ORDONANTA nr. 39 din 30 ianuarie 1998 (*actualizata*)privind activitatea de standardizare naţionala în România(actualizata până la data de 27 iulie 1998)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 30 ianuarie 1998. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 27 iulie 1998 cu modificările şi completările aduse de ORDONANTA nr. 44 din 27 iulie 1998.În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constitutia României şi al art. 1 lit. i) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,Guvernul României emite urmatoarea ordonanţa:  +  Capitolul 1 Dispozitii generale  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă stabileste principiile de baza şi cadrul organizatoric al standardizarii naţionale.  +  Articolul 2În România, activitatea de standardizare naţionala se desfăşoară în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă, urmarind în principal: a) îmbunătăţirea calităţii vietii; b) obtinerea unei economii globale de materiale, energie şi efort uman; c) protectia vietii, sănătăţii şi securitatii persoanelor fizice, mediului înconjurător şi apararea intereselor consumatorilor; d) protectia consumatorilor, printr-un nivel de calitate al produselor şi serviciilor adaptat necesitatilor şi verificat corespunzător; e) recunoasterea internationala a produselor şi serviciilor româneşti; f) promovarea rezultatelor consolidate ale stiintei şi tehnologiei, ţinând seama de gradul de dezvoltare al economiei; g) stabilirea unui sistem unitar de cerinţe pentru certificarea conformitatii; h) înlăturarea barierelor tehnice din calea comerţului international; i) reprezentarea intereselor economiei naţionale în activităţile de standardizare internationale şi europene.  +  Articolul 3În sensul prezentei ordonante, termenii sunt definiti după cum urmeaza:A. Termeni a caror definiţie este prevăzută în standardul SR 10000-1: a) standardizare - activitate specifică prin care sunt stabilite, pentru probleme reale sau potentiale, prevederi destinate unei utilizari comune şi repetate, urmarind obtinerea unui grad optim de ordine într-un context dat; b) standardizare naţionala - standardizare care se desfăşoară la nivelul unei anumite tari; c) standard - document stabilit prin consens şi aprobat de un organism recunoscut, care stabileste, pentru utilizari comune şi repetate, reguli, prescriptii sau caracteristici pentru activităţi sau rezultatele lor, în scopul obtinerii unui grad optim de ordine într-un context dat; d) standard naţional - standard care este adoptat de un organism naţional de standardizare şi care este pus la dispoziţia publicului; e) standard international - standard care este adoptat de către o organizaţie internationala cu activitate de standardizare şi care este pus la dispoziţie publicului; f) standard european - standard care este adoptat de către o organizaţie europeana cu activitate de standardizare şi care este pus la dispoziţie publicului; g) organism de standardizare - organism cu activitate de standardizare, recunoscut la nivel naţional, regional sau international, care are ca principala functie, în conformitate cu statutul lui, elaborarea şi aprobarea sau adoptarea de standarde care sunt puse la dispoziţie publicului; h) organism naţional de standardizare - organism de standardizare la nivel naţional, care este imputernicit sa devina membru naţional în organizaţiile internationale şi regionale de standardizare corespunzătoare; i) program de standardizare - plan de lucru al unui organism cu activitate de standardizare, conţinând lista de teme care fac obiectul lucrărilor sale de standardizare; j) proiect de standard - standard propus, în general disponibil pentru observatii, vot sau aprobare; k) aplicarea unui standard - utilizarea standardului în productie, comert etc.; l) marca de conformitate - marca protejata, aplicata sau emisa pe baza regulilor unui sistem de certificare, indicand cu un grad suficient de incredere ca produsul, procesul sau serviciul în cauza este conform cu un standard sau cu un alt document normativ specific; m) organism - unitate de drept public sau privat, care are sarcini şi competente bine definite; n) specificatie tehnica - document care prescrie condiţiile tehnice pe care trebuie să le indeplineasca un produs, proces sau serviciu.B. Alti termeni: a) autoritate - organul de specialitate al administraţiei publice centrale şi locale sau organismul, respectiv, reprezentantul acestuia, abilitat ca, în exercitiul autorităţii de stat, sa ia măsuri obligatorii şi sa adopte reglementari în domeniul sau de competenţa; b) standard obligatoriu - standard a cărui aplicare devine obligatorie prin efectul unei legi cu caracter general sau printr-o referinţa exclusiva dintr-o reglementare; c) reglementare - document care contine reguli cu caracter obligatoriu şi care este adoptat de către o autoritate; d) reglementare tehnica - reglementare care prevede condiţii tehnice fie în mod direct, fie prin referire la un standard, la o specificatie tehnica, la un cod de buna practica sau care preia integral conţinutul acestora.  +  Articolul 4În standardizarea naţionala trebuie aplicate urmatoarele principii de bază: a) elaborarea şi aprobarea standardelor naţionale pe baza consensului părţilor interesate; b) transparenta şi disponibilitate publică; c) reprezentarea intereselor publice; d) caracterul voluntar al participării la activitatea de standardizare naţionala şi al aplicarii standardelor naţionale; e) accesul liber la elaborarea standardelor naţionale pentru toate părţile interesate; f) independenta faţă de orice posibil interes specific predominant; g) respectarea regulilor standardizarii europene şi internationale; h) caracterul fără scop lucrativ al organismului naţional de standardizare; i) dezvoltarea standardizarii naţionale în corelare cu evolutia legislaţiei.  +  Capitolul 2 Standardul naţional şi aplicarea acestuia  +  Articolul 5 (1) Standardul naţional trebuie să conţină prevederi care să nu contravina legislaţiei în vigoare. (2) Standardul naţional se identifica prin aplicarea unei sigle care semnifica "standard român". Sigla de identificare este SR. (3) Sigla de identificare SR se aplică numai pe standardul naţional. (4) Standardele internationale şi europene pot fi publicate în România ca standarde numai după adoptarea lor ca standarde naţionale.  +  Articolul 6 (1) Aplicarea unui standard naţional are caracter voluntar. (2) Aplicarea unui standard naţional poate deveni obligatorie, în totalitate sau în parte, pe intreg teritoriul, pe plan zonal sau pe plan local, numai printr-o reglementare tehnica adoptata de către o autoritate, în cazul în care considerentele de ordin public, de protecţie a vietii, a sănătăţii şi a securitatii persoanelor fizice, a mediului înconjurător şi de aparare a intereselor consumatorilor fac necesară o astfel de măsura.  +  Capitolul 3 Organismul naţional de standardizare din România  +  Articolul 7În România organismul naţional de standardizare trebuie să indeplineasca urmatoarele condiţii:1. să fie o persoană juridica de drept privat, de interes public, având statut juridic de asociaţie fără scop lucrativ, în baza Legii nr. 21/1924, al carei scop principal este de a dezvolta standardizarea naţionala, europeana, regionala şi internationala;2. să aplice principiile de baza ale standardizarii naţionale, prevăzute la art. 4;3. să aibă urmatoarele atribuţii principale: a) elaborarea şi aprobarea, reconfirmarea, modificarea şi anularea standardelor naţionale, precum şi adoptarea standardelor internationale şi a standardelor europene ca standarde naţionale; b) stabilirea principiilor şi metodologiei standardizarii naţionale, în conformitate cu prevederile din prezenta ordonanţă şi cu regulile standardizarii europene şi internationale, precum şi dezvoltarea colaborarii cu părţile interesate în standardizarea naţionala; c) elaborarea şi implementarea programului de standardizare naţionala; d) reprezentarea României şi participarea în organismele neguvernamentale internationale şi europene de standardizare, respectiv în Organizaţia Internationala de Standardizare (ISO), Comisia Electrotehnica Internationala (CEI), Comitetul European de Standardizare (CEN), Comitetul European de Standardizare în Electrotehnica (CENELEC) şi Institutul European de Standardizare pentru Telecomunicatii (ETSI), precum şi în oricare alt organism international sau regional de standardizare; e) colaborarea în domeniul standardizarii naţionale cu organisme similare din alte tari; f) editarea, publicarea şi difuzarea standardelor naţionale şi a altor publicatii din domeniul standardizarii naţionale; g) colectarea, prelucrarea, stocarea şi diseminarea de informaţii în domeniul standardizarii naţionale; h) acordarea dreptului de utilizare a marcilor naţionale de conformitate cu standardele naţionale, la cerere, pentru produsele şi serviciile conforme cu standardele naţionale, pe baza procedurilor proprii organismului naţional de standardizare sau, după caz, mandatarea de organisme de certificare pentru acordarea acestui drept; i) efectuarea de operaţiuni de import-export şi comercializare de standarde, documentaţii şi literatura de standardizare, cu respectarea prevederilor din conventiile internationale sau bilaterale incheiate de organismul naţional de standardizare în acest sens; j) prestarea de servicii de consultanţă, expertiza, instruire, transfer de cunoştinţe, asistenţa tehnica şi altele asemenea în domeniul standardizarii şi al asigurarii calităţii; k) publicarea şi implementarea regulilor privind aplicarea marcilor de conformitate cu standardele internationale şi europene; l) crearea unui climat favorabil aplicarii standardelor naţionale în economie şi dezvoltării standardizarii în România;4. sa elaboreze standarde naţionale în cadrul comitetelor tehnice de standardizare constituite în diverse domenii de activitate;5. să asigure, în cadrul comitetelor tehnice de standardizare, reprezentarea echilibrata a părţilor interesate, în mod deosebit a producătorilor, a distribuitorilor, a consumatorilor şi a autorităţilor;6. sa constituie şi sa ordoneze sistematic colectia de standarde naţionale şi proiecte ale acestora, de standarde europene şi internationale şi proiecte ale acestora, de standarde naţionale din alte tari, cat şi de alte documente din domeniul standardizarii;7. sa puna la dispoziţia oricăror persoane interesate, la cerere standardele şi documentele menţionate la punctul precedent;8. să asigure, conform Acordului referitor la barierele tehnice din calea comerţului al Organizaţiei Mondiale a Comerţului, la care România este parte, functionarea punctului de informare pentru standarde şi reglementari tehnice şi sa puna la dispoziţie oricăror persoane informaţii din baza de date a acestuia;9. sa stabileasca, prin reguli de procedura, în principal, urmatoarele: a) modul şi condiţiile de participare la standardizarea naţionala; b) pregătirea şi publicarea programelor de standardizare naţionala şi de includere de noi teme în acestea; c) publicarea proiectelor de standarde naţionale şi tratarea observatiilor în legătură cu acestea; d) elaborarea şi aprobarea, reconfirmarea, modificarea şi anularea standardelor naţionale; e) modul de rezolvare a contestatiilor referitoare la elaborarea şi aprobarea, reconfirmarea, modificarea şi anularea standardelor naţionale; f) modalităţi de publicare a standardelor naţionale; g) inregistrarea standardelor naţionale; h) modul de participare la standardizarea europeana şi internationala;10. sa publice, în scopul de a asigura informarea publică: a) programul de standardizare naţionala; b) lista proiectelor de standarde naţionale; c) data aprobării şi data publicarii standardelor naţionale; d) data anularii şi modificarii standardelor naţionale; e) actualizarile şi completările colectiilor prevăzute la pct. 6; f) alte informaţii relevante privind standardizarea naţionala;11. sa gestioneze fondul documentar naţional de standarde;12. sa indeplineasca orice alte atribuţii prevăzute în alte acte normative, în legătură cu scopul sau principal.  +  Articolul 8 (1) Prevederile art. 7 trebuie să fie cuprinse în statutul organismului naţional de standardizare. (2) De asemenea, statutul trebuie să respecte celelalte prevederi din prezenta ordonanţă, precum şi orice alte dispozitii obligatorii potrivit legilor în vigoare şi sa prevada urmatoarele:A. poate fi membru al organismului naţional de standardizare, cu aprobarea adunarii generale, orice persoană juridica care este de acord cu statutul sau şi doreste sa sustina realizarea scopului acestuia;B. adunarea generală a membrilor organismului naţional de standardizare este structurata în colegii, după cum urmeaza: a) Colegiul organismelor acreditate, care poate cuprinde laboratoare şi organisme de certificare şi de inspecţie acreditate, precum şi organizaţii fără scop lucrativ ale acestora; b) Colegiul beneficiarilor, care poate cuprinde persoane juridice care sunt interesate în standardizarea naţionala, cum sunt agenti economici, inclusiv întreprinderi mici şi mijlocii, organizaţii patronale, camere de comert şi industrie, organizaţii financiar-bancare şi de asigurări, asociaţii profesionale, federatii şi confederatii sindicale, precum şi altele, inclusiv asociaţii fără scop lucrativ ale acestora; c) Colegiul consumatorilor, care poate cuprinde organizaţii fără scop lucrativ de aparare a intereselor consumatorilor, ale persoanelor cu handicap, al apararii drepturilor omului, din domeniul protectiei mediului şi altele asemenea; d) Colegiul cercetării-dezvoltării şi inovarii, care poate cuprinde institutii de invatamant, persoane juridice care au activitate preponderenta de cercetare-dezvoltare, centre de transfer tehnologic, de incubare şi de inovare, de dezvoltare locala şi a întreprinderilor mici şi mijlocii, altele asemenea, precum şi asociaţii fără scop lucrativ ale acestora.C. proceduri de vot şi de luare a deciziilor, cat şi o structura a organelor de conducere şi de administrare, care să asigure reprezentarea echilibrata a fiecarui colegiu, respectiv a intereselor reprezentate în acestea;D. organismul naţional de acreditare este membru de drept al organismului naţional de standardizare, precum şi al consiliului de administratie al acestuia; reprezentantul organismului naţional de acreditare nu poate avea nici o alta functie în consiliul de administratie în afară de aceea de simplu membru al acestuia. (3) Ministerul Cercetarii şi Tehnologiei va elabora instrucţiuni privind statutul-cadru al organismului naţional de standardizare, precum şi constituirea şi inregistrarea acestuia ca asociaţie. (4) Ministerul Cercetarii şi Tehnologiei va lua măsuri pentru stimularea atragerii de membri ai organismului naţional de standardizare corespunzător principiului de la art. 4 lit. f).  +  Capitolul 4 Relatiile autorităţilor cu organismul naţional de standardizare  +  Articolul 9 (1) Organismul naţional de standardizare elaboreaza şi implementeaza programul de standardizare naţionala pe baza solicitarilor primite din partea autorităţilor şi a altor părţi interesate în standardizarea naţionala. (2) Organismul naţional de standardizare: a) colaboreaza cu autorităţile şi introduce în programul de standardizare naţionala, în mod prioritar, solicitarile acestora, în special cele referitoare la cresterea calităţii vietii, protectia vietii, sănătăţii şi securitatii persoanelor fizice, precum şi a mediului înconjurător şi apararea intereselor consumatorilor; b) informeaza autorităţile, în mod periodic, despre:- stadiul elaborarii şi aprobării, reconfirmarii, modificarii şi anularii standardelor naţionale cuprinse, la solicitarea acestora, în programul de standardizare naţionala;- activitatea de standardizare naţionala din domeniile reglementate de acestea; c) participa, la solicitarea autorităţilor, la elaborarea actelor normative care au legătură cu standardizarea naţionala, în special a celor prin care sunt transpuse în legislatia română directivele europene, sau transmite observatii, comentarii sau propuneri în legătură cu acestea; d) ofera consultanţă şi expertiza în domeniul standardizarii, dacă este solicitat. (3) Reprezentantii autorităţilor care participa la activităţile de elaborare şi aprobare, reconfirmare, modificare şi anulare a standardelor naţionale au, în aceasta calitate, aceleasi drepturi şi obligaţii cu cele ale celorlalte părţi interesate. (4) Autorităţile colaboreaza cu organismul naţional de standardizare în vederea constituirii, de către acesta, a bazei sale de date pentru standarde şi reglementari tehnice.  +  Capitolul 5 Dispozitii tranzitorii şi finale  +  Articolul 10 (1) Ministerul Cercetarii şi Tehnologiei este abilitat sa sprijine iniţierea constituirii unei asociaţii fără scop lucrativ, a carei denumire este Asociaţia de Standardizare din România, prescurtat ASRO, denumita în continuare Asociaţia, cu sediul în municipiul Bucureşti, având ca principal scop dezvoltarea standardizarii naţionale, europene şi internationale. (2) Este recunoscută ca organism naţional de standardizare Asociaţia care:- indeplineste condiţiile de la alin. (1);- are avizul favorabil al Ministerului Cercetarii şi Tehnologiei, potrivit art. 23 din prezenta ordonanţă;- este înregistrată ca persoana juridica, în condiţiile legii;- respecta prin statut prevederile prezentei ordonante.  +  Articolul 11Masurile tranzitorii pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonante se stabilesc de către Ministerul Cercetarii şi Tehnologiei în consultare cu Institutul Roman de Standardizare, astfel încât Asociaţia să fie înregistrată ca asociaţie fără scop lucrativ de drept privat şi să îşi poata îndeplini atribuţiile de organism naţional de standardizare începând cu data intrarii în vigoare a prezentei ordonante.  +  Articolul 12 (1) În scopul de a initia constituirea Asociaţiei, Ministerul Cercetarii şi Tehnologiei pune la dispoziţie acesteia în folosinţă, pe bază de contract de închiriere, un spatiu cu destinaţia de sediu provizoriu în Bucureşti, str. Mendeleev nr. 21-25, sectorul 1. Contractul este valabil până la achizitionarea de către Asociaţie a unui alt sediu, conform alin. (2), termen la care spatiul mai sus mentionat se elibereaza şi se restituie Ministerului Cercetarii şi Tehnologiei. (2) Prin bugetul de stat pe anul 1998, se va aloca suma de 10 miliarde lei pentru Institutul Roman de Standardizare în vederea cumpararii unui imobil necesar funcţionarii.  +  Articolul 13 (1) La intrarea în vigoare a prezentei ordonante, se transfera la Ministerul Cercetarii şi Tehnologiei, din alocarile bugetare pentru Institutul Roman de Standardizare pe anul 1998, sumele prevăzute pentru cele doua luni ce urmeaza datei de intrare în vigoare a prezentei ordonante. (2) Ministerul Cercetarii şi Tehnologiei va utiliza sumele prevăzute şi constituite conform alin. (1) în vederea finantarii cheltuielilor de functionare şi de personal ale Asociaţiei în perioada de doua luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante. (3) Personalul preluat de către Asociaţie de la Institutul Roman de Standardizare va fi salarizat, în respectiva perioada de doua luni, în acelasi mod şi la acelasi nivel de salarizare ca în luna precedenta dizolvarii acestuia, fără a exista, însă, obligaţia încadrării pe aceleasi posturi cu cele ocupate înainte de dizolvare.  +  Articolul 14Ministerul Cercetarii şi Tehnologiei poate finanta, pe o perioadă de 3 ani, dezvoltarea instituţională a Asociaţiei printr-un program de stimulare a inovarii aprobat prin ordin al ministrului şi cuprins în Planul naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare. Finantarea poate fi continuata şi după perioada initiala de 3 ani.  +  Articolul 15 (1) Sumele reprezentand cotizatiile pe care Asociaţia trebuie să le achite în calitate de membru sau afiliat al organizaţiilor internationale, europene şi regionale de standardizare, menţionate la art. 7 pct. 3 lit. d) se aloca de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Cercetarii şi Tehnologiei. (2) Fondurile necesare participării la lucrarile organismelor europene şi internationale de standardizare pot fi alocate prin bugetul Ministerului Cercetarii şi Tehnologiei, la solicitarea Asociaţiei, prin programul de stimulare a inovarii mentionat la art. 14.  +  Articolul 16Elaborarea şi aprobarea, reconfirmarea, modificarea şi anularea standardelor naţionale, solicitata de autorităţile publice, se finanţează atât prin programul de stimulare a inovarii mentionat la art. 14, cat şi prin contracte care se incheie de Asociaţie cu autorităţile care au solicitări în domeniul standardizarii naţionale.  +  Articolul 17Pentru serviciile oferite, prevăzute la art. 7 pct. 3 lit. f)-k) inclusiv, art. 7 pct. 7 şi 8, precum şi pentru alte servicii, organismul naţional de standardizare are dreptul de a stabili şi incasa, după caz, tarife.  +  Articolul 18 (1) La data intrarii în vigoare a prezentei ordonante, Institutul Roman de Standardizare şi Centrul Naţional de Formare, Consultanţă şi Management pentru Asigurarea Calităţii îşi inceteaza activitatea. (2) Patrimoniul Institutului Roman de Standardizare şi cel al Centrului Naţional de Formare, Consultanţă şi Management pentru Asigurarea Calităţii trec în proprietatea Asociaţiei. (3) În termen de 30 de zile de la încetarea activităţii Institutului Roman de Standardizare, Ministerul Cercetarii şi Tehnologiei va prelua, pe bază de protocol, prevederile bugetare, deschiderile de credite bancare şi execuţia bugetară aferenta perioadei de functionare în anul 1998 a Institutului Roman de Standardizare.  +  Articolul 19La data intrarii în vigoare a prezentei ordonante contractele în curs de derulare, precum şi orice obligaţii ce decurg din acorduri sau alte înţelegeri incheiate de Institutul Roman de Standardizare sunt preluate de Asociaţie.  +  Articolul 20 (1) La data intrarii în vigoare a prezentei ordonante fondul documentar naţional al standardizarii este preluat de la Institutul Roman de Standardizare de către Asociaţie. (2) În caz de lichidare a Asociaţiei, fondul documentar naţional de standarde se preia de la Asociaţie de către Ministerul Cercetarii şi Tehnologiei.  +  Articolul 21În România organismul naţional de standardizare dobandeste de drept exclusivitatea exercitarii atribuţiilor de la art. 7 pct. 3 lit. a)-g) inclusiv.  +  Articolul 22 (1) Organismul naţional de standardizare beneficiaza de protectia dreptului de autor în condiţiile Legii privind dreptul de autor şi drepturile conexe. (2) Reproducerea sau utilizarea integrală sau parţială a standardelor naţionale sau a continutului publicatiilor organismului naţional de standardizare prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este interzisa, dacă nu exista, în prealabil, acordul scris al acestuia. (3) Marcile naţionale de conformitate cu standardele naţionale sunt proprietatea organismului naţional de standardizare, fiind înregistrate la Oficiul de Stat pentru Inventii şi Marci, în condiţiile stabilite prin dispozitiile legale.  +  Articolul 23 (1) Ministerul Cercetarii şi Tehnologiei este organul de specialitate al administraţiei publice centrale care are rolul şi responsabilitatea de a elabora şi implementa politici şi programe în domeniul standardizarii, acreditarii şi infrastructurilor calităţii, precum şi cel sub a cărui autoritate intra, în sensul Legii nr. 21/1924, Asociaţia şi scopul acesteia. (2) Ministerul Cercetarii şi Tehnologiei acorda şi retrage recunoasterea Asociaţiei ca organism naţional de standardizare în condiţiile prezentei ordonante. (3) Recunoasterea Asociaţiei ca organism naţional de standardizare este valabila atâta timp cat aceasta respecta prevederile prezentei ordonante.  +  Articolul 24Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 31 octombrie 1998, cu excepţia prevederilor art. 10-12, 23, 26, 27 şi 29, care intră în vigoare la data publicarii acesteia.-----------Art. 24 a fost modificat prin art. 1 din ORDONANTA nr. 44 din 27 iulie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 27 iulie 1998.  +  Articolul 25 (1) Standardele naţionale - SR şi STAS - în vigoare la data publicarii prezentei ordonante îşi mentin valabilitatea până la modificarea sau anularea lor de către Asociaţie. (2) În termen de 180 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante, dobândesc caracter voluntar standardele naţionale cu caracter obligatoriu. (3) În termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei ordonante, Institutul Roman de Standardizare, prin publicatiile sale, va face cunoscuta lista cu standardele naţionale care îşi pierd caracterul obligatoriu, conform alineatului precedent. De asemenea, Ministerul Cercetarii şi Tehnologiei va publică, într-un ziar de larga circulatie, aceasta lista. (4) În termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei ordonante, Institutul Roman de Standardizare, comunică autorităţilor lista cu standardele naţionale care îşi pierd caracterul obligatoriu. Până la termenul prevăzut la alin. (2), autorităţile sunt obligate sa aprobe şi sa faca cunoscute reglementari tehnice care să cuprindă prevederi din standardele respective, privind protectia vietii, sănătăţii şi securitatii persoanelor fizice a mediului înconjurător şi a intereselor consumatorilor, dacă considera necesară menţinerea caracterului obligatoriu al aplicarii prevederilor din standardele menţionate la alin. (2).  +  Articolul 26Termenii şi definiţiile prevăzute la art. 3 se modifica, de drept, o dată cu modificarea standardului naţional SR 10000-1.  +  Articolul 27În aplicarea prevederilor prezentei ordonante, Ministerul Cercetarii şi Tehnologiei emite ordine şi instrucţiuni.  +  Articolul 28 (1) La data intrarii în vigoare a prezentei ordonante, Ministerul Cercetarii şi Tehnologiei preia de la Institutul Roman de Standardizare toate responsabilitatile specifice unui organ de specialitate al administraţiei publice centrale referitoare la asistenţa tehnica externa în domeniu. (2) La data intrarii în vigoare a prezentei ordonante, coordonarea naţionala a programului PRAQ III - program regional pentru asigurarea calităţii - este preluata de la Institutul Roman de Standardizare de către Ministerul Cercetarii şi Tehnologiei. (3) La data intrarii în vigoare a prezentei ordonante, contractele, oblibaţiile şi acordurile care ţin de calitatea de organ de specialitate al administraţiei publice centrale sunt preluate de la Institutul Roman de Standardizare de către Ministerul Cercetarii şi Tehnologiei.  +  Articolul 29Ministerul Finanţelor va introduce modificările ce decurg din prezenta ordonanţă în bugetul de stat aferent anului 1998.  +  Articolul 30Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante se abroga:- Ordonanţa Guvernului nr. 19/1992 privind activitatea de standardizare în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 28 august 1992, aprobata şi modificata prin Legea nr. 11/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 14 martie 1994;- Hotărârea Guvernului nr. 224/1995 privind organizarea şi functionarea Institutului Roman de Standardizare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 20 aprilie 1995;- Hotărârea Guvernului nr. 721/1992 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Formare, Consultanţă şi Management pentru Asigurarea Calităţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 4 martie 1997, precum şi orice alte dispozitii contrare.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministrul cercetăriişi tehnologiei,Bujor Bogdan Teodoriup. Ministrul finanţelor,Valentin Lazea,secretar de statDirectorul general al InstitutuluiRoman de Standardizare,Mircea Martis------------