concentraţiei substanţelor poluante ale aerului şi apei trebuie să fie reprezentative.2. Prelevarea probelor şi analiza tuturor poluantilor, inclusiv a dioxinelor şi furanilor, precum şi metodele de măsura de referinţa pentru calibrarea sistemelor automatizate de măsura trebuie efectuate în conformitate cu standardele Comunităţii Europene CEN. În lipsa standardelor CEN se vor aplica standardele naţionale sau internaţionale care vor asigura furnizarea de date de o calitate ştiinţifică echivalenta.3. La nivelul valorii limita de emisie zilnica valorile intervalelor de încredere de 95% ale unui singur rezultat măsurat nu vor depăşi următoarele procente din valorile limita de emisie:monoxid de carbon: 10%bioxid de sulf: 20%bioxid de azot: 20%pulberi totale: 30%carbon organic total: 30%acid clorhidric: 40%acid fluorhidric: 40%  +  Anexa 6VALORI LIMITA DE EMISIEpentru poluantii din apele uzate de la spalarea gazelor de arderela deversarea din instalatia de incinerare sau coincinerarePână la data de 1 ianuarie 2008 autoritatea competentă pentru protecţia mediului poate autoriza excepţii pentru materii solide totale în suspensie la instalaţiile existente de incinerare, cu condiţia ca autorizaţia sa prevadă ca 80% din valorile măsurate sa nu depăşească 30 mg/l şi nici una dintre ele sa nu depăşească 45 mg/l.Valorile limita pentru indicatorii normati din apele uzate rezultate de la spalarea gazelor de ardere trebuie să respecte valorile din NTPA-001/1997 sau NTPA-002/1997, după caz, dacă acestea sunt mai mici decât cele prevăzute mai sus.Valori normate pentru alţi indicatori care nu exista în tabel se stabilesc prin norme speciale de către autoritatea centrala pentru protecţia mediului.  +  Anexa 7                       VALORI LIMITA PENTRU EMISII IN AERa) Valori medii zilnice──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Pulberi totale 10 mg/mc──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Substanţe organice gazoase sau în stare de vapori, exprimatesub forma de carbon organic total 10 mg/mc──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Acid clorhidric (HCl) 10 mg/mc──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Acid fluorhidric (HF) 1 mg/mc──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Bioxid de sulf [SO(2)] 50 mg/mc──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Monoxid de azot (NO) şi bioxid de azot [NO(2)], exprimati 200 mg/mc*)ca bioxid de azot pentru instalaţiile de incinerareexistente cu o capacitate nominală de peste 6 tone pe orasau pentru instalaţiile de incinerare noi──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Monoxid de azot (NO) şi bioxid de azot [NO(2)], exprimati 400 mg/mc*)ca bioxid de azot pentru instalaţiile de incinerareexistente cu o capacitate nominală până la 6 tonepe ora inclusiv──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*) Până la data de 1 ianuarie 2007 şi fără a prejudicia legislaţia naţionala relevanta valoarea limitei de emisie pentru NO(x) nu se aplică pentru instalaţiile care incinereaza doar deşeuri periculoase.Autoritatea competenţa pentru protecţia mediului poate autoriza excepţii pentru NO(x) la instalaţiile existente de incinerare:- cu o capacitate nominală de până la 6 tone pe ora inclusiv, cu condiţia ca autorizaţia sa prevadă ca valorile medii zilnice nu depăşesc 500 mg/mc şi aceasta până la data de 1 ianuarie 2008;- cu o capacitate nominală de peste 6 tone pe ora, dar până la 16 tone pe ora inclusiv, cu condiţia ca autorizaţia sa prevadă ca valorile medii zilnice sa nu depăşească 400 mg/mc şi aceasta până la data de 1 ianuarie 2010;- cu o capacitate nominală de peste 16 tone pe ora, dar sub 25 tone pe ora inclusiv, şi care nu produc deversari de apa, cu condiţia ca autorizaţia sa prevadă ca valorile medii zilnice sa nu depăşească 400 mg/mc şi aceasta până la data de 1 ianuarie 2008.Până la data de 1 ianuarie 2008 excepţiile pentru pulberi pot fi autorizate de autoritatea competentă pentru protecţia mediului la instalaţiile existente de incinerare, cu condiţia ca autorizaţia sa prevadă ca valorile medii zilnice sa nu depăşească 20 mg/mc.b) Valori medii la jumătate de ora──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                    (100%) A (97%) B──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Pulberi totale 30 mg/mc 10 mg/mc──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Substanţe organice gazoase şi sub forma devapori, exprimate sub forma de carbon organic total 20 mg/mc 10 mg/mc──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Acid clorhidric (HCl) 60 mg/mc 10 mg/mc──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Acid fluorhidric (HF) 4 mg/mc 2 mg/mc──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Bioxid de sulf [SO(2)] 200 mg/mc 50 mg/mc──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Monoxid de azot (NO) şi bioxid de azot [NO(2), 400 mg/mc*) 200 mg/mc*)masurati ca bioxid de azot pentru instalaţiilede incinerare existente cu o capacitate nominalăde peste 6 tone pe ora sau pentru instalaţiilede incinerare noi──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*) Până la data de 1 ianuarie 2007 şi fără a prejudicia legislaţia naţionala relevanta valoarea limitei de emisie pentru NO(x) nu se aplică pentru instalaţiile care incinereaza doar deşeuri periculoase.Până la data de 1 ianuarie 2010 excepţiile pentru NO(x) pot fi autorizate de autoritatea competentă pentru protecţia mediului pentru instalaţiile existente de incinerare cu o capacitate nominală între 6 şi 16 tone pe ora, cu condiţia ca valorile medii la jumătate de ora sa nu depăşească 600 mg/mc pentru col. A sau cel mult 400 mg/mc pentru col. B. c) Toate valorile medii se referă la o perioadă de prelevare de minimum 30 de minute şi maximum 8 ore────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────Cadmiu şi compuşii săi, exprimati ca │total 0,05 mg/mc total 0,1 mg/mc*)cadmiu (Cd) │────────────────────────────────────────┤Taliu şi compuşii săi exprimati ca │taliu (Tl) │────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────Mercur şi compuşii săi, exprimati ca │ 0,05 mg/mc 0,1 mg/mc*)mercur (Hg) │────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────Antimoniu şi compuşii săi, exprimati ca │antimoniu (Sb) │────────────────────────────────────────┤Arseniu şi compuşii săi, exprimati ca │arseniu (As) │────────────────────────────────────────┤Plumb şi compuşii săi, exprimati ca │plumb (Pb) │total 0,5 mg/mc total 1 mg/mc*)────────────────────────────────────────┤Crom şi compuşii săi, exprimati ca │crom (Cr) │────────────────────────────────────────┤Cobalt şi compuşii săi, exprimati ca │cobalt (Co) │────────────────────────────────────────┤Cupru şi compuşii săi, exprimati ca │cupru (Cu) │────────────────────────────────────────┤Mangan şi compuşii săi, exprimati ca │mangan (Mn) │────────────────────────────────────────│Nichel şi compuşii săi, exprimati ca │nichel (Ni) │────────────────────────────────────────│Vanadiu şi compuşii săi, exprimati ca │vanadiu (V) │────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────*) Valorile medii valabile până la data de 1 ianuarie 2007 pentru instalaţiile existente, a căror aprobare de funcţionare a fost acordată înainte de data de 31 decembrie 1996 şi care incinerează exclusiv deşeuri periculoase.------------Nota de subsol a tabelului de la lit. c) din anexa 7 a fost modificată de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 268 din 31 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 20 aprilie 2005.Aceste valori medii acoperă, de asemenea, formele gazoase şi în stare de vapori ale emisiilor relevante de metale grele, precum şi combinatiile lor. d) Valorile medii vor fi măsurate pe o perioadă de prelevare de minimum 6 ore şi maximum 8 ore. Valoarea limita de emisie este valabilă pentru o concentraţie totală de dioxine şi furani, calculată folosindu-se noţiunea de echivalent toxic în conformitate cu anexa nr. 3.─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      Dioxine şi furani 0,1 ng/mc───────────────────────────────────────────────────────────────────────────── e) Următoarele valori limita de emisie pentru concentraţiile de monoxid de carbon (CO) nu vor fi depăşite în gazele de combustie (cu excepţia fazei de pornire şi oprire):- 50 mg/mc în gaz de combustie determinat ca valoare zilnica medie;- 150 mg/mc în gaz de combustie la minimum 95% din toate măsurătorile (determinate ca valori medii de 10 minute) sau 100 mg/mc în gaz de combustie din toate măsurătorile (determinate ca valori medii la jumătate de ora, luate pe o durată de 24 de ore).Autoritatea competenţa pentru protecţia mediului poate autoriza excepţii pentru instalaţii de incinerare folosind tehnologia patului fluidizat, cu condiţia ca autorizaţia sa prevadă o valoare limita de emisie pentru monoxidul de carbon (CO) de maximum 100 mg/mc ca valoare medie orara. f) Autoritatea centrala pentru protecţia mediului poate stabili reguli pentru excepţii oferite la aceste valori.  +  Anexa 8FORMULA DE CALCULal concentraţiei de emisie la procentul standardal concentraţiei de oxigen           [21 - O(S)]    E(S)= -------------- x E(M),           [21 - O(M)]în care:E(S) = concentraţia de emisie calculată la procentul standard al concentraţiei de oxigen;E(M) = concentraţia de emisie masurata;O(S) = concentraţia standard de oxigen;O(M) = concentraţia de oxigen masurata.  +  Anexa 9Calendarul de închidere a instalaţiilor existente de ardere adeşeurilor periculoase provenite din activităţi medicale┌──────────────────────────────────────────────────┬────┬────┬────┬────┬────┐│ │2004│2005│2006│2007│2008│├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ ALBA │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 1. Spit. Jud. Alba │ │ │ │ │ 1│├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 2. Spit. Munic. Sebeş │ │ 1│ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 3. Centr. de Sănătate Baia de Arieş │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 4. Spit. Orăşenesc Abrud │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 5. Spit. Orăşenesc Câmpeni │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 6. Spit. TBC Campeni │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 7. Spit. Orăşenesc Cugir │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 8. Spit. Orăşenesc Ocna Mureş │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 9. Spit. Munic. Blaj │ │ │ │ 1│ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│10. Spit Munic. Aiud │ │ │ │ 1│ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ ARAD │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 1. Spit. Clinic Jud. Arad │ 1│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 2. Spit. Clin. Mun. Arad │ 1│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 3. Spit de Boli Acute Gurahont │ 1│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 4. Spit. de Boli Acute Ineu │ 1│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 5. Spit de Boli Cronice Lipova │ 1│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 6. Spit. de Boli Acute Sebis │ 1│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 7. Spit. de Boli Psihice Capâlnaş │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 8. Spit. de Boli Psihice Mocrea │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 9. Spit de Recuperare Neuromot Dezna │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│10. Spit. Sf. Gheorghe Ch. Criş │ 1│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│11. Unit. Medico-Sociala Lipova │ 1│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│12. Unit Med.-Soc. Gurahonţ │ 1│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│13. Unit. Med.-Soc. Ghioroc │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│14. Unit Med.-Soc. Ineu │ 1│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│15. Centr. de Sănătate Chişinau Criş │ 1│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│16. Centr. de Sănătate Santana │ 1│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│17. Centr. de Sănătate Săvârşin │ 1│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ ARGEŞ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 1. Spitalul Bradet │ │ 1│ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 2. Spitalul Domneşti │ │ 1│ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 3. Spitalul Mioveni │ │ 1│ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 4. Spitalul Leordeni │ │ 1│ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 5. Spitalul TBC Valea Iaşului │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 6. Spitalul Calineşti │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 7. Spitalul Ştefaneşti │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 8. Spitalul TBC Câmpulung │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 9. Spitalul Vedea │ │ │ │ 1│ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│10. Spitalul Costeşti │ │ │ │ 1│ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│11. Spitalul Curtea de Argeş │ │ │ │ 1│ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│12. Spitalul Campulung │ │ │ │ 1│ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│13. Spitalul de Pediatrie Piteşti │ │ │ │ │ 1│├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│14. Spitalul Judeţean Argeş │ │ │ │ │ 1│├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│BACĂU │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 1. Spitalul Judeţean de Urgenta Bacău │ │ 1│ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 2. Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău │ │ 1│ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 3. Spitalul Municipal Oneşti │ │ 1│ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 4. Spitalul Orăşenesc Buhuşi │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 5. Spitalul Orăşenesc Comăneşti │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 6. Spitalul Municipal Moineşti │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 7. Centr. de Sân. Podul Turcului │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ BIHOR*) │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 1. Spital judeţean Oradea │ 1│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 2. Spital pneumoftiziologie Oradea │ 1│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 3. Spital neuropsihiatrie Oradea │ 1│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 4. Spital copii Oradea │ 1│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 5. Spital Boli Infecţioase Oradea │ 1│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 6. Spital OG Oradea │ 1│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 7. Spital Recuperare Băile Felix │ 1│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 8. Spital orăşenesc Aleşd │ 1│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 9. Spital Municipal Beiuş │ 1│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│10. Spital neuropsihiatrie Stei │ 1│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│11. Spital Neuropsihiatrie Nucet │ 1│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│12. Spital orăşenesc Marghita │ 1│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│13. Spital municipal Salonta │ 1│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│14. Centru Sănătate Bratca │ 1│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│15. Centrul Sănătate Valea lui Mihai │ 1│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│16. Centru] de Sănătate Stei │ 1│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ BISTRIŢA-NĂSĂUD*) │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 1. Spitalul Orăşenesc Năsăud │ │ │ │ 1│ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ BOTOŞANI │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 1. Spitalul Judeţean Mavromati │ │ │ │ 1│ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 2. Spit. Mun. Sfântul Gheorghe │ │ 1│ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 3. Spit. de Obstetrică-Ginecologie │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 4. Spit. de Pediatrie Cv. Parascheva │ │ │ │ 1│ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 5. Spitalul de Psihiatrie │ │ 1│ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 6. Spitalul de Pneumoftiziologie │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 7. Spitalul Municipal │ │ │ │ 1│ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 8. Spitalul Orăşenesc │ │ 1│ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 9. Spitalul Comunal │ 1│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│10. Sanat. de Pneumoftiziologie │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ BRAŞOV │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 1. Spitalul de Boli Infecţioase │ │ 1│ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 2. Spitalul de Pneumoftiziologie │ │ 1│ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 3. Spitalul Săcele │ │ 1│ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 4. Spitalul Codlea │ │ 1│ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 5. Spitalul Victoria │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 6. Spitalul Zărneşti │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 7. Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Braşov │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 8. Spitalul Rupea │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 9. Spitalul Făgăraş │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│10. Spitalul de Pediatrie Braşov │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│11. Spitalul CFR Braşov │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│12. Spitalul Judeţean Braşov │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ BRĂILA │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 1. Spital jud. urgenţă corp A Brăila │ │ │ │ │ 1│├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 2. Spital jud. urgenţă Corp B Brăila │ │ │ │ 1│ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 3. Spital psihiatrie Sf. Pantelimon Brăila │ │ 1│ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 4. Spital Obstetrică-ginecologie Brăila │ │ │ │ 1│ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 5. Spital pneumoftiziologie Brăila │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 6. Spital orăşenesc Făurei │ │ 1│ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ BUZAU │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 1. Sect. Ext. Spit. Jud. Buzău TBC şi DV │ 1│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 2. Centr. de Sănătate. Pătârlagele │ │ 1│ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 3. Centrul Med.-Soc. Pogoanele │ │ 1│ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 4. Centr. de Sănătate Parscov │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 5. Spit. Rural Vintilă Vodă │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 6. Spit. Neuropsih. Sapoca │ │ │ │ 1│ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 7. Maternit. Buzău │ │ │ │ │ 1│├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ CARAŞ-SEVERIN │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 1. Spit. Oraş. Anina │ │ 1│ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 2. Spit. Oras Otelul Rosu │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 3. Spit. Oraş. Moldova Nouă │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ CĂLĂRAŞI │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 1. Spital Psihiatrie Săpunari │ │ 1│ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 2. Spital Pneumoftiziologie Dor Mărunt │ │ 1│ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 3. Secţie exterioară Fundulea │ 1│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 4. Spital Orăşenesc Budeşti │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 5. Spital Municipal Olteniţa │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 6. Spital Orăşenesc Lehliu Gară │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 7. Spital Judeţean de Urgenţă Călăraşi │ │ │ │ 1│ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ CLUJ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 1. Spit. Munic. Gherla │ 1│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 2. Spit. Munic. Câmpia Turzii │ │ 1│ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 3. Spit. Oras Huedin │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 4. Spit. Munic. Turda │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 5. Spit. Munic. Dej │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ CONSTANŢA │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 1. Spital Clinic Jud. de Urgenţă Constanţa │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 2. Spital de Boli Infectioase Constanţa │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 3. Spital Municipal Mangalia │ │ │ │ 1│ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 4. Spital Municipal Medgidia │ │ │ │ 1│ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 5. Spital Pneumoftiziologie Constanţa │ │ 1│ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 6. Spital TBC Agigea │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 7. Spital Orăşenesc Hârşova │ │ │ │ │ 1│├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 8. Spit. de Ortopedie şi Traumatologie │ │ │ 1│ │ ││ şi Recuperare Medicală Eforie Sud │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 9. Spital Clinic de Recuperare, Medicină │ │ │ │ │ 1││ Fizică şi Balneologie Eforie Sud │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│10. Centrul de Sănătate Băneasa │ │ │ │ │ 1│├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ COVASNA │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 1. Spit. Oraş. Baraolt │ 1│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 2. Spit. Oraş. Covasna │ │ 1│ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 3. Spit. Jud Sf. Gh. │ │ │ │ 1│ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 4. Spit. Munic. Tg. Secuiesc │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ DAMBOVIŢA │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 1. Centr. de Asist. Medico-Soc. Niculeşti │ │ 1│ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 2. Centr. de Îngrijire şi Asist, Săcuieni │ │ 1│ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 3. Centr. de Recup. şi Reabilit. │ │ 1│ │ │ ││ Neuropsihică Ochiuri │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 4. Spital orăşenesc Moreni │ │ 1│ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 5. Spital mun. Mănăstirea Dealu Tgv │ │ 1│ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 6. Centrul de sănătate Voineşti │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 7. Centru asistenţă medico-socială Bucşani │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 8. Spital orăşenesc Titu │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 9. Sanatoriul TBC Moroieni │ │ │ │ 1│ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│10. Spital judeţean Târgoviste │ │ │ │ │ 1│├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│11. Spital orăşenesc Găieşti │ │ │ │ │ 1│├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│12. Spital orăşenesc Pucioasa │ │ │ │ │ 1│├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│13. Centru recuperare neuromotorie │ │ │ │ │ 1││ Gura Ocniţei │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ DOLJ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 1. Spital clinic urg. Craiova │ │ │ │ 1│ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 2. Spital clinic mun. Filantropia Craiova │ │ │ │ 1│ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 3. Spital clinic Boli Inf. Craiova │ │ │ │ 1│ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 4. Spital clinic neuropsihiatrie Craiova │ │ │ │ 1│ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 5. Spital jud. pneumoftiziologie Leamna │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 6. Spital municipal Băileşti │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 7. Spital municipal Calafat │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 8. Spital Filiaşi │ │ 1│ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 9. Spital orăşenesc Segarcea │ │ 1│ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│10. Centru sănătate Dăbuleni │ 1│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ GALAŢI │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 1. Spit. Jud. de Urgenţă Sf. Apostol Andrei │ │ │ │ 1│ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 2. Spit. de Psihiatrie Elisabeta Doamna │ │ │ │ 1│ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 3. Spit. de Pneumoftiziologie │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 4. Spit. Boli Infect. Sf. Cuv. Parascheva │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 5. Spit Obst-Ginec. Buna Vestire │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 6. Spit. de Urgenţă pentru Copii Sf. Ioan │ │ │ │ │ 1│├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 7. Spit. Munic. Anton Cincu Tecuci │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 8. Spit. Tg. Bujor │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 9. Centr. de Sănătate Publică Iveşti │ │ 1│ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│10. Spit. Găneşti │ │ 1│ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ GIURGIU │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 1. Spit. Jud. Giurgiu │ │ │ │ 1│ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 2. Spit. Oraş. Bolintin Vale │ │ 1│ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 3. Spit. de Pneumoftiziologie Izvoru │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 4. Spit. de Boli Infect. Singureni │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 5. Spit de Psih.Vadu Lat │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 6. C.S. Ghimpaţi │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ GORJ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 1. Spital Judeţean Nr. 2 │ │ │ │ │ 1│├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 2. Spital Judeţean 700 │ │ │ │ │ 1│├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 3. Spital Orăşenesc Bumbeşti-Jiu │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 4. Spital Orăşenesc Rovinari │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 5. Spital Orăşenesc Târgul Carbuneşti │ │ 1│ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 6. Spital ui Comunal Turceni │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 7. Spitalul Orăşenesc Motru │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 8. Spitalul de Pneumoftiziologie Dobriţa │ │ 1│ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ HARGHITA │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 1. Spital jud Miercurea Ciuc │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 2. Spital municipal Odorheiul Secuiesc │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 3. Spital municipal Topliţa │ │ │ │ 1│ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 4. Spital oraş. Gheorghieni │ │ │ │ │ 1│├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 5. Spital psihiatrie Tulghes │ │ │ │ │ 1│├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ HUNEDOARA │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 1. Spitalul Judeţean Deva │ │ │ │ │ 1│├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 2. Spitalul Municipal Al. Simionescu │ │ │ │ │ 1││ Hunedoara │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 3. Spitalul de Urgenţă Petroşani │ │ │ │ │ 1│├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 4. Spitalul de Boli Cronice Petrila │ 1│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 5. Spitalul Orăşenesc Haţeg │ │ │ │ │ 1│├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 6. Spitalul Municipal Orăştie │ │ │ │ │ 1│├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 7. Spitalul Orăşenesc Vulcan │ │ │ │ │ 1│├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 8. Spitalul Orăşenesc Lupeni │ 1│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 9. Sanatoriul TBC Geagiu │ │ │ │ 1│ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│10. Spitalul Municipal Brad │ │ 1│ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│11. Spitalul de Neuropsihiatrie şi pentru Măsuri │ │ │ │ │ 1││ de Siguranţă │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ IALOMIŢA │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 1. Spitalul Judeţean de Urgenţă │ │ │ │ 1│ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 2. Spitalul Municipal Urziceni │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 3. Spitalul Municipal Feteşti │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 4. Spitalul Orăşenesc Ţăndărei │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ IAŞI │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 1. Spitalul Pneumoftiziologic │ 1│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 2. Spitalul de Recuperare │ │ 1│ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 3. Spitalul de Boli Infecţioase │ │ 1│ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 4. Spitalul Socola │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 5. Spitalul de Neurochirurgie │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 6. Spitalul de Urgenţe │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 7. Spitalul Târgu Frumos │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 8. Spitalul Hârlau │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 9. Spitalul de Obstetrică şi Ginecologie │ │ │ 1│ │ ││ Elena-Doamna │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│10. Spitalul de Obstetrică şi Ginecologie │ │ │ │ 1│ ││ Cuza-Vodă │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│11. Spitalul Paşcani │ │ │ │ 1│ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│12. Spit. de Pediatrie │ │ │ │ 1│ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│13. Spit. Sf. Spiridon │ │ │ │ │ 1│├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│14. Spit. C.I. Parhon │ │ │ │ │ 1│├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ MARAMUREŞ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 1. Spit Orăşenesc Tg. Lăpuş │ │ 1│ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 2. Spit Orăşenesc Vişeul de Sus │ │ 1│ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 3. Spit. Munic. Sighetu Marmaţiei │ │ 1│ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 4. Spit. de Boli Infect. Dermatologie │ │ │ │ │ ││ şi Psihiatrie Baia Mare │ │ 1│ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 5. Spit. Jud. de Urgenţă Baia Mare │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 6. Spit De Pneumoftiziologie Baia Mare │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 7. Spit. De Recuperare Borş │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ MEHEDINŢI │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 1. Spit. Orăşenesc Baia de Aramă │ │ 1│ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 2. Spit. Orăşenesc Vânju Mare │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 3. Spit. Orăşenesc Strehaia │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 4. Spit. Orăşenesc Orşova │ │ │ │ 1│ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 5. Spit. Judeţean Dr. Tn. Severin │ │ │ │ │ 1│├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ MUREŞ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 1. Spital Clin. Jud. de Urgenţă Tg. Mureş │ │ │ │ 1│ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 2. Spit Munic. dr. Eugen Nicoară Reghin │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 3. Spit Munic. Sighişoara │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 4. Spit. Munic. Sighişoara │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 5. Spit. Orăşenesc Luduş │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 6. Spit. Munic. Dr. Gh. Marinescu Târnăveni │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ NEAMŢ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 1. Spit. Jud. Piatra Neamţ │ │ │ │ 1│ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 2. Spit Munic. Roman │ │ │ │ 1│ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 3. Spit. Oras.Tg. Neamţ │ │ 1│ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 4. Spit. Oraş. Bicaz │ │ │ │ 1│ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 5. Sanat. TBC Bisericani │ │ │ │ 1│ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 6. Centr. de Sănătate Roznov │ │ 1│ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 7. Centr. de Sănătate Ceahlău │ │ 1│ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 8. Spit. de Boli Cron. Gâdinţi │ │ 1│ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 9. Spit. de Boli Cron. Războieni │ │ 1│ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│10. Spit. de Boli Cronice Bozieni │ │ 1│ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ OLT │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 1. Spit. de Pneumoftiziologie Scorniceşti │ 1│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 2. Centrul de Sănătate Drăgăneşti Olt │ │ │ │ │ 1│├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 3. Spit. Orăşenesc Corabia │ │ │ │ │ 1│├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 4. Spit. Orăşenesc Balş │ │ │ │ │ 1│├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 5. Spit. Jud. Slatina │ │ │ │ │ 1│├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 6. Spit. Municipal Caracal │ │ │ │ │ 1│├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 7. DSP-Olt │ │ │ │ │ 1│├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 8. Spit. de Psih. Cronici Schitu-Greci │ │ │ │ │ 1│├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ PRAHOVA │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 1. Spital jud urgenţă Ploieşti │ │ 1│ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 2. Spital OG Ploieşti │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ SATU MARE*) │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ SĂLAJ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 1. Spit. Orăşenesc Şimleul Silvaniei │ │ │ │ │ 1│├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ SIBIU │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 1. Spital clinic Sibiu │ │ │ │ │ 1│├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 2. Spital clinic Pediatrie Sibiu │ │ │ │ │ 1│├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 3. Spital Psihiatrie Gh. Preda Sibiu │ │ │ │ │ 1│├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 4. Spital pneumologie Sibiu │ │ │ │ │ 1│├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 5. Spital municipal Mediaş │ │ │ │ │ 1│├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 6. Spital orăşenesc Agnita │ │ │ │ │ 1│├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 7. Spital orăşenesc Cisnădie │ │ │ │ │ 1│├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ SUCEAVA │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 1. Spital judeţean urgenţă Sf. Ioan cel Nou │ 1│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 2. Spital municipal Rădăuţi │ │ 1│ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 3. Spital municipal Fălticeni │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 4. Spital municipal C-lung Moldovenesc │ 1│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 5. Spital municipal V. Dornei │ 1│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 6. Spital orăşenesc Gura Humor │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 7. Spital orăşenesc Siret │ │ 1│ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 8. Spital psihiatrie Siret │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 9. Spital boli cronice Solca │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│10. Spital psihiatrie C-lung Moldovenesc │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ TELEORMAN │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 1. Centru Sănătate Cervenia │ 1│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 2. Centru Sănătate Furculeşti │ 1│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 3. Centru Sănătate Depăraţi │ │ 1│ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 4. Spital psihiatrie cronici Balaci │ │ 1│ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 5. Spital TBC Roşiori de Vede │ │ 1│ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 6. Spital judeţean Alexandria │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 7. Spital municipal Tr. Măgurele │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 8. Spital Caritas Roşiori de Vede │ │ │ │ 1│ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 9. Spital orăşenesc Zimnicea │ │ │ │ │ 1│├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ TIMIŞ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 1. Spit. Clin. Jud Timişoara │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 2. Spit. Clin. Mun Timişoara │ 1│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 3. Spit Clin. de Urgenţă Pentru Copii │ 1│ │ │ │ ││ Timişoara │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 4. Spit. Clin. De Boli Infecţioase şi │ 1│ │ │ │ ││ Pneumoftiziologie Timişoara │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 5. Spit. Clin. O.G. D. Popescu Timişoara │ │ 1│ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 6. Spit. Mun. Lugoj │ │ 1│ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 7. Spit. Oraş. Făget │ │ 1│ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 8. Spit. Oraş. Sânnicolau Mare │ │ 1│ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 9. Spit. Oraş. Deta │ │ 1│ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│10. Spit. Oraş. Dr. K. Diel Jimbolia │ │ 1│ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│11. Centrul de Sănătate Buziaş. │ 1│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│12. Centr de Sănătate Ciacova │ 1│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│13. Spit. de Psih. Şi pentru Mas. de Sig. Jebel │ 1│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│14. Spit. de Psih. Şi pentru.Măs. De Sig. Gătaia │ 1│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ TULCEA │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 1. Spit. Orăşenesc Babadag │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 2. Centr. de Sănătate Sulina │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 3. Spit. Jud. de Urgenţă Tulcea │ │ │ │ │ 1│├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 4. Spit. Oraş. Macin │ │ │ │ │ 1│├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ VASLUI │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 1. Spit. De Adulţi Bârlad │ 1│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 2. Spit. Jud. De Urgenţă │ │ 1│ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 3. Spit. de Copii Bârlad │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 4. Spit. Municipal Huşi │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 5. Spit. Murgeni │ │ │ │ 1│ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ VÂLCEA │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 1. Spit. Jud. de Urgenţă Rm. Vâlcea │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 2. Spit. Orăşenesc Drăgăşani │ │ │ │ 1│ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 3. Spit. Pneumoftiziologie Mihăeşti │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 4. Spit. Obstetrica-Gin. Rm. Vâlcea │ │ │ │ 1│ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ VRANCEA │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 1. Spit Comunal Dumbrăveni │ │ 1│ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 2. Spit. Orăşenesc Odobeşti │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 3. Spit. Orăşenesc Mărăşeşti │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 4. Spit. Orăşenesc Panciu │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 5. Spit. Comunal Vidra │ │ │ │ 1│ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 6. Spit. Municipal Adjud │ │ │ │ │ 1│├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 7. Spit. Judeţean Focşani │ │ │ │ │ 1│├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 1. Inst. Endocrinologie Parhon │ │ │ │ 1│ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 2. Spital Chirurgie plastică │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 3. Spital clinic copii Gr. Alexandrescu │ │ │ │ │ 1│├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 4. Spital urgenţe oftalmologice │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 5. Spital obstetrică-gineco şi neonatologie │ │ │ │ 1│ ││ Filantropia │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 6. Spital universitar stomatologie │ │ 1│ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 7. Spital ELIAS │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 8. Institut Hematologie │ │ │ │ │ 1│├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 9. Institut Matei Balş │ │ │ │ 1│ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│10. Institut Oncologic │ │ │ │ │ 1│├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│11. Spital Cantacuzino │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│12. Spital Colentina │ │ │ │ 1│ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│13. Spital Ortopedie Foişor │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│14. Spital clinic urgenţă │ │ │ │ │ 1│├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│15. Spital Sf. Pantelimon │ │ │ │ │ 1│├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│16. Spital clinic Fundeni │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│17. Spital Pediatrie Al. Russescu │ │ │ │ 1│ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│18. Spital Pneumoftizio Sf. Ştefan │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│19. Spital clinic Malaxa │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│20. Spital clinic Caritas │ │ │ │ │ 1│├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│21. Spital clinic Colţea │ │ │ │ 1│ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│22. Spital cronici şi geriatrie Sf. Luca │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│23. Spital copii Mărie Curie │ │ │ │ │ 1│├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│24. Spital urgenţă Bagdasar │ │ │ │ │ 1│├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│25. Spital urgenţă Sf. Ioan │ │ │ │ 1│ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│26. Spital clinic OG şi NN Bucur │ │ │ │ 1│ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│27. Spital Psihiatrie Obregia │ │ │ │ 1│ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│28. Centru fonoaudiologie Hociota │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│29. Inst. Pneumologie Nasta │ │ │ │ 1│ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│30. Spital Th. Burghele │ │ │ 1│ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│31. Spital Universitar urgenţă │ │ │ │ │ 1│├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│32. Spital clinic OG şi NN Sârbu │ │ │ │ │ 1│├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ ILFOV │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 1. Spit. Jud. Sf. Imp. Const. Şi Elena │ │ │ │ │ 1│├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 2. Spit. de Psihiatrie Domniţa Balaşa │ │ 1│ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 3. Spit. Orăşenesc dr. M. Burghele │ │ 1│ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 4. Spit. Comunal Periş │ │ 1│ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│ 5. Centr. Medico-Social │ │ 1│ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│TOTAL PE ANI │ 52│ 70│ 114│ 52│ 58│├──────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤│TOTAL GENERAL │ 346│ │ │ │ │└──────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┘    cu următoarele completări*):┌──────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┐│ JUDEŢ/Unitate medicală │2005│2006│├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤│BIHOR │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤│1. Spitalul Clinic de copii Oradea-Anexa-Punct termic │ │ 1│├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤│BISTRIŢA NĂSĂUD │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤│1. Spital judeţean Bistriţa │ │ 1│├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤│2. Spital orăşenesc Beclean │ │ 1│├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤│SATU MARE │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤│1. Spital judeţean Satu Mare │ │ 1│├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤│2. Spital Municipal Cărei │ │ 1│├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤│3. Spital orăşenesc Tăşnad │ 1│ │├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤│4. Spital orăşenesc Negreşti Oaş │ │ 1│├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤│5. Spital pneumoftiziologie Satu Mare │ │ 1│├──────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤│6. Spital pneumoftiziologie Bixad │ 1│ │└──────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┘------------Anexa 9 a fost introdusă de pct. 29 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 268 din 31 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 20 aprilie 2005, având conţinutul anexei din acest act normativ.------------