HOTĂRÂRE nr. 1.210 din 29 iulie 2004 (*actualizata*)privind organizarea şi functionarea Agentiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliara(actualizata până la data de 21 iulie 2005*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 9 august 2004. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 21 iulie 2005 cu modificările şi completările aduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 iulie 2005.În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, şi al art. III din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 41/2004 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Agentia Naţionala de Cadastru şi Publicitate Imobiliara, denumita în continuare Agentia Naţionala, se organizeaza ca institutie publică, cu personalitate juridica, unica autoritate în domeniu aflata în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin reorganizarea Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie şi preluarea activităţii privind publicitatea imobiliara de la Ministerul Justiţiei. (2) Agentia Naţionala are sediul în municipiul Bucureşti.  +  Articolul 2Pentru realizarea obiectivelor din domeniile sale de activitate Agentia Naţionala, ca unica autoritate în domeniu, indeplineste urmatoarele functii: a) de strategie, prin care se elaboreaza strategia în conformitate cu politica Guvernului şi cu tendintele în plan international; b) de reglementare a activităţii, prin care se asigura, în conformitate cu strategia adoptata, realizarea cadrului juridic şi elaborarea reglementarilor specifice; c) de reprezentare, prin care se asigura, în numele statului sau al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern şi international; d) de autoritate de stat, prin care se dispun şi se asigura supravegherea şi controlul aplicarii şi respectarii reglementarilor în vigoare; e) de indrumare, sprijin şi control, în aplicarea corecta a prevederilor legale în domeniul cadastrului şi publicităţii imobiliare; f) de administrare a patrimoniului propriu şi a unităţilor subordonate.  +  Articolul 3 (1) În exercitarea functiilor prevăzute la art. 2, Agentia Naţionala are urmatoarele atribuţii principale: a) coordonează şi controlează executarea lucrărilor de cadastru şi asigura înscrierea imobilelor în registrul de publicitate imobiliara la nivelul intregii tari; b) coordonează şi controlează, după caz, lucrari de cartografie, topografie, geodezie, fotogrammetrie şi teledetectie, la nivelul intregii tari, şi executa prin Centrul Naţional de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie şi Teledetectie aceste lucrari, conform planului de activităţi aprobat anual; c) elaboreaza norme, promovează tehnici, standarde, procedee şi metodologii de specialitate în domeniul sau de activitate; d) autorizeaza persoanele fizice şi juridice care pot executa lucrari tehnice de specialitate; e) organizeaza fondul naţional de geodezie şi cartografie, precum şi banca de date a sistemului unitar de cadastru; f) asigura, în condiţiile legii, în colaborare cu Ministerul Apararii Naţionale, executarea, completarea, modernizarea şi menţinerea în stare de utilizare a retelei geodezice naţionale; g) avizeaza conţinutul topografic al hartilor, planurilor, atlaselor, ghidurilor şi al altor documente cartografice necesare uzului public; h) avizeaza tehnic, prin oficiile de cadastru şi publicitate imobiliara, înainte de depunerea lor în instanţa de judecată, expertizele topocadastrale intocmite de expertii judiciari, în baza unui regulament elaborat în comun de Agentia Naţionala şi de Ministerul Justiţiei; i) asigura înscrierea drepturilor reale ce se constituie, se transmit, se modifica sau se sting, la cererea notarului public sau a titularului dreptului ori a altor persoane interesate; j) asigura înscrierea altor raporturi juridice, drepturi personale, interdictii, incapacitati şi litigii judiciare în legătură cu imobilul; k) asigura înscrierea cailor de atac împotriva înregistrărilor de carte funciara; l) asigura înscrierea radierii drepturilor reale, la cererea titularului dreptului sau a celorlalte persoane interesate; m) pune la dispoziţie autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale şi a altor institutii interesate, la cerere, în condiţiile art. 71 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, cu modificările şi completările ulterioare, situaţii statistice şi de sinteza privind informaţii cuprinse în cadastru şi publicitatea imobiliara; n) indeplineste sarcinile ce rezultă din angajamentele internationale în domeniul sau de activitate; o) organizeaza, coordonează şi executa masuratorile pentru punerea în posesie a titularilor prevăzuţi de Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare; p) furnizeaza persoanelor fizice şi juridice, contra cost, servicii şi informaţii conform tarifelor stabilite; q) asigura standardizarea în domeniul sau de activitate şi corelarea cu standardele europene şi internationale; r) avizeaza documentatiile de scoatere din circuitul agricol a terenurilor; s) abrogata. (2) Agentia Naţionala indeplineste şi alte atribuţii ce au legătură cu activitatea specifică.-------------Lit. s) a alin. (1) art. 3 a fost abrogata prin art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 21 iulie 2005.  +  Articolul 4În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Agentia Naţionala colaboreaza cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu alte institutii publice şi cu alte persoane juridice de drept public sau privat, române ori straine.  +  Articolul 5Organele de conducere ale Agentiei Naţionale sunt: a) consiliul de administratie; b) directorul general, care este preşedintele consiliului de administratie.  +  Articolul 6 (1) Consiliul de administratie este format din 9 membri, din sectorul public şi privat, reprezentanti ai domeniului de activitate cu care Agentia Naţională are raporturi de colaborare în realizarea atribuţiilor prevăzute la art. 3. (2) Membrii consiliului de administratie sunt numiti pentru o perioadă de 5 ani, exclusiv pe criterii de competenţa profesionala, prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor. (3) Consiliul de administratie îşi numeste un secretar care nu este membru al acestuia. (4) Consiliul de administratie se intruneste lunar şi/sau ori de cate ori este convocat de către presedinte. (5) Hotărârile se adoptă cu majoritatea voturilor celor prezenţi. (6) Consiliul de administratie îşi desfăşoară activitatea cu participarea a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri şi cu cele ale Regulamentului de organizare şi functionare al Agentiei Naţionale. (7) Consiliul de administratie al Agentiei Naţionale are urmatoarele atribuţii principale: a) analizeaza şi aproba, în corelare cu obiectivele strategiei naţionale în domeniul cadastrului şi publicităţii imobiliare, programele de activitate pe termen scurt, mediu şi lung pentru care finantarea este asigurata din sursele proprii ale Agentiei Naţionale; b) analizeaza şi hotaraste colaborarea sau cooperarea Agentiei Naţionale cu persoane fizice şi juridice, române ori straine, de specialitate, pentru realizarea unor obiective de interes comun corespunzătoare domeniului sau de activitate; c) aproba contractarea de credite interne şi externe, potrivit reglementarilor în vigoare; d) analizeaza şi aproba anual bugetul de venituri şi cheltuieli, în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice; e) raspunde de administrarea legala şi eficienta a intregului patrimoniu; f) aproba propunerile de tarife pentru serviciile prestate în condiţiile legii; g) aproba obiectivele de investitii ce urmeaza a fi realizate de către Agentia Naţionala sau de unitatile subordonate; h) stabileste prerogativele directorului general în vederea negocierii contractului colectiv de muncă. (8) Membrii consiliului de administratie vor primi o indemnizatie de sedinta, care se plateste din bugetul Agentiei Naţionale. Cuantumul indemnizatiei de sedinta se aproba prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, la propunerea consiliului de administratie, şi va fi de până la 20% din salariul de baza al directorului general. (9) Revocarea unui membru al consiliului de administratie se face de către ministrul administraţiei şi internelor, la propunerea consiliului de administratie, a presedintelui acestuia sau a institutiei pe care o reprezinta respectivul membru. (10) Procedura de numire/revocare a membrilor consiliului de administratie şi a presedintelui acestuia se stabileste prin Regulamentul de organizare şi functionare al Agentiei Naţionale.  +  Articolul 7Membrii consiliului de administratie raspund pentru prejudiciile cauzate, prin hotărârile adoptate, în legătură cu administrarea şi gestionarea patrimoniului Agentiei Naţionale, în functie de votul exprimat.  +  Articolul 8Consiliul de administratie va prezenta Ministerului Administraţiei şi Internelor, în prima luna a fiecarui an, un raport asupra activităţii Agentiei Naţionale din anul precedent, precum şi programul de activitate al acesteia pe anul în curs.  +  Articolul 9 (1) Directorul general asigura conducerea generală a activităţii curente a Agentiei Naţionale, potrivit regulamentului de organizare şi functionare al acesteia şi hotărârilor consiliului de administratie. (2) Directorul general este ordonator principal de credite şi reprezinta Agentia Naţionala pe plan naţional şi international. (3) Directorul general numeste şi elibereaza din functie personalul Agentiei Naţionale, în condiţiile legii. (4) Directorul general indeplineste urmatoarele atribuţii: a) aproba structura organizatorica şi statul de functii ale Agentiei Naţionale, precum şi ale unităţilor subordonate acesteia în condiţiile legii; b) aproba angajarea, lichidarea şi ordonantarea cheltuielilor stabilite prin bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat potrivit legii; c) asigura organizarea evidentei patrimoniului şi integritatea bunurilor din patrimoniul Agentiei Naţionale; d) organizeaza, coordonează şi controlează aplicarea actelor normative de către aparatul propriu al Agentiei Naţionale şi de unitatile subordonate acesteia; organizeaza şi controlează aplicarea propriilor ordine şi instrucţiuni de către persoanele cărora le sunt adresate; e) negociaza şi incheie cu sindicatele sau, după caz, cu reprezentantii salariatilor contractul colectiv de muncă la nivelul Agentiei Naţionale şi contractele individuale de muncă ale salariatilor din aparatul central al acesteia, precum şi ale conducerilor unităţilor din subordine; f) organizeaza, conduce şi coordonează activitatea Consiliului de administratie al Agentiei Naţionale; g) aproba grila de salarizare a personalului, potrivit prevederilor legale; h) aproba prin ordin structura organizatorica, normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor şi atribuţiile pentru unitatile din subordinea Agentiei Naţionale, în condiţiile legii. (5) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, directorul general emite ordine cu caracter normativ şi individual. Ordinele cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 10 (1) Structura organizatorica a Agentiei Naţionale este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) În cadrul direcţiilor prevăzute în anexa, prin ordin al directorului general se pot organiza servicii, birouri, compartimente, precum şi colective cu caracter temporar. (3) Salarizarea personalului din structura Agentiei Naţionale şi a unităţilor subordonate se face în conformitate cu reglementarile în vigoare aplicabile personalului din instituţiile publice finantate integral din venituri proprii. (4) Numărul maxim de posturi pentru Agentia Naţionala şi unitatile subordonate este de 3.000. Anual, în functie de volumul de activitate şi de bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat se vor negocia salariile şi se va stabili numărul de posturi pentru fiecare unitate. (5) Atribuţiile şi responsabilitatile direcţiilor, serviciilor, birourilor, compartimentelor şi colectivelor din cadrul Agentiei Naţionale se stabilesc prin regulamentul de organizare şi functionare al acesteia, care se aproba prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor. (6) Atribuţiile şi raspunderile specifice functiilor din structura Agentiei Naţionale se stabilesc prin fisele posturilor, aprobate de directorul general.  +  Articolul 11 (1) Activitatea de publicitate imobiliara din cadrul oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliara este în responsabilitatea unui registrator asimilat consilierului juridic. (2) Registratorul este subordonat profesional numai directorului directiei de publicitate imobiliara din cadrul Agentiei Naţionale. (3) Sanctionarea registratorului pentru savarsirea unor abateri în legătură cu indeplinirea sarcinilor de serviciu se va face numai cu avizul directorului directiei de publicitate imobiliara din cadrul Agentiei Naţionale.  +  Articolul 12În subordinea Agentiei Naţionale funcţionează ca institutii publice, cu personalitate juridica, oficiile de cadastru şi publicitate imobiliara şi Centrul Naţional de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie şi Teledetectie, denumit în continuare Centrul Naţional.  +  Articolul 13Oficiile de cadastru şi publicitate imobiliara indeplinesc urmatoarele atribuţii principale: a) inscriu imobilele în evidentele de cadastru şi publicitate imobiliara; b) asigura înscrierea drepturilor reale ce se constituie, se transmit, se modifica sau se sting, la cererea titularului dreptului, a notarului public ori a celorlalte persoane interesate; c) inscriu alte raporturi juridice, drepturi personale, interdictii, incapacitati şi litigii judiciare în legătură cu bunul imobil; asigura înscrierea cailor de atac împotriva înregistrărilor de carte funciara; d) inscriu radierea drepturilor reale, la cererea titularului dreptului sau a celorlalte persoane interesate; e) avizeaza tehnic, înainte de depunerea lor în instanţa de judecată, expertizele topocadastrale intocmite de expertii judiciari, în baza unui regulament elaborat în comun de Agentia Naţionala şi de Ministerul Justiţiei; f) avizeaza planul urbanistic general; g) avizeaza documentatiile de scoatere din circuitul agricol a terenurilor; h) autorizeaza persoanele fizice care executa lucrari tehnice de cadastru; i) organizeaza, coordonează şi executa masuratorile pentru punerea în posesie a titularilor prevăzuţi de Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare; j) verifica periodic starea fizica a punctelor din retelele de sprijin, conform normelor şi regulamentelor emise de Agentia Naţionala; k) pune la dispoziţia autorităţilor publice şi a altor institutii interesate, în condiţiile legii, situaţii statistice şi de sinteza privind terenurile şi constructiile; l) furnizeaza persoanelor fizice şi juridice, contra cost, servicii şi informaţii conform tarifelor aprobate prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor; m) avizeaza împreună cu instituţiile de specialitate de la nivel judetean şi local proiectele de organizare a teritoriului pe categorii de folosinţă agricola şi stabilirea retelei de drumuri agricole.  +  Articolul 14Centrul Naţional în realizarea obiectului sau de activitate indeplineste urmatoarele atribuţii principale: a) întreţinerea şi gestionarea retelelor geodezice de referinţa; b) întreţinerea planului topografic de baza al României şi a modelului digital al terenului; c) evidenta cartografica a limitelor administrative; d) prelucrarea imaginilor fotoaeriene şi de teledetectie; e) realizarea de produse cartografice derivate din datele existente în Fondul Naţional Geodezic; f) realizarea proiectelor internationale angajate de Agentia Naţionala.  +  Articolul 15Agentia Naţionala şi unitatile sale subordonate, cu excepţia Centrului Naţional, nu au atribuţii în executarea lucrărilor de specialitate.  +  Articolul 16 (1) Finantarea cheltuielilor curente şi de capital ale Agentiei Naţionale şi ale unităţilor subordonate se asigura integral din venituri proprii. (2) Veniturile proprii se constituie din: a) încasări din servicii prestate; b) tarife stabilite conform actelor normative; c) închirieri de spatii şi aparatura; d) donatii şi sponsorizari primite potrivit legii; e) dobanzi aferente disponibilitatilor din conturi şi din depozite; f) alte venituri. (3) Veniturile încasate se vor vira în contul Agentiei Naţionale, care va finanta activitatea curenta a unităţilor subordonate. (4) Tarifele se stabilesc, se modifica şi se actualizeaza prin hotărâre a Consiliului de administratie al Agentiei Naţionale, cu avizul Ministerului Administraţiei şi Internelor. (5) Agentia Naţionala poate colabora cu persoane fizice şi juridice române sau straine de specialitate, în condiţiile legii, pentru realizarea unor obiective de interes comun, corespunzătoare domeniului sau de activitate. (6) Agentia Naţionala poate contracta credite bancare în condiţiile prevăzute de lege. (7) Agentia Naţionala întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (8) Excedentele anuale rezultate se reporteaza în anul bugetar următor. (9) Ministerul Administraţiei şi Internelor prin Agentia Naţionala îşi va asuma întreaga responsabilitate în implementarea Proiectului cadastrului general şi publicităţii imobiliare finanţat prin împrumut de la Banca Internationala pentru Reconstructie şi Dezvoltare (BIRD) şi a celorlalte acorduri internationale ce implica împrumuturi nerambursabile sau garantii de la stat asumate anterior de Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie, inclusiv pentru partea preluata de la Ministerul Justiţiei. (10) Agentia Naţionala va face toate demersurile necesare amendarii acordurilor de împrumut internationale pentru a se realiza inlocuirea Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie şi a Ministerului Justiţiei cu Agentia Naţionala.  +  Articolul 17 (1) Incadrarea în noile structuri a personalului existent se va face după opţiunea acestuia între calitatea avuta anterior reorganizarii şi cea de personal contractual în cadrul Agentiei Naţionale. Opţiunea se va face înainte de preluarea personalului de către noile structuri înfiinţate. (2) Personalul preluat beneficiaza de salariile avute anterior, care vor constitui limite minime la negociere în vederea incheierii contractului colectiv de muncă, respectiv a contractului individual de muncă. (3) Selectarea şi incadrarea personalului preluat în aparatul propriu al Agentiei Naţionale se fac în urma unei testari în functie de competenţa profesionala şi a optiunilor formulate în scris, în limita posturilor alocate, în maximum 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri. Testul se va desfăşura potrivit unui regulament aprobat de directorul general al Agentiei Naţionale.  +  Articolul 18 (1) Spatiile aflate în proprietatea privată a statului şi în administrarea oficiilor judetene de cadastru, geodezie şi cartografie şi al municipiului Bucureşti, respectiv în administrarea tribunalelor pentru birourile de carte funciara, în care îşi desfăşoară activitatea aceste oficii şi cel al municipiului Bucureşti, Institutul de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie şi Cartografie şi birourile de carte funciara care îşi desfăşoară activitatea în imobile separate trec în administrarea Agentiei Naţionale şi în folosinţă gratuita a oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliara şi al municipiului Bucureşti şi a Centrului Naţional prin hotărâre a Guvernului. (2) Spatiile aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea oficiilor judetene de cadastru, geodezie şi cartografie şi al municipiului Bucureşti, respectiv în administrarea judecatoriilor pentru birourile de carte funciara care îşi desfăşoară activitatea în imobile separate, trec în administrarea Agentiei Naţionale şi în folosinţă gratuita a oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliara şi al municipiului Bucureşti. (3) Spatiile aflate în incinta instanţelor judecătorești vor fi utilizate gratuit cel mai tarziu până la data de 31 decembrie 2004. (4) Patrimoniul Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie, al oficiilor judetene de cadastru, geodezie şi cartografie şi al municipiului Bucureşti, al Institutului de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie şi Cartografie, bunurile materiale şi arhiva aflate în folosinţă birourilor de carte funciara, inclusiv cele achiziţionate din fondurile provenite din acordul de împrumut incheiat de Guvernul României cu Banca Internationala pentru Reconstructie şi Dezvoltare, trec în proprietatea Agentiei Naţionale. Bunurile în cauza vor fi preluate de structurile nou-create prin protocol conform planului aprobat prin ordin comun al directorului general al Agentiei Naţionale şi al ministrului justiţiei, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2004. (5) Prin ordin comun al ministrului justiţiei şi al directorului general al Agentiei Naţionale se va numi o comisie formata din specialisti din ambele institutii, pentru elaborarea protocolului-cadru de preluare a activităţii de publicitate imobiliara. (6) În termen de 15 zile de la data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri se va elabora şi se va semna protocolul-cadru dintre Ministerul Justiţiei şi Agentia Naţionala pentru preluarea bunurilor materiale şi a arhivelor aflate în folosinţă birourilor de carte funciara ale judecatoriilor, care se va transmite oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliara şi tribunalelor în circumscripţia cărora funcţionează judecatoriile. (7) În termen de 5 zile de la primirea protocolului-cadru, prin dispoziţie comuna a conducătorilor oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliara şi al judecatoriilor, se vor constitui comisii de inventariere şi de predare-preluare a bunurilor materiale şi a arhivelor aflate în folosinţă birourilor de carte funciara ale judecatoriilor. În fiecare judet se va înfiinţa un numar de comisii locale egal cu cel al numarului de birouri de carte funciara existente. (8) Termenele de finalizare pentru inventarierea şi incheierea proceselor-verbale de predare-preluare a bunurilor şi a arhivei birourilor de carte funciara se vor stabili în planul anexa la protocolul-cadru.  +  Articolul 19Arhivele succesorale şi arhivele de acte autentice ale fostelor notariate de stat, aflate în administrarea birourilor de carte funciara ale judecatoriilor care îşi inceteaza activitatea, se vor preda judecatoriilor în a caror circumscriptie teritoriala se afla.  +  Articolul 20Lucrarile de publicitate imobiliara în curs de rezolvare la birourile de carte funciara vor fi finalizate până la data preluării activităţii de către oficiile de cadastru şi publicitate imobiliara, în conformitate cu procedura stabilita în prezenta hotărâre.  +  Articolul 21 (1) În conformitate cu prevederile art. 9 alin. 9 din Legea nr. 7/1996, cu modificările şi completările ulterioare, unitatile de management al Proiectului cadastrului general şi publicităţii imobiliare, care au fost înfiinţate în cadrul Ministerului Justiţiei şi al Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie, vor asigura în continuare implementarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstructie şi Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general şi publicităţii imobiliare, în suma de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 21/1998, aprobata prin Legea nr. 132/1998, cu modificările ulterioare, până la amendarea corespunzătoare a acestuia. (2) Finantarea activităţilor derulate prin intermediul celor două unităţi de management al proiectului se face din fondurile prevăzute în bugetul Ministerului Justiţiei şi Agentiei Naţionale şi reprezinta contribuţia părţii române la realizarea proiectului, contravaloarea dobanzilor, comisioanelor de angajament, ratelor de capital şi a altor costuri aferente proiectului.  +  Articolul 22Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri se abroga: a) Hotărârea Guvernului nr. 1.066/2003 privind organizarea şi functionarea Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 17 septembrie 2003; b) dispozitiile art. 4, art. 8-20, art. 22 alin. 2 şi ale art. 26 alin. 2 din Regulamentul de organizare şi functionare a birourilor de carte funciara ale judecatoriilor, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.371/C/1997, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 23 februarie 1998, cu modificările ulterioare, referitoare la subordonarea birourilor de carte funciara.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────Ministru de stat,ministrul administraţiei şi internelor,Marian Florian SaniutaMinistrul delegatpentru administratia publică,Gheorghe Emacup. Ministrul justiţiei,Rodica Constantinovici,secretar de statMinistrul muncii,solidaritatii sociale şi familiei,Dan Mircea PopescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 29 iulie 2004.Nr. 1.210.  +  Anexa                 AGENTIA NAŢIONALA DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARA                            ┌────────────────────┐                            │ CONSILIUL │                            │ DE ADMINISTRATIE │                            └─────────┬──────────┘                            ┌─────────┴──────────┐ . . . . . . . . . . . . . .│ DIRECTOR GENERAL │. . . . . . . . . . . . . . . . └─────────┬──────────┘ ┌─────────────────────────┐ . . ┌───────────────────┐ │ │ Directia │ . . │ Serviciul juridic├─┐ │ ┌─┤de integrare europeana │ . . │ contencios şi │ │ │ │ │şi relatii internationale│ . . │relatii cu publicul├─┼─────────┼──────────┤ └─────────────────────────┘ . . └───────────────────┘ │ │ │ . . │ │ │ ┌─────────────────────────┐ . . ┌───────────────────┐ │ │ └─┤ Directia │ . . │ Serviciul audit ├─┘ │ │ de comunicare │ . . └───────────────────┘ │ └─────────────────────────┘ . . ┌───────────────────────┼────────────────────────────┐ . . │ │ │ . . ┌───────┴────────┐ │ ┌────────┴────────┐ . . │Director general│ │ │Director general │ . . │ adjunct │ │ │ adjunct │ . . └───────┬────────┘ │ └──────┬──────────┘ . . │ │ │ . . ┌──────┬─┴───┬────┬────┐ │ ┌──────┴─┬───────┐ . . ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐┌─┴─┐┌─┴─┐ │ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ . . │ A │ │ B │ │ C ││ D ││ E │ │ │ F │ │ G │ │ H │ . . └───┘ └───┘ └───┘└───┘└───┘ │ └───┘ └───┘ └───┘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .│. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           ┌──────────────────────────┼─────────────────────────┐           │ │ │ ┌─────────┴────────────┐ ┌─────────┴────────────┐ ┌──────────┴───────────┐ │ Centrul Naţional de │ │ Oficiul de cadastru │ │Unitatea de management│ │ Geodezie, Cartografie│ │ şi publicitate │ │ al proiectului │ │ Fotogrammetri şi │ │ imobiliara │ │ │ │ Teledetectie │ │ │ │ │ └──────────────────────┘ └──────────────────────┘ └──────────────────────┘    Numărul maxim de posturi pentru Agentia Naţionala şi unitatile    subordonate = 3.000.    Legenda:    ────────    A - Directia de cadastru    B - Directia de publicitate imobiliara    C - Directia de geodezie şi cartografie    D - Fond Naţional Geodezic    E - Directia informatica    F - Directia buget, contabilitate financiară    G - Directia resurse umane şi salarizare    H - Directia marketing________________