ORDIN nr. 642 din 30 august 2005privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standarde europene armonizate referitoare la echipamente şi sisteme protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 9 septembrie 2005  Având în vedere art. 5 alin. (1) din Legea protecţiei muncii nr. 90/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 7 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 752/2004 privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piaţă a echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive,în temeiul art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Lista standardelor române care adoptă standarde europene armonizate referitoare la echipamente şi sisteme protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene prin Comunicarea Comisiei Europene nr. C 204/04 din 12 august 2004, prevăzută în anexă.  +  Articolul 2Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 476/2004 privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standarde europene armonizate referitoare la echipamente şi sisteme protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 866 din 22 septembrie 2004.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuBucureşti, 30 august 2005.Nr. 642.  +  Anexa LISTAstandardelor române care adoptă standarde europene armonizatereferitoare la echipamente şi sisteme protectoare destinate utilizăriiîn atmosfere potenţial explozive
  Nr. crt. Numar de referinţă standard român Titlu Număr de referinţă standard europena armonizat Document de refe- rinţă Număr de referinţă standard înlocuit Data încetării prezumţiei de con- formitate Nota 1
  1. SR EN 1127-2:2003 Atmosfere explozive. Prevenirea şi protecţia la explozie. Partea 2: Concepte funda- mentale şi metodo- logie pentru minerit EN 1127- 2:2002 Nu -
  2. SR EN 1834-1:2001 Motoare cu mişcare alternativă cu ardere internă. Cerinţe de securi- tate pentru pro- iectarea şi con- strucţia motoarelor pentru utilizare în atmosfere potenţial explozi- bile. Partea 1: Motoare din grupa II pentru utilizare în atmosfere cu gaze şi vapori inflamabili EN 1834- 1:2000 Nu -
  3. SR EN 1834-3:2001 Motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Cerinţe de securi- tate pentru pro- iectarea şi con- strucţia motoarelor pentru utilizare în atmosfere potenţial explozi- bile. Partea 3: Motoare din grupa II pentru utilizare în atmosfere cu gaze şi vapori inflamabili EN 1834- 3:2000 Nu -
  4. SR EN 1839:2004 Determinarea limitelor de explozie pentru gaze şi vapori. EN 1839: 2003 Nu -
  5. SR EN 12874:2003 Opritoare de flacără. Cerinţă de performanţă, metode de încer- care şi limite de utilizare EN 12874: 2003 Nu -
  6. SR EN 13012:2003 Staţii de carbu- rant. Construcţia şi performanţele pistoalelor auto- mate de umplere utilizate la distribuitoarele de carburant. EN 13012: 2001 Nu -
  7. SR EN 13237:2004 Atmosfere poten- ţial explozive. Termeni şi defi- niţii pentru echipamentele şi sistemele de protecţie destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive. EN 13237: 2003 Nu -
  8. SR EN 13463-1: 2003 Echipamente neelectrice pentru atmosfere potenţial explozive. Partea 1: Metodă şi cerinţe de bază EN 13463-1 :2001 Nu -
  9. SR EN 13463-5: 2004 Echipamente neelectrice pentru atmosfere potenţial explozive. Partea 5: Protecţie prin securitate constructivă "c" EN 13463- 5:2003 Nu -
  10. SR EN 13463-8: 2004 Echipamente neelectrice pentru atmosfere potenţial explozive. Partea 8: Protecţie prin imersie într-un lichid "k" EN 13463- 8:2003 Nu -
  11. SR EN 13673-1: 2004 Determinarea presiunii maxime de explozie şi a vitezei maxime de creştere a presi- unii gazelor şi vaporilor. Partea 1: Determinarea presiunii maxime de explozie EN 13673- 1:2003 Nu -
  12. SR EN 13760:2004 Dispozitiv de încărcare cu GPL a vehiculelor de sarcini uşoare sau grele. Dispozitiv de încărcare: condiţii de încercare şi dimensiuni EN 13760: 2003 Nu -
  13. SR EN 13821:2003 Atmosfere poten- ţial explozive. Prevenirea şi protecţia la explozie. Determi- narea energiei minime de aprinde- re a amestecurilor praf/aer EN 13821: 2002 Nu -
  14. SR EN 13980:2003 Atmosfere poten- ţial explozive. Aplicarea sisteme- lor calităţii EN 13980: 2002 Nu -
  15. SR EN 50014:2003 Aparatură elec- trică pentru atmosfere poten- ţial explozive. Cerinţe generale EN 50014: 1997 Nu -
  16. SR EN 50014:2003/ A1:2003 Aparatură elec- trică pentru atmosfere poten- ţial explozive. Cerinţe generale Amendament A1:1999 la EN 50014: 1997 Nota 3 -
  17. SR EN 50014:2003/ A2:2003 Aparatură elec- trică pentru atmosfere poten- ţial explozive. Cerinţe generale Amendament A2:1999 la EN 50014: 1997 Nota 3 -
  18. SR EN 50015:2003 Aparatură elec- trică pentru atmosfere poten- ţial explozive. Imersiune în ulei "o" EN 50015: 1998 Nu -
  19. SR EN 50017:2003 Aparatură elec- trică pentru atmosfere poten- ţial explozive. Umplere cu pulbere "q" EN 50017: 1998 Nu -
  20. SR EN 50018:2003 Aparatură elec- trică pentru atmosfere poten- ţial explozive. Capsulare antide- flagrantă "d" EN 50018: 2000 Nu -
  21. SR EN 50018:2003/ A1:2003 Aparatură elec- trică pentru atmosfere poten- ţial explozive. Capsulare antide- flagrantă "d" Amendament A1:2002 la EN 50018: 2000 Notă 3 Dată expirată 30.06.2003
  22. SR EN 50019:2003 Aparatură elec- trică pentru atmosfere poten- ţial explozive. Securitate mărită "e" EN 50019: 2000 Nu -
  23. SR EN 50020:2003 Aparatură elec- trică pentru atmosfere poten- ţial explozive. Securitate intrinsecă "i" EN 50020: 2002 Nu -
  24. SR EN 50021:2003 Aparatură elec- trică pentru atmosfere poten- ţial explozive. Tip de protecţie "n" EN 50021: 1999 Nu -
  25. SR EN 50104:2003 Aparatură elec- trică pentru detectarea şi mă- surarea oxigenului Cerinţe de perfor- manţă şi metode de încercare EN 50104: 1998 Nu -
  26. SR EN 50104:2004 Aparatură elec- trică pentru detectarea şi mă- surarea oxigenului Cerinţe de perfor- manţă şi metode de încercare EN 50104: 2002 EN 50104: 1998 Nota 2;1 Dată expirată 01.02.2005
  27. SR EN 50241-1:2003 Specificaţii pen- tru aparatura cu traiectorie des- chisă care detec- tează gaze combus- tibile sau toxice şi vapori. Partea 1: Cerinţe gene- rale şi metode de încercare EN 50241- 1:1999 Nu -
  28. SR EN 50241-1:2003 /A1:2004 Specificaţii pen- tru aparatura cu traiectorie des- chisă care detec- tează gaze şi vapori combustibili sau toxici. Partea 1: Cerinţe gene- rale şi metode de încercare Amendament A1:2004 la EN 50241- 1:1999 Nota 3 Dată expirată 01.08.2004
  29. SR EN 50241-2:2003 Specificaţii pen- tru aparatura cu traiectorie des- chisă care detec- tează gaze combus- tibile sau toxice şi vapori. Partea 2: Cerinţe de performanţă pentru aparatura de detectare a gazelor combusti- bile EN 50241- 2:1999 Nu -
  30. SR EN 50281-1-1: 2003 Aparatură electri- că destinată uti- lizării în prezen- ţa prafului com- bustibil. Partea 1-1: Aparatură electrică protejată prin carcase. Construcţie şi încercare EN 50281- 1-1:1998 Nu -
  31. SR EN 50281-1-1: 2003/A1:2003 Aparatură electri- că destinată uti- lizării în prezen- ţa prafului com- bustibil. Partea 1-1: Aparatură electrică protejată prin carcase. Construcţie şi încercare Amendament A1:2002 la EN 50281- 1-1:1998 Nota 3 Dată expirată 01.12.2004
  32. SR EN 50281-1-2: 2003 Aparatură electri- că destinată uti- lizării în prezen- ţa prafului com- bustibil. Partea 1-2: Aparatură electrică protejată prin carcase. Alegere, instalare şi întreţinere EN 50281- 1-2:1998 Nu -
  33. SR EN 50281-1-2: 2003/A1:2003 Aparatură electri- că destinată uti- lizării în prezen- ţa prafului com- bustibil. Partea 1-1: Aparatură electrică protejată prin carcase. Alegere, instalare şi întreţinere Amendament A1:2002 la EN 50281- 1-2:1998 Nota 3 Dată expirată 01.12.2004
  34. SR EN 50281-2-1: 2003 Aparatură electri- că destinată uti- lizării în prezen- ţa prafului com- bustibil. Partea 2-1: Metode de încercare. Metode de determinare a temperaturii minime de aprindere a prafului EN 50281- 2-1:1998 Nu -
  35. SR EN 50284:2003 Cerinţe speciale pentru construcţia ,încercarea şi marcarea aparatu- rii electrice din grupa II de echi- pamente, categoria I G EN 50284: 1999 Nu -
  36. SR EN 50303:2003 Echipamente pentru grupa I, categoria M1 destinate să rămână în funcţi- une în atmosfere grizutoase şi/sau cu praf de cărbune EN 50303: 2000 Nu -
  37. SR EN 60079-7:2004 Aparatură electri- că pentru atmos- fere explozive gazoase. Partea 7: Securitate mărită "e" EN 60079- 7:2003 IEC 60079- 7:2001 EN 50019: 2000 Nota 2;1 01.07.2006
  38. SR EN 60079-15: 2004 Aparatură electri- că pentru atmos- fere explozive gazoase. Partea 15: Tip de protec- ţie "n" EN 60079- 15:2003 IEC 60079- 15:2001 (Modi- ficat) EN 50021: 1999 Nota 2;1 01.07.2006
  39. SR EN 61779-1:2004 Aparatură electri- că pentru detecta- rea şi măsurarea gazelor inflama- bile. Partea 1: Cerinţe generale şi metode de încercare EN 61779- 1:2000 IEC 61779- 1:1998 (Modi- ficat) EN 50054: 1998 Nota 2;1 Dată expirată 30.06.2003
  40. SR EN 61779-1:2004 /A11:2004 Aparatură electri- că pentru detecta- rea şi măsurarea gazelor inflama- bile. Partea 1: Cerinţe generale şi metode de încercare Amendament A11:2004 la EN 61779-1: 2000 Nota 3 Dată expirată 01.08.2004
  41. SR EN 61779-2:2004 Aparatură electri- că pentru detecta- rea şi măsurarea gazelor inflama- bile. Partea 2: Cerinţe de per- formanţă pentru aparatele din grupa I ce indică o fracţiune volu- metrică de până la 5% metan în aer EN 61779- 2:2000 IEC 61779- 2:1998 (Modi- ficat) EN 50055: 1998 Nota 2;1 Dată expirată 30.06.2003
  42. SR EN 61779-3:2004 Aparatură electri- că pentru detecta- rea şi măsurarea gazelor inflama- bile. Partea 3: Cerinţe de per- formanţă pentru aparatele din grupa I ce indică o fracţiune volu- metrică de până la 100% metan în aer SR EN 61779-3: 2000 IEC 61779- 3:1998 (Modi- ficat) EN 50056: 1998 Nota 2;1 Dată expirată 30.06.2003
  43. SR EN 61779-4:2004 Aparatură electri- că pentru detecta- rea şi măsurarea gazelor inflama- bile. Partea 4: Cerinţe de per- formanţă pentru aparatele din grupa II ce indică o fracţiune volu- metrică de până la 100% din limita inferioară de explozie EN 61779-4: 2000 IEC 61779- 4:1998 (Modi- ficat) EN 50057: 1998 Nota 2;1 Dată expirată 30.06.2003
  44. SR EN 61779-5:2004 Aparatură electri- că pentru detecta- rea şi măsurarea gazelor inflama- bile. Partea 5: Cerinţe de per- formanţă pentru aparatele din grupa II ce indică o fracţiune volu- metrică de gaz până la 100% EN 61779-5: 2000 IEC 61779- 5:1998 (Modi- ficat) EN 50058: 1998 Nota 2;1 Dată expirată 30.06.2003
  45. SR EN 62013-1:2004 Lămpi de cască pentru mine grizutoase. Partea 1: Cerinţe gene- rale. Construcţia şi încercarea în SR EN 62013-1: 2002 IEC 62013-1: 1999 (Modi- ficat) Nu -
  NOTA 1 - Ca regulă generală, data încetării prezumţiei de conformitate este data retragerii (anulării) stabilită de organizaţia europeană de standardizare, dar se atrage atenţia utilizatorilor acestor standarde asupra faptului că pot exista diferenţe în anumite cazuri excepţionale.NOTA 2 - Standardul nou (sau amendat) are acelaşi scop cu standardul înlocuit. La data stabilită, standardul înlocuit încetează de a mai îndeplini prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale ale directivei, respectiv ale hotărârii.NOTA 3 - În cazul amendamentelor, standardul de referinţă este EN CCCCC:YYYY, amendamentul anterior, dacă există şi Noel amendament codificat. Standardul înlocuit (coloana 4) constă începând de la acest moment din EN CCCCC:YYYY şi amendamentele anterioare, dacă există, dar fără noul amendament codificat. La data stabilită, standardul înlocuit încetează de a mai îndeplini prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale ale directivei, respectiv ale hotărârii.Exemplu: pentru EN 50014:1997, se aplică următoarele:┌────┬────────────┬──────────────────┬──────────┬────────┬──────────┬──────────┐│15. │SR EN │Aparatură elec- │EN 50241- │ │Nu │- ││ │50014:2003 │trică pentru │2:1999 │ │ │ ││ │ │atmosfere poten- │ │ │ │ ││ │ │ţial explozive. │ │ │ │ ││ │ │Cerinţe generale │ │ │ │ ││ │ ├──────────────────┴──────────┼────────┼──────────┼──────────┤│ │ │(Standardul de referinţă │ │ │ ││ │ │este EN 50014:1997) │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────┬──────────┼────────┼──────────┼──────────┤│16. │SR EN │Aparatură elec- │Amendament│ │Nota 3 │ ││ │50014:2003/ │trică pentru │A1:1999 la│ │(Standar- │ ││ │A1:2003 │atmosfere poten- │EN 50014: │ │dul înlo- │ ││ │ │ţial explozive. │1997 │ │cuit este │ ││ │ │Cerinţe generale │ │ │EN 50014: │ ││ │ │ │ │ │1997) │ ││ │ ├──────────────────┴──────────┼────────┼──────────┼──────────┤│ │ │(Standardul de referinţă │ │ │ ││ │ │este EN 50014:1997 + A1:1999 │ │ │ ││ │ │la EN 50014:1997) │ │ │ │├────┼────────────┼──────────────────┬──────────┼────────┼──────────┼──────────┤│17. │SR EN │Aparatură elec- │Amendament│ │Nota 3 │ ││ │50014:2003/ │trică pentru │A1:1999 la│ │(Standar- │ ││ │A2:2003 │atmosfere poten- │EN 50014: │ │dul înlo- │ ││ │ │ţial explozive. │1997 │ │cuit este │ ││ │ │Cerinţe generale │ │ │EN 50014: │ ││ │ ├──────────────────┴──────────┤ │1997 + A1:│ ││ │ │(Standardul de referinţă │ │1999 la EN│ ││ │ │este EN 50014:1997 + A1:1999 │ │50014: │ ││ │ │la EN 50014:1997 + A2:1999 la│ │1997) │ ││ │ │EN 50014:1997) │ │ │ │└────┴────────────┴─────────────────────────────┴────────┴──────────┴──────────┘---------