ORDONANTA nr. 39 din 30 ianuarie 1998 (*actualizata*)privind activitatea de standardizare naţionala **)(actualizata până la data de 26 iunie 2002)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 30 ianuarie 1998. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 26 iunie 2002 cu modificările şi completările aduse de: ORDONANTA nr. 44 din 27 iulie 1998, respinsa de Legea nr. 577 din 06 iunie 2002; LEGEA nr. 355 din 6 iunie 2002.----------------**) Titlul Ordonantei a fost modificat prin pct. 1 al art. 1 din LEGEA nr. 355 din 6 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002.În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constitutia României şi al art. 1 lit. i) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,Guvernul României emite urmatoarea ordonanţa:  +  Capitolul 1 Dispozitii generale  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă stabileste principiile şi cadrul organizatoric ale activităţii de standardizare naţionala.-----------Art. 1 a fost modificat prin pct. 2 al art. 1 din LEGEA nr. 355 din 6 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002.  +  Articolul 2În România, activitatea de standardizare naţionala se desfăşoară în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă, urmarind în principal: a) îmbunătăţirea calităţii vietii; b) obtinerea unei economii globale de materiale, energie şi efort uman; c) protectia vietii, sănătăţii şi securitatii persoanelor fizice, mediului şi apararea intereselor consumatorilor; d) protectia consumatorilor, printr-un nivel de calitate al produselor şi serviciilor adaptat necesitatilor şi verificat corespunzător; e) recunoasterea internationala a produselor şi serviciilor româneşti; f) promovarea rezultatelor consolidate ale stiintei şi tehnologiei, ţinând seama de gradul de dezvoltare al economiei; g) stabilirea unui sistem unitar de cerinţe pentru certificarea conformitatii; h) înlăturarea barierelor tehnice din calea comerţului international; i) reprezentarea şi susţinerea intereselor economiei naţionale în activităţile de standardizare internationale şi europene.-----------Lit. c) şi i) ale art. 2 au fost modificate prin pct. 3 al art. 1 din LEGEA nr. 355 din 6 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002.  +  Articolul 3 (1) În sensul prezentei ordonante, urmatorii termeni sunt definiti după cum urmeaza: a) autoritate - organul de specialitate al administraţiei publice centrale ori locale sau organismul de specialitate aflat în subordinea ori coordonarea acestuia, abilitat ca, în exercitiul autorităţii de stat, sa ia măsuri obligatorii şi sa adopte reglementari în domeniul sau de competenţa; b) aplicare a unui standard - utilizarea standardului în productie şi/sau servicii; c) marca de conformitate - marca protejata, aplicata sau emisa pe baza unui sistem de certificare, indicand faptul ca produsul, procesul sau serviciul în cauza este conform cu un standard sau cu un alt document normativ specific în ceea ce priveste calitatea, materialul, modul de fabricatie a produsului sau de prestare a serviciului ori alte caracteristici; d) organism naţional de standardizare - organismul cu activitate de standardizare la nivel naţional, care are ca principala functie elaborarea, aprobarea sau adoptarea, după caz, de standarde naţionale şi care este recunoscut de către o autoritate de stat; e) program de standardizare naţionala - programul de activitate al organismului naţional de standardizare, realizat în scopul aplicarii politicii naţionale de standardizare; f) proiect de standard - standardul propus, în general disponibil pentru observatii, vot, aprobare sau adoptare, după caz; g) standard - documentul stabilit prin consens şi aprobat de un organism, care stabileste, pentru utilizari comune şi repetate, reguli, prescriptii sau caracteristici pentru activităţi sau rezultatele lor, în scopul obtinerii unui grad optim de ordine, într-un context dat; h) standardizare - activitatea specifică, complexa, care are ca scop final elaborarea şi aprobarea sau adoptarea, după caz, de standarde; i) standard european - standardul care este adoptat de către un organism european cu activitate de standardizare şi care este pus la dispoziţie publicului; j) standard international - standardul care este adoptat de către un organism international cu activitate de standardizare şi care este pus la dispoziţie publicului; k) standard naţional - standardul care este elaborat şi aprobat sau adoptat, după caz, de un organism naţional de standardizare şi care este pus la dispoziţie publicului; l) standardizare naţionala - standardizarea care se desfăşoară la nivelul unei anumite tari; m) organism - unitatea de drept public sau privat, care are sarcini şi competente bine definite; n) reglementare - documentul care contine reguli cu caracter obligatoriu şi care este adoptat de către o autoritate; o) reglementare tehnica - reglementarea care prevede condiţii tehnice, fie în mod direct, fie prin referire la un standard, la o specificatie tehnica, la un cod de buna practica sau care preia integral conţinutul acestora. (2) Termenii definiti la alin. (1) se completeaza cu termenii definiti la art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 38/1998 privind acreditarea şi infrastructura pentru evaluarea conformitatii*)."-----------Art. 3 a fost modificat prin pct. 4 al art. 1 din LEGEA nr. 355 din 6 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002.-----------*) Ordonanţa Guvernului nr. 38/1998 a fost aprobata şi modificata prin Legea nr. 245/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 13 mai 2002.  +  Articolul 4În standardizarea naţionala trebuie aplicate urmatoarele principii de bază: a) elaborarea şi aprobarea standardelor naţionale pe baza consensului părţilor interesate; b) transparenta şi disponibilitate publică; c) reprezentarea intereselor publice; d) caracterul voluntar al participării la activitatea de standardizare naţionala şi al aplicarii standardelor naţionale; e) accesul liber la elaborarea standardelor naţionale pentru toate părţile interesate; f) independenta faţă de orice posibil interes specific predominant; g) respectarea regulilor standardizarii europene şi internationale; h) abrogata; i) dezvoltarea standardizarii naţionale în corelare cu evolutia legislaţiei.-----------Lit. h) a art. 4 a fost abrogata prin pct. 5 al art. 1 din LEGEA nr. 355 din 6 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002.  +  Capitolul 2 Standardul naţional şi aplicarea acestuia  +  Articolul 5 (1) Standardul naţional trebuie să conţină prevederi care să nu contravina legislaţiei în vigoare. (2) Standardul naţional se identifica prin aplicarea pe acesta a initialelor SR, care semnifica standard român. (3) Standardele internationale şi europene se publică numai după adoptarea lor ca standarde naţionale.-----------Art. 5 a fost modificat prin pct. 6 al art. 1 din LEGEA nr. 355 din 6 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002.  +  Articolul 6 (1) Aplicarea unui standard naţional are caracter voluntar. (2) Aplicarea unui standard naţional poate deveni obligatorie, în totalitate sau în parte, pe intreg teritoriul, pe plan zonal sau pe plan local, numai conform prevederilor unei reglementari tehnice adoptate, în cazul în care considerente de ordin public, de protecţie a vietii, a sănătăţii şi a securitatii persoanelor fizice, a mediului şi de aparare a intereselor consumatorilor fac necesară o astfel de măsura.-----------Alin. (2) al art. 6 a fost modificat prin pct. 7 din art. 1 din LEGEA nr. 355 din 6 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002.  +  Capitolul 3 Organismul naţional de standardizare din România  +  Articolul 7Organismul naţional de standardizare indeplineste urmatoarele condiţii: a) este o persoană juridica de drept privat, de interes public, având statut juridic de asociaţie fără scop patrimonial, care a fost creata sau infiintata în baza Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundatii; b) are evaluarea favorabila a autorităţii de stat care coordonează domeniul infrastructurii calităţii şi evaluarea conformitatii; c) aplica principiile standardizarii naţionale prevăzute la art. 4; d) aplica, în domeniul standardizarii naţionale, politicile aprobate de Guvern.-----------Art. 7 a fost modificat prin pct. 8 al art. 1 din LEGEA nr. 355 din 6 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002.  +  Articolul 7^1Organismul naţional de standardizare are urmatoarele atribuţii principale: a) acordarea dreptului de utilizare a marcilor de conformitate cu standardele naţionale, la cerere, pentru produsele şi serviciile conforme cu standardele naţionale, pe baza procedurilor proprii organismului naţional de standardizare; b) adoptarea standardelor internationale, regionale şi a standardelor europene, ca standarde naţionale; c) asigurarea funcţionarii punctului de informare pentru standarde şi reglementari tehnice şi punerii la dispoziţie oricăror persoane interesate a informaţiilor din baza de date a acestuia, conform Acordului referitor la barierele tehnice din calea comerţului al Organizaţiei Mondiale a Comerţului, la care România este parte; d) asigurarea informării publice prin editarea, publicarea şi difuzarea:- standardelor naţionale;- programului de standardizare naţionala;- listei cuprinzand proiectele de standarde naţionale supuse anchetei publice;- listei cuprinzand standardele naţionale în vigoare;- listei cuprinzand standardele naţionale anulate sau modificate;- altor informaţii şi publicatii relevante privind standardizarea naţionala; e) colaborarea în domeniul standardizarii naţionale cu organisme similare din alte tari; f) colectarea, prelucrarea, stocarea şi diseminarea de informaţii şi documente din domeniul standardizarii naţionale; g) crearea unui climat favorabil aplicarii standardelor naţionale în economie şi dezvoltării standardizarii; h) efectuarea de operaţiuni de import-export şi comercializare de standarde, documentaţii şi literatura de standardizare, cu respectarea prevederilor din conventiile internationale sau bilaterale incheiate de organismul naţional de standardizare în acest sens; i) elaborarea, aprobarea, reconfirmarea, modificarea şi/sau anularea standardelor naţionale; j) elaborarea şi implementarea programului de standardizare naţionala; k) indeplinirea oricăror alte atribuţii prevăzute în acte normative în legătură cu scopul sau principal; l) inregistrarea standardelor naţionale; m) prestarea de servicii de consultanţă, expertiza, instruire, transfer de cunoştinţe, asistenţa tehnica şi altele asemenea în domeniul standardizarii; n) publicarea şi urmarirea modului de implementare a regulilor privind aplicarea marcilor de conformitate cu standardele naţionale; o) reprezentarea României şi participarea în organismele neguvernamentale internationale, regionale şi europene de standardizare; p) stabilirea principiilor şi a metodologiei standardizarii naţionale, în conformitate cu prevederile prezentei ordonante şi cu regulile standardizarii europene şi internationale, precum şi asigurarea reprezentarii părţilor interesate în activitatea de standardizare naţionala; q) stabilirea şi publicarea regulilor de procedura privind realizarea atribuţiilor şi rezolvarea contestatiilor; r) gestionarea fondului documentar naţional de standardizare.-----------Art. 7^1 a fost introdus prin pct. 9 din art. 1 din LEGEA nr. 355 din 6 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002.  +  Articolul 8 (1) Prevederile art. 7^1 trebuie să fie cuprinse în statutul-cadru al organismului naţional de standardizare. (2) Statutul organismului naţional de standardizare trebuie să respecte prevederile statutului-cadru, prevederile prezentei ordonante, precum şi orice alte dispozitii, potrivit reglementarilor în vigoare, şi sa prevada urmatoarele:A. Poate fi membru al organismului naţional de standardizare, cu aprobarea adunarii generale, orice persoană juridica care este de acord cu statutul şi doreste sa sustina realizarea scopului acestuia.B. Adunarea generală a membrilor organismului naţional de standardizare este structurata în colegii, după cum urmeaza: a) Colegiul organismelor acreditate, care cuprinde reprezentanti ai laboratoarelor şi organismelor acreditate, precum şi ai organizaţiilor fără scop patrimonial ale acestora; b) Colegiul beneficiarilor, care cuprinde reprezentanti ai persoanelor juridice care sunt interesate în standardizarea naţionala, cum sunt: agenti economici, inclusiv întreprinderi mici şi mijlocii, organizaţii patronale, camere de comert şi industrie, organizaţii financiar-bancare şi de asigurări, asociaţii profesionale, federatii şi confederatii sindicale, precum şi altele asemenea; c) Colegiul consumatorilor, care cuprinde reprezentanti ai organizaţiilor fără scop patrimonial de aparare a intereselor consumatorilor, ale persoanelor cu handicap, ale apararii drepturilor omului, din domeniul protectiei mediului şi altele asemenea; d) Colegiul autorităţilor, care cuprinde reprezentanti ai autorităţilor publice de reglementare, interesate în dezvoltarea activităţii de standardizare naţionala, europeana, regionala şi internationala; e) Colegiul cercetării-dezvoltării şi inovarii, care cuprinde reprezentanti ai instituţiilor de invatamant, ai persoanelor juridice care au activitate preponderenta de cercetare-dezvoltare, ai centrelor de transfer tehnologic, de incubare şi de inovare, ai expertilor şi consultantilor în domeniul calităţii şi/sau în domeniul protectiei mediului.C. Structura organelor de conducere şi administrare ale organismului naţional de standardizare trebuie să asigure reprezentarea echilibrata a fiecarui colegiu, respectiv a intereselor reprezentate în acestea.D. Organismul naţional de acreditare este membru al organismului naţional de standardizare, precum şi al consiliului director al acestuia.E. Autoritatea de stat care coordonează domeniul infrastructurii calităţii şi evaluării conformitatii numeste reprezentantul sau din Colegiul autorităţilor în Consiliul director; acesta este vicepresedinte al organismului naţional de standardizare şi are drept de veto nominal în luarea deciziilor contrare cu politica naţionala în domeniul standardizarii naţionale. (3) Autoritatea de stat care coordonează domeniul infrastructurii calităţii şi evaluării conformitatii elaboreaza statutul-cadru al organismului naţional de standardizare.-----------Art. 8 a fost modificat prin pct. 10 al art. 1 din LEGEA nr. 355 din 6 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002.  +  Capitolul 4 Relatiile autorităţilor cu organismul naţional de standardizare  +  Articolul 9 (1) Organismul naţional de standardizare elaboreaza şi implementeaza programul de standardizare naţionala pe baza solicitarilor primite din partea autorităţilor şi a altor părţi interesate în standardizarea naţionala. (2) Organismul naţional de standardizare: a) colaboreaza cu autorităţile şi introduce în programul de standardizare naţionala, în mod prioritar, solicitarile acestora, în special cele referitoare la cresterea calităţii vietii, protectia vietii, sănătăţii şi securitatii persoanelor fizice, precum şi a mediului şi apararea intereselor consumatorilor; b) informeaza autorităţile, în mod periodic, despre stadiul elaborarii, al aprobării sau adoptarii, după caz, reconfirmarii, modificarii şi/sau anularii standardelor naţionale cuprinse în programul de standardizare naţionala, precum şi despre activitatea de standardizare naţionala din domeniile reglementate; c) participa, la solicitarea autorităţilor, la elaborarea actelor normative care au legătură cu standardizarea naţionala; d) ofera consultanţă şi expertiza în domeniul standardizarii, dacă este solicitat. (3) Autorităţile furnizeaza informaţii organismului naţional de standardizare, în vederea constituirii de către acesta a bazei de date pentru standarde şi reglementari tehnice.-----------Art. 9 a fost modificat prin pct. 11 al art. 1 din LEGEA nr. 355 din 6 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002.  +  Capitolul 5 Dispozitii tranzitorii şi finale  +  Articolul 9^1 (1) Ministerul Industriei şi Resurselor este autoritatea de stat care coordonează domeniul infrastructurii calităţii şi evaluării conformitatii şi are responsabilitatea elaborarii strategiilor şi a politicilor în acest domeniu, care include şi standardizarea naţionala. (2) Ministerul Industriei şi Resurselor avizeaza programul de standardizare naţionala elaborat de organismul naţional de standardizare.-----------Alin. (9^1) a fost introdus prin pct. 12 din art. 1 din LEGEA nr. 355 din 6 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002.  +  Articolul 10 (1) Organismul naţional de standardizare, înfiinţat conform prevederilor art. 7, este Asociaţia de Standardizare din România - ASRO, denumita în continuare Asociaţia, cu sediul în municipiul Bucureşti. (2) Asociaţia îşi desfăşoară activitatea în sfera de competenţa a autorităţii de stat prevăzute la art. 9^1 alin. (1).-----------Art. 10 a fost modificat prin pct. 13 al art. 1 din LEGEA nr. 355 din 6 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002.  +  Articolul 11Abrogat.-----------Art. 11 a fost abrogat prin pct. 14 al art. 1 din LEGEA nr. 355 din 6 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002.  +  Articolul 12 (1) Ministerul Educatiei şi Cercetarii pune la dispoziţie Asociaţiei, în folosinţă, pe bază de contract de închiriere, un spatiu cu destinaţia de sediu provizoriu în municipiul Bucureşti, str. Mendeleev nr. 21-25, sectorul 1. (2) Contractul este valabil până la achizitionarea de către Asociaţie a unui alt sediu, termen la care spatiul mai sus mentionat se elibereaza şi se restituie Ministerului Educatiei şi Cercetarii. (3) În vederea asigurarii imobilului necesar ca sediu pentru functionarea Asociaţiei Ministerul Industriei şi Resurselor va inainta Guvernului, pentru aprobare, propunerile necesare.-----------Art. 12 a fost modificat prin pct. 15 al art. 1 din LEGEA nr. 355 din 6 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002.  +  Articolul 13Abrogat.-----------Art. 13 a fost abrogat prin pct. 16 al art. 1 din LEGEA nr. 355 din 6 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002.  +  Articolul 14Ministerul Educatiei şi Cercetarii finanţează dezvoltarea instituţională a Asociaţiei şi activitatea de standardizare naţionala, prin programe de stimulare a inovarii, cuprinse în Planul naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare.-----------Art. 14 a fost modificat prin pct. 17 al art. 1 din LEGEA nr. 355 din 6 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002.  +  Articolul 15((1) Sumele reprezentand cotizatiile pe care Asociaţia trebuie să le achite în calitate de membru sau afiliat al organizaţiilor internationale, regionale şi europene de standardizare, menţionate la art. 7^1 lit. o), se aloca de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Industriei şi Resurselor. (2) Fondurile necesare participării la lucrarile organismelor europene şi internationale de standardizare pot fi alocate prin bugetul Ministerului Industriei şi Resurselor, în limita fondurilor disponibile, la solicitarea Asociaţiei, pe baza programului anual al intalnirilor.-----------Art. 15 a fost modificat prin pct. 18 al art. 1 din LEGEA nr. 355 din 6 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002.  +  Articolul 16Elaborarea, aprobarea sau adoptarea, după caz, reconfirmarea, modificarea şi/sau anularea standardelor naţionale, solicitate de autorităţi, se finanţează atât prin programul de stimulare a inovarii, prevăzut la art. 14, cat şi prin contracte care se incheie de Asociaţie cu autorităţile.-----------Art. 16 a fost modificat prin pct. 19 al art. 1 din LEGEA nr. 355 din 6 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002.  +  Articolul 17Pentru serviciile oferite, prevăzute la art. 7^1 lit. a)-d), f), h), i), m) şi n), precum şi pentru alte servicii Asociaţia are dreptul de a stabili şi a incasa, după caz, tarife.-----------Art. 17 a fost modificat prin pct. 20 al art. 1 din LEGEA nr. 355 din 6 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002.  +  Articolul 18Abrogat.-----------Art. 18 a fost abrogat prin pct. 21 al art. 1 din LEGEA nr. 355 din 6 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002.  +  Articolul 19Abrogat.-----------Art. 19 a fost abrogat prin pct. 21 al art. 1 din LEGEA nr. 355 din 6 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002.  +  Articolul 20Abrogat.-----------Art. 20 a fost abrogat prin pct. 21 al art. 1 din LEGEA nr. 355 din 6 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002.  +  Articolul 21Asociaţia dobandeste de drept exclusivitatea exercitarii atribuţiilor prevăzute la art. 7^1.-----------Art. 21 a fost modificat prin pct. 22 al art. 1 din LEGEA nr. 355 din 6 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002.  +  Articolul 22 (1) Asociaţia beneficiaza de protectia dreptului de autor, în condiţiile stabilite prin dispozitii legale. (2) Se admite reproducerea ori utilizarea integrală sau parţială a standardelor naţionale sau a continutului publicatiilor Asociaţiei prin orice procedeu numai dacă exista în prealabil acordul scris al acesteia. (3) Marcile de conformitate cu standardele naţionale, prevăzute în anexa care face parte din prezenta ordonanţă, sunt proprietatea Asociaţiei şi sunt înregistrate la Oficiul de Stat pentru Inventii şi Marci, în condiţiile stabilite prin dispozitii legale.-----------Art. 22 a fost modificat prin pct. 23 al art. 1 din LEGEA nr. 355 din 6 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002.  +  Articolul 23 (1) Acordarea şi retragerea recunoasterii Asociaţiei ca organism naţional de standardizare se fac prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Industriei şi Resurselor. (2) Recunoasterea Asociaţiei ca organism naţional de standardizare este valabila atât timp cat aceasta respecta prevederile prezentei ordonante. (3) În cazul lichidarii sau retragerii recunoasterii, fondul documentar naţional de standarde, imobilul utilizat ca sediu achizitionat din fonduri alocate de la bugetul de stat, patrimoniul dobândit de Asociaţie prin programe finantate, direct sau indirect, de către Ministerul Industriei şi Resurselor se transfera altei asociaţii recunoscute conform prevederilor legale în vigoare.-----------Art. 23 a fost modificat prin pct. 24 al art. 1 din LEGEA nr. 355 din 6 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002.  +  Articolul 24Abrogat.-----------Art. 24 a fost abrogat prin pct. 25 al art. 1 din ORDONANTA nr. 44 din 27 iulie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 27 iulie 1998, respinsa de Legea nr. 577 din 06 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002; abrogat de art. 1 din LEGEA nr. 355 din 6 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002.  +  Articolul 25Standardele naţionale - SR şi STAS -, în vigoare la data publicarii prezentei ordonante în Monitorul Oficial al României, Partea I, îşi mentin valabilitatea până la modificarea sau anularea lor de către Asociaţie.-----------Art. 25 a fost modificat prin pct. 26 al art. 1 din LEGEA nr. 355 din 6 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002.  +  Articolul 26Abrogat.-----------Art. 26 a fost abrogat prin pct. 27 al art. 1 din LEGEA nr. 355 din 6 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002.  +  Articolul 27În aplicarea prevederilor prezentei ordonante Ministerul Industriei şi Resurselor aproba statutul-cadru, prin ordin al ministrului, şi emite ordine şi instrucţiuni.-----------Art. 27 a fost modificat prin pct. 28 al art. 1 din LEGEA nr. 355 din 6 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002.  +  Articolul 28Abrogat.-----------Art. 28 a fost abrogat prin pct. 29 al art. 1 din LEGEA nr. 355 din 6 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002.  +  Articolul 29Abrogat.-----------Art. 29 a fost abrogat prin pct. 29 al art. 1 din LEGEA nr. 355 din 6 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002.  +  Articolul 30Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante se abroga:- Ordonanţa Guvernului nr. 19/1992 privind activitatea de standardizare în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 28 august 1992, aprobata şi modificata prin Legea nr. 11/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 14 martie 1994;- Hotărârea Guvernului nr. 224/1995 privind organizarea şi functionarea Institutului Roman de Standardizare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 20 aprilie 1995;- Hotărârea Guvernului nr. 721/1992 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Formare, Consultanţă şi Management pentru Asigurarea Calităţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 4 martie 1997, precum şi orice alte dispozitii contrare.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministrul cercetăriişi tehnologiei,Bujor Bogdan Teodoriup. Ministrul finanţelor,Valentin Lazea,secretar de statDirectorul general al InstitutuluiRoman de Standardizare,Mircea Martis  +  Anexa -----------Anexa a fost introdusa prin pct. 30 al art. 1 din LEGEA nr. 355 din 6 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002.MARCI DE CONFORMITATE CU STANDARDELE NAŢIONALEMarcile de conformitate cu standardele naţionale sunt urmatoarele: SR şi SR-S.Simbolurile*) marcilor SR şi SR-S sunt cele din figura de mai jos.-----------*) Simbolurile marcilor SR şi SR-S sunt publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 26 iunie 2002, pagina 5.Marca SR este acordată produselor certificate în conformitate cu cerinţele unui standard naţional.Marca SR-S este acordată produselor certificate în conformitate cu cerinţele unui standard naţional de securitate.NOTĂ:-----Dimensiunile marcilor sunt urmatoarele:- marca SR - 38 mm înălţime/37 mm lungime;- marca SR-S - 38 mm înălţime/41 mm lungime.Culoarea marcii se alege de către titular, cu condiţia ca marca să fie distincta în context.În cazul în care marca trebuie să fie marita sau micsorata, este necesar să se respecte proportiile prezentate în figura de mai sus. Dimensiunea pe verticala a marcii nu trebuie să fie mai mica de 10 mm.Prezenta anexa poate fi actualizata prin hotărâre a Guvernului.------------